Byla I-2956-473/2017
Dėl sprendimų panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Violetos Balčytienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Jolantos Malijauskienės ir Rūtos Miliuvienės, dalyvaujant pareiškėjos UAB „Laserpas“ atstovui advokatui Ronaldui Kontautui, atsakovės VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūros“ atstovams Gyčiui Petrukaičiui ir Rokui Didžiapetriui, trečiojo suinteresuotojo asmens Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos atstovei Dovilei Naruševičienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Laserpas“ skundą atsakovei VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūrai“ (trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos ūkio ministerija) dėl sprendimų panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą,

Nustatė

3Pareiškėja UAB „Laserpas“ kreipėsi į teismą su skundu, kuriuo prašo: 1) pripažinti neteisėtu ir panaikinti Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – Ministerija) 2017-02-20 sprendimą Nr. (40.1-12)-3-767 „Dėl UAB „Laserpas“ skundo“; 2) pripažinti neteisėtu ir panaikinti VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūros“ (toliau – Agentūra) 2017-01-05 sprendimą Nr. R4-165(15.2.2-1019) „Dėl paraiškos Nr. J05-LVPA-K-01-0173 atmetimo” (t. I, b. l. 1–15). Skunde nurodė ir teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovas paaiškino, jog Ministerija dalį ginčijamo sprendimo surašė ne Lietuvos Respublikos valstybine kalba, o tai yra esminis procedūrinis pažeidimas, kadangi dėl to negalima objektyviai nustatytai ginčijamo sprendimo motyvų. Ministerija, priimdama sprendimą neatsižvelgė ir nenagrinėjo pareiškėjos skunde nurodytų aplinkybių dėl Europos Sąjungos lėšų neskyrimo sunkumą patiriančioms įmonėms reglamentavimo tikslo bei 2008-08-06 Komisijos reglamento (EB) Nr. 800/2008, skelbiančio tam tikrų rūšių pagalbą suderinamą su bendrąja rinka taikant Sutarties 87 ir 88 straipsnius (Bendrasis bendrosios išimties reglamentas) (toliau – Reglamentas) 2 straipsnio 18 punkto ir Lietuvos Respublikos ūkio bei švietimo ir mokslo ministro 2015-12-22 įsakymu Nr. 4-822/V-1323 patvirtinto 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) tiesioginės prasmės. Europos Komisijos atsakymai forume „eState aid WIKI“ yra techninio pobūdžio valstybių narių institucijų ir Europos Komisijos susirašinėjimas, todėl pareiktas išaiškinimas neturi privalomosios galios Ministerijai, Agentūrai, teismui ar pareiškėjai. Ministerija ir Agentūra neatsižvelgė į visą išaiškinimo turinį. Ministerijos cituojamame išaiškinime nurodoma: „The past two years“, in principle, refers to the latest two closed financial years“ („Pakutiniai dveji metai“ iš principo reiškia paskutinius dvejus užbaigtus finansinius metus“). Valstybinė lietuvių kalbos komisija yra išaiškinusi, jog „pasisakymas iš principo reiškia „esmės požiūriu, iš esmės“, taip pat kaip vieną iš žodžių junginio „iš esmės“ sinonimų Valstybinė lietuvių kalbos komisija nurodo „beveik visai“. Todėl Europos Komisijos konkurencijos generalinio direktorato išaiškinime vartojama formuluotė „in principle“ reiškia apibendrintą / dažniausiai taikomą Europos Komisijos požiūrį, neatsižvelgiant į konkretų atvejį. Išaiškinimo teksto formuluotė „in principle“ nereiškia ir nerodo vienareikšmiškos Europos Komisijos konkurencijos generalinio direktorato pozicijos, kad vertinant ar įmonė atitinka sunkumus patiriančios įmonės sąvoką pagal Reglamento 2 straipsnio 18 punkto e dalį visada turėtų būti vertinami tik paskutiniai du pasibaigę finansiniai metai. Išaiškinime papildomai nurodoma, jog „Per analogiam to the above answer on the loss of capital, the Commission will exercise prudence to the ensure that data are reliable, and, where necessary, it may also take into account the latest approved or audited financial statements“ („Analogiškai aukščiau esančiam atsakymui dėl kapitalo praradimo, Komisija taikys protingumo principą užtikrindama, kad duomenys būtų patikimi, ir, jei reikės, ji taip pat gali atsižvelgti į paskutinę patvirtintą ar audito patikrintą finansinę atskaitomybę“). Išaiškinimas atitinka ir patvirtina pareiškėjos poziciją dėl aktualiausios įmonių finansinės būklės vertinimo, o Ministerijos ir Agentūros pozicija dėl Reglamento 2 straipsnio 18 punkto e dalies aiškinimo prieštarauja išaiškinimui. Agentūra pareikalavo, kad pareiškėja pateiktų 2016-09-30 tarpinės finansinės atskaitomybės dokumentus, taigi pačios Agentūros veiksmai, vertinant bendrovės finansinius duomenis, prieštarauja jos pozicijai dėl išaiškinimo prasmės ir Reglamento 2 straipsnio 18 punkto e dalies formuluotės „per paskutinius dvejus metus“ aiškinimo. Išaiškinime minimas kitas „eState aid WIKI“ sistemoje pateiktas atsakymas, kuris gali būti aktualus vertinant Europos Komisijos poziciją dėl Reglamento 2 straipsnio 18 punkto e dalies formuluotės „paskutinius dvejus metus“ aiškinimo ir taikymo, tačiau minėto atsakymo dėl kapitalo praradimo tekstas Ministerijos sprendime nepateiktas. Agentūra užkirto kelią bendrovei gauti paramą, neatsižvelgdama į tai, kad paraiškos pateikimo metu bendrovė nebuvo sunkumus patiriančia įmone, paraiškos vertinimo pabaigoje (2017 metų sausio mėnesį) bendrovė nebuvo sunkumus patirianti įmonė, paramos skyrimo / sutarties sudarymo momentu bendrovė nebus sunkumus patiriančia įmone. Paramos lėšos negali būti skiriamos įmonėms, kurios šiuo metu patiria sunkumų, o ne įmonėms, kurios tokius sunkumus patyrė anksčiau. Agentūra bei Ministerija, vertindamos bendrovės finansinę padėtį Reglamento 2 straipsnio 18 punkto prasme neturėjo teisinio pagrindo savo nuožiūra pildyti / keisti Reglamento tekstą ir išplėsti jame naudojamų formuluočių turinį. Apraše nėra nurodyta, jog vertinami tik pasibaigusių finansinių metų ar pasibaigusių kalendorinių metų duomenys. Paaiškinimuose Ministerijai Agentūra nurodė, jog paraiškos vertinimas buvo baigtas 2016-12-29, tačiau nepateikė šias aplinkybes patvirtinančių dokumentų. Paraiškos vertinimo data gali būti manipuliuojama siekiant pagrįsti Agentūros poziciją nevertinti aktualių 2016 metų pareiškėjos finansinės atskaitomybės duomenų ir išvengti šių duomenų vertinimo. Agentūra privalėjo prieš priimdama ginčijamą sprendimą kreiptis į pareiškėją ir paprašyti pateikti 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinį bei įvertinti atitinkamus duomenis.

4Atsakovė Agentūra prašė atmesti pareiškėjos skundą kaip nepagrįstą (t. II, b. l. 83–89). Atsiliepime nurodė ir teismo posėdžio metu atsakovės atstovai paaiškino, kad Reglamento preambulės 14 punkte, 2 straipsnio 18 punkte ir kituose straipsniuose yra aiškiai ir nedviprasmiškai apibūdinti sunkumus patiriančias įmones charakterizuojantys kriterijai, o Aprašo 4.9, 20, 97, 102 ir kituose punktuose nustatyta, jog šis institutas taikomas pareiškėjo (partnerio) atžvilgiu, todėl atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014-10-08 įsakymu Nr. 1K-316 patvirtintų Projektų finansavimo taisyklių (toliau – Projektų finansavimo taisyklės) 5.1 punkte nustatyto lygiateisiškumo principo, pagal kurį visoms tam tikro kvietimo teikti paraiškas projektams turi būti taikomi vienodi vertinimo principai, būtų visiškai nepagrįsta bandyti plečiamai aiškinti sunkumų patiriančios įmonės institutą šios priemonės kontekste. Pareiškėja, kaip didelė įmonė, turi neatitikti išskirtinai didelėms įmonėms taikomo kriterijaus, susieto su paskutinių dvejų metų finansine būkle. Aprašo 97 punkte ir 102 punkte nustatytas reglamentavimas atitinka Reglamento 19 straipsnio 2 punkto a–d dalyse nustatytus atvejus (aplinkybes), pagal kuriuos vertinama, ar įmonės nepatiria sunkumų. Pagal Reglamento a–d dalis vertinamos visos įmonės – MVĮ ir didelės įmonės ir minėti atvejai (aplinkybės) nėra susieti su dviejų paskutinių metų finansinės įmonės būklės vertinimu, skirtingai nei e dalyje nurodytu atveju. Atsižvelgdama į tai, Agentūra 2016-10-13 raštu Nr. R4-5871(15.2.2-1019) be kitų klausimų, paprašė pateikti 2016 metų trijų ketvirčių tarpinę finansinę atskaitomybę, kad galėtų atlikti paraiškos kompleksinį tinkamumo finansuoti vertinimą, įskaitant, bet neapsiribojant, finansinės būklės atitikties Reglamento 18 straipsnio 2 dalies a–d dalyse nurodytų kriterijų atžvilgiu įvertinimą. Iš Aprašo 97 ir 102 punkto nuostatų matyti, jog įmonės finansinė būklė po projekto tinkamumo finansuoti vertinimo gali būti tikslinama tik teigiamai įvertinus paraiškas. Vadovaudamasi Reglamento nuostatomis bei atsižvelgdama į Europos Komisijos generalinio direktorato konsultaciją, Agentūra vertinimą atliko pagal paskutinių dviejų patvirtintų finansinių metų duomenis. Atkreipė dėmesį, jog pareiškėja iki atsiliepimo rengimo šioje administracinėje byloje nėra pateikusi Agentūrai 2016 metų finansinės atskaitomybės dokumentų. Agentūra vertinimą baigė 2016-12-29. Priemonės vertinimo pabaiga buvo nustatyta iki 2016-12-30, šis terminas daugiau nebuvo pratęstas, todėl laikantis Projektų finansavimo taisyklių 5.1 punkte nustatyto lygiateisiškumo principo, pagal kurį visoms tam tikro kvietimo teikti paraiškas paraiškoms projektams turi būti taikomi vienodi vertinimo principai, būtų neprotinga ir nepagrįsta teigti, kad Agentūra vertinimą baigė 2017-01-02. Taigi, paraiškos vertinimo metu nebuvo aplinkybių, leidžiančių daryti išvadą, jog turėjo ar galėjo būti vertinama pareiškėjos 2016 metų finansinė atskaitomybė, nes ji paraiškos vertinimo metu negalėjo būti ir nebuvo sudaryta. Europos Komisijos generalinio direktorato konsultacijos skirtos tam, kad Reglamento nuostatos būtų įgyvendintos tinkamai ir vienodai suprantamos visų suinteresuotų šalių. Minėtu atveju susirašinėjimas vykdomas oficialia ir darbine Europos Sąjungos kalba – anglų ir oficialus šios konsultacijos vertimas į lietuvių ar kitas Europos Sąjungos kalbas nepateikiamas.

5Trečiasis suinteresuotas asmuo Ministerija prašė atmesti pareiškėjos skundą kaip nepagrįstą (t. II, b. l. 64–70). Atsiliepime nurodė ir teismo posėdžio metu trečiojo suinteresuoto asmens atstovė paaiškino, kad Agentūros rašte išdėstyti pareiškėjos paraiškos atmetimo argumentai, susiję su projekto atitiktimi Aprašo 20 punkte, 1 priedo 1.3, 4.5, 4.5.2 punktuose nustatytiems reikalavimams yra pagrįsti ir motyvuoti, su kuriais Ministerija sutiko, todėl atskirai nepasisakė. Skundžiamas sprendimas yra individualus administracinis aktas, iš kurio turinio matyti, kuo vadovaujantis buvo priimtas paraiškos neatitikimo Aprašo 20 punkto, 1 priedo 1.3, 4.5, 5.5.2 punktuose nustatytiems reikalavimams, kas rodo, kad tiek teisinis, tiek ir faktinis pagrindas bei motyvacija buvo nurodyti, todėl naikinti skundžiamo sprendimo kaip neteisėto ir nepagrįsto nėra pagrindo. Skundžiamame sprendime buvo pateiktas Europos Komisijos generalinio direktorato išaiškinimas dėl sunkumus patiriančių įmonių apibrėžties didelių įmonių taikymo atveju anglu kalba, siekiant pareiškėjai pateikti autentišką išaiškinimą ir vengiant netikslaus vertimo į lietuvių kalbą bei skirtingo supratimo. Europos Komisijos generalinis direktoratas, siekdamas, kad Reglamento nuostatos būtų suprantamas visų Europos Sąjungos valstybių narių vienodai, sukūrė elektroninę sistemą „eState aid WIKI“, kurioje pateikiami išaiškinimai į Europos Sąjungos valstybių narių užduodamus klausimus dėl Reglamento nuostatų taikymo. Minėtoje sistemoje yra pateiktas išaiškinimas ir dėl sunkumus patiriančių įmonių apibrėžties didelių įmonių taikymo atveju. Į pateiktą klausimą „Does the expression „for the two years“ refer to the last closed (approved) two years? If this is so, what years should be considered in the analysis if the financial statements for the last financial year have not been approved (e. g. the undertaking applies for aid at the beginning of the year, i. e. when the financial statements for the previvious year have not been approved)? („Ar išsireiškimas „pastaruosius dvejus metus“ reiškia, kad kalbama apie paskutinius pasibaigusius (patvirtintus) dvejus metus? Jei taip, tai kurie metai turėtų būti nagrinėjami / aptariami analizėje, jeigu paskutinių / praėjusių finansinių metų finansinės ataskaitos dar nėra patvirtintos (pvz. įmonė kreipiasi dėl pagalbos metų pradžioje, t. y. kai praėjusių metų finansinės ataskaitos nėra patvirtintos)?“, atsakymas yra – „The past two years“, in principle, refers to the latest two closed financial years. Per analogiam to the above answer on the loss of capital, the Commission will exercise prudence to ensure that data are reliable, and, where necessary, it may also take into account the latest approved or audited financial statements“ („Pastarieji dveji metai“ iš esmės reiškia dvejus paskutinius užbaigtus finansinius metus. Analogiškai minėtam atsakymui dėl kapitalo nuostolių, Komisija sieks apdairumo užtikrinant, kad duomenys būtų patikimi ir, prireikus, ji taip pat gali atsižvelgti į vėliausias / naujausias patvirtintas ar auditorių patikrintas finansines ataskaitas“). Taigi, vertinant, ar pareiškėja nėra priskiriama sunkumų patiriančios įmonės kategorijai, vertinami paskutiniai dviejų užbaigtų finansinių metų duomenys, todėl Agentūra, vertindama paraišką, vadovavosi pareiškėjos 2014 ir 2015 metų finansinės atskaitomybės dokumentais.

6Skundas atmetamas

7Byloje ginčas kilo dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – Ministerija) 2017-02-20 sprendimo Nr. (40.1-12)-3-767 „Dėl UAB „Laserpas“ skundo“ bei VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūros“ (toliau – Agentūra) 2017-01-05 sprendimo Nr. R4-165(15.2.2-1019) „Dėl paraiškos Nr. J05-LVPA-K-01-0173 atmetimo“, teisėtumo bei pagrįstumo.

8Faktinės aplinkybės

9UAB „Laserpas“ I-ajame konkurso etape pateikė Agentūrai paraišką finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą UAB „Laserpas“ bepilotės stebėjimo sistemos vystymo projektą (t. I, b. l. 40–70).

10Agentūra 2016-07-01 raštu Nr. R4-3676(15.2.2-1019) „Dėl paraiškos Nr. J05-LVPA-K-01-0173 atitikimo pirmojo konkurso etapo tinkamumo finansuoti reikalavimams“ UAB „Laserpas“ nurodė, jog paraiška atitinka bendruosius reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos ūkio bei švietimo ir mokslo ministro 2015-12-22 įsakymu Nr. 4-822/V-1323 patvirtinto 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) 1 priedo 1.1 punkte ir 1.2 punkte, ir Aprašo 24.2 punkte nurodytą specialųjį projektų atrankos kriterijų. Šiuo raštu Agentūra pakvietė pareiškėją dalyvauti II-ajame konkurso etape, kurio metu bus atliekamas projekto tinkamumo finansuoti vertinimas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014-10-08 įsakymu Nr. 1K-316 patvirtintų Projektų finansavimo taisyklių (toliau – Projektų finansavimo taisyklės) 14 ir 15 punktuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 1 priede nustatytus reikalavimus ir projekto naudos ir kokybės vertinimas Projektų finansavimo taisyklių 14 ir 16 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 26 punkte ir Aprašo 2 priede nustatytus reikalavimus (t. I, b. l. 71).

11Agentūra 2016-07-15 raštu Nr. 4R-4090(15.1.10) „Dėl pasiūlymo teikti paraiškas“ pakvietė, be kita ko, pareiškėją dalyvauti II-ajame konkurso etape ir pateikti paraišką dėl projekto (t. I, b. l. 72–81).

12Agentūra 2016-08-04 raštu Nr. R4-4399(15.1.10) „Dėl pasiūlymo teikti pareiškas“ informavo, be kita ko, pareiškėją, jog pratęstas paraiškų antrajam etapui teikimo terminas iki 2016-09-15 (t. I, b. l. 84–94).

13UAB „Laserpas“ II-ajame konkurso etape pateikė Agentūrai paraišką finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą UAB „Laserpas“ bepilotės stebėjimo sistemos vystymo projektą (t. I, b. l. 96–122).

14Agentūra 2016-10-13 raštu Nr. R4-5871(15.2.2-1019) „Dėl paraiškos Nr. J05-LVPA-K-01-0173 patikslinimo ir papildomų dokumentų pateikimo“, be kita ko, prašė pareiškėjos pateikti 2015 metų finansinės atskaitomybės dokumentus, akcininkų susirinkimo protokolo kopiją, kuriuo patvirtinti finansinės atskaitomybės dokumentai, ir 2016-09-30 tarpinės atskaitomybės dokumentus (t. I, b. l. 137–140).

15Agentūra 2016-10-25 raštu Nr. R4-6402(15.22-1019) „Dėl paraiškos Nr. J05-LVPA-K-01-0173 patikslinimo ir papildomų dokumentų termino pratęsimo“ pratęsė pareiškėjai terminą paraiškos tinkamumo finansuoti vertinimui būtinų duomenų ir dokumentų pateikimo terminą iki 2016-10-28 (t. I, b. l. 141).

16Agentūros direktorius 2016-12-16 įsakymu „Dėl paraiškų, gautų pagal priemonę Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“, vertinimo termino pratęsimo“ pratęsė paraiškų, gautų pagal priemonę Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“ vertinimo terminą iki 2016-12-30 (t. II, b. l. 90).

17Agentūra 2017-01-05 sprendimu Nr. R4-165(15.2.2-1019) „Dėl paraiškos Nr. J05-LVPA-K-01-0173 atmetimo“ atmetė pareiškėjos paraišką, kaip neatitinkančią Aprašo 20 punkto, Aprašo priedo 1.3 punkto, 4.5 punkto ir 4.5.2 punkto reikalavimų. Ginčijamą sprendimą Agentūra priėmė atsižvelgdama į tai, kad UAB „Laserpas“ yra įsteigta 2011 metais, t. y. daugiau nei prieš trejus metus, tai, kad UAB „Laserpas“ yra didelė įmonė ir už paskutinius dvejus metus apskaičiuoti rodikliai neatitinka 2008-08-06 Komisijos reglamento (EB) Nr. 800/2008, skelbiančio tam tikrų rūšių pagalbą suderinamą su bendrąja rinka taikant Sutarties 87 ir 88 straipsnius (Bendrasis bendrosios išimties reglamentas) (toliau – Reglamentas) 2 straipsnio 18 punkto e dalyje nustatytų reikalavimų (t. I, b. l. 21–23).

18UAB „Laserpas“, nesutikdama su Agentūros 2017-01-05 sprendimu Nr. R4-165(15.2.2-1019), 2017-01-19 skundu kreipėsi į Ministeriją. Skunda grindė aplinkybėmis, jog Agentūra netinkamai taikė Reglamento 2 straipsnio 18 punkto e dalyje naudojamą formuluotę „per paskutinius dvejus metus“ bei tuo, kad bendrovė nėra sunkumus patirianti įmonė, nes nėra Reglamento 2 straipsnio e dalyje įtvirtintų kriterijų (t. I, b. l. 159–170).

19Ministerija 2017-02-20 sprendimu Nr. (40.1-12)-3-767 „Dėl UAB „Laserpas“ skundo“ atmetė pareiškėjos 2017-01-20 gautą 2017-01-19 skundą „Dėl LVPA 2017-01-05 sprendimo“. Ministerija ginčijame sprendime konstatavo, kad paraiškos vertinimas buvo atliktas įvertinus paraiškoje, ir kartu su paraiška pateiktuose dokumentuose esančią informaciją, ir laikantis Apraše, Projektų vertinimo taisyklėse nustatytų reikalavimų, be to nenustatyta, jog Agentūra viršijo savo kompetenciją ar pažeidė paraiškų vertinimo procedūras (t. I, b. l. 16–19).

20Teisinis reglamentavimas

21Reglamento 2 straipsnio 18 dalies e punkte nustatyta, kad sunkumų patiriančia įmone (kuri nėra maža ar vidutinė), laikoma įmonė, jeigu per paskutinius dvejus metus jos balansinis skolos ir nuosavo kapitalo santykis viršija 7,5 ir įmonės pajamų neatskaičius palūkanų nusidėvėjimo ir amortizacijos palūkanų padengimo santykis mažesnis negu 1,0.

22Aprašas nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus pagal 2014–2020?metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014-09-08 sprendimu Nr.?C(2014)6397, 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“ finansuojamas veiklas, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų vykdytojai, įgyvendindami pagal Aprašą finansuojamus projektus, taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą.

23Aprašo 1 priedo 1.3 punkte nustatyta, jog būtina įsitikinti, kad pareiškėjas atitinka Aprašo 24.2, 24.3 punktuose ir Aprašo 20, 28, 29 ir 32 punktuose nustatytus reikalavimus. Informacijos šaltiniai: paraiška, dokumentai, nurodyti Aprašo 86.6 punkte.

24Aprašo 20 punkte nustatyta, jog finansavimas gali būti skiriamas pareiškėjams ir partneriams visose srityse, išskyrus 2013-12-17 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1301/2013 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir dėl konkrečių su investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslu susijusių nuostatų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006 (OL 2013 L 347, p. 289), 3 straipsnio 3 dalyje nustatytus atvejus ir Bendrojo bendrosios išimties reglamento 1 straipsnio 2–5 dalyse, 4 ir 13 straipsniuose nustatytus apribojimus. Pagal Aprašą finansavimas nėra teikiamas pareiškėjui (partneriui), jei jis yra priskiriamas sunkumų patiriančios įmonės kategorijai. Pagal Aprašą finansavimas neteikiamas, jeigu pareiškėjas (partneris) nėra sugrąžinęs anksčiau gautos valstybės pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka.

25Aprašo 4.1 punkte nustatyta, jog didelė įmonė – juridinis asmuo, neatitinkantis labai mažos, mažos arba vidutinės įmonės apibrėžimo, pateikto Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme; sunkumų patirianti įmonė – kaip ši sąvoka apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 18 punkte (4.9 punktas).

26Pagal Aprašo 97 punktą paraiškų vertinimo pabaigoje įgyvendinančioji institucija, prieš pateikdama atrinktų projektų ataskaitą Ministerijoms, pagal pateiktus metinių finansinių ataskaitų rinkinius įsitikina, ar pareiškėjai (partneriai) nėra sunkumų patiriančios įmonės. Esant poreikiui įgyvendinančioji institucija gali paprašyti pateikti ir kitus dokumentus (pvz., tarpinės finansinės atskaitomybės dokumentus ir pan.). Aprašo 102 punkte nustatyta, jog įgyvendinančioji institucija, siekdama įsitikinti, kad finansavimo skyrimo (projekto sutarties sudarymo) metu pareiškėjas (partneris) nėra sunkumų patirianti įmonė, iki finansavimo skyrimo (projekto sutarties sudarymo) iš pareiškėjo (partnerio) gali paprašyti pateikti paskutinio ketvirčio iki finansavimo skyrimo (projekto sutarties sudarymo) sudarytą finansinę ataskaitą. Paaiškėjus, kad finansavimo skyrimo (projekto sutarties sudarymo) momentu įmonė yra sunkumų patirianti, finansavimas neskiriamas (projekto sutartis nesudaroma)

27Projektų finansavimo taisyklių 5.1 punkte nustatyta, jog tarpinės institucijos, planuodamos priemonių ir projektų įgyvendinimą, vertindamos paraiškas finansuoti projektą ir vykdydamos projektų įgyvendinimo priežiūrą, turi užtikrinti, kad bus laikomasi lygiateisiškumo principo – visoms tam tikro kvietimo teikti paraiškas arba iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės ar regionų projektų sąrašo paraiškoms ir (ar) projektams turi būti taikomi vienodi planavimo, vertinimo ir įgyvendinimo priežiūros principai. Šių taisyklių 136 punkte nustatyta, jog jeigu projektas neatitinka bent vieno projektų finansavimo sąlygų apraše nustatyto reikalavimo, bendrojo reikalavimo arba specialiojo projektų atrankos kriterijaus, įgyvendinančioji institucija turi priimti sprendimą atmesti paraišką, išskyrus šių taisyklių 121 punkte numatytus atvejus.

28Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 494 punkte nustatyta, jog Ministerija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, nagrinėja pareiškėjų skundus, pateiktus vadovaujantis šių taisyklių 494 punktu, taip pat nagrinėja pagal reglamento (ES) Nr. 1303/2013 74 straipsnio 3 dalį Europos Komisijos vadovaujančiajai institucijai arba tiesiogiai ministerijai perduotus pareiškėjų skundus, kuriuose skundžiami įgyvendinančiųjų institucijų sprendimai dėl paraiškų atmetimo, susiję su projekto atitiktimi specialiesiems arba prioritetiniams atrankos kriterijams arba projektų finansavimo sąlygų aprašuose nustatytiems reikalavimams, detalizuojantiems bendruosius reikalavimus. Jeigu ministerija nusprendžia, kad pareiškėjo skundas pagrįstas, ji įpareigoja įgyvendinančiąją instituciją pakartoti paraiškos vertinimo procedūrą.

29Teismo išvados

30Kaip minėta, Aprašo 20 punkte nustatyta, jog finansavimas gali būti skiriamas pareiškėjams ir partneriams visose srityse, išskyrus 2013-12-17 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1301/2013 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir dėl konkrečių su investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslu susijusių nuostatų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006 (OL 2013 L 347, p. 289), 3 straipsnio 3 dalyje nustatytus atvejus ir Bendrojo bendrosios išimties reglamento 1 straipsnio 2–5 dalyse, 4 ir 13 straipsniuose nustatytus apribojimus. Pagal Aprašą finansavimas nėra teikiamas pareiškėjui (partneriui), jei jis yra priskiriamas sunkumų patiriančios įmonės kategorijai. Pagal Aprašą finansavimas neteikiamas, jeigu pareiškėjas (partneris) nėra sugrąžinęs anksčiau gautos valstybės pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka.

31Bylos duomenimis nustatyta, jog Agentūra 2017-01-05 sprendimu Nr. R4-165(15.2.2-1019) „Dėl paraiškos Nr. J05-LVPA-K-01-0173 atmetimo“ atmetė pareiškėjos paraišką, kaip neatitinkančią Aprašo 20 punkto, Aprašo priedo 1.3 punkto, 4.5 punkto ir 4.5.2 punkto reikalavimų. Ginčijamą sprendimą Agentūra priėmė atsižvelgdama į tai, kad UAB „Laserpas“ yra įsteigta 2011 metais, t. y. daugiau nei prieš trejus metus, tai, kad UAB „Laserpas“ yra didelė įmonė ir už paskutinius dvejus metus apskaičiuoti rodikliai neatitinka Reglamento 2 straipsnio 18 punkto e dalyje nustatytų reikalavimų (t. I, b. l. 21–23). Bylos duomenimis taip pat nustatyta, ir šių aplinkybių pareiškėja neginčija, jog ji yra didelė įmonė ir vertinant jos 2014 metų ir 2015 metų finansinės atskaitomybės duomenis ji yra sunkumų patirianti įmonė, tačiau pareiškėja iš esmės nesutinka, jog skiriant paramą turėtų būti vertinami paskutiniai dveji pasibaigę finansiniai arba kalendoriniai metai, o turi būti vertinama įmonės finansinė būklė paraiškos pateikimo momentu arba paramos skyrimo momentu.

32Teismas, įvertinęs Reglamento 2 straipsnio 18 dalies e punkte įtvirtintą nuostatą, jog sunkumų patiriančia įmone (kuri nėra maža ar vidutinė), laikoma įmonė, jeigu per paskutinius dvejus metus jos balansinis skolos ir nuosavo kapitalo santykis viršija 7,5 ir įmonės pajamų neatskaičius palūkanų nusidėvėjimo ir amortizacijos palūkanų padengimo santykis mažesnis negu 1,0 bei Projektų finansavimo taisyklių 5.1 punkte įtvirtintą principą, jog tarpinės institucijos, planuodamos priemonių ir projektų įgyvendinimą, vertindamos paraiškas finansuoti projektą ir vykdydamos projektų įgyvendinimo priežiūrą, turi užtikrinti, kad bus laikomasi lygiateisiškumo principo – visoms tam tikro kvietimo teikti paraiškas arba iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės ar regionų projektų sąrašo paraiškoms ir (ar) projektams turi būti taikomi vienodi planavimo, vertinimo ir įgyvendinimo priežiūros principai, daro išvadą, jog Agentūra, vertindama pareiškėjos paraiškos tinkamumą finansuoti, teisėtai ir pagrįstai vertino pareiškėjos patvirtintus 2014 metų ir 2015 metų finansinės atskaitomybės dokumentus.

33Be to pažymėtina, jog pagal Aprašo 97 punktą paraiškų vertinimo pabaigoje įgyvendinančioji institucija, prieš pateikdama atrinktų projektų ataskaitą Ministerijoms, pagal pateiktus metinių finansinių ataskaitų rinkinius įsitikina, ar pareiškėjai (partneriai) nėra sunkumų patiriančios įmonės. Esant poreikiui įgyvendinančioji institucija gali paprašyti pateikti ir kitus dokumentus (pvz., tarpinės finansinės atskaitomybės dokumentus ir pan.). Aprašo 102 punkte nustatyta, jog įgyvendinančioji institucija, siekdama įsitikinti, kad finansavimo skyrimo (projekto sutarties sudarymo) metu pareiškėjas (partneris) nėra sunkumų patirianti įmonė, iki finansavimo skyrimo (projekto sutarties sudarymo) iš pareiškėjo (partnerio) gali paprašyti pateikti paskutinio ketvirčio iki finansavimo skyrimo (projekto sutarties sudarymo) sudarytą finansinę ataskaitą. Paaiškėjus, kad finansavimo skyrimo (projekto sutarties sudarymo) momentu įmonė yra sunkumų patirianti, finansavimas neskiriamas (projekto sutartis nesudaroma). Iš aptartų teisės aktų nuostatų matyti, jog įmonės finansinė būklė po projekto tinkamumo finansuoti vertinimo gali būti tikslinama tik teigiamai įvertintų paraiškų, kurios įvertinus kaip tinkamas finansuoti yra teikiamos Ministerijai dėl finansavimo skyrimo ir tų, kurioms skyrus finansavimą, ketinama sudaryti projektų sutartis. Jeigu vertinimo metu paraiška įvertinama kaip netinkama finansuoti, nes įmonė patiria sunkumų, tokia paraiška Ministerijai neteikiama į atrinktų projektų ataskaitą ir tokiam pareiškėjui nėra skiriamas finansavimas bei nėra siūloma pasirašyti projekto finansavimo sutartį. Taigi, nagrinėjamu atveju, Agentūrą, įvertinusi pareiškėjos paraišką, ir nustačiusi, jog įmonė yra patirianti sunkumų, teisėtai ir pagrįstai nevertino pareiškėjos finansinė būklės po projekto tinkamumo finansuoti vertinimo.

34Bylos duomenimis taip pat nustatyta, jog Ministerija, vadovaudamasi Projektų finansavimo taisyklių 494 punktu išnagrinėjo pareiškėjos skundą dėl Agentūros 2017-01-05 sprendimo Nr. R4-165(15.2.2-1019), ir 2017-02-20 sprendimu Nr. (40.1-12)-3-767 „Dėl UAB „Laserpas“ skundo“ atmetė pareiškėjos skundą. Ministerija ginčijame sprendime konstatavo, kad paraiškos vertinimas buvo atliktas įvertinus paraiškoje, ir kartu su paraiška pateiktuose dokumentuose esančią informaciją, ir laikantis Apraše, Projektų vertinimo taisyklėse nustatytų reikalavimų, be to Ministerija nenustatė, jog Agentūra viršijo savo kompetenciją ar pažeidė paraiškų vertinimo procedūras (t. I, b. l. 16–19). Įvertinus ginčijamo Ministerijos 2017-02-20 sprendimo Nr. (40.1-12)-3-767 turinį matyti, jog šiame sprendime nurodytas sprendimo priėmimo teisinis bei faktinis pagrindas, nurodyti sprendimo priėmimo motyvai, todėl jo naikinti nėra pagrindo. Tai, kad skundžiamame Ministerijos sprendime yra pateiktas Europos Komisijos generalinio direktorato išaiškinimas ne lietuvių kalba, negali būti laikomas esminę reikšmę turinčia aplinkybe, dėl kurios turėtų būti konstatuojama, kad priimant individualų administracinį aktą buvo pažeistos pagrindinės procedūros, ypač taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą, kadangi šis išaiškinimas yra pateiktas Reglamento 2 straipsnio 18 dalies e punkte nustatytai taisyklei patvirtinti.

35Nustatyta, jog Agentūros direktorius 2016-12-16 įsakymu „Dėl paraiškų, gautų pagal priemonę Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“, vertinimo termino pratęsimo“ pratęsė paraiškų, gautų pagal priemonę Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“ vertinimo terminą iki 2016-12-30 (t. II, b. l. 90). Bylos duomenimis nenustatyta, jog paraiškos buvo vertinamos ilgiau nei nustatyta minėtame Agentūros direktoriaus įsakyme, todėl pareiškėjos argumentas jog paraiškos vertinimo data galimai manipuliuojama siekiant pagrįsti Agentūros poziciją nevertinti aktualių 2016 metų pareiškėjos finansinės atskaitomybės duomenų ir išvengti šių duomenų vertinimo, atmestini kaip nepagrįsti.

36Apibendrinęs tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad Agentūra 2017-01-05 sprendimu Nr. R4-165(15.2.2-1019) „Dėl paraiškos Nr. J05-LVPA-K-01-0173 atmetimo“ nustačiusi, kad UAB „Laserpas“ yra įsteigta 2011 metais, t. y. daugiau nei prieš trejus metus, tai, kad UAB „Laserpas“ yra didelė įmonė ir už paskutinius dvejus metus apskaičiuoti rodikliai neatitinka Reglamento 2 straipsnio 18 punkto e dalyje nustatytų reikalavimų, teisėtai ir pagrįstai atmetė pareiškėjos paraišką, kaip neatitinkančią Aprašo 20 punkto, Aprašo priedo 1.3 punkto, 4.5 punkto ir 4.5.2 punkto reikalavimų, o Ministerija 2017-02-20 sprendimu Nr. (40.1-12)-3-767 „Dėl UAB „Laserpas“ skundo“ teisėtai ir pagrįstai atmetė pareiškėjos 2017-01-20 gautą 2017-01-19 skundą „Dėl LVPA 2017-01-05 sprendimo“, konstatavusi, kad paraiškos vertinimas buvo atliktas įvertinus paraiškoje, ir kartu su paraiška pateiktuose dokumentuose esančią informaciją, ir laikantis Apraše, Projektų vertinimo taisyklėse nustatytų reikalavimų, todėl naikinti ginčijamus sprendimus nėra pagrindo (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio 1 punktas).

37Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 56 straipsnio 4 dalimi, 84–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi, 133 straipsniu, teismas

Nutarė

38Pareiškėjos UAB „Laserpas“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

39Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą,... 3. Pareiškėja UAB „Laserpas“ kreipėsi į teismą su skundu, kuriuo prašo:... 4. Atsakovė Agentūra prašė atmesti pareiškėjos skundą kaip nepagrįstą (t.... 5. Trečiasis suinteresuotas asmuo Ministerija prašė atmesti pareiškėjos... 6. Skundas atmetamas... 7. Byloje ginčas kilo dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau –... 8. Faktinės aplinkybės... 9. UAB „Laserpas“ I-ajame konkurso etape pateikė Agentūrai paraišką... 10. Agentūra 2016-07-01 raštu Nr. R4-3676(15.2.2-1019) „Dėl paraiškos Nr.... 11. Agentūra 2016-07-15 raštu Nr. 4R-4090(15.1.10) „Dėl pasiūlymo teikti... 12. Agentūra 2016-08-04 raštu Nr. R4-4399(15.1.10) „Dėl pasiūlymo teikti... 13. UAB „Laserpas“ II-ajame konkurso etape pateikė Agentūrai paraišką... 14. Agentūra 2016-10-13 raštu Nr. R4-5871(15.2.2-1019) „Dėl paraiškos Nr.... 15. Agentūra 2016-10-25 raštu Nr. R4-6402(15.22-1019) „Dėl paraiškos Nr.... 16. Agentūros direktorius 2016-12-16 įsakymu „Dėl paraiškų, gautų pagal... 17. Agentūra 2017-01-05 sprendimu Nr. R4-165(15.2.2-1019) „Dėl paraiškos Nr.... 18. UAB „Laserpas“, nesutikdama su Agentūros 2017-01-05 sprendimu Nr.... 19. Ministerija 2017-02-20 sprendimu Nr. (40.1-12)-3-767 „Dėl UAB „Laserpas“... 20. Teisinis reglamentavimas... 21. Reglamento 2 straipsnio 18 dalies e punkte nustatyta, kad sunkumų patiriančia... 22. Aprašas nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami... 23. Aprašo 1 priedo 1.3 punkte nustatyta, jog būtina įsitikinti, kad... 24. Aprašo 20 punkte nustatyta, jog finansavimas gali būti skiriamas... 25. Aprašo 4.1 punkte nustatyta, jog didelė įmonė – juridinis asmuo,... 26. Pagal Aprašo 97 punktą paraiškų vertinimo pabaigoje įgyvendinančioji... 27. Projektų finansavimo taisyklių 5.1 punkte nustatyta, jog tarpinės... 28. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 494 punkte nustatyta, jog... 29. Teismo išvados... 30. Kaip minėta, Aprašo 20 punkte nustatyta, jog finansavimas gali būti... 31. Bylos duomenimis nustatyta, jog Agentūra 2017-01-05 sprendimu Nr.... 32. Teismas, įvertinęs Reglamento 2 straipsnio 18 dalies e punkte įtvirtintą... 33. Be to pažymėtina, jog pagal Aprašo 97 punktą paraiškų vertinimo pabaigoje... 34. Bylos duomenimis taip pat nustatyta, jog Ministerija, vadovaudamasi Projektų... 35. Nustatyta, jog Agentūros direktorius 2016-12-16 įsakymu „Dėl paraiškų,... 36. Apibendrinęs tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad Agentūra... 37. Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 56 straipsnio 4... 38. Pareiškėjos UAB „Laserpas“ skundą atmesti kaip... 39. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...