Byla I-3202-789/2008
Dėl neišmokėtos pensijos dalies priteisimo ir įpareigojimo mokėti paskirtą pensiją

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Raimondo Blauzdžiaus, Rasos Ragulskytės-Markovienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Petro Viščinio, sekretoriaujant Aistei Juchnevičiūtei, dalyvaujant pareiškėjai D. J. V., pareiškėjos atstovui advokatui Kęstučiui Lipeikai, atsakovo Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento atstovui Ramūnui Ramanauskui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos D. J. V. skundą atsakovui Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui dėl neišmokėtos pensijos dalies priteisimo ir įpareigojimo mokėti paskirtą pensiją.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3pareiškėja D. J. V. (toliau – ir pareiškėja) kreipėsi į teismą ir prašo priteisti iš atsakovo Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento (toliau – ir Departamentas) neišmokėtos paskirtos pensijos dalį už laikotarpį nuo 1998 m. iki 2007 m. 56 751,23 Lt ir įpareigoti atsakovą mokėti pareiškėjai 1997 m. paskirtą 1932 Lt valstybinę pensiją.

4Pareiškėja patikslintame skunde (b. l. 24–26) nurodė, kad atsakovo sprendimu nuo 1997-12-02 pareiškėjai buvo paskirta 1932 Lt valstybinė pensija. Nuo 1998 m. atsakovas kiekvieną mėnesį skirtingais dydžiais paskirtą pensiją mažino, neišmokėdamas dalies paskirtos pensijos, už laikotarpį nuo 1998 m. iki 2007 m. neišmokėta 56 751,23 Lt. Atsakovo veiksmai mažinant pensiją, pareiškėjos manymu, yra neteisėti, nes pensija buvo paskirta pagal specialųjį įstatymą, skiriant pensiją buvo laikomasi pensijos apskaičiavimo principų. Įstatyme nebuvo numatyta galimybė mažinti paskirtą ir mokamą pensiją. Mažinti paskirtą ir mokamą pensiją kitais, vėliau priimtais įstatymais, atsakovas neturėjo pagrindo. 2003-12-03 Konstitucinis Teismas pripažino, kad paskirtos ir mokamos pensijos mažinimas prieštarauja Konstitucijai, asmenims, kuriems paskirta ir mokama pensija buvo sumažinta, turi teisę reikalauti, kad būtų mokama tokio dydžio pensija, kokia buvo paskirta prieš ją sumažinant. Dėl atsakovo veiksmų pareiškėja nuolat kreipėsi į atsakovą, bet jai buvo atsakyta tik 2008-03-07. Pensijos paskyrimo metu galiojusio įstatymo 12 str. nustatė, kad dėl pensijos skyrimo pareiškėjas turi teisę apskųsti vadovui, jei nesutinka su vadovo sprendimu – teismui. Šia teise pareiškėja negalėjo pasinaudoti, nes jai nebuvo raštu atsakoma.

5Teismo posėdyje pareiškėja paaiškino, kad direktoriaus įsakymu jai buvo paskirta ši pensija, po to be jokių priežasčių ji sumažinta. Pareiškėja pavaduotojui B. surinko visą medžiagą, jis pasakė, kad spręs šį klausimą, vėliau jis pasiūlė pareiškėjai kreiptis į teismą. Tuo metu ji neskundė atsakovo veiksmų, nes nebuvo jokių dokumentų, jokių įsakymų.

6Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas teismui pateikė paaiškinimus raštu, kuriuose nurodyta, kad atsakovas nepagrįstai mažino pareiškėjai paskirtą pensiją, nebuvo priimta jokio individualaus teisės akto, neaišku, kokiu pagrindu buvo mažinama pensija pareiškėjai. 2008-03-07 pareiškėja gavo atsakovo atsakymą raštu, 2008-03-31 pareiškėja prašė skundą teismui.

7Atsakovas Valstybės saugumo departamentas atsiliepime į skundą (b. l. 27–29) prašė atmesti skundą kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad 1997 m. liepos mėn. D. J. V. paskirta valstybinė socialinio draudimo pensija, 1997-12-02 paskirta pareigūnų ir karių valstybinė pensija, Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatyme nuo jo įsigaliojimo dienos jau buvo įtvirtinta nuostata, kad valstybinių pensijų dydis kartu su valstybine socialinio draudimo pensija vienam asmeniui negali viršyti pusantro užpraeito mėnesio prieš pensijos mokėjimą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbiamo valstybinio sektoriaus <...> darbuotojų vidutinio mėnesio darbo užmokesčio. Atsižvelgiant į tai, Valstybės saugumo departamentas privalėjo riboti pareiškėjai paskaičiuotą pensijos dydį nuo tuo momento, kai pareiškėjai buvo pradėta mokėti pareigūnų ir karių valstybinė pensija, t. y. nuo 1997 m. gruodžio mėn. Atsakovas pareiškėjai mokėjo jai priskaičiuotą valstybinę pensiją teisės aktų nustatyta tvarka. Atsakovė pažymėjo, kad ne kartą informavo pareiškėją apie tai, kokiu pagrindu yra ribojama pareiškėjos valstybinė pensija (Valstybės saugumo departamento 2007-12-21, 2008-03-07 raštai).

8Teismo posėdyje atsakovo atstovas paaiškino, kad įstatymais yra nustatytas tam tikras pensijos dydis, kuris negali būti didesnis, nei numatyta teisės aktuose, todėl pareiškėjai buvo mokamas toks pensijos dydis, koks buvo nustatytas įstatymu. 2003-12-03 Konstitucinio Teismo nutarime numatyta, kad įstatymo leidėjas turi diskrecijos teisę nustatyti maksimalų mokėtiną pensijos dydį, tai nepažeidžia jokių teisių ir teisėtų interesų. Departamentas buvo įpareigotas riboti pareiškėjai mokamą pensijos dydį. Tai, kad už 1997 m. gruodžio mėn. departamentas išmokėjo pensiją, neatsižvelgdamas į įstatymuose nustatytą pensijos dydžio ribojimą, yra Departamento padaryta klaida. Vėliau ta klaida buvo ištaisyta.

9Skundas atmestinas.

10Byloje nustatyta, kad 1997-11-27 Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento įsakymu Nr. K-502 nuspręsta 1997-12-01 atleisti pareiškėją iš einamų pareigų (darbuotojo pareiškimu) ir apskaičiuoti jai pareigūnų ir karių valstybinę pensiją už tarnybą (b. l. 44). Departamento Teisės ir personalo skyriaus 1997-12-02 išvadoje „Dėl pareigūnų ir karių valstybinės pensijos už tarnybą skyrimo“ Nr. 18 (patvirtintoje Departamento generalinio direktoriaus J. J.) nurodyta, kad D. V. turi teisę gauti pareigūnų ir karių valstybinę pensiją už tarnybą nuo 1997-12-02 (5 p.), darbo užmokestis, gautas atleidimo dieną, yra 3500 Lt (4 p.), pensijos dydį sudaro 55,2 % pareigūno darbo užmokesčio, suma 1932 Lt (6 p.) b. l. 45).

11Departamento Personalo skyrius 2007-11-22 raštu Nr. (67)-18-2074 informavo pareiškėją, kad pareiškėjai nuo 1997-12-02 paskirta pareigūnų ir karių valstybinė pensija už tarnybą – 1932 litai (b. l. 16). 2007-11-27 pareiškėja kreipėsi į Departamento Finansų skyrių su prašymu pateikti duomenis apie išmokėtas pensijas (pareigūno) pagal mėnesius nuo 1997-12-02 ir pagrindą, kuriuo jai buvo sumažinta pensija (b. l. 46). Atsakydamas į pareiškėjos 2007-11-13 ir 2007-11-27 prašymus, atsakovas 2007-12-21 rašte „Dėl pareigūno pensijos“ Nr. (68)-18-1237-15 informavo, kad pensija pareiškėjai nebuvo sumažinta, nurodyta, kad Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalis numato, kad pareigūnų ir karių valstybinės pensijos (įstatymo 1 straipsnio 1 dalies 3 punktas) dydis bei šios pensijos dydžio ir tam pačiam asmeniui paskirtų pagal įstatymo 3 straipsnio 1 dalį valstybinių pensijų ir valstybinių socialinio draudimo pensijų bendra suma vienam asmeniui negali viršyti užpraeito ketvirčio prieš tą mėnesį, už kurį mokama valstybinė pensija, Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio 1,5 dydžio (nuostatos galioja nuo 1995 m.); pensijos dydžio ribojimą taiko valstybinę pensiją mokanti institucija (šiuo atveju – Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas) (b. l. 47). 2008-01-31 pareiškėja kreipėsi į Departamentą su 2008-01-29 prašymu, kuriame teigė, kad negavo atsakymo į savo 2007-11-27 raštą Departamento Finansų skyriui, prašė, kad jai skubos tvarka būtų išsiųsta dokumento, kurio pagrindu buvo mažinama pensija, kopija (b. l. 48). Atsakydamas į pareiškėjos 2007-01-29 prašymą, atsakovas 2008-03-07 rašte „Dėl prašymo“ Nr. (67)-18-290-383 nurodė, kad pareiškėjai paskirtos valstybinės pareigūnų ir karių pensijos už tarnybą dydis ribojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio nuostatomis; atsižvelgiant į ribojimą ir į tai, kad kito pareiškėjai paskirtos valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos dydis, taip pat į tai, kad nuo 2007 m. pradžios pareiškėjai buvo pradėta mokėti valstybinė socialinio draudimo našlių pensija, pareiškėjai mokamos pareigūnų pensijos dydis nuolat keitėsi; taip pat nurodyta, kad dėl aiškaus pareigūnų pensijų skaičiavimo mechanizmo stokos pareiškėjos atžvilgiu pensijos dydžio apribojimo nuostatos pradėtos taikyti pavėluotai, t. y. nuo 1998-01-01 (b. l. 49–50).

12Pareiškėja teigia, kad jai turi būti mokama 1932 Lt dydžio valstybinė pensija, todėl prašo priteisti iš atsakovo Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento neišmokėtos paskirtos pensijos dalį už laikotarpį nuo 1998 m. iki 2007 m. – 56 751,23 Lt ir įpareigoti atsakovą mokėti pareiškėjai 1997 m. paskirtą 1932 Lt valstybinę pensiją.

131994-12-22 Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 1 str. 1 d. 4 p. buvo nustatyta, kad Lietuvos Respublikoje nustatomos valstybinės pareigūnų ir karių valstybinės pensijos. Pagal Valstybinių pensijų įstatymo 1 str. 3 d. šios pensijos skiriamos pagal specialius įstatymus. Pareiškėjai paskiriant valstybinę pensiją, toks specialus įstatymas buvo 1994-12-13 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų, valstybės saugumo, krašto apsaugos ir prokuratūros pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymas Nr. I-693, kuriame nustatytas subjektų, turinčių teisę gauti tokią pensiją, ratas, pensijos skyrimo sąlygos, tarnybos laikas, apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka ir terminai. 1994-12-22 Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 3 str. 3 d. (1995-07-04 redakcija, galiojusi pareiškėjai paskiriant valstybinę pensiją) buvo nustatytas skiriamos valstybinės pareigūnų ir karių pensijos kartu su valstybinio socialinio draudimo pensija vienam asmeniui dydžio ribojimas – nustatytų valstybinių pensijų dydis kartu su valstybine socialinio draudimo pensija vienam asmeniui negali viršyti pusantro užpraeito mėnesio prieš pensijos mokėjimą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbiamo valstybinio sektoriaus, akcinių bei uždarųjų akcinių bendrovių darbuotojų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio; pensijos dydžio ribojimą taiko valstybinę pensiją mokanti institucija.

14Pareiškėjos argumentai, kad jai pensija negali būti mažinama, kadangi apribojimai nustatyti vėlesniais įstatymo pakeitimais, priimtais po to, kai paskirta valstybinė pensija, yra nepagrįsti. Valstybinė pensija už tarnybą pareiškėjai buvo paskirta 1997 m. gruodžio mėn. Tuo metu, kai pareiškėjai buvo paskirta valstybinė pensija, teisės aktais buvo įtvirtintas maksimalus valstybinės pensijos kartu su valstybine socialinio draudimo pensija vienam asmeniui dydis, kuris negali viršyti pusantro užpraeito mėnesio prieš pensijos mokėjimą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbiamo valstybinio sektoriaus, akcinių bei uždarųjų akcinių bendrovių darbuotojų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2003-12-03 nutarime konstatavo, kad „įstatymų leidėjas, nustatydamas valstybinę pensiją, skiriamą už pareigūnų ir karių tarnybą, kuri mokama iš valstybės biudžeto, turi diskreciją nustatyti ir maksimalią tokios pensijos, mokamos atskirai ar kartu su valstybine socialinio draudimo pensija, dydį. <...> Pagal nustatytą teisinė reguliavimą asmuo, kuriam už tarnybą bus skiriama ir mokama pareigūnų ir karių valstybinė pensija, iš anksto žino, kokios yra šios pensijos mokėjimo ir skyrimo sąlygos bei dydžiai“. Šiame nutarime Konstitucinis Teismas konstatavo, kad Valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio (2001-02-20 redakcija) 3 dalies nuostata, pagal kurią nustatytas maksimalus valstybinės pensijos kartu su valstybine socialinio draudimo pensija vienam asmeniui dydis, neprieštarauja Konstitucijai.

15Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2005-11-28 nutartyje administracinėje byloje Nr. A4-1714-2005 konstatavo, kad 2003-12-03 Konstitucinio Teismo nutarime pripažintas prieštaraujančiu Konstitucijai tik toks teisinis reglamentavimas, kurio pakeitimais bloginamas pensinis aprūpinimas, t. y. kai ribojamas pagal ankstesnius įstatymus paskirtos ir mokamos vidaus reikalų pareigūnų ir valstybinės pensijos dydis.

161997-12-02 išvadoje „Dėl pareigūnų ir karių valstybinės pensijos už tarnybą skyrimo“ Nr. 18 nurodyta, kad D. V. turi teisę gauti 1932 Lt dydžio pareigūnų ir karių valstybinę pensiją už tarnybą, šioje išvadoje nėra nurodyta jokių paskirtos valstybinės pensijos ribojimų (b. l. 45). Remiantis šia išvada už 1997 m. gruodžio mėn. pareiškėjai buvo išmokėta 1869,68 Lt suma (b. l. 31, 70). Kaip matyti iš tuo metu galiojusio teisinio reguliavimo, pareiškėjai neturėjo būti išmokėta tokio dydžio pensijos suma, kadangi ji viršijo pusantro užpraeito mėnesio prieš pensijos mokėjimą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbiamo valstybinio sektoriaus, akcinių bei uždarųjų akcinių bendrovių darbuotojų vidutinį mėnesinį darbo užmokestį (1997 m. spalio mėn. vidutinis darbo užmokesčio dydis buvo 874,37 Lt). Tokiu būdu Departamentas, išmokėdamas tokio dydžio pensiją, padarė klaidą. Teismo posėdyje atsakovės atstovas patvirtino, kad permokėta suma iš pareiškėjos nebuvo išieškota. Šios sumos pareiškėja neginčija, atsakovas atsiliepime (b. l. 27–29), 2008-03-07 rašte „Dėl prašymo“ Nr. (67)-18-290-383 (b. l. 49–50) ir 2008-06-06 paaiškinimuose Vilniaus apygardos administraciniam teismui (b. l. 54–55) patvirtino, kad 1997 m., mokėdamas pareiškėjai pensiją, netaikė įstatyme įtvirtintų ribojimų, juos pradėjo taikyti pavėluotai – nuo 1998-01-01.

171997-12-02 D. J. V. skiriant pareigūno pensiją, jos dydžio ribojimas jau buvo įtvirtintas Valstybinių pensijų įstatymo 3 str. 3 d. (1995-07-04 redakcija), todėl pareiškėjai nuo tos dienos, kai jai buvo paskirta pensija, pensija turėjo būti mokama taikant teisės aktuose nustatytus ribojimus. Pareiškėja neturėjo teisės į didesnę pensiją, kuri viršytų nustatytą maksimalų valstybinės pensijos kartu su valstybine socialinio draudimo pensija vienam asmeniui dydį.

18Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad pareiškėjai pagrįstai buvo mokama valstybinė ir valstybinė socialinio draudimo pensija, taikant teisės aktais įtvirtintą maksimalų valstybinės pensijos kartu su valstybine socialinio draudimo pensija vienam asmeniui dydį, todėl nėra teisinio pagrindo įpareigoti atsakovą išmokėti pareiškėjai paskirtos pensijos dalį už laikotarpį nuo 1998 m. iki 2007 m. – 56 751,23 Lt ir įpareigoti atsakovą mokėti pareiškėjai 1997 m. paskirtą 1932 Lt valstybinę pensiją.

19Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas (b. l. 88–89), pateikė pinigų priėmimo kvitą, kuriame nurodyta, kad pareiškėja už atstovavimą Vilniaus m. pirmai advokatų kontorai sumokėjo 600 Lt (b. l. 87). Pagal ABTĮ 44 str. 1 d. proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Šioje byloje sprendimas priimtas atsakovo naudai. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pareiškėjos prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas yra atmestinas.

20Teismas, remdamasis išdėstytais argumentais ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–88 str., 127 str. 1 d.,

Nutarė

21pareiškėjos D. J. V. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

22Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant šiam teismui tiesiogiai arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. pareiškėja D. J. V. (toliau – ir... 4. Pareiškėja patikslintame skunde (b. l. 24–26) nurodė, kad atsakovo... 5. Teismo posėdyje pareiškėja paaiškino, kad direktoriaus įsakymu jai buvo... 6. Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas teismui pateikė paaiškinimus raštu,... 7. Atsakovas Valstybės saugumo departamentas atsiliepime į skundą (b. l.... 8. Teismo posėdyje atsakovo atstovas paaiškino, kad įstatymais yra nustatytas... 9. Skundas atmestinas.... 10. Byloje nustatyta, kad 1997-11-27 Lietuvos Respublikos valstybės saugumo... 11. Departamento Personalo skyrius 2007-11-22 raštu Nr. (67)-18-2074 informavo... 12. Pareiškėja teigia, kad jai turi būti mokama 1932 Lt dydžio valstybinė... 13. 1994-12-22 Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 1... 14. Pareiškėjos argumentai, kad jai pensija negali būti mažinama, kadangi... 15. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2005-11-28 nutartyje... 16. 1997-12-02 išvadoje „Dėl pareigūnų ir karių valstybinės pensijos už... 17. 1997-12-02 D. J. V. skiriant pareigūno pensiją, jos... 18. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad pareiškėjai... 19. Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas prašė priteisti bylinėjimosi... 20. Teismas, remdamasis išdėstytais argumentais ir vadovaudamasis Lietuvos... 21. pareiškėjos D. J. V. skundą atmesti... 22. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti...