Byla Ik-1156-505/2011

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Dainos Kukalienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėjas), Janinos Vitunskienės ir Rimanto Giedraičio, sekretoriaujant Žanai Jankovič, dalyvaujant pareiškėjo A. B. atstovei advokato padėjėjai Agnei Gulbinaitei, atsakovo Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos atsovui Algirdui Dičpinigaičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo A. B. patikslintą skundą atsakovui Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentui prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, tretysis suinteresuotas asmuo A. B., dėl privalomųjų nurodymų panaikinimo ir

Nustatė

2Pareiškėjas A. B. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau – ir Marijampolės RAAD, atsakovas) 2010 m. gegužės 21 d. privalomąjį nurodymą Nr. 17 bei 2010 m. rugsėjo 21 d. privalomąjį nurodymą Nr. 38.

3Skunde, patikslintame skunde (b. l. 5-7, 47-49, 89-92) nurodė, bei teismo posėdžio metu jo atstovė paaiškino, jog 2010 m. gegužės 21 d. privalomasis nurodymas Nr. 17 buvo įteiktas miško savininko įgaliotam asmeniui jau pasibaigus jo įvykdymo terminui. Todėl, antrasis privalomasis nurodymas (2010 m. rugsėjo 21 d. Nr. 38) negalėjo būti duotas, kadangi pirmasis privalomasis nurodymas Nr. 17 objektyviai negalėjo būti įvykdytas dėl jį surašiusio pareigūno aplaidžių veiksmų. 2010 m. rugsėjo 21 d. privalomasis nurodymas Nr. 38 buvo duotas ne tam subjektui, kuriam galėjo būti duodamas ir tai sudaro pagrindą konstatuoti, kad jis yra neteisėtas.

4Skundžiamais privalomaisiais nurodymais reikalaujama 74 kvartalo 24 ir 24a sklypuose, kurių bendras plotas 1,5 ha, atlikti privalomus 2010 m. pasodintų eglės želdinių priežiūros darbus, t. y. iškirsti visą tankią krūminę augmeniją ir drebules, kurios stelbia tikslines medžių rūšis pagal augavietę – savaiminės kilmės beržo, juodalksnio medelius ir pasodintus eglės želdinius bei išvalyti ribines linijas, atstatyti riboženklius ir juos nustatyta tvarka apkasti žemės kauburiu. Pareiškėjas nesutinka su tokiais nurodymais, kadangi individualiame miškotvarkos projekte, kuris 2007 m. rugpjūčio 7 d. buvo suderintas su Marijampolės RAAD Šakių rajono agentūra, 74 kvartalo 24 sklypo augavietė yra nurodyta Ldp, 74 kvartalo 24a sklypo augavietė yra nurodyta Udp. Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. D1-199 patvirtintų Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų (toliau – ir Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatai) 3 priedą vyraujančios tikslinės medžių rūšys miškams atkurti Ld augavietėje yra eglė, beržas, uosis, ąžuolas, juodalksnis, klevas, liepa, drebulė. Taigi, drebulės medis yra viena iš tikslinių medžių rūšių Ld tipo augavietėje, todėl privalomojo nurodymo reikalavimas iškirsti drebules, kurios stelbia tikslines medžių rūšis pagal augavietę yra visiškai nepagrįstas, kadangi pats drebulės medis yra viena iš tikslinių medžių rūšių. Be to, pareigūnas klaidingai nurodė augavietės tipą, kadangi neatsižvelgė į individualų miškotvarkos projektą, kuris yra suderintas, patvirtintas ir galiojantis 2007-2026 metams. Pagal individualų miškotvarkos projektą 74 kvartalo 24 sklype yra numatyta želdymas neapaugusių plotų, kas ir buvo padaryta 2010 m. balandžio mėnesį, 24a sklypas pagal individualų miškotvarkos projektą paliekamas želti. 74 kvartalo 24 ir 24a sklypai buvo kirsti plynu kirtimu 2007 metais, taigi savaiminiai tikslinių rūšių drebulės, beržo ir juodalksnio žėliniai dabar yra daugiausiai 3 metų amžiaus. Pareiškėjas atkreipė dėmesį, kad minkštųjų lapuočių medynuose jaunuolynų ugdymo kirtimai vykdomi nuo šeštųjų jų augimo metų, o spygliuočių ir kietųjų lapuočių – nuo aštuntųjų, todėl ugdymo darbus vykdyti dar yra per anksti, o reikalavimas iškirsti drebules yra nepagrįstas dar ir dėl šių priežasčių. Pareiškėjas taip pat nurodė, kad reikalavimas iškirsti tankią krūminę augmeniją yra nepagrįstas, nes miškas yra prižiūrimas ir tvarkomas, krūminė augmenija nėra tanki ir ji netrukdo augti tikslinėms medžių rūšims. Be to, pažymėjo, kad ribines linijas jis išvalo, atstato riboženklius bei juos nustatyta tvarka apkasa žemės kauburiu sistemingai kiekvienais metais. Tačiau šių aplinkybių atsakovas nesiaiškino, todėl skundžiami nurodymai yra neobjektyvūs ir šališki.

5Atsakovas atstovas teismo prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

6Atsakovas atsiliepime (b. l. 52-54) nurodė, o teismo posėdžio metu jo atstovas paaiškino jog pirmajį privalomąjį nurodymą Nr. 17 jis įteikė elektroniniu paštu ir neginčija to fakto, kad šis nurodymas buvo įteiktas netinkama forma. A. B. turėjo įgaliojimą, ji rūpinosi miškotvarkos projektu ir leidimu miškui kirsti, todėl privalomasis nurodymas Nr. 38 dėl to paties miško būklės pagerinimo buvo surašytas jos vardu ir jai buvo įteikti dokumentai. Vadovaujantis Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų 20 punktu miško žėliniai iki susiformuos jaunuolynas ir prasidės ugdymo kirtimai turi būti prižiūrimi ir saugomi, todėl reikalavimas iškirsti drebules, nes šios stelbia pasodintus eglės želdinius (24 sklype) ir savaiminės kilmės beržo ir juodalksnio medelius (24a sklype), yra teisėtas ir pagrįstas. Be to, pareiškėjas mišką 24 ir 24a sklypuose iškirto 2007 m., o eglės želdinius pasodino 2010 m., todėl medynai šiuose sklypuose laikytini ne jaunuolynu, bet želdiniais ir žėliniais ir pareiškėjas įpareigotas vykdyti ne jaunuolyno ugdymo darbus, bet želdinių ir žėlinių priežiūrą. Atsakovas taip pat pažymėjo, jog 2010 m. gegužės 19 d. Privačios miško valdos miškų būklės, naudojimo, atkūrimo ir apsaugos patikrinimo akto 3 ir 9 punktuose užfiksuota, kad „miško valdos ribinės linijos prakirstos, nevalytos, aiškios, valdos kampuose trūksta riboženklių“, kad „bendras biržės plotas apžėlęs tolygiais drebulės žėliniais, tačiau šie žėliniai pagal Udp augavietę yra netiksliniai. Šiuo metu sklype vyksta ir žėlimas sėkliniais beržo ir juodalksnio medeliais, tačiau tam trukdo priežiūros darbų neatlikimas. Želdinant 2010 m. pavasarį pirmiausiai reikėjo bent jau prakirsti koridorius kas 1,5 metro ir juose susodinti eglės pikirantus, o ne šiuos medelius susodinti į krūmynus. Bendrame plote siekiant gero atkūrimo rezultato būtina atlikti 2010 m. pasodintų želdinių priežiūros darbus. Valymo darbų metu palikti perspektyvius augime beržo, juodalksnio savaiminukus“, todėl reikalavimai išvalyti ribines linijas, atstatyti riboženklius bei iškirsti želdinius ir žėlinius stelbiančią tankią krūminę augmeniją yra teisėti ir pagrįsti.

7Trečiajam suinteresuotam asmeniui A. B. apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą pranešta (b.l.128)(ABTĮ 75 str. 1 d.), tačiau jos neatvykimas į teismo posėdį nėra kliūtis bylai nagrinėti ir sprendimui priimti (ABTĮ 78 str. 3 d.).

8Tretysis suinteresuotas asmuo A. B. bylos nagrinėjimo metu prašė tenkinti pareiškėjo skundą. A. B. nurodė, kad skundžiamus privalomuosius nurodymus ji gavo vienu metu – 2010 m. rugsėjo 21 d. A. B. išduoto įgaliojimo ir duoto žodinio pavedimo pagrindu. Suderinusi poziciją su pareiškėju, ji pasirašė skundą Marijampolės RAAD vadovui.

9Skundas tenkintinas.

10Nustatyta, kad Marijampolės RAAD Šakių rajono agentūros vyresnysis valstybinis aplinkos apsaugos inspektorius patikrino 6,90 ha miško valdą, esančią ( - ), priklausančią pareiškėjui- miško savininkui, ir 2010 m. gegužės 19 d. surašė privačios miško valdos miškų būklės, naudojimo, atkūrimo ir apsaugos patikrinimo aktą Nr.39, kuriuo nurodė, jog miško savininkas privalo iki 2010 m. rugpjūčio 20 d. kokybiškai atlikti nendrame 1,5 ha plote priežiūros darbus, o taip pat išrašytas privalomais nurodymas želdinių priežiūrai Nr.17 (b.l.68). Marijampolės RAAD miškų kontrolės skyrius 2010 m. gegužės 21 d. privalomuoju nurodymu Nr.17, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 18 str. 1 p., Lietuvos Respublikos Miškų įstatymo 15 str. 5 d., Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų 31.7 p. ir 31.8 p., nurodė pareiškėjui privačioje miško valdoje, esančioje ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), atlikti šiuos privalomuosius miško priežiūros darbus iki 2010 m. rugpjūčio 20 d.: 74 kvartalo 24 ir 24a sklypuose (bendras plotas 1,5 ha) atlikti privalomus 2010 m. pasodintų eglės želdinių priežiūros darbus, t. y. iškirsti visą tankią krūminę augmeniją ir drebules, kurios stelbia tikslines medžių rūšis pagal augavietę – savaiminės kilmės beržo, juodalksnio medelius ir pasodintus eglės želdinius bei išvalyti ribines linijas, atstatyti riboženklius ir juos nustatyta tvarka apkasti žemės kauburiu, kuris pareiškėjui buvo išsiųstas elektroniniu paštu (b.l.67-69). Taip pat Marijampolės RAAD miškų kontrolės skyrius 2010 m. rugsėjo 21 d. privalomuoju nurodymu Nr.38, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 18 str. 1 p., Lietuvos Respublikos Miškų įstatymo 15 str. 5 d., Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų 31.7 p. ir 31.8 p., nurodė miško savininko įgaliotam asmeniui A. B., privačioje miško valdoje, esančioje ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), atlikti šiuos privalomuosius miško priežiūros darbus iki 2010 m. gruodžio 20 d.: 74 kvartalo 24 ir 24a sklypuose (bendras plotas 1,5 ha) atlikti privalomus 2010 m. pasodintų eglės želdinių priežiūros darbus, t. y. iškirsti visą tankią krūminę augmeniją ir drebules, kurios stelbia tikslines medžių rūšis pagal augavietę – savaiminės kilmės beržo, juodalksnio medelius ir pasodintus eglės želdinius bei išvalyti ribines linijas, atstatyti riboženklius ir juos nustatyta tvarka apkasti žemės kauburiu, kuris buvo įteisktas pareiškėjo įgaliotam asmniui A. B. (b.l.70,71,79,80). Pareiškėjas 2010 m. rugsėjo 23 d. skundu apskundė Marijampolės RAAD vadovui minėtus privalomuosius nurodymus, tačiau išnagrinėjęs minėtą skundą aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijos vadovas 2010 m. rugsėjo 30 d. priėmė sprendimą Nr.MRS-1591, kuriuo nusprendė prašomus panaikinti privalomuosius nurodymus palikti nepakeistus (b.l.9-11). 2010 m. rugsėjo 21 d. Marijampolės RAAD Šakių rajono agentūros pareigūnas surašė A. B. administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr.168 dėl to, kad ji, būdama miško savininko įgaliotine, neįvykdė 2010 m. gegužės 21 d. privalomojo nurodymo Nr.17 nurodymų ir šiais veiksmais pažeidė Lietuvos Respublikos ATPK 5114 str. 1 d. reikalavimus (b.l.75,76).

11Nagrinėjamu atveju ginčas byloje kilo dėl Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2010 m. gegužės 21 d. privalomojo nurodymo Nr. 17 bei 2010 m. rugsėjo 21 d. privalomojo nurodymo Nr. 38 ( b.l. 12-13) teisėtumo ir pagrįstumo.

12Minėta, kad Marijampolės RAAD, surašydamas skundžiamus privalomuosius nurodymus vadovavosi: 1) Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 1 punktu, kuriame numatyta, kad privalomieji nurodymai duodami, kai yra grėsmė, kad bus pažeisti aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ar kitų teisės laktų reikalavimai ir (arba) kai dėl fizinių ar juridinių asmenų veiksmų ar neveikimo gali būti padaryta žala aplinkai, siekiant tokių pažeidimų ir (arba) žalos aplinkai išvengti ar ją sumažinti; 2) Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 15 straipsnio 5 dalimi, kurioje numatyta, jog atkūrus arba įveisus mišką, kol susiformuos jaunuolynas (minkštųjų lapuočių želdiniuose ir žėliniuose – iki šešerių metų, spygliuočių ir kietųjų lapuočių – iki aštuonerių metų), miško želdiniai ir žėliniai turi būti prižiūrimi ir saugomi pagal Aplinkos ministerijos tvirtinamų Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimus; 3) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 799 patvirtintų Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų 31.7 ir 31.8 punktais, kurie numatė, kad miško želdinių ir žėlinių priežiūros ir apsaugos darbus, šviesinimo ir valymo kirtimus atlikti laikydamasis Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatuose, ir Miško ugdymo kirtimų taisyklėse, patvirtintose aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 669 (Žin., 2004, Nr. 25-778), nustatytų terminų (31.7 p.) ir užtikrinti riboženklių priežiūrą, ribinių linijų prakirtimą ir atnaujinimą (31.8 p.).

13Iš byloje surinktų įrodymų matyti, kad pareiškėjo prašomi panaikinti privalomieji nurodymai yra priimti pažeidžiant pagrindines procedūras, turėjusias užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei privalomųjų nurodymų pagrįstumą (ABTĮ 89 str. 1 d. 3 p.). O būtent Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo (2008 m. balandžio 24 d. įstatymo Nr. X-1510 redakcija, galiojusi nuo 2008 m. birželio 1 d. iki 2010 m. birželio 17 d.) 15 str. reglamentuoja fizinių asmenų veiklos patikrinimo tvarką, kuri numato, jog tikrindamas fizinio asmens veiklą, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnas privalo (teismo vertinimu tai imperatyvi įstatymo nuostata, t.y. tokia nuostata, kurios teisinių santykių subjektai negali panaikinti ar pakeisti tarpusavio susitarimu) atlikti tam tikrus veiksmus, iš kurių yra: jei reikia, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei atvejais surašyti protokolą, aktą ar kitą dokumentą, fiksuojantį pažeidimą ar patį patikrinimo faktą, bei pateikti asmeniui, kurio veikla tikrinama, su juo susipažinti ir jį pasirašyti (tais atvejais, kai tikrindamas fizinio asmens veiklą aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnas surašo patikrinimo aktą ir šį patikrinimo aktą fizinis asmuo atsisako pasirašyti arba šis patikrinimo aktas surašomas jam nedalyvaujant, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnas patikrinimo aktą privalo registruotu laišku išsiųsti fiziniam asmeniui, kurio veikla tikrinta)(4 p.) bei asmens, kurio veikla tikrinama, prašymu išklausyti ir, jei reikia, užrašyti jo skundus, pareiškimus arba, jei jie pateikiami raštu, juos priimti ir perduoti savo tiesioginiam vadovui (5 p.). Taigi esant minėtam fizinio asmens veiklos tikrinimo teisiniam reglamentavimui bei jau nustatytoms pagrįstoms aplinkybėms, jog pareiškėjui 2010 m. gegužės 19 d. patikrinimo aktas Nr.39 (kartu ir 2010 m. gegužės 21 d. privalomasis nurodymas Nr. 17) buvo siųstas, ne registruotu laišku, bet elektroniniu paštu, kurių kaip teigia pareiškėjas jis negavo, o juos gavo tik 2010 m. rugsėjo 21 d. (b.l.67-69,10,11), pripažintina, kad šis procedūros pažeidimas pažeidė pareiškėjo teisę būti išklausytam ir pateikti pareiškimus dėl patikrinimo akte Nr.39 bei privalomajame nurodyme Nr.17 nurodytų miško valdos ribinių linijų, kirstinų medžių atrinkimo teisingumo ir iškirtimo pagrįstumo, želdintinų kirtaviečių atkūrimo, jų atkūrimo kokybės, priežiūros, nes būtent šie pirminiai galimai neišsamūs ir neobjektyvūs faktai ir jų apimtis (šalys priešingai aiškina aktuose nurodytus pažeidimus) neleidžia nustatyti ginčijamų privalomųjų nurodymų teisėtumo ir pagristumo (b.l.10).

14Be to pažeista ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo (2008 m. balandžio 24 d. įstatymo Nr. X-1510 redakcija, galiojusi nuo 2008 m. birželio 1 d. iki 2010 m. birželio 17 d.) 20 str. 2 d. nuostata, jog privalomasis nurodymas pateikiamas pasirašyti ir įteikiamas juridinio asmens atstovui ar fiziniam asmeniui, kuriam šis nurodymas duodamas, o jeigu juridinio asmens atstovas ar fizinis asmuo atsisako pasirašyti, tai įrašoma privalomajame nurodyme, ir šis išsiunčiamas jiems registruotu laišku. Šiuo gi atveju taip pat pareiškėjo teisės buvo pažeistos, nes 2010 m. gegužės 21 d. privalomasis nurodymas Nr. 17 nebuvo siunčiamas registruotu paštu, o 2010 m. rugsėjo 21 d. buvo įteiktas pareiškėjo įgaliotam asmeniui A. B. ir tai apribojo pareiškėjo galimybę įvykdyti 2010 m. gegužės 21 d. privalomąjį nurodymą Nr.17 jame nustatytu terminu (b.l.10).

15Minėta, kad Marijampolės RAAD miškų kontrolės skyrius 2010 m. rugsėjo 21 d. privalomuoju nurodymu Nr.38 nurodė miško savininko įgaliotam asmeniui A. B., privačioje miško valdoje, esančioje ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), atlikti šiuos privalomuosius miško priežiūros darbus iki 2010 m. gruodžio 20 d.: 74 kvartalo 24 ir 24a sklypuose (bendras plotas 1,5 ha) atlikti privalomus 2010 m. pasodintų eglės želdinių priežiūros darbus, t. y. iškirsti visą tankią krūminę augmeniją ir drebules, kurios stelbia tikslines medžių rūšis pagal augavietę – savaiminės kilmės beržo, juodalksnio medelius ir pasodintus eglės želdinius bei išvalyti ribines linijas, atstatyti riboženklius ir juos nustatyta tvarka apkasti žemės kauburiu, kuris 2010 m. rugsėjo 21 d. buvo įteiktas pareiškėjo įgaliotam asmeniui A. B. (b.l.70,71,79,80). Pareiškėjo pateiktas 2008 m. birželio 20 d. pareiškėjo įgaliojimas, reg. Nr.3054, A. B., patvirtintas Varėnos rajono 2-ojo notarų biuro notarės L. M. (b.l.79,80), patvirtina, jog pareiškėjas nesuteikė įgaliotinei įgalinimų atlikti veiksmus, susijusius su miškotvarkos projekto įgyvendiminu (b.l.18-41)(CK 2.137 str.), todėl pripažintina, kad tretysis suinteresuotas asmuo A. B. negalėjo būti privačios miško valdos miškų būklės, naudojimo, atkūrimo ir apsaugos teisinių santykių subjektu, todėl ir 2010 m. rugsėjo 21 d. privalomasis nurodymas Nr.38 A. B. negali būti pripažintas teisėtu.

16Taip pat 2010 m. rugsėjo 21 d. privalomasis nurodymas Nr.38 išduotas pažeidžiant ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo (2006 m. birželio 08 d. įstatymo Nr. X-648 redakcija, galiojanti nuo 2006 m. birželio 28 d.) 24 str. nuostatas, numatančias, kad jei privalomasis nurodymas laiku neįvykdomas, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnas privalo patraukti administracinėn atsakomybėn asmenį, neįvykdžiusį privalomojo nurodymo, už šio nurodymo neįvykdymą, už aplinkos apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų, dėl kurių buvo duotas privalomasis nurodymas, pažeidimus (jei pažeidimas trunkamasis), taip pat pakartotinai duoti privalomąjį nurodymą, kurio įvykdymo terminai nustatomi remiantis šio skirsnio nuostatomis, arba, jei privalomasis nurodymas duotas dėl priežasčių, nurodytų šio įstatymo 18 straipsnio 5 punkte, pareikšti ieškinį teisme dėl aplinkai padarytos žalos atlyginimo, nes būtent pareiškėjui neįvykdžius 2010 m. gegužės 21 d. privalomuojo nurodymo Nr.17, ir tik jį patraukus administracinėn atsakomybėn už jo neįvykdymą, pakartotinai privalėjo būti išduotas privalomasis nurodymas Nr.38 pareiškėjui.

17Taigi, išsamiai ir objektyviai ištyrusi bei įvertinusi byloje esančias aplinkybes bei įrodymus, remdamasi nurodytomis teisės normomis, teisėjų kolegija pripažįsta, kad prašomi panaikinti privalomieji nurodymai yra priimti pažeidžiant pagrindines procedūras, turėjusias užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei privalomųjų nurodymų pagrįstumą (ABTĮ 89 str. 1 d. 3 p.), todėl Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos 2010 m. gegužės 21 d. privalomasis nurodymas Nr. 17 A. B. bei 2010 m. rugsėjo 21 d. privalomasis nurodymas Nr. 38 įgaliotinei A. B. panaikintini kaip nepagrįsti ir neteisėti.

18Pareiškėjas prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas.

19Prašymai dėl proceso šalies išlaidų atlyginimo, vadovaujantis ABTĮ 45 straipsnio 1 dalimi, teismui pateikiami raštu su išlaidu apskaičiavimu ir pagrindimu. Kadangi prie skundo pareiškėjas nepateikė išlaidų apskaičiavimo ir pagrindimo, todėl nėra galimybės teismo išlaidas priteisti šiuo sprendimu. Tačiau tokį prašymą pareiškėjas, vadovaudamasis ABTĮ 45 straipsnio 1 dalimi, gali raštu paduoti teismui ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo ir toks prašymas bus teismo išnagrinėtas rašytinio proceso tvarka priimant nutartį.

20Kolegija, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str. 88 str. 1 d. 2 p.,

Nutarė

21Skundą patenkinti.

22Panaikinti Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2010 m. gegužės 21 d. privalomąjį nurodymą Nr. 17.

23Panaikinti Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2010 m. rugsėjo 21 d. privalomąjį nurodymą Nr. 38.

24Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant šiam teismui arba per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Pareiškėjas A. B. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi... 3. Skunde, patikslintame skunde (b. l. 5-7, 47-49, 89-92) nurodė, bei teismo... 4. Skundžiamais privalomaisiais nurodymais reikalaujama 74 kvartalo 24 ir 24a... 5. Atsakovas atstovas teismo prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip... 6. Atsakovas atsiliepime (b. l. 52-54) nurodė, o teismo posėdžio metu jo... 7. Trečiajam suinteresuotam asmeniui A. B. apie bylos... 8. Tretysis suinteresuotas asmuo A. B. bylos nagrinėjimo metu... 9. Skundas tenkintinas.... 10. Nustatyta, kad Marijampolės RAAD Šakių rajono agentūros vyresnysis... 11. Nagrinėjamu atveju ginčas byloje kilo dėl Marijampolės regiono aplinkos... 12. Minėta, kad Marijampolės RAAD, surašydamas skundžiamus privalomuosius... 13. Iš byloje surinktų įrodymų matyti, kad pareiškėjo prašomi panaikinti... 14. Be to pažeista ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės... 15. Minėta, kad Marijampolės RAAD miškų kontrolės skyrius 2010 m. rugsėjo 21... 16. Taip pat 2010 m. rugsėjo 21 d. privalomasis nurodymas Nr.38 išduotas... 17. Taigi, išsamiai ir objektyviai ištyrusi bei įvertinusi byloje esančias... 18. Pareiškėjas prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas.... 19. Prašymai dėl proceso šalies... 20. Kolegija, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos... 21. Skundą patenkinti.... 22. Panaikinti Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento prie Lietuvos... 23. Panaikinti Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento prie Lietuvos... 24. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...