Byla I-6637-580/2014
Dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Jūra Marija Strumskienė susipažinusi su C. A. skundu,

Nustatė

2Advokatas Kazimieras Baranauskas pateikė C. A. vardu pasirašytą skundą, kuriame prašoma panaikinti Lietuvos Respublikos generalinio konsulato Gardine 2013-09-19 sprendimą Nr. 90 ir įpareigoti Lietuvos respublikos generalinį konsulatą Gardine išduoti pareiškėjui nacionalinę vizą atvykimui į Lietuvos Respubliką.

3Pareiškėjas taip pat prašė atnaujinti skundo padavimo terminą.

4Skundą atsisakytina priimti.

5Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 5 punkte nustatyta, kad skundą atsisakoma priimti kai teismo žinioje yra byla dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu.

6Nustatyta, kad C. A. įgaliotas atstovas advokatas Kazimieras Baranauskas 2013-11-25 padavė teismui skundą, kuriame prašė: 1) panaikinti Lietuvos Respublikos Generalinio konsulato Gardine 2013-09-19 sprendimą Nr. 90 (teismas pažymėjo, kad nurodyta sprendimo data ir numeris laikytini rašymo apsirikimu ir darė išvadą, kad prašomas panaikinti 2013-09-26 sprendimas Nr. 92); 2) įpareigoti Lietuvos Respublikos Generalinį konsulatą Gardine išduoti pareiškėjui nacionalinę vizą atvykimui į Lietuvos Respubliką.

7Iš pareiškėjo skundo turinio matyti, kad jis nesutinka ne su Lietuvos Respublikos generalinio konsulato Gardine 2013-09-19 sprendimu Nr. 90, kaip nurodo skundo reikalavime, bet su Lietuvos Respublikos generalinio konsulato Gardine 2013-09-26 sprendimu Nr. 92. Taigi, darytina išvada, kad pareiškėjas kelia analogišką ginčą, dėl kurio teismo žinioje jau yra byla. Pareiškėjo 2013-11-25 skundą Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013-11-29 nutartimi administracinėje byloje Nr. I-9401-561/2013 atsisakė priimti, padaręs išvadą, kad jis buvo paduotas praleidus nustatytą terminą skundui paduoti ir nėra pagrindo šį terminą atnaujinti. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013-11-29 nutartis nėra įsiteisėjusi, kadangi 2013-12-10 atskiruoju skundu buvo apskųsta Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

8C. A. 2014-02-25 skunde keliami reikalavimai yra tapatūs 2013-11-25 skunde keltiems, todėl esant teismo žinioje yra bylai dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, pareiškėjo 2014-02-25 skundą priimti atsisakytina (Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 5 punktas).

9Be to, pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 23 straipsnio 3 dalį skundą pasirašo pareiškėjas ar jo atstovas. Prie pareiškėjo atstovo paduodamo skundo turi būti pridedamas įgaliojimas ar kitoks dokumentas, patvirtinantis atstovo įgaliojimus. Advokatas Kazimieras Baranauskas pasirašė ir pateikė skundą teismui C. A. vardu, tačiau nepateikė jokio dokumento, kuris patvirtintų, kad advokatui buvo suteikti tokie įgaliojimai.

10Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 7 punkte įtvirtinta, kad skundą atsisakoma priimti, jeigu jį suinteresuoto asmens vardu paduoda neįgaliotas bylą vesti asmuo. Kadangi teismui nebuvo pateiktas įgaliojimas, patvirtinantis advokato Kazimiero Baranausko teisę atstovauti pareiškėją, darytina išvada, kad skundas C. A. vardu teismui buvo pateiktas neįgalioto asmens, taigi, jo skundą atsisakytina priimti ir pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 7 punktą.

11Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 5 ir 7 punktais, 105–106 straipsniais, 149 straipsnio 3 dalimi,

Nutarė

12Atsisakyti priimti C. A. skundą.

13Nutarčiai įsiteisėjus, skundą grąžinti jį padavusiam asmeniui.

14Nutarčiai įsiteisėjus, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos sumokėtą 50 litų žyminį mokestį (AB DNB Bankas 2014-02-25 mokėjimo kvitas, įmokos kodas 5660) grąžinti S. R..

15Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai