Byla A-1347-602/2015
Dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Arūno Dirvono (kolegijos pirmininkas) ir Veslavos Ruskan (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Alsunga“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 25 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Druskininkų komunalinis ūkis“ prašymą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Alsunga“ dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Druskininkų komunalinis ūkis“ (toliau – ir UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“, pareiškėjas) kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Alsunga“ (toliau – ir UAB ,,Alsunga“, atsakovas) Druskininkų savivaldybės administracijos (toliau – ir Administracija) naudai 63 339,24 Lt nesumokėtos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą (toliau – ir vietinė rinkliava) už laikotarpį nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d.

5Pareiškėjas paaiškino, kad UAB ,,Druskininkų komunalinis ūkis“ pavesta administruoti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Druskininkų savivaldybės taryba (toliau – ir Taryba) 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-247 patvirtino Druskininkų savivaldybės teritorijoje rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus (toliau – ir Nuostatai), kurie privalomi visiems Druskininkų savivaldybės teritorijoje esantiems fiziniams ir juridiniams asmenims. Pagal Nuostatų 15 ir 16 punktus UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau – ir ARATC) pavesta apskaičiuoti vietinės rinkliavos dydžius už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Sąskaitas už komunalinių atliekų tvarkymą suformuoja bei teikia mokėtojams ARATC (Nuostatų 24 p.), o vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą turi būti sumokama į surenkamąją sąskaitą, iš kurios iki kiekvieno ketvirčio antro mėnesio dešimtos dienos pateikia kiekvienam vietinės rinkliavos mokėtojui, po to rinkliava pervedama į Administracijos sąskaitą (Nuostatų 16 p.). Nuostatų 21 punktas nustato, kad nesumokėtą vietinę rinkliavą iš rinkliavos mokėtojų išieško paslaugos teikėjas pagal 2007 m. gruodžio 14 d. paslaugos sutartį Nr. 26-07-496 (5.1.6 p.), t. y. UAB ,,Druskininkų komunalinis ūkis“. Tarybos sprendimu už komunalinių atliekų surinkimą iš šių atliekų turėtojų ir jų tvarkymą nustatyta privaloma įmoka, galiojanti savivaldybės teritorijoje, kurią kiekvienas komunalinių atliekų turėtojas privalo sumokėti Nuostatuose nustatyta tvarka. Nuostatų 3 punkte apibrėžiama, kad komunalinių atliekų turėtojai ir mokėtojai – visi fiziniai, juridiniai asmenys, vykdantys ūkinę komercinę veiklą, turintys nekilnojamojo turto savivaldybėje. Sutartis su atsakovu dėl komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo nesudaryta, nes prievolė mokėti už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nustatyta norminių teisės aktų pagrindu. Atsakovas privalo mokėti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, nes nuosavybės teise turi nekilnojamojo turto objektą, esantį Druskininkų savivaldybėje.

6Atsakovas UAB „Alsunga“ su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį atmesti. Be to, prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas.

7Atsakovas paaiškino, jog Taryba 2007 m. gruodžio 20 d. priėmė sprendimą Nr. T1-247 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą“, kuriuo patvirtino Nuostatus ir vietinės rinkliavos dydžius. Pagal minėtą Tarybos sprendimą visi juridiniai ir fiziniai asmenys, valdantys nuosavybės teise nekilnojamojo turto objektus, privalo mokėti vietinę rinkliavą nuo 2008 m.

8UAB „Alsunga“ nuosavybės teise valdo nekilnojamojo turto vienetus, esančius ( - ): maitinimo patalpas, unikalus numeris ( - ), bendras plotas 342,91 kv. m; maitinimo patalpas, unikalus numeris ( - ), bendras plotas 82,23 kv. m; maitinimo patalpas, unikalus numeris ( - ), bendras plotas 92,25 kv. m; maitinimo patalpas, unikalus numeris ( - ), bendras plotas 165,53 kv. m; maitinimo patalpas, unikalus numeris ( - ), bendras plotas 169,58 kv. m; maitinimo patalpas, unikalus numeris ( - ), bendras plotas 159,27 kv. m; prekybos patalpas, unikalus numeris ( - ), bendras plotas 379,92 kv. m.

9Visi aukščiau išvardinti turtiniai vienetai, išskyrus prekybos patalpas, turinčias 379,92 kv. m bendro ploto, yra netinkami naudoti. Maitinimo patalpos, esančios 342,91 kv. m, 82,23 kv. m, 92,25 kv. m, 169,58 kv. m ir 159,27 kv. m yra netinkamos naudoti ir veikla jose nebuvo vykdoma nuo objekto įsigijimo momento. Maitinimo patalpa, esanti 165,53 kv. m ploto, yra rekonstruojama į gyvenamąsias patalpas, (statybos leidimas Nr. 52/01 galiojo iki 2011 m. lapkričio 21 d.). Visose nurodytose maitinimo patalpose nebuvo naudojama elektra.

10ARATC reguliariai teikia UAB „Alsunga“ mokėjimų pranešimus, kuriuose nurodomi mokėjimai, apskaičiuoti už visus, taip pat ir netinkamus naudoti bei nenaudojamus bendrovei priklausančius turtinius vienetus.

11Atsakovas pažymėjo, kad nuo pat vietinės rinkliavos Druskininkų savivaldybės teritorijoje įsigaliojimo momento ir šia rinkliava apmokestinamųjų nekilnojamojo turto objektų registro sudarymo UAB „Alsunga“ kreipėsi į vietinės rinkliavos administratorių su prašymais eliminuoti iš apmokestinamųjų objektų netinkamas naudoti maitinimo patalpas, kadangi už jas negali būti skaičiuojama vietinė rinkliava. Šias aplinkybes patvirtina UAB „Alsunga“ raštai. Tačiau Taryba nesiėmė jokių priemonių atsakovo nurodytiems vietinės rinkliavos skaičiavimo pažeidimams pašalinti ir kiekvieną ataskaitinį laikotarpį priskaičiuodavo UAB „Alsunga“ naujas vietinės rinkliavos sumas, todėl susidarė didelis įsiskolinimas.

12UAB „Alsunga“ bendradarbiavo su Taryba ir Administracija, kiekvienais metais teikė prašymus dėl vietinės rinkliavos lengvatos taikymo kartu su reikiamais dokumentais. Be to, Taisyklėse nėra numatyta nepagrįstai sumokėtos vietinės rinkliavos grąžinimo tvarka ir terminai, o dėl sudėtingos ekonominės situacijos bendrovė negali be pagrindo neapibrėžtam terminui kredituoti Tarybos, nes tai prieštarautų jos veiklos tikslams. Atsakovas vedė derybas su Administracija dėl vietinės rinkliavos dirbtinai susidariusio įsiskolinimo perskaičiavimo. Nuo 2009 m. savivaldybės atstovai susitikimų ir telefoninių pokalbių metu žadėjo pateikti patikslintą įsiskolinimo sumą, tačiau perskaičiavimas nebuvo atliktas.

13Atsakovas neatsisakė savo prievolės mokėti vietinę rinkliavą, tačiau nežino, kokia šios rinkliavos suma, nes vietinė rinkliava yra skaičiuojama už visas UAB „Alsunga“ nuosavybės teise valdomas patalpas, esančias ( - ) – tiek už naudojamas, tiek už nenaudojamas. Nurodo, kad UAB ,,Druskininkų komunalinis ūkis“ reikalauja iš UAB „Alsunga“ sumokėti vietinę rinkliavą, kurios suma pagal Taisykles 110 kartų viršija teisingą vietinės rinkliavos tarifą, taikytiną atsižvelgiant į patalpų faktinio naudojimo paskirtį.

14Pareiškėjas 2012 m. rudenį ėmėsi veiksmų priverstiniam skolos išieškojimui. Gavęs UAB ,,Druskininkų komunalinis ūkis“ pretenzijas, UAB „Alsunga“ dar kartą raštu kreipėsi į Administraciją su prašymu atlikti vietinės rinkliavos perskaičiavimą ir pateikti pranešimą apmokėjimui su teisėtai ir pagrįstai apskaičiuota vietinės rinkliavos suma. Atsakydama į nurodytą prašymą, Administracija 2012 m. lapkričio 6 d. pateikė raštą, kuriuo informavo, kad Tarybos 2012 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. T1-189 nuspręsta nesuteikti UAB „Alsunga“ vietinės rinkliavos lengvatos.

15II.

16Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. lapkričio 25 d. sprendimu pareiškėjo UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ skundą tenkino. Priteisė iš UAB „Alsunga“ 63 339,24 Lt nesumokėtos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą už laikotarpį nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d., nurodant šią rinkliavos nepriemoką sumokėti į Druskininkų savivaldybės administracijos sąskaitą.

17Pagal Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 8 dalį, savivaldybės taryba savivaldybės teritorijoje turi teisę nustatyti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą, o 12 straipsnyje apibrėžiama savivaldybės tarybos kompetencija priimamais teisės aktais reglamentuoti vietinę rinkliavą ir jos grąžinimo atvejus, tvirtinti šios rinkliavos nuostatus, nustatyti lengvatas vietinių rinkliavų mokėtojams. Nuostatų 16 punkte nustatyta, kad vietinė rinkliava turi būti sumokama į Administracijos sąskaitą, o 21 punkte sakoma, jog nesumokėtą vietinę rinkliavą iš rinkliavos mokėtojų išieško paslaugos teikėjas. Pagal 2007 m. gruodžio 14 d. paslaugų sutarties Nr. 26-07-496, sudarytos tarp Administracijos ir UAB ,,Druskininkų komunalinis ūkis“, 5.1.6 punktą, bendrovė, be kita ko, privalo vykdyti vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą išieškojimą.

18Druskininkų savivaldybės teritorijoje taikytini vietinės rinkliavos dydžiai yra nustatyti Nuostatų 1 priede (b. l. 10–11).

19Teismas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju yra reikšmingi Kauno apygardos administracinio teismo 2014 m. kovo 4 d. sprendime ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. spalio 8 d. nutartyje pateikti išaiškinimai. Kauno apygardos administracinio teismo 2014 m. kovo 4 d. sprendime konstatuota, kad Tarybos 2012 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. T1-189, kuriuo atsisakyta UAB „Alsunga“ taikyti vietinės rinkliavos lengvatas už jos valdomas maitinimo patalpas, esančias ( - ), yra pagrįstas ir teisėtas.

20Pažymėjo, kad nagrinėjamoje byloje UAB „Alsunga“ teismui pateiktas atsiliepimas bei atsakovo Kauno apygardos administraciniam teismui pateiktas skundas yra grindžiami tais pačiais motyvais – netinkamu pastatams, esantiems ( - ), rinkliavos tarifo nustatymu. Taigi pagal UAB „Alsunga“ skundą Kauno apygardos administracinio teismo išnagrinėtoje administracinėje byloje ir šioje administracinėje byloje įrodinėjimo dalykas sutampa. Įsiteisėjusiu Kauno apygardos administracinio teismo 2014 m. kovo 4 d. sprendimu UAB „Alsunga“ skundo reikalavimas dėl Tarybos 2012 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T1-189 panaikinimo atmestas kaip nepagrįstas. Esant tokiai teisinei bei faktinei situacijai, darytina išvada, kad pareiškėjo skundo reikalavimas priteisti iš atsakovo UAB „Alsunga“ už laikotarpį nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. 63 339,24 Lt nesumokėtos vietinės rinkliavos yra pagrįstas ir tenkintinas.

21III.

22Atsakovas UAB ,,Alsunga“ su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 25 d. sprendimu nesutinka. Apeliaciniame skunde prašo paminėtą pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

23Atsakovas apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas neatitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnyje įtvirtintos teisingo teismo sampratos. Teismas nagrinėjamu atveju neužtikrino atsakovo teisės į teisminį procesą: pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo bylą, neinformavęs jo apie teismo posėdžio datą ir laiką, tuo pažeisdamas ABTĮ 78 straipsnio 1 dalį ir 79 straipsnį.

24Teismas įpareigojo UAB ,,Alsunga“ sumokėti vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą įsiskolinimą, kuris prieštarauja principui ,,teršėjas moka“. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į Kauno apygardos administracinio teismo (administracinė byla Nr. Ik-588-402/2013) ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (administracinė byla Nr. A662-1810/2014) išvadas, neteisingai taikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias vietinės rinkliavos apskaičiavimo tvarką, nukrypo nuo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo šiuo klausimu suformuotos praktikos, todėl priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą.

25Pareiškėjas UAB ,,Druskininkų komunalinis ūkis“ atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 25 d. sprendimą palikti nepakeistą, o atsakovo apeliacinį skundą atmesti.

26Pareiškėjas atsiliepime į apeliacinį skundą palaiko savo skunde pirmosios instancijos teismui išdėstytą poziciją. Papildomai pareiškėjas nurodo, kad nesumokėta vietinė rinkliava yra išieškoma į gavėjo, t. y. Druskininkų savivaldybės administracijos, sąskaitą, o ne į UAB ,,Druskininkų komunalinis ūkis“ sąskaitą, todėl atsakovo apeliacinio skundo teiginys, kad pareiškėjas siekia nepagrįstai praturtėti vietinės rinkliavos mokėtojo sąskaita, yra nepagrįstas.

27Teisėjų kolegija

konstatuoja:

28IV.

29Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą priteisimo.

30Pareiškėjas UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš UAB ,,Alsunga“ Druskininkų savivaldybės administracijos naudai 63 339,24 Lt nesumokėtos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą už laikotarpį nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d.

31Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. lapkričio 25 d. sprendimu pareiškėjo UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ skundą tenkino – priteisė iš UAB „Alsunga“ 63 339,24 Lt nesumokėtos vietinės rinkliavos už laikotarpį nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d., nurodant šią vietinės rinkliavos nepriemoką sumokėti į Druskininkų savivaldybės administracijos sąskaitą.

32Apeliaciniame skunde atsakovas nurodo, kad jis nebuvo tinkamai informuotas apie teismo posėdžio datą ir laiką. Pažymi, kad atsakovo atstovė jokio pranešimo į elektroninį paštą apie tai, kad advokatės elektroninėje paskyroje teismas patalpino šaukimą, negavo.

33ABTĮ 75 straipsnio 7 dalyje numatyta, kad advokatams, advokatų padėjėjams, antstoliams, antstolių padėjėjams, notarams, Seimo kontrolieriams, viešojo administravimo subjektams, valstybės ir savivaldybių įmonėms, finansų įstaigoms, draudimo įmonėms teismas šaukimus ir pranešimus įteikia elektroninių ryšių priemonėmis.<...> Šaukimų, pranešimų ir kitų procesinių dokumentų įteikimo elektroninių ryšių priemonėmis tvarką ir formą nustato teisingumo ministras.

34Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 1R-332 patvirtintas Procesinių dokumentų pateikimo teismui ir jų įteikimo asmenims elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos aprašas (toliau – ir Aprašas). Pagal Aprašo 22 punktą, jei adresatas privalo gauti procesinius dokumentus elektroninių ryšių priemonėmis arba yra pateikęs sutikimą gauti procesinius dokumentus savo Lietuvos teismų informacinės sistemos (toliau – ir LITEKO) Viešųjų elektroninių paslaugų posistemio (toliau – ir VEP posistemis) paskyroje ir jo LITEKO VEP posistemio paskyra yra aktyvi, atsakingas teismo darbuotojas išsiunčia procesinius dokumentus į adresato LITEKO VEP posistemio paskyrą. Apie tai proceso dalyvis informuojamas elektroniniu pranešimu savo LITEKO VEP posistemio paskyroje ir nurodytu elektroniniu paštu. Patvirtinus dokumentų siuntimą LITEKO VEP posistemyje automatiškai fiksuojamas jų išsiuntimo momentas.

35Proceso dalyvis, susikurdamas LITEKO VEP posistemio paskyrą, nurodo savo elektroninio pašto adresą, jį patvirtina ir atlieka kitus veiksmus, numatytus Elektroninių paslaugų teisingumo vykdymo procese informacinės sistemos naudotojo vadove. Tinkamai atlikus minėtus veiksmus, proceso dalyviui gavus procesinius dokumentus į LITEKO VEP posistemio paskyrą, jis informuojamas nurodytu elektroniniu paštu. Nagrinėjamu atveju, nors atsakovas teigia, kad jo atstovė pranešimo į elektroninį paštą negavo, tačiau nepateikia teismui jokių įrodymų, jog atstovė tinkamai atliko minėtus veiksmus. Jeigu aptariami veiksmai atlikti tinkamai, pranešimas į elektroninį paštą gaunamas automatiškai, jokių papildomų veiksmų atsakingam teismo darbuotojui, siunčiančiam dokumentus, atlikti nereikia. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad atsakovo argumentai, jog jis nebuvo tinkamai informuotas apie teismo posėdžio datą ir laiką, nes atsakovo atstovė pranešimo į elektroninį paštą apie tai, kad EPP sistemoje advokatės elektroninėje paskyroje teismas patalpino šaukimą, negavo, atmestini kaip nepagrįsti.

36Pirmosios instancijos teismas, priimdamas ginčijamą sprendimą, iš esmės rėmėsi tuo, kad Kauno apygardos administracinio teismo 2014 m. kovo 4 d. sprendimu ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. spalio 8 d. nutartimi išnagrinėtoje administracinėje byloje ir šioje administracinėje byloje įrodinėjimo dalykas sutampa, todėl atsakovo pateiktų įrodymų iš esmės nevertino ir darė išvadą, kad pareiškėjo prašymo reikalavimas priteisti iš atsakovo 63 339,24 Lt nesumokėtos vietinės rinkliavos yra pagrįstas ir tenkintinas.

37Teisėjų kolegija su aptartu vertinimu nesutinka ir akcentuoja, jog aptariamų administracinių bylų įrodinėjimo dalykas nesutampa. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. spalio 8 d. nutartyje pažymėta, kad iš pareiškėjo pateiktų argumentų matyti, jog jis iš esmės nesutinka su jam nustatytu ir apskaičiuotu vietinės rinkliavos dydžiu, tačiau atsižvelgdama į anksčiau išdėstytus motyvus teisėjų kolegija pažymėjo, jog vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą už pareiškėjui nuosavybės teise priklausančius nekilnojamojo turto objektus, esančius ( - ), dydis ar jos apskaičiavimas nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, šis klausimas šioje byloje nenagrinėtinas, todėl nėra pagrindo vertinti pareiškėjo argumentus, susijusius su ne šios bylos dalyku. Taigi byloje tuo atveju vertinti argumentai, susiję tik su vietinės rinkliavos lengvatos suteikimu.

38Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamoje byloje yra sprendžiamas klausimas dėl vietinės rinkliavos priteisimo, bet ne sprendimo dėl lengvatos suteikimo/nesuteikimo teisėtumo klausimas (sprendimas dėl lengvatos buvo skundžiamas aptartoje kitoje byloje). Taigi byloje turėjo būti sprendžiamas visai kitas klausimas – ar yra pagrindas priteisti pareiškėjui iš atsakovo pareiškėjo nurodomą vietinės rinkliavos įsiskolinimą. Tam, kad būtų atsakyta į šį klausimą, turi būti įvertinta pirmiausia tai, ar atsakovas gali būti laikomas „atliekų turėtoju“ pagal Atliekų tvarkymo įstatyme įtvirtintą teisinį reguliavimą. Jei objektyvūs duomenys neabejotinai patvirtina, kad fizinio ar juridinio asmens veikloje (plačiąja prasme – pvz., valdant, naudojant ar disponuojant nekilnojamuoju turtu ar pan.) jokios (komunalinės) atliekos nesusidaro, akivaizdu, jog toks asmuo negali būti pripažintas „atliekų turėtoju“ nuostatų prasme, nes jis neturi ir (ar) nedaro (negamina) atliekų, kaip tai apibrėžiama minėtose Atliekų tvarkymo įstatymo nuostatose (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. sausio 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A556-334/2014, Administracinė jurisprudencija. 2014, 27, p. 172-184). Pažymėtina, jog atsakovas yra pateikęs byloje įrodymus, kuriais jis grindžia savo teiginius, jog ginčo patalpos yra netinkamos naudoti ir šiuos įrodymus teismas turėjo vertinti. Teismui nustačius, jog atsakovas laikytinas „atliekų turėtoju“, atitinkamai vertintina, ar yra pagrindas priteisti būtent pareiškėjo prašomą vietinės rinkliavos sumą už ginčo patalpas. Šiuo atveju įvertintini ir atsakovo pateikti argumentai, jog ginčo patalpos nebuvo naudojamos kaip maitinimo ir prekybos paskirties patalpos, kaip buvo nurodyta pareiškėjui apskaičiuojant mokėtiną vietinę rinkliavą.

39ABTĮ 86 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad administracinis teismas, priimdamas sprendimą, įvertina teismo posėdyje ištirtus įrodymus, konstatuoja, kurios aplinkybės, turinčios bylai esminės reikšmės, yra nustatytos ir kurios nenustatytos, kuris įstatymas turi būti taikomas byloje ir ar skundas yra tenkintinas. Teismo sprendime turi būti atsakyta į visus pareiškėjo pareikštus pagrindinius reikalavimus (ABTĮ 86 str. 3 d.). Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs pareiškėjo prašymą, priėmė sprendimą, kuriame nenurodė nustatytų teisiškai reikšmingų bylai išspręsti aplinkybių, argumentų, dėl kurių pareiškėjo prašymas tenkintas, todėl toks pirmosios instancijos teismo sprendimas laikytinas nemotyvuotu (ABTĮ 142 str. 2 d. 5 p.).

40Kadangi pirmosios instancijos teismas jokių atsakovo pateiktų įrodymų nevertino, o išvadą, jog pareiškėjo prašymas priteisti vietinę rinkliavą yra pagrįstas, padarė klaidingai konstatavęs, kad nagrinėjamos administracinės bylos ir anksčiau išnagrinėtos bylos dėl vietinės rinkliavos lengvatos suteikimo įrodinėjimo dalykas sutampa, toks teismo sprendimas laikytinas nepagrįstu ir neteisėtu. Atsižvelgiant į tai, atsakovo apeliacinis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas dėl minėtų proceso teisės normų pažeidimo, o byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

41Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

42Atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Alsunga“ apeliacinį skundą tenkinti.

43Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 25 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

44Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Druskininkų komunalinis ūkis“... 5. Pareiškėjas paaiškino, kad UAB ,,Druskininkų komunalinis ūkis“ pavesta... 6. Atsakovas UAB „Alsunga“ su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį... 7. Atsakovas paaiškino, jog Taryba 2007 m. gruodžio 20 d. priėmė sprendimą... 8. UAB „Alsunga“ nuosavybės teise valdo nekilnojamojo turto vienetus,... 9. Visi aukščiau išvardinti turtiniai vienetai, išskyrus prekybos patalpas,... 10. ARATC reguliariai teikia UAB „Alsunga“ mokėjimų pranešimus, kuriuose... 11. Atsakovas pažymėjo, kad nuo pat vietinės rinkliavos Druskininkų... 12. UAB „Alsunga“ bendradarbiavo su Taryba ir Administracija, kiekvienais... 13. Atsakovas neatsisakė savo prievolės mokėti vietinę rinkliavą, tačiau... 14. Pareiškėjas 2012 m. rudenį ėmėsi veiksmų priverstiniam skolos... 15. II.... 16. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. lapkričio 25 d. sprendimu... 17. Pagal Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 8 dalį, savivaldybės taryba... 18. Druskininkų savivaldybės teritorijoje taikytini vietinės rinkliavos dydžiai... 19. Teismas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju yra reikšmingi Kauno apygardos... 20. Pažymėjo, kad nagrinėjamoje byloje UAB „Alsunga“ teismui pateiktas... 21. III.... 22. Atsakovas UAB ,,Alsunga“ su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m.... 23. Atsakovas apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismo... 24. Teismas įpareigojo UAB ,,Alsunga“ sumokėti vietinės rinkliavos už... 25. Pareiškėjas UAB ,,Druskininkų komunalinis ūkis“ atsiliepime į atsakovo... 26. Pareiškėjas atsiliepime į apeliacinį skundą palaiko savo skunde pirmosios... 27. Teisėjų kolegija... 28. IV.... 29. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos už... 30. Pareiškėjas UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ kreipėsi į teismą,... 31. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. lapkričio 25 d. sprendimu... 32. Apeliaciniame skunde atsakovas nurodo, kad jis nebuvo tinkamai informuotas apie... 33. ABTĮ 75 straipsnio 7 dalyje numatyta, kad advokatams, advokatų padėjėjams,... 34. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr.... 35. Proceso dalyvis, susikurdamas LITEKO VEP posistemio paskyrą, nurodo savo... 36. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas ginčijamą sprendimą, iš esmės... 37. Teisėjų kolegija su aptartu vertinimu nesutinka ir akcentuoja, jog aptariamų... 38. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamoje byloje yra sprendžiamas... 39. ABTĮ 86 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad administracinis teismas, priimdamas... 40. Kadangi pirmosios instancijos teismas jokių atsakovo pateiktų įrodymų... 41. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 42. Atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Alsunga“ apeliacinį skundą... 43. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 25 d. sprendimą... 44. Nutartis neskundžiama....