Byla 2-2123-341/2013
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Marius Rapolas Žukas, sekretoriaujant Almai Buinovskienei, dalyvaujant ieškovo atstovei K. S., tretiesiems asmenims L. S., J. I., vertėjai Zinaidai Sakalauskienei, parengiamajame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovei S. M., tretiesiems asmenims L. S. (L. S.) bei J. I. (J. I.) dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo,

Nustatė

2Ieškovas, vadovaudamasis LR CK 4.103 str., Statybos įstatymo 28 str. 2 d., 35 str. 2 d., prašo įpareigoti atsakovę S. M. savo lėšomis per 3 mėnesius po sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius - pertvarkyti savavališkai rekonstruotą ūkio pastatą (unikalus Nr. ( - ) , plane pažymėtą 5I1/ž), esantį adresu ( - ) (kadastrinis Nr. ( - )) į padėtį, užfiksuotą 2000-02-17 kadastro duomenų byloje Nr. ( - ) ir sutvarkyti statybvietę.

3Ieškinyje nurodė, kad atsakovė, neturėdama statybą leidžiančio dokumento savavališkai rekonstravo pagalbinio ūkio pastatą (unikalus Nr. ( - )), esantį adresu ( - ) (kadastrinis Nr. ( - )). Teigdamas, jog atsakovė atliko rekonstrukciją, ieškovas vadovaujasi Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 2 straipsnio 18 p., numatančiu, jog „statinio rekonstravimas - statybos rūšis, kurios tikslas - perstatyti statinį (pakeisti statinio laikančiąsias konstrukcijas, pakeičiant statinio išorės matmenis - ilgį, plotį, aukštį ir pan.)“; Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-12-05 įsakymu Nr. ( - ) patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 9 p., numatančiu, kad statinio rekonstravimo tikslas-perstatyti esamo statinio laikančiąsias konstrukcijas ir tuo pakeičiant (padidinant, sumažinant) bet kuriuos statinio išorės matmenis - ilgį, plotį, aukštį, skersmenį ir pan.(...)“. Nurodė, jog iš 2000-02-17 Pagalbinio pastato, jo dalių ir priestatų kadastro duomenų bylos Nr. ( - ) matyti, kad statinio (unikalus Nr. ( - ), plane pažymėta 5I1 /ž) parametrai - 6,83 m ilgis bei 2,32 m plotis. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos specialisto 2011-07-13 atliktų faktinių duomenų patikrinimo vietoje metu nustatyta, jog ginčijamo statinio (unikalus Nr. ( - ), plane pažymėta 5I1/ž) parametrai pakitę - 6,85 m ilgis, 3,40 m plotis. Atsakovė padidindama ginčijamo statinio parametrus atliko rekonstrukcijos darbus.

4Pagal Statybos įstatymo 2 straipsnio 6 dalį nesudėtingas statinys - paprastų konstrukcijų pastatas, kurio didžiausias aukštis 8,5 m, kurio visų aukštų, antstatų, pastogės patalpų ir naudojimo paskirtimi susietų priestatų plotų suma yra ne didesnė kaip 80 kvadratinių metrų ir kurio rūsys (pusrūsis) yra ne didesnis kaip vieno aukšto; paprastų konstrukcijų inžinerinis statinys. Pastato ir inžinerinio statinio paprastų konstrukcijų požymius ir techninius parametrus nustato normatyviniai statybos techniniai dokumentai.“ Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. ( - ) patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ 1 priedo 1 lentelės 2 eilutėje nustatytus pagalbinio ūkio paskirties pastatams - be gyvenamųjų patalpų parametrus, kurių didžiausias aukštis 5 m, didžiausias plotas 50 kv. m - statiniai priskiriami I grupės nesudėtingų statinių kategorijai. Kadangi su ieškiniu pateikiamoje Statinių kadastro duomenų byloje nurodytas statinio užstatymo plotas - 15.85 kv. m, todėl ginčijamą statinį priskiria I grupės nesudėtingų statinių kategorijai. Po atliktų rekonstrukcijos darbų, ginčijamas statinys įsiterpia už atsakovei priklausančio žemės sklypo, esančio adresu ( - ) (kadastrinis Nr. ( - )) ribų, t.y. ginčijamo statinio parametrai įsiterpia į kitiems asmenims (L. S. ir J. I.) nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą, adresu ( - ) (kadastrinis Nr. ( - )). Minėtas aplinkybes ieškovas grindžia Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus 2011-07-13 žemės naudojimo patikrinimo aktu Nr. ( - ) su pridedamu Žemės sklypo planu M 1:500.

5Vadovaujasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. ( - ) patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 33.1. punktu, kuris numato - „kai naujo nesudėtingo statinio statybos ar nesudėtingo statinio rekonstravimo atveju pagal teisės reikalavimus neprivaloma parengti supaprastinto statybos projekto arba supaprastinto rekonstravimo projekto, kaip statybą leidžiančius dokumentus privaloma turėti rašytinius sutikimus (susitarimus): žemės sklypo savininko ar valdytojo - kai statinį numatoma statyti ar rekonstruoti ne statytojui priklausančiame ar valdome žemės sklype“, taip pat Statybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies kaip statybą leidžiantys dokumentai 5 punkte nurodomi –„tais atvejais, kai šios dalies 1-4 punktuose nurodyti statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi, tačiau pagal teisės aktų nuostatas privaloma gauti žemės sklypo ar gretimų žemės sklypų savininkų ar valdytojų sutikimus, - šių sklypų savininkų ar valdytojų rašytiniai sutikimai“. Atsižvelgdamas į išdėstytą teisinį reglamentavimą, daro išvadą, jog ginčijamo statinio rekonstrukcijai buvo būtinas rašytinis žemės sklypo, esančio adresu ( - ) (kadastrinis Nr. ( - )) savininkų sutikimas statinio (unikalus Nr. ( - )) rekonstrukcijai, tačiau atsakovė minėto dokumento Inspekcijai nepateikė. Taip pat ieškinyje nurodyta, jog atlikdama rekonstrukcijos darbus atsakovė pažeidė Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktus, kadangi juose reglamentuojama, kad Statytojo teisė įgyvendinama, kai: „1) statytojas žemės sklypą, kuriame statomas statinys, valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais; šis reikalavimas netaikomas Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais, kai nėra suformuoti žemės sklypai (atnaujinant (modernizuojant) pastatus, atliekant statinio kapitalinį ar paprastąjį remontą ir pan.); 2) statytojas turi statybą leidžiantį dokumentą (kai jis privalomas)“, o iš aukščiau išdėstyto aišku, jog statinio dalis po atliktos rekonstrukcijos yra už atsakovei priklausančio žemės sklypo ribų, bei tai, jog būtino statybą leidžiančio dokumento atliktiems rekonstrukcijos darbams atsakovė neturėjo. Atsakovės atlikti veiksmai atitinka Statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalyje pateiktą savavališkos statybos sąvoką „Savavališka statinio statyba - statinio (jo dalies) statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento arba turint galiojantį statybą leidžiantį dokumentą, tačiau pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius“. Vadovaudamasis Statybos įstatymo 28 straipsnio nuostatomis bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-09-28 įsakymu Nr. ( - ) patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2010 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ Inspekcijos specialistas 2011-10-25 surašė savavališkos statybos aktą Nr. ( - ). 2011-11-24 Inspekcijos reikalavimu dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo Nr. ( - ) iš atsakovės buvo pareikalauta ne vėliau kaip iki 2012-05-24 dienos savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius - išardyti savavališkai perstatytas ir pertvarkytas statinio dalis ir sutvarkyti statybvietę. Minėto Inspekcijos reikalavimo atsakovė neįvykdė – šias aplinkybes ieškovas grindžia Inspekcijos 2012-10-22 surašytu reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo aktu Nr. ( - ) su atlikta fotofiksacija.

6Statinys kaip nekilnojamasis daiktas sukuriamas statybos būdu ar esamo daikto rekonstrukcija, tačiau bet kokiu atveju privačios nuosavybės teisės objektu gali būti daiktas, atsiradęs teisei neprieštaraujančiu būdu ar tvarka. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.103 straipsnio 1 dalyje reglamentuojama, kad jeigu statinys (jo dalis) yra pastatytas ar statomas savavališkai arba ne savavališkai, tačiau pažeidžiant stalinio projekto sprendinius ar teisės aktų reikalavimus, tai tokiu statiniu (jo dalimi) naudotis ar juo disponuoti (parduoti, padovanoti, išnuomoti ar pan.) draudžiama. Iš kartu su ieškiniu pateikiamo 2013-04-05 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo - Žemės sklypo su statiniais, Registro Nr. ( - ) matyti, jog 2012-03-22 Apylinkės (seniūnijos) pažymėjimo Nr. ( - ) pagrindu ūkio pastatas (unikalus Nr. ( - ) , plane pažymėta 5I1/ž) 2012-03-27 įregistruotas nekilnojamojo turto registre, jam suteiktas unikalus numeris, nurodytas statinio užstatymo plotas 20 kv. m. Iš registracijos datos matyti, jog ji atlikta po savavališkos statybos fakto konstatavimo, t.y. po 2011-10-25 savavališkos statybos akto Nr. ( - ) surašymo. Ieškinyje teigiama, jog atlikdama ginčijamo statinio registraciją atsakovė pažeidė LR CK 4.253 str. 1 dalyje nustatytą, nes pagal minimą normą registruojami tik tie daiktai, kurie suformuoti įstatymų nustatyta tvarka, o iš aukščiau išdėstyto aišku, jog ginčijamo statinio parametrai neatitinka Statinio kadastro duomenų byloje nurodytų. Ieškovas remdamasis Kasacinio Teismo formuojama teismų praktika, nurodė, kad nekilnojamojo daikto teisinės registracijos faktas nėra nuosavybės teisių atsiradimo pagrindas. Teisine nekilnojamojo daikto registracija yra tik įregistruojami nuosavybės į nekilnojamąjį daiktą atsiradimo (pasikeitimo, pasibaigimo) juridiniai faktai, kurie susiformavo įstatyme nustatytais pagrindais (sandoriu, administraciniu aktu ir kt.). t. y. nekilnojamojo daikto teisinė registracija atliekama nuosavybės teisės įgijimo dokumentų pagrindais, tačiau tokio daikto registracijos atlikimo faktas nėra nuosavybės teisės atsiradimo pagrindas. (LAT 2009-12-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-364/2009). Taigi, ne teisinė registracija sukuria nuosavybės teisę, ji atsiranda teisės aktuose nustatytais pagrindais, o nekilnojamojo daikto teisinė registracija yra tik jos išviešinimas. Taip pat, pažymėjo, jog vadovaujantis Vilniaus apygardos prokuratūros viešojo intereso gynimo skyriaus 2013-02-07 nutarimu Nr. ( - ) - teisinė registracija nėra kliūtis Inspekcijai savo kompetencijos ribose vykdyti savavališkos statybos padarinių šalinimo procedūrą, kreipiantis dėl reikalavimo vykdymo ieškiniu į teismą. Savavališkos statybos padarinių šalinimą bei civilines teisines pasekmes reglamentuoja Statybos įstatymo 28 straipsnio, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.103 straipsnis ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-09-28 įsakymu Nr. ( - ) patvirtinto statybos techninis reglamentas STR 1.09.06:2010 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, pagal kuriuos asmeniui per nustatytą terminą neįvykdžius reikalavimo Inspekcija turi teisę kreiptis į teismą.

7Į teismo posėdį atsakovė S. M. neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą jai pranešta tinkamai (b.l. 45); ieškovo atstovė prašo priimti sprendimą už akių. Atvykę tretieji asmenys sutiko, jog būtų priimtas sprendimas už akių atsakovės atžvilgiu. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko, prašymo atidėti bylos nagrinėjimą ar bylą nagrinėti jai nedalyvaujant nepateikė, ieškovo prašymas dėl sprendimo už akių priėmimo, tenkintinas (CPK 230 str. 2 d., 285 str.).

8Ieškinys tenkintinas.

9Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

10Ieškovas, pagrįsdamas ieškinyje nurodytas aplinkybes, pateikė šiuos įrodymus: 2011-10-25 Savavališkos statybos aktą Nr. ( - ) , kuriame nurodyta, jog statinys (ūkinis pastatas) 5I1/ž, (išorės matmenys natūroje apie 6,85 x 3,40 m., o pagal nekilnojamojo turto registro duomenis – 6,83 x x2,32 m., pristatytas priestatas, kurio matmenys – 2,5 x 3 m), adresu ( - ) , rekonstruotas savavališkai (b.l. 5-9); 2011-11-24 reikalavimą dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo Nr. ( - ) , kuriuo iki 2012-05-24 iš S. M. pareikalauta išardyti savavališkai perstatytas ar pertvarkytas statinio (ūkinio pastato) dalis, ir jei būtina, sutvarkyti statybvietę (b.l. 10-11), 2012-10-22 reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo Nr. ( - ) aktą su fotonuotraukomis (akte nurodyta, jog statytoja S. M., reikalavimo iki 2012-05-24 savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius, neįvykdė) (b.l. 12-13); 2013-05-15 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą, patvirtinantį L. S. nuosavybės teisę į žemės sklypą (unikalus Nr. ( - ) ; kadastrinis Nr. ( - ) ), esantį ( - ) (b.l. 14-16); 2013-05-15 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą, patvirtinantį atsakovės S. M. nuosavybės teisę į ūkio pastatą (unikalus Nr. ( - ) ), esantį ( - ) ; pažymėjimas plane 5I1/ž; įregistruotas užstatytas plotas – 20,00 kv.m.; kadastro duomenų nustatymo data – 2012-03-12 (b.l. 17-21); Pagalbinio pastato, jo dalių ir priestatų kadastro duomenų bylos Nr. ( - ) ištrauką, iš kurios matyti, jog 2000-02-17 užfiksuotas pagalbinio pastato, plane pažymėto indeksu 5I1/ž, užstatytas plotas 15,85 kv.m.; baigtumas 100 % (b.l. 22-28); 2012-03-22 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Sudervės seniūnijos pažymėjimą Nr. ( - ) (b.l. 29); 2011-08-11 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus raštą Nr. ( - ) , kuriame nurodyta, jog patikrinimo metu apytiksliais matavimais nustatyta, kad S. M. savavališkai užėmusi ir naudojasi L. S. nuosavybės teise valdomo žemės sklypo dalimi apie 61 kv.m. ploto, į kurią patenka S. M. nuosavybės teise priklausančio statinio dalis 5 kv.m. ploto (b.l. 30-34); 2013-02-07 Vilniaus apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus nutarimą Nr. ( - ) atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones (b.l. 35-39) (kopijas).

11Atlikus byloje pateiktų įrodymų formalų vertinimą pagal LR CPK 285 str. 2 d., nustatyta, kad atsakovė S. M. savavališkai, t.y. neturėdama rašytinio žemės sklypo, esančio adresu ( - ) (kadastrinis Nr. ( - ) ) savininkų sutikimo, rekonstravo statinį (unikalus Nr. ( - ) ), kurio parametrai po atliktų rekonstrukcijos darbų įsiterpia į kitiems asmenims nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą; atsakovė Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos 2011-11-24 Reikalavimo iki 2012-05-24 išardyti savavališkai perstatytas ar pertvarkytas statinio (ūkinio pastato) dalis, ir jei būtina, sutvarkyti statybvietę, neįvykdė, todėl pripažintina, jog ieškinys pagrįstas ir tenkintinas, - atsakovė S. M. įpareigotina savo lėšomis per 3 mėnesius po sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius - pertvarkyti savavališkai rekonstruotą ūkio pastatą (unikalus Nr. ( - ) , plane pažymėtą 5I1/ž), esantį adresu ( - ) (kadastrinis Nr. ( - ) ) į padėtį, užfiksuotą 2000-02-17 kadastro duomenų byloje Nr. ( - ) ir sutvarkyti statybvietę (LR CK 4.103 str., Statybos įstatymo 2 str. 71 d., 3 str. 2 d., 23 str. 1 d. 5 p., 28 str. 7 d. 3 p., 35 str., LR Aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. ( - ) patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 33.3. p.).

12Patenkinus ieškinį, iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 144 Lt žyminio mokesčio ir 22,86 Lt pašto išlaidų valstybei (CPK 79 str., 80 str., 82 str., 88 str. 3 p., 96 str.).

13Teismas, vadovaudamasis CPK 285-286 str.,

Nutarė

14Ieškinį tenkinti.

15Įpareigoti atsakovę S. M., a.k. ( - ) savo lėšomis per 3 mėnesius po sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius - pertvarkyti savavališkai rekonstruotą ūkio pastatą (unikalus Nr. ( - ) , plane pažymėtą 5I1/ž), esantį adresu ( - ) (kadastrinis Nr. ( - ) ) į padėtį, užfiksuotą 2000-02-17 kadastro duomenų byloje Nr. ( - ) ir sutvarkyti statybvietę.

16Atsakovė negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus rajono apylinkės teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

17Ieškovas bei tretieji asmenys turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai