Byla Ik-3102-437/2011
Dėl sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš Raimondo Blauzdžiaus (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), Ernesto Spruogio, Nijolės Žalnieriūnienės, sekretoriaujant Rasai Tebėraitei, dalyvaujant pareiškėjai B. M., atsakovės atstovei Sandrai Junaitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjos B. M. skundą atsakovei Nacionalinei mokėjimų agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai dėl sprendimo panaikinimo,

Nustatė

2Pareiškėja B. M. 2011-06-13 su skundu (b.l. 1-3) ir 2011-07-01 su patikslintu skundu (b.l. 27-29), kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą. Prašo panaikinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2011-03-10 sprendimą Nr. SP1-(11.84)-32 „Dėl išmokėtos paramos/paramos dalies grąžinimo“. Paaiškina, kad pareiškėja 2011 metų gegužės 25 dieną ji gavo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos raštą Nr. BR6-(2.30)-46l5, kuriuo buvo informuota apie Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 metų gruodžio 13 dienos nutarties Nr. A756-1250/2010 vykdymą. Agentūra 2008 metų lapkričio 20 dienos raštu Nr. BR6-(3.82)-26927 pareikalavo iš pareiškėjos grąžinti išmokėtos paramos dalį. Šis reikalavimas buvo apskųstas Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai bei Vilniaus apygardos administraciniam teismui, o pastarosioms skundą atmetus - Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 metų gruodžio 13 dienos sprendimu byloje Nr. A756-1250/2010 Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 metų liepos 23 dienos sprendimą panaikino ir priėmė naują sprendimą: skundą tenkino, panaikino Agentūros 2008 metų lapkričio 20 dienos raštą Nr. BR6-(3.82)-26927 bei Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2009 metų kovo 19 dienos sprendimą Nr. 2009/01-4R-60. 2011 metų sausio 5 dieną Agentūra surašė raštą Nr. BR6-970963 „Dėl mokėtinos išmokų sumos ir taikomų sankcijų bei teismo sprendimo vykdymo“. Nors rašto pavadinime yra įrašyti žodžiai apie teismo sprendimo vykdymą, tačiau pačiame rašte apie priimtą galutinį bei neskundžiamą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą bei jo vykdymą informacijos nėra. Jame kartojami tie patys teiginiai, dėl kurių jau buvo pasisakęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 metų gruodžio 13 dienos sprendime. 2011 metų kovo 19 dieną pareiškėja gavo Agentūros 2011-03-10 sprendimą Nr. SPl-(11.84)-32 „Dėl išmokėtos paramos/paramos dalies grąžinimo“. Kartu su sprendimu gavo 2011-03-17 raštą Nr. BR6-(3.82)-2558 „Dėl išmokėtos paramos sugrąžinimo“, kuriuo reikalaujama grąžinti išmokėtą paramą. Spendime nurodyta, kad jį galima apskųsti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai per 20 darbo dienų nuo sprendimo gavimo dienos. Nepraleisdama šio termino, 2011 metų balandžio 11 dieną pareiškėja pastarajai pateikė skundą.

32011 metų gegužės 13 dienos raštu Nr. 31N-M-451-719 Žemės ūkio ministerija pareiškėją informavo, kad skundas išnagrinėtas, kad ši institucija raštu kreipėsi į Agentūrą dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 metų gruodžio 13 dienos sprendimo Nr. A -1250/2010 vykdymo. Agentūra 2011 metų gegužės 20 dienos rašte Nr. BR6-(2.30)-4615 „Dėl atsakymo į raštą“ Žemės ūkio ministerija nurodo, kad tinkamai įvykdė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 metų gruodžio 13 dienos nutartį Nr. A756-1250/2010. Nurodo, kad 2011 metų sausio 5 dieną Agentūra priėmė naują sprendimą Nr. BR6-970963 „Dėl mokėtinos išmokų sumos ir taikomų sankcijų bei teismo sprendimo vykdymo“. Nurodo, kad individualaus pobūdžio administraciniu teisės aktu, sukeliančiu pareiškėjai teisines pasekmes, laikytinas Agentūros 2011 metų sausio 5 dienos sprendimas.

42011 metų sausio 5 dieną Agentūros rašytame rašte Nr. BR6-970963 „Dėl mokėtinos išmokų sumos ir taikomų sankcijų bei teismo sprendimo vykdymo“, dėl teismo sprendimo vykdymo nekalbama. Pareiškėja vertina, kad šis raštas negali būti vadinamas sprendimu, kadangi jis yra informacinio pobūdžio, prasidedantis žodžiais „Gerbiama pareiškėja, norėtume informuoti...“. Apie panašaus pobūdžio raštą Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pasisakęs 2010 metų gruodžio 13 dienos sprendime Nr. A756-1250/2010, kuris yra galutinis ir neskundžiamas.

5Agentūros 2011 metų gegužės 20 dienos rašte Nr. BR6-(2.30)-4615 „Dėl atsakymo į raštą“ neužsimenama apie jos 2011-03-10 sprendimą Nr. SP1-(11.84)-32 „Dėl išmokėtos paramos/paramos dalies grąžinimo“. Pareiškėja vertina, kad Agentūros 2011-03-10 sprendimas Nr. SP1-(11.84)-32 „Dėl išmokėtos paramos/paramos dalies grąžinimo“, yra individualaus pobūdžio administracinis teisės aktas, jai sukelia teisines pasekmes.

6Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 metų gruodžio 13 dienos sprendime Nr. A756-1250/2010 yra nurodęs, kad vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo nuostatomis bei bendrais teisės principais, dėl sankcijos skyrimo turi būti priimtas atitinkamas administracinis aktas, atitinkantis Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimus. Agentūros 2011 m. sausio 5 dienos raštas, kaip matyti iš jo turinio, tokiu administraciniu aktu nelaikytinas, jame nurodoma tik tai, kad pagal paraišką parama pareiškėjai neskiriama. Teigia, kad Agentūros 2011-03-10 sprendimas Nr. SPl-(11.84)-32 „Dėl išmokėtos paramos/paramos dalies grąžinimo“ yra neteisėtas, kadangi jame kartojami tie patys argumentai, dėl kurių jau yra pasisakęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas byloje Nr. A756-1250/2010.

7Teismo posėdžio metu pareiškėja skundą palaikė remdamasi jame išdėstytais motyvais, taip pat paaiškino, kad nėra draudžiama, kad deklaruojamoje žemėje augtų medžiai, krūmai, tai nėra miškas. Jie buvo pavieniai ir iš deklaruojamo ploto buvo išmesti.

8Atsakovė Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepime (b.l. 35-37) pareiškėjos skundą prašo atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškina, kad pareiškėja Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos 2007 m. birželio 5 d. pateikė paraišką tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus ir paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, „Natūra 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“, „Natūra 2000 išmokos“ ir kompensacinėms išmokoms už saugomų teritorijų žemės ūkio naudmenas 2007 m. gauti, reg. Nr. ( - ) ir deklaravo 58,78 ha žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotą, už kurį mokamos tiesioginės išmokos bei teikiama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“. Paraiška buvo vertinama vadovaujantis Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimo bei kontrolės 2007 m. taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 3D-135 (Žin., 2007, Nr. 39-1457) (toliau - Taisyklės), Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonių „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, „Natūra 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“ ir „Natūra 2000 išmokos“ įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 3D-151 (Žin., 2007. Nr. 41-1560, Nr. 118-4849) (toliau - 2007 m. MPŪV taisyklės), ir Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, paramos už energetinius augalus, kompensacinių išmokų už valstybės ir savivaldybių įsteigtas saugomas teritorijas bei paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“ ir „Natūra 2000“ administravimo 2007 m. procedūros aprašu, patvirtintu Agentūros direktoriaus 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. BR1-205 (Agentūros direktoriaus 2008 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. BR1-29 redakcija).

9Agentūros Kontrolės departamento Kauno skyriaus vyriausiasis specialistas Julius Vidas Valeškevičius, gavęs patikros vietoje užduotį D13, 2007 m. lapkričio 26 d. atliko pareiškėjos deklaruotų žemės plotų patikrą vietoje. Agentūroje buvo patvirtinti tokie paraiškos patikros vietoje rezultatai: kontroliniame žemės sklype Nr. ( - ), lauke Nr. 1, ( - ) (daugiametės ganyklos - pievos (5 m. ir daugiau) deklaruota - 8,30 ha; kontroliniame žemės sklype Nr. ( - ), lauke Nr. 1, ( - ) (daugiametės ganyklos - pievos (5 m. ir daugiau) deklaruota 15,90 ha; kontroliniame žemės sklype Nr. ( - ), lauke Nr. 1, ( - ) (daugiametės ganyklos - pievos (5 m. ir daugiau) deklaruota - 12 ha, o rasti medžiais ir krūmais apaugę plotai. Vadovaujantis Taisyklių 8 punktu, išmokas galima gauti tik už tas žemės ūkio naudmenas, kurios 2003 m. birželio 30 d. buvo geros agrarinės būklės, nepaisant to, ar minėtą dieną jos buvo naudojamos gamybai, ar ne. Patikros metu nustačius, kad pareiškėjas prašo išmokų už akivaizdžiai apleistas, nedirbamas bei neprižiūrimas (apaugusias medžiais, krūmais) žemės ūkio naudmenas, laikoma, kad jos 2003 m. birželio 30 d. nebuvo geros agrarinės būklės, paramai gauti netinkamos bei jų plotai iš paramai gauti tinkamo žemės ūkio naudmenų ploto atimami, o, vadovaujantis Taisyklių 44.1.6 punktu, kai nustatoma, kad pareiškėjas prašo išmokų už akivaizdžiai apleistas, nedirbamas bei neprižiūrimas (apaugusiais medžiais, krūmais) žemės ūkio naudmenas, taikomos sankcijos dėl tyčinio neteisingo deklaravimo. Apie patikros metu nustatytus neatitikimus pareiškėja buvo informuota Agentūros 2007 m. spalio 11 d. raštu Nr. 4361 ir 2007 m. gruodžio 6 d. raštu Nr. 5160, kuriuose buvo nurodyta, kad Patikros rezultatai gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka. Pareiškėja patikros metu rastų neatitikimų neskundė. Atsižvelgiant į tai, kad rasti laukai nebuvo geros agrarinės būklės 2003 m. birželio 30 d., buvo pakartotinai įvertintos pareiškėjos ankstesniais metais pateiktos paraiškos.

10Pareiškėjos paraiška tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus 2006 m. gauti (toliau - 2006 m. paraiška) buvo vertinama vadovaujantis Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimo bei kontrolės 2006 m. taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 3D-101 (Žin., 2006, Nr. 32-1145) (toliau - 2006 m. taisyklės), ir Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonės „Mažiau palankios ūkininkauti vietovės ir vietovės su aplinkosaugos apribojimais“ administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 3D-430 (Žin., 2004, Nr. 115-4309) (toliau - 2004 m. MPŪV taisyklės).

11Patikrinus 2006 m. paraišką, nustatyta, kad 2006 m. tuose plotuose, kuriuose patikros metu nustatyta, kad jie nebuvo geros agrarinės būklės 2003 m. birželio 30 d., buvo deklaruotos žemės ūkio naudmenos. Vadovaujantis 2006 m. taisyklių 8 punktu, „išmokas galima gauti tik už tas žemės ūkio naudmenas, kurios 2003 m. birželio 30 d. buvo geros agrarinės būklės, nepaisant, ar minėtą dieną jos buvo naudojamos gamybai, ar ne“, todėl 2003 m. birželio 30 d. buvę blogos agrarinės būklės plotai (kontroliniame žemės sklype Nr. ( - ), lauke Nr. 1 deklaruota -8,30 ha; kontroliniame žemės sklype Nr. ( - ), lauke Nr. 1 - 15,90 ha; kontroliniame žemės sklype Nr. ( - ), lauke Nr. 1-12 ha) buvo atimti iš 2006 m. deklaruotų laukų plotų (kontroliniame žemės sklype Nr. ( - ), lauke Nr. 1 deklaruota 8,30 ha; kontroliniame žemės sklype Nr. ( - ), lauke Nr. 1 – 15,90 ha; kontroliniame žemės sklype Nr. ( - ), lauke Nr. 1 – 12 ha). Pakartotinai įvertinus 2006 m. paraišką, bendras paraiškoje deklaruotas žemės ūkio naudmenų plotas, už kurį gali būti mokamos tiesioginės išmokos, sumažėjo iki 43,80 ha. 2004 m. MPŪV taisyklių 5.7 punkte, o 2007 m. MPŪV taisyklių 5.6.4 punkte nurodyta, kad žemės ūkio veiklos subjekto žemė turi būti geros agrarinės būklės. Pažymi, kad pateikdama paraišką, pareiškėja įsipareigojo ir savo parašu patvirtino, jog „žinau, kad tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus galima prašyti tik už tą naudojamą žemės ūkio naudmenų dalį, kuri 2003 m. birželio 30 d. buvo geros agrarinės būklės, neatsižvelgiant į tai, ar ji minėtą dieną buvo naudojama gamybai, ar ne“, taip pat „įsipareigoju visą žemę, už kurią prašau išmokų, išlaikyti geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės“ (Paraiškos 3 dalis „įsipareigojimai", 4, 6 punktai); „laikytis geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės reikalavimų“ (Pareiškėjo įsipareigojimai pagal paramos priemonę „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“ (mažiau palankios ūkininkauti vietovės) 4 punktas).

12Kadangi tiesioginės išmokos ir parama pagal Kaimo plėtros 2004-2006 m. plano priemonę „Mažiau palankios ūkininkauti vietovės ir vietovės su aplinkosaugos apribojimais“ už 2006 m. paraiškoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas buvo išmokėtos, o patikra vietoje 2006 m. nebuvo atliekama, pareiškėjai susidarė 13 250,03 Lt skola, kurią ji Agentūrai privalo grąžinti. Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 137 (Žin., 2008, Nr. 23-851), 7.1.3 punkte nustatyta, kad vykdomoji institucija priima sprendimą dėl grąžintinų lėšų susidarymo, jeigu fizinis arba juridinis asmuo gavo didesnę paramą, nei priklauso. Pažymi, kad 2004 m. balandžio 26 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 796/2004 (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. balandžio 27 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 659/2006) (toliau - Reglamentas) 73 str. nustatyta, kad, jeigu pareiškėjas gauna pernelyg didelę išmoką, jis grąžina atitinkamą sumą ir delspinigius, apskaičiuojamus už laikotarpį, praėjusį nuo pranešimo apie įpareigojimą grąžinti išmoką pateikimo pareiškėjui iki jos grąžinimo ar išskaitymo. Taikytina delspinigių norma skaičiuojama pagal nacionalinius teisės aktus. Išmokėtos sumos grąžinimo įpareigojimas netaikomas ir delspinigiai neskaičiuojami, jeigu išmoka buvo netinkamai skirta dėl kompetentingos arba kitos institucijos padarytos klaidos ir jei tokios klaidos pareiškėjas pagrįstai negalėjo aptikti. Agentūra, vadovaudamasi Reglamentu, priėmė 2008 m. spalio 20 d. sprendimą Nr. BR6-(3.82)-26927 susigrąžinti išmokėtos paramos dalį. Minėtą raštą pareiškėja skundė teisės aktų nustatyta tvarka.

13Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs ginčą tarp pareiškėjos ir Agentūros, 2010 m. gruodžio 13 d. priėmė sprendimą. LVAT nenurodė, kad Agentūros apskaičiuota skolos suma neteisinga ir nepagrįsta per se ir kad Agentūra turi prievolę skolą anuliuoti, priešingai, LVAT nurodė, kad nėra priimtas sprendimas dėl sankcijų taikymo. Agentūra, vykdydama LVAT 2010 m. gruodžio 13 d. sprendimą, priėmė naują sprendimą, t. y. 2011 m. sausio 5 d. Nr. BR6-970963 „Dėl mokėtinos išmokų sumos ir taikomų sankcijų bei teismo sprendimo vykdymo“. Teigia, kad būtent šis sprendimas yra laikytinas administraciniu sprendimu. Šiuo sprendimu Agentūra išreiškė savo valią dėl sankcijų taikymo pareiškėjai. Tvirtina, kad pareiškėja nesiėmė visų veiksmų dėl tinkamo savo galimai pažeistų teisių gynimo. Pažymi, jog Agentūros sprendimas yra nenuginčytas ir galiojantis. Pareiškėja teisės aktų nustatyta tvarka jo neskundė, nors tokia apskundimo teisė Agentūros sprendime buvo nurodyta. Praleisto termino skundui paduoti dėl Agentūros sprendimo pareiškėja neprašo. Atsakovė teigia, kad Agentūros 2011 m. kovo 10 d. sprendimas Nr. SPl-(11.84)-32 „Sprendimas dėl išmokėtos paramos/paramos dalies sugrąžinimo“ yra raštas, kaip teisinė pasekmė, kilusi pritaikius sankcijas pareiškėjai. Tuo pačiu, atsakovė teigia, kad skundžiamas aktas teisėtas, jo naikinti nėra pagrindo.

14Atsakovės atstovė teismo posėdžio metu pareiškėjos skundą prašė atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad pareiškėjai nemokama parama už 2007 metus, peradministruota paraiška už 2006 metus.

15Tretysis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija atsiliepime (b.l. 53-54) paaiškina, kad pareiškėja pateikė ministerijai skundą dėl Agentūros priimto sprendimo dėl išmokėtos paramos sugrąžinimo ir iš esmės prašė ministeriją imtis priemonių, kad Vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gruodžio 13 d. sprendimas būtų įvykdytas.

16Ministerija, siekdama tinkamai išnagrinėti pareiškėjos prašymą ir prašyme nurodytas aplinkybes, kreipėsi elektroniniu paštu į Agentūrą dėl paaiškinimų ir dokumentų, susijusių su pareiškėjos situacija ir tinkamu Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gruodžio 13 d. sprendimo įvykdymu. Ministerija, įvertinusi Agentūros pateiktus dokumentus ir paaiškinimus, nustatė, kad Agentūra savo 2011 m. kovo 10 d. sprendimu Nr. SPl-(11.84)-32 netinkamai įvykdė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gruodžio 13 d. sprendimą, kadangi Agentūra neatsižvelgė į teismo sprendimo motyvuojamojoje dalyje išdėstytus paaiškinimus dėl sankcijų skyrimo ir paprašė Agentūrą imtis priemonių, kad būtų tinkamai įvykdytas šis sprendimas. Agentūra 2011 m. gegužės 20 d. raštu Nr. BR6-(2.30)-4615 informavo ministeriją, kad ji tinkamai įvykdė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gruodžio 13 d. sprendimą ir dar 2011 m. sausio 5 d. priėmė sprendimą Nr. BR6-970963 „Dėl mokėtinos išmokų sumos ir taikomų sankcijų bei teismo sprendimo vykdymo“. Vertina, kad šiuo sprendimu Agentūra tinkamai įvykdė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gruodžio 13 d. sprendimą ir 2011 m. sausio 5 d. raštu Nr. BR6-970963, o ne 2011 m. kovo 10 d. raštu Nr. SPl-(11.84)-32, priėmė sprendimą.

17Skundas tenkintinas.

18Nustatyta, kad 2006-06-09 B. M. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) pateikė paraišką tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus 2006 m. gauti, kurioje deklaravo 80 ha žemės ūkio naudmenų ir pasėlius (Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos medžiaga (toliau – Komisijos medžiaga) b.l. 36-40).

192007-06-05 B. M. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos pateikė paraišką tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus ir paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programos priemones „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, „Išmokoms ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, „Natura 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“, „Natura 2000 išmokos“ ir kompensacinėms išmokoms už saugomų teritorijų žemės ūkio naudmenas 2007 m. gauti (Komisijos medžiaga, b.l. 104-116). Šioje paraiškoje pareiškėja deklaravo 58,78 ha žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotą.

20Agentūros Kontrolės departamento Kauno skyriaus specialistė Dalia Durienė atliko paraiškos patikrą vietoje ir rezultatus užfiksavo paraiškos patikros vietoje ataskaitoje Nr. ( - ) (Komisijos medžiaga, b.l. 93-103).

21Agentūros Kontrolės departamento Kauno skyriaus specialistas Julius Vidas Valeškevičius atliko paraiškos patikrą vietoje ir rezultatus užfiksavo paraiškos patikros vietoje ataskaitoje Nr. ( - ) (Komisijos medžiaga, b.l. 80-88). Patikros buvo atliktos pagal patikros vietoje užduotis, atitinkamai 2007-08-27 D 13 ir 2007-11-22 D 13 (Komisijos medžiaga, b.l. 88-92, 70-79).

222007-09-10 paraiškos patikros vietoje ataskaitoje fiksuota, kad patikros metu dalyvavo pareiškėja B. M.. Ataskaitos grafoje „Pastabos ir paaiškinimai“ fiksuota, kad: 1. „Patikros vietoje metu laukas Nr. 1, bloke Nr. ( - ) nematuotas, kadangi nepavyko nustatyti tikslių lauko ribų, lauke auga medžiai. Nustatyta, kad laukas Nr. 1. bloke Nr. ( - ) 2003 metais birželio 30 d. buvo blogos agrarinės būklės“. 2. „Laukas Nr. 1, bloke ( - ) nematuotas, kadangi lauko ribos neaiškios (nėra riboženklių). Nustatyta, kad 2003 m. birželio 30 d. ganykla pieva buvo blogos agrarinės būklės (auga medžiai)“. 3. „Laukas Nr. 1, bloke Nr. ( - ) ganykla pieva nematuota, kadangi lauko ribos neaiškios, nepažymėtos riboženkliais. Nustatyta, kad ganykla 2003 m. birželio 30 d. buvo blogos agrarinės būklės. Ganykloje pievoje auga medžiai ir krūmai“. 4. „Lauko Nr. 1 bloke Nr. ( - ) rastas ploto trūkumas. Ganykloje pievoje yra įsiterpęs medžių masyvas, kuris buvo pamatuotas kaip įsiterpęs plotas. Deklaruota 4,30 ha, pamatuota – 3,99 ha. Laukas nenušienautas. Pamatavus atrinktus laukus III-os rėmimo grupės deklaruotų laukų plotų suma viršijo 3 proc. šių laukų priimtinų plotų sumą, todėl patikros imtis išplėsta“. 5. „Laukas Nr. 1, bloke Nr. ( - ) ganykla pieva patikros vietoje metu yra tik nuganytas. Patikros metu joje ganėsi gyvuliai.“

232007-11-26 paraiškos patikros vietoje ataskaitoje tikrintojas J.V. Valeškevičius fiksavo, kad apie patikrą pareiškėja įspėta, patikroje nedalyvavo. Ataskaitos grafoje „Pastabos ir paaiškinimai“ pažymima, kad: 1. „Laukas Nr. 1, bloke Nr. ( - ) nenušienautas, auga sustabarėjusios piktžolės“; 2. „Laukas Nr. 1, bloke Nr. ( - ) apaugęs pušimis. Lauko agrarinė būklė 2003 m. birželio 30 d. buvo bloga“; 3. „Laukas Nr. 1, bloke Nr. ( - ) apaugęs pušimis. Lauko agrarinė būklė 2003 m. birželio 30 d. buvo bloga“; 4. „Lauke Nr. 1, bloke Nr. ( - ) pradalgėse guli nesutvarkytas šienas“. 5. „ Laukas Nr. 1, bloke Nr. ( - ) nenušienautas, auga sustabarėję piktžolės“; 6. „Laukas Nr. 1, bloke Nr. ( - ) apaugęs medžiais. Lauko agrarinė būklė 2003 m. birželio 30 d. buvo bloga“.

242008 m. lapkričio 20 d. Agentūra raštu Nr. BR6-(3.82)-26927 „Dėl Jums sumokėtos paramos dalies sugrąžinimo“ informavo pareiškėją, kad susidarė 13 250,03 Lt permoka ir paprašė ją pervesti Agentūrai, atsižvelgiant į patikros rezultatus (Komisijos medžiaga, b.l. 15-17 ). Pareiškėja šį raštą skundė Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai, kuri 2009-03-19 priėmė sprendimą skundo netenkinti (Komisijos medžiaga, b.l. 154-159) pareiškėja šį Vyriausiosios administracinių ginčų Komisijos sprendimą ir 2008 m. lapkričio 20 d. Agentūra raštą Nr. BR6-(3.82)-26927 „Dėl Jums sumokėtos paramos dalies sugrąžinimo“ skundė Vilniaus apygardos administraciniam teismui, kuris 2009-07-23 sprendimu B. M. skundą atmetė kaip nepagrįstą (Vilniaus apygardos administracinio teismo administracinė byla Nr. I-1596-189/2009, b.l. 49-54). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010-12-13 priėmė sprendimą, kuriuo B. M. skundą patenkino, panaikino Vilniaus apygardos 2009-07-23 sprendimą ir priėmė naują sprendimą – pareiškėjos skundą patenkino, panaikino atsakovės 2008-11-20 raštą Nr. BR6-(3.82)-26927 bei Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2009-03-19 sprendimą Nr. 2009/01-4R-60 (b.l. 4-7). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas šiame sprendime konstatavo, kad skundžiamas atsakovės aktas negali būti pripažintas pagrįstu ir teisėtu individualiu administraciniu aktu, pagal kurį pareiškėjai kyla pareiga sumokėti agentūrai pinigų sumą (sankciją, grąžinti dalį sumokėtos paramos sumos ar kt.). Teismas pasisakė, kad byloje nėra duomenų, kad atsakovė būtų priėmusi kokį nors administracinį aktą (sprendimą ar kt.) dėl sankcijos skyrimo.

252011-01-05 akte Nr. BR6-970963 „Dėl mokėtinos išmokų sumos ir taikomų sankcijų bei teismo sprendimo vykdymo“ pareiškėja informuojama, kad įvertinus 2007-06-05 jos pateiktą paraišką tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus ir paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programos priemones „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, „Išmokoms ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, „Natura 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“, „Natura 2000 išmokos“ ir kompensacinėms išmokoms už saugomų teritorijų žemės ūkio naudmenas 2007 m. gauti, pagal paraišką parama jai nėra skiriama (b.l. 8-11). Akto grafoje „Išmokos ir sankcijos pavadinimas“ pagrindine išmoka už žemės ūkio naudmenų plotus nurodoma 4 704,56 (24,16 ha). Ties žodžiais „Sankcija už žemės ūkio naudmenų plotų neteisingą deklaravimą“ nurodoma -4 704,56 (24,16 ha). Dokumente rašoma, kas nustatyta 2007-09-10 ir 2007-11-26 patikrų metu. Toliau tekste rašoma: „Pažymime, kad nustačius, jog pareiškėjas prašo išmokų už akivaizdžiai apleistas, nedirbamas bei neprižiūrimas (apaugusias medžiais, krūmais) žemės ūkio naudmenas, taikomos sankcijos dėl tyčinio neteisingo deklaravimo. Jūsų Paraiškoje nustatytas tyčinio neteisingo deklaravimo atvejis, todėl pagrindinė išmokos dalis Jums nemokama ir taikoma ilgalaikė sankcija. Mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse (mažo nepalankumo vietovės) buvo nustatytas tyčinis neteisingo deklaravimo atvejis, todėl parama pagal Priemonę MPŪV Jums nemokama ir taikoma ilgalaikė sankcija. Jūs neatitikote kriterijų, nustatytų pareiškėjams, turintiems pievų ir ganyklų, todėl išmokos pagal Priemonę MPŪV Jums nebuvo skaičiuojamos“.

26Pareiškėja skundžia atsakovės priimtą 2011-03-10 sprendimą „Dėl išmokėtos paramos/paramos dalies sugrąžinimo“ Nr.SP1-(11.84)-32 (b.l. 12-13). Akte pažymima, kad 2007-06-05 patikros vietoje metu nustatyta, jog šiuose kontroliniuose žemės sklypuose rasti medžiais ir krūmais apaugę, t. y. netinkami paramai gauti plotai: 1. kontroliniame žemės sklype Nr. ( - ) esančiame lauke Nr. 1, kuriame deklaruota 15,90 ha ( - ) (ganyklos - pievos (iki 5 m.)); 2. kontroliniame žemės sklype Nr. ( - ) esančiame lauke Nr. 1, kuriame deklaruota 8,30 ha ( - ) (ganyklos - pievos (iki 5 m.)); 3. kontroliniame žemės sklype Nr. ( - ) esančiame lauke Nr. 1, kuriame deklaruota 12,00 ha ( - ) (ganyklos - pievos (iki 5 m.)). Rašoma, kad minėti laukai 2003 m. birželio 30 d. nebuvo geros agrarinės būklės, be to, jie buvo deklaruoti ir 2006 m. birželio 9 d. pateiktoje paraiškoje gauti tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, todėl 2006 m. paraiška buvo administruota pakartotinai. Papildomai patikrinus 2006 m. paraišką, nustatyta, kad 2006 m. tame plote buvo deklaruota: 1. kontroliniame žemės sklype Nr. ( - ) esančiame lauke Nr. ( - ) (daugiametės ganyklos - pievos (5 m. ir daugiau)) 15,90 ha plotas; 2. kontroliniame žemės sklype Nr. ( - ) esančiame lauke Nr. 1 ( - ) (daugiametės ganyklos - pievos (5 m. ir daugiau)) 8,30 ha plotas; 3. kontroliniame žemės sklype Nr. ( - ) esančiame lauke Nr. ( - ) (daugiametės ganyklos - pievos (5 m. ir daugiau)) 12,00 ha plotas. Pažymima, kad 2007 m. paraiškoje nustatytas 2003 m. birželio 30 d. blogos agrarinės būklės plotas (iš viso 36,20 ha) buvo atimtas iš 2006 m. deklaruoto analogiško ploto. Kadangi 2006 m. paraiškoje buvo deklaruotas 80,00 ha žemės ūkio naudmenų plotas, už kurį gali būti mokama tiesioginių išmokų pagrindinė dalis bei mokamos kompensacinės išmokos pagal Kaimo plėtros 2004-2006 m. plano priemonę „Mažiau palankios ūkininkauti vietovės ir vietovės su aplinkosaugos apribojimais“ o, atlikus pakartotinį 2006 m. paraiškos administravimą, faktiniu plotu laikomas 43,80 ha plotas, todėl 2006 m. paraiškai pritaikytos sankcijos dėl tiesioginių išmokų pagrindinės ir paramos kompensacinėms išmokoms dalies. Atsižvelgus į tai, bendra susidariusi permoka yra 29 281,84 Lt. Akte rašoma, kad šį sprendimą galima skųsti Žemės ūkio ministerijai per 20 darbo dienų nuo šio sprendimo gavimo dienos arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per mėnesį nuo sprendimo gavimo dienos Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai ar administraciniam teismui. Byloje yra Agentūros 2011-03-17 raštas Nr. BR6-(3.82)-2558, adresuotas pareiškėjai pavadinimu „Dėl išmokėtos paramos sugrąžinimo“, kuriame rašoma, kad Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2011-03-10 priėmė naują sprendimą Nr. SP1-(11.84)-32 „Dėl išmokėtos paramos/paramos dalies sugrąžinimo“ sugrąžinti 29 281,84 Lt paramą. Prašoma per 30 kalendorinių dienų nuo šio rašto išsiuntimo dienos susidariusią 29 281,84 Lt skolos sumą pervesti Agentūrai, nurodoma sąskaita, prie rašto pridedama skolos su palūkanomis apskaičiavimo lentelė (b.l. 14-15). Atsakovė tvirtina, kad šis dokumentas nėra administracinis aktas, o tik teisinė pasekmė, kilusi pritaikius sankcijas Agentūros 2011-01-05 sprendimu Nr. BR6-970963 „Dėl mokėtinos išmokų sumos ir taikomų sankcijų bei teismo sprendimo vykdymo“. Atsakovė vertina, kad pareiškėjai būtent šis sprendimas sukelia teisines pasekmes.

27Vertintina, kad atsakovės 2011-03-10 sprendimas Nr. SP1-(11.84)-32 „Dėl išmokėtos paramos/paramos dalies sugrąžinimo“ pareiškėjai sukelia teisines pasekmes. Jame nurodyta konkreti skolos suma, išaiškinama apskundimo tvarka. Pati atsakovė šį dokumentą laiko sprendimu savo 2011-03-17 rašte Nr. BR6-(3.82)-2558 (b.l. 14-15). Atlikus 2007-09-10 patikrą ir nustačius trūkumus, 2007-11-26 buvo atlikta dar viena pareiškėjos deklaruotų plotų patikra, kurios metu nustatyta, kad nustatyta, jog šiuose kontroliniuose žemės sklypuose rasti medžiais ir krūmais apaugę, t. y. netinkami paramai gauti plotai: 1. kontroliniame žemės sklype Nr. ( - ) esančiame lauke Nr. 1, kuriame deklaruota 15,90 ha ( - ) (ganyklos - pievos (iki 5 m.)); 2. kontroliniame žemės sklype Nr. ( - ) esančiame lauke Nr. 1, kuriame deklaruota 8,30 ha ( - ) (ganyklos - pievos (iki 5 m.)); 3. kontroliniame žemės sklype Nr. ( - ) esančiame lauke Nr. 1, kuriame deklaruota 12,00 ha ( - ) (ganyklos - pievos (iki 5 m.)). 2007-11-26 paraiškos patikrinimo vietoje ataskaitoje rašoma, kad šie laukai 2003 m. birželio 30 d. yra blogos būklės. Tie patys laukai buvo deklaruoti ir 2006 m. birželio 9 d. pateiktoje paraiškoje tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus. Agentūrai 2006 m. paraišką administravus pakartotinai nustatyta, kad 2003-06-30 blogos agrarinės būklės plotas yra 36,20 ha, o kadangi 2006 m. paraiškoje buvo deklaruotas 80,00 ha žemės ūkio naudmenų plotas, po pakartotinio 2006 m. paraiškos administravimo, faktiniu plotu laikomas 43,80 ha plotas. Todėl apskaičiuota 29 281,84 Lt permoka. Paraiška buvo vertinama vadovaujantis Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimo bei kontrolės 2007 m. taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 3D-135. Pažymėtina, kad tiek 2007-11-26 paraiškos patikrinimo vietoje ataskaitoje, tiek 2007-09-10 paraiškos patikrinimo vietoje ataskaitoje nustatyta, kad kontroliniuose žemės sklypuose rasti medžiais ir krūmais apaugę, tai yra netinkami paramai gauti plotai: sklype Nr. ( - ) esančiame lauke Nr. 1, kuriame deklaruota 15,90 ha, sklype Nr. ( - ) esančiame lauke Nr. 1, kuriame deklaruota 8,30 ha, sklype Nr. ( - ) esančiame lauke Nr. 1, kuriame deklaruota 12,00 ha. Pagal minėtų Taisyklių 8 punktą, išmokas galima gauti tik už tas žemės ūkio naudmenas, kurios 2003 m. birželio 30 d. buvo geros agrarinės būklės, nepaisant to, ar minėtą dieną jos buvo naudojamos gamybai, ar ne. Atsakovė padarė išvadą, kad žemės ūkio naudmenos buvo apleistos, neprižiūrimos ir 2003 m. birželio 30 d. laikotarpiu. Tačiau byloje nėra jokių įrodymų, kad būtų buvęs nustatinėjamas rastų tikrintuose žemės sklypuose krūmų ir medžių amžius. Taigi, atsakovė, priimdama pareiškėjai nepalankų sprendimą, vadovavosi prielaida, teisės normą pritaikė mechaniškai, nesurinkusi patikimų savo teiginių įrodymų, todėl skundžiamas aktas naikintinas.

28Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 2 p., 127 str. 1 d.,

Nutarė

29Pareiškėjos B. M. skundą tenkinti. Panaikinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2011-03-10 sprendimą Nr. SP1-(11.84)-32 „Dėl išmokėtos paramos/paramos dalies su grąžinimo“.

30Sprendimas per keturiolika dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą arba tiesiogiai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Pareiškėja B. M. 2011-06-13 su skundu (b.l. 1-3) ir 2011-07-01 su patikslintu... 3. 2011 metų gegužės 13 dienos raštu Nr. 31N-M-451-719 Žemės ūkio... 4. 2011 metų sausio 5 dieną Agentūros rašytame rašte Nr. BR6-970963 „Dėl... 5. Agentūros 2011 metų gegužės 20 dienos rašte Nr. BR6-(2.30)-4615 „Dėl... 6. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 metų gruodžio 13 dienos... 7. Teismo posėdžio metu pareiškėja skundą palaikė remdamasi jame... 8. Atsakovė Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos... 9. Agentūros Kontrolės departamento Kauno skyriaus vyriausiasis specialistas... 10. Pareiškėjos paraiška tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir... 11. Patikrinus 2006 m. paraišką, nustatyta, kad 2006 m. tuose plotuose, kuriuose... 12. Kadangi tiesioginės išmokos ir parama pagal Kaimo plėtros 2004-2006 m. plano... 13. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs ginčą tarp... 14. Atsakovės atstovė teismo posėdžio metu pareiškėjos skundą prašė... 15. Tretysis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija... 16. Ministerija, siekdama tinkamai išnagrinėti pareiškėjos prašymą ir... 17. Skundas tenkintinas.... 18. Nustatyta, kad 2006-06-09 B. M. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės... 19. 2007-06-05 B. M. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio... 20. Agentūros Kontrolės departamento Kauno skyriaus specialistė Dalia Durienė... 21. Agentūros Kontrolės departamento Kauno skyriaus specialistas Julius Vidas... 22. 2007-09-10 paraiškos patikros vietoje ataskaitoje fiksuota, kad patikros metu... 23. 2007-11-26 paraiškos patikros vietoje ataskaitoje tikrintojas J.V.... 24. 2008 m. lapkričio 20 d. Agentūra raštu Nr. BR6-(3.82)-26927 „Dėl Jums... 25. 2011-01-05 akte Nr. BR6-970963 „Dėl mokėtinos išmokų sumos ir taikomų... 26. Pareiškėja skundžia atsakovės priimtą 2011-03-10 sprendimą „Dėl... 27. Vertintina, kad atsakovės 2011-03-10 sprendimas Nr. SP1-(11.84)-32 „Dėl... 28. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR administracinių... 29. Pareiškėjos B. M. skundą tenkinti. Panaikinti Nacionalinės mokėjimo... 30. Sprendimas per keturiolika dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas...