Byla A-602-121-14

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas), Veslavos Ruskan (pranešėja) ir Arūno Sutkevičiaus, teismo posėdyje apeliacine tvarka rašytinio proceso būdu išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo R. C. J. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. gegužės 3 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo R. C. J. skundą atsakovams valstybės įmonės Registrų centro Marijampolės filialui, valstybės įmonei Registrų centrui, Marijampolės savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Marijampolės savivaldybės tarybai, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl sprendimų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas R. C. J. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į valstybės įmonės Registrų centro Marijampolės filialą (toliau – ir VĮ Registrų centro Marijampolės filialas; atsakovas; teritorinis registratorius) prašydamas pakeisti jam nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) (toliau – ir Žemės sklypas), kadastro ir registro duomenis.

5VĮ Registrų centro Marijampolės filialas 2012 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. (2070/08)S-683 „Dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų pakeitimo nekilnojamojo turto kadastre“ nutarė pareiškėjo prašymą dėl kadastro duomenų pakeitimo atmesti vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (toliau – ir Kadastro įstatymas) 13 straipsnio 4 dalies 2 punktu (I t., b. l. 83). Minėtame sprendime taip pat nurodė, jog minėto žemės sklypo ribų nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje pažymėti negalima, kadangi jo ribos kerta Marijampolės miesto ribą (Kadastro įstatymo 17 str. 4 d. 3 p.).

6VĮ Registrų centro Marijampolės filialas 2012 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. (2070/06)S-710 „Dėl registro duomenų pakeitimo“ nutarė pareiškėjo prašymo dėl registro duomenų pakeitimo netenkinti vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo (toliau – ir Registro įstatymas) 26 straipsnio 3 dalies 2 punktu, 29 straipsnio 7 punktu (kai įstatymai nenumato galimybės prašomas įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymus ar juridinius faktus registruoti nekilnojamojo turto registre) pagrindu. Šiuo atveju registro duomenų nebuvo galima keisti, nes nebuvo pakeisti kadastro duomenys. Pareiškėjas valstybės įmonei Registrų centrui (toliau – ir VĮ Registrų centras; atsakovas; centrinis registratorius) išankstinio nagrinėjimo ne per teismą tvarka apskundė VĮ Registrų centro Marijampolės filialo 2012 m. vasario 21 d. sprendimą Nr. (2070/06)S-710 „Dėl registro duomenų pakeitimo“ (I t., b. l. 68-70). VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija 2012 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. 90 atmetė pareiškėjo skundą ir paliko galioti teritorinio registratoriaus priimtą sprendimą (I t., b. l. 66-67).

7Pareiškėjas kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą prašydamas:

81) panaikinti VĮ Registrų centro Marijampolės filialo 2012 m. vasario 21 d. sprendimą Nr. (2070/06)S-710 dėl registro duomenų pakeitimo;

92) panaikinti VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2012 m. kovo 30 d. sprendimą Nr. 90 dėl teritorinio registratoriaus sprendimo;

103) įpareigoti VĮ Registrų centro Marijampolės filialą pagal R. C. J. 2012 m. vasario 6 d. pateiktą prašymą atlikti žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. ( - ) (registro Nr. ( - )), esančio ( - ), registro duomenų pakeitimus;

114) įpareigoti Marijampolės savivaldybę per 2 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos įvykdyti Marijampolės savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. I-597 „Dėl Marijampolės miesto ribų keitimo inicijavimo“ nustatytą pareigą – inicijuoti Marijampolės miesto ribų keitimą ir atlikti su šia pareiga susijusius veiksmus, t. y. pasiūlymus, kuriems po nagrinėjimo savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka pritariama, pateikti savivaldybės administracijai, kuri turi: naudojantis ortofotografinio žemėlapio su georeferencinio pagrindo informacija ir nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio (M 1:10000) informacija, pažymėti esamas ribas, pagal kurias nustatomi žemės sklypų adresai, su siūlomais pakeitimais; organizuoti konsultavimąsi su vietos gyventojais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 651 patvirtintų Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 36 punkte nustatyta tvarka, pateikdama gyventojams pasiūlymus, prireikus šių Taisyklių 27.1 punkte nurodytus žemėlapius su siūlomais pakeitimais ir kitus dokumentus, paaiškinančius siūlomus ribų pakeitimus; savivaldybės administracija, atsižvelgdama į savivaldybės veiklos reglamento nustatyta tvarka išnagrinėtus pasiūlymus ir gyventojų nuomonę, prireikus organizuoti gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų planų (M 1:10000 ir M 1:50000) parengimą, parengti savivaldybės tarybos sprendimo ir aiškinamojo rašto projektus. Parengtus dokumentus įteikti savivaldybės merui, kuris teikia juos svarstyti savivaldybės tarybos posėdyje; savivaldybės tarybai priėmus sprendimą pritarti savivaldybės administracijos parengtiems dokumentams, jeigu reikia ir planams, Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlyti priimti atitinkamą sprendimą (I t., b. l. 5-8, 177-178).

12Pareiškėjas nurodė, jog kreipėsi į VĮ Registrų centro Marijampolės filialą su prašymu pakeisti jam nuosavybės teise priklausančio Žemės sklypo kadastro ir registro duomenis. Atsakovas atsisakė keisti registro duomenis, nurodydamas, jog minėto žemės sklypo ribos kerta Marijampolės miesto ribą bei pakeisti žemės sklypo kadastro duomenys po atliktų kadastrinių matavimų nėra įrašyti į Nekilnojamojo turto kadastrą. Atsakovo atsisakymas įregistruoti minėtą žemės sklypą neteisėtas bei nepagrįstas. Pareiškėjas nurodė, jog minėtam žemės sklypui atlikti patikslinti geodeziniai matavimai įstatymo nustatyta tvarka, gaunant tai patvirtinančius dokumentus, kurių pagrindu atsakovas ir turėjo atlikti registro duomenų pakeitimus. Be to, nurodė, jog kitų asmenų žemės sklypo ribos buvo patvirtintos, nors jos kirto Marijampolės miesto ribą. Pareiškėjas ir jo atstovė teismo posėdžio metu nurodė, jog atsakovas Marijampolės savivaldybės administracija vilkina Marijampolės miesto ribų keitimo procedūrą, dėl atsakovo neteisėto neveikimo jam trukdoma įregistruoti daiktines teises, ribojama teisė disponuoti nekilnojamuoju turtu.

13Atsakovai VĮ Registrų centras ir VĮ Registrų centro Marijampolės filialas atsiliepimuose ir teismo posėdžio metu nurodė, jog pareiškėjo vardu Valstybinio žemės kadastro duomenų registre 1995 m. kovo 16 d. buvo įregistruotas žemės sklypas, kurio kadastrinis Nr. ( - ), ir nuosavybės teisės į jį. Šie duomenys, vykdant Registro įstatymo įgyvendinimo įstatymo 2 str., nuo 1998 m. sausio 1 d. buvo perrašyti į Nekilnojamojo turto registrą. 2012 m. vasario 6 d. pareiškėjas kreipėsi į teritorinį registratorių prašymu Nr. 3426149 dėl kadastro ir registro duomenų pakeitimo. Prie prašymo pareiškėjas pateikė žemės sklypo kadastro duomenų bylą, parengtą 2010 m. sausio 11 d., Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, Kazlų Rūdos, Kalvarijos žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2010 m. liepos 28 d. įsakymą Nr. Ž2-20-33, šio skyriaus vedėjo 2011 m. gruodžio 13 d. įsakymą Nr. DV-1916 bei 2012 m. sausio 12 d. įsakymą Nr. 20VĮ-68, taip pat minėto skyriaus 2012 m. vasario 2 d. raštą Nr. 2033-143. Pareiškėjo prašymą pakeisti minėto žemės sklypo kadastro ir registro duomenis buvo atsisakyta tenkinti vadovaujantis Kadastro įstatymo 17 straipsnio 4 dalimi. Nekilnojamojo daikto registro duomenų pakeitimas galimas tik įrašius šio daikto duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą (Registro įstatymo 9 str. 2 d.). Pareiškėjui nuosavybės teise įregistruoto Žemės sklypo ribas kerta Marijampolės miesto teritorijos ribos, dėl to nekilnojamojo daikto negalima pažymėti kadastro žemėlapyje. Tai akivaizdžiai ir vienareikšmiškai patvirtina kadastro žemėlapio ištrauka, todėl skundžiamieji sprendimai yra pagrįsti ir teisėti. Lietuvos Respublikos administracinių vienetų ir ribų įstatymas (toliau – ir Administracinių vienetų ir ribų įstatymas) bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 651 patvirtintos Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisyklės reglamentuoja gyvenamosios vietovės miesto ribų keitimo procedūrą. Taip pat Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau – ir Vietos savivaldos įstatymas) 16 straipsnio 34 punkte įtvirtinta, kad sprendimo dėl siūlymo keisti gyvenamosios vietovės ribą teikimas Vyriausybei yra išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija. Pažymėjo, jog, tik pakeitus Marijampolės miesto teritorijos ribas ir jų pakeitimą įregistravus teisės aktų nustatyta tvarka adresų registre, atsiras galimybė pažymėti pareiškėjo vardu įregistruotą žemės sklypą, jo ribas kadastro žemėlapyje.

14Atsakovas Marijampolės savivaldybės administracija atsiliepime (II t., b. l. 2-4) ir atstovai teismo posėdžio metu nurodė, jog pareiškėjo reikalavimas įpareigoti Marijampolės savivaldybę inicijuoti Marijampolės miesto ribų keitimą yra akivaizdžiai nepagrįstas, nes Marijampolės miesto ribų keitimas Marijampolės savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. 1-597 „Dėl Marijampolės miesto ribų keitimo inicijavimo“ jau yra inicijuotas ir ribų keitimo procedūra yra pradėta. Pabrėžė, kad, vadovaujantis Taisyklių 25 punktu, iniciatyvos teisę savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka siūlyti nustatyti ar panaikinti gyvenamąsias vietoves, nustatyti ir keisti jų teritorijų ribas, suteikti ir keisti pavadinimus gyvenamosioms vietovėms turi tų gyvenamųjų vietovių gyventojai ir jose veikiantys juridiniai asmenys. Iniciatyvos teisę šiais klausimais turi ir savivaldybės institucijos, todėl pareiškėjas yra jau įgyvendinęs savo teisę inicijuoti Marijampolės miesto ribų keitimą. Taisyklių IV ir V skyriai numato, kokie konkretūs veiksmai turi būti atlikti, norint pakeisti gyvenamųjų vietovių teritorijų ribas. Taisyklių 27 punkte numatyta, kad pasiūlymai, kuriems po nagrinėjimo savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka pritariama, pateikiami savivaldybės administracijai, kuri naudodamasi ortofotografinio žemėlapio su georeferencinio pagrindo informacija ir nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio informacija, pažymi esamas ribas, pagal kurias nustatomi žemės sklypų adresai, su siūlomais pakeitimais; organizuoja konsultavimąsi su vietos gyventojais, pateikdama gyventojams pasiūlymus, prireikus ir žemėlapius su siūlomais pakeitimais ir kitus dokumentus, paaiškinančius siūlomus ribų pakeitimus. Konsultavimosi su gyventojais tvarką nustato minėtų taisyklių V skyrius, kurio 36 punkte aiškiai numatytas laikas ir laikotarpis, per kurį vietos gyventojai gali susipažinti su aukščiau minėtais dokumentais ir pareikšti nuomonę apie teikiamus pasiūlymus. Šis laikotarpis yra nuo 1 iki 2 mėnesių, todėl pareiškėjo reikalavimas įpareigoti Marijampolės savivaldybę per 2 mėnesius atlikti su pareiga susijusius veiksmus prieštarauja teisės aktams ir negali būti įgyvendintas nepažeidžiant minėtų teisės aktų. Gyvenamųjų vietovių teritorijų ribas nustato ir keičia Lietuvos Respublikos Vyriausybė, atsižvelgdama į savivaldybės tarybos pasiūlymą, pateiktą įvertinus vietos gyventojų nuomonę, todėl Marijampolės savivaldybės administracija nepriima galutinio sprendimo dėl ribų keitimo. Nurodė, jog Marijampolės savivaldybės tarybai buvo pateiktas sprendimo projektas Nr. TR-112 „Dėl gyventojų apklausos skelbimo, apklausos komisijos sudarymo ir gyventojų apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo“. Marijampolės savivaldybės tarybos posėdyje 2013 m. kovo 25 d. šis projektas buvo svarstytas, tačiau vetuotas Vyriausybės atstovo Marijampolės apskrityje, todėl sprendimas nebuvo priimtas ne dėl Marijampolės savivaldybės administracijos kaltės. Kiti pareiškėjo keliami patikslinti reikalavimai nėra ir negali būti įvykdyti, kadangi turi būti vadovaujamasi Taisyklių normomis ir įgyvendinami jų nuosekliai laikantis. Be to, pareiškėjas nepateikė nei vieno įrodymo, kad Marijampolės savivaldybės administracija neatlieka jai teisės aktais pavestos pareigos, susijusios su gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų keitimu.

15II.

16Kauno apygardos administracinis teismas 2013 m. gegužės 3 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

17Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į Nekilnojamojo turto kadastrą bei daiktinių teisių į nekilnojamuosius daiktus, šių teisių suvaržymų ir juridinių faktų įrašymo į Nekilnojamojo turto registrą procedūra yra paprastai pradedama suinteresuotam asmeniui pateikus prašymą ir teisės aktuose nustatytus dokumentus (Kadastro įstatymo 12 str. 2 d., 13 str.; Registro įstatymo 23 str.).

18Nekilnojamojo daikto įregistravimu nekilnojamojo turto registre yra laikomas Kadastro įstatymo nustatyta tvarka to daikto duomenų įrašymas į Nekilnojamojo turto kadastrą (Registro įstatymo 9 str. 2 d., Kadastro įstatymo 3 str. 3 d.).

19Teismas konstatavo, kad Kadastro įstatymo 13 straipsnio 4 dalies 2 punkte numatyta, jog išnagrinėjus prašymą kadastro tvarkytojas gali atmesti prašymą, kai prašymų įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti nagrinėjimo metu nustatomos aplinkybės, nurodytos Kadastro įstatymo 14 straipsnyje. Kadastro įstatymo 14 straipsnio 5 punkte pažymėta, jog nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą įrašyti ar juos pakeisti negalima, jei nekilnojamojo daikto negalima pažymėti kadastro žemėlapyje Kadastro įstatymo 17 straipsnyje 4 dalyje nustatyta tvarka. Kadastro įstatymo 17 straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodyta, jog prieš pažymint nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje nekilnojamojo daikto ribas patikrinama, ar žemės sklypo ribos nekerta administracinių vienetų, kadastro vietovių ir blokų ribų dėl priežasčių, nesusijusių su nekilnojamojo turto kadastro žemėlapiui naudojamos kartografinės medžiagos tikslumu ar administracinių vienetų, kadastro vietovių ir blokų ribų tikslumu.

20Teismas darė išvadą, jog iš byloje esančių įrodymų bei paminėto teisinio reglamentavimo matyti, jog Žemės sklypo ribų negalima pažymėti, kadangi Žemės sklypo ribos kerta Marijampolės miesto ribą. Tai patvirtina kadastro žemėlapio ištrauka (I t., b. l. 84). Be to, pareiškėjui buvo išaiškinta teisė skųsti VĮ Registrų centro Marijampolės filialo 2012 m. vasario 17 d. sprendimą Nr. (2070/08)S-683 „Dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų pakeitimo nekilnojamojo turto kadastre“, tačiau pareiškėjas šia teise nepasinaudojo.

21Teismas atmetė ir nevertino pareiškėjo argumentų, jog kai kurių žemės sklypų (kertant Marijampolės miesto ribas) kadastro ir registro duomenys buvo pakeisti, kadangi tai nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas.

22Teismas pažymėjo, jog iš byloje pateiktų dokumentų matyti, kad Marijampolės savivaldybės taryba 2012 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. I-597 „Dėl Marijampolės miesto ribų keitimo inicijavimo“ nusprendė inicijuoti Marijampolės miesto ribų keitimą. Taigi, tik pakeitus Marijampolės miesto teritorijos ribas ir jų pakeitimus įregistravus teisės aktų nustatyta tvarka, atsiras galimybė pareiškėjui įregistruoti ir minimo žemės sklypo ribų pakeitimus.

23Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas sprendė, kad ginčijami sprendimai, kuriais atsisakyta pakeisti žemės sklypo kadastro ir registro duomenis nekilnojamojo turto kadastre bei nekilnojamųjų daiktų nuosavybės teises yra teisėti, todėl naikinti juos nėra pagrindo bei nėra pagrindo tenkinti išvestinio reikalavimo įpareigoti VĮ Registrų centro Marijampolės filialą pagal pareiškėjo 2012 m. vasario 6 d. pateiktą prašymą atlikti ginčo žemės sklypo registro duomenų pakeitimus.

24Pareiškėjas papildomu skundu (I t., b. l. 177-178) prašė įpareigoti Marijampolės savivaldybės administraciją inicijuoti Marijampolės miesto ribų keitimą ir vykdyti Taisyklių 27.1-29 punktuose numatytas procedūras.

25Teismas pažymėjo, kad 2012 m. kovo 2 d. sodininkų bendrijos “Statybininkas” nariai, tarp jų ir pareiškėjas, kreipėsi į Marijampolės savivaldybės merą prašydami atlikti Marijampolės miesto administracinių ribų pakeitimo procedūras, kad sodininkų bendrijos sklypai patektų į Marijampolės savivaldybės teritoriją (I t., b. l. 88).

26Marijampolės mieto ribų keitimas inicijuotas 2012 m. birželio 25 d. Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu Nr. I-597 (I t., b. l. 90), byloje nėra ginčo, jog nutarimo 27.1 punkte nurodyta procedūra, įpareigojanti naudojantis ortofotografinio žemėlapio su georeferencinio pagrindo informacija ir nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio (M 1:10000) informacija, pažymėti esamas ribas, pagal kurias nustatomi žemės sklypų adresai, su siūlomais pakeitimais, yra įgyvendinta, tai patvirtina byloje esantys ir grafiniai duomenys (II t., b. l. 53-54), todėl pareiškėjo reikalavimas dėl įpareigojimo inicijuoti Marijampolės miesto ribų keitimą bei dėl nutarimo 27.1 punkto vykdymo atmestas kaip nepagrįstas.

27Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas taip pat prašė įpareigoti Marijampolės savivaldybės administraciją organizuoti konsultavimąsi su vietos gyventojais taisyklių 36 punkte nustatyta tvarka, t. y. įvykdyti Taisyklių 27.2 punkte numatytas procedūras. Administracinės bylos duomenys patvirtina, jog, vykdant šį įpareigojimą, savivaldybės administracija parengė Marijampolės savivaldybės tarybai svarstyti sprendimo projektą Nr. TR-112 „Dėl gyventojų apklausos skelbimo, apklausos komisijos sudarymo ir gyventojų apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo“. (I t., b. l. 179-183, 184). Šis projektas buvo įtrauktas į 2013 m. vasario 25 d. Marijampolės savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę, tačiau posėdžio metu iš darbotvarkės išbrauktas, nes jo priėmimui prieštaravo Vyriausybės atstovas Marijampolės apskrityje (II t., b. l. 56). Byloje esantys Marijampolės savivaldybės administracijos darbuotojų pasitarimo protokolai (I t., b. l. 154, 155, 161) patvirtina, jog Taisyklių 27.2 punkte numatytai procedūrai buvo rengiamasi, ruošiami gyventojų sąrašai tų gyvenamųjų vietovių, kurios bus jungiamos prie Marijampolės miesto teritorijos ribos, vėliau sąrašai tikslinti, seniūnai įpareigoti pateikti kandidatūras iš seniūnijų į sudaromas gyventojų apklausos komisijas, seniūnai įpareigoti pateikti patikslintus gyventojų sąrašus.

28Nors pareiškėjas Marijampolės savivaldybės administraciją kaltina Marijampolės miesto ribų keitimo procedūros vilkinimu, tačiau objektyvių įrodymų, pagrindžiančių šias aplinkybes, teismui nepateikta. Teismas pažymėjo, jog dalis pagal patikslintą skundą reiškiamų reikalavimų yra įvykdyta, dėl kitos dalies yra atliekami veiksmai, nukreipti Taisyklių 27.2. – 29 punktuose numatytų procedūrų įgyvendinimui, tačiau Vyriausybės atstovui Marijampolės apskrityje vetavus šio teisės akto priėmimą, tarybai nepatvirtinus aprašo, vykstant ginčui dėl teisės aktų taikymo, negalima konstatuoti savivaldybės administracijos kaltės dėl minėtų veiksmų nevykdymo. Teismas pažymėjo, jog Taisyklių 27 – 29 punktuose numatytų procedūrų atlikimui nėra nustatyti terminai, išskyrus Taisyklių 28 punktą dėl gyventojų apklausos organizavimo.

29Įvertinęs miesto ribų keitimo veiksmų, įtvirtintų Taisyklėse, apimtį, veiksmų pobūdį, jų koordinavimo būtinumą su kitomis institucijomis, su šia procedūra susijusį gyventojų skaičių, byloje nenustačius duomenų, kad nurodytus veiksmus atsakovas vilkino atlikti ar apskritai atsisakė atlikti, teismas sprendė, kad pareiškėjo reikalavimas dėl įpareigojimo atlikti veiksmus yra nepagrįstas, todėl netenkintinas.

30III.

31Pareiškėjas pateikė apeliacinį skundą (t. II, b. l. 85-90), kuriuo prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. gegužės 3 d. sprendimą ir pareiškėjo skundą tenkinti.

32Apeliaciniame skunde dėsto tokius argumentus:

331. Dėl reikalavimo panaikinti teritorinio ir centrinio registratoriaus sprendimus. Pažymi, kad visi veiksmai, susiję su ginčo žemės sklypo patikslintų geodezinių matavimų atlikimu, atlikti įstatymo nustatyta tvarka gaunant tai patvirtinančius dokumentus, kurių pagrindu institucija, kurios veiksmai skundžiami, turėjo atlikti registro duomenų pakeitimus.

34Pažymi, kad pareiškėjo prašymas atlikti jam nuosavybės teise priklausančio Žemės sklypo registro pakeitimus iš esmės netenkintas dėl to, kad Žemės sklypo ribos kerta Marijampolės miesto ribą, dėl ko nekilnojamojo daikto negalima pažymėti kadastro žemėlapyje Kadastro įstatymo 17 straipsnyje 4 dalyje nustatyta tvarka. Tačiau byloje pateikti duomenys, t. y. VĮ Registrų centrui adresuotas 2012 m. sausio 3 d. Marijampolės savivaldybės administracijos raštas Nr. AS-67(5.9) bei atsakovų VĮ Registrų centro Marijampolės filialo ir VĮ Registrų centro atstovės 2013 m. sausio 22 d. vykusio teismo posėdžio metu duoti paaiškinimai patvirtina tai, kad ne kartą yra taikytos išimtys kitiems asmenims atsakovui, kaip institucijai, atliekant registratoriaus veiksmus viešame registre nekilnojamųjų daiktų (žemės sklypų), kurių ribas taip pat kerta Marijampolės miesto riba. Todėl skundžiamame sprendime nepagrįstai atmesti bei nevertinti svarbūs nagrinėjamo ginčo kontekste pareiškėjo argumentai, jog kai kurių žemės sklypų, kurių ribas taip pat kerta Marijampolės miesto riba, kadastro ir registro duomenys buvo pakeisti.

35Pažymi, kad teismas skundžiamame sprendime neteisingai nurodo, kad pareiškėjui buvo išaiškinta teisė skųsti VĮ Registrų centro Marijampolės filialo 2012 m. vasario 17 d. (klaidingai nurodoma sprendimo priėmimo data – 2012 m. vasario 6 d.) sprendimą Nr. (2070/08)S-683, tačiau pareiškėjas šia teise nepasinaudojo, nes pareiškėjas yra ja pasinaudojęs. Teigia, kad centrinio registratoriaus neigiamas sprendimas Nr. 24 priimtas 2013 m. sausio 28 d., pareiškėjo gautas 2013 m. sausio 31 d., t. y. jau 2013 m. sausio 22 d. vykusio teismo posėdžio metu išnagrinėjus bylą iš esmės. Akcentuoja, kad abu aukščiau minėti centrinio registratoriaus sprendimai yra tarpusavyje susiję, priimti to paties pareiškėjo 2012 m. vasario 6 d. pateiktu prašymu, tuo pačiu pagrindu, kas šiuo atveju lemia, jog minėto centrinio registratoriaus sprendimo neapskundimas teismui nėra pagrindas atsisakyti spręsti 2012 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. (2070/08)S-683 panaikinimo klausimą.

362. Dėl reikalavimo įpareigoti Marijampolės savivaldybės administraciją atlikti veiksmus. Pažymi, kad 2012 m. kovo 2 d. sodininkų bendrijos „Statybininkas“ bendrijos nariai, tarp jų ir pareiškėjas, kreipėsi į Marijampolės savivaldybės merą prašydami atlikti Marijampolės miesto administracinių ribų pakeitimo procedūras, kad sodininkų bendrijos sklypai patektų į Marijampolės savivaldybės teritoriją. 2012 m. kovo 21 d. Marijampolės savivaldybės mero raštu Nr. AS-3346(3.17) dėl Marijampolės miesto gyvenamosios vietovės ribos pareiškėjas buvo informuotas, jog klausimą dėl vietos gyventojų apklausos organizavimo dėl Marijampolės miesto gyvenamosios vietovės ribų keitimo planuojama teikti svarstyti Marijampolės savivaldybės tarybai 2012 m. balandžio mėnesį, tuo tarpu iš byloje pateiktos medžiagos matyti, kad Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-597 dėl Marijampolės miesto ribų keitimo iniciavimo priimtas tik 2012 m. birželio 25 d., t. y. daug vėliau nei nurodytame rašte. Minėtos aplinkybės tik patvirtina tai, jog institucija, kuriai teisės aktų tvarka pavesta funkcija atlikti veiksmus susijusius su miesto gyvenamosios vietovės ribos keitimu, siekė vilkinti bei nutolinti procesą.

37Pareiškėjas nesutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad jis nepateikė objektyvių įrodymų, pagrindžiančių Marijampolės savivaldybės administracijos kaltę vilkinant miesto ribų keitimo procedūrą. Pareiškėjo nuomone, teismas neįsigilino į pateiktus įrodymus. Teigia, kad pareiškėjo kreipimasis į savivaldybę įregistruotas 2012 m. kovo 2 d., o pirmieji savivaldybės veiksmai šiuo klausimu atlikti 2012 m. birželio 25 d. priimant savivaldybės tarnybos sprendimą Nr. 1-597 „Dėl Marijampolės miesto ribų keitimo inicijavimo“. Aukščiau minėto sprendimo projektas 2013 m. kovo 25 d. buvo svarstytas tarybos posėdyje, tačiau vetuotas Vyriausybės atstovo. Taigi per metus laiko nebuvo sugebėta netgi paruošti projekto sprendimo, reglamentuojančio gyventojų apklausos vedimo klausimus ir atitinkančio įstatymų ir poįstatyminių aktų reikalavimus. Teigia, kad pats atsakovas pateikia savo neveikimo įrodymus, nes jis akivaizdus išanalizavus atsakovo pateiktus rašytinius įrodymus.

38Pareiškėjas nurodo, kad atsakovas pateikė melagingus duomenis, jog Marijampolės savivaldybės administracija parengė Marijampolės savivaldybės tarybai svarstyti sprendimo projektą Nr. TR-112 „Dėl gyventojų apklausos skelbimo, apklausos komisijos sudarymo ir gyventojų apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuris buvo svarstytas Marijampolės savivaldybės tarybos posėdyje vykusiame 2013 m. kovo 25 d. Nurodo, kad 2013 m. balandžio 17 d. vykusio teisino posėdžio metu pareiškėjo atstovės nurodyti duomenys patvirtino priešingą faktą, t. y. kad patikrinus Marijampolės savivaldybės tarybos internetiniame tinklalapyje visiems viešai prieinamą informaciją apie Marijampolės savivaldybės tarybos įvykusius posėdžius, 2013 m. kovo 25 d. vykusiame Marijampolės savivaldybės tarybos posėdyje 53 darbotvarkės klausimu svarstyta „Bendravimo su vaikais tobulinimo kursų organizavimo ir jų rengimo užtikrinimo Marijampolės savivaldybės tvarkos nustatymas“. Pažymi ir tai, jog pareiškėjui kreipusis į atsakovą Marijampolės savivaldybės administraciją (pareiškėjo kreipimasis pateiktas byloje), kad šis pateiktų duomenis, jog yra skirtos lėšos biudžete 2012 m. birželio 25 d. priimto sprendimo Nr. 1-597 „Dėl Marijampolės miesto ribų keitimo inicijavimo“ įgyvendinimui, 2013 m. balandžio 17 d. vykusio teismo posėdžio metu atsakovo atstovė nurodė, jog patvirtintoje biudžeto sąmatoje konkrečia eilute lėšos nėra numatytos, kas patvirtina, jog atsakovas vilkina veiksmų atlikimą.

39Pažymi, kad tai, jog norminiame akte nenurodyti konkretūs terminai nereiškia, kad akte nustatytą procedūrą galima vykdyti bet kaip, nes tokiu būdu procedūros dėl gyvenamosios vietovės ribų pakeitimo gali užsitęsti neapibrėžtą laiko tarpą pareiškėjui neturint galimybės jam priklausančiu turtu tinkamai disponuoti, o tokia situacija akivaizdžiai pažeidžia pareiškėjo teises ir teisėtus interesus. Taigi atsakovo – Marijampolės savivaldybės administracijos – neveikimu (netinkamu veikimu) yra pažeidžiami pareiškėjo interesai.

40Atsakovas VĮ Registrų centro Marijampolės filialas pateikė atsiliepimą į pareiškėjo apeliacinį skundą, kuriuo prašo apeliacinį skundą atmesti, o Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. gegužės 3 d. sprendimą palikti nepakeistą.

41Atsiliepime nurodo, kad 2012 m. vasario 6 d. pareiškėjas kreipėsi į VĮ Registrų centro Marijampolės filialą su prašymu dėl kadastro ir registro duomenų pakeitimo. Remiasi Kadastro įstatymo 17 straipsnio 4 dalimi, kurioje nustatyta, kad, įrašydamas nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą, kadastro tvarkytojas Kadastro nuostatų nustatyta tvarka pažymi šiuos daiktus nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje. Prieš pažymint nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje nekilnojamojo daikto ribas, patikrinama, ar inter alia žemės sklypo ribos nekerta administracinių vienetų, kadastro vietovių ir blokų ribų dėl priežasčių, nesusijusių su nekilnojamojo turto kadastro žemėlapiui naudojamos kartografinės medžiagos tikslumu ar administracinių vienetų, kadastro vietovių ir blokų ribų tikslumu (Kadastro įstatymo 17 str. 4 d. 3 p.). Kadastro įstatymo 14 straipsnis reglamentuoja kadastro tvarkytojo teisę atsisakyti įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į Nekilnojamojo daikto kadastrą ar juos pakeisti, kai Kadastro įstatymo 14 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka negalima nekilnojamojo daikto pažymėti kadastro žemėlapyje. Kadangi pareiškėjui priklausančio Žemės sklypo ribos kerta Marijampolės miesto teritorijos ribas, nekilnojamojo daikto negalima pažymėti kadastro žemėlapyje. Dėl to tiek teritoriniai, tiek centrinio registratoriaus priimti sprendimai yra teisėti.

42Atsakovas Marijampolės savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą į pareiškėjo apeliacinį skundą, kuriame prašo apeliacinį skundą atmesti, o Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. gegužės 3 d. sprendimą palikti nepakeistą.

43Atsiliepime pažymi, kad nesutinka su pareiškėjo skunde nurodytu reikalavimu įpareigoti Marijampolės savivaldybę per 2 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos įvykdyti Marijampolės savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. I-597 „Dėl Marijampolės miesto ribų keitimo inicijavimo“ nustatytą pareigą. Nurodo, kad Taisyklių 24 punktas numato, kad gyvenamąsias vietoves nustato ir panaikina, jų teritorijų ribas nustato ir keičia, pavadinimus gyvenamosioms vietovėms suteikia ir keičia Lietuvos Respublikos Vyriausybė, atsižvelgdama į savivaldybės tarybos siūlymą, pateiktą atsižvelgiant į vietos gyventojų nuomonę. Todėl Marijampolės savivaldybės taryba 2012 m. birželio 25 d. priėmė sprendimą Nr. l-597 ,,Dėl Marijampolės miesto ribų keitimo inicijavimo“ ir, atsižvelgdama į pareiškėjo prašymą, nusprendė inicijuoti Marijampolės miesto ribų keitimą. Taigi ribų keitimas jau yra inicijuotas ir procedūra pradėta, o pareiškėjas savo iniciatyvos teisę jau įgyvendino.

44Dėl pareiškėjo nurodyto 2 mėnesių termino pažymi, kad toks įpareigojimas būtų visiškai nepagrįstas ir neatitiktų teisės aktų reikalavimų. Taisyklių IV ir V skyriai numato, kokie konkretūs veiksmai turi būti atlikti norint pakeisti gyvenamųjų vietovių teritorijų ribas. Vien Taisyklių 36 punkte aiškiai numatytas laikas ir laikotarpis, per kuri vietos gyventojai gali susipažinti su tam tikrais dokumentais ir pareikšti nuomonę apie teikiamus pasiūlymus. Sis laikotarpis yra nuo 1 iki 2 mėnesių. Todėl pareiškėjo reikalavimas įpareigoti Marijampolės savivaldybę per 2 mėnesius atlikti visas su ribų keitimu susijusias procedūras yra nelogiškas ir nepagrįstas teisės aktų reikalavimais.

45Pažymi, kad pareiškėjo prašomi parengti numatyto mastelio žemėlapiai (M 1 : 1 0000) yra paruošti ir buvo pateikti Kauno apygardos administraciniam teismui. Be to, Marijampolės savivaldybės taryba 2013 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. I-221 ,,Dėl Vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo ir Vietos gyventojų apklausos komisijos sudarymo“ patvirtino Vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašą ir Vietos gyventojų apklausos komisijos sudėtį. Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius 2013 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. DV-759 paskelbė vietos gyventojų apklausą dėl Marijampolės miesto teritorijos ribų keitimo pagal parengtą planą. Taigi pareiškėjo teiginiai dėl neveikimo ir vilkinimo yra nepagrįsti, visos procedūros yra įgyvendinamos laikantis teisės aktuose nustatytos tvarkos ir terminų.

46Trečiasis suinteresuotas asmuo Marijampolės savivaldybės taryba pateikė atsiliepimą į pareiškėjo apeliacinį skundą, kuriame prašo apeliacinį skundą atmesti, o Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. gegužės 3 d. sprendimą palikti nepakeistą.

47Atsiliepime pateikiame tokie patys argumentai, kaip ir atsakovo Marijampolės savivaldybės administracijos pateiktame atsiliepime.

48Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos pateikė atsiliepimą į pareiškėjo apeliacinį skundą, kuriame prašo apeliacinį skundą tenkinti.

49Atsiliepime nurodo, kad ginčo žemės sklypo kadastrinių matavimų byla Marijampolės apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamento Marijampolės žemėtvarkos skyriaus buvo patikrinta 2010 m. kovo 29 d. ir žemės sklypo planas suderintas 2010 m. kovo 29 d. Patikrinus buvo konstatuota, kad žemės sklypo kadastro duomenų byla parengta teisingai. Atsižvelgiant į tai, nekilnojamojo turto kadastro duomenų pakeitimai turėtų būti įrašyti į Nekilnojamojo turto kadastrą.

50Pažymi, kad nors pirmosios instancijos teismas priimtame sprendime nurodė, kad nėra nustatyti konkretūs terminai, per kiek laiko turi būti atliekama miesto ribų keitimo procedūra, tačiau valstybinės institucijos turi vadovautis protingumo ir teisingumo kriterijais ir, jei gyvenamosios vietovės ribos pakeitimas užsitęs neapibrėžtą laiko tarpą, pareiškėjas visą tą laikotarpį negalės jam priklausančiu turtu tinkamai disponuoti.

51Teisėjų kolegija

konstatuoja:

52IV.

53Apeliacinis skundas atmestinas.

54Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl nekilnojamojo turto registro tvarkytojo sprendimo, kuriuo atsisakyta tenkinti pareiškėjo prašymą pakeisti nekilnojamo turto registro duomenis, teisėtumo bei Marijampolės savivaldybės administracijos neveikimo vykdant Marijampolės miesto ribų keitimo procedūrą.

55Pagal bylos aplinkybes nustatyta, kad pareiškėjui nuosavybės teise priklauso žemės sklypas, kadastrinis Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ). Žemės sklypas buvo suformuotas pagal preliminarius matavimus. Vėliau buvo atlikti patikslinti kadastriniai matavimai ir gauti tai patvirtinantys dokumentai, kurių pagrindu pareiškėjas kreipėsi į VĮ Registrų centro Marijampolės filialą prašydamas pakeisti jam nuosavybės teise priklausančio Žemės sklypo kadastro ir registro duomenis.

56VĮ Registrų centro Marijampolės filialas 2012 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. (2070/08)S-683 nutarė pareiškėjo prašymą dėl kadastro duomenų pakeitimo atmesti, nes minėto Žemės sklypo ribų nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje pažymėti negalima, kadangi jo ribos kerta Marijampolės miesto ribą (Kadastro įstatymo 17 str. 4 d. 3 p.).

57VĮ Registrų centro Marijampolės filialas 2012 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. (2070/06)S-710 pareiškėjo prašymo dėl registro duomenų pakeitimo netenkino, nes registro duomenų nebuvo galima keisti, kol atliktų kadastrinių matavimų duomenys nėra įrašyti į Nekilnojamo turto kadastrą.

58Pareiškėjas VĮ Registrų centrui išankstinio nagrinėjimo ne per teismą tvarka apskundė VĮ Registrų centro Marijampolės filialo 2012 m. vasario 21 d. sprendimą Nr. (2070/06)S-710. VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija 2012 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. 90 pareiškėjo skundą atmetė ir paliko galioti teritorinio registratoriaus priimtą sprendimą.

59Kauno apygardos administracinis teismas 2013 m. gegužės 3 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

60Skundžiamas VĮ Registrų centro Marijampolės filialo 2012 m. vasario 21 d. sprendimas Nr. (2070/06)S-710, kuriuo atmestas pareiškėjo prašymas dėl registro duomenų keitimo, priimtas remiantis Registro įstatymo 26 straipsnio 3 dalies 2 punktu, 29 straipsnio 7 punktu bei 9 straipsnio 2 punktu. Registro įstatymo 26 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad, išnagrinėjęs prašymą, teritorinio registratoriaus įgaliotas darbuotojas gali priimti vieną iš sprendimų, be kita ko, sprendimą prašymą atmesti – atsisakyti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus įregistruoti Nekilnojamojo turto registre (Registro įstatymo 26 str. 3 d. 2 p.). Registro įstatymo 29 straipsnis detalizuoja, kada registro tvarkytojui suteikiama teisė atsisakyti įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymus ar juridinius faktus.

61Nagrinėjamu atveju duomenų pakeitimus atsisakyta registruoti remiantis Registro įstatymo 29 straipsnio 7 punktu, kuriame nustatyta, kad atsisakyti registruoti galima, kai įstatymai nenumato galimybės prašomas įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymus ar juridinius faktus registruoti Nekilnojamojo turto registre. Teritorinis registratorius rėmėsi Registro įstatymo 9 straipsnio 2 dalimi, kur įtvirtinta, kad nekilnojamojo daikto įregistravimu Nekilnojamojo turto registre yra laikomas Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nustatyta tvarka to daikto duomenų įrašymas į Nekilnojamojo turto kadastrą. Iš šios normos matyti, kad pakeitimai Nekilnojamojo turto registre galimi, kai Kadastro įstatymo nustatyta tvarka duomenys įrašomi į Nekilnojamojo turto kadastrą. Nagrinėjamos bylos atveju po patikslintų kadastrinių matavimų gauti duomenys nebuvo įrašyti į Nekilnojamojo turto kadastrą (jie negalėjo būti įrašyti, nes Žemės sklypo ribos kirto Marijampolės miesto ribą). Teisėjų kolegija sprendžia, kad, esant aptartam teisiniam reguliavimui, teritorinis registratorius teisėtai rėmėsi Registro įstatymo 9 straipsnio 2 dalimi ir sprendė, kad nagrinėjamu atveju įstatymai nenumato galimybės pakeisti Žemės sklypo duomenų Nekilnojamojo turto registre. Dėl to tai yra pagrindas (Registro įstatymo 29 str. 7 p.) registro tvarkytojui atsisakyti įregistruoti duomenų pakeitimus. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, teritorinis registratorius kadastro duomenis atsisakė pakeisti, kadangi Žemės sklypo ribos kerta Marijampolės miesto ribą, o registro duomenis atsisakyta pakeisti, nes nebuvo pakeisti kadastro duomenys. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija daro išvadą, kad VĮ Registrų centro Marijampolės filialo 2012 m. vasario 21 d. sprendimas Nr. (2070/06)S-710 yra teisėtas ir nėra pagrindo jo naikinti remiantis pareiškėjo nurodomais argumentais.

62Apeliaciniame skunde pareiškėjas teigia, kad pirmosios instancijos teismo sprendime nepagrįstai atmesti bei nevertinti svarbūs nagrinėjamo ginčo kontekste pareiškėjo argumentai, jog kai kurių žemės sklypų, kurių ribas taip pat kerta Marijampolės miesto riba, kadastro ir registro duomenys buvo pakeisti. Teisėjų kolegija pažymi, kad pareiškėjo nurodomi argumentai nėra svarbūs nagrinėjamos bylos kontekste, nes, kaip matyti iš aptarto teisinio reguliavimo, registro tvarkytojas, esant nustatytoms aplinkybėms, turėjo teisę atsisakyti keisti duomenis. Tai, kad kai kuriems asmenims buvo taikomos išimtys, negali būti pagrindu teismui įpareigoti viešojo administravimo subjektą vykdyti tam tikrus veiksmus, kurių atlikimas jam nėra privalomas pagal įstatyme nustatytą reguliavimą, ar panaikinti teisėtą pagal įstatymų reikalavimus viešojo administravimo subjekto priimtą sprendimą remiantis tuo, kad tam tikriems asmenims įstatyme nustatyti reikalavimai buvo netaikyti ar sušvelninti. Be to, pareiškėjas, prašydamas taikyti jam išimtį ir nurodydamas kitų asmenų pavyzdžius, iš esmės pripažįsta, kad Žemės sklypo kadastrinių duomenų pakeitimai negalėjo būti registruoti, nes sklypo ribas kerta Marijampolės miesto riba. Priešingu atveju pareiškėjui net nereikėtų prašyti taikyti išimties. Be to, nekilnojamojo turto registro tvarkytojas, atsikirsdamas į minėtus pareiškėjo skundo motyvus, pateikė paaiškinimus bei dokumentus, patvirtinančius, kad pareiškėjo nurodomi motyvai neatitinka tikrovės, būtent registrų tvarkytojas patvirtino, kad registre nėra įrašų apie pareiškėjo nurodomų asmenų registruotą nekilnojamąjį turtą arba išimtys nebuvo taikomos.

63Pastebėtina ir tai, kad byloje iš esmės nėra ginčo dėl to, kad nekilnojamojo turto registro tvarkytojas atliko teisėtus veiksmus, t. y. turėjo teisėtą pagrindą atsisakyti atlikti pareiškėjo prašomus veiksmus, todėl taip pat byloje nėra ginčo dėl to, kad nagrinėjamu atveju viešojo administravimo subjektas teisingai taikė minėtas Registro įstatymo nuostatas. Dėl to nėra teisėto pagrindo, kuriam esant būtų galima konstatuoti viešojo administravimo subjekto priimto sprendimo neteisėtumą ir kartu apginti pareiškėjo teises (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 3 str.).

64Bylos dokumentai patvirtina, kad pareiškėjas savo teisių pažeidimą gali sieti su tuo, kad, kaip minėta, jam nuosavybės teise priklausantis sklypas suformuotas atlikus preliminarius matavimus. Pareiškėjas įgijo sklypą, buvusį sodininkų bendrijos „Statybininkas“ teritorijoje, 1995 metais valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu. 2010 metais atlikti sklypo kadastriniai matavimai. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, Kazlų Rūdos, Kalvarijos žemėtvarkos skyrius 2010 metais priėmė įsakymą, kuriuo leido nekilnojamojo turto registre patikslinti žemės sklypo registro įrašus, žemės sklypo konfigūraciją bei ribų posūkio taškus sumažinant žemės sklypo plotą nuo 0,0865 iki 0,0858 ha, įsakymas buvo patikslintas 2012 metais (t. I, b. l. 16, 17). 2012 m. vasario 2 d. minėtas teritorinis žemėtvarkos skyrius kreipėsi į VĮ Registrų centro filialą su prašymu pažymėti ginčo Žemės sklypo ribas kadastro žemėlapyje pagal pridedamus kadastrinius matavimus (t. I, b. l. 18). Teritorinio žemėtvarkos skyriaus specialisto 2012 m. sausio 31 d. Žemės sklypo kadastro duomenų patikslinimo akte padaryta išvada, kad šio Žemės sklypo ribos kadastro žemėlapyje kertasi, nes Marijampolės miesto riba nustatyta klaidingai Marijampolės vietinėje koordinačių sistemoje, dėl to žemės sklypų ribos kadastro žemėlapyje nesutampa, todėl būtina tikslinti Marijampolės miesto ribą (t. I, b. l. 19). Minėti faktiniai duomenys patvirtina, kad, jau teikiant duomenis nekilnojamojo turto registro tvarkytojui dėl kadastro duomenų nustatymo atlikus sklypo kadastrinius matavimus, buvo aišku, kad sklypo ribos negali būti pažymėtos kadastro žemėlapyje.

65Pareiškėjas kreipėsi į teismą dėl nekilnojamojo turto registro tvarkytojo neteisėtų veiksmų, nors faktiniai bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėjas negali įgyvendinti savo teisių dėl to, kad yra netikslumai dokumentuose, kurių pagrindu pareiškėjas įgijo daiktines teises bei dokumentuose, kurių pagrindu prašoma atlikti veiksmus Nekilnojamojo turto registre. Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo veikla nėra susijusi su valstybinės žemės, kurios ribos pardavimo metu būdavo nustatomos preliminariai, pardavimu, dėl ko, žymint tikslias ribas, faktiškai galėdavo atsirasti žemės ploto trūkumas, todėl ši institucija savo veiksmais ar administraciniais sprendimais negali pašalinti netikslumų, atsiradusių ne dėl šios institucijos vykdomų funkcijų. Registro įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad nekilnojamojo turto registro tvarkytojas įstatymų nustatyta tvarka atsako už duomenų, kaupiamų nekilnojamojo turto registre, teisingumą ir apsaugą; nekilnojamojo turto registro tvarkytojas atsako tik už tai, kad nekilnojamojo turto registre įrašyti duomenys atitinka dokumentus, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti. Pareiškėjui kreipiantis į administracinį teismą dėl viešojo administravimo subjekto sprendimų teisėtumo patikrinimo, kai šio viešojo administravimo subjekto kompetencija nėra susijusi su teisinės situacijos, kuriai esant pareiškėjas negali įgyvendinti savo teisių, atsiradimu, pareiškėjo teisės paprastai negali būti efektyviai apgintos, nes tokiu atveju negali būti nustatytas minėto viešojo administravimo subjekto veiksmų neteisėtumas (ABTĮ 3 str.).

66Pareiškėjas apeliaciniame skunde pažymi, kad centrinio registratoriaus sprendimo neapskundimas teismui nėra pagrindas atsisakyti spręsti 2012 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. (2070/08)S-683 panaikinimo klausimą. Pagal bylos aplinkybes matyti, kad pareiškėjas 2012 m. vasario 17 d. sprendimą Nr. (2070/08)S-683 apskundė praleidęs jo apskundimo terminą. Iš prie apeliacinio skundo pridėto 2013 m. sausio 22 d. centrinio registratoriaus sprendimo (II t., b. l. 91-92) matyti, kad pareiškėjo praleistas terminas buvo atnaujintas ir 2012 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. (2070/08)S-683 teisėtumo klausimas išnagrinėtas iš esmės. Šio centrinio registratoriaus sprendimo pareiškėjas pirmosios instancijos teismui neskundė. Teisėjų kolegija pažymi, kad ABTĮ 130 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad apeliaciniame skunde negalima kelti reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme. Naujais reikalavimais nelaikomi reikalavimai, neatsiejamai susiję su jau pareikštais reikalavimais. Pažymėtina, kad pareiškėjas pats nusprendė kreiptis į teismą prašydamas panaikinti tik 2012 m. vasario 21 d. sprendimą Nr. (2070/06)S-710, tačiau neapskundęs 2012 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. (2070/08)S-683. Tokiu atveju pareiškėjo suformuluotas pirmosios instancijos teisme skundo pagrindas ir dalykas, t. y. pareiškėjo ginčijamo teisinio santykio ribos, apsprendžia ne tik bylos nagrinėjimo ribas pirmosios instancijos teisme, bet iš esmės lemia ir bylos nagrinėjimo ribas apeliacinės instancijos teisme. Todėl apeliacinės instancijos teismas nenagrinėja 2012 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. (2070/08)S-683 teisėtumo, nes dėl šio sprendimo pasisakyta tik apeliaciniame skunde, o pagal ABTĮ 130 straipsnio 6 dalį tokio naujo reikalavimo kelti negalima.

67Pareiškėjas apeliaciniame skunde nesutinka ir su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad jis nepateikė objektyvių įrodymų, pagrindžiančių Marijampolės savivaldybės administracijos kaltę vilkinant miesto ribų keitimo procedūrą. Pareiškėjas teigia, kad sodininkų bendrijos „Statybininkas“ nariai 2012 m. kovo 2 d. kreipėsi į Marijampolės savivaldybės merą prašydami atlikti Marijampolės miesto administracinių ribų pakeitimo procedūras. Teigia, kad sprendimas dėl Marijampolės miesto ribų keitimo inicijavimo priimtas tik 2012 m. birželio 25 d.

681994 m. liepos 19 d. Lietuvos Respublikos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo Nr. I-558 (toliau – ir Administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas) 13 straipsnyje yra įtvirtintos pagrindinės nuostatos dėl pasiūlymų ir dokumentų administraciniams vienetams ir gyvenamųjų vietovių teritorijoms nustatyti bei riboms keisti nagrinėjimo. Administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 13 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad dokumentų ir pasiūlymų, reikalingų Lietuvos Respublikos teritorijos administraciniams vienetams steigti ar panaikinti, jų ir gyvenamųjų vietovių pavadinimams suteikti ar keisti, teritorijų riboms nustatyti ar keisti ir kurorto arba kurortinės teritorijos statusui suteikti ar panaikinti, pateikimo ir nagrinėjimo tvarką ir konsultavimosi su vietos gyventojais dėl pavadinimų gyvenamosioms vietovėms suteikimo ar keitimo, jų teritorijų ribų nustatymo ar keitimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

69Gyvenamųjų vietovių ribų keitimo procedūrą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 651 patvirtintos Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisyklės. Taisyklių 24 punktas nustato, kad gyvenamąsias vietoves nustato ir panaikina, jų teritorijų ribas nustato ir keičia, pavadinimus gyvenamosioms vietovėms suteikia ir keičia Lietuvos Respublikos Vyriausybė, atsižvelgdama į savivaldybės tarybos pasiūlymą, pateiktą įvertinus vietos gyventojų nuomonę (kokia gyventojų nuomonė, sužinoma su jais konsultuojantis šių Taisyklių V skyriuje nustatyta tvarka). Taisyklių 25 punkte apibrėžta, kad iniciatyvos teisę savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka siūlyti nustatyti ar panaikinti gyvenamąsias vietoves, nustatyti ir keisti jų teritorijų ribas, suteikti ir keisti pavadinimus gyvenamosioms vietovėms turi tų gyvenamųjų vietovių gyventojai ir jose veikiantys juridiniai asmenys. Iniciatyvos teisę šiais klausimais turi ir savivaldybės institucijos. Taisyklių 27 punkte išdėstyti savivaldybės administracijos veiksmai, kuriuos ji turi atlikti, kai pasiūlymams po nagrinėjimo pritaria savivaldybės taryba.

70Teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais pareiškėjas iš esmės teigia, kad Marijampolės savivaldybė vilkino Marijampolės miesto ribų keitimo procedūrą. Pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, kad pareiškėjas, kaip gyvenamosios vietovės gyventojas, pasinaudojo jam suteikta iniciatyvos teise kreiptis dėl teritorijų ribų keitimo pagal Taisyklių 25 punktą. Marijampolės miesto ribų keitimas yra inicijuotas 2012 m. birželio 25 d.

71Pareiškėjas iš esmės reikalauja įpareigoti savivaldybę vykdyti teisės aktų reikalavimus, t. y. vykdyti Taisyklių reikalavimus, susijusius su gyvenamosios vietovės ribos keitimu. Minėta, kad Taisyklės įtvirtina gyventojų iniciatyvos teisę, taip pat nustato konsultavimosi su vietos gyventojais tvarką, būtent savivaldybė organizuoja vietos gyventojų apklausą, gyventojai gali susipažinti su gyvenamosios vietovės ribų keitimo dokumentais bei pareikšti nuomonę apie teikiamus pasiūlymus. Administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas taip pat ir Taisyklės įtvirtina gyventojų dalyvavimą keičiant gyvenamųjų vietovių ribas, tačiau šis dalyvavimas yra tik patariamasis. Minėti teisės aktai nenustato gyventojams teisės dalyvauti priimant sprendimus dėl gyvenamųjų vietovių ribų pakeitimo, nėra, pvz., nustatyta gyventojų teisė skųsti priimamus sprendimus. Pareiškėjo savivaldybei pareikštas reikalavimas – vykdyti Vyriausybės nutarimą – negali būti vertinamas kaip reikalavimas priimti individualų administracinį sprendimą, t. y. vienkartį teisės taikymo aktą, skirtą konkrečiam subjektui ar individualiais požymiais apibūdintų subjektų grupei (ABTĮ 2 str. 14 p.). ABTĮ 5 straipsnis nustato asmenims teisę kreiptis į administracinį teismą, kad būtų apginta jo pažeista ar ginčijama teisė arba įstatymų saugomas interesas, ši taisyklė įtvirtina teisę ginti savo teisę. Pareiškėjo reikalavimas savivaldybei nėra susijęs su pareiškėjo teisėmis, tai nėra reikalavimas atlikti veiksmą arba priimti sprendimą pareiškėjo atžvilgiu. Dėl nurodytų motyvų, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pareiškėjas neturėjo reikalavimo teisės kreiptis į teismą dėl viešojo administravimo subjekto neveikimo pagal ABTĮ 90 straipsnį, nes tai nėra reikalavimas priimti individualų administracinį sprendimą, nustatantį ar pakeičiantį pareiškėjo teises. Reikalavimas pareikštas asmens, neturinčio reikalavimo teisės, sudaro savarankišką pagrindą skundą atmesti. Pažymėtina, kad savivaldybių administracinę priežiūrą atlieka Vyriausybės atstovai, todėl šis subjektas galėtų reikalauti iš savivaldybės vykdyti teisės aktų reikalavimus (1998 m. gegužės 14 d. Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo Nr. VIII-730 2, 4 str.).

72Konstatavus, kad pareiškėjas neturi reikalavimo teisės savivaldybės atžvilgiu, apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl pareiškėjo apeliacinio skundo motyvų, susijusių su šiuo reikalavimu, nes tokia analizė neturėtų reikšmės šios bylos išsprendimui.

73Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, nors ir neteisingais motyvais, tačiau pagrįstai atmetė pareiškėjo reikalavimą, reiškiamą savivaldybei. Iš esmės teisingas sprendimas negali būti naikinamas formaliais pagrindais.

74Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismo sprendime yra padaryta techninė klaida nurodant VĮ Registrų centro Marijampolės filialo priimtų sprendimų datas – teismas nurodo, kad tiek 2012 m. vasario 17 d. sprendimas Nr. (2070/08)S-683, tiek 2012 m. vasario 21 d. sprendimas Nr. (2070/06)S-710 priimti 2012 m. vasario 6 d. (nurodo pareiškėjo kreipimosi į viešojo administravimo subjektą datą). Tačiau ši klaida nesusijusi su teismo išdėstytais motyvais ir ginčo esme, todėl nesudaro pagrindo abejoti pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumu.

75Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 86 straipsnio reikalavimus. Todėl apeliacinis skundas netenkintinas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas.

76Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

77Pareiškėjo R. C. J. apeliacinį skundą atmesti.

78Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. gegužės 3 d. sprendimą palikti nepakeistą.

79Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas R. C. J. (toliau – ir pareiškėjas)... 5. VĮ Registrų centro Marijampolės filialas 2012 m. vasario 17 d. sprendimu Nr.... 6. VĮ Registrų centro Marijampolės filialas 2012 m. vasario 21 d. sprendimu Nr.... 7. Pareiškėjas kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą prašydamas:... 8. 1) panaikinti VĮ Registrų centro Marijampolės filialo 2012 m. vasario 21 d.... 9. 2) panaikinti VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų... 10. 3) įpareigoti VĮ Registrų centro Marijampolės filialą pagal R. 11. 4) įpareigoti Marijampolės savivaldybę per 2 mėnesius nuo teismo sprendimo... 12. Pareiškėjas nurodė, jog kreipėsi į VĮ Registrų centro Marijampolės... 13. Atsakovai VĮ Registrų centras ir VĮ Registrų centro Marijampolės filialas... 14. Atsakovas Marijampolės savivaldybės administracija atsiliepime (II t., b. l.... 15. II.... 16. Kauno apygardos administracinis teismas 2013 m. gegužės 3 d. sprendimu... 17. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad nekilnojamojo daikto kadastro... 18. Nekilnojamojo daikto įregistravimu nekilnojamojo turto registre yra laikomas... 19. Teismas konstatavo, kad Kadastro įstatymo 13 straipsnio 4 dalies 2 punkte... 20. Teismas darė išvadą, jog iš byloje esančių įrodymų bei paminėto... 21. Teismas atmetė ir nevertino pareiškėjo argumentų, jog kai kurių žemės... 22. Teismas pažymėjo, jog iš byloje pateiktų dokumentų matyti, kad... 23. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas sprendė, kad ginčijami... 24. Pareiškėjas papildomu skundu (I t., b. l. 177-178) prašė įpareigoti... 25. Teismas pažymėjo, kad 2012 m. kovo 2 d. sodininkų bendrijos... 26. Marijampolės mieto ribų keitimas inicijuotas 2012 m. birželio 25 d.... 27. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas taip pat prašė įpareigoti... 28. Nors pareiškėjas Marijampolės savivaldybės administraciją kaltina... 29. Įvertinęs miesto ribų keitimo veiksmų, įtvirtintų Taisyklėse, apimtį,... 30. III.... 31. Pareiškėjas pateikė apeliacinį skundą (t. II, b. l. 85-90), kuriuo prašo... 32. Apeliaciniame skunde dėsto tokius argumentus:... 33. 1. Dėl reikalavimo panaikinti teritorinio ir centrinio registratoriaus... 34. Pažymi, kad pareiškėjo prašymas atlikti jam nuosavybės teise... 35. Pažymi, kad teismas skundžiamame sprendime neteisingai nurodo, kad... 36. 2. Dėl reikalavimo įpareigoti Marijampolės savivaldybės administraciją... 37. Pareiškėjas nesutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad jis... 38. Pareiškėjas nurodo, kad atsakovas pateikė melagingus duomenis, jog... 39. Pažymi, kad tai, jog norminiame akte nenurodyti konkretūs terminai... 40. Atsakovas VĮ Registrų centro Marijampolės filialas pateikė atsiliepimą į... 41. Atsiliepime nurodo, kad 2012 m. vasario 6 d. pareiškėjas kreipėsi į VĮ... 42. Atsakovas Marijampolės savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą į... 43. Atsiliepime pažymi, kad nesutinka su pareiškėjo skunde nurodytu reikalavimu... 44. Dėl pareiškėjo nurodyto 2 mėnesių termino pažymi, kad toks įpareigojimas... 45. Pažymi, kad pareiškėjo prašomi parengti numatyto mastelio žemėlapiai (M 1... 46. Trečiasis suinteresuotas asmuo Marijampolės savivaldybės taryba pateikė... 47. Atsiliepime pateikiame tokie patys argumentai, kaip ir atsakovo Marijampolės... 48. Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 49. Atsiliepime nurodo, kad ginčo žemės sklypo kadastrinių matavimų byla... 50. Pažymi, kad nors pirmosios instancijos teismas priimtame sprendime nurodė,... 51. Teisėjų kolegija... 52. IV.... 53. Apeliacinis skundas atmestinas.... 54. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl nekilnojamojo turto registro tvarkytojo... 55. Pagal bylos aplinkybes nustatyta, kad pareiškėjui nuosavybės teise priklauso... 56. VĮ Registrų centro Marijampolės filialas 2012 m. vasario 17 d. sprendimu Nr.... 57. VĮ Registrų centro Marijampolės filialas 2012 m. vasario 21 d. sprendimu Nr.... 58. Pareiškėjas VĮ Registrų centrui išankstinio nagrinėjimo ne per teismą... 59. Kauno apygardos administracinis teismas 2013 m. gegužės 3 d. sprendimu... 60. Skundžiamas VĮ Registrų centro Marijampolės filialo 2012 m. vasario 21 d.... 61. Nagrinėjamu atveju duomenų pakeitimus atsisakyta registruoti remiantis... 62. Apeliaciniame skunde pareiškėjas teigia, kad pirmosios instancijos teismo... 63. Pastebėtina ir tai, kad byloje iš esmės nėra ginčo dėl to, kad... 64. Bylos dokumentai patvirtina, kad pareiškėjas savo teisių pažeidimą gali... 65. Pareiškėjas kreipėsi į teismą dėl nekilnojamojo turto registro tvarkytojo... 66. Pareiškėjas apeliaciniame skunde pažymi, kad centrinio registratoriaus... 67. Pareiškėjas apeliaciniame skunde nesutinka ir su pirmosios instancijos teismo... 68. 1994 m. liepos 19 d. Lietuvos Respublikos administracinių vienetų ir jų... 69. Gyvenamųjų vietovių ribų keitimo procedūrą reglamentuoja Lietuvos... 70. Teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliaciniame skunde išdėstytais... 71. Pareiškėjas iš esmės reikalauja įpareigoti savivaldybę vykdyti teisės... 72. Konstatavus, kad pareiškėjas neturi reikalavimo teisės savivaldybės... 73. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas,... 74. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismo sprendime yra padaryta techninė... 75. Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 76. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 77. Pareiškėjo R. C. J. apeliacinį skundą atmesti.... 78. Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. gegužės 3 d. sprendimą... 79. Nutartis neskundžiama....