Byla N-62-170-08
Dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2007 m. birželio 11 d. nutarimo D. N. administracinio teisės pažeidimo byloje

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš Antano Ablingio (pranešėjo), Ričardo Piličiausko ir Virgilijaus Valančiaus (pirmininko), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2007 m. birželio 11 d. nutarimo D. N. administracinio teisės pažeidimo byloje.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos 2007 m. balandžio 20 d. nutarimu D. N. nubaustas už Lietuvos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 873 straipsnio 1 dalyje numatytojo pažeidimo padarymą administracine nuobauda - 160 litų bauda už tai, kad padarė verslinės žvejybos nuostatų vidaus vandenyse pažeidimą - žvejybos vietoje neturėjo žvejybos žurnalo.

5D. N. nesutikęs su jo nubaudimu kreipėsi į apygardos administracinį teismą ir prašė nutarimą dėl jo nubaudimo panaikinti ir administracinio teisės pažeidimo bylą nutraukti. Nurodė, kad nubaustas nepagrįstai ir neteisėtai. Žvejybos vietoje jis turėjo žvejybos žurnalą, kurį laikė automobilyje, stovėjusiame prie pat vandens telkinio, kuriame jis žvejojo. Žvejybos vieta nėra tik vandens telkinys. Žvejybos žurnalas pildomas krante, todėl jis pagrįstai jo nelaikė valtyje. Inspektorius patikrino šį žurnalą, nenustatė pažeidimų ir padarė jame įrašą.

6Apygardos administracinis teismas po bylos išnagrinėjimo pripažino, kad skundas pagrįstas ir tenkintinas.

7Teismo nutarime nurodyta, kad teismas, patikrinęs priimto nutarimo teisėtumą bei pagrįstumą (ATPK 297 straipsnis), konstatuoja, kad D. N. nubaustas nepagrįstai.

8Administracinių teisės pažeidimų bylų teisena vykdoma griežtai laikantis teisėtumo. Tam įgalioti pareigūnai administracinio poveikio priemones taiko jų kompetencijos ribose, tiksliai pagal įstatymus (ATPK 7 str. 2 ir 3 d.).

9Teismas padarė išvadą, kad pareigūnas nepagrįstai konstatavo D. N. kaltę. ATPK 873 straipsnio 1 dalis - blanketinė norma, kurioje numatyta atsakomybė už verslinės žvejybos nuostatų pažeidimą. Pagal Verslinės žvejybos Lietuvos žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose taisyklių 13.2 punktą žuvų išteklių naudotojas privalo turėti žvejybos vietoje žvejybos žurnalą ir pildyti jį laikantis Žvejybos padalinių žvejybos žurnalų išdavimo ir pildymo taisykles. Jų 14 punkte nustatyta, kad už žvejybą atsakingas asmuo žvejybos vietoje su savimi privalo turėti ir pildyti žurnalą. Administracinio teisės pažeidimo protokole ir nutarime skirti pažeidėjui administracinę nuobaudą yra nurodyta, kad žvejybos vietoje D. N. žvejybos žurnalo neturėjo. Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjas žvejybos žurnalą turėjo ir laikė automobilyje, stovėjusiame prie vandens telkinio kranto.

10Pažymėta, kad nustatyta, jog pareiškėjas tą dieną žurnalą buvo pildęs iki žvejybos pradžios. Taisyklėse reglamentuota žvejybos žurnalų išdavimo ir pildymo tvarka, nustatyta, kad apytikslis žuvų kiekis pagal atskiras rūšis į žurnalą įrašomas ne vėliau kaip per 30 min. plaukiojimo priemonei su laimikiu pasiekus krantą, prie vandens telkinio, laimikio iškrovimo iš plaukiojimo priemonės vietoje. Tik žuvys, nugabentos iš šiose taisyklėse 22 - 24 ir 31 - 33 punktuose nurodytų vietų ir nustatyta tvarka neįrašytos į žurnalą, laikomos sužvejotomis neteisėtai. Taigi, nors verslinę žvejybą reglamentuojančiuose teisės aktuose nėra tiksliai apibrėžta žvejybos vietos sąvoka, tačiau sistemiškai aiškinant nurodytų teisės aktų nuostatas pripažintina, kad žvejybos vieta - tai ne tik vandens telkinys. Žvejybos žurnalas yra pagrindinis dokumentas sužvejotų žuvų apskaitai vykdyti bei žvejybos analizei atlikti. Reglamentavus žuvų išteklių naudotojui teisę apytikslį žuvų kiekį į žvejybos žurnalą įrašyti pasiekus krantą, laimikio iškrovimo vietoje, darytina išvada, kad žvejybos procesas apima ir laimikio iškrovimo vietą iš plaukiojimo priemonės krante prie vandens telkinio. Todėl ši vieta pripažintina žvejybos vieta ir joje gali būti laikomas žvejybos žurnalas. Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjo automobilis, kuriame buvo saugomas žvejybos žurnalas, stovėjo prie pat vandens telkinio kranto, žuvų iškrovimo vietoje. Todėl šiuo aspektu konstatuotina, kad D. N. žvejybos žurnalą turėjo žvejybos vietoje ir savo veiksmais nepažeidė Taisyklių 13.2 punkto reikalavimų.

11Taisyklių 8 punkte nustatyta, kad pareigūnai apie patikrinimą privalo įrašyti žvejybos žurnale. Jeigu patikrinimo metu išaiškintas pažeidimas, pareigūnas žvejybos žurnale trumpai nurodo ir pažeidimo pobūdį. Pabrėžtina, kad patikrinimą atlikęs asmuo tokį įrašą žurnale padarė, tačiau jokio pažeidimo patikrinimo metu nekonstatavo. Byloje neįrodyta, kad pareiškėjas atliko kaltus veiksmus ir pažeidė Verslinės žvejybos Lietuvos žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Todėl D. N. veiksmuose nėra inkriminuoto administracinio teisės pažeidimo sudėties.

12II.

13Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas apeliaciniame skunde prašoma panaikinti rajono apylinkės teismo nutarimą.

14Teigiama, kad su apylinkės teismo nutarimu nesutinkama, kadangi teismas, nagrinėdamas administracinę bylą ir priimdamas nutarimą, netinkamai aiškino teisės aktų nuostatas. Netinkamas teisės aktų aiškinimas davė pagrindą teismui priimti neteisėtą sprendimą.

15Verslinės žvejybos Lietuvos žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose taisyklės reglamentuoja verslinės žvejybos reglamentavimo priemones, juridinių ir fizinių asmenų, vykdančių verslinę žvejybą pareigas, leidžiamus bei draudžiamus žvejybos įrankius ir būdus, verslinių žuvų dydžius, žuvų priegaudos dydžius ir žvejybos režimą, o Žvejybos padalinių žvejybos žurnalų išdavimo ir pildymo taisyklės reglamentuoja tik žvejybos žurnalų išdavimą ir pildymo tvarką.

16Verslinės žvejybos Lietuvos žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose taisyklių 13.2 punktas nustato, kad žvejybos išteklių naudotojas privalo turėti žvejybos vietoje žvejybos žurnalą ir pildyti laikantis Žvejybos padalinių žvejybos žurnalo išdavimo ir pildymo taisyklių. Šios nuostatos taip pat yra nustatytos Žvejybos padalinių žvejybos žurnalų išdavimo ir pildymo taisyklių 14 punkte, kuriame nurodyta, kad už žvejybą atsakingas asmuo žvejybos vietoje su savimi privalo turėti ir pildyti žurnalą.

17Žvejybos žurnalo žvejybos vietoje buvimą reglamentuoja ir Verslinės žvejybos Lietuvos žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose taisyklių 13.19 punktas, kuriame nustatyta, kad žuvų išteklių naudotojų pareiga - įleisti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnus ir neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius į žvejybos vietas, laivus ir kitas plaukiojimo priemones, priėmimo punktus, sandėlius, rūkyklas, privačias teritorijas ir jose esančius objektus (statinius, įrenginius, patalpas ir kt.) Žvejybos įrankių ir žvejybos dokumentų ir sugautos žuvies patikrinimui.

18Sutinkama su teismo išvada, kad žvejybos žurnalas yra pagrindinis dokumentas sužvejotų žuvų apskaitai vykdyti bei žvejybos analizei atlikti, todėl jis turi būti žvejybos vietoje, o ne automobilyje stovinčiame ant kranto, siekiant tinkamai vykdyti žurnalo pildymo, žvejybos ir už žvejybą atsakingų asmenų veiksmų kontrolę.

19Teismas netinkamai taikė ir vadovavosi Žvejybos padalinių žvejybos žurnalų išdavimo ir pildymo taisyklių 22 punktu, kad apytikslis žuvų kiekis pagal atskiras rūšis į žurnalą įrašomas ne vėliau kaip per 30 min. Ši teisės akto nuostata nustato ne žurnalo buvimo būtinumo vietą, bet tik jo užpildymo laiką.

20Teismas konstatavo, kad D. N. žvejybos žurnalą turėjo žvejybos vietoje ir savo veiksmais nepažeidė Taisyklių 13.2 punkto, tačiau toks teismo konstatavimas ir netinkamas teisės aktų nuostatų aiškinimas ir taikymas turėjo reikšmės priimti neteisėtą nutarimą ir prieštarauja aukščiau nurodytiems teisės aktams.

21D. N. atsiliepime į apeliacinį skundą prašoma apygardos administracinio teismo nutartį palikti nepakeistą, nes nesutinkama su apeliacinio skundo teiginiais.

22Teisėjų kolegija

konstatuoja:

23III.

24Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento apeliacinis skundas netenkinamas.

25Kauno apygardos administracinio teismo nutarime teisingai konstatuota, kad ATPK 873 straipsnio 1 dalis - Verslinės žvejybos vidaus vandenyse nuostatų pažeidimas - blanketinė teisės norma, ir kad konkretų pažeidimą apibrėžia kita teisės norma. Administracinio teisės pažeidimo protokole, kuriame inkriminuojamas pažeidimas ir šis dokumentas nustato administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo dalyką ir ribas, nurodyta, kad D. N. pažeidė Verslinės žvejybos Lietuvos žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose taisykles, tačiau nenurodytas konkretus taisyklių punktas, nustatantis atitinkamus reikalavimus. Iš suformuluoto kaltinimo teksto ir nutarimo matyti, kad D. N. inkriminuotas Verslinės žvejybos Lietuvos žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose taisyklių 13.2 punktas, kuriame sakoma, kad būtina turėti Žvejybos vietoje žvejybos žurnalą ir pildyti jį laikantis Žvejybos padalinių žvejybos žurnalų išdavimo ir pildymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. gegužės 1 d. įsakymu Nr. 180, reikalavimų. Taigi, kaip matyti ir Verslinės žvejybos Lietuvos žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose taisyklių 13.2 punktas nesuformavo aiškaus reikalavimo žvejui ir jis nukreipia į kitas taisykles, būtent, į Žvejybos padalinių žvejybos žurnalų išdavimo ir pildymo taisykles. Todėl teismas pagrįstai nagrinėjo abejas taisykles ir iš jų padarė išvadą, kad verslinę žvejybą reglamentuojančiuose teisės aktuose nėra tiksliai apibrėžta žvejybos vietos sąvoka, kad sistemiškai aiškinant nurodytų teisės aktų nuostatas, pripažintina, jog žvejybos vieta - tai ne tik vandens telkinys. Nors apeliantas nesutiko su teismo padaryta išvada, tačiau jos nepaneigė apeliacinio skundo argumentais, vadovaujantis Verslinės žvejybos Lietuvos žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose ir Žvejybos padalinių žvejybos žurnalų išdavimo ir pildymo taisyklių nuostatomis.

26Todėl, esant tokiai situacijai, nėra teisinio pagrindo tenkinti apeliaciniame skunde pateiktojo prašymo.

27Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 3 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

28Kauno apygardos administracinio teismo 2007 m. birželio 11 d. nutarimą palikti nepakeistą, Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento apeliacinio skundo netenkinti.

29Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos... 5. D. N. nesutikęs su jo nubaudimu kreipėsi į apygardos administracinį teismą... 6. Apygardos administracinis teismas po bylos išnagrinėjimo pripažino, kad... 7. Teismo nutarime nurodyta, kad teismas, patikrinęs priimto nutarimo teisėtumą... 8. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisena vykdoma griežtai laikantis... 9. Teismas padarė išvadą, kad pareigūnas nepagrįstai konstatavo D. N. kaltę.... 10. Pažymėta, kad nustatyta, jog pareiškėjas tą dieną žurnalą buvo pildęs... 11. Taisyklių 8 punkte nustatyta, kad pareigūnai apie patikrinimą privalo... 12. II.... 13. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos... 14. Teigiama, kad su apylinkės teismo nutarimu nesutinkama, kadangi teismas,... 15. Verslinės žvejybos Lietuvos žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose... 16. Verslinės žvejybos Lietuvos žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose... 17. Žvejybos žurnalo žvejybos vietoje buvimą reglamentuoja ir Verslinės... 18. Sutinkama su teismo išvada, kad žvejybos žurnalas yra pagrindinis dokumentas... 19. Teismas netinkamai taikė ir vadovavosi Žvejybos padalinių žvejybos... 20. Teismas konstatavo, kad D. N. žvejybos žurnalą turėjo žvejybos vietoje ir... 21. D. N. atsiliepime į apeliacinį skundą prašoma apygardos administracinio... 22. Teisėjų kolegija... 23. III.... 24. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos... 25. Kauno apygardos administracinio teismo nutarime teisingai konstatuota, kad ATPK... 26. Todėl, esant tokiai situacijai, nėra teisinio pagrindo tenkinti apeliaciniame... 27. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 28. Kauno apygardos administracinio teismo 2007 m. birželio 11 d. nutarimą... 29. Nutartis neskundžiama....