Byla A-146-300-14
Dėl potvarkio panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus, darbo užmokesčio priteisimo už priverstinį pravaikštos laiką bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės (pranešėja), Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas) ir Romano Klišausko, apeliacine tvarka rašytinio proceso būdu išnagrinėjo administraciną bylą pagal pareiškėjo A. P. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. kovo 29 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. P. skundą atsakovui Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai dėl potvarkio panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus, darbo užmokesčio priteisimo už priverstinį pravaikštos laiką bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas A. P. (toliau – ir pareiškėjas) su skundu (b. l. 1–6) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas:

51) pripažinti neteisėtu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio 2012 m. rugsėjo 17 d. potvarkį Nr. 4P-492 „Dėl atleidimo iš pareigų“ (toliau – ir potvarkis Nr. 4P-492) ir jį panaikinti;

62) įpareigoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją (toliau – ir Ministerija, atsakovas) grąžinti pareiškėją į valstybės tarnybą ir paskirti į Žemės ūkio ministerijos Veiklos administravimo ir turto valdymo departamento Įmonių ir turto valdymo skyriaus (toliau – ir ŽŪM VATVD Įmonių ir turto valdymo skyrius) vedėjo pareigas;

73) priteisti iš atsakovo vidutinį A lygio 16 kategorijos karjeros valstybės tarnautojo darbo užmokestį už priverstinį pravaikštos laiką, skaičiuojant jį nuo pareiškėjo atleidimo 2012 m. rugsėjo 17 d. iki teismo sprendimo įvykdymo dienos;

84) priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas,

9Pareiškėjas skunde paaiškino, kad jis dirbo Žemės ūkio ministerijoje Ūkio skyriaus vedėju (A lygis, 16 kategorija) iki 2012 m. rugsėjo 17 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 3D-602 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos administracijos struktūros patvirtinimo“ (toliau – ir Įsakymas Nr. 3D-602) buvo patvirtinta nauja Ministerijos administracijos struktūra. 2012 m. liepos 17 d. pareiškėjas gavo informacinį pranešimą Nr. 19P-33 (toliau – ir pranešimas Nr. 19P-33), kuriame informuotas, kad remiantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (toliau – ir Valstybės tarnybos įstatymas) 43 straipsnio 1 dalimi, Įsakymu Nr. 3D-602, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 3P-80 „Dėl žemės ūkio ministro 2009 gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 3P-82 „Dėl Žemės ūkio ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės piniginių fondų pareigybių sąrašo ir pareigybių aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – ir Įsakymas Nr. 3P-80) nuo 2012 m. rugsėjo 18 d. bus naikinama pareiškėjo pareigybė ir jis bus paskirtas į kitas to paties lygio ir kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigas, jeigu tokių nebus, pareiškėjui sutinkant – į žemesnės kategorijos pareigas. Ministerijos kanclerio 2012 m. rugsėjo 17 d. potvarkiu Nr. 4P-492 atleistas iš Ūkio skyriaus vedėjo pareigų. Pareiškėjas rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, pagal kurią konkrečių struktūrinių pertvarkymų kaip svarbios priežasties nutraukti tarnybos santykius realumas nustatomas pagal tai, jog dėl struktūrinių pertvarkymų tarnautojas negali atlikti funkcijų, nes tokios funkcijos ar jų dalis darbovietėje iš viso nebeatliekamos arba joms atlikti užtenka mažiau darbuotojų (2012 m. balandžio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A520-2146-12). Po 2012 m. liepos 16 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-602 patvirtintų struktūrinių pertvarkymų Ministerijos administracijos struktūroje neliko Ūkio skyriaus, taip pat Projektų priežiūros skyriaus, įsteigtas naujas Veiklos administravimo ir turto valdymo departamentas (toliau – ir VATV departamentas), kuriame įsteigti du skyriai – Įmonių ir turto valdymo skyrius, Programinio valdymo skyrius, perkeltas Dokumentų valdymo skyrius. Ūkio skyriaus funkcijos buvo aptarnaujamojo, organizacinio pobūdžio, todėl akivaizdu, kad šių funkcijų Ministerija negalėjo atsisakyti. Po pertvarkymų iš esmės visos Ūkio skyriaus funkcijos perduotos VATV departamento Įmonių ir turto valdymo skyriui, priskiriant ir papildomų funkcijų. Ūkio skyriaus ir Įmonių ir turto valdymo skyriaus nuostatuose nustatyti tie patys uždaviniai. Taigi, neabejotinai išliko poreikis tokio paties pobūdžio pareigybei, kokią užėmė pareiškėjas. Be to, pagal pareiškėjo eitų pareigų aprašymą pareigybė reikalinga vadovauti skyriaus darbuotojams, įgyvendinti Lietuvos Respublikos žmonių saugos darbe įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo, Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir mobilizacinio rezervo rengimo įstatymo, Valstybės tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių, Elektros saugos taisyklių ir su jais susijusių kitų teisės aktų reikalavimus. Pagal Ūkio skyriaus nuostatų 9 punktą vedėjui nustatytos funkcijos analogiškos Įmonių ir turto valdymo skyriaus nuostatų 9 punkte įtvirtintoms vedėjo funkcijoms. Atleidžiant valstybės tarnautoją pagal Valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 9 punktą yra reikalavimas, kad pareigybės panaikinimas būtų realus, t. y. funkcijų perdavimas kitiems valstybės tarnautojams, panaikinat pareigybę. Panaikinus Ūkio skyrių ir įsteigus iš esmės analogišką skyrių, toks pertvarkymas negali būti laikomas realiu struktūriniu pertvarkymu. Taigi, Ūkio skyriaus vedėjo pareigybės panaikinimas buvo formalus, o pareigybės funkcijos išliko ir buvo perduotos naujai įsteigtam Įmonių ir turto valdymo skyriui (šio skyriaus vedėjui), todėl Ministerijos atlikti struktūriniai pertvarkymai laikytini fiktyviais, atliktais siekiant pagrįsti pareiškėjo atleidimą, o ne panaikinti nereikalingas pareigybes Ministerijos administracijos struktūroje. Pagal Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalį karjeros valstybės tarnautojas, kurio pareigybė naikinama, paskiriamas į kitas to paties lygio ir kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigas, jeigu tokių pareigų nėra ir valstybės tarnautojas sutinka – į žemesnės kategorijos pareigas. Taigi, valstybės tarnautojo atleidimas iš pareigų pagal Valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 9 punktą ribojamas imperatyvaus įpareigojimo ieškoti galimybių prieš tai paskirti jį į kitas to paties lygio ir kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigas, jeigu tokių pareigų nėra ir valstybės tarnautojas sutinka – į žemesnės kategorijos pareigas. Tik nustačius, kad ši garantija karjeros valstybės tarnautojui užtikrinta tinkamai, jo atleidimas gali būti vertinamas kaip atitinkantis teisėtumo reikalavimus. Įsakymu Nr. 3D-602 patvirtinus naują Ministerijos struktūrą, įsteigus naują departamentą su 3 skyriais, pareiškėjui nepasiūlytos jokios – nei jo lygį ir kategoriją atitinkančios pareigos, nei žemesnės kategorijos pareigos. Naujai įsteigto VATV departamento direktoriumi paskirtas panaikinto Projektų priežiūros skyriaus vedėjas A. P., kurio iki perkėlimo eitų pareigų funkcijos iš esmės skiriasi nuo departamento direktoriaus funkcijų. Į naujai įsteigtą Įmonių ir turto valdymo skyrių perkelti valstybės tarnautojai, dirbę skyriuose, kurių iki perkėlimo eitos pareigos apskritai nesusijusios su naujai įsteigto Įmonių ir turto valdymo skyriaus funkcijų vykdymu. Be to, šie valstybės tarnautojai ėjo žemesnės kategorijos pareigas negu pareiškėjas. Pareiškėjas teigė, kad šias pareigas užimti pareiškėjas turėjo pirmenybės teisę, kadangi iki pareigybės panaikinimo ėjo Ūkio skyriaus vedėjo pareigas, t. y. aukštesnės kategorijos pareigas, be to, šios pareigos neabejotinai labiau susijusios su bet kuriomis naujai įsteigto Įmonių ir turto valdymo skyriaus pareigomis negu perkeltųjų darbuotojų eitos pareigos.

10Atsakovas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija prašė atmesti pareiškėjo skundą kaip nepagrįstą.

11Atsiliepime (b. l. 42–49) paaiškino, kad pareiškėjas Ministerijoje dirbo nuo 2010 m. balandžio 1 d., t.y. paskyrimo į Ūkio skyriaus vedėjo (A lygis, 16 kategorija) pareigas. Įsakymu Nr. 3D-602 buvo patvirtinta nauja Ministerijos administracijos struktūra, įsigaliojusi nuo 2012 m. rugsėjo 18 d. Įsakyme Nr. 3P-80 nustatyta, kad nuo 2012 m. rugsėjo 18 d. panaikinama Ūkio skyriaus vedėjo (A lygis, 16 kategorija) pareigybė. 2012 m. liepos 17 d. pareiškėjui įteiktas pranešimas Nr. 19P-33 apie pareigybės naikinimą, kuriame pareiškėjas įspėtas, kad nuo 2012 m. rugsėjo 18 d. bus panaikinta jo pareigybė. Pareiškėjas iš Ūkio skyriaus vedėjo pareigų atleistas 2012 m. rugsėjo 17 d. potvarkiu Nr. 4P-492 ir su juo atsiskaityta teisės aktuose nustatyta tvarka. Atsakovas teigė, kad pareiškėjas nepagrįstai nurodė, esą Ūkio skyriaus vedėjo pareigybė panaikinta formaliai, o Ministerijos atlikti struktūriniai pertvarkymai laikytini fiktyviais. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pripažįstama, kad buvusios pareigybės panaikinimas ir naujų funkcijų naujai įsteigtai pareigybei priskyrimas laikytinas realiu buvusios pareigybės panaikinimu, kadangi net kai naujoji pareigybė, nors tokios pat kategorijos kaip panaikintoji, tačiau savo paskirtimi ir funkcijomis skiriasi, negali būti laikoma tapačia, tai lemia darbdavio įstaigos struktūros pakeitimai. Ministerijos administracijos struktūra buvo pertvarkyta dėl šių priežasčių: Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės ir ministerijos Vidaus audito departamento audito ataskaitose pateiktos pastabos dėl Ministerijos, jai pavaldžių biudžetinių įstaigų, valstybės įmonių, valstybės įmonių veiklos efektyvumo, turto (valdomo patikėjimo teise Ministerijos, pavaldžių biudžetinių įstaigų ir valstybės įmonių, akcijų) valdymo, siekis tinkamai įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimą Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – ir Vyriausybės Nutarimas Nr. 665), Valstybės valdymo tobulinimo komisijos (Saulėlydžio komisijos) rekomendacijas (Vyriausybės 2011 m. lapkričio 7 d. pasitarimo protokolas Nr. 76) dėl ministrams pavaldžių įstaigų ir įmonių veiklos priežiūros sustiprinimo, taip pat poreikis optimizuoti Ministerijos valdymo schemą, mažinant tiesiogiai ministrui ir Ministerijos kancleriui pavaldžių padalinių skaičių. Vyriausybės Nutarimu Nr. 665 patvirtintame Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos apraše (toliau – ir Tvarkos aprašas) nustatyta, kad įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija užtikrina, o akcijų valdytojas siekia, bei tais atvejais, kai tai leidžia turimas balsų skaičius, – užtikrina, kad valstybės valdomos įmonės įstatuose nustatytus veiklos tikslus, taip pat misiją, viziją, ilgalaikius tikslus, jų įgyvendinimo finansavimo šaltinius, strategiją ir metinius veiklos planus ne rečiau kaip kartą per metus peržiūrėtų strategiją patvirtinę valstybės valdomos įmonės organai, taip pat įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija užtikrina, o akcijų valdytojas siekia, bei tais atvejais, kai tai leidžia turimas balsų skaičius, – užtikrina, kad atitinkami valstybės valdomos įmonės organai, pagal kompetenciją priėmę sprendimus dėl valstybės valdomos įmonės veiklos tikslų, misijos, vizijos, ilgalaikių tikslų ir jų įgyvendinimo finansavimo šaltinių nustatymo, patvirtinę valstybės valdomos įmonės strategiją ir metinius veiklos planus, reguliariai prižiūrėtų, kaip įgyvendinami jų priimti sprendimai, ir parengtų strategijos įgyvendinimo metines ataskaitas. Ministerijos vykdytus struktūrinius pertvarkymus lėmė ir funkcijų, ypač susijusių su įmonių ir turto valdymu, sukoncentravimas viename padalinyje, nes iki to laiko minėtas funkcijas atliko ne vienas Ministerijos padalinys. Atsižvelgiant į tai, nuo 2012 m. rugsėjo 18 d. įsteigtas naujas Veiklos administravimo ir turto valdymo departamentas, kurį sudaro Įmonių ir turto valdymo skyrius, Programinio valdymo skyrius, Dokumentų valdymo skyrius. Visos Ministerijos ir jos valdymo srities įmonių ir įstaigų turto valdymo bei veiklos priežiūros funkcijos, vykdytos atskirų padalinių, sukoncentruotos viename Veiklos administravimo ir turto valdymo departamento Įmonių ir turto valdymo skyriuje, tą pagrindžia Teisės, Finansų ir biudžeto, Ekonomikos ir programų vertinimo, Žemės ir maisto ūkio departamentų bei šių departamentų atitinkamų skyrių nuostatų pakeitimai. Perduoti ir priskirti nauji uždaviniai bei funkcijos įtvirtintos įsakyme Nr. 3D-603 patvirtintuose Veiklos administravimo ir turto valdymo departamento Įmonių ir turto valdymo skyriaus nuostatuose (toliau – ir VATV departamento Įmonių ir turto valdymo skyriaus nuostatai). Įmonių ir turto valdymo skyriui nustatyti kur kas platesni uždaviniai ir funkcijos negu buvo nustatyta Ūkio skyriui, nes Ūkio skyrius iš esmės atliko Ministerijos administracinio pastato kaip turtinio vieneto priežiūrą. Įmonių ir turto valdymo skyriaus uždaviniai įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas Skyriui priskirtos kompetencijos srityje; formuoti, koordinuoti ir vykdyti akcinių bei uždarųjų akcinių bendrovių, kurių visos ar dalis akcijų priklauso valstybei, valdymo politiką; koordinuoti valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių strategijų, metinių veiklos planų, jų įgyvendinimo metinių ataskaitų priežiūrą ir peržiūrą bei funkcijos prižiūrėti ir analizuoti, kaip naudojamas Ministerijos, įstaigų prie Ministerijos, Ministerijos įsteigtų viešųjų įstaigų patikėjimo teise, panaudos ar nuomos sutarčių pagrindu valdomas valstybei nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis, kitas ilgalaikis turtas, išvadų bei pasiūlymų teikimas Ministerijos vadovybei dėl jo panaudojimo; rengti teisės aktų projektus dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise ar panaudos pagrindais; teisės aktuose nustatyta tvarka rinkti duomenis apie Ministerijos, įstaigų prie Ministerijos bei Ministerijos įsteigtų viešųjų įstaigų ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimą ir teikti šiuos duomenis Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės; koordinuoti valstybės įmonių bei biudžetinių įstaigų, kuriose Ministerija įgyvendina savininko teises ir pareigas, vykdomas funkcijas, taip pat kitos su įmonių veikla ir turto valdymu susijusios funkcijos, įtvirtintos VATV departamento Įmonių ir turto valdymo skyriaus nuostatų 4.5, 4.14, 4.26, 4.28–4.33 punktuose tik pagrindžia Įmonių ir turto valdymo skyriaus svarbą ir išplėstas veiklos ribas. Pažymėjo, kad pagal Ministerijos informacinės sistemos duomenis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. kovo 20 d. įsakyme Nr.3D-120 buvo patvirtintas ne Ūkio skyriaus nuostatų pakeitimas, o Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-615 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir interesantų priėmimo skyriaus nuostatų patvirtinimo“ pakeitimas“. Ministerijoje nuosekliai vykdyta struktūros ir funkcijų pertvarka, siekiant optimaliai pagerinti įstaigos atliekamas funkcijas. Rėmėsi Viešojo administravimo įstatymo 11 straipsniu, pagal kurio 1 dalį vidaus administravimo tikslas – užtikrinti, kad viešojo administravimo subjektas galėtų tinkamai atlikti viešojo administravimo funkcijas, pagal 2 dalį viešojo administravimo įstaigos administracijos struktūrą nustato viešojo administravimo įstaigos vadovas, vadovaudamasis įstatymais ar jų pagrindu priimtais teisės aktais ir atsižvelgdamas į nustatytus viešojo administravimo įstaigos tikslus, uždavinius, strateginius ar metinius veiklos planus ir patvirtintą valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičių, jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. sausio 26 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A62-340/2011 dėl Valstybės tarnybos įstatymo 11 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatų išaiškino, kad viešojo administravimo subjekto struktūros tvarkymas – tai vidaus administravimo veiklos forma, kuria ne tik užtikrinamas viešojo administravimo subjekto savarankiškas funkcionavimas, bet ir jam priskirtų viešojo administravimo funkcijų įgyvendinimas, pažymėjo, kad kiekvienas viešojo administravimo subjektas, spręsdamas įstatymų leidėjo pavestus uždavinius, turi diskrecijos teisę, nepažeisdamas imperatyvių teisės aktų reikalavimų, veikti (inter alia tvarkyti savo struktūrą) tokiu būdu, kad tie uždaviniai būtų įgyvendinti laiku ir tinkamai, laikantis efektyvumo, objektyvumo bei kitų viešojo administravimo principų. Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, aplinkybė, kad dalis pareiškėjo iki reorganizacijos vykdytų funkcijų išliko, nesudaro pagrindo išvadai, jog išliko ir pareiškėjo pareigybė (2012 m. balandžio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-1954/2012, 2012m. birželio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. Nr. A520-2348/2012). Nesant pareigybės, į kurią pareiškėjas galėtų būti perkeltas, nebuvo galimybės perkelti jį į kitas to paties lygio ar žemesnes pareigas. Ministerijoje nuo 2012 m. liepos 17 d. iki 2012 m. rugsėjo 17 d. nebuvo tokių laisvų pareigybių ir neįsteigta naujų pareigybių, kurių specialiuosius reikalavimus atitiktų pareiškėjas, todėl pareiškėjui nesiūlyta užimti kitų pareigų. Suėjus įspėjimo apie pareigybės panaikinimą terminui, pareiškėjas, vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 9 punktu ir 41 straipsnio 2 dalies 1 punktu bei 4 ir 5 dalimis, buvo atleistas. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, kurių funkcijas lietė Ministerijos administracijos struktūros pertvarkymas, tačiau jos liko nepakitusios, buvo perkelti į kitas pareigas naujajame VATV departamente, pavyzdžiui, Teisės departamento Asmenų veiklos reglamentavimo, turto ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausieji specialistai V. M. ir E. A., jiems sutinkant, perkelti į Skyriaus vyriausiųjų specialistų pareigas. Šios pareigybės negalėjo būti laikomos laisvomis, todėl jos nebuvo siūlomos užimti pareiškėjui, be to, pareiškėjas nebūtų atitikęs ir šiuose pareigybių aprašymuose nustatytų specialiųjų reikalavimų. Kiti valstybės tarnautojai, kurių pareigybės buvo panaikintos, pavyzdžiui, D. K. ar R. A., taip pat teisės aktuose nustatyta tvarka buvo įspėti apie būsimą pareigybės naikinimą. Tokiems valstybės tarnautojams, atitikusiems pareigybės aprašymuose nustatytus specialiuosius reikalavimus, pasiūlyta užimti atitinkamas pareigas, o jiems sutikus – paskirti į jas. Valstybės tarnybos įstatyme neįtvirtinta pirmumo teisė siūlyti atleidžiamam valstybės tarnautojui pareigas. Lietuvos Respublikos darbo kodekso 135 straipsnio 1 dalies 1–6 punktuose išvardytos darbuotojų, kurie turi pirmenybės teisę būti palikti dirbti, kategorijos, tačiau pareiškėjas nė į vieną iš jų nepatenka, nes eitos aukštesnės kategorijos pareigos nesuponuoja pirmenybės teisės. Nors buvusio Ūkio skyriaus funkcijos perėjo į Veiklos administravimo ir turto valdymo departamento Įmonių ir turto valdymo skyrių, skyriaus funkcijos tapo žymiai platesnės ir visai kitokio pobūdžio, negu buvo Ūkio skyriuje iki struktūrinių pertvarkymų. Šio Įmonių ir turto valdymo skyriaus esminėmis funkcijomis tapo veiklos sritys, susijusios su akcinių bei uždarųjų akcinių bendrovių, kurių visos ar dalis akcijų priklauso valstybei, valdymo politikos formavimu, koordinavimu ir vykdymu, taip pat valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių strategijų, metinių veiklos planų, jų įgyvendinimo metinių ataskaitų priežiūros ir peržiūros koordinavimu. Teigė, kad nėra teisinio pagrindo pareiškėją paskirti į Įmonių ir turto valdymo skyriaus vedėjo pareigas. Pareiškėjas atleistas nepažeidžiant Valstybės tarnybos įstatyme nustatytų reikalavimų, be to, pareiškėjas neatitiktų įsakyme Nr. 3P-80 patvirtinto Įmonių ir turto valdymo skyriaus vedėjo pareigybės aprašymo specialiųjų reikalavimų.

12II.

13Vilnius apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs bylą, 2013 m. kovo 29 d. sprendimu (b. l. 157–170) pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

14Teismas nustatė, kad Ministerijos Projektų priežiūros skyriaus 2012 m. liepos 5 d. pasitarime svarstyta dėl turto valdymo, Ministerijai pavaldžių įstaigų ir įmonių veiklos priežiūros stiprinimo ir nutarta, be kita ko, įkurti naują Veiklos administravimo ir turto valdymo departamentą, susidedantį iš trijų skyrių: Įmonių ir turto valdymo skyriaus; Programinio valdymo skyriaus; Dokumentų valdymo skyriaus (2012 m. liepos 16 d. pasitarimo protokolas Nr. 8D-332(5.50) (b. l. 140–141)). Ministerijoje 2012 m. liepos 13 d. posėdyje dėl Ministerijos struktūrinių pertvarkymų buvo pristatytas naujos struktūros projektas, t. y. steigiamas VADV departamentas iš trijų skyrių: Įmonių ir turto valdymo skyriaus, Programinio valdymo skyriaus ir Dokumentų valdymo skyriaus, nurodant, jog: Įmonių ir turto valdymo skyrius steigiamas siekiant vienam padaliniui nustatyti turto valdymo funkcijas – tiek Ministerijos, tiek pavaldžių įstaigų ir įmonių turto valdymą, tiek turimų akcijų įmonėse atstovavimą; vadovaujantis Vyriausybės Nutarimu Nr. 665, specialistai iš padalinio, kurio funkcijos yra formuoti tam tikros srities politiką, negali būti įmonės, kuri tiesiogiai susijusi su jų formuojama politika, valdymo organuose, kad būtų išvengta interesų konflikto; Dokumentų valdymo skyrius į Veiklos administravimo ir turto valdymo departamento sudėtį keliamas siekiant sumažinti ministro ir kanclerio valdymo srities padalinių skaičių; iš Projektų priežiūros skyriaus steigiamas Programinio valdymo skyrius ir išplečiamos jo funkcijos, šis skyrius bus atsakingas už pavaldžių biudžetinių įstaigų priežiūrą ir veiklos koordinavimą; šiuos veiksmus reikėjo atlikti pagal Saulėlydžio komisijos rekomendacijas sugriežtinti pavaldžių įstaigų kontrolę ir priežiūrą; keitimas daromas ne todėl, kad siekiama atleisti žmones (2012 m. liepos 16 d. posėdžio dėl Žemės ūkio ministerijos struktūrinių pertvarkymų protokolas Nr. 8D-334(5.50), b. l. 142–144). Įsakyme Nr. 3D-602 patvirtinta nauja Ministerijos administracijos struktūra. Įsakymu Nr. 3P-80 nuo 2012 m. rugsėjo 18 d. panaikinta Ministerijos Ūkio skyriaus vedėjo (A lygis, 16 kategorija) pareigybė (b. l. 1–6; 42–49). Ministerijos Teisės departamento direktorius 2012 m. liepos 17 d. informaciniame pranešime Nr. 19P-33 (b. l. 7) informavo Ministerijos Ūkio skyriaus vedėją A. P., kad 2012 m. rugsėjo 18 d. bus panaikinta jo pareigybė ir jis bus paskirtas į kitas to paties lygio ir kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigas, o jeigu tokių pareigų nebus ir jis sutiks – į žemesnės kategorijos pareigas; jeigu iki pareigybės panaikinimo į kitas pareigas pareiškėjas nebus paskirtas, bus atleistas iš einamų pareigų 2012 m. rugsėjo 17 d. ir su juo bus atsiskaityta teisės aktuose nustatyta tvarka. Ministerijos kanclerė, vadovaudamasi Valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 9 punktu, 41 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 4, 5 dalimis, 2012 m. rugsėjo 17 d. potvarkiu Nr. 4P-492 (b. l. 8) atleido A. P. iš Ūkio skyriaus vedėjo (A lygis, 16 kategorija, antra kvalifikacinė klasė) pareigų 2012 m. rugsėjo 17 d., išmokant jam 2 mėnesių jo gauto vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką ir kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas.

15Pagal Žemės ūkio ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakyme Nr. 3D-609 (2007 m. kovo 20 d. redakcija) patvirtintus Ministerijos Ūkio skyriaus nuostatus (b. l. 13–15) Ūkio skyriaus uždaviniai buvo: kontroliuoti, kad Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo, Vyriausybės, kitų institucijų bei Ministerijos vadovybės pavedimai, susiję su skyriaus funkcijomis, būtų vykdomi laiku; organizuoti Ministerijos administracinio pastato ūkinę ir techninę priežiūrą; užtikrinti, kad kasmet būtų patikslinti Ministerijos veiksmų ekstremalių situacijų atvejais bei civilinės saugos veiklos planai, analizuoti kasmetinės parengties ekstremalioms situacijoms būklę ir duomenis nustatyta tvarka teikti Priešgaisrinės saugos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos. Ūkio skyrius, įgyvendindamas nustatytus uždavinius, vykdė šias funkcijas: pagal kompetenciją rengia atsakymus į piliečių ir kitų asmenų prašymus; sudaro Ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams tinkamas darbo sąlygas, teisės aktuose nustatyta tvarka aprūpina reikiamais blankais, antspaudais ir spaudais, inventoriumi, telefono ryšiu, kanceliarijos priemonėmis; palaiko Ministerijos patalpose reikiamą tvarką ir švarą, užtikrina esamo turto apskaitą, apsaugą, organizuoja Ministerijos automobilių transporto bei sandėlio darbą; kontroliuoja, kaip Ministerijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai naudoja ir saugo inventorių, laikosi elektrosaugos, darbo bei priešgaisrinės apsaugos taisyklių; rengia saugos darbe instrukcijas ir supažindina valstybės tarnautojus ir darbuotojus su saugos darbe, elektrosaugos, priešgaisrinės bei civilinės saugos taisyklėmis; konsultuoja Ministerijos reguliavimo srities įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojus civilinės bei darbo saugos klausimais, pasirinktinai tikrina šių įmonių, įstaigų ir organizacijų civilinės bei priešgaisrinės saugos būklę; organizuoja Ministerijos pastato einamąjį ir kapitalinį remontą bei ūkinę priežiūrą; techniškai aptarnauja Ministerijos renginius; išduoda įgaliojimus materialinėms vertybėms gauti; kontroliuoja Ministerijos nuosavybėje esančių ar kitais pagrindais naudojamų automobilių eksploatavimą; tvarko nuomojamo ploto apskaitą ir kontroliuoja, kaip jis naudojamas; kontroliuoja, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami materialiniai ištekliai, tvarko telefonų pokalbių apskaitą; organizuoja užuojautų Vyriausybės vadovams, kitiems žinomiems Lietuvos žmonėms, Ministerijos reguliavimo srities įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovams ir Ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams rengimą; organizuoja nuolatinį budėjimą Ministerijoje ir lankytojų registravimą; užtikrina Ministerijos vadovybės aprūpinimą tarnybiniais automobiliais; atsako už Ministerijos finansų kontrolės taisyklėse pagal kuruojamą sritį nurodytų reikalavimų laikymąsi, vykdo išankstinę einamąją paskesniąją finansų kontrolę. Ūkio skyriui vadovauja vedėjas, kurį skiria į pareigas ir atleidžia iš pareigų Ministerijos valstybės sekretorius. Vedėjas: planuoja ir organizuoja skyriaus darbą, kontroliuoja, kaip jis vykdomas; organizuoja Ministerijos administracinio pastato ūkinę ir techninę priežiūrą; išduoda įgaliojimus materialinėms vertybėms gauti; inicijuoja sprendimus ir organizuoja priimtų sprendimų vykdymą, pagal kuruojamą sritį atsako už einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę; vykdo kitus Ministerijos vadovybės pavedimus; asmeniškai atsako už Ūkio skyriui nustatytų uždavinių ir funkcijų vykdymą.

16Pagal Žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 3D-603 patvirtintus Veiklos administravimo ir turo valdymo departamento Įmonių ir turto valdymo skyriaus nuostatais (b. l. 16–20), Įmonių ir turto valdymo skyriaus uždaviniai yra: įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas skyriui priskirtos kompetencijos srityje; formuoti, koordinuoti ir vykdyti akcinių bei uždarųjų akcinių bendrovių, kurių visos ar dalis akcijų priklauso valstybei, valdymo politika; pagal kompetenciją padėti Ministerijai įgyvendinti teisės aktuose įtvirtintus tikslus ir uždavinius bei jai suteiktas teises ir įgaliojimus; kontroliuoti, kad Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo, Vyriausybės, kitų institucijų bei Ministerijos vadovybės pavedimai, susiję su skyriaus funkcijomis, būtų vykdomi laiku; organizuoti Ministerijos administracinio pastato ūkinę ir techninę priežiūrą; užtikrinti tinkamą Ministerijos tarnybinių patalpų ir materialinių vertybių priežiūrą ir saugumą, laikantis priešgaisrinės, sanitarinės apsaugos taisyklių, estetikos reikalavimų, šildymo ir apšvietimo normų; koordinuoti valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių strategijų, metinių veiklos planų, jų įgyvendinimo metinių ataskaitų priežiūrą ir peržiūrą; reguliariai prižiūrėti, kaip įgyvendinami šių subjektų sprendimai, ir apie juos prireikus informuoti Ministerijos vadovybę. Įmonių ir turto valdymo skyrius, įgyvendindamas jam nustatytus uždavinius, vykdo šias funkcijas: prižiūri ir analizuoja, kaip yra naudojamas Ministerijos, įstaigų prie Ministerijos, Ministerijos įsteigtų viešųjų įstaigų patikėjimo teise, panaudos ar nuomos sutarčių pagrindu valdomas valstybei nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis, kitas ilgalaikis turtas, teikia išvadas bei pasiūlymus Ministerijos vadovybei dėl jo panaudojimo; pagal kompetenciją nagrinėja ir rengia atsakymus į piliečių ir kitų asmenų prašymus, skundus; sudaro Ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams tinkamas darbo sąlygas, teisės aktuose nustatyta tvarka aprūpina reikiamais blankais, antspaudais ir spaudais, inventoriumi, telefono ryšiu, kanceliarijos priemonėmis; rengia teisės aktų projektus dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise ar panaudos pagrindais; rengia Ministerijos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto nuomos, panaudos, sutarčių bei turto perdavimo aktų projektus; sudaro ir atnaujina sutartis su atitinkamomis institucijomis ūkio aptarnavimo bei kitais klausimais; atlieka Ministerijos materialinių vertybių metinę inventorizaciją; palaiko Ministerijos patalpose reikiamą tvarką ir švarą, užtikrina esamo turto apskaitą, apsaugą, organizuoja Ministerijos automobilių transporto bei sandėlio darbą; kontroliuoja, kaip Ministerijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai naudoja ir saugo inventorių, laikosi elektrosaugos, darbo bei priešgaisrinės apsaugos taisyklių; rengia saugos darbe instrukcijas ir supažindina valstybės tarnautojus ir darbuotojus su saugos darbe, elektrosaugos, priešgaisrinės bei civilinės saugos taisyklėmis; konsultuoja Ministerijos reguliavimo srities įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojus civilinės bei darbo saugos klausimais, pasirinktinai tikrina šių įmonių, įstaigų ir organizacijų civilinės bei priešgaisrinės saugos būklę; organizuoja Ministerijos pastato, tarnybinių patalpų einamąjį ir kapitalinį remontą bei ūkinę priežiūrą; organizuoja ir koordinuoja suplanuotus vykdomus statybos darbus; organizuoja Ministerijai priklausančių patalpų nuomos konkursus; organizuoja nereikalingo, bet tinkamo naudoti ilgalaikio ar trumpalaikio materialiojo turto aukcionus; teisės aktuose nustatyta tvarka renka duomenis apie Ministerijos, įstaigų prie Ministerijos bei Ministerijos įsteigtų viešųjų įstaigų ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimą ir teikia šiuos duomenis Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės; techniškai aptarnauja Ministerijos renginius; išduoda įgaliojimus materialinėms vertybėms gauti; užtikrina tarnybinio transporto tinkamą eksploataciją, priežiūrą, saugumą ir organizuoja remontą; tvarko nuomojamo ploto apskaitą ir kontroliuoja, kaip jis naudojamas; kontroliuoja, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami materialiniai ištekliai, tvarko telefonų pokalbių apskaitą; organizuoja užuojautų Vyriausybės vadovams, kitiems žinomiems Lietuvos žmonėms, Ministerijos reguliavimo srities įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovams ir Ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams rengimą; organizuoja nuolatinį budėjimą Ministerijoje ir lankytojų registravimą; užtikrina Ministerijos vadovybės aprūpinimą tarnybiniu transportu; atsako už Ministerijos finansų kontrolės taisyklėse pagal kuruojamą sritį nurodytų reikalavimų laikymąsi, vykdo išankstinę, einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę; konsultuoja įmonių veiklos ir turto valdymo klausimais Ministerijos valstybės tarnautojus ar darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, taip pat Ministerijos reguliavimo srities įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojus, jiems vykdant tarnybines pareigas; koordinuoja valstybės įmonių bei biudžetinių įstaigų, kuriose Ministerija įgyvendina savininko teises ir pareigas, vykdomas funkcijas; kaupia ir apibendrina informaciją apie bankrutuojančių įmonių bankroto bylų eigą, teikia metodinę pagalbą įmonėms bankroto procedūrų vykdymo klausimais; dalyvauja rengiant įmonių restruktūrizavimo, reorganizavimo projektus; koordinuoja Ministerijos įgaliotinių, atstovaujančių akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse valstybei priklausančioms akcijoms, veiklą, teikia jiems metodinę pagalbą, kaupia ir analizuoja informaciją, teikia Ministerijos vadovybei išvadas ir pasiūlymus, atstovauja įmonėse valstybei, jei šiai priklauso įmonės akcijų; įgyvendina teisės aktų nuostatas, reglamentuojančias valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo; organizuoja audito įmonių parinkimą valstybės įmonių auditui atlikti, rengia sutarčių projektus; dalyvauja turto vertinimo procedūrose. Įmonių ir turto valdymo skyriui vadovauja vedėjas, kurį skiria į pareigas ir atleidžia iš pareigų Ministerijos kancleris. Vedėjas: planuoja ir organizuoja skyriaus darbą, kontroliuoja, kaip jis vykdomas; organizuoja Ministerijos administracinio pastato ūkinę ir techninę priežiūrą; išduoda įgaliojimus materialinėms vertybėms gauti; inicijuoja sprendimus ir organizuoja priimtų sprendimų vykdymą, pagal kuruojamą sritį atsako už einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę; vykdo kitus Ministerijos vadovybės pavedimus; asmeniškai atsako už Įmonių ir turto valdymo skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą; pagal kompetenciją teikia siūlymus Ministerijos vadovybei.

17Pagal Žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 3P-82 (2010 m. kovo 26 d. redakcija) patvirtintą Ministerijos Ūkio skyriaus vedėjo pareigybės aprašymą (b. l. 9–11), Ūkio skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas, pareigybės lygis – A, kategorija – 16 (1–3 punktai), pareigybė reikalinga vadovauti skyriaus darbuotojams, įgyvendinti Saugos darbe įstatymo, Civilinės saugos įstatymo, Mobilizacijos ir mobilizacinio rezervo rengimo įstatymo, Valstybės tarnybos įstatymo, Statybos įstatymo, Viešųjų pirkimo įstatymo, Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių, Elektros saugos taisyklių ir su jais susijusių kitų teisės aktų reikalavimus (4 punktas). Ūkio skyriaus vedėjo pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo aptarnaujančias funkcijas bendrosios ūkinės veiklos srityje (5 punktas). Ūkio skyriaus vedėjo pareigas einančiam valstybės tarnautojui keliami tokie specialieji reikalavimai: išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybes nutarimus bei kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teisingą Ministerijos administracinio pastato eksploataciją, jame esančių žmonių saugų darbą, materialinį aprūpinimą, priešgaisrinę bei elektros saugą, materialinių vertybių apskaitą bei apsaugą; turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų studijų srities arba jam prilygintą išsilavinimą; turėti organizacinių gabumų, žinoti dokumentų tvarkymo ir apskaitos pagrindus, sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo skyriaus darbą, mokėti sisteminti informaciją, ją kaupti; būti pareigingam, darbščiam, principingam, kūrybiškam; mokėti savarankiškai rengti Ministerijos dokumentus administracinio pastato bei jame esančių žmonių saugaus darbo bei materialinio-techninio aprūpinimo klausimais; mokėti anglų / vokiečių kalbą pradedančio vartotojo A1 lygiu; turėti darbo patirties materialinio-techninio aprūpinimo ir viešųjų pirkimų organizavimo srityse; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer; žinoti Ministerijos administracinio pastato šildymo, vandens, elektros tiekimo bei nuotekų šalinimo principus (6 punktas). Ūkio skyriaus vedėjui nustatytos šios funkcijos: planuoti ir organizuoti Ūkio skyriaus darbą, kontroliuoti kaip jis vykdomas; rūpintis administracinio pastato technine priežiūra; tvarkyti nuomojamo bei pagal panaudos sutartis perduodamo ploto apskaitą ir kontroliuoti, kaip jis naudojamas bei nuolat rengti informaciją Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai bei Lietuvos Respublikos Vyriausybei; užtikrinti Ministerijos darbuotojams reikiamas darbo sąlygas, aprūpinti inventoriumi, skaičiavimo, rašymo ir kanceliarinėmis prekėmis; kontroliuoti, kaip Ministerijos darbuotojai naudoja ir saugo Ministerijos inventorių, kaip administraciniame pastate esantys Ministerijos bei kitų organizacijų darbuotojai laikosi priešgaisrinės, darbo, elektros bei civilinės saugos taisyklių. užtikrinti Ministerijos administracinio pastato vidaus išorės einamąjį ir kapitalinį remontą; organizuoti techninį aptarnavimą Ministerijos bei kitų organizacijų administraciniame pastate rengiamų pasitarimų, posėdžių, konferencijų bei kitų renginių metu; kontroliuoti elektros linijų instaliacijos tvarkingumą ir elektros energijos vartojimą; organizuoti kabinetuose, bendrose patalpose elektros ir silpnųjų srovių instaliacijos ir prietaisų einamąjį remontą ir profilaktiką, tvarkyti suvartotos elektros energijos apskaitą, laiku parengti medžiagą dėl atsiskaitymo su elektros energijos tiekėjais; užtikrinti miesto ir vidaus telefono ryšį; įforminti reikiamą medžiagą sutartims sudaryti, koordinuoti skyriaus kompetencijos sutartinių darbų vykdymą ir jų apskaitą; rengti pagal skyriaus kompetenciją raštų projektus; organizuoti Ministerijai priskirtos aplinkos sutvarkymo, apželdinimo, reklamos ir kitus darbus; organizuoti dauginimo, popieriaus pjaustymo ir dokumentų įrišimo aparatų profilaktiką bei užtikrinti ministerijos darbuotojų teikiamos medžiagos dauginimą laiku ir kvalifikuotai; inicijuoti sprendimus ir organizuoti priimtų sprendimų vykdymą, pagal kuruojamą sritį, atsakyti už einamąją ir paskesniąją jų finansinę kontrolę bei dalyvauti juos vykdant; atsakyti už finansų kontrolės taisyklėse pagal kuruojamą sritį nurodytų reikalavimų laikymąsi; dalyvauti organizuojant viešuosius pirkimus, susijusius su skyriaus funkcijomis; pagal kompetenciją vykdyti kitus Ministerijos vadovybės pavedimus; planuoti tarnybinio transporto bei kuro poreikį, vesti tarnybinio transporto panaudojimo apskaitą; užtikrinti teisingą Ministerijos administracinio pastato eksploataciją, jame esančių žmonių saugų darbą, materialinį aprūpinimą, priešgaisrinę bei elektros saugą, materialinių vertybių apskaitą bei apsaugą, aprūpinimu transportu, ryšiu darbuotojams, kurių dalis darbo laiko skiriama Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonei „techninė pagalba“ administruoti (7–26 punktai).

18Pagal Ministerijos Veiklos administravimo ir turto valdymo departamento Įmonių ir turto valdymo skyriaus vedėjo pareigybės aprašymą (Žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. 3P-80) (b. l. 132–134) Įmonių ir turto valdymo skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas, pareigybės lygis – A, kategorija – 16 (1–3 punktai), pareigybė reikalinga vadovauti Įmonių ir turto valdymo skyriaus darbuotojams organizuojant Ministerijos nuosavybės ir patikėjimo teise valdomo materialiojo ir nematerialiojo turto valdymą (4 punktas). Įmonių ir turto valdymo skyriaus vedėjo pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – įmonių ir turto valdymas ir priežiūra (5 punktas). Įmonių ir turto valdymo skyriaus vedėjo pareigas einančiam valstybės tarnautojui keliami tokie specialieji reikalavimai: būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, valstybės turto privatizavimą, įmonių veiklą, įmonių bankrotą, likvidavimą, reorganizavimą, viešuosius pirkimus; turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba jam prilygintą išsilavinimą; mokėti bent vieną užsienio kalbą B1 lygiu; išmanyti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer (6 punktas). Įmonių ir turto valdymo skyriaus vedėjas vykdo šias funkcijas: koordinuoja Ministerijos valstybės tarnautojų, paskirtų atstovauti valstybės akcijas akcinėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse procesą, atstovauja valstybei priklausančioms akcijoms akcinėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse, dalyvauja akcinių bei uždarųjų akcinių bendrovių, valstybės įmonių valdymo organuose teisės aktų nustatyta tvarka; sprendžia įvairius valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo, turto privatizavimo, nekilnojamo turto teisinio registravimo, įmonių veiklos, restruktūrizavimo, reorganizavimo, bankroto, įmonių steigimo, vidaus audito klausimus; pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus, derina juos su suinteresuotomis institucijomis; vertina, vizuoja ir teikia Veiklos administravimo ir turto valdymo departamento direktoriui Įmonių ir turto valdymo skyriaus parengtus dokumentų projektus, teikiamus pasirašyti Ministerijos vadovybė ar Veiklos administravimo ir turto valdymo departamento direktoriui; organizuoja tinkamą darbo sąlygų sudarymą Ministerijos darbuotojams, koordinuoja darbo vietų aprūpinimą būtinu inventoriumi; organizuoja Ministerijos administracinio pastato ūkinę ir techninę priežiūrą; organizuoja Ministerijos autotransporto darbo kontrolę, užtikrina, kad Ministerijos automobiliai nuolat būtų techniškai tvarkingi, tinkamai prižiūrimi ir eksploatuojami; koordinuoja Įmonių ir turto valdymo skyriaus vykdomus viešuosius pirkimus, patalpų nuomos, statybos ir remonto, rekonstrukcijos, teikiamų komunalinių paslaugų ir kitų sutarčių ruošimą; planuoja ir paskirsto darbus Įmonių ir turto valdymo skyriaus darbuotojams, kontroliuoja, kaip Įmonių ir turto valdymo skyriuje vykdomos Skyriaus funkcijos ir Ministerijos vadovybės bei Departamento direktoriaus pavedimai bei Skyriaus darbuotojų darbas; pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitais Ministerijos administracijos padaliniais; pagal kompetenciją dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje; organizuoja sprendimų inicijavimą ir (ar) priimtų sprendimų vykdymą, atsako už einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę kuruojamoje srityje bei dalyvauja kontrolės vykdyme; rengia Ministerijos raštus projektavimo, remonto, rekonstrukcijos, kur dirba Ministerijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, kurių dalis darbo laiko skiriama Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonei „techninė pagalba“ administruoti; vykdo kitus Veiklos administravimo ir turto valdymo departamento direktoriaus ir Ministerijos vadovybės pavedimus.

19Pareiškėjas teigė, kad Ministerijos kanclerio 2012 m. rugsėjo 17 d. potvarkis Nr. 4P-492 (b. l. 8) yra neteisėtas ir nepagrįstas iš esmės dėl dviejų priežasčių:1) struktūriniai pertvarkymai Ministerijoje buvo fiktyvūs; 2) pareiškėjui nebuvo pasiūlyta laisvų pareigų, todėl buvo pažeista Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalis, kurioje nustatyta, kad karjeros valstybės tarnautojas, kurio pareigybė naikinama, paskiriamas į kitas to paties lygio ir kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigas, o jeigu tokių pareigų nėra ir valstybės tarnautojas sutinka, – į žemesnės kategorijos pareigas; jeigu iki pareigybės panaikinimo karjeros valstybės tarnautojas į kitas pareigas nepaskiriamas, jis iš pareigų atleidžiamas; valstybės tarnautojui apie pareigybės panaikinimą turi būti pranešta raštu ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki pareigybės panaikinimo.

20Ištyręs įrodymus teismas nustatė, kad bylos medžiaga įrodo, jog Ministerijoje pertvarkymai buvo daromi realiai. Procedūriniu ir grynai formaliu teisiniu aspektais struktūriniai pertvarkymai Ministerijoje atlikti pagrįstai ir teisėtai: pirma, Ministerijos Projektų priežiūros skyriaus 2012 m. liepos 5 d. pasitarime svarstyta dėl turto valdymo, Ministerijai pavaldžių įstaigų ir įmonių veiklos priežiūros stiprinimo ir nutarta, be kita ko, įkurti naują Veiklos administravimo ir turto valdymo departamentą, susidedantį iš trijų skyrių: Įmonių ir turto valdymo skyriaus; Programinio valdymo skyriaus; Dokumentų valdymo skyriaus (2012 m. liepos 16 d. protokolas Nr. 8D-332(5.50) (b. l. 140–141)); antra, Ministerijoje 2012 m. liepos 13 d. posėdyje dėl Ministerijos struktūrinių pertvarkymų nutarta: laikyti Ministerijos struktūrą pristatyta; siūlyti tvirtinant Ministerijos struktūros projektą numatyti, kad struktūra įsigaliotų teisės aktuose nustatyta tvarka po 2 mėnesių nuo patvirtinimo (2012 m. liepos 16 d. protokolas Nr. 8D-334(5.50) (b. l. 142–144)); trečia, Žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 16 d. įsakyme Nr. 3D-602 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos administracijos struktūros patvirtinimo“ patvirtinta nauja Ministerijos administracijos struktūra (žr. atsiliepimą); ketvirta, struktūrinius Ministerijos pertvarkymus įtvirtinantys teisės aktai nebuvo apskųsti, jie galioja. Teismas nustatė, kad turinio aspektu struktūriniai pertvarkymai Ministerijoje atlikti taip pat pagrįstai ir teisėtai. Palyginęs Žemės ūkio ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakyme Nr. 3D-609 (2007 m. kovo 20 d. redakcija) patvirtintus Ministerijos Ūkio skyriaus nuostatus (b. l. 13–15) ir 2012 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 3D-603 patvirtintus Veiklos administravimo ir turo valdymo departamento Įmonių ir turto valdymo skyriaus nuostatus (b. l. 16–20), teismas nustatė, kad šio skyriaus funkcijos platesnės, nes šis skyrius prižiūri ir analizuoja, kaip naudojamas Ministerijos, įstaigų prie Ministerijos, Ministerijos įsteigtų viešųjų įstaigų patikėjimo teise, panaudos ar nuomos sutarčių pagrindu valdomas valstybei nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis, kitas ilgalaikis turtas, teikia išvadas bei pasiūlymus Ministerijos vadovybei dėl jo panaudojimo, taip pat teisės aktuose nustatyta tvarka renka duomenis apie Ministerijos, įstaigų prie Ministerijos bei Ministerijos įsteigtų viešųjų įstaigų ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimą ir teikia šiuos duomenis Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

21Teismas nustatė, kad atsakovas nepažeidė Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalies, nesiūlydamas pareiškėjui Ministerijoje pareigų. Palyginęs Žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 3P-82 (2010 m. kovo 26 d. redakcija) patvirtintą Ministerijos Ūkio skyriaus vedėjo pareigybės aprašymą (b. l. 9–11) bei Ministerijos Veiklos administravimo ir turto valdymo departamento Įmonių ir turto valdymo skyriaus vedėjo pareigybės aprašymą (Žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. 3P-80) (b. l. 132–134) teismas nustatė, kad naujai įsteigto skyriaus vedėjo atliekamos funkcijos, taip pat specialieji reikalavimai skiriasi nuo Ūkio skyriaus vedėjo atliekamų funkcijų ir specialiųjų reikalavimų. Teismas taip pat nustatė, kad pareiškėjas neatitiko VATV departamento Įmonių ir turto valdymo skyriuje įsteigtų pareigybių, kurios buvo laisvos, specialiųjų reikalavimų (b. l. 125-134); jis neatitiko ir kitų Ministerijoje buvusių laisvų pareigybių specialiųjų reikalavimų (b. l. 61–124). Pažymėjo, kai tai išsiaiškinta teismo posėdyje.

22Atsižvelgęs į išdėstytus argumentus, teismas konstatavo, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio 2012 m. rugsėjo 17 d. potvarkis Nr. 4P-492 „Dėl atleidimo iš pareigų“ yra teisėtas. Pareiškėjas neatitinka specialiųjų, be kita ko, išsilavinimo, reikalavimų, keliamų Ministerijos Veiklos administravimo ir turto valdymo departamento Įmonių ir turto valdymo skyriaus vedėjui (žr. šios pareigybės aprašymą (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. 3P-80) (b. l. 132–134)), nes jis, be kita ko, neturi aukštojo universitetinio socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba jam prilyginto išsilavinimo.

23Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad kiti pareiškėjo skundo reikalavimai yra išvestiniai iš pirmojo, todėl negali būti tenkinami.

24Atmetęs pareiškėjo reikalavimus, teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 1 dalimi, atmetė ir prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo.

25III.

26Pareiškėjas A. P. (toliau – ir apeliantas) apeliaciniu skundu (b. l. 176–181) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. kovo 29 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – skundą tenkinti.

27Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

281. Pirmosios instancijos teismas nevertino pareiškėjo ginčui išspręsti reikšmingų argumentų, kad Ūkio skyriaus vedėjo pareigybė buvo panaikinta tik formaliai, o jo funkcijos išliko. Ūkio skyriaus vykdytos funkcijos yra priskirtos ir perduotos naujai įsteigtam Įmonių ir turto valdymo skyriui. Teismas pasisakė tik tuo aspektu, kad funkcijos buvo išplėstos, tačiau ginčo atveju svarbu ne kokios naujos funkcijos priskirtos naujajam skyriui, o tai, ar išliko visos anksčiau vykdytos funkcijos. Teismas privalėjo aiškintis, kodėl, neatsisakius jo funkcijų, yra naikinama pareigybė.

292. Vykdant pertvarkymus pareiškėjui nebuvo pasiūlytos jokios – nei jo lygį ir kategoriją atitinkančios, nei žemesnės kategorijos pareigos. Teismas nevertino pareiškėjo argumentų šiuo klausimu ir nepateikė argumentų, kuriais pagrįstų savo išvadas, kad Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalyje nustatyta tarnautojo garantija buvo įgyvendinta. Atsakovas pirmosios instancijos teismui pateikė 2012 m. lapkričio 6 d. pažymą Nr. 10P-67, kurioje nurodoma, kad nuo 2012 m. liepos 17 d. iki 2012 m. rugsėjo 17 d. atsakovo struktūroje buvo 24 laisvos pareigybės. Teismas turėjo nustatyti, ar Ministerijoje buvo laisvų pareigybių, kurios turėjo būti siūlomos pareiškėjui, o nustatęs, kad buvo, turėjo aiškintis, kodėl jos nebuvo pasiūlytos pareiškėjui ir vertinti, ar tai padaryta pagrįstai. Dėl specialiųjų reikalavimų nurodo, kad Ūkio skyriaus vedėjo pareigoms, kurias užėmė apeliantas, buvo nustatytas specialusis reikalavimas turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų studijų srities arba jam prilygintą išsilavinimą. Toks pat reikalavimas keliamas ir kai kurioms laisvoms pareigybėms. Teismas nevertino šių aplinkybių, Atsakovas apeliantą buvo paskyręs į aukštesnes pareigas, jis buvo vertintas vertinamas kaip turintis aukštesnę kvalifikaciją bei vertingesnę patirtį, todėl laisva pareigybė pirmiausia turėtų būti siūloma tokiam tarnautojui. Pirmosios instancijos teismas vertino tik tai, kad pareiškėjas neatitinka Įmonių ir turto valdymo skyriaus vedėjui keliamų specialiųjų reikalavimų.

303. Remiantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnio 6 dalies, 81, 86 straipsnių nuostatomis, teismui kyla pareiga prieš priimant sprendimą imtis įstatyme numatytų priemonių, kad būtų išaiškintos visos bylai reikšmingos aplinkybės. Šiuo atveju teismas neatliko pareigos aktyviai dalyvauti tiriant įrodymus, nustatyti visas bylai svarbias aplinkybes ir visapusiškai jas ištirti, pažeidė procesines teisės normas, todėl priėmė neteisingą ir nepagrįstą sprendimą.

31Atsakovas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija atsiliepimu (b. l. 186–190) prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

32Atsiliepimas į apeliacinį skundą iš esmės grindžiamas tais pačiais argumentais, kaip ir atsiliepimas į pareiškėjo skundą pirmosios instancijos teismą. Atsakovas, nesutikdama su pareiškėjo apeliaciniu skundu, remiasi šiais pagrindiniais argumentais:

331. Ministerijos struktūrinius pertvarkymus įtvirtinę teisės aktai nebuvo apskųsti ir yra galiojantys.

342. Pareiškėjo teiginys, esą Ūkio skyriaus vykdytos funkcijos yra prisikirtos ir atliekamos naujojo Įmonių ir turto valdymo skyriaus, nelaikytinas teisiškai reikšmingu, nes naujai įsteigtai Įmonių ir turto valdymo skyriaus vedėjo pareigybei nustatytų (išplėstų) veiklos sričių ir kompetencijos (t. y. specialusis reikalavimas turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba jam prilygintą išsilavinimą) tikslas – užtikrinti šiam skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą įmonių ir turto valdymo ir priežiūros srityse. Įmonių ir turto valdymo skyriaus veiklos sritis ir funkcijos yra platesnės bei sudėtingesnės nei buvusio Ūkio skyriaus ir tai atsispindi minėtųjų skyrių nuostatuose.

353. Ministerija Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnyje numatytos valstybės tarnautojo garantijos dėl pareigų siūlymo nepažeidė. Ministerijoje nuo 2012 m. liepos 17 d. iki rugsėjo 17 d. bendras vidutinis laisvų pareigybių skaičius buvo 24, bet iš jų: 2 politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybės (viceministro ir ministro padėjėjo), 4 atašė pareigybės (į kurias yra skiriama pagal specialią tvarką), 1 pareigybė aukštesnės kategorijos, o likusios, kurių kategorijos yra žemesnės nei pareiškėjo buvusios pareigybės kategorija, tačiau pareiškėjas neatitiko pareigybėse patvirtintų specialiųjų (išsilavinimo, darbo patirties ir pan.) reikalavimų, o funkcijos irgi buvo skirtingos nei tos, kurias pareiškėjas atliko dirbdamas Ūkio skyriaus vedėju. Atsižvelgdama į tai, Ministerija neturėjo pagrindo siūlyti pareiškėjui tuo metu buvusių laisvų pareigų, kadangi pareiškėjas neatitiko pareigybių aprašymuose numatytų specialiųjų reikalavimų, o pirmumo teisės šios bylos kontekste pareiškėjui teisės aktai nenumato.

36Teisėjų kolegija

konstatuoja:

37IV.

38Apeliacinis skundas atmestinas.

39Nagrinėjamas ginčas kilęs dėl karjeros valstybės tarnautojo atleidimo iš valstybės tarnybos pagal Valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 9 punktą pagrįstumo ir teisėtumo.

40Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio 2012 m. rugsėjo 17d. potvarkiu Nr. 4P-492 A. P. buvo atleistas iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Ūkio skyriaus vedėjo (A lygis, 16 kategorija II kvalifikacinės klasė) pareigų Valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 9 punkte numatytu pagrindu.

41Valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 9 punktas nustato, kad valstybės tarnautojas atleidžiamas iš pareigų, kai valstybės tarnautojo pareigybė panaikinama.

42Valstybės tarnybos įstatymas nustato pagrindines procedūras ir taisykles, kurių turi laikytis darbdavys (VTĮ 2 str. 14 d.), nusprendęs panaikinti karjeros valstybės tarnautojo pareigybę, taip pat numato valstybės tarnautojų, kurių pareigybės panaikinamos, garantijas (VTĮ 43 str. 1, 2 d.).

43Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalis reglamentuoja, kad karjeros valstybės tarnautojas, kurio pareigybė naikinama, paskiriamas į kitas to paties lygio ir kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigas, o jei tokių pareigų nėra ir valstybės tarnautojas sutinka, – į žemesnės kategorijos pareigas. Jei iki pareigybės panaikinimo karjeros valstybės tarnautojas į kitas pareigas nepaskiriamas, jis iš pareigų atleidžiamas. Nei ši, nei kitos Valstybės tarnybos įstatymo normos valstybės tarnautojo pareigybės panaikinimo procedūros nereglamentuoja. Nagrinėdamas ginčą, kilusį dėl atleidimo iš tarnybos pagal Valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 9 punktą, teismas turi patikrinti, ar yra įvykęs valstybės tarnautojo pareigybės panaikinimo faktas, o nustatęs tokį faktą, patikrinti ar darbdavys įvykdė Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas.

44Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pasisakęs, kad tam tikros institucijos vidinės struktūros pertvarkymas, atsižvelgiant į nustatytą teisinį reguliavimą, yra viešojo administravimo subjekto vadovo diskrecijos teisė siekiant efektyviai įgyvendinti institucijai priskirtas funkcijas (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis: 2008 m. birželio 4 d. Nr. A556- 904/2008, 2010 m. gegužės 10 d. Nr. A662-684/2010, 2011 m. vasario 23 d. Nr. A62-1007/2011 ir kt.). Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 2 dalis numato, kad teismas nevertina ginčijamo administracinio akto bei veiksmų (ar neveikimo) politinio ar ekonominio tikslingumo požiūriu, o tik nustato, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas įstatymas ar kitas teisės aktas, ar administravimo subjektas neviršijo kompetencijos, taip pat ar aktas (veika) neprieštarauja tikslams bei uždaviniams, dėl kurių institucija buvo įsteigta ir gavo atitinkamus įgaliojimus.

45Nagrinėjamu atveju tarp pareiškėjo ir atsakovo yra ginčas dėl to, ar Žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 3D-602 patvirtinus naują Ministerijos administracijos struktūrą , pareiškėjo pareigybė buvo realiai panaikinta, taip pat dėl to, ar atsakovas užtikrino pareiškėjo garantijas, kurias numato Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalis valstybės tarnautojui, kurio pareigybė panaikinama. Apelianto nuomone, jo atleidimas iš valstybės tarnybos neteisėtas.

46Nustatant, ar pareigybė buvo panaikinta realiai, turi būti analizuojami struktūrinių pertvarkymų pokyčiai, atitinkamų struktūrinių padalinių nuostatai, taip pat atitinkamų pareigybių aprašymai. Siekiant nustatyti, ar atitinkama to paties lygio pareigybė pagal savo turinį ir paskirtį yra nauja, turi būti lyginama atitinkamų pareigybių paskirtis, nustatyti specialieji reikalavimai, funkcijų pobūdis pagal bendrąją ir specialiąją veiklos sritis. Pirmosios instancijos teismas tokį vertinimą atliko iš esmės tinkamai.

47Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad dėl Ministerijos struktūros pertvarkymo buvo svarstoma atitinkamuose pasitarimuose, apsisprendus atlikti pertvarkymus, buvo priimtas Įsakymas Nr. 3D-602. Vykdant šį Įsakymą Ministerijoje buvo panaikintas Ūkio skyrius, kuriame pareiškėjas užėmė vedėjo pareigas, taip pat Projektų priežiūros skyriaus ir buvo įsteigtas naujas struktūrinis padalinys - Veiklos administravimo ir turto valdymo departamentas, kuriame įsteigti du skyriai – Įmonių ir turto valdymo skyrius, Programinio valdymo skyrius, be to, į VATV departamento sudėtį buvo perkeltas Dokumentų valdymo skyrius. Palyginęs Ministerijos struktūrinio padalinio (Ūkio skyriaus), kuris veikė iki ginčui aktualių Ministerijos struktūros pertvarkymų, nuostatus su įsteigto naujo Ministerijos struktūros padalinio (Veiklos administravimo ir turo valdymo departamento Įmonių ir turto valdymo skyriaus) nuostatais, teismas pagrįstai ir teisingai nustatė, kad naujai įsteigto Įmonių ir turto valdymo skyriaus funkcijos yra platesnės. Minėtų struktūrinių padalinių nuostatų lyginamoji analizė patvirtina, kad Ūkio skyriui buvo pavestas uždavinys organizuoti Ministerijos administracinio pastato ūkinę ir techninę priežiūrą, užtikrinti, kad kasmet būtų patikslinti Ministerijos veiksmų ekstremalių situacijų atvejais bei civilinės saugos veiklos planai. Šių uždavinių įgyvendinimui Ūkio skyriui pervestos funkcijos buvo susiję su Ministerijos (turtinio vieneto) ūkine ir technine priežiūra, (tvarkos ir švaros užtikrinimu, materialinių vertybių apskaita, Ministerijos tarnautojų ir darbuotojų darbo sąlygų užtikrinimu ir kt.), taip pat darbų ir priešgaisrine bei civiline sauga. Tuo tarpu VATV departamento Įmonių ir turto valdymo skyriaus uždaviniai ir funkcijos buvo išplėstos ta apimtimi, kad šiam skyriui buvo pavesta prižiūrėti ne tik Ministerijos (turtinio vieneto) patikėjimo teise valdomą turtą, bet buvo pavesti ir kiti visiškai nauji uždaviniai ir funkcijos: formuoti, koordinuoti ir vykdyti akcinių bei uždarųjų akcinių bendrovių, kurių visos ar dalis akcijų priklauso valstybei, valdymo politiką; koordinuoti ir prižiūrėti įstaigų prie Ministerijos, Ministerijos įsteigtų viešųjų įstaigų patikėjimo teise, panaudos ar nuomos sutarčių pagrindu valdomą valstybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kitą ilgalaikį turtą, teikti išvadas bei pasiūlymus Ministerijos vadovybei dėl jo panaudojimo, teisės aktuose nustatyta tvarka rinkti duomenis apie šių įstaigų ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimą ir teikti šiuos duomenis Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Minėtų Ministerijos struktūrinių padalinių nuostatų lyginamoji analizė patvirtina, kad Ūkio skyriaus ir VATV departamento Įmonių ir turto valdymo skyriaus uždaviniai ir funkcijos nėra tapatūs, naujai įsteigto skyriaus uždaviniai ir funkcijos yra žymiai platesnės.

48Valstybės tarnybos įstatymas reglamentuoja, kad valstybės tarnautojų pareigybės aprašomos ir vertinamos vadovaujantis Vyriausybės tvirtinama Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodika (VTĮ 8 str. 7 d.). Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodika patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 685 (bylai aktuali 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr.356 redakcija). Pagal Metodikos nuostatas (5 p.) aprašant pareigybę turi būti apibrėžiama jos paskirtis, nustatomos bendrosios ir /ar specialiosios veiklos sritys, pareigybei priskiriamos funkcijos, specialieji reikalavimai atitinkamas pareigas einančiam valstybės tarnautojui. Be to, vadovaujantis šioje Metodikoje nustatytais pareigybių vertinimo kriterijais ir suvienodintų pareigybių sąrašu, turi būti nustatomas valstybės tarnautojų pareigybių lygis ir kategorija (16 p.).

49Metodika nustato, kad valstybės tarnautojo pareigybės paskirtis aprašoma atsižvelgiant į teisės aktuose nustatytus įstaigos arba įstaigos struktūrinio padalinio uždavinius ir funkcijas (6 p.). Nustatant valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamas bendrąsias ir/ar specialiąsias veiklos sritis, atsižvelgiama į pareigybės paskirtį ir teisės aktų, reglamentuojančių įstaigos ar įstaigos struktūrinio padalinio veiklą, nuostatas (7 p.). Nustatant valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamas funkcijas, atsižvelgiama į valstybės tarnautojo pareigybės paskirtį, bendrąsias ir/ar specialiąsias veiklos sritis, taip pat į teisės aktuose nustatytas įstaigos, įstaigos struktūrinio padalinio ar valstybės tarnautojo funkcijas (8 p.). Atsižvelgiant į pareigybės paskirtį, bendrąsias ir/ar specialiąsias veiklos sritis ir funkcijas, nustatomi specialūs reikalavimai, kuriuos turi atitikti šias pareigas einantys valstybės tarnautojai (11 p.). Metodikos 13 punkte nurodyta, kad įstaigoje gali būti tik tos pareigybės, kurios nurodytos valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąraše, nustatytame Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 3 priede, taip pat pareigybės, nustatytos pagal kitus įstatymus.

50Minėtas teisinis reguliavimas suponuoja išvadą, kad valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vadovams suteikta diskrecijos teisė valstybės tarnautojų pareigybių aprašymuose nustatyti atitinkamus specialiuosius reikalavimus, tačiau jie turi būti pagrįsti pareigybės paskirtimi, bendrosiomis ir/ar specialiosiomis veiklos sritimis, priskiriamų funkcijų pobūdžiu ir suformuluoti taip, kad juos būtų galima objektyviai patikrinti.

51Iš Ūkio skyrius vedėjo pareigybės aprašymo ir VATV departamento Įmonių ir turto valdymo skyriaus vedėjo pareigybių aprašymų turinio matyti, kad pareigybių aprašymuose apibrėžta šių pareigybių paskirtis, veiklos sritis ir atitinkamai specialieji reikalavimai pareigybėms, kurias turi atitikti šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, yra suderinti su minėtų Ministerijos struktūrinių padalinių nuostatuose priskirtais šiems padaliniams uždaviniais ir pavestomis funkcijomis. Ūkio skyrius vedėjo pareigybės aprašyme išsilavinimo prasme buvo nustatytas specialusis reikalavimas – turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų studijų srities arba jam prilygintą išsilavinimą. VATV departamento Įmonių ir turto valdymo skyriaus vedėjo pareigybei nustatytas reikalavimas – turtėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba jam prilygintą išsilavinimą. Atsižvelgiant į tai, kad VATV departamento Įmonių ir turto valdymo skyriaus nuostatuose šiam skyriui, be kita ko, pavesti uždaviniai ir funkcijos yra susiję su akcinių bendrovių bei uždarųjų akcinių bendrovių, kurių visos ar dalis akcijų priklauso valstybei, valdymo politikos formavimu, koordinavimu ir vykdymu, taip pat į tai, kad VATV departamento Įmonių ir turto valdymo skyriaus vedėjui jo pareigybės aprašyme priskirta funkcija spręsti įvairius valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo, turto privatizavimo, nekilnojamojo turto teisinio registravimo, įmonių restruktūrizavimo, reorganizavimo, bankroto, įmonių steigimo, vidaus audito klausimus, šio skyriaus vedėjo pareigybei nustatytas specialusis reikalavimas turtėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba jam prilygintą išsilavinimą, negali būti pripažintas neatitinkančiu šios pareigybės paskirtį, jai priskirtos veiklos sritis.

52Teisėjų kolegija pažymi, kad Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalyje

53numatyta karjeros valstybės tarnautojo, kurio pareigybė naikinama, garantija (paskyrimas į kitas pareigas) nėra absoliuti, kadangi valstybės tarnautojas turi atitikti kitai darbdavio turimai laisvai pareigybei nustatytus specialiuosius reikalavimus.

54Atsižvelgiant į Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalies nuostatą, kad karjeros valstybės tarnautojo, kurio pareigybė naikinama paskyrimas į kitas karjeros valstybės tarnautojo pareigas yra siejamas su to paties lygio ir kategorijos pareigomis (jei tokių pareigų nėra ir valstybės tarnautojas sutinka, – į žemesnės kategorijos pareigas), ši įstatymo nuostata turi aiškinama ir taikoma sistemiškai kartu su šio įstatymo normomis, kurios nustato reikalavimus atitinkamoms valstybės tarnautojų pareigybėms. Pagal Valstybės tarnybos įstatymą (VTĮ 9 str. 1 d. ) asmuo, priimamas į valstybės tarnybą turi atitikti bendruosius reikalavimus (turėti Lietuvos Respublikos pilietybę; mokėti lietuvių kalbą; būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų; turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą), be to, į valstybės tarnautojo pareigas priimami asmenys turi atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme (VTĮ 9 str. 5 d.).

55Teisėjų kolegija, patikrinusi bylą (ABTĮ 136 str.), taip pat atsižvelgdama apeliacinės instancijos teismui pareiškėjo pateiktus įrodymus apie jo išsilavinimą, sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo argumentais, kad pareiškėjas neatitiko VATV departamento Įmonių ir turto valdymo skyriaus vedėjo pareigybei nustatyto specialiojo reikalavimo – turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba jam prilygintą išsilavinimą. Pareiškėjo pateiktoje diplomo kopijoje nurodyta, kad pareiškėjas Kauno politechnikos institute 1982 m. įgijo pramonės šiluminės energetikos inžinieriaus kvalifikaciją. Taigi, pareiškėjo aukštasis išsilavinimas yra ne socialinių mokslų studijų srities, o technologijų mokslų studijų srities. Pareigybės aprašyme nustatytas specialusis išsilavinimo reikalavimas yra esminis.

56Teisėjų kolegija, patikrinusi bylą, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo išvados, jog atsakovas neturėjo to paties lygio ar žemesnių pareigybių, kurios galėjo būti pasiūlytos pareiškėjui Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, yra teisingos. Byloje nustatyta, kad ginčui aktualiu laikotarpiu nuo 2012 m. liepos 17 d. (informacinio pranešimo įteikimo pareiškėjui apie jo pareigybės panaikinimą) iki 2012 m. rugsėjo 17 d. (Įsakymo atleisti iš tarnybos priėmimo) Ministerijoje buvo 24 laisvos pareigybės. Iš jų 2 pareigybės politinio pasitikėjimo, 4 atašė ir viena aukštesnės kategorijos (18) nei panaikintoji pareiškėjo pareigybė. Pagal Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalies nuostatas šios pareigybės apeliantui negalėjo būti siūlomos.

57VATV departamento Įmonių ir turto valdymo skyriaus vedėjo apeliantui negalėjo būti pasiūlyta dėl pirmiau minėtos priežasties – jis neatitiko nustatyto specialiojo išsilavinimo reikalavimo. Dėl kitų 15 pareigybių teisėjų kolegija pažymi, kad šių pareigybių aprašymų analizė leidžia prieiti prie išvadų, jog pareiškėjas neatitiko šioms laisvoms pareigybėms užimti nustatytų specialiųjų išsilavinimo reikalavimų. Pareiškėjo išsilavinimas yra technologijų mokslų studijų srities (pramonės šiluminės energetikos inžinieriaus kvalifikacija). Minėtų 15 laisvų pareigybių, kurios nebuvo pasiūlytos pareiškėjui, pareigybių aprašymų analizė liudija, kad šioms pareigybėms jų aprašymuose atitinkami buvo keliami tokie aukštojo mokslo specialieji reikalavimai: socialinių mokslų arba fizikos mokslų srities informatikos krypties; socialinių mokslų srities teisės krypties; socialinių mokslų studijų srities; socialinių mokslų srities ekonomikos krypties; socialinių mokslų srities teisės arba ekonomikos krypties; socialinių mokslų srities vadybos ir verslo ar ekonomikos studijų krypties; aukštojo universitetinio arba jam prilyginto (turint ne mažiau nei 2 metų darbo patirtį ES paramos administravimo srityje); technologijos mokslų studijų srities matavimų inžinerijos (geodezijos ir/ar kartografijos) krypties; technologijos mokslų studijų srities inžinerijos (žemėtvarkos) krypties; technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties. Pareiškėjo išsilavinimas neatitinka nė vieno minėto laisvoms pareigybėms nustatyto specialiojo (išsilavinimo) reikalavimo (tuo atveju, kuriuo reikalaujama aukštojo universitetinio, pareiškėjas neturi 2 metų darbo patirties ES paramos administravimo srityje). Todėl byloje nustatyta aplinkybė, kad minėtos laisvos pareigybės nebuvo pasiūlytos pareiškėjui, negali būti traktuojamos kaip Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalies nuostatų pažeidimas.

58Remdamasi išdėstytais argumentais teisėjų kolegija konstatuoja, kad valstybės tarnautojo pareigybės, kurią užėmė pareiškėjas, panaikinimo faktas byloje yra nustatytas. Ši pareigybė buvo panaikinta realiai, laisvų pareigybių, kurios galėjo būti pasiūlytos pareiškėjui, atsakovas neturėjo. Todėl pareiškėjo atleidimas iš tarnybos Valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 9 punkte numatytu pagrindu yra pagrįstas ir teisėtas.

59Apibendrindama išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos materialinės ir procesinės teisės normas byloje taikė teisingai, priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą. Tenkinti pareiškėjo apeliacinį skundą, remiantis jame išdėstytais motyvais, nėra pagrindo.

60Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

61pareiškėjo A. P. apeliacinį skundą atmesti.

62Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. kovo 29 d. sprendimą palikti nepakeistą.

63Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas A. P. (toliau – ir pareiškėjas) su skundu... 5. 1) pripažinti neteisėtu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos... 6. 2) įpareigoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją (toliau – ir... 7. 3) priteisti iš atsakovo vidutinį A lygio 16 kategorijos karjeros valstybės... 8. 4) priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas,... 9. Pareiškėjas skunde paaiškino, kad jis dirbo Žemės ūkio ministerijoje... 10. Atsakovas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija prašė atmesti... 11. Atsiliepime (b. l. 42–49) paaiškino, kad pareiškėjas Ministerijoje dirbo... 12. II.... 13. Vilnius apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs bylą, 2013 m. kovo... 14. Teismas nustatė, kad Ministerijos Projektų priežiūros skyriaus 2012 m.... 15. Pagal Žemės ūkio ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakyme Nr. 3D-609 (2007... 16. Pagal Žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 3D-603... 17. Pagal Žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 3P-82 (2010 m.... 18. Pagal Ministerijos Veiklos administravimo ir turto valdymo departamento... 19. Pareiškėjas teigė, kad Ministerijos kanclerio 2012 m. rugsėjo 17 d.... 20. Ištyręs įrodymus teismas nustatė, kad bylos medžiaga įrodo, jog... 21. Teismas nustatė, kad atsakovas nepažeidė Valstybės tarnybos įstatymo 43... 22. Atsižvelgęs į išdėstytus argumentus, teismas konstatavo, kad Lietuvos... 23. Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad kiti pareiškėjo skundo... 24. Atmetęs pareiškėjo reikalavimus, teismas, vadovaudamasis Administracinių... 25. III.... 26. Pareiškėjas A. P. (toliau – ir apeliantas) apeliaciniu... 27. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:... 28. 1. Pirmosios instancijos teismas nevertino pareiškėjo ginčui išspręsti... 29. 2. Vykdant pertvarkymus pareiškėjui nebuvo pasiūlytos jokios – nei jo... 30. 3. Remiantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnio 6 dalies,... 31. Atsakovas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija atsiliepimu (b. l.... 32. Atsiliepimas į apeliacinį skundą iš esmės grindžiamas tais pačiais... 33. 1. Ministerijos struktūrinius pertvarkymus įtvirtinę teisės aktai nebuvo... 34. 2. Pareiškėjo teiginys, esą Ūkio skyriaus vykdytos funkcijos yra... 35. 3. Ministerija Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnyje numatytos... 36. Teisėjų kolegija... 37. IV.... 38. Apeliacinis skundas atmestinas.... 39. Nagrinėjamas ginčas kilęs dėl karjeros valstybės tarnautojo atleidimo iš... 40. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio 2012 m. rugsėjo 17d.... 41. Valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 9 punktas nustato, kad... 42. Valstybės tarnybos įstatymas nustato pagrindines procedūras ir taisykles,... 43. Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalis reglamentuoja, kad karjeros... 44. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pasisakęs, kad tam... 45. Nagrinėjamu atveju tarp pareiškėjo ir atsakovo yra ginčas dėl to, ar... 46. Nustatant, ar pareigybė buvo panaikinta realiai, turi būti analizuojami... 47. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad dėl Ministerijos struktūros... 48. Valstybės tarnybos įstatymas reglamentuoja, kad valstybės tarnautojų... 49. Metodika nustato, kad valstybės tarnautojo pareigybės paskirtis aprašoma... 50. Minėtas teisinis reguliavimas suponuoja išvadą, kad valstybės ir... 51. Iš Ūkio skyrius vedėjo pareigybės aprašymo ir VATV departamento Įmonių... 52. Teisėjų kolegija pažymi, kad Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1... 53. numatyta karjeros valstybės tarnautojo, kurio pareigybė naikinama, garantija... 54. Atsižvelgiant į Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalies... 55. Teisėjų kolegija, patikrinusi bylą (ABTĮ 136 str.), taip pat atsižvelgdama... 56. Teisėjų kolegija, patikrinusi bylą, konstatuoja, kad pirmosios instancijos... 57. VATV departamento Įmonių ir turto valdymo skyriaus vedėjo apeliantui... 58. Remdamasi išdėstytais argumentais teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 59. Apibendrindama išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 60. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 61. pareiškėjo A. P. apeliacinį skundą atmesti.... 62. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. kovo 29 d. sprendimą palikti... 63. Nutartis neskundžiama....