Byla A-146-916-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Laimės Baltrūnaitės (pranešėja) ir Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas), sekretoriaujant Rasai Kubickienei, dalyvaujant pareiškėjai G. G., pareiškėjos atstovui advokatui Albertui Bandžiui, atsakovo atstovui Dariui Vasiliauskui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Plungės skyriaus apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. vasario 13 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos G. G. ir įstatyminio globotinio G. G. skundą atsakovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Plungės skyriui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir uždarajai akcinei bendrovei „Rietavo veterinarinė sanitarija“ dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja skundu ir patikslintu skundu (b.l. 4-8, 58-64) prašė teismą:

51) panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Plungės skyriaus (toliau – ir VSDV Plungės skyrius, atsakovas) 2005 m. gegužės 27 d. sprendimą Nr. N252-1, 2007 m. kovo 21 d. sprendimus Nr.V6-148 ir Nr.V6-149 bei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ir VSDF valdyba, tretysis suinteresuotas asmuo) 2007 m. rugpjūčio 6 d. sprendimą Nr. (11.1)-I-5085;

62) pripažinti 2005 m. balandžio 6 d. įvykusį nelaimingą atsitikimą darbe, kurio metu buvo mirtinai sužalotas G. G, draudiminiu įvykiu ir įpareigoti atsakovą išmokėti G. G. vienkartinę draudimo išmoką apdraustajam mirus - 90 100 Lt, taip pat skirti ir mokėti jam priklausančias periodines draudimo išmokas apdraustajam mirus.

7Pareiškėja paaiškino, kad 2005 m. gegužės 27 d. VSDFV Plungės skyriaus sprendimu Nr. N 252 UAB “Rietavo veterinarinė sanitarija” 2005 m. balandžio 6 d. įvykęs nelaimingas atsitikimas darbe, kurio metu buvo mirtinai sužalotas šioje įmonėje vairuotoju dirbęs G. G. (pareiškėjos sutuoktinis ir jos įstatyminio globotinio G. G. tėvas), buvo pripažintas nedraudiminiu įvykiu, nes mirusiojo kraujo serume buvo nustatyta 1,53 proc. etanolio koncentracija. Nesutikdama su šiuo sprendimu, 2007 m. vasario 2 d. jį apskundė VSDF valdybai, kuri 2007 m. kovo 7 d. sprendimu Nr.(11.1)-I-1707 VSDFV Plungės skyriaus 2005 m. gegužės 27 d. sprendimą paliko nepakeistą. Šį savo sprendimą VSDF valdyba motyvavo tuo, kad pagal Lietuvos Respublikos Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo (toliau – ir NAD ir PL socialinio draudimo įstatymas) 7 straipsnio 2 dalies 1 punktą bei Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų (toliau – ir Nuostatai) 13.1 punktą draudiminiais įvykiais nepripažįstami nelaimingi atsitikimai darbe, kuriuos ištyrus nustatoma, kad nors jie ir įvyko darbe, tačiau įvyko, kai apdraustasis buvo neblaivus, ir jo neblaivumas nebuvo susijęs su jam darbdavio pavesto darbo technologijos ypatybėmis. Tai konstatavusi VSDF valdyba tuo pačiu sprendimu pripažino, kad VSDFV Plungės skyriaus 2005 m. gegužės 27 d. sprendimą Nr.252 pasirašė neįgaliotas asmuo (vyr. specialistė, neturėjusi teisės pasirašyti tokio sprendimo) ir pavedė VSDFV Plungės skyriui ištaisyti sprendimą bei informuoti apie tai pareiškėją. Pareiškėja teigė, kad apie VSDF valdybos 2007 m. kovo 7 d. sprendimą Nr.(11.1)-I-1707 sužinojusi tik 2008 m. kovo 9 d. susipažindama su šios administracinės bylos medžiaga. Pažymėjo, kad vykdydamas VSDF valdybos pavedimą, VSDFV Plungės skyrius 2007 m. kovo 21 d. raštu Nr. V3-4260 išsiuntė jai (G. G.) 2005 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. N 252-1, 2005 m. rugpjūčio 24 d. sprendimų Nr. V3-8115-1, Nr. V3-8129-1 dėl G. G. teisės į vienkartinę ir periodinę išmokas apdraustajam mirus, taip pat 2007 m. kovo 21 d. sprendimų Nr. V6-148 bei V6-149 dėl G. G. teisės į vienkartinę ir periodinę išmokas apdraustajam mirus kopijas. Pareiškėja paaiškino, kad 2007 m. liepos 9 d. ji kreipėsi į VSDF valdybą, kuri 2007 m. rugpjūčio 6 d. sprendimu Nr. (11.1)-I-5085 VSDFV Plungės skyriaus priimtus sprendimus pripažino pagrįstais.

8Pareiškėja pažymėjo, jog 2007 m. rugpjūčio 6 d. sprendimas Nr. (11.1)-I-5085 jai buvo įteiktas tik 2007 m. rugsėjo 22 d. Skundą teismui išsiuntė per 18 dienų po to, kai gavo išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos priimtą sprendimą. Todėl mano, kad termino paduoti skundą administraciniam teismui nėra praleidusi, o jei teismas pripažintų kitaip, prašė šį terminą atnaujinti.

9Remdamasi NAD ir PL socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktais, 6 ir 7 straipsniais pareiškėja teigė, kad ginčijami sprendimai yra neteisingi ir nepagrįsti, nes netinkamai taikytos materialinės teisės normos, neatsižvelgta į bylos aplinkybių visumą, todėl jie turėtų būti panaikinti. Pažymėjo, jog tarp nukentėjusiojo neblaivumo ir kilusių pasekmių nėra tiesioginio priežastinio ryšio. Tai patvirtina Valstybinės darbo inspekcijos Telšių skyriaus atlikto tyrimo medžiaga.

10Atsakovas VSDFV Plungės skyrius pirmosios instancijos teismui pateiktame atsiliepime (b. l. 17-20, 93-94) teigė, jog pareiškėja praleido terminą skundui paduoti ir šio termino atnaujinti neprašė. Prašė nustačius, kad skundo padavimo terminas buvo praleistas, administracinę bylą nutraukti, o pripažinus, kad skundas paduotas nepraleidus skundo padavimo termino ir atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. balandžio 29 d. nutarimą nustačius, kad nelaimingą atsitikimą lėmė ne nukentėjusiojo neblaivumas, o netinkamos, nesaugios, nesveikos darbo sąlygos, skundo dalį dėl ginčijamų sprendimų panaikinimo patenkinti, o skundo dalį dėl prašymo pripažinti G. G. įvykusį nelaimingą atsitikimą darbe draudiminiu įvykiu palikti nenagrinėtą. Pažymėjo, kad tuo atveju, jei teismas nustatys, jog mirtinas nelaimingas atsitikimas darbe G. G. įvyko dėl netinkamų, nesaugių, nesveikų darbo sąlygų, bet ne dėl nukentėjusiojo neblaivumo, VSDFV Plungės skyrius pripažins G. G. įvykusį mirtiną nelaimingą atsitikimą darbe draudiminiu įvykiu.

11Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba atsiliepime (b. l. 22-23, 88-91) prašė nustačius, kad skundas buvo paduotas praleidus įstatymo nustatytą skundo padavimo terminą, administracinę bylą nutraukti, o teismui pripažinus, kad skundas paduotas nepraleidus skundo padavimo termino ir nustačius, kad nelaimingą atsitikimą darbe lėmė ne nukentėjusiojo neblaivumas, o netinkamos, nesaugios, nesveikos darbo sąlygos, su pareiškėjos skundu sutiko iš dalies. Pareiškėjos skundą dalyje dėl ginčijamų sprendimų panaikinimo prašė patenkinti, skundą dalyje dėl prašymo pripažinti G. G. įvykusį nelaimingą atsitikimą draudiminiu įvykiu palikti nenagrinėtą. Pažymėjo, kad teismui nustačius, jog nelaimingą atsitikimą lėmė ne G. G. neblaivumas, o netinkamos, nesaugios, nesveikos darbo sąlygos, šis nelaimingas atsitikimas darbe pripažintinas draudiminiu įvykiu ir atitinkamai skirtinos įstatymo nustatytos draudimo išmokos. Nurodė, kad sprendimą dėl nelaimingo atsitikimo darbe pripažinimo draudiminiu/nedraudiminiu įvykiu priima VSDFV teritorinio skyriaus direktorius (pavaduotojas), teismas gali spręsti tik dėl paties sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo.

12II.

13Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2008 m. rugsėjo 12 d. sprendimu pareiškėjos G. G. skundą patenkino iš dalies. Teismas panaikino VSDFV Plungės skyriaus 2005 m. gegužės 27 d. sprendimą Nr. N252-1 bei 2007 m. kovo 21 d. sprendimus Nr. V6-148 ir V6-149, taip pat VSDF valdybos 2007 m. rugpjūčio 6 d. sprendimą Nr. (11.1)-I-5085. Bylos dalį dėl pareiškėjos skundo reikalavimo pripažinti 2005 m. balandžio 6 d. įvykusį nelaimingą atsitikimą darbe draudiminiu įvykiu, nutraukė. Pareiškėjos skundo dalį dėl reikalavimo įpareigoti VSDFV Plungės skyrių išmokėti G. G. vienkartinę draudimo išmoką apdraustajam mirus bei skirti ir mokėti priklausančias periodines draudimo išmokas atmetė kaip nepagrįstą.

14Atsižvelgdamas į pareiškėjos skundo, atsakovo bei trečiojo suinteresuoto asmens atsiliepimų argumentus teismas pirmiausia išsprendė klausimą, ar pareiškėja nėra praleidusi skundo padavimo termino.

15Teismas nustatė, šias faktines aplinkybes:

161. 2005 m. gegužės 27 d. VSDFV Plungės skyriaus sprendimu Nr. N 252 UAB „Rietavo veterinarinė sanitarija“ 2005 m. balandžio 6 d. įvykęs nelaimingas atsitikimas darbe, kurio metu buvo mirtinai sužalotas įmonėje vairuotoju dirbęs G. G., buvo pripažintas nedraudiminiu įvykiu. Šį sprendimą 2007 m. vasario 2 d. pareiškėja apskundė VSDF valdybai.

172. VSDF valdyba 2007 m. kovo 7 d. sprendimu Nr. (11.1)-I-1707 pareiškėjos skundą atmetė. Tos pačios dienos raštu Nr. (11.4)-I-1705 VSDF valdyba nelaimingo atsitikimo darbe tyrimo bylą grąžino VSDFV Plungės skyriui, pažymint, kad 2005 m. gegužės 27 d. sprendimas Nr. N252 yra pasirašytas neturinčio teisės tokio sprendimo pasirašyti asmens ir įpareigojant pašalinti sprendimo trūkumus.

183. Vykdydamas VSDF valdybos 2007 m. kovo 7 d. pavedimą, VSDFV Plungės skyrius 2007 m. kovo 21 d. raštu Nr. V3-4260 išsiuntė G. G. 2005 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. N252-1 kopiją, taip pat 2005 m. rugpjūčio 24 d. sprendimų Nr. V3-8115-1 Nr. V3-8129-1 bei 2007 m. kovo 21 d. sprendimų Nr. V6-148 ir V6-149 kopijas.

194. Nesutikdama su VSDFV Plungės skyriaus patikslintais sprendimais ir pasinaudodama ikiteismine ginčų sprendimų tvarka, pareiškėja 2007 m. liepos 9 d. kreipėsi į VSDF valdybą.

205. 2007 m. rugsėjo 17 d. VSDF valdybos siųstas laiškas G. G. su 2007 m. rugpjūčio 6 d. sprendimu Nr. (11.1)-I-5085 pareiškėjai buvo įteiktas 2007 m. rugsėjo 22 d. (b. l. 129-130), o skundas Klaipėdos apygardos administraciniam teismui pateiktas 2007 m. spalio 10 d., išsiunčiant jį paštu registruotu laišku (b. l. 15).

21Įvertinęs šias faktines aplinkybes pirmosios instancijos teismas priėjo prie išvados, kad nagrinėjamo ginčo atveju nebuvo praleistas terminas skundui teisme paduoti.

22Dėl ginčo esmės teismas nustatė, kad G. G. mirė nuo lekiančios pneumatinės kameros atraminės dalies patirtos vidinės kaukolės traumos. Nelaimingo atsitikimo priežastimis nurodomos šios priežastys: 1) pažeisti mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai, nes nebuvo apmokytas darbuotojas, kuris neturi pakankamai profesinių įgūdžių ar žinių, kad galėtų saugiai dirbti ir nebūtų pakenkta jo sveikatai; 2) pažeista darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir instruktavimo tvarka, nes nebuvo užtikrinti saugūs darbo metodai, saugi darbo ir darbų saugos priemonių naudojimo tvarka; 3) pažeistos Lietuvos Respublikos Darbo kodekso nuostatos, nes G. G. nebuvo apmokytas, kaip saugiai atlikti jam pavestą užduotį, saugos ir sveikatos instrukcijoje nebuvo numatyti saugūs darbo būdai ir priemonės, nebuvo įvertinta profesinė rizika remonto darbų atlikimui, nebuvo parengta technologinė kortelė, kaip saugiai vykdyti automobilio remonto darbus.

23Teismas pažymėjo, kad nors G. G. kraujyje rasta 1,53 promilės etilo alkoholio, tačiau nenustatyta, kad nelaimingas atsitikimas darbe įvyko dėl to, kad G. G. buvo neblaivus ir kad tai turėjo įtakos jo mirčiai. Iš bylos duomenų teismas nustatė, kad vairuotoju UAB “Rietavo veterinarinė sanitarija” dirbęs G. G. mirė nuo nelaimingo atsitikimo, susijusio su gamyba, daugybinių galvos sužalojimų.

24Teismas nurodė, kad ginčijamu 2005 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. N252 VSDFV Plungės skyrius nusprendė 2005 m. balandžio 6 d. įvykusį nelaimingą atsitikimą darbe, kurio metu mirtinai buvo sužalotas G. G., pripažino nedraudiminiu įvykiu, nes apdraustasis buvo neblaivus, o pagal Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 1 punktą bei Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų 13.1 ir 31 punktus draudiminiais įvykiais nepripažįstami nelaimingi atsitikimai darbe, kuriuos ištyrus nustatoma, kad nors jie ir įvyko darbe, tačiau įvyko, kai apdraustasis buvo neblaivus, ir jo neblaivumas nebuvo susijęs su jam darbdavio pavesto darbo technologijos ypatybėmis. Nelaimingas atsitikimas darbe, įvykęs neblaiviam asmeniui, visais atvejais laikomas nedraudiminiu įvykiu, neįrodinėjant priežastinio ryšio tarp darbuotojo neblaivumo ir nelaimingo atsitikimo.

25Teismas rėmėsi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. balandžio 29 d. nutarime pateiktu išaiškinimu, kad įstatymų leidėjas pagal Konstituciją negali nustatyti ir tokio teisinio reguliavimo, pagal kurį asmens, kurio sveikatai buvo pakenkta dėl netinkamų, nesaugių ar nesveikų darbo sąlygų, nepriklausančių (ir negalėjusių priklausyti) nuo šio asmens veiksmų ir būsenos (įskaitant nelaimingus atsitikimus darbe ir profesines ligas), teisės į socialinę paramą atsiradimas būtų susietas su šio asmens būsena (inter alia jo neblaivumu ar apsvaigimu nuo narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų), kai tokia asmens būsena apskritai nelėmė ir negalėjo lemti pakenkimo jo sveikatai. Pažymėjo, kad Konstituciniam Teismui konstatavus, kad Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalis bei Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų 13.1 punktas ta dalimi, kuria draudiminiais įvykiais nepripažįstami nelaimingi atsitikimai darbe, jei apdraustasis buvo neblaivus, bet nelaimingus atsitikimus darbe lėmė ne jo neblaivumas, o netinkamos, nesaugios, nesveikos darbo sąlygos prieštarauja Konstitucijos 48 straipsnio 1 daliai, 52 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui, šie teisės aktai negali būti taikomi (Konstitucinio teismo įstatymo 72 straipsnio 1 dalis).

26Teismas, įvertinęs bylos aplinkybes, nustatė, jog nelaimingą atsitikimą darbe nagrinėjamu atveju lėmė ne G. G. neblaivumas, o nesaugios darbo sąlygos, todėl pareiškėjos reikalavimą panaikinti VSDFV Plungės skyriaus 2005 m. gegužės 27 d. sprendimą Nr. N252-1 ir VSDFV Plungės skyriaus 2007 m. kovo 21 d. sprendimus Nr. V6-148 ir V6-149, bei VSDFV 2007 m. rugpjūčio 6 d. sprendimą Nr. (11.1 )-I-5085 patenkino ir šiuos sprendimus panaikino.

27Teismas taip pat pasisakė, kad kompetentinga viešojo administravimo institucija, turinti teisę pripažinti nelaimingą atsitikimą darbe draudiminiu šiuo atveju VSDFV Plungės skyrius. Pažymėjęs, kad administracinis teismas nevykdo viešojo administravimo įgaliojimų, teismas netenkino pareiškėjos reikalavimas dėl 2005 m. balandžio 6 d. įvykusio nelaimingo atsitikimo darbe pripažinimo draudiminiu įvykiu ir bylą šioje dalyje nutraukė, pasisakydamas, kad šis pareiškėjos reikalavimas nepriskirtas administracinių teismų kompetencijai (Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

28Teismas taip pat netenkino pareiškėjos reikalavimo dėl atsakovo VSDFV Plungės skyriaus įpareigojimo išmokėti G. G. vienkartinę draudimo išmoką apdraustajam mirus bei skirti ir mokėti priklausančias periodines draudimo išmokas apdraustajam mirus, motyvuodamas tuo, kad draudimo išmokų išmokėjimui turi būti pagrindas, o būtent – sprendimas pripažinti nelaimingą atsitikimą darbe draudiminiu įvykiu bei sprendimas išmokėti nustatyto dydžio išmokas.

29III.

30Atsakovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Plungės skyrius (toliau – ir apeliantas) pateikė apeliacinį skundą (b. l. 144-146), kuriuo prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir bylą nutraukti.

31Atsakovas apeliacinį skundą grindžia tuo argumentu, kad pareiškėja praleido skundų pateikimo VSDF valdybai ir pirmosios instancijos teismui terminus. Nurodo šį teiginį, apelianto manymu, pagrindžiančias aplinkybes:

321. G. G. įvykęs nelaimingas atsitikimas darbe pripažintas nedraudiminiu įvykiu VSDFV Plungės skyriaus 2005 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. N252. Šį sprendimą pareiškėja apskundė VSDF valdybai tik 2007 m. vasario 2 d. (praėjus beveik 2 metams nuo sprendimo priėmimo ir išsiuntimo pareiškėjai dienos), tačiau jos skundas VSDF valdyboje buvo išnagrinėtas ir į jį buvo atsakyta 2007 m. kovo 7 d. sprendimu Nr. (11.3) 1-1707. Šio sprendimo pareiškėja per nustatytą terminą teismui neskundė.

332. 2007 m. kovo 21 d. VSDFV Plungės skyrius, vykdydamas VSDF valdybos nurodymą, išsiuntė G. G. patikslintą 2005 m. gegužės 27 d. sprendimą dėl nelaimingo atsitikimo darbe pripažinimo nedraudiminiu įvykiu (N252-1) bei 2007 m. kovo 21 d. sprendimus Nr.V6-148 ir V6-149 dėl vienkartinės ir periodinės draudimo išmokų neskyrimo G. G., kuriuose nurodyta, kad šie sprendimai per 1 mėnesį nuo jų gavimo dienos gali būti skundžiami VSDF valdybai, tačiau pareiškėja skundo dėl minėtų sprendimų per įstatymų nustatytą terminą nepateikė.

343. 2007 m. liepos 9 d. VSDF valdyba vėl gavo pareiškėjos skundą dėl to, kad VSDFV Plungės skyrius 2007 m. kovo 21 d. sprendimais Nr. V6-148 ir V6-149 neskyrė jos sūnui vienkartinės ir periodinės draudimo išmokos apdraustajam mirus, nes įvykis pripažintas nedraudiminiu (sprendimų dėl išmokų jai pačiai neskyrimo pareiškėja neskundė). Į šį skundą VSDF valdyba 2007 m. rugpjūčio 6 d. raštu Nr. (11.1) 1-5085. G. G. pakartotinai paaiškino, kad išmokos skiriamos tik tuo atveju, jeigu įvykis pripažįstamas draudiminiu. Šio VSDF sprendimo per dvidešimt dienų nuo jo gavimo dienos (ABTĮ 32 straipsnio 1 dalis) pareiškėja teismui neapskundė.

354. 2007 m. rugpjūčio 31 d. pareiškėjos advokatas pateikė VSDF valdybai prašymą, kuriame teigė, jog jo atstovaujama G. G. negavo VSDF valdybos 2007 m. rugpjūčio 6 d. rašto Nr. (11.1)1-5085 ir prašė atsiųsti VSDF valdybos atsakymo į pareiškėjos 2007 m. liepos 9 d. skundą nuorašą. VSDF valdyba su 2007 m. rugsėjo 14 d. raštu Nr. (11.1)1-5867 advokatui bei G. G. registruotu paštu išsiuntė 2007 m. rugpjūčio 6 d. rašto Nr. (11.1) 1-5085 kopijas.

365. Skunde teismui, kuris Klaipėdos apygardos administraciniame teisme gautas 2007 m. spalio 12 d., pareiškėja, ginčydama VSDF valdybos 2007 m. rugpjūčio 6 d. raštą Nr. (11.1) 1-5085, iš esmės ginčija ankstesnį, 2007 m. kovo 7 d. VSDF valdybos sprendimą Nr. (11.3) 1-1707, kuriame buvo išnagrinėtas VSDF valdybos Plungės skyriaus sprendimų pagrįstumas ir kuris galėjo būti apskųstas teismui per dvidešimt dienų nuo jo gavimo dienos (ABTĮ 32 straipsnio 1 dalis). Ginčydama VSDFV Plungės skyriaus 2007 m. kovo 21 d. sprendimus Nr. V6-148 ir V6-149 dėl išmokų neskyrimo, pareiškėja iš esmės vėl ginčija VSDFV Plungės skyriaus 2005 m. gegužės 27 d. sprendimą Nr. N252 (Nr. N252-1) dėl nelaimingo atsitikimo pripažinimo nedraudiminiu įvykiu. Mano, kad pirmosios instancijos teismas pareiškėjos skundo priėmimo klausimą turėjo spręsti atsižvelgiant į tai, kad skundas buvo paduotas praleidus skundo padavimo terminą ir nebuvo prašoma jį atnaujinti.

376. Atkreipia teismo dėmesį, kad pareiškėja teismui nepateikė įrodymų, kada ji gavo VSDFV 2007 m. rugpjūčio 6 d. sprendimą Nr. (11.1)1-5085. Be to, patikslintame skunde (be datos) netiesiogiai pripažįstama, jog terminas skundui paduoti yra praleistas, ir prašomąjį atnaujinti, tačiau nėra nurodyta jokių termino praleidimo priežasčių.

38Pareiškėja apeliacinės instancijos teismo sprendimo posėdyje prašė apeliacinio skundo netenkinti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Rėmėsi iš esmės tais pačiais argumentais, kurie išdėstyti patikslintame skunde.

39Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 152-154) prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir bylą nutraukti remiantis apeliantas nurodytais motyvais.

40Teisėjų kolegija

konstatuoja:

41IV.

42Nagrinėjamas ginčas kilęs dėl VSDF valdybos Plungės skyriaus 2005 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr.251-1, kuriuo atsisakyta pripažinti G. G. 2005 m. balandžio 6 d. įvykusį nelaimingą atsitikimą darbe draudiminiu įvykiu taikant Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 2 punktą bei Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų 13.1 punktu, taip pat dėl 2007 m. kovo 21 d. sprendimų Nr.V6-148, Nr.V6-149, kuriais nuspręsta neskirti G. G. vienkartinės ir periodinės draudimo išmokų apdraustajam mirus dėl nelaimingo atsitikimo darbe, taip pat dėl VSDF valdybos 2007 m. rugpjūčio 6 d. sprendimo Nr. (11.1)-I-5085, priimto išnagrinėjus ginčą išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka, pagrįstumo bei teisėtumo.

43Kadangi atsakovo apeliacinis skundas yra grindžiamas vieninteliu argumentu, kad, atsakovo nuomone, pareiškėja yra praleidusi skundo pateikimo teismui terminą, teisėjų kolegija pirmiausia patikrina, ar pirmosios instancijos teismo išvada, jog pareiškėja termino paduoti skundą nėra praleidusi, yra pagrįsta. Nustačius, kad ši teismo išvada yra nepagrįsta, byla turėtų būti nutraukta netikrinant Administracinių bylų teisenos įstatymo 136 straipsnyje nustatyta apimtimi ar pirmosios instancijos teismas teisingai pasisakė dėl ginčo esmės.

44Jei atitinkamu teisiniu reguliavimu yra nustatyta, jog prieš kreipiantis į administracinį teismą, įstatymų numatytų viešojo administravimo subjektų priimti individualūs teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) gali būti, o įstatymų nustatytais atvejais – turi būti ginčijami kreipiantis į išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją (ABTĮ 25 straipsnis), skundų (prašymų) administraciniam teismui padavimo terminai skaičiuojami Administracinių bylų teisenos įstatymo 32 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. Pagal šia įstatymo normos nuostatas atitinkamos administracinių ginčų komisijos ar kitos išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimą, priimtą išnagrinėjus administracinį ginčą ne teismo tvarka, administraciniam teismui gali skųsti ginčo šalis, nesutinkanti su administracinių ginčų komisijos ar kitos išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimu. Tokiu atveju į administracinį teismą galima kreiptis per dvidešimt dienų nuo sprendimo gavimo dienos.

45Ginčams dėl nelaimingų atsitikimų darbe spręsti yra numatyta išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka. Asmuo, nesutinkantis su VSDF valdybos teritorinio skyriaus sprendimu, per mėnesį nuo šio sprendimo įteikimo jam dienos turi teisę apskųsti jį VSDF valdybai (Nuostatų 120 punktas). Skundas dėl VSDF valdybos sprendimo administraciniam teismui gali būti paduotas per dvidešimt dienų nuo sprendimo gavimo dienos. (ABTĮ 32 straipsnio 1 dalis, Nuostatų 121 punktas).

46Nagrinėjamo ginčo atveju pagrindinis individualus administracinis aktas, kurio priėmimas sukelia pareiškėjai teisines pasekmes – atsakovo sprendimas nepripažinti G. G. įvykusio nelaimingo atsitikimo darbe draudiminiu įvykiui. Kiti atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens priimti individualūs administraciniai aktai dėl šio nelaimingo atsitikimo darbe yra išvestiniai. Į nagrinėjamą bylą yra pateikti du VSDFV Plungės skyriaus 2005 m. gegužės 27 d. sprendimai (Nr.N252 ir Nr.N252-1), kuriais nuspręsta G. G. įvykusio nelaimingo atsitikimo darbe nepripažinti draudiminiu įvykiu. Iš VSDF valdybos 2007 m. kovo 7 d. sprendimo Nr. (11.3) 1-1707 ir 2007 m. kovo 7 d. rašto Nr.(11.4) I-1705 matyti, kad VSDF valdyba, nagrinėdama G. G. 2007 m. vasario 2 d. skundą dėl VSDFV Plungės skyriaus 2005 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr.N252, nustatė, jog šis sprendimas buvo pasirašytas neįgalioto asmens ir pavedė teritoriniam skyriui ištaisyti sprendimą įteikiant jį pareiškėjai iki 2007 m. kovo 21 d., taip pat įpareigojo priimti sprendimus dėl vienkartinės ir periodinės išmokų neskyrimo apdraustojo sūnui G. G. Pareiškėja 2007 m. kovo 7 d. sprendimo Nr. (11.3) 1-1707 teismui neapskundė. Taigi ginčas dėl 2005 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr.N252 pasibaigė išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka VSDF valdybai 2007 m. kovo 7 d. sprendimu Nr. (11.3) 1-1707 nustačius, jog pirmiau minėtas teritorinio skyriaus sprendimas pasirašytas neįgalioto asmens, t.y. pripažinus, jog šis sprendimas iš esmės yra niekinis.

47Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, jog atsakovas įvykdė VSDF valdybos 2007 m. kovo 7 d. pavedimą ir 2007 m. kovo 23 d. išsiuntė pareiškėjai (b.l.48,51-52) sprendimą Nr.N252-1 nepripažinti G. G. įvykusio nelaimingo atsitikimo darbe draudiminiu įvykiu, pasirašytą įgalioto pareigūno, taip pat 2007 m. kovo 21 d. sprendimus Nr. V6-148 ir Nr. V6-149) dėl vienkartinės ir periodinės išmokų neskyrimo G. G. apdraustajam mirus. Nagrinėjamas ginčas yra kilęs dėl šių trijų VSDF valdybos teritorinio skyriaus sprendimų, taip pat dėl VSDF valdybos 2007 m. rugpjūčio 6 d. sprendimo Nr. (11.1)-I-5085, priimto išnagrinėjus pareiškėjos skundą dėl minėtų teritorinio skyriaus sprendimų išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka. Iš 2007 m. rugpjūčio 6 d. sprendimo Nr. (11.1)-I-5085 turinio matyti, jog išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija nenustatė pagrindo, dėl kurio ji nebūtų galėjusi nagrinėti pareiškėjos skundo iš esmės, ir jį išnagrinėjo, priimdama 2007 m. rugpjūčio 6 d. sprendimą Nr. (11.1)-I-5085. Pareiškėjos argumentų ir pateiktų įrodymų, kad šį sprendimą ji gavo tik 2007 m. rugsėjo 22 d., atsakovas ir tretysis suinteresuotas asmuo savo pateiktais įrodymais nepaneigė nei pirmosios instancijos, nei apeliacinės instancijos teisme. Tuo tarpu pareiškėja pateikė pirmosios instancijos teismui įrodymus, jog pašto paslaugas teikianti UAB „Bijusta“ VSDF valdybos 2007 m. rugsėjo 17 d. pareiškėjai išsiųstą registruotą siuntą įteikė 2007 m. rugsėjo 22 d. (b.l. 129-130). Pareiškėja skundą administraciniam teismui pateikė 2007 m. spalio 10 d. (išsiuntė paštu registruotu laišku, b. l. 15). Patikrinusi bylą apeliacinės instancijos teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad pareiškėja skundą teismui padavė nepraleidusi įstatymu nustatyto termino. Pirmosios instancijos teismo išvada, kad nagrinėjamu atveju pareiškėja termino paduoti skundą administraciniam teismui nėra praleidusi, pagrįsta įrodymais ir atitinkanti įstatymų reikalavimus (ABTĮ 32 straipsnio 1 dalis).

48Atsakovės argumentas, kad pareiškėja, ginčydama VSDF valdybos 2007 m. rugpjūčio 6 d. sprendimą Nr. (11.1) 1-5085, iš esmės ginčija VSDF valdybos teritorinio skyriaus sprendimą 2005 m. gegužės 27 d. sprendimą Nr.N252 ir 2007 m. kovo 7 d. VSDF valdybos sprendimą Nr. (11.3) 1-1707, nepagrįstas, nes pareiškėjos 2007 m. liepos 9 d. skundo išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka nagrinėjimo institucijai reikalavimai suformuluoti visiškai aiškiai – prašoma panaikinti VSDFV Plungės skyriaus 2005 m. gegužės 27 d. sprendimą Nr.N252-1 ir 2007 m. kovo 21 d. sprendimus Nr.V6-148, Nr.V6-149 (b.l.27-28). Taigi VSDF valdybos 2007 m. rugpjūčio 6 d. sprendimas Nr. (11.1) 1-5085 priimtas išnagrinėjus pareiškėjos 2007 m. liepos 9 d. skundą dėl šių sprendimų išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka ir jo nepatenkinus (b.l.29).

49Remdamasi išdėstytais argumentais teisėjų kolegija sprendžia, kad tenkinti atsakovo apeliacinį skundą ir nutraukti bylą nėra pagrindo.

50Administracinių bylų teisenos įstatymo 136 straipsnio 2 dalis nustato, kad teismo nesaisto apeliacinio skundo argumentai ir jis privalo patikrinti visą bylą.

51Patikrinusi bylą apeliacinės instancijos teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai išnagrinėjo faktines bylos aplinkybes, ginčo teisinius santykius reglamentuojančius teisės aktus aiškino ir taikė teisingai, priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą ir jį keisti, ar naikinti nėra pagrindo.

52Byloje nustatyta, kad pareiškėjos šioje byloje skundžiami individualūs administraciniai aktai (VSDFV Plungės skyriaus 2005 m. gegužės 27 d. sprendimas Nr. N 252-1, 2007 m. kovo 21 d. sprendimus Nr. V6-148 ir V6-149 bei VSDF valdybos 2007 m. rugpjūčio 6 d. sprendimas Nr. (11.1)-I-5085 buvo priimti esant teisiniam reguliavimui, kuris nustatė, jog draudiminiais įvykiais nepripažįstami nelaimingi atsitikimai darbe, kuriuos ištyrus nustatoma, nors jie atitinka NAD ir PL socialinio draudimo įstatymo 6 straipsnyje nustatytas pripažinimo draudiminiais įvykiais sąlygas, tačiau apdraustasis buvo neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų ir tai nebuvo susiję su jam draudėjo pavesto darbo technologijos ypatybėmis (NAD ir PL socialinio draudimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 1 punktas, Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų 13.1 punktas). Pagal minėtą teisinį reguliavimą nelaimingas atsitikimas darbe, įvykęs neblaiviam asmeniui, visais atvejais buvo pripažįstamas nedraudiminiu įvykiu, t.y. priežastinio ryšio tarp darbuotojo neblaivumo ir nelaimingo atsitikimo buvimas (nebuvimas) nebuvo teisiškai reikšmingas. Nagrinėjamu atveju 2005 m. balandžio 6 d. įvykęs nelaimingas atsitikimas darbe (UAB „Rietavo veterinarinė sanitarija“), kurio metu buvo mirtinai sužalotas šioje įmonėje vairuotoju dirbęs G. G., atsakovo nebuvo pripažintas draudiminiu įvykiu dėl vienintelės priežasties - nustačius, kad apdraustasis buvo neblaivus ir tai nebuvo susiję su jo darbo technologinėmis savybėmis (NAD ir PL socialinio draudimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 1 punktas. Nuostatų 13.1 punktas). Pagal minėtą teisinį reguliavimą tokios aplinkybės nustatymas skundžiamų sprendimų priėmimo metu nesuteikė atsakovui teisinio pagrindo pripažinti G. G. nelaimingą atsitikimo darbe draudiminiu įvykiu, todėl negalėjo būti priimti sprendimai dėl draudimo išmokų apdraustajam mirus, kurios galėjo būti skiriamos ir mokamos pripažinus nelaimingą atsitikimo darbe draudiminiu įvykiu. Taigi atsakovas ir tretysis suinteresuotas asmuo skundžiamų sprendimų priėmimo metu galiojančius teisės aktus taikė teisingai.

53Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2008 m. balandžio 29 d. nutarimu pripažino, jog Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalies (2005 m. gegužės 19 d. redakcija) nuostata „Draudiminiais įvykiais taip pat nepripažįstami nelaimingi atsitikimai darbe <...> arba nustatytos ūmios profesinės ligos, kuriuos ištyrus nustatoma, kad <...> jie įvykę esant bent vienai iš šių aplinkybių: 1) apdraustasis buvo neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų ir tai nebuvo susiję su jam draudėjo pavesto darbo technologijos ypatybėmis" (2003 m. lapkričio 11 d. redakcija) ta apimtimi, kuria draudiminiais įvykiais nepripažįstami nelaimingi atsitikimai darbe arba nustatytos ūmios profesinės ligos, kuriuos ištyrus nustatoma, kad jie yra įvykę apdraustajam esant neblaiviam arba apsvaigusiam nuo narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų, bet nelaimingus atsitikimus darbe arba ūmias profesines ligas lėmė ne jo neblaivumas arba apsvaigimas nuo narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų, o netinkamos, nesaugios, nesveikos darbo sąlygos, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalies nuostatai „Kiekvienas žmogus <...> turi teisę turėti tinkamas, saugias ir sveikas darbo sąlygas, gauti <...> socialinę apsaugą nedarbo atveju", 52 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui. Tuo pačiu nutarimu Konstitucinis Teismas pripažino, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimu Nr. 309 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo" patvirtintų Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų 13 punkto (2004 m. kovo 22 d. redakcija) nuostata „Draudiminiais įvykiais taip pat nepripažįstami nelaimingi atsitikimai darbe arba nustatytos ūmios profesinės ligos, kuriuos ištyrus nustatoma, kad <...> įvykę esant bent vienai iš šių aplinkybių: 13.1. apdraustasis buvo neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų, ir tai nebuvo susiję su jam draudėjo pavesto darbo technologijos ypatybėmis" ta apimtimi, kuria draudiminiais įvykiais nepripažįstami nelaimingi atsitikimai darbe arba nustatytos ūmios profesinės ligos, kuriuos ištyrus nustatoma, kad jie yra įvykę apdraustajam esant neblaiviam arba apsvaigusiam nuo narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų, bet nelaimingus atsitikimus darbe arba ūmias profesines ligas lėmė ne jo neblaivumas arba apsvaigimas nuo narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų, o netinkamos, nesaugios, nesveikos darbo sąlygos, prieštarauja Konstitucijos 48 straipsnio 1 daliai bei 52 straipsnio nuostatoms. Minėtame nutarime Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, be kita ko, pažymėjo, kad įstatymų leidėjas pagal Konstituciją negali nustatyti ir tokio teisinio reguliavimo, pagal kurį asmens, kurio sveikatai buvo pakenkta dėl netinkamų, nesaugių ar nesveikų darbo sąlygų, nepriklausančių (ir negalėjusių priklausyti) nuo šio asmens veiksmų ir būsenos (įskaitant nelaimingus atsitikimus darbe ir profesines ligas), teisės į socialinę paramą atsiradimas būtų susietas su šio asmens būsena (inter alia jo neblaivumu ar apsvaigimu nuo narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų), kai tokia asmens būsena apskritai nelėmė ir negalėjo lemti pakenkimo jo sveikatai.

54Atsakovas ir tretysis suinteresuotas asmuo neneigia, jog įsigaliojus Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. balandžio 29 d. nutarimui, pagal pirmiau aptartus išaiškinimus, G. G. neblaivumo faktas pats savaime nebėra kliūtis nelaimingą atsitikimą darbe pripažinti draudiminiu įvykiu. Pirmosios instancijos teismas iš byloje esančios Valstybinės darbo inspekcijos Telšių skyriaus atlikto tyrimo medžiagos ir kitų įrodymų pagrįstai ir teisingai nustatė, kad G. G. nelaimingą atsitikimą nulėmė ne jo neblaivumas, o nesaugios darbo sąlygos (nukentėjusysis teisės aktų nustatyta tvarka darbdavio nebuvo apmokytas kaip saugiai remontuoti jam nežinomą automobilį, saugos ir sveikatos instrukcijoje nebuvo numatyti saugūs darbo būdai ir priemonės, nebuvo įvertinta profesinė rizika remonto darbų atlikimui, nebuvo parengta technologine kortelė kaip saugiai vykdyti automobilio remonto darbus).

55Konstitucinio Teismo įstatymo 72 straipsnio 4 dalis nustato, kad neturi būti vykdomi sprendimai, pagrįsti teisės aktais, kurie pripažinti prieštaraujančiais Konstitucijai ar įstatymams, jeigu tokie sprendimai nebuvo įvykdyti iki atitinkamo Konstitucinio Teismo nutarimo įsigaliojimo. Lietuvos Konstitucinis Teismas yra išaiškinęs, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 72 straipsnio 4 dalies prasme sprendimu įvykdymu reikėtų laikyti situaciją, kai asmuo yra praradęs galimybę įsiterpti ir per teismą reikalauti koreguoti tuos teisinius santykius, kurie susiklostė iki teisės normos, reglamentavusios minėtus santykius, pripažinimo neteisėta. Byloje nustatyta, kad pareiškėja dėl šioje byloje ginčijamų individualių administracinių aktų panaikinimo kreipėsi į teismą 2007 m. spalio 12 d., t.y. iki Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. balandžio 29 d. nutarimo priėmimo. Pirmosios instancijos teismas bylą buvo sustabdęs iki Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas išspręs dėl byloje taikytinų teisės aktų normų atitikties Konstitucijai. Kadangi Konstitucinio Teismo 2008 m. balandžio 29 d. nutarimas įsigaliojo dar neužbaigus teisės normų taikymo procedūros dėl tarp pareiškėjos ir atsakovo susiklosčiusių teisinių santykių socialinės apsaugos srityje koregavimo (nebuvo išspręstas ginčas administraciniame teisme), todėl nagrinėjamoje teisinėje situacijoje nėra pagrindo remtis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 107 straipsnio 1 dalies ir Konstitucinio Teismo įstatymo 72 straipsnio 4 dalies nuostatomis, jog Konstitucinio Teismo sprendimų galia yra nukreipta į ateitį.

56Nustatęs, jog nelaimingą atsitikimą darbe nagrinėjamu atveju lėmė ne G. G. neblaivumas, o nesaugios darbo sąlygos, pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. balandžio 29 d. nutarimą, pagrįstai patenkino pareiškėjos reikalavimą dėl VSDFV Plungės skyriaus 2005 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. N252-1 ir 2007 m. kovo 21 d. sprendimų Nr. V6-148, V6-149, o taip pat VSDF valdybos 2007 m. rugpjūčio 6 d. sprendimo Nr. (11.1 )-I-5085 panaikinimo.

57Sprendimų dėl nelaimingo atsitikimą darbe pripažinimo draudiminiu įvykiu įstatymu priskirtas VSDF valdybos teritorinio skyriaus (šiuo atveju – VSDF valdybos Plungės skyriaus) kompetencijai ir tik po to, kai kompetentingas viešojo administravimo subjektas priima sprendimą pripažinti nelaimingą atsitikimą darbe draudiminiu įvykiu, remiantis tokiu sprendimu gali būti priimami individualūs administraciniai aktai dėl įstatymu numatytų vienkartinių ir periodinių išmokų apdraustajam mirus paskyrimo. Pirmosios instancijos teismo išvada, kad pareiškėjos reikalavimas kad nelaimingo atsitikimo darbe pripažinimas draudiminiu įvykiu nepriskirtinas administracinių teismų kompetencijai teisinga. Teismas bylą šioje dalyje nutraukė pagrįstai (ABTĮ 101 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Tenkinti pareiškėjos reikalavimą dėl atsakovo įpareigojimo išmokėti G. G. vienkartinę draudimo išmoką apdraustajam mirus bei skirti ir mokėti priklausančias periodines draudimo išmokas apdraustajam mirus teismui nebuvo pagrindo, kadangi, kaip minėta pirmiau, tokį sprendimą VSDF valdybos teritorinis skyrius gali priimti tik po to, kai savo kompetencijos ribose priima sprendimą nelaimingą atsitikimą pripažinti draudiminiu įvykiu.

58Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu ,

Nutarė

59Atsakovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Plungės skyriaus apeliacinį skundą atmesti. Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 12 d. sprendimą palikti nepakeistą.

60Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėja skundu ir patikslintu skundu (b.l. 4-8, 58-64) prašė teismą:... 5. 1) panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Plungės skyriaus... 6. 2) pripažinti 2005 m. balandžio 6 d. įvykusį nelaimingą atsitikimą darbe,... 7. Pareiškėja paaiškino, kad 2005 m. gegužės 27 d. VSDFV Plungės skyriaus... 8. Pareiškėja pažymėjo, jog 2007 m. rugpjūčio 6 d. sprendimas Nr.... 9. Remdamasi NAD ir PL socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 ir 2... 10. Atsakovas VSDFV Plungės skyrius pirmosios instancijos teismui pateiktame... 11. Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba... 12. II.... 13. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2008 m. rugsėjo 12 d. sprendimu... 14. Atsižvelgdamas į pareiškėjos skundo, atsakovo bei trečiojo suinteresuoto... 15. Teismas nustatė, šias faktines aplinkybes:... 16. 1. 2005 m. gegužės 27 d. VSDFV Plungės skyriaus sprendimu Nr. N 252 UAB... 17. 2. VSDF valdyba 2007 m. kovo 7 d. sprendimu Nr. (11.1)-I-1707 pareiškėjos... 18. 3. Vykdydamas VSDF valdybos 2007 m. kovo 7 d. pavedimą, VSDFV Plungės skyrius... 19. 4. Nesutikdama su VSDFV Plungės skyriaus patikslintais sprendimais ir... 20. 5. 2007 m. rugsėjo 17 d. VSDF valdybos siųstas laiškas G. G. su 2007 m.... 21. Įvertinęs šias faktines aplinkybes pirmosios instancijos teismas priėjo... 22. Dėl ginčo esmės teismas nustatė, kad G. G. mirė nuo lekiančios... 23. Teismas pažymėjo, kad nors G. G. kraujyje rasta 1,53 promilės etilo... 24. Teismas nurodė, kad ginčijamu 2005 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. N252... 25. Teismas rėmėsi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. balandžio... 26. Teismas, įvertinęs bylos aplinkybes, nustatė, jog nelaimingą atsitikimą... 27. Teismas taip pat pasisakė, kad kompetentinga viešojo administravimo... 28. Teismas taip pat netenkino pareiškėjos reikalavimo dėl atsakovo VSDFV... 29. III.... 30. Atsakovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Plungės skyrius... 31. Atsakovas apeliacinį skundą grindžia tuo argumentu, kad pareiškėja... 32. 1. G. G. įvykęs nelaimingas atsitikimas darbe pripažintas nedraudiminiu... 33. 2. 2007 m. kovo 21 d. VSDFV Plungės skyrius, vykdydamas VSDF valdybos... 34. 3. 2007 m. liepos 9 d. VSDF valdyba vėl gavo pareiškėjos skundą dėl to,... 35. 4. 2007 m. rugpjūčio 31 d. pareiškėjos advokatas pateikė VSDF valdybai... 36. 5. Skunde teismui, kuris Klaipėdos apygardos administraciniame teisme gautas... 37. 6. Atkreipia teismo dėmesį, kad pareiškėja teismui nepateikė įrodymų,... 38. Pareiškėja apeliacinės instancijos teismo sprendimo posėdyje prašė... 39. Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba... 40. Teisėjų kolegija... 41. IV.... 42. Nagrinėjamas ginčas kilęs dėl VSDF valdybos Plungės skyriaus 2005 m.... 43. Kadangi atsakovo apeliacinis skundas yra grindžiamas vieninteliu argumentu,... 44. Jei atitinkamu teisiniu reguliavimu yra nustatyta, jog prieš kreipiantis į... 45. Ginčams dėl nelaimingų atsitikimų darbe spręsti yra numatyta išankstinio... 46. Nagrinėjamo ginčo atveju pagrindinis individualus administracinis aktas,... 47. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, jog atsakovas įvykdė VSDF... 48. Atsakovės argumentas, kad pareiškėja, ginčydama VSDF valdybos 2007 m.... 49. Remdamasi išdėstytais argumentais teisėjų kolegija sprendžia, kad tenkinti... 50. Administracinių bylų teisenos įstatymo 136 straipsnio 2 dalis nustato, kad... 51. Patikrinusi bylą apeliacinės instancijos teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 52. Byloje nustatyta, kad pareiškėjos šioje byloje skundžiami individualūs... 53. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2008 m. balandžio 29 d. nutarimu... 54. Atsakovas ir tretysis suinteresuotas asmuo neneigia, jog įsigaliojus Lietuvos... 55. Konstitucinio Teismo įstatymo 72 straipsnio 4 dalis nustato, kad neturi būti... 56. Nustatęs, jog nelaimingą atsitikimą darbe nagrinėjamu atveju lėmė ne G.... 57. Sprendimų dėl nelaimingo atsitikimą darbe pripažinimo draudiminiu įvykiu... 58. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140... 59. Atsakovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės... 60. Nutartis neskundžiama....