Byla A-492-3185-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ričardo Piličiausko, Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas) ir Virginijos Volskienės (pranešėja),

2sekretoriaujant Loretai Česnavičienei,

3dalyvaujant pareiškėjo atstovui Aivarui Urbai,

4viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 7 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Sistem“ skundą atsakovams Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentui ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento Vilkaviškio rajono agentūrai dėl privalomojo nurodymo panaikinimo.

5Teisėjų kolegija

Nustatė

6I.

7pareiškėjas UAB „Sistem“ (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu (b. l. 6–7), prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – ir Marijampolės RAAD) Vilkaviškio rajono agentūros 2010 m. gegužės 14 d. Privalomąjį nurodymą Nr. 7 (toliau – ir Privalomasis nurodymas) bei Marijampolės RAAD 2010 m. birželio 3 d. sprendimą Nr. MRS-1008.

8Paaiškino, kad atsakovai, priimdami ginčijamus sprendimus, nepagrįstai vadovavosi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 patvirtintų Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 56.4 punktu, kadangi nėra jokių duomenų, jog įrenginio tarša yra tokia didelė. Pažymėjo, kad pareiškėjui išduotame TIPK leidime nėra įrašytos teršalų ribinės vertės, kurios galėtų būti peržiūrimos ar įrašomos naujos. Todėl mano, kad atsakovas, vadovaudamasis Taisyklių 60.2 punktu, privalo koreguoti pareiškėjui išduotą TIPK leidimą.

9Atsakovas Marijampolės RAAD atsiliepime į pareiškėjo skundą (b. l. 34–36) nurodė, kad su pareiškėjo reikalavimais nesutinka ir prašė jų netenkinti.

10Paaiškino, kad peržiūrėjus TIPK leidimo sąlygas ir patikrinus pareiškėjo vykdomą veiklą buvo nustatyta, kad yra pagrindas atnaujinti TIPK leidimą, kadangi pareiškėjo eksploatuojamo įrenginio tarša yra tokia didelė, kad teršalų išmetimo ribinės vertės turi būti įrašytos leidime. Akcentavo, kad per metus į aplinkos orą išmetama beveik 126 tonos teršalų ir šį kiekį atsakovas laiko „tokia didele įrenginio keliama tarša“, kad leidimas turi būti papildytas VI skyriumi „Į aplinkos orą išmetami teršalai“ bei teršalų išmetimo ribinės vertės turi būti įrašytos leidime. Pažymėjo, kad TIPK leidimas taip pat turi būti papildytas XI skyriumi „Triukšmo sklidimas ir kvapų kontrolė“. Paaiškino, kad dėl to TIPK leidimas turi būti atnaujintas, o ne koreguotas, kadangi naujų skyrių įrašymas nelaikytinas koregavimu.

11II.

12Kauno apygardos administracinis teismas 2011 m. balandžio 7 d. sprendimu (b. l. 151–153) pareiškėjo skundą tenkino ir panaikino Agentūros 2010 m. gegužės 14 d. Privalomąjį nurodymą Nr. 7 ir 2010 m. birželio 3 d. Marijampolės RAAD sprendimą Nr. MRS-1008.

13Teismas nustatė, kad ginčas yra kilęs dėl aktų, kuriais buvo atsisakyta koreguoti TIPK leidimą ir reikalaujama jį atnaujinti. Teismas konstatavo, kad byloje nėra objektyvių, neginčijamų ir patikimų duomenų, jų nepateikė ir atsakovas, jog įrenginio keliama tarša yra tokia didelė, kad leidime įrašytos teršalų išmetimo ribinės vertės turi būti peržiūrimos arba naujos ribinės vertės turi būti įrašomos į leidimą. Nurodė, kad valstybės narių komisijai pateikiamų duomenų apie išleidžiamus ir perduodamus teršalus 2009 m. formoje nurodytas bendras į atmosferą išmetamas amoniako kiekis – 118 749 kg, aplinkos oro šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos 2009 m. ataskaitoje bendras į atmosferą išmetamas amoniako kiekis – 125 973 kg, aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos 2010 m. ataskaitoje bendras į atmosferą išmetamų teršalų kiekis 2009 m. – 46,643 t, 2010 m. – 79,105 t. Teismas pažymėjo, kad teršalų kiekiai įvairiose ataskaitose ir formose nurodyti skirtingi. Nustatė, kad nėra galiojančių teisės aktų, kurių pagrindu konkrečiais skaičiais ar apskaičiavimais galima būtų konstatuoti didelę taršą. Teismas pažymėjo, kad atsakovo atstovas patvirtino, jog didelė tarša yra tada, kai į aplinkos orą per metus išmetama daugiau kaip 10 t teršalų. Tačiau teismas tokį vertinimą laikė subjektyvia atsakovo nuomone ir pozicija, nepagrįsta objektyviais duomenimis bei konkrečiais skaičiavimais ir galiojančių teisės aktų reikalavimais. Teismas sutiko su atsakovo pozicija, jog leidime turi būti įrašomos teršalų išmetimo ribinės vertės, tačiau laikė nepagrįstu atsakovo motyvą, jog galiojančio TIPK leidimo koreguoti negalima, kadangi jame nėra skyrių „Į aplinkos orą išmetami teršalai“ ir „Triukšmo sklidimas ir kvapų kontrolė“. Teismas, įvertinęs dabartiniame lietuvių kalbos žodyne pateiktas žodžių „koregavimas“ ir “atnaujinimas“ prasmes, padarė išvadą, kad pagal žodžių prasmę ir esmę, šiuo atveju galiojančio TIPK leidimo koregavimas, jį taisant ir tikslinat yra galimas, įrašant teršalų išmetimo ribines vertes. Nurodė, kad koreguojama tik ta leidimo dalis, dėl kurios atsirado pareiga iš dalies keisti leidimo sąlygas.

14III.

15Atsakovas Marijampolės RAAD pateikė apeliacinį skundą (b. l. 157–159), kuriuo prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 7 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą atmesti.

16Apeliaciniame skunde nurodo, jog iš byloje surinktos medžiagos matyti, kad pareiškėjo turimame TIPK leidime oro teršalų (amoniako ir kietųjų dalelių) išmetimo ribinės vertės nenustatytos ir neįrašytos, todėl reikia nustatyti, ar įrenginio keliama tarša tokia didelė, kad teršalų išmetimo ribinės vertės turi būti įrašomos į TIPK leidimą. Paaiškina, kad nors įvairiuose šaltiniuose užfiksuoti iš pareiškėjo įrenginio į aplinkos orą išmetamo amoniako kiekiai skiriasi, tačiau bylos nagrinėjimo metu neginčijamai nustatyta, kad pareiškėjas į aplinkos orą iš įrenginio išmeta ir ateityje išmes daugiau negu 10 tonų amoniako per metus. Nurodo, kad pagal Taisyklių 2 priedo 4 punktą – kai per metus į aplinkos orą išmetama daugiau negu 10 tonų teršalų, tokiam išmetimui reikalingas leidimas. Todėl atsakovas mano, kad iš to seka, jog teisės aktai į aplinkos orą per metus išmetamą 10 tonų amoniako kiekį laiko tokia didele tarša, dėl ko ūkio subjektas į aplinkos orą išmetantis tokį teršalų kiekį privalo turėti leidimą, todėl mano, kad pareiškėjas turimą TIPK leidimą privalo atnaujinti, kad jame būtų įrašytos pareiškėjo į aplinkos orą išmetamų teršalų ribinės vertės. Vadovaujasi Taisyklių 1 punktu ir nurodo, kad ūkio subjektas, per metus į aplinkos orą išmetantis daugiau negu 10 tonų teršalų (amoniako), privalo turėti leidimą ir tuo pačiu taikyti aplinkos oro taršos mažinimo priemones. Todėl atsakovas daro išvadą, kad 10 tonų per metus aplinkos oro taršą nacionaliniai teisės aktai (taip pat ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, kurios pagrindu priimti nacionaliniai teisės aktai) laiko tokia didele ir darančia neigiamą poveikį aplinkai, dėl ko ūkio subjektas privalo imtis veiksmų sumažinti neigiamą poveikį aplinkai. Nurodo, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 2010 m. vasario 11 d. rašto Nr. (10-3)-D8-1486 „Dėl pavedimų vykdymo“ 5 punkte yra nurodžiusi, kad siekiant užtikrinti, kad kiaulininkystės ūkinės veiklos metu išsiskiriamą amoniako koncentracija neviršytų aplinkos oro kokybės normų, maksimalus fermoje vienu metu laikomų kiaulių kiekis, netaikant aplinkos oro taršos mažinimo priemonių, neturėtų viršyti 6 500 vienetų. Nurodo, kad pareiškėjas fermoje vienu metu laiko daugiau kaip 6 500 kiaulių (apie 20 000), iš to seka, kad įrenginio tarša tokia didelė, jog nepritaikius aplinkos oro taršos mažinimo priemonių, ūkinės veiklos metu išsiskiriamą amoniako koncentracija viršys aplinkos oro kokybės normas.

17Pareiškėjas su atsakovo apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo jo netenkinti (b. l. 163–164).

18Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, jog sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad nėra jokių objektyvių, neginčijamų ir patikimų duomenų, jog įrenginio keliama tarša yra tokia didelė, kad leidime įrašytos teršalų išmetimo ribinės vertės turi būti peržiūrimos arba naujos ribinės vertės turi būti įrašomos į leidimą. Nesutinka su 2010 m. vasario 11 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos rašte Nr. (10-3)-D8-1486 pateiktu išaiškinimu. Paaiškina, kad tokias išvadas galima daryti remiantis konkrečiais skaičiavimais ar matavimų duomenimis. Pažymi, kad aplinkos oro teršalų inventorizacijos ataskaita ir teršalų sklaidos modeliavimas rodo, jog netgi laikant 20 000 kiaulių, amoniako koncentracija neviršija aplinkos oro kokybės normų. Akcentuoja, kad tiek TIPK leidimo išdavimo metu, tiek bylos nagrinėjimo metu pareiškėjas laiko tą patį gyvulių skaičių. Todėl mano, jog akivaizdu, kad tas pats gyvulių skaičius susijęs su taršos pokyčio nebuvimu, ir nesudaro pagrindo išvadai, kad tarša yra didesnė negu buvo arba yra didelė. Dėl TIPK leidimo išdavimo metu buvusio teisinio reguliavimo paaiškina, kad leidimas buvo išduotas be aplinkos taršos dalies, nurodant leidimo sąlygą – parengti šią dalį ir įtraukti į leidimą nurodytu terminu. Analogiška situacija buvo su visais Lietuvos Respublikoje išduotais TIPK leidimais, tačiau tik apeliantas reikalauja atnaujinti, o ne koreguoti, kai tuo tarpu kitų regionų aplinkos apsaugos departamentuose TIPK leidimai buvo pakoreguoti, o ne atnaujinti.

19Teisėjų kolegija konstatuoja:

20IV.

21Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

22Pareiškėjui UAB „System“ 2007 m. spalio 16 d. buvo išduotas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas Nr. 8.6-04/11 (b. l. 16–28). Marijampolės RAAD Vilkaviškio rajono agentūra 2010 m. gegužės 14 d. priėmė Privalomąjį nurodymą Nr. 7, kuriuo pareiškėjui nurodė pateikti paraišką TIPK leidimui atnaujinti (b. l. 8–9). Atsakovas 2010 m. birželio 3 d. sprendimu Nr. MRS-1008 atsisakė panaikinti privalomąjį nurodymą, kadangi galiojančiame leidime nėra skyrių „Į aplinkos orą išmetami teršalai“ bei „Triukšmo ir kvapų kontrolė, ir pagal išmetamų į aplinkos orą teršalų kiekį buvo nustatyta, jog įrenginio tarša didelė (b. l. 10).

23Kauno apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs bylą, 2011 m. balandžio 7 d. sprendimu pareiškėjo skundą patenkino ir panaikino Marijampolės RAAD 2010 m. gegužės 14 d. Privalomąjį nurodymą Nr. 7 ir 2010 m. birželio 3 d. sprendimą Nr. MRS-10008.

24Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu pareiškėjo UAB „Sistem“ atstovas paaiškino, kad įmonei 2001 m. rugsėjo 19 d. išduotas atnaujintas TIPK leidimas Nr. 8.6-04/11.

25Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad dėl pasikeitusių objektyvių aplinkybių neliko faktinio pagrindo ginti pareiškėjo teises skunde nurodytu būdu, nes po pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo pareiškėjui buvo išduotas atnaujintas TIPK leidimas. Lietuvos Respublikos administracinių bylų įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 5 straipsnio 1 dalis numato, kad kiekvienas suinteresuotas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. ABTĮ 92 straipsnis numato, kad skundžiamo akto panaikinimas reiškia, kad konkrečiu atveju turi būti atkuriama buvusi iki ginčijamo akto (veiksmo) priėmimo padėtis, t. y. atkuriamos pažeistos pareiškėjo teisės ar teisėti interesai. Kai dėl objektyvių priežasčių pareiškėjo teisė negali būti ginama skunde nurodytu būdu, laikytina, kad neliko materialiųjų prielaidų skundui tenkinti, todėl pareikšto skundo pagrindą sudarančių teisinių ir faktinių aplinkybių vertinimas pareikštų reikalavimų kontekste netenka prasmės, tampa betikslis. Dėl šios priežasties teisėjų kolegija, remdamasi ABTĮ 88 straipsnio 1 punktu, netenkina pareiškėjo skundo kaip nepagrįsto dėl pasikeitusių faktinių aplinkybių, nevertindama pirmosios instancijos teismo sprendimo argumentų teisėtumo ir pagrįstumo, nes, kaip jau buvo pabrėžta aukščiau, reikalaujamos pritaikyti pažeistų teisių gynybos priemonės negali būti pritaikytos, ginčo sprendimas neturės reikšmės nei pareiškėjo pareigai atnaujinti TIPK leidimą, nei atsakovo teisėms ir pareigoms.

26Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

27atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.

28Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 7 d. sprendimą panaikinti ir pareiškėjo UAB „Sistem“ skundą atmesti.

29Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Loretai Česnavičienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjo atstovui Aivarui Urbai,... 4. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 5. Teisėjų kolegija... 6. I.... 7. pareiškėjas UAB „Sistem“ (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į... 8. Paaiškino, kad atsakovai, priimdami ginčijamus sprendimus, nepagrįstai... 9. Atsakovas Marijampolės RAAD atsiliepime į pareiškėjo skundą (b. l.... 10. Paaiškino, kad peržiūrėjus TIPK leidimo sąlygas ir patikrinus pareiškėjo... 11. II.... 12. Kauno apygardos administracinis teismas 2011 m. balandžio 7 d. sprendimu (b.... 13. Teismas nustatė, kad ginčas yra kilęs dėl aktų, kuriais buvo atsisakyta... 14. III.... 15. Atsakovas Marijampolės RAAD pateikė apeliacinį skundą (b. l. 157–159),... 16. Apeliaciniame skunde nurodo, jog iš byloje surinktos medžiagos matyti, kad... 17. Pareiškėjas su atsakovo apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo jo netenkinti... 18. Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, jog sutinka su pirmosios instancijos... 19. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 20. IV.... 21. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 22. Pareiškėjui UAB „System“ 2007 m. spalio 16 d. buvo išduotas taršos... 23. Kauno apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs bylą, 2011 m.... 24. Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu pareiškėjo UAB „Sistem“... 25. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad dėl pasikeitusių objektyvių... 26. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 27. atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono... 28. Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 7 d. sprendimą... 29. Nutartis neskundžiama....