Byla T-56/2018
Dėl Finansavimo ir administravimo sutarties punkto panaikinimo, rūšinio teismingumo klausimą

1Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, susidedanti iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės Sigitos Rudėnaitės (kolegijos pirmininkė), l. e. p. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pavaduotojo Ričardo Piličiausko, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjos Birutės Janavičiūtės ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Dainiaus Raižio,

2išnagrinėjusi Vilniaus miesto apylinkės teismo prašymą išspręsti ginčo pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ ieškinį atsakovei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai dėl Finansavimo ir administravimo sutarties punkto panaikinimo, rūšinio teismingumo klausimą,

Nustatė

3ieškovė UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ ieškiniu prašo teismo panaikinti su atsakove Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – Agentūra) sudarytos 2011 m. sausio 13 d. projekto „Alytaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra, projekto kodas Nr. (duomenys neskelbtini)“ finansavimo ir administravimo sutarties (toliau – Projekto finansavimo ir administravimo sutartis) 5.1.6 punktą, kuriame nurodoma, jog projekto vykdytojas (ieškovė) privalo užtikrinti, kad jis nebus projekto įgyvendinimo metu sukurtos infrastruktūros operatorius. Ginčijama Projekto finansavimo ir administravimo sutarties 5.1.6 nuostata į tarp šalių sudarytą sutartį buvo įtraukta įgyvendinant įstatymo reikalavimus, t. y. 2010 m. kovo 29 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtintų „VP3-3.2-AM-01-V priemonės „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ veiklos „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra, sukuriant biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūrą ir (ar) atliekų naudojimo energijai gauti pajėgumus“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau - Projektų finansavimo sąlygų aprašas) 2 priedo 7.1.4 punktą, kuris numato, jog regioninis atliekų tvarkymo centras negali būti naujai pastatytos infrastruktūros operatorius. 2017 m. birželio 21 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-5283 buvo pakeista minėta Projektų finansavimo sąlygų aprašo nuostata dėl infrastruktūros operavimo, nurodant, kad „Projekto įgyvendinimo metu sukurtos infrastruktūros operatorius turi būti parenkamas nepažeidžiant Europos Sąjungos valstybės pagalbos taisyklių Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka iki 2018 m. sausio 1 d“. 2017 m. rugsėjo 13 d. atsakovė raštu Nr. (duomenys neskelbtini) „Dėl priemonės Nr. VP3-3-2-AM-01-V projektų įgyvendinimo“ nurodė ieškovei iki 2018 m. sausio 1 d. įvykdyti infrastruktūros operatoriaus paslaugų konkursą ir pasirašyti sutartį. Ieškovė 2018 m. sausio 2 d. pateikė pasiūlymą atsakovei pakeisti Projekto finansavimo ir administravimo sutartį, panaikinant 5.1.6 punktą joje, tačiau iki 2018 m. vasario 21 d. jokio atsakymo į pasiūlymą negavo. Todėl ieškovė su reikalavimu dėl Projekto finansavimo ir administravimo sutarties 5.1.6 punkto panaikinimo kreipėsi į teismą, nurodydama, kad ši nuostata buvo nulemta esminės sutarties šalių nelygybės bei trukdo ieškovei naudotis savo nuosavybe ir prieštarauja teisiniam reguliavimui.

4Atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodė, kad 2018 m. kovo 23 d. raštu Nr. (duomenys neskelbtini) pasiūlė ieškovei ginčą spręsti taikiai ir pakeisti ginčijamą Projekto finansavimo ir administravimo sutarties 5.1.6 punktą, išdėstant jį kaip nurodyta Projektų finansavimo sąlygų apraše, tačiau atsakymo iš ieškovės negavo. Be to, atsakovė teigia, kad ginčas kilo dėl to, jog ji, atsižvelgdama į teisės aktų pakeitimus, nepakeitė Projekto finansavimo ir administravimo sutarties 5.1.6 punkto. Todėl, atsakovės nuomone, nagrinėjamu atveju ginčo objektas – Agentūros veiksmai (neveikimas), kuriais ieškovės vertinimu buvo pažeistos jos teisės. Atsižvelgiant į tai, kad Agentūra yra viešojo administravimo subjektas, atliekantis viešąjį administravimą, o Projekto finansavimo ir administravimo sutartis pasirašyta Agentūrai įgyvendinant jai teisės aktais pavestas viešojo administravimo funkcijas, laikytina, kad tarp šalių susiklostė ne civiliniai, o administraciniai teisiniai santykiai ir Agentūros veiksmai (neveikimas) turėtų būti skundžiami administraciniam teismui.

5Vilniaus miesto apylinkės teismas, spręsdamas nagrinėjamą ginčą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti keliamo ginčo rūšinio teismingumo klausimą. Vilniaus miesto apylinkės teismas nurodo, kad įvertinus ginčo esmę, byloje esančius duomenis bei atsakovės argumentus sutiktina su atsakovės argumentu, jog Projekto finansavimo ir administravimo sutartis pasirašyta Agentūrai įgyvendinant jai teisės aktais pavestas viešojo administravimo funkcijas, dėl ko tarp šalių susiklostę santykiai vertintini ne kaip civiliniai, o kaip administraciniai teisiniai santykiai. Atsižvelgiant į tai, nagrinėjamas ginčas turėtų priklausyti administracinių teismų kompetencijai (Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 1 dalis), todėl tesimui kilo abejonių dėl ginčo nagrinėjimo bendrosios kompetencijos teisme ir ginčo teismingumo.

6Specialioji teisėjų kolegija konstatuoja:

7Ginčas teismingas administraciniam teismui.

8Pagal galiojantį teisinį reglamentavimą bylos rūšinį teismingumą bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui lemia teisinio santykio, iš kurio kilo ginčas, pobūdis. Kai teisinis santykis yra mišrus, bylos rūšinis teismingumas priklauso nuo to, koks teisinis santykis (civilinis ar administracinis) byloje vyrauja (CPK 36 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 22 straipsnio 2 dalis).

9Nagrinėjamoje byloje ieškovė prašo teismo panaikinti su atsakove sudarytos 2011 m. sausio 13 d. Projekto finansavimo ir administravimo sutarties 5.1.6 punktą, kuriame nurodoma, jog projekto vykdytojas (ieškovė) privalo užtikrinti, kad jis nebus projekto įgyvendinimo metu sukurtos infrastruktūros operatorius.

10Vadovaujantis Agentūros nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. D1-66 ,,Dėl biudžetinės įstaigos Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo reorganizavimo“, Agentūra tai biudžetinė valstybės įstaiga, kurios paskirtis – pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos įstatymų ir Europos Sąjungos (toliau –ES) teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauti įgyvendinant valstybės politiką aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo srityse, administruojant aplinkos apsaugos, klimato kaitos valdymo ir taršos prevencijos sričių projektus, ES biudžeto ar Lietuvos Respublikos biudžeto programų lėšomis vykdyti Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro nacionalinio administratoriaus funkcijas ir Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokole ir Paryžiaus susitarime įtvirtintų lanksčiųjų mechanizmų vykdymo funkcijas. Atsižvelgiant į tai, Agentūra yra viešojo administravimo subjektas, kuris, vykdydamas jam teisės aktais pavestas funkcijas, veikia viešojo administravimo srityje. Taip pat, vadovaujantis Atsakomybės ir funkcijų pasiskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos

112007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139 ,,Dėl Atsakomybės ir funkcijų pasiskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas“, 10.2.7 p., viena iš įgyvendinančiosios institucijos (nagrinėjamos bylos atveju – Agentūros) funkcijų yra, sutarčių sudarymo su pareiškėjais organizavimas ir sutarčių nuostatų laikymosi priežiūra. Be to, Specialioji teisėjų kolegija yra išaiškinusi, kad tai, jog viešojo administravimo subjektas yra sudaręs civilinio pobūdžio sutartį dar nereiškia, kad tarp šalių susiklostė civiliniai teisiniai santykiai ir viešasis administravimas pasibaigė (žr., pvz., Specialiosios teisėjų kolegijos 2017 m. liepos 12 d. nutartį teismingumo byloje Nr. T-72/2017, 2004 m. spalio 22 d. nutartį teismingumo byloje

12Nr. TK-2004-80). Vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, Specialioji teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamos bylos atveju Projekto finansavimo ir administravimo sutartis tarp šalių buvo sudaryta atsakovei vykdant jai priskirtas viešojo administravimo funkcijas, todėl tarp šalių susiklostė ne civiliniai teisiniai santykiai, o administraciniai ir toks ginčas turėtų būti nagrinėjamas administraciniame teisme.

13Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 36 straipsniu, Administracinių bylų teisenos įstatymo 22 straipsniu,

Nutarė

14Ginčas teismingas administraciniam teismui.

15Persiųsti bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ ieškinį atsakovei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai dėl Finansavimo ir administravimo sutarties punkto panaikinimo, Vilniaus apygardos administraciniam teismui nagrinėti įstatymų nustatyta tvarka.

16Nutartis dėl teismingumo neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai