Byla I-174-257/2009

1Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš posėdžio pirmininkės ir pranešėjos Laisvutės Kartanaitės, kolegijos teisėjų Žano Kubecko ir Donato Daunio, sekretoriaujant Ingridai Bikbajevienei, dalyvaujant pareiškėjos UAB ,,Norfos mažmena“ atstovei Laurai Matjošaitytei, dalyvaujant atsakovės Šiaulių miesto savivaldybės administracijos atstovei Laurai Steponkienei, nedalyvaujant trečiojo suinteresuoto asmens Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjos UAB ,,Norfos mažmena“ atstovės Lauros Matjošaitytės skundą atsakovei Šiaulių miesto savivaldybės administracijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Valstybinei tabako ir alkoholio kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-04-23 įsakymo Nr. A-496 dėl licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo panaikinimo.

2Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3Pareiškėjos UAB ,,Norfos mažmena“ atstovė Laura Matjošaitytė teismui pateikė skundą, kuriuo prašo panaikinti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. balandžio 23 d. įsakymą Nr. A-496 dėl išduotos licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo panaikinimo. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. balandžio 23 d. įsakyme Nr. A-496 nurodyta, kad naikina UAB ,,Norfos mažmena” (Verkių g. 29, korp. 15, Vilnius; įmonės kodas 110778328) 2000 m. liepos 31 išduotos licencijos Nr. 1-277 verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais parduotuvėje ,,Norfa” Draugystės pr. 14, Šiauliai galiojimą nuo 2009 m. birželio 25 dienos.

4Pareiškėjos UAB ,,Norfos mažmena“ atstovė Laura Matjošaitytė skunde (b.l.2) bei teismo posėdžio metu nurodė, kad su priimtu Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. balandžio 23 d. įsakymu nesutinka. Mano, kad ginčijamas teisės aktas yra nepagrįstas. Savo nesutikimą motyvuoja tuo, jog padarytas pažeidimas yra ne piktybiškas, techninio pobūdžio klaida, kuri įvyko dėl žmogiškojo faktoriaus ir didelio prekių kiekio. Atstovė nurodė, kad padarytą klaidą ištaisė, net tą pačią dieną buvo išrašyta sąskaita faktūra. Taip pat nurodė, kad visapusiškai bendradarbiavo su Valstybine tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba, padėjo išsiaiškinti padarytą pažeidimą, todėl, tai turėtų būti vertinama kaip lengvinanti aplinkybė. Atstovės teigimu, antros sankcijos taikymas turės labai didelės žalos parduotuvei ir neigiamų pasekmių, sumažės įmonės pelnas ir manytina, kad ši parduotuvė bus nuostolinga, todėl gal teks uždaryti, o apie keturiasdešimt darbuotojų bus atleisti. Įsigaliojus naujai redakcijai ,,Dėl didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo“, taisyklių 45.2 p. nurodyta, kad įmonės, turinčios licencijas verstis didmenine prekyba alkoholiniais produktais, parduodamos ūkio subjektams privalo nurodyti juridinę galią turinčiuose prekių tiekimo dokumentuose turimos licencijos numerį, jo įgijimo datą, alkoholio produkto ir pirkėjo licencijos tiekiančios teisę verstis didmenine prekyba alkoholio produktais ar mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais numerį ir išdavimo datą, taip pat sandorio, iš kurio parduoti alkoholio produktai, adresą ir nėra numatyta, kad turi būti nurodyti kažkokie identifikavimo rekvizitai, todėl tai yra nereikšminga aplinkybė padarytam pažeidimo faktui.

5Atsakovės Šiaulių miesto savivaldybės administracijos atstovė Laura Steponkienė pateiktame atsiliepime bei posėdžio metu nurodė, kad su pareiškėjo skundu nesutinka. Mano, kad ginčijamas įsakymas buvo priimtas siekiant, jog nekiltų grėsmė vartotojų ir kitų asmenų teisėms. Atstovės teigimu, negalima laikyti, kad buvo pažeistas principas non bis in idem, nes tokių sankcijų taikymą numato teisės aktai, licencijos atėmimas yra kaip papildoma priemonė, kuri buvo skirta įmonei, kuri pažeidė nustatytą tvarką – to įrodymas yra atitinkamo pažeidimo padarymas.

6Liudytoja Vanda Šukienė, dirbanti UAB ,,Norfos mažmena“ parduotuvės, esančios Draugystės pr., Šiauliuose, vedėja paaiškino, kad pažeidimas buvo padarytas netyčia, dėl darbuotojų didelio darbo krūvio ir neapsižiūrėjimo. Atsakingas už gautų prekių sutikrinimą yra prekių priėmėja. Atsakomybės klausimą su prekių priėmėja sprendė žodžiu, kuri paaiškino, kad buvo labai didelis prekių srautas, ir ji nebuvo pajėgi viską iki galo sutikrinti.

7Trečiojo suinteresuoto asmens Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta tinkamai, teismo šaukimu. Teismui pateiktame atsiliepime nurodė, kad dėl ginčijamo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo 2009-04-03 Nr. A-496 panaikinimo palieka klausimą spręsti teismui. Atkreipė dėmesį, kad nagrinėjamu atveju patikrinimo metu rastas didelis kiekis alkoholinių gėrimų be juridinę galią turinčių įsigijimo dokumentų (136 buteliai ir skardinės alaus). Jos manymu, toks alkoholinių gėrimų kiekis negali būti pagrindas pripažinti pažeidimą mažareikšmiu. Pabrėžė, kad licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais turėtoja yra įmonė, o ne parduotuvė, todėl sprendžiant dėl uždraudimo sankcijos taikymo turi būti vertinama, kaip apskritai įmonė laikosi licencijuojamos veiklos sąlygų. Trečiojo suinteresuoto asmens duomenimis, pareiškėjas Alkoholio kontrolės įstatymą pažeidinėja sistemingai (b.l. 80). Taip pat pabrėžė, kad sprendžiant dėl uždraudimo sankcijos taikymo taip pat reikia atsižvelgti į pažeidimo pavojingumą ir jo keliamą žalą valstybei (b.l. 80).

8Pareiškėjos UAB ,,Norfos mažmena“ atstovės Lauros Matjošaitytės skundas netenkintinas.

9Pareiškėjos UAB ,,Norfos mažmena“ atstovė prašo panaikinti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. balandžio 23 d. įsakymą Nr. A-496 ,,Dėl licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo panaikinimo“. Ginčijamas įsakymas priimtas po to, kai Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. sausio 22 d. priėmė nutarimą Nr. 3K09/12, kuriuo vadovaujantis Alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 1 d. 2 p., 17 str. 2 d. 2 p., UAB ,,Norfos mažmena“ buvo paskirta 5000 Lt (penki tūkstančiai) bauda.

10Pagal Alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2 punktą draudžiama parduoti alkoholio produktus neturint juridinę galią turinčių privalomų tų produktų įsigijimo arba gabenimo dokumentų. To paties įstatymo 17 str. 2 dalies 2 punktas draudžia juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams bei atstovybėms laikyti, gabenti Lietuvos Respublikoje alkoholio produktus neturint juridinę galią turinčių privalomų tų produktų įsigijimo arba gabenimo dokumentų. Minėto įstatymo 17 straipsnio 7 dalyje įtvirtintas draudimas įmonėms, turinčioms licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, įsigyti juos iš kitų asmenų bei įmonių, turinčių licencijas gaminti alkoholinius gėrimus arba licencijas verstis didmenine prekyba jais.

11Konstitucinis Teismas 2008 m. sausio 21 d. nutarimu įvertino tam tikrų Alkoholio kontrolės įstatymo nuostatų atitikimą Konstitucijai. Šiame nutarime Konstitucinis Teismas taip pat konstatavo, kad teismas, nagrinėjantis bylą, susijusią su ekonominių sankcijų taikymu ūkio subjektui, pažeidusiam Alkoholio kontrolės įstatymo reikalavimus, turi iš Konstitucijos kylančius įgaliojimus, atsižvelgdamas į teisės pažeidimo pobūdį, jo mastą, atsakomybę lengvinančias bei kitas reikšmingas aplinkybes vadovaudamasis teisingumo, protingumo kriterijais, nuspręsti, kad ūkio subjektui išduotos licencijos galiojimas neturi būti panaikinamas, nes dėl tam tikrų itin svarbių aplinkybių ši sankcija yra akivaizdžiai neproporcinga (neadekvati) padarytam teisės pažeidimui ir dėl to neteisinga. Šiuo nutarimu Konstitucinis Teismas pripažino, kad Alkoholio kontrolės įstatymo 41 straipsnis ta apimtimi, kuria nėra numatyti minėti teismo įgaliojimai, prieštarauja Konstitucijai.

12Pareiškėjo licencijos galiojimas šiuo atveju buvo panaikintas dėl to, kad UAB ,,Norfos mažmena“ priklausančioje parduotuvėje ,,Norfa“, Draugystės per. 14, Šiauliai 2009 m. sausio 14 d. Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos pareigūnai atliko operatyvų patikrinimą. Operatyvaus patikrinimo metu buvo nustatyta, kad parduotuvėje ,,Norfa“ parduodami ir laikomi alkoholiniai gėrimai, nurodyti 2009 m. sausio 14 d. Prekių atsakingo saugojimo akte, kuriems patikrinimo metu nepateikti juridinę galią turintys įsigijimo arba gabenimo dokumentai (b.l. 50).

13Kolegija, nagrinėdama skundą, atsižvelgia į įvykdyto teisės pažeidimo pobūdį, jo mastą bei kitas reikšmingas aplinkybes. Kaip matyti iš byloje esančios medžiagos, ,,Norfa“ parduotuvėje operatyvinio patikrinimo metu alaus ,,Kostritzer schwarzbier“ ir „Staryj melnik zolotoj“ (136 buteliai ir skardinės) partijos numeriai neatitiko 2009 m. sausio 14 d. prekių akte nurodytų partijos numerių.

14Pareiškėjos atstovė skunde bei posėdžio metu nurodė, jog tai buvo mažareikšmis, techninio pobūdžio pažeidimas, sąlygotas žmogiškojo faktoriaus, tačiau su tokiu vertinimu kolegija nesutinka ir akcentuoja, kad ,,Norfos“ parduotuvės darbuotojų, priimančių prekes savo žinion, pareiga patikrinti prekių įsigijimo arba gabenimo dokumentus. Taip pat kolegija nesutinka su pareiškėjos atstovės nuomone, kad įsigaliojus naujai redakcijai ,,Dėl didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo“ nėra numatyta, jog turi būti nurodyti ,,identifikavimo rekvizitai“, nes tai yra nereikšminga aplinkybė padarytam pažeidimo faktui. Atsakovės atstovės nurodyti motyvai yra nepagrįsti, nes, kaip matyti iš išdėstytų įstatymo nuostatų, aukščiau paminėtas įstatymas draudžia juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams bei atstovybėms laikyti, gabenti Lietuvos Respublikoje alkoholio produktus neturint juridinę galią turinčių privalomų tų produktų įsigijimo arba gabenimo dokumentų (Alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 1 d 2 p., 17 str. 2 d. 2 p.). Taip pat nepagrįstas pareiškėjos atstovės motyvas, kad už tą patį pažeidimą pareiškėja nubausta du kartus, nes Konstitucinis Teismas taip pat pažymėjo, kad piniginė bauda yra represinio pobūdžio sankcija, kuria yra nubaudžiamas teisės pažeidėjas – ūkio subjektas ir kuria yra daromas tiesioginis neigiamas poveikis to ūkio subjekto turtinei, ekonominei padėčiai, taigi ir nuosavybės teisei bei ūkinės veiklos laisvei, nes yra nusavinamos jo piniginės lėšos; kita vertus, toks teisės pažeidėjas, sumokėjęs piniginę baudą, gali toliau verstis atitinkama veikla nepatirdamas jokių papildomų apribojimų, taip pat įgyvendinti kitas savo teises. Alkoholio kontrolės įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytas licencijos galiojimo panaikinimas ir naujos licencijos neišdavimas (kaip ir specialios teisės atėmimas) yra tokia sankcija, kuria neigiamas poveikis teisės pažeidėjo – ūkio subjekto turtinei, ekonominei padėčiai yra daromas ne tiesiogiai, t.y. ne nusavinant (kaip piniginę baudą) jo pinigines lėšas, bet neleidžiant jam verstis atitinkama veikla (tam tikrą laiką). Taigi, licencijos atėmimas šiuo atveju yra ne baudimas už tą patį pažeidimą du kartus, o taikyta kaip papildoma priemonė.

15Dėl pačios pareiškėjos nepakankamos savo darbuotojų kontrolės ir priežiūros buvo pažeistos įstatymo 17 str. 1 d. 2 p. ir 17 str. 2 d. 2 p. nuostatos, dėl to pareiškėjai ir buvo pritaikyta ekonominė sankcija – licencijos galiojimo panaikinimas. Byloje nėra nustatyta kokių nors itin svarbių aplinkybių, dėl kurių paskirta ekonominė sankcija būtų akivaizdžiai neproporcinga padarytam teisės pažeidimui ir dėl to būtų neteisinga.

16Atsižvelgdama į išvardintas aplinkybes bei vadovaudamasi teisingumo ir proporcingumo principais, kolegija daro išvadą, kad pareiškėjos UAB ,,Norfos mažmena“ atstovės skundas dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A-496 ,,Dėl licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo panaikinimo“ atmestinas, kaip nepagrįstas.

17Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi LR ABTĮ 85-87 str., 88 str. 1 d. 1 p., kolegija,

Nutarė

18Pareiškėjos UAB ,,Norfos mažmena“ atstovės Lauros Matjošaitytės skundą dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-04-23 įsakymo Nr. A-496 ,,Dėl licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo panaikinimo“ atmesti kaip nepagrįstą.

19Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per šį teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. Pareiškėjos UAB ,,Norfos mažmena“ atstovė Laura Matjošaitytė teismui... 4. Pareiškėjos UAB ,,Norfos mažmena“ atstovė Laura Matjošaitytė skunde... 5. Atsakovės Šiaulių miesto savivaldybės administracijos atstovė Laura... 6. Liudytoja Vanda Šukienė, dirbanti UAB ,,Norfos mažmena“ parduotuvės,... 7. Trečiojo suinteresuoto asmens Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės... 8. Pareiškėjos UAB ,,Norfos mažmena“ atstovės Lauros Matjošaitytės skundas... 9. Pareiškėjos UAB ,,Norfos mažmena“ atstovė prašo panaikinti Šiaulių... 10. Pagal Alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2 punktą... 11. Konstitucinis Teismas 2008 m. sausio 21 d. nutarimu įvertino tam tikrų... 12. Pareiškėjo licencijos galiojimas šiuo atveju buvo panaikintas dėl to, kad... 13. Kolegija, nagrinėdama skundą, atsižvelgia į įvykdyto teisės pažeidimo... 14. Pareiškėjos atstovė skunde bei posėdžio metu nurodė, jog tai buvo... 15. Dėl pačios pareiškėjos nepakankamos savo darbuotojų kontrolės ir... 16. Atsižvelgdama į išvardintas aplinkybes bei vadovaudamasi teisingumo ir... 17. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi LR ABTĮ 85-87 str., 88 str. 1... 18. Pareiškėjos UAB ,,Norfos mažmena“ atstovės Lauros Matjošaitytės skundą... 19. Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos...