Byla 2SA-9-567/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Neringos Švedienės, kolegijos teisėjų Dalios Višinskienės ir Algirdo Auruškevičiaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal Labanoro regioninio parko direkcijos atskirąjį skundą dėl Molėtų rajono apylinkės teismo 2008 m. spalio 10 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-180-611/2005 (Nr.A2-302-46/2008) pagal pareiškėjo E. S. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Labanoro regioninio parko direkcijai, Molėtų rajono savivaldybės administracijai, VĮ Registrų centro Utenos filialui dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo proceso atnaujinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Pareiškėjas E. S. 2005-04-08 pateikė pareiškimą, prašydamas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ( - ), Molėtų rajone, ( - ), 2,25 ha žemės sklype yra išlikę pirties pastato, iki 1940 metų priklaususio J. S. , pamatai. Fakto nustatymas reikalingas, sprendžiant klausimą dėl gyvenamojo namo, pirties statybos projektavimo sąlygų išdavimo. Pareiškėjas nurodė, kad pagal 2004-10-18 pirkimo-pardavimo sutartį įsigijo minėtą žemės sklypą, žinodamas, kad jame yra dalies buvusios sodybos (pirties) likučiai. Šį faktą patvirtina VĮ Valstybinio žemėtvarkos instituto išduotas žemėlapis, Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2005-04-01 pažyma apie tai, kad J. S. su šeima 1942 m. gyveno ( - ), Molėtų raj. Dabartiniu metu J. S. buvusi sodyba yra išsidėsčiusi dvejuose žemės sklypuose, priklausančiuose skirtingiems savininkams.

4Molėtų rajono apylinkės teismas 2005-05-03 sprendimu pareiškėjo E. S. pareiškimą patenkino ir nustatė juridinę reikšmę turintį faktą, kad ( - ), Molėtų rajone, ( - ), 2,25 ha žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), yra išlikę pirties pastato, iki 1940 metų priklaususio J. S. , pamatai. Juridinis faktas nustatytas statinio atstatymo klausimui spręsti (LR saugomų teritorijų įstatymo 9 str. 2 d. 8 p.; CPK 444 str. 1 d.).

5Labanoro regioninio parko direkcija 2007-12-20 pateikė prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-180-611/2005 dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir panaikinti Molėtų rajono apylinkės teismo 2005-05-03 sprendimą. Nurodė, kad bylos atnaujinimo pagrindas yra tai, kad Molėtų rajono apylinkės teismas padarė aiškią teisės normos taikymo klaidą, t.y. padarė neteisėtą išvadą, kad fakto, jog pareiškėjui nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype yra pirties pastato pamatai, nustatymas turės juridinę reikšmę, nes nuo jo priklausys pareiškėjo turtinių teisių atsiradimas. Molėtų rajono apylinkės teismas visapusiškai ir objektyviai neištyrė aplinkybių, ar juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas sukurs turtinių teisių atsiradimo pasekmes, t.y. neišsiaiškino statybos galimybių šioje teritorijoje ir tai galėjo turėti įtakos neteisėto sprendimo byloje priėmimui. E. S. sklypas, esantis ( - ), Molėtų rajone, ( - ) yra Labanoro regioninio parko teritorijoje, ekologinės apsaugos prioriteto zonoje, todėl bet kokiai statybai valstybiniuose parkuose bei draustiniuose taikomas LR Saugomų teritorijų įstatymo 9 str. 2 d. 8 p. Gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose draudžiama statyti su draustinio steigimo tikslais nesusijusius statinius, išskyrus pastatus esamose ir buvusiose sodybose (kai yra išlikę buvusių statinių ir (ar) sodų liekanų arba kai sodybos yra pažymėtos vietovės ar kituose planuose, taip pat nustatant juridinį faktą), taip pat vietas, nustatytas draustinių tvarkymo planuose ar projektuose ir bendrojo planavimo dokumentuose. Taip pat draudžiama statyti statinius tvarkymo planuose (planavimo schemose) ir bendrojo planavimo dokumentuose nenustatytose vietose. Savininkas, įsigydamas sklypą saugomoje teritorijoje, įgyja ir pareigą laikytis įstatymų ir teisės aktų reglamentuojančių veiklą Labanoro regioniniame parke, kurie riboja statyti statinius šiame sklype. Pagal Aplinkos ministro 2003-06-11 įsakymu Nr. 289 patvirtintų Statybos techninio reglamento STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ 5.38 p. sodyba yra laikomas juridiškai įformintas sodybinis žemės sklypas su jame pastatytu gyvenamuoju pastatu (namu) ir jo priklausiniais (ūkiniais, buitiniais, verslo pastatais ir įrenginiais). Pagal minėtus teisės aktus būtinas sodybos elementas yra sodybinis žemės sklypas, jame pastatytas namas ir priklausiniai. Tai reiškia, jog saugomose teritorijose suteikta išimtinė teisė statyti ar atstatyti statinius asmenims, kuriems priklausančioje žemėje yra suformuotas sodybinis žemės sklypas su jame esančiu (buvusiu) namu, bet ne tiems asmenims, kurių žemėje liko gyvenamojo namo priklausiniai. Molėtų rajono apylinkės teismas, darydamas išvadą, kad juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas sukels teisines pasekmes, nes galės būti sprendžiamas klausimas dėl leidimo atstatyti buvusius statinius neteisingai taikė paminėtų teisės aktų normas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007-10-05 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3k-3-373/2007 suformavo teismų praktiką, kad statiniai atstatomi sodybose, o ne atskiruose sklypuose. Kadangi minėta teismo nutartis buvo paskelbta 2007-10-05, nuo šios datos turėtų būti skaičiuojamas bylos atnaujinimo terminas (CPK 367 str. 1 d. 9 p., 368 str. 1 d.).

6E. S. atsiliepime į pareiškimą dėl proceso atnaujinimo prašė jį atmesti. Nurodė, kad bylos nagrinėjimo metu teismas rėmėsi suformuluota Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika ir priimtas sprendimas jai neprieštaravo. Labanoro regioninio parko direkcija, nesutikdama su tokiu Molėtų rajono apylinkės teismo 2005-05-05 sprendimu, turėjo teisę apskųsti sprendimą apeliacine tvarka. Praėjus 2 metams nuo priimto sprendimo, paskelbta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, nuo kurios paskelbimo pareiškėjas prašo skaičiuoti proceso atnaujinimo terminą, negali būti laikoma proceso atnaujinimo pagrindu (CPK 366 str. 1 d. 9 p., 368 str. 1 d.).

7Molėtų rajono apylinkės teismas 2008-10-10 nutartimi atsisakė atnaujinti procesą. Teismas konstatavo, jog pareiškėjas prašė atnaujinti procesą tuo pagrindu, jog Molėtų rajono apylinkės teismo 2005-05-03 sprendime buvo padaryta aiški teisės normos taikymo klaida. Teismas pripažino, jog minėtu teismo sprendimu nustatant juridinį faktą, kad ( - ), Molėtų rajone, ( - ) 2,25 ha žemės sklype yra išlikę pirties pastato, iki 1940 metų priklausiusio J. S. , pamatai, buvo padaryta aiški teisės normos taikymo klaida. Teismas, susipažinęs su Molėtų rajono apylinkės teismo civiline byla Nr. 2-180-611/2005, nustatė, kad apie teisės normos taikymo klaidą suinteresuotasis asmuo Labanoro regioninio parko direkcija žinojo nagrinėjant bylą, nes jos atstovas Ž. M. dalyvavo žodiniame bylos nagrinėjime. Teismas konstatavo, jog Saugomų teritorijų įstatymo 9 str. 2 d. 8 p. pareiškėjas rėmėsi, prašydamas atnaujinti procesą, galioja nuo 2001-12-28, sodybos sąvokos apibūdinimas, nurodytas LR Aplinkos ministro įsakyme Nr. 289, priimtame 2003-06-11, yra nepakeistas ir galiojo priimant Molėtų rajono apylinkės teismo 2005-09-23 sprendimą. Teismas padarė išvadą, kad aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą, Labanoro regioninio parko direkcija žinojo nuo sprendimo priėmimo dienos. Teismas nustatė, jog Labanoro regioninio parko direkcija 2005-09-28 rašte Molėtų rajono savivaldybės administracijai ir Architektūros ir teritorijų planavimo skyriui aiškiai neigiamai pasisakė dėl projektavimo sąlygų išdavimo pirties statybai. Teismas konstatavo, jog šis raštas dar kartą patvirtino, kad apie tai, jog teismas 2005-05-03 sprendime padarė aiškią teisės normos taikymo klaidą, Labanoro regioninio parko direkcija žinojo, bet sprendimo neapskundė apeliacine tvarka ir praleido įstatymų numatytą trijų mėnesių terminą dėl proceso atnaujinimo. Teismas nustatė, jog šioje byloje terminas atnaujinti procesą yra praleistas, net jei būtų skaičiuojamas ne nuo sprendimo priėmimo, bet nuo Labanoro regioninio parko direkcijos 2005-09-28 rašto Nr. V1(8.2)-428 dienos. Teismas atmetė kaip nepagrįstą pareiškėjo motyvą, jog pareiškimo atnaujinti procesą padavimo terminas turėtų būti skaičiuojamas nuo tos dienos, kai jie susipažino su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-05 nutartimi. Teismas pažymėjo, jog Labanoro regioninio parko direkcija neprašė atstatyti termino prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti. Teismas, nustatęs, kad prašymas atnaujinti procesą paduotas, praleidus įstatymo nustatytą terminą, atsisakė atnaujinti procesą. Teismas padarė išvadą, jog šis trūkumas yra pakankamas pagrindas atsisakyti atnaujinti procesą, nepriklausomai nuo to, kad prašymas pagrįstas įstatyme nustatytais pagrindais (CPK 366 str. 1 d. 9 p., 368 str. 1 d., 370 str. 2 d.).

8Labanoro regioninio parko direkcija pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Molėtų rajono apylinkės teismo 2008-10-10 nutartį. Teismo nutartis yra nepagrįsta. Molėtų rajono apylinkės teismo 2005-05-05 sprendimu buvo nustatytas ne sodybos, o statinio – pirties, kaip sodybos priklausinio, buvimas, todėl E. S. priklausančiame sklype gyvenamojo namo nebuvo. Pagal LR Saugomų teritorijų įstatymo 9 str. 2 d. 8 p. ir Statybos techninio reglamento STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ 5.38 p. ūkio pastato buvimas neįrodo sodybos buvimo ir nesukuria teisinių pasekmių – neatsiranda teisė statyti. Molėtų rajono apylinkės teismas, nagrinėdamas civilinę bylą, padarė aiškią teisės normos taikymo klaidą, todėl 2005-05-03 sprendimas nepagrįstas. Skundžiamoje nutartyje teismas nepagrįstai konstatavo, jog pareiškėjas praleido proceso atnaujinimo terminą, teigdamas, jog jis turi būti skaičiuojamas nuo sprendimo priėmimo dienos. 2005 m. dar nebuvo suformuota Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika dėl atskirų sodybos statinių juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo. Tokia praktika atsirado tik pagal 2007-10-05 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-373/2007 ir buvo paskelbta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo internetiniame puslapyje. Dėl šios priežasties, pareiškėjas iki minėtos datos negalėjo žinoti, ar Molėtų rajono apylinkės teismas 2005-05-03 priimdamas sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-180-611/2005 dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, nepažeidė teisės normų, todėl pareiškėjas nepraleido CPK 368 str. 1 d. nustatyto 3 mėnesių termino. Molėtų rajono apylinkės teismas, atmesdamas Labanoro regioninio parko direkcijos prašymą atnaujinti procesą, taikė formalias proceso atnaujinimą reglamentuojančias teisės normas (terminus), neanalizuodamas visų bylos aplinkybių. Šiuo atveju atsisakymas atnaujinti procesą yra atsisakymas vykdyti teisingumą.

9E. S. atsiliepime į atskirąjį skundą prašė jį atmesti, o Molėtų rajono apylinkės teismo 2008-10-10 nutartį palikti nepakeistą. Sodybos samprata bei atskirų sodybos statinių teisinė reikšmė teismų praktikoje buvo įtvirtinta jau anksčiau, t.y. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-12-11 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-656/2006. Sodybos sąvoką reglamentavę teisės aktai galiojo ir 2005-05-03 sprendimo priėmimo civilinėje byloje dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo metu, tačiau Labanoro regioninio parko direkcija nepasinaudojo įstatymų suteikta teise apskųsti teismo sprendimą apeliacine tvarka. Labanoro regioninio parko direkcija 2005-04-15 atsiliepime į pareiškimą dėl juridinio fakto nustatymo teigė, jog tuo atveju, jei E. S. turi rašytinius įrodymus ir sklype yra išlikusios buvusios sodybos liekanos, užtektų organizuoti komisijos, nustatančios buvusių sodybų vietas, išvažiuojamojo posėdžio, o teismo posėdžio metu Labanoro regioninio parko direkcijos atstovas neginčijo pamatų buvimo fakto, t.y. faktines aplinkybes dėl sodybos buvimo fakto ir pirties atstatymo Labanoro regioninio parko direkcija vertino vienodai ir patį pirties buvimo faktą pripažino. Atnaujinus civilinę bylą ir atmetus E. S. prašymą nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, liks faktinės aplinkybės dėl buvusios sodybos ir pirties, patvirtinamos ir kitais įrodymais. Labanoro parko direkcijai atsisakius išduoti projektavimo sąlygas, E. S. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, kuris įvertinęs visus byloje esančius įrodymus, t.y. ne tik vadovaudamasis Molėtų rajono apylinkės teismo 2005-05-05 sprendimu, bet ir pastatų ginčo sklype išdėstymo schema, išlikusiu 1950 m. vietovės kartografiniu žemėlapiu, patvirtinančiu, kad E. S. žemės sklype yra buvusi pirtis, 2006-07-14 sprendimu administracinėje byloje Nr. 1-3039-1/2006, įpareigojo Labanoro regioninio parko administraciją išduoti projektavimo sąlygas. 2006-10-10 Labanoro direkcija projektavimo sąlygas išdavė ir nurodė, kokia pirtis gali būti atstatyta. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006-07-14 sprendime nurodė, jog sodybos teritorija negali būti tapatinama su naujai suformuotomis namų valdomis ir sprendžiant, ar pastato atstatymas galimas, turi būti imama buvusi, o ne šiuo metu suformuota sodybos teritorija. Minėto Vilniaus apygardos administracinio sprendimo Labanoro regioninio parko direkcija neapskundė.

10Atskirasis skundas tenkintinas. Įstatymų leidėjas, reglamentuodamas proceso atnaujinimo tvarką civilinėje byloje, nustatė prašymo atnaujinti procesą padavimo terminus ir pagrindus, kurie turi būti pagrįsti.

11Pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina dėl netinkamo procesinės teisės normų pritaikymo, dėl ko neteisingai buvo išspręstas prašymas. Šiuo atveju klausimas nėra grąžinamas iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui, nes apeliacinės instancijos teismas gali išspręsti klausimą iš esmės, atnaujinant praleistą terminą dėl proceso atnaujinimo ir atnaujinant procesą šioje civilinėje byloje, atsižvelgiant į viešąjį interesą šioje byloje. Šiuo atveju yra viešasis interesas, nes būtina užtikrinti tinkamą Lietuvos Respublikos įstatymų taikymą ir teisingumo vykdymą šalyje.

12Atsižvelgiant į bylos pobūdį, į teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principus bei saugomų teritorijų apsaugos ir tvarkymo ypatumus bei viešąjį interesą, teisėjų kolegija daro išvadą, kad yra teisinis pagrindas tenkinti Labanoro regioninio parko direkcijos prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-180-611/2005.

13Vien tos aplinkybės, kad Molėtų rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-180-611/2005 žodiniame bylos nagrinėjime dalyvavo suinteresuoto asmens Labanoro regioninio parko direkcijos atstovas Ž. M. , pripažinęs, kad pirties pamatai yra išlikę, kad Labanoro regioninio parko direkcija 2005-09-28 rašte Molėtų rajono savivaldybės administracijai ir Architektūros ir teritorijų planavimo skyriui aiškiai neigiamai pasisakė dėl projektavimo sąlygų išdavimo pirties statybai, negali užkirsti kelio užtikrinti galimybę atnaujinti procesą dėl teismo sprendimo, kuris nebuvo peržiūrėtas apeliacine tvarka, kai nurodomas proceso atnaujinimo pagrindas - pirmosios instancijos teismo sprendime padaryta aiški teisės normos taikymo klaida. Tokiu atveju atsisakymas atnaujinti procesą vien formaliais pagrindais reikštų atsisakymą vykdyti teisingumą.

14Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-05 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-373/2007 buvo išaiškinta, kad saugomoje teritorijoje esančiame žemės sklype (nesant sodybos pagrindinio daikto - gyvenamojo namo – pamatų) atskiro ūkinio pastato - pirties - pamatų buvimas neduoda pagrindo laikyti, kad yra išlikusi sodyba, ir tai yra reikšminga, sprendžiant, ar prašomas nustatyti faktas sukuria teisinius padarinius.

15Tai, kad po Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-05 nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-373/2007 Labanoro regioninio parko direkcija 2007-12-20 pateikė prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-180-611/2005 dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, parodo, kad direkcija kreipėsi dėl proceso atnaujinimo, nepraleisdama penkerių metų termino nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, kolegija pripažįsta, kad CPK 368 str. 1 d. nustatytas 3 mėnesių terminas praleistas dėl svarbių priežasčių ir yra teisinis pagrindas jį atnaujinti, atsižvelgiant į viešąjį interesą šioje byloje.

16Tai, kad Molėtų rajono apylinkės teismo 2005-05-03 sprendimas nebuvo peržiūrėtas apeliacine tvarka, kad E. S. priklausančiame žemės sklype buvo tik sodybos priklausinys - pirtis, sudaro teisinį pagrindą konstatuoti, kad yra teisinis pagrindas atnaujinti procesą civilinėje byloje LR CPK 366 str. 1 d. 9 p. pagrindu, esant pagrįstam pagrindui abejoti priimto teismo sprendimo teisėtumu ir pagrįstumu dėl LR saugomų teritorijų įstatymo 9 str. 2 d. 8 p. ir CPK 444 str. 1 d. taikymo.

17Teisėjų kolegija nevertina argumentų dėl to, ar yra teisinis pagrindas panaikinti ar pakeisti Molėtų rajono apylinkės teismo 2005-05-03 sprendimą, nes atnaujinus bylos nagrinėjimą, pirmosios instancijos teismas bylą išnagrinės pakartotinai pagal bendrąsias CPK taisykles, neperžengdamas ribų, kurias apibrėžia proceso atnaujinimo pagrindas. Po proceso atnaujinimo perduotina ši civilinė byla Molėtų rajono apylinkės teismui nagrinėti iš esmės LR CPK 370 str. 4 d. tvarka, nes šis klausimas yra pirmosios instancijos teismo prerogatyva (LR CK 1.5 str., CPK 5 str., 8 str., 78 str., 177 str.- 179 str., 185 str., 320 str., 328 str., 329 str. 1 d., 334 str., 338 str., 366 str. 1 d. 9 p., 368 str., 369 str., 370 str. 3 d.).

18Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 2 p., kolegija

Nutarė

19Panaikinti Molėtų rajono apylinkės teismo 2008 m. spalio 10 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės.

20Atnaujinti praleistą terminą dėl proceso atnaujinimo ir atnaujinti procesą Molėtų rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-180-611/2005 pagal pareiškėjo E. S. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Labanoro regioninio parko direkcijai, Molėtų rajono savivaldybės administracijai, VĮ Registrų centro Utenos filialui dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

21Perduoti civilinę bylą Nr. 2-180-611/2005 Molėtų rajono apylinkės teismui nagrinėti iš esmės po proceso atnaujinimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Pareiškėjas E. S. 2005-04-08 pateikė pareiškimą, prašydamas nustatyti... 4. Molėtų rajono apylinkės teismas 2005-05-03 sprendimu pareiškėjo E. S.... 5. Labanoro regioninio parko direkcija 2007-12-20 pateikė prašymą atnaujinti... 6. E. S. atsiliepime į pareiškimą dėl proceso atnaujinimo prašė jį atmesti.... 7. Molėtų rajono apylinkės teismas 2008-10-10 nutartimi atsisakė atnaujinti... 8. Labanoro regioninio parko direkcija pateikė atskirąjį skundą, prašydamas... 9. E. S. atsiliepime į atskirąjį skundą prašė jį atmesti, o Molėtų rajono... 10. Atskirasis skundas tenkintinas. Įstatymų leidėjas, reglamentuodamas proceso... 11. Pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina dėl netinkamo procesinės... 12. Atsižvelgiant į bylos pobūdį, į teisingumo, protingumo bei sąžiningumo... 13. Vien tos aplinkybės, kad Molėtų rajono apylinkės teismo civilinėje byloje... 14. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-05 nutartimi civilinėje byloje Nr.... 15. Tai, kad po Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-05 nutarties civilinėje... 16. Tai, kad Molėtų rajono apylinkės teismo 2005-05-03 sprendimas nebuvo... 17. Teisėjų kolegija nevertina argumentų dėl to, ar yra teisinis pagrindas... 18. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 2 p., kolegija... 19. Panaikinti Molėtų rajono apylinkės teismo 2008 m. spalio 10 d. nutartį ir... 20. Atnaujinti praleistą terminą dėl proceso atnaujinimo ir atnaujinti procesą... 21. Perduoti civilinę bylą Nr. 2-180-611/2005 Molėtų rajono apylinkės teismui...