Byla Ik-2197-437/2011
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Raimondo Blauzdžiaus (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), Nijolės Šidagienės, Mildos Vainienės, sekretoriaujant Rasai Tebėraitei, dalyvaujant pareiškėjos atstovams J. R. (J. R.), advokatui Girdučiui Vainiui, atsakovės atstovui Tomui Rinkevičiui, trečiojo suinteresuoto asmens atstovei A. A., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Radiolinija“ skundą atsakovei Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2pareiškėja UAB „Radiolinija“ padavė teismui skundą (I tomo b. l. 1–8), kuriame prašo: 1) panaikinti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – FM arba Ministerija) 2011-01-20 sprendimą Nr. (24.16-02)-5K-1028257-6K-110053; 2) panaikinti VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – LVPA arba Agentūra) 2010-11-23 sprendimą Nr. R4-16281(13.2.3-2187); 3) įpareigoti Ministeriją grąžinti pakartotiniam vertinimui ir įpareigoti Ministeriją grąžinti pakartotiniam vertinimui bendrovės paraišką Nr. VP2-1.3-ŪM-02-K-02-138.

3Skunde paaiškina, kad UAB „Radiolinija“ 2010-02-18 pateikė Agentūrai paraišką projektui „Inovatyvių daugiafunkcinių automobilių diagnostikos prietaisų kūrimo MTTP projektas (santrumpa – EPICHIP)“, identifikacijos Nr. VP2-1.3-ŪM-02-K-02-138, finansinę paramą gauti pagal 2007–2013 m. ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.3-ŪM-02-K priemonę „Intelektas LT“ (toliau – Paraiška). LVPA 2010-11-23 raštu Nr. R4-16281(13.2.3-2187) informavo bendrovę, kad priėmė sprendimą atmesti Paraišką, kaip neatitinkančią Finansavimo sąlygų aprašo 2 priedo 7.1.3.3 punkto reikalavimų. Bendrovė nesutikdama su šiuo sprendimu 2010-12-07 pateikė skundą Nr. RAD_13-2010 Ministerijai, kuri 2011-01-20 raštu Nr. (24.16-02)-5K-1028257-6K-110053 informavo bendrovę apie priimtą sprendimą skundo netenkinti. Skundžiamuose sprendimuose nurodyta, kad bendrovė kartu su Paraiška (2010-02-18) pateikė dalį 2008 m. ir 2009 m. finansinės atskaitomybės dokumentų (2008 m. finansinės atskaitomybės balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą, aiškinamąjį raštą ir nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą, 2009 m. finansinės atskaitomybės balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą). Bendrovė 2010-10-11 raštu Nr. IR0030 informavo LVPA, kad 2010 m. kovo–balandžio mėnesiais VMI atliko bendrovės buhalterinės apskaitos operatyvų patikrinimą, kurio metu buvo nustatyta klaidų įmonės buhalterinėje apskaitoje už 2008 ir 2009 metus, ir kad įmonės generalinio direktoriaus 2010-04-26 įsakymu Nr.FD0005 nurodyta finansų skyriui atlikti vidinį auditą visos įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymui laikotarpiui nuo 2005-01-01 iki 2010-04-16 bei suderino su LVPA prašomų dokumentų pateikimo terminą iki 2010-11-02. 2010-10-12 raštu pateikė patikslintos finansinės atskaitomybės už 2008 m. dokumentus (balanso, pelno (nuostolių) ataskaitos, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos, aiškinamojo rašto kopijas). Remiantis patikslintos 2008 m. finansinės atskaitomybės duomenimis (kuri buvo tvirtinta 2010 metais ir įregistruota juridinių asmenų registre 2010-09-15), 2008 metų pabaigoje nuostolis sudarė 452 979 Lt. Bendrovė 2010-11-02 raštu pateikė dalį patikslintos 2009 m. finansinės atskaitomybės dokumentų (balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą), o su 2010-11-05 raštu pateikė LVPA 2009 m. finansinės atskaitomybės aiškinamąjį raštą, vienintelio akcininko 2010-11-04 sprendimą dėl 2009 m. finansinės atskaitomybės patvirtinimo ir vienintelio akcininko 2009-09-24 sprendimą dėl susidariusio nuostolio padengimo.

4Mano, kad skundžiami sprendimai grindžiami prielaidomis, subjektyviais samprotavimais, t. y. kad informacija yra klaidinanti ir prieštaringa, tačiau nenurodomas nei vienas norminis aktas, kurį bendrovė pažeidė pateikdama finansines atskaitomybes. Remiasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 68 str. 1 d., 80 str. 1 d., Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 17 str., Lietuvos Respublikos finansinės atskaitomybės įstatymo 18 str. Teigia, kad bendrovės LVPA pateikti mokesčių apskaičiavimo dokumentai apima 2008–2010 m., t.y. bendrovė galėjo naudotis įstatymo suteikta teise apskaičiuoti ir perskaičiuoti mokesčius. LVPA savo padarytų išvadų neargumentuoja materialinėmis teisės normomis, todėl faktinių aplinkybių subjektyvus įvertinimas yra klaidingas.

5Pažymi, kad Verslo apskaitos 7-jo standarto „Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas klaidų taisymas“ (2010-12-01, Žinios 2010 Nr. 144-7395) tikslas – nurodyti, kaip turi būti registruojama apskaitoje ir atskleidžiama finansinėje atskaitomybėje informacija apie įmonės apskaitos politikos bei apskaitinių įvertinimų ketinimą ir klaidų taisymą. Standarte įteisintos „Klaidos“ ir „Esminės klaidos“ sąvokos, taip pat numatyti ir pakeitimo bei patikslinimo būdai, kuriais bendrovė turi teisę naudotis vesdama įmonės finansinę apskaitą. Verslo apskaitos standarto 14 punktas nustato, kad apskaitinių įvertinimų tikslinimas yra neatskiriama apskaitos proceso dalis. Naujas įvertinimas atliekamas remiantis naujausia turima informacija (keičiami ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laikas, abejotinų skolų pripažinimas, akcininkų įnašų įmonės nuostoliams padengti formavimas ir kt.). Teigia, kad LVPA ir Ministerijos sprendimuose padarytos išvados prieštarauja Verslo apskaitos standarto 15 punktui, kuris nurodo, kad naujų apskaitinių įvertinimų taikymas nedaro neigiamos įtakos finansinės atskaitomybės informacijos patikimumui, todėl apskaitoje parodomas perspektyviai. LVPA savo veiksmus turėjo sieti su jos diskrecijoje esančiomis teisėmis ir kaip viešojo administravimo subjektas negalėjo būti pasyvus t.y. neatleidžiamas nuo įstatyme numatytos pareigos ginti teisėtus valstybės interesus, tačiau tik aktyvūs LVPA veiksmai gali užtikrinti objektyvų pateiktų dokumentų patikrinimą, taip užtikrinant ir bendrovės konstitucines teises. Atsiradus abejonėms dėl bendrovės LVPA pateiktos finansinės atskaitomybės patikimumo, pateikti dokumentai turėjo būti perduoti vertinimui institucijai, kuri valstybėje betarpiškai yra atsakinga už tinkamą mokesčių administravimą (tokiai kaip mokesčių administratorius ar licencijuota audito įmonė ir pan.). Atkreipia dėmesį į tai, kad vien formalių pažeidimų buvimas nesudaro pagrindo vertinti bendrovės pateiktą informaciją kaip prieštaringą ir klaidinančią, kadangi šiuo atveju nėra pažeisti viešieji ar trečiųjų asmenų interesai. Bendrovė, atlikusi visus veiksmus susijusius su paraiškos pateikimu ir pateikusi visus reikiamus dokumentus, elgėsi sąžiningai ir todėl pagrįstai turėjo teisėtus lūkesčius, kurie gavus LVPA pritarimą turėjo virsti teisėtai įgytomis teisėmis. Mano, kad ji teisėtai atliko visus reikalaujamus ir būtinus veiksmus paramai gauti, pateikė visus tokiam sprendimui reikiamus dokumentus ir pagrįstai negalėjo numanyti, kad finansinių dokumentų pateikimo procese pažeis formalias procedūras.

6Mano, kad skundžiami sprendimai neatitiko Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-12-19 nutarimu Nr. 1443, 60.4 punkte nurodyto proporcingumo principo. PAF taisyklėse nurodyti principai laikytini ne tik paraiškas teikiančių ir paraiškas vertinančių institucijų teisių bei pareigų tiesioginiu šaltiniu, bet ir tiesiogiai taikytinomis teisės normomis.

7Teismo posėdyje pareiškėjos atstovai palaikė skundą ir prašė jį tenkinti, remiantis jame nurodytais argumentais.

8Atsakovė su pareiškėjos UAB „Radiolinija“ skundu nesutiko ir prašė atmesti skundą kaip nepagrįstą. Atsiliepime į skundą (III tomo b. l. 1–6) paaiškina, kad Ministerija, nagrinėdama bendrovės 2010-12-07 skundą, 2011-01-20 sprendime konstatavo, kad bendrovės pateiktos 2008 metų pirminės ir patikslintos nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos nepagrindžia 2009-09-24 vienintelio akcininko sprendimo dėl 452 979 Lt nuostolio padengimo, nes 2009-05-01 protokolu Nr. 200905-1 patvirtintoje (pirminėje) finansinių metų nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitoje, kuria remiantis galėjo būti priimtas minėtas akcininko sprendimas, šis nuostolis nėra fiksuojamas, o 2010-08-30 patvirtinta (patikslinta) nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita yra vėlesnė už minėtą akcininko sprendimą ir negalėjo būti tokio sprendimo pagrindu. Atkreipia dėmesį į tai, kad bendrovė su 2010-11-02 raštu LVPA pateikė 2009 finansinių metų nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą, kurioje nurodyta, jog nepaskirstytojo nuostolio likutis praėjusių 2008 finansinių metų pabaigoje buvo 452 979 Lt ir įnašas nuostoliams dengti yra lygus šiai sumai, tačiau minėta ataskaita buvo patvirtinta 2010-11-04, jokia kita 2009 finansinių metų nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita LVPA nebuvo pateikta. Pažymi ir tai, kad 2009-09-24 vienintelio akcininko sprendimu buvo nuspręsta 2008 m. susidariusį nuostolį 452 979,00 Lt padengti vienintelio akcininko įnašais, tačiau 2009-12-15 vienintelio akcininko sprendimu buvo nuspręsta, jog pagal priemonę VP2-2.1-ŪM-04-K „Naujos galimybės“ teikiamo projekto „UAB „Radiolinija“ eksporto rinkų plėtra“ įgyvendinimui (tinkamoms ir netinkamoms išlaidoms padengti) skiriama 396 000,00 Lt iš UAB „Radiolinija“ nepaskirstyto pelno ir apyvartinių lėšų, nors 2008 ir 2009 metais pagal patikslintus bendrovės finansinės atskaitomybės duomenis buvo fiksuojamas ne pelnas, bet nuostoliai. Todėl bendrovės pateikta informacija, susijusi su finansine atskaitomybe, įvertinta kaip prieštaringa ir klaidinanti, todėl nesudaranti prielaidų įvertinti, ar bendrovė organizaciniu požiūriu yra pajėgi tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą.

9Nurodo, kad Finansavimo sąlygų aprašo nuostatose nėra numatyta pareiga bendrovei teikiant paraišką pateikti kokio nors mokesčio deklaraciją. Finansavimo sąlygų aprašo 1 priedo 14 punktas nustato tik vienintelį reikalavimą, susijusį su pareiškėjų mokestinių prievolių vykdymu, t.y. pateikti atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažymą, išduotą apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos ne anksčiau nei prieš 1 mėnesį iki paraiškos pateikimo. Tais atvejais, kai pagal sutartį su mokesčius administruojančia institucija mokesčio mokėjimas yra atidėtas, pridėti dokumentai ar jų kopijos, patvirtinančios mokesčių atidėjimą (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš valstybės arba savivaldybių biudžeto, ir juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai). Atsižvelgiant į tai, kad nei LVPA, nei FM nevertino ir neturėjo pareigos vertinti bendrovės mokamų mokesčių deklaracijų, bendrovės argumentas, kad nei LVPA, nei FM savo sprendimuose nenurodo, kad bendrovė būtų pažeidusi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo reikalavimus, yra nepagrįstas ir visiškai nesusijęs su bendrovės pateiktos paraiškos atmetimu.

10Pažymi, kad Ministerija bendrovės skundo netenkino ne dėl to, kad ji tikslino finansinės atskaitomybės duomenis, bet dėl to, kad jos pateikti dokumentai vienas kitam prieštarauja, yra nenuoseklūs, neatitinka vienas kito chronologiškai, todėl laikytini klaidinančiais. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas (Žin., 2004, Nr.63-2243) nei vietos mokesčių administratoriui, nei centriniam mokesčių administratoriui nesuteikia teisės vykdyti Lietuvos Respublikos audito įstatyme (Žin., 1999, Nr. 59-1916, Nr. 60; 2008, Nr. 82-3233) nurodytas audito įmonės veiklas, tuo labiau, audituoti pareiškėjų finansinės atskaitomybės duomenis pagal trečiųjų šalių užsakymus. Teisės aktai neįpareigoja finansinės atskaitomybės vartotoją kreiptis į audito įmonę. Atkreipia dėmesį į tai, kad bendrovė nepateikia konkretaus paaiškinimo, kodėl nesutampa jos pačios pateiktų finansinės atskaitomybės dokumentų ir vienintelio akcininko sprendimų turinys. Finansavimo sąlygų aprašas ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-12-19 nutarimu Nr. 1443 (Žin., 2008, Nr. 4-132), įgyvendinančiajai institucijai suteikia teisę savarankiškai (nesikreipiant į išorės institucijas) vertinti projektus tiek pagal paraiškos, tiek pagal jos priedų bei kitų pateiktų dokumentų duomenis. Pabrėžia, kad skundžiami sprendimai atitinka Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 60.4 punkte nustatytą proporcingumo principą.

11Remiasi 2006-07-11 Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 32 str. 1, 5 d., Europos Komisijos 2007-04-26 sprendimu Nr. K(2007)1808 patvirtinta 2007-03-30 nacionaline bendrąja strategija – Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategija konvergencijos tikslui įgyvendinti, Ekonomikos augimo veiksmų programos priedo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-07-23 nutarimu Nr. 788, IV skyriaus VIII skirsniu „VP2-1.3-ŪM-02-K priemonė „Intelektas LT“, Finansavimo sąlygų aprašo 2, 65 p., 1 priedo 13 p., 2 priedo 7.1.3.3 p., Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 59 str. 1 d., Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 2 str. 6 d., Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 74 str., 1-ojo verslo apskaitos standarto „Finansinė atskaitomybė“, patvirtinto VšĮ Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2010-12-13 įsakymu Nr. VAS-12 (Žin., 2010, Nr. 57-2828), metodinių rekomendacijų 4 p.

12Teismo posėdyje atsakovės atstovas palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus ir prašė atmesti pareiškėjos skundą kaip nepagrįstą.

13Trečiasis suinteresuotas asmuo Agentūra su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė atmesti skundą kaip nepagrįstą. Pateikė atsiliepimą į skundą (I tomo b. l. 28–31), kuriame paaiškina, kad kartu su paraiška pareiškėjas pateikė dalį 2008 m. ir 2009 m. finansinės atskaitomybės dokumentų (2008 m. finansinės atskaitomybės balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą, aiškinamąjį raštą ir nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą, 2009 m. finansinės atskaitomybės balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą). Kartu su 2010-10-12 raštu bendrovė pateikė patikslintos finansinės atskaitomybės už 2008 m. dokumentus (balanso, pelno (nuostolių) ataskaitos, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos, aiškinamojo rašto kopijas). Remiantis patikslintos 2008 m. finansinės atskaitomybės duomenimis (kuri buvo sudaryta ir patvirtinta 2010-08-30 ir įregistruota juridinių asmenų registre 2010-09-15), 2008 metų pabaigoje nuostolis sudarė 452 979 Lt, o su paraiška pateiktoje 2008 m. pelno (nuostolių) ataskaitoje, buvo nurodytas 393 859 Lt grynasis pelnas. Kartu su 2010-11-02 raštu bendrovė pateikė dalį patikslintos 2009 m. finansinės atskaitomybės dokumentų (balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą ir nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą) bei su 2010-11-05 raštu pateikė 2009 m. finansinės atskaitomybės aiškinamąjį raštą, vienintelio akcininko sprendimą dėl 2009 m. finansinės atskaitomybės patvirtinimo ir vienintelio akcininko sprendimą dėl susidariusio nuostolio padengimo. Iš bendrovės pateiktos informacijos matyti, kad įmonė 2008 m. ir 2009 m. finansinės atskaitomybės dokumentų patikslinimą atliko 2010 metais. Taigi, tik 2010 metais paaiškėjo, kad 2008 m. pabaigai susidarė 452 979 Lt nepaskirstytas nuostolis. Tuo tarpu, nepaskirstyto nuostolio padengimo įrodymui pateiktas bendrovės vienintelio akcininko sprendimas, datuotas 2009-09-24, t.y. dokumentas parengtas tuomet, kai įmonė dar negalėjo žinoti, jog patikslinus finansinės atskaitomybės duomenis, bus nustatyta, jog 2008-12-31 nepaskirstyto nuostolio suma sudarys 452 979 Lt. Įvertinus gautą informaciją, nustatyta, kad bendrovė pateikė klaidinančią informaciją, dėl ko pateiktos 2009 m. finansinės atskaitomybės duomenys vertinami kaip nepagrįsti ir nesudarantys prielaidų įvertinti pareiškėjo finansinę būklę. Vadovaujantis Finansavimo sąlygų aprašo 2 priedo 7.1.3.3 punkto nuostatomis, pareiškėjui negali būti skirtos finansavimo lėšos, jei paraiškoje arba jos prieduose pareiškėjas pateikė klaidinančią informaciją. Be to, bendrovė, teikdama paraišką, pasirašė deklaraciją (Paraiškos bendrosios (A) dalies 15 punktas), kurioje yra teiginys „šioje paraiškoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga“, todėl teikdama klaidingą informaciją pažeidė šią deklaraciją. Jei būtų laikomasi nuostatos, kad bendrovė jau 2009 m. žinojo apie 2008 m. susidariusį nuostolį, reikštų, kad kartu su paraiška 2010-02-18 pateikdama 2008 m. finansinės atskaitomybės dokumentus, kur pelno (nuostolių) ataskaitoje buvo nurodytas 2008 m. gautas pelnas ir pasirašydama deklaraciją „šioje paraiškoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikia informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga“ klaidino LVPA.

14Pažymi, kad finansinės ataskaitos nėra audituotos, o Vilniaus apskrities VMI, atsakydama į UAB „Radiolinija“ 2010-08-30 prašymą atlikti buhalterinės apskaitos patikrinimą už 2008 metus, nurodė, kad mokesčių administratorius savarankiškai pasirenka tikrintinus mokesčių mokėtojus, nustato tikrinimo mastą ir laiką. Priešingai, nei teigia bendrovė, LVPA vertindama paraišką vadovavosi ne prielaidomis, o jos pateiktais dokumentais. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 60.1 punktas numato, kad paraiškų vertinimo tvarka turi užtikrinti, kad bus laikomasi lygiateisiškumo principo – tam tikrame projektų konkurse visoms paraiškoms turi būti taikomi vienodi vertinimo principai. LVPA negali už bendrovę rinkti ar tikslinti informaciją, nes taip būtų pažeistos kitų pareiškėjų teisės. Ex iniuria non oritur ius (t.y. iš neteisėtumo teisė negali atsirasti), todėl bendrovė, teikdama klaidingą informaciją, negalėjo turėti teisėtų lūkesčių, kad jos paraiška nebus atmesta.

15Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens atstovė palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus ir prašė atmesti pareiškėjos skundą kaip nepagrįstą.

16Skundas netenkinamas.

17Byloje nustatyta, kad pareiškėja 2010 m. vasario 18 d. pateikė Agentūrai „Inovatyvių daugiafunkcinių automobilių diagnostikos prietaisų kūrimo MTTP projektas (santrumpa: EFICHIP)“ projekto paraišką Nr. VP2-1.3-ŪM-02-K-02-138 finansinei paramai gauti pagal 2007–2013 m. ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.3-ŪM-02-K priemonę „Intelektas LT“. Paraiškos ir kartu su ja pateiktų dokumentų duomenimis, pareiškėja projekto įgyvendinimo metu planavo keturių naujų daugiafunkcinių automobilių diagnostikos prietaisų technologinio vystymo ir realizavimo veiklas. Kartu su paraiška pateikė Inovatyvių daugiafunkcinių diagnostikos prietaisų kūrimo MTTP projektą, dalį 2008 ir 2009 metų finansinėms atskaitomybės dokumentų (2008 m. finansinės atskaitomybės balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą, aiškinamąjį raštą ir nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą, 2009 m. finansinės atskaitomybės balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą) (II tomo b. l. 5–314).

18LVPA 2010 m. rugsėjo 21 d. raštu Nr. R4-12776(13.2.3-2187) kreipėsi į pareiškėją ir paprašė pateikti bendrovės patvirtintos 2009 m. finansinės atskaitomybės trūkstamų dokumentų, parengtų pagal verslo apskaitos standartus nuorašus (pinigų srautų ataskaitos, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos, aiškinamojo rašto nuorašus), taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo dėl finansinės atskaitomybės už 2009 metus patvirtinimo nuorašą (I tomo b. l. 207–211). Reaguodama į šį LVPA raštą, pareiškėja 2010 m. spalio 6 d. raštu Nr. R3-24897 prašė pratęsti atsakymo pateikimo terminą iki 2010 m. spalio 12 d., atsižvelgiant į tai, kad LVAP raštą gavo pavėluotai (I tomo b. l. 206), o 2010 m. spalio 11 d. raštu Nr. IR0030 paprašė atidėti 2009 m. finansinės atskaitomybės dokumentų pateikimo terminą iki 2010 m. spalio mėn. pabaigos, nurodydama, jog 2010 m. kovo–balandžio mėn. Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM atliko pareiškėjos buhalterinės apskaitos operatyvų patikrinimą, kurio metu buvo nustatyta klaidų bendrovės buhalterinėje apskaitoje už 2008 ir 2009 m., todėl bendrovės generalinis direktorius 2010 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. FD0005 nurodė finansų skyriui atlikti buhalterinės apskaitos tvarkymo vidinį auditą nuo 2005-01-01 iki 2010-04-16 (I tomo b. l. 67–68, 141–143). LVAP 2010 m. spalio 19 d. raštu Nr. R4-14212(13.2.3-2187), atsižvelgdama į pareiškėjos nurodytą informaciją, sutiko atidėti paraiškos administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimui būtinų papildomų dokumentų – 2009 m. finansinės atskaitomybės dokumentų (balanso, pelno (nuostolių) ataskaitos, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos, aiškinamojo rašto) nuorašų pateikimo terminą iki 2010 m. lapkričio 2 d. (I tomo b. l. 83).

19Pareiškėja kartu su 2010 m. spalio 13 d. raštu Nr. R3-25610 be kitų dokumentų Agentūrai pateikė patikslintos finansinės atskaitomybės už 2008 m. dokumentus (balanso, pelno (nuostolių) ataskaitos, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos, aiškinamojo rašto kopijas), o kartu su 2010 m. lapkričio 2 d. raštu pateikė dalį patikslintos finansinės atskaitomybės dokumentų už 2009 m. (balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą ir nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą) bei kartu su 2010 m. lapkričio 5 d. raštu Nr. R3-28072 pateikė 2009 m. finansinės atskaitomybė aiškinamąjį raštą, vienintelio akcininko sprendimą dėl 2009 m. finansinės atskaitomybės patvirtinimo ir vienintelio akcininko sprendimą dėl susidariusio nuostolio padengimo (I tomo b. l. 69, 74–82, 85–204).

20Agentūra, išnagrinėjusi pareiškėjos pateiktą paraišką ir vadovaudamasi Finansavimo sąlygų aprašo 2 priedo 7.1.3.3 punkto nuostatomis, 2010 m. lapkričio 23 d. priėmė sprendimą Nr. R4-16281(13.2.3-2187) atmesti pareiškėjos paraišką (I tomo b. l. 70–72). Sprendime nurodyta, kad pareiškėja pateikė klaidinančią informaciją, todėl pateiktos 2009 m. finansinės atskaitomybės duomenys vertinami kaip nepagrįsti ir nesudarantys prielaidų įvertinti pareiškėjos finansinę būklę.

21Pareiškėja, vadovaudamasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 211 punktu, 2010 m. gruodžio 13 d. apskundė šį LVPA sprendimą Lietuvos Respublikos finansų ministerijai (I tomo b. l. 37–39, III tomo b. l. 7–9), kuri 2011 m. sausio 20 d. sprendimu Nr. (24.16-02)-5K-1028257-6K-1100537 pareiškėjos skundą atmetė (I tomo b. l. 32–35).

22Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklių, patvirtintų Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr.1139, 10.3 punkte nustatyta, kad ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, pagal kompetenciją atsakingos už bendrai finansuojamus iš ES fondų lėšų ūkio sektorius (nagrinėjamu atveju – Ūkio ministerija) rengia, derina su kitomis institucijomis, kaip nustatyta veiksmų programos priede, ir tvirtina Projektų finansavimo sąlygų aprašą. Šių taisyklių 13.1.1.1 punktas nustato, kad įgyvendinančioji institucija (nagrinėjamu atveju – LVPA) atlieka valstybės projektų, regionų projektų ir projektų, gautų konkurso būdu, administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimą ir patvirtina, kad projektas atitinka priemonei taikytinus Stebėsenos komiteto patvirtintus projektų atrankos kriterijus, taip pat ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, pagal kompetenciją atsakingos už bendrai finansuojamus iš ES fondų lėšų ūkio sektorius (nagrinėjamu atveju – Ūkio ministerijos), nustatytas projektų finansavimo sąlygas.

23Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr.1443 patvirtintų Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 52 punktas nustato, kad ministerija ir (ar) kita valstybės institucija jos patvirtintame Projektų finansavimo sąlygų apraše gali detalizuoti Stebėsenos komiteto patvirtintus atrankos kriterijus, bet negali nustatyti naujų atrankos kriterijų. Atrankos kriterijai vertinimo metu negali būti keičiami. Taisyklių 60.1–60.5 punktai atitinkamai nustato, kad Paraiškų vertinimo tvarka turi užtikrinti, jog bus laikomasi šių principų: 1) lygiateisiškumo (tam tikrame projektų konkurse visoms paraiškoms turi būti taikomi vienodi vertinimo principai); 2) skaidrumo, nešališkumo ir aiškios atsakomybės (ES fondų lėšas administruojančioms ir kontroliuojančioms institucijoms turi būti sudaromos sąlygos nustatyti vertinimą atlikusius ir sprendimą priėmusius asmenis; visi vertintojai privalo deklaruoti galimą interesų konfliktą ir būti supažindinti su savo funkcijomis ir atsakomybe atliekant vertinimą; vertinimo rezultatai turi būti viešinami šių Taisyklių nustatyta tvarka); 3) profesionalumo ir efektyvumo (vertinimui atlikti turi būti pasitelkiami atitinkamos kompetencijos specialistai; vertinimo procesas turi būti tinkamai organizuojamas); 4) proporcingumo (sprendimas atmesti paraišką turi būti adekvatus neatitikties vertinimo kriterijams mastui, taip pat įtakai vertinimo procesui ir rezultatams); 5) konfidencialumo (turi būti užtikrintas paraiškoje pateiktos informacijos naudojimas tik vertinimo tikslais ir informacijos apie projektą neskleidimas vertinimo proceso metu, išskyrus šiose Taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytus atvejus). Šių taisyklių 61 punktas nustato, kad tuo atveju, jeigu dėl paraiškoje pateiktos neišsamios ar netikslios informacijos institucija negali tinkamai įvertinti projekto, ji turi raštu paprašyti pareiškėjo per nustatytą laiką pateikti papildomus duomenis ir dokumentus, papildyti ar patikslinti paraiškoje pateiktą informaciją. Vertintojai gali kreiptis į atitinkamas institucijas, kad jos pateiktų papildomą informaciją apie pareiškėją ir paraišką, ir vertindami pareiškėjo pateiktus duomenis ir informaciją naudotis kitais išoriniais oficialiais informacijos šaltiniais. Pagal Taisyklių 72 punkto nuostatas, projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu įgyvendinančioji institucija nustato, ar projektas tinkamas finansuoti pagal atitinkamą tam tikros veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonę ir Projektų finansavimo sąlygų aprašo reikalavimus; projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatoma projekto atitiktis bendriesiems ir specialiesiems (atitikties) atrankos kriterijams, didžiausia leistina projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma ir didžiausias leistinas skirti projektui lėšų dydis. Jeigu pareiškėjas per nustatytąjį terminą prašomų dokumentų ir (ar) informacijos nepateikia arba pateikia ne visus prašomus dokumentus ir (ar) informaciją, arba projektas neatitinka bent vieno projekto tinkamumui finansuoti keliamo reikalavimo, įgyvendinančioji institucija turi teisę priimti sprendimą atmesti paraišką (Taisyklių 79 p.).

24Vadovaujantis Metodinių nurodymų vertintojams dėl projektų atitikties bendriesiems Stebėsenos komiteto patvirtintiems atrankos kriterijams vertinimo, patvirtintų Finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymu Nr.1K-066 „Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių įgyvendinimo“, 4 punktu, projektų atitiktis bendriesiems atrankos kriterijams vertinama vadovaujantis šių metodinių nurodymų priede išdėstytais vertinimo teiginiais ir (arba) klausimais pagal nustatytus bendrųjų atrankos kriterijų vertinimo aspektus (toliau – vertinimo aspektai), atsižvelgiant į pateikiamus paaiškinimus. Pagal Metodinių nurodymų vertintojams 5 punktą, atsižvelgiant į veiksmų programų įgyvendinimo priemonės specifiką, ministerija ir (arba) kita valstybės institucija Projektų finansavimo sąlygų apraše gali patikslinti vertinimo teiginius ir (arba) klausimus ir nustatyti reikalavimus jų taikymui.

25VP2-1.3-ŪM-02-K priemonės „Intelektas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. 4-395, 2 punkte nustatyta, kad jis skirtas pareiškėjams, partneriams ir institucijoms, kurios atliks projektų vertinimą ir atranką. Finansavimo sąlygų aprašo 65 punkte įtvirtinta, kad paraišką dėl projekto finansavimo sudaro bendroji (A) ir specialioji (B) dalių formos ir kartu pridedami papildomi dokumentai, išvardyti paraiškos (B) dalyje. Pagal Finansavimo sąlygų aprašo 65 punktą pareiškėjas su paraiška gali pateikti kitų papildomų dokumentų, kurie, jo manymu, gali būti svarbūs vertinant projektą. Finansavimo sąlygų aprašo 1 priedo „Administracinės atitikties vertinimo metodika“ 13 punktas nustato, kad su paraiška turi būti pateikti pareiškėjo paskutinių metų patvirtintos metinės finansinės atskaitomybės dokumentų nuorašai ir už pastarųjų 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo datos tarpinės finansinės atskaitomybės dokumentai. Jei paskutinių finansinių metų atskaitomybė dar nėra patvirtinta, būtina pateikti įmonės vadovo pasirašytą ir įmonės anspaudu patvirtintą finansinę atskaitomybę. Tarpinė finansinė atskaitomybė taip pat turi būti pasirašyta įmonės vadovo ir patvirtinta įmonės antspaudu.

26Pagal Finansavimo sąlygų aprašo 2 priedo 7.1.3.3 punktą, siekiant įvertinti, ar pareiškėjas organizaciniu požiūriu yra pajėgus tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą, vertinama, ar paraiškoje arba jos prieduose nepateikta klaidinanti informacija. Pagal Finansavimo sąlygų aprašo 12 punktą tinkamas pareiškėjas yra privatus juridinis asmuo, kuris atitinka visas Aprašo 2 priede 7.1–7.2 punktuose išvardytas sąlygas ir reikalavimus.

27Bylos medžiaga patvirtina atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens nustatytas aplinkybes ir padarytas išvadas, t. y., kad pareiškėjos pateiktos 2008 metų pirminės ir patikslintos nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos nepagrindžia 2009 m. rugsėjo 24 d. vienintelio akcininko sprendimo dėl 452 979 Lt nuostolio padengimo, kadangi 2009 m. gegužės 1 d. protokolu Nr. 200905-1 patvirtintoje (pirminėje) finansinių metų nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitoje, kuria remiantis galėjo būti priimtas minėtas akcininko sprendimas, šis nuostolis nėra fiksuojamas, o 2010 m. rugpjūčio 30 d. patvirtinta (patikslinta) nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita yra vėlesnė už minėtą akcininko sprendimą ir negalėjo būti tokio sprendimo pagrindu. Teismas sutinka su šia išvada. Be to, pareiškėja su 2010 m. lapkričio 2 d. raštu LVPA pateikė 2009 finansinių metų nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą, kurioje nurodyta, jog nepaskirstytojo nuostolio likutis praėjusių 2008 finansinių metų pabaigoje buvo 452 979 Lt ir įnašas nuostoliams dengti yra lygus šiai sumai (2009-09-24 vienintelio akcininko sprendimas), tačiau minėta ataskaita buvo patvirtinta 2010 m. lapkričio 4 d., o 2009 m. gruodžio 15 d. vienintelio akcininko sprendimu buvo nuspręsta, jog pagal priemonę VP2-2.1-ŪM-04-K „Naujos galimybės“ teikiamo projekto „UAB „Radiolinija“ eksporto rinkų plėtra“ įgyvendinimui (tinkamoms ir netinkamoms išlaidoms padengti) skiriama 396 000 Lt iš UAB „Radiolinija“ nepaskirstyto pelno ir apyvartinių lėšų, nors 2008 ir 2009 metais pagal patikslintus finansinės atskaitomybės duomenis buvo fiksuojamas ne pelnas, bet nuostoliai. Teismas vertina, kad pareiškėja Agentūrai pateikė prieštaringą ir klaidinančią informaciją, o jos skunde pateikti argumentai dėl teisės tikslinti finansinę atskaitomybę nagrinėjamu atveju nėra reikšmingi, nes šios jos teisės nei atsakovė, nei trečiasis suinteresuotas asmuo neginčijo ir atmetė pareiškėjos teiktą paraišką ne dėl to, kad buvo patikslinti bendrovės finansinės atskaitomybės duomenys.

28Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad atsakovė tinkamai taikė ginčo teisinį santykį reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, taip pat formalų reikalavimą dėl pretendentės gauti paramą atitikimo Finansavimo sąlygų aprašo 2 priedo 7.1.3.3 punkte nustatytam reikalavimui, tinkamai įvertino faktines aplinkybes ir, nepažeisdama proporcingumo principo, priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą, kurio naikinti ir įpareigoti pareiškėjos paraišką grąžinti pakartotiniam vertinimui nėra pagrindo. Todėl pareiškėjos skundas atmetamas kaip nepagrįstas.

29Vadovaudamasi LR administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 1 p., 127 str., 129 str., teisėjų kolegija

Nutarė

30atmesti pareiškėjos UAB „Radiolinija“ skundą kaip nepagrįstą.

31Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. pareiškėja UAB „Radiolinija“ padavė teismui skundą (I tomo b. l.... 3. Skunde paaiškina, kad UAB „Radiolinija“ 2010-02-18 pateikė Agentūrai... 4. Mano, kad skundžiami sprendimai grindžiami prielaidomis, subjektyviais... 5. Pažymi, kad Verslo apskaitos 7-jo standarto „Apskaitos politikos,... 6. Mano, kad skundžiami sprendimai neatitiko Projektų administravimo ir... 7. Teismo posėdyje pareiškėjos atstovai palaikė skundą ir prašė jį... 8. Atsakovė su pareiškėjos UAB „Radiolinija“ skundu nesutiko ir prašė... 9. Nurodo, kad Finansavimo sąlygų aprašo nuostatose nėra numatyta pareiga... 10. Pažymi, kad Ministerija bendrovės skundo netenkino ne dėl to, kad ji... 11. Remiasi 2006-07-11 Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 32 str. 1, 5 d.,... 12. Teismo posėdyje atsakovės atstovas palaikė atsiliepime išdėstytus... 13. Trečiasis suinteresuotas asmuo Agentūra su pareiškėjos skundu nesutiko ir... 14. Pažymi, kad finansinės ataskaitos nėra audituotos, o Vilniaus apskrities... 15. Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens atstovė palaikė atsiliepime... 16. Skundas netenkinamas.... 17. Byloje nustatyta, kad pareiškėja 2010 m. vasario 18 d. pateikė Agentūrai... 18. LVPA 2010 m. rugsėjo 21 d. raštu Nr. R4-12776(13.2.3-2187) kreipėsi į... 19. Pareiškėja kartu su 2010 m. spalio 13 d. raštu Nr. R3-25610 be kitų... 20. Agentūra, išnagrinėjusi pareiškėjos pateiktą paraišką ir vadovaudamasi... 21. Pareiškėja, vadovaudamasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių... 22. Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų,... 23. Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr.1443 24. Vadovaujantis Metodinių nurodymų vertintojams dėl projektų atitikties... 25. VP2-1.3-ŪM-02-K priemonės „Intelektas LT“ projektų finansavimo sąlygų... 26. Pagal Finansavimo sąlygų aprašo 2 priedo 7.1.3.3 punktą, siekiant... 27. Bylos medžiaga patvirtina atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens... 28. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad atsakovė... 29. Vadovaudamasi LR administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str.... 30. atmesti pareiškėjos UAB „Radiolinija“ skundą kaip nepagrįstą.... 31. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...