Byla 2-157-772/2014
Dėl svarbios priežasties

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Jonas Stubrys,

2sekretoriaujant Erikai Andrulienei,

3dalyvaujant antstolio A. Liaškovo atstovui padėjėjui D. Ž., suinteresuotam asmeniui J. D. ir suinteresuoto asmens ECAA Europe UAB atstovui R. Š., neatvykus suinteresuoto asmens East China Automobile Asocsociation LTD atstovui, teismo šaukimas įteiktas tinkamai, nedalyvavimas nelaikytinas dėl svarbios priežasties,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo antstolio A. Liaškovo pareiškimą dėl patraukimo atsakomybėn asmens, kliudančio vykdyti vykdomąjį dokumentą, suinteresuoti asmenys: ECAA Europe UAB vadovas J. D. ir ECAA Europe UAB bei išieškotojas East China Automobile Asocsociation LTD.

5Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

6Antstolis 2013-06-27 pareiškimu prašė teismo už jo reikalavimų nevykdymą ir kliudymą vykdyti vykdomąjį dokumentą, tai yra Vilniaus apygardos teismo 2013-03-12 išduotą nutartį, skirti ECAA Europe UAB vadovui J. D. piniginę baudą.

7Pareiškime teismui antstolis A. Liaškovas nurodė, kad jo kontoroje buvo vykdoma vykdomoji byla Nr. 015913/00335 pagal išieškotojo East China Automobile Asocsociation LTD pateiktą Vilniaus apygardos teismo 2013-03-12 nutartį dėl skolininkui ECAA Europe UAB priklausančio turto arešto. Pagal šį vykdytiną dokumentą buvo areštuotas ir atsakovo ECAA Europe UAB turtas, esantis Šiaulių muitinės sandėlyje (Žemaitės g. 96C, Šiauliai). Po to gautas išieškotojo prašymas identifikuoti ir aprašyti skolininko turtą, siekiant galimo jo iššvaistymo ar kitokio praradimo. Dėl to antstolis 2013-06-19 priimtu patvarkymu kreipėsi į skolininką įpareigodamas pastarąjį sudaryti sąlygas patekti į nurodytas patalpas, nurodytomis dienomis ir laiku. Tuo pačiu skolininkas buvo įpareigotas paskirti dalyvauti ir atsakingą asmenį. Patvarkymas buvo įteiktas skolininko teisininkui. Skolininkas dar iki patvarkyme nurodytos datos pateikė antstoliui prašymą atidėti priimto patvarkymo vykdymą, nurodydamas tokio prašymo priežastis. Antstolis pateikė skolininkui atsakymą į pateiktą prašymą nurodydamas, kad skolininko prašyme nurodyta priežastis nėra kliūtis vykdyti antstolio patvarkymą. Nurodytą dieną ir laiku antstolio atstovas 2013-06-21 atvyko prie nurodyto muitinės sandėlio, tačiau nesulaukė skolininko įgalioto atstovo. Tačiau telefonu bendrovės vadovas J. D. nurodė, kad nei jis, nei kitas bendrovės atstovas nedalyvaus ir nesudarys sąlygų antstoliui patekti į muitinės sandėlį. Tokia pat padėtis susiklostė ir 2013-06-25 antstolio atstovui pakartotinai atvykus į nurodytą vietą pagal 2013-06-19 patvarkymą. Skolininkas nurodytomis datomis antstolio reikalavimo neįvykdė ir pastarasis neatliko pagal iš išieškotojo gautą įpareigojimą vykdant vykdytiną dokumentą.

8Antstolis teigė, jog skolininko vadovui nevykdant jo reikalavimų yra kliudoma jam vykdyti vykdomąjį dokumentą. Todėl, remdamasis LR CPK 585 str. 2 d. antstolis teismo prašė:

91. Už antstolio reikalavimų nevykdymą ir kliudymą vykdyti vykdomąjį dokumentą, nubausti pinigine bauda ECCA Europe UAB gen. direktorių J. D., a/k ( - )

10Antstolis savo reikalavimui pagrįsti pateikė teismui ir rašytinius įrodymus.

11Teismo posėdžio metu antstolio atstovas palaikė savo reikalavimą ir prašė teismo skirti piniginę baudą J. D.

12Suinteresuotas asmuo ECCA Europe UAB vadovas J. D., veikdamas kartu su bendrovės teisininku pateikė teismui į bylą atsiliepimą nurodydamas šiuos motyvus dėl antstolio pareiškimo.

13J. D. ir ECCA Europe UAB atsiliepime nurodė, kad antstolis nepagrįstai skubėjo vykdyti vykdytiną dokumentą, neatsižvelgdamas į kitus procesinius veiksmus dėl priimto patvarkymo ar pateiktus jo pasiūlymus antstoliui, neatsižvelgė, jog muitinės sandėlio savininkas yra kitas trečiasis asmuo, nurodė neprotingai trumpus terminus, nesuteikdamas laiko tinkamai pasiruošti įpareigojimo įvykdymui. Dėl to prašė teismo antstolio reikalavimą dėl baudos skyrimo atmesti.

14Teismo posėdžio metu J. D. ir ECCA Europe UAB atstovas R. Š. pakartojo rašytiniuose paaiškinimuose pateiktus atsikirtimus ir teigė, jog visuma nurodytų esminių aplinkybių sudaro pagrindą atleisti vadovą nuo atsakomybės, todėl prašė teismo bendrovės vadovui baudos neskirti, o antstolio pareiškimą atmesti.

15Suinteresuotas asmuo East China Automobile Association Ltd, nepateikė teismui atsiliepimo dėl antstolio pareiškimo. Taip pat išieškotojo atstovas neatvyko į teismo posėdį, dėl to teismas nusprendė bylą nagrinėti jam nedalyvaujant (CPK 443 str. 5d.).

16Antstolio pareiškimas tenkintinas.

17Antstolio pareiškimas teismui pateiktas 2013-06-27, o bylos nagrinėjimas atnaujintas 2013-11-28.

18Teismo sprendimų vykdymas yra baigiamoji civilinio proceso stadija, kurios metu įgyvendinamas teismo sprendimas, o išieškotojas ir skolininkas realiai patiria teisinius ir turtinius teismo sprendimo padarinius. Antstolių įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų. CPK 634 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus. CPK 585 straipsnyje įtvirtinta, kad antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus yra privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Jeigu antstolio reikalavimai nevykdomi, tai antstolio arba vykdymo proceso šalių prašymu teismas gali taikyti procesinio poveikio priemones – baudas (CPK 585 straipsnio 2 dalis, 616 straipsnis). Taip pat proceso teisės normose yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė už trukdymą antstoliui vykdyti teismo sprendimą (BK 231 straipsnis).

19Vykdymo procese skolininkui yra suteiktos ne tik tam tikros teisės, bet ir pareigos. Viena iš skolininko pareigų yra nekliudyti antstoliui atlikti vykdymo veiksmus. Tai reiškia, kad skolininkas gavęs teisėtus antstolio reikalavimus, privalo juos įvykdyti per juose nurodytą terminą. Jeigu antstolio reikalavimai nevykdomi, tai antstolio prašymu teismas gali taikyti procesinio poveikio priemones – baudas. Įstatymas numato baigtinį sąrašą atvejų, kada antstolis vykdymo procese gali kreiptis į teismą pareiškimu, tame tarpe ir dėl baudų skyrimo CPK VI dalyje numatytais atvejais (CPK 593 str. 2 d.). Antstolis į teismą su pareiškimu kreipėsi CPK 585 str. 2 dalies pagrindu, t.y. CPK VI dalyje numatytas atvejis.

20Įsiteisėję teismo procesiniai sprendimai yra privalomi dalyvaujantiems byloje asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (LR CPK 18 str.).

21Išieškotojo prašymu Vilniaus apygardos teismas 2013-03-12 nutartimi areštavo skolininkui priklausantį turtą ir turtines teises. Dėl turto suradimo ir aprašymo išieškotojui buvo pasiūlyta kreiptis į antstolį. Būtent minėtos nutarties pagrindu antstolis ir pradėjo vykdymo veiksmus skolininko atžvilgiu. Ši nutartis turėjo būti vykdoma skubiai, o skundo padavimas nesustabdo jos vykdymo (CPK 152 str. 1, 3 d.). Todėl skolininko atsikirtimai dėl to, kad minėta nutartis neturėjo būti skubiai vykdoma atmestini. Tai, kad skolininkas kreipėsi į Šiaulių apylinkės teismą su skundu dėl antstolio veiksmų vykdymo procese (civ. byla Nr. 2-4416-883/2013), nesudaro teisinio pagrindo pripažinti, jog pastarasis skolininko atžvilgiu atliko neteisėtus veiksmus, kadangi tuo metu buvo nagrinėjamas visai kitas teisinis santykis.

22Šiaulių apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2-6127-291/2013 išnagrinėjęs skolininko skundą dėl antstolio 2013-06-19 patvarkymo panaikinimo, jį atmetė, o Šiaulių apygardos teismas 2013-11-05 nutartimi atmetė ir skolininko atskirąjį skundą. Pastarasis procesinis sprendimas įsiteisėjo nuo priėmimo dienos (CPK 339 str.).

23Pagal CPK 182 straipsnio 2 punkto ir 279 straipsnio 4 dalies nuostatas nebereikia įrodinėti aplinkybių, kurios buvo įrodinėjimo dalykas ir yra nustatytos įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje ar administracinėje byloje. Todėl aukščiau nurodytoje išnagrinėtoje civilinėje byloje nustatyti faktai pripažintini prejudiciniais faktais, tai yra nenuginčijamais (civ. byla Nr. 2-6127-291/2013). Lietuvos A. T. Senatas Lietuvos Respublikos teismų praktikos, taikant Civilinio proceso kodekso normas, reglamentuojančias įrodinėjimą, apžvalgoje nurodė, kad bylose, kuriose taikoma prejudicija (lot. praeiuducio - iš anksto nuspręstas) itin svarbu tiksliai nustatyti teisinių santykių subjektus. CPK 182 straipsnio 2 punkte yra imperatyviai nurodyta, kad kitoje civilinėje ar administracinėje byloje turi dalyvauti tie patys asmenys. Kad galima būtų taikyti prejudicinio fakto taisyklę, nebūtinas paties fizinio asmens dalyvavimas byloje. Pakanka, kad toks asmuo būtų įtrauktas byloje dalyvaujančiu asmeniu. Byloje dalyvaujančio asmens procesinė padėtis irgi nesvarbi. Taikyti faktų prejudicijos taisyklę galima ir tais atvejais, kai kitoje byloje dalyvauja ne visi tie patys byloje dalyvavę asmenys. Kitos bylos ieškinio dalykas gali sutapti tik iš dalies arba netgi būti skirtingas. Gali nesutapti ir kitos bylos ieškinio pagrindas. Svarbu, kad įrodinėjamas faktas būtų reikšmingas abiejose bylose ir kad pirmiau išnagrinėtoje byloje įrodinėjamas faktas, kitoje byloje galėtų būti laikomas prejudiciniu.

24Pirmesniu teismo sprendimu nustatyti juridinę reikšmę turintys faktai pripažįstami prejudiciniais tik įsigaliojus teismo sprendimui ir praranda šią galią, jeigu pirmesnis teismo sprendimas yra panaikinamas. Todėl pirmesnėje civilinėje ar administracinėje byloje nustatyti faktai prejudiciniais pripažintini tik tokiu atveju, kai jie toje byloje buvo įrodinėjimo dalykas ar bent jo dalis.

25CPK 182 straipsnio 2 punktas, įtvirtindamas prejudicinių faktų buvimo galimybę, tiesiogiai nenurodo, kurioje teismo sprendimo dalyje turi būti dėl jų pasisakyta, ši teisės norma nenumato ir neduoda pagrindo išvadai, jog prejudicinę reikšmę turintys faktai, nustatyti kitoje byloje, turi būti užfiksuoti tik sprendimo rezoliucinėje, o ne motyvuojamojoje dalyje. Atsižvelgiant į bendrosios civilinės teisės bei civilinio proceso teisės teorijos pagrindu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą ieškinio sampratą, jų reikalavimų formulavimo bei teismo sprendimo turinio reikalavimų praktiką darytina išvada, jog bylai reikšmingi faktai, yra ir turi būti išdėstomi (dėl jų pasisakoma) ne sprendimo rezoliucinėje, o būtent motyvuojamojoje dalyje. Dėl to nukreipimas į kito teismo sprendimo motyvuojamąją dalį, nustatant bylai reikšmingas faktines aplinkybes (prejudicinių faktų atveju) yra galimas ir kaip tik atitinka CPK 182 straipsnio 2 punkto reikalavimus.

26Tokiu atveju pripažintina, kad skolininkas privalėjo vykdyti antstolio reikalavimus, kurie buvo atliekami išieškotojo naudai aukščiau nurodytos Vilniaus apygardos teismo nutarties pagrindu ir antstolio 2013-06-19 priimto patvarkymo pagrindu.

27Tačiau kiekvienu atveju antstolio atliekami procesiniai veiksmai vykdymo procese yra reglamentuojami vykdymo proceso nuostatų. Kaip jau minėta šioje byloje nustatyta, kad muitinės sandėlys, kuriame buvo skolininko turtas priklauso trečiajam asmeniui UAB ,,Tikroji vaivorykštė“. Todėl pripažintina, kad antstolio veiksmai susiję su priimto patvarkymo vykdymu priežastiniame ryšyje buvo ir susiję ir su minėtu trečiuoju asmeniu, o ne vien tik su skolininku. Teismas, sutinka, su skolininko rašytiniuose paaiškinimuose pateiktu motyvu, jog patvarkymo įvykdymui buvo trumpa laiko trukmė, tai yra 38 valandos. Antstolis nepateikė teismui įrodymų, kad skolininkas galėjo per nurodytą laiko trukmę, dirbant tik keliems darbuotojams skubiai išspręsti visus su pastarojo įpareigojimo įvykdymu susijusius klausimus. Nors antstolis 2013-06-19 pagrįstai priėmė patvarkymą įpareigodamas skolininkas imtis visų įmanomų priemonių ir sudaryti sąlygas patekti į patalpas, kuris tuo pačiu buvo adresuotas ir UAB ,,Tikroji vaivorykštė“, tačiau visuma byloje esančių faktų, leidžia teismui konstatuoti, jog ir antstolio veiksmai vykdant priimtą patvarkymą ne visada racionaliai atitiko tokios situacijos įvertinimą. Taip pat pažymėtina, kad antstolis 2013-07-01 priėmė patvarkymą dėl 2013-06-28 patvarkymo vykdymo sustabdymo. Nors pastarajame procesiniame sprendime antstolis nenurodo, kad tai susiję ir su anksčiau, tai yra 2013-06-19 priimtu patvarkymu, tačiau manytina, jog pasikeitusi išieškotojo pozicija turėjo įtakos ir tolimesniems antstolio veiksmams pagal 2013-06-19 patvarkymą. Tuo pačiu pripažintina, kad nuo 2013-07-01 pasikeitė vykdymo proceso šalių teisinių santykių situacija, kuri turi įtakos ir sprendžiant klausimą dėl baudos skyrimo skolininko vadovui. Antstolis pagal CPK 627 str. 1d. 1 p. privalėjo laikinai nutraukti vykdymo veiksmus jam pateikto vykdomojo dokumento pagrindu, kadangi kaip jau minėta to prašė pats išieškotojas. Tačiau antstolio veiksmai per laikotarpį nuo 2013-06-19 iki 2013-07-01 laikytini teisėtais ir pagrįstais. Atkreiptinas dėmesys, kad Vilniaus apygardos teismas 2013-04-25 nutartimi atmetė skolininko prašymą dėl to paties teismo 2013-03-12 priimtos nutarties išaiškinimo. Pastebėtina, kad skolininkas įstatymo nustatyta tvarka neginčijo ir 2013-03-12 nutarties teisėtumo, bei pagrįstumo.

28Todėl Vilniaus apygardos teismo 2013-03-12 priimta nutartis kaip vykdytinas dokumentas įpareigojantis skolininką ECCA Europe UAB atlikti kreditoriaus naudai tam tikrus veiksmus turėjo būti vykdomas (CPK 18 str.).

29Bendrovės administracijos vadovas atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą. Jis privalo veikti rūpestingai, atidžiai ir kvalifikuotai daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų sutinkamai su įstatymais ir kitais teisės aktais. Bendrovė savo veikloje privalo laikytis daugybės teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tokie reikalavimai taikomi įvairioms įmonės veiklos sritims - įmonės veiklos apskaitoje, mokesčių, aplinkos apsaugos, darbo saugos ir kt. srityse. Dažniausiai įstatymas ar kitoks teisės aktas, numatantis tam tikrus reikalavimus, kartu nustato, kad už tų reikalavimų laikymąsi yra atsakingas bendrovės vadovas.

30Pagal bendrą taisyklę bendrovės administracijos vadovas atsako tik už savo asmeninius veiksmus, kuriais buvo pažeisti įstatymų ar kitų teisės aktų nustatyti reikalavimai. Šios aukščiau paminėtos nuostatos turi būti žinomos ir bendrovės vadovui J. D., kadangi jos analogiškai nurodytos ir Akcinių bendrovių įstatyme (ABĮ 37 str.). Šis teisės aktas, kartu yra svarbus teisės šaltinis nustatantis bendrovės administracijos vadovo teises ir pareigas, o jų laikymasis pripažintinas būtinu, kadangi atitinka įstatymų imperatyvių normų reikalavimus.

31Antstolio A. Liaškovo kontoroje buvo pradėta vykdomoji byla: Nr. 0159/13/00335 pagal Vilniaus apygardos teisme 2013-03-12 priimtą nutartį. Antstolis nustatęs, kokiu adresu yra įsikūrusi skolininko buveinė, pagrįstai 2013-06-19 išsiuntė pastarajam patvarkymą sudaryti sąlygas patekti į patalpas 2013-06-21 ir kitomis nurodytomis datomis, bei atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus. Skolininko įgaliotas atstovas, veikiantis ir kaip valdymo organas, gen. direktorius J. D. gavęs minėtą antstolio patvarkymą privalėjo atlikti jį įpareigojančius veiksmus tiek kiek jis galėjo veikti savarankiškai. Minėtu teismo procesiniu sprendimu bendrovės vadovas yra ne tik antstolio, bet ir teismo įpareigojamas atlikti nurodytus veiksmus arba pavyzdžiui, kreiptis į vykdymo proceso dalyvius dėl taikaus ginčo sureguliavimo. Antstolis nurodytu laiku tiek 2013-06-21, tiek 2013-06-25 nurodytoje vietoje nesulaukęs bendrovės vadovo ar jo įgalioto asmens pagrįstai 2013-06-27 kreipėsi su pareiškimu į teismą (1 b.l.).

32Antstolis 2013-06-27 pareiškime teismui nurodė, kad skolininko ECCA Europe UAB atstovas vadovas J. D. sąmoningai nevykdė antstolio 2013-06-19 priimto patvarkymo dėl minėto teismo procesinio sprendimo įvykdymo. Šių antstolio pareiškime nurodytų esminių aplinkybių skolininko atstovas J. D. leistinais įrodymais nepaneigė.

33Įstatymo leidėjas nurodė, kad asmenims, tame tarpe ir bendrovės vadovui už antstolio reikalavimų neįvykdymą ar pavėluotą įvykdymą gali būti skirta bauda (CPK 585 str.). Tokie skolininko ir konkrečiai bendrovės vadovo gen. direktoriaus J. D. veiksmai laikytini neatitinkančiais minėtų civilinio proceso įstatymo nuostatų. Skolininkas ar jo atstovas vykdydamas antstolio patvarkymą pagal pateiktą vykdytiną dokumentą ir negalėdamas nurodytu laiku jo įvykdyti, privalo apie tai informuoti antstolį arba įgalioti už jį tai atlikti kitus bendrovės darbuotojus. Kilus abejonėms dėl galimybės tinkamai įvykdyti antstolio patvarkymą, skolininkas turėjo teisę gauti atitinkamą informaciją tiek iš vykdomąjį dokumentą pateikusio antstolio, tiek ir iš išieškotojo (kreditoriaus). Nors skolininko atstovas jau 2013-06-20 kreipėsi į antstolį prašydamas atsižvelgti į jo prašyme nurodytus motyvus ir atidėti patvarkymo vykdymą, tačiau antstolis nurodė, jog kreditorius (išieškotojas) sutinka, kad skolininkas veiktų savarankiškai be išieškotojo leidimo. Atskirai pažymėtina, kad kaip jau teismas yra aukščiau nurodęs skolininkas yra sutartiniuose santykiuose su trečiuoju asmeniu, į kurio teises ir interesus antstolis irgi privalėjo atsižvelgti. Todėl antstolio atstovo teismo posėdžio metu duoti paaiškinimai, jog skolininkas ginčo atveju veikė savarankiškai, atmestini. Tačiau teismas atsižvelgdamas į visumą aukščiau nurodytų faktinių aplinkybių konstatuoja, kad skolininkas ir konkrečiai jo atstovas bendrovės vadovas J. D. veikdamas vienasmeniškai pagal įstatymo nuostatas ir visokeriopai nebendraudamas, bei nebendradarbiaudamas su antstoliu iš dalies nepagrįstai atsisakė vykdyti 2013-06-19 antstolio patvarkymą, kad sudarytų pastarajam sąlygas patekti į patalpas. Iš dalies vengdamas įvykdyti antstolio A. Liaškovo patvarkymą vadovas J. D. nebuvo pakankamai apdairus ir atsakingas.

34Tokia teismo išvada remiasi tuo, kad bendrovės administracijos vadovas pagal savo pareigas privalo veikti maksimaliai apdairiai ir rūpestingai, kad būtų visokeriopai užtikrinti jo vadovaujamos įmonės interesai. Kadangi bendrovės administracijos vadovui nuo pat tapimo juo momento atsiranda vadovo pareiga elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai (duty of care, duty due diligence). Šios pareigos turinys yra platus ir iš esmės reiškia, kad ne tik bendrovė, bet ir tretieji asmenys turi teisę reikalauti iš bendrovės administracijos vadovo veikti įmonės interesais kvalifikuotai, protingai, rūpestingai ir apdairiai. Ar bendrovės administracijos vadovas konkrečiu atveju šią pareigą įvykdė, ar ne, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus. Daugumos užsienio valstybių teisė ir teismų praktika pripažįsta, kad įmonės vadovo veiklai turi būti taikomas objektyvus, taip vadinamas ,,rūpestingo šeimos galvos“ elgesio standartas (bonus pater familias; bon pere de famille). Šis kriterijus reiškia, kad sprendžiant bendrovės administracijos vadovo atsakomybės klausimą, turi būti atsakyta į klausimą, ar būdamas asmens, kurio atžvilgiu aiškinamasi atsakomybės jam kilimas, vietoje rūpestingas, apdairus, protingas vadovas tapačioje situacijoje būtų pasielgęs analogiškai. Kaip jau minėta teismas daro išvada, kad analogiškoje situacijoje protingas, apdairus ir rūpestingas vadovas būtų pasielgęs kitaip ir dėl to išieškotojas (kreditorius) būtų išvengęs nuostolių. Tai reiškia, kad bendrovės administracijos vadovas pažeidė savo pareigą veikti apdairiai, todėl atsiranda pagrindas skirti jam piniginę baudą už savo veiksmais išieškotojui (kreditoriui) padarytus nuostolius. Šiam „rūpestingo šeimos galvos“ kriterijui pritaikyti neturi reikšmės subjektyvūs veiksniai, apibūdinantys bendrovės vadovą - jo kvalifikacija, amžius, vadovavimo patirtis, sveikatos būklė, kitos jo asmeninės ar dalykinės savybės. Todėl direktoriaus neveikimas (ar kitų įmonės darbuotojų: pvz. bendrovės vyr. buhalterės ar sandėlininko neveikimas), ar tai buvo padaryta dėl vadovo nepatyrimo, menkos kvalifikacijos, ligos ir t. t., negali būti panaudoti kaip atleidimo nuo atsakomybės pagrindas. Tokiais atvejais pripažįstama, kad asmuo, pavyzdžiui, žinodamas, jog neturi pakankamos kvalifikacijos tinkamai vadovauti įmonei arba to negalintis daryti dėl kitų priežasčių, tačiau neatsistatydinęs iš vadovo pareigų tuo pačiu prisiima ir visą atsakomybę už galimas savo netinkamo vadovavimo įmonei pasekmes. Atskirai pažymėtina, kad bendrovės vadovas neturi atsakyti už kitų įmonės darbuotojų neteisėtus veiksmus, tačiau už savo pavaldinių, kuriuos jis pats pasirenka bei pasitelkia savo pareigų įgyvendinimui ir kuriuos privalo tiesiogiai kontroliuoti (pvz. vyr. buhalterės ir sandėlininko) neteisėtus veiksmus, dėl kurių išieškotojui buvo padaryta nuostolių, turi atsakyti pats vadovas. Kadangi pripažįstama, jog tie neteisėti veiksmai buvo nepakankamos savo pavaldinių kontrolės ir priežiūros rezultatas.

35Vadovo rūpestingumo ir apdairumo laipsnį gali apspręsti daugybė faktorių. J. D. ne tik pažeidė antstolio patvarkyme nurodytą reikalavimą dėl sudarymo sąlygų patekti į patalpas iki nurodytos datos, bet ir nurodė tik dalį priežasčių dėl ko negali visiškai įvykdyti antstolio pateikto procesinio dokumento, todėl teismas atsižvelgia į visus suinteresuoto asmens skolininko veiksmus skirdamas jam baudą. Teismas, vertindamas bendrovės vadovo elgesį konkrečioje situacijoje, turi teisę atsižvelgti ir į jo kvalifikaciją, sveikatos būklę, gyvenamąją vietą, bendrovės veiklos pobūdį bei kitas reikšmingas aplinkybes.

36Pažymėtina, kad atidumo ir rūpestingumo pareiga gali būti pažeidžiama pačiais įvairiausiais būdais ir veiksmais. Teismų praktika vienu iš būdu dėl bendrovės administracijos vadovo aplaidaus ir nerūpestingo elgesio laiko nepakankama turimos informacijos analizę prieš priimant vieną ar kitą sprendimą arba vadovui prieinamos sprendžiamo klausimo analizės ar papildomo tyrimo neatlikimą. Šiuo atveju teismas mano, kad bendrovės vadovas turėjo galimybę pasikliauti ne tik savo darbuotojų paaiškinimais, bet ir kreiptis pagalbos į teisės konsultantus. Atskirai teismas pažymi, kad bendrovės vadovo atsakomybė išlieka ne tik jo darbo laikotarpiu, bet ir jam atsistatydinus ar jį pašalinus iš užimamų pareigų, kadangi įstatymas tokių asmenų atsakomybę sieja su kalte ir neteisėtais veiksmais darbo metu. Bendrovės vadovas siekdamas išvengti atsakomybės turi būti ėmęsis aktyvių veiksmų, užkertančių kelią neteisėto sprendimo priėmimui ir būti padaręs viską kas nuo jo priklauso idant toks sprendimas nebūtų priimtas. Tačiau tokių nenuginčijamų duomenų į bylą nepateikė nei ECCA Europe UAB, nei konkrečiai jos vadovas J. D. Dėl to teismas konstatuoja, kad suinteresuotas asmuo J. D. nepateikė tiek ir tokių įrodymų, pagrindžiančių jo neveikimo pagrįstumą, kas tuo pačiu sudarytų teisinį pagrindą atleisti jį ir nuo atsakomybės. Civilinio proceso kodekso nuostatos, įtvirtinančios rungimosi principą bei šalių pareigą įrodyti aplinkybes, kuriomis jos remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (LR CPK 7 str., 12 str., 178 str.), tokį bylos dalyvio iš dalies pasyvumą bei nerūpestingumą (išsamų jo atsikirtimų pagrįstumą pagrindžiančių įrodymų nepateikimą) leidžia traktuoti kaip nesąžiningumą kitos proceso šalies atžvilgiu, bei atitinkamai minėto suinteresuoto asmens neveikimą.

37Vykdant antstolio nurodymus, šiuo atveju A. Liaškovui pateiktą vykdytiną dokumentą, asmenys turi laikytis imperatyviosios įstatyme nustatytos priverstinės jų vykdymo tvarkos, nes priešingu atveju gali būti pažeidžiamos įstatymo ginamos kitų asmenų teisės bei teisėti interesai. Bylos duomenimis nustatyta, kad ECCA Europe UAB gen. direktoriumi yra paskirtas (išrinktas) J. D.. Taigi J. D. yra konkrečiai tas subjektas, kuriam už antstolio pateikto vykdomojo dokumento tinkamą nevykdymą, tokiu atveju taikytinos CPK 585 str. 2 d. numatytos priemonės. Iš dalies nevykdydamas nurodyto antstolio raginimo J. D. pažeidė CPK 585 str. 1 d., t. y. imperatyviąją proceso teisės normą. Vadovaujantis teisingumo ir sąžiningumo kriterijais J. D. skirtina 100 Lt bauda. Bauda skolininkui J. D. skirtina už laikotarpį nuo 2013-06-21 (įpareigojimo neįvykdymo momento) iki ieškinio pateikimo teismui (2013-06-27).

38Šiuo atveju teismas remiasi teisės teorijos principu „ultima ratio“, kuomet esant visoms sąlygoms ir galimybėms taikyti švelnesnę atsakomybės rūšį, neturi būti taikoma griežčiausia atsakomybė, kaip griežčiausia atsakomybės rūšis. „Ultima ratio“ principas įpareigoja teisę taikančius subjektus nustatyti tinkamą teisinę atsakomybę ir išvengti galimybės taikyti kraštutinę atsakomybę.

39Atskirai pažymėtina, kad nors kitoje byloje skolininkui jau yra skirta 300 Lt bauda, tačiau kaip jau minėta ginčo atveju tai neturi tiesioginės reikšmės vertinant skolininko veiksmus šioje byloje, bet teismas gali atsižvelgti į skolininkui jau taikytą piniginę sankciją (civ. byla Nr. 2-2940-79/2013). Pastebėtina, kad šioje nagrinėjamojoje byloje šia nutartimi baudą pirmiausia, yra skiriama J. D. už jo veiksmus, susijusius su antstolio 2013-06-19 patvarkymu, atsižvelgiant į tai, jog jis tuo pat metu yra ir ECCA Europe UAB generalinis direktorius. Be to ši turtinė prievolė laikytina asmenine J. D. prievole, nes nėra susijusi nei su jo šeimos turtu (CK 3.115 str. 1d.), nei su konkrečiu daiktu, o tik su jo atliekamomis pareigomis. Tokiu atveju laikytina, kad nors bauda yra skirta generaliniam direktoriui J. D. kaip bendrovės vadovui, tačiau baudą jis turi sumokėti ne bendrovės, o iš savo lėšų, tai yra asmeniškai iš savo gaunamo darbo užmokesčio ar kitų pajamų. Pastebėtina, kad asmeninėmis turtinėmis prievolėmis taip pat yra laikomos prievolės, susijusios su žalos (nuostolių) padarymu. Asmeninės prievolės atsiranda pagal sutartį ar įstatymą. Būtent skolininko kaip bendrovės vadovo netinkami veiksmai sąlygoja piniginės baudos jam skyrimą. Pažymėtina, kad skolininkas už šios prievolės neįvykdymą atsako visu savo asmeniniu turtu. Kitoks šio teisinio santykio aiškinimas prieštarautų ne tik šį santykį reglamentuojančių procesinės teisės normų paskirčiai, bet ir aukščiau paminėtoms materialinės teisės normoms.

40Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 585 str. 2 d.,

Nutarė

41Skirti ECCA Europe UAB generaliniam direktoriui J. D., (a.k. ( - ) gyv. vieta Krymo g. 10-11, Šiauliai), 100 Lt (vieno šimto litų) baudą už laikotarpį nuo 2013-06-21 iki 2013-06-27.

42Bauda išieškoma į valstybės biudžetą (surenkamoji sąskaita, įmokos kodas 6800) iš ECCA Europe UAB gen. direktoriaus J. D. asmeninių lėšų.

43Išsiųsti nutarties kopijas antstoliui A. Liaškovui, J. D., ECCA Europe UAB atstovui ir išieškotojo (kreditoriaus) East China Automobile Asocsociation LTD atstovui Lietuvoje.

44Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Jonas Stubrys,... 2. sekretoriaujant Erikai Andrulienei,... 3. dalyvaujant antstolio A. Liaškovo atstovui padėjėjui D. Ž., suinteresuotam... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę... 5. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 6. Antstolis 2013-06-27 pareiškimu prašė teismo už jo reikalavimų nevykdymą... 7. Pareiškime teismui antstolis A. Liaškovas nurodė, kad jo kontoroje buvo... 8. Antstolis teigė, jog skolininko vadovui nevykdant jo reikalavimų yra kliudoma... 9. 1. Už antstolio reikalavimų nevykdymą ir kliudymą vykdyti vykdomąjį... 10. Antstolis savo reikalavimui pagrįsti pateikė teismui ir rašytinius... 11. Teismo posėdžio metu antstolio atstovas palaikė savo reikalavimą ir prašė... 12. Suinteresuotas asmuo ECCA Europe UAB vadovas J. D., veikdamas kartu su... 13. J. D. ir ECCA Europe UAB atsiliepime nurodė, kad antstolis nepagrįstai... 14. Teismo posėdžio metu J. D. ir ECCA Europe UAB atstovas R. Š. pakartojo... 15. Suinteresuotas asmuo East China Automobile Association Ltd, nepateikė teismui... 16. Antstolio pareiškimas tenkintinas.... 17. Antstolio pareiškimas teismui pateiktas 2013-06-27, o bylos nagrinėjimas... 18. Teismo sprendimų vykdymas yra baigiamoji civilinio proceso stadija, kurios... 19. Vykdymo procese skolininkui yra suteiktos ne tik tam tikros teisės, bet ir... 20. Įsiteisėję teismo procesiniai sprendimai yra privalomi dalyvaujantiems... 21. Išieškotojo prašymu Vilniaus apygardos teismas 2013-03-12 nutartimi... 22. Šiaulių apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2-6127-291/2013... 23. Pagal CPK 182 straipsnio 2 punkto ir 279 straipsnio 4 dalies nuostatas... 24. Pirmesniu teismo sprendimu nustatyti juridinę reikšmę turintys faktai... 25. CPK 182 straipsnio 2 punktas, įtvirtindamas prejudicinių faktų buvimo... 26. Tokiu atveju pripažintina, kad skolininkas privalėjo vykdyti antstolio... 27. Tačiau kiekvienu atveju antstolio atliekami procesiniai veiksmai vykdymo... 28. Todėl Vilniaus apygardos teismo 2013-03-12 priimta nutartis kaip vykdytinas... 29. Bendrovės administracijos vadovas atsako už įmonės kasdienės veiklos... 30. Pagal bendrą taisyklę bendrovės administracijos vadovas atsako tik už savo... 31. Antstolio A. Liaškovo kontoroje buvo pradėta vykdomoji byla: Nr.... 32. Antstolis 2013-06-27 pareiškime teismui nurodė, kad skolininko ECCA Europe... 33. Įstatymo leidėjas nurodė, kad asmenims, tame tarpe ir bendrovės vadovui už... 34. Tokia teismo išvada remiasi tuo, kad bendrovės administracijos vadovas pagal... 35. Vadovo rūpestingumo ir apdairumo laipsnį gali apspręsti daugybė faktorių.... 36. Pažymėtina, kad atidumo ir rūpestingumo pareiga gali būti pažeidžiama... 37. Vykdant antstolio nurodymus, šiuo atveju A. Liaškovui pateiktą vykdytiną... 38. Šiuo atveju teismas remiasi teisės teorijos principu „ultima ratio“,... 39. Atskirai pažymėtina, kad nors kitoje byloje skolininkui jau yra skirta 300 Lt... 40. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 585 str. 2 d.,... 41. Skirti ECCA Europe UAB generaliniam direktoriui J. D., (a.k. ( - ) gyv. vieta... 42. Bauda išieškoma į valstybės biudžetą (surenkamoji sąskaita, įmokos... 43. Išsiųsti nutarties kopijas antstoliui A. Liaškovui, J. D., ECCA Europe UAB... 44. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui per...