Byla 2-14067-944/2014
Dėl antstolio veiksmų

1Kauno apylinkės teismo teisėja Aušra Barškietytė raštinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal pareiškėjos SIA L–T OIL skundą suinteresuotiems asmenims antstoliui Regimantui Budreikai, UAB „Ina trade“ dėl antstolio veiksmų,

Nustatė

2pareiškėja prašo atnaujinti terminą paduoti skundą dėl antstolio 2013-12-19 patvarkymo Nr. S-13091; panaikinti 2013-12-19 patvarkymą Nr. S-13091; įpareigoti antstolį nutraukti vykdomąją bylą Nr. 0085/13/02490 ir grąžinti vykdomąjį dokumentą asmeniui jį pateikusiam. Nurodė, kad terminą apskųsti 2013-12-19 antstolio patvarkymą SIA „L-T OIL“ praleido dėl svarbių priežasčių, todėl šis terminas turi būti atnaujintas. Paaiškino, kad SIA „L-T OIL“ 2014-04-09 pateikė antstoliui prašymą nutraukti vykdomąją bylą Nr. 0085/13/02490 ir pareiškime nurodė, kad SIA „L-T OIL“ yra Latvijos įmonė, kurios buveinė yra Latvijos Respublikoje, bendrovė Lietuvoje neturi jokio nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, todėl antstolis SIA „L-T OIL“ neturėjo jokio teisinio pagrindo pradėti vykdymo veiksmus Lietuvoje bei priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą –Vilniaus apygardos teismo 2013-12-12 nutartį (civilinė byla Nr.2-6241-258/2013) dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Pareiškėjos nuomone, buvo kliūtys priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, nes SIA „L-T OIL“ neturi buveinės Kaune ir neturi jokio turto Kaune, tokiu būdu antstolis pažeidė teisės aktų reikalavimus, todėl vykdomoji byla nutrauktina ir vykdomasis dokumentas grąžintinas jį pateikusiam asmeniui. Vykdymo veiksmai Lietuvoje negalimi dar ir todėl, kad SIA „L-T OIL“ yra užsienio valstybės ūkio subjektas. Vilniaus apygardos teismo 2012-12-12 nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo turi būti vykdoma Latvijos Respublikoje. Pažymi, kad teismo nutartyje nurodytas areštuotino turto eiliškumas. Latvijos įmonė SIA „L-T OIL“ turi nekilnojamąjį turtą bei kilnojamąjį turtą Latvijoje, todėl nėra teisinio pagrindo pradėti vykdymo veiksmus Lietuvoje. Tik nustačius, kad SIA „L-T OIL“ turimas nekilnojamasis turtas yra nepakankamas ieškovo reikalavimui užtikrinti, atsirastų procesinė galimybė ieškoti kito atsakovo turto. Antstolis nėra surinkęs jokių duomenų apie turimą SIA „L-T OIL“ nekilnojamąjį turtą ir kilnojamąjį turtą Latvijoje, todėl negali vykdyti vykdymo veiksmų Lietuvoje, susijusių su SIA „L-T OIL“ turto ir turtinių teisių areštu. Pareiškėja pažymi, kad antstolis netinkamai taiko ir aiškina Sprendimų vykdymo instrukcijos 3 punktą. Minėtame punkte aiškiai nurodyta, kad vykdymo vieta nustatoma pagal vykdomajame dokumente apie skolininką arba išieškotojo pateiktus duomenis. 2013-12-20 antstolis iš UAB „Ave–Matrox“ jau turėjo informaciją, kad jokio SIA „L-T OIL“ turto bei turtinių teisių ši bendrovė neturi. Nepaisant to, antstolis savo iniciatyva vykdymo proceso SIA „L-T OIL“ atžvilgiu nenutraukė ir nereagavo į 2014-04-09 SIA „L-T OIL“ prašymą nutraukti neteisėtus vykdymo veiksmus. Priduria, kad išieškotoja UAB „Ina Trade“ tuo pačiu metu kreipėsi į Latvijos Respublikos teismą, kad būtų leista 2013-12-12 Vilniaus apygardos teismo nutartį vykdyti Latvijoje. Tas pats vykdomasis dokumentas gali būti pateiktas vykdymui tik vieną kartą, todėl vykdymo procesas Lietuvoje ir dėl šios priežasties turi būti nutrauktas.

3Antstolis 2014-05-27 patvarkymu atnaujino terminą paduoti skundą dėl antstolio 2013-12-19 patvarkymo Nr. S-13091 ; atsisakė patenkinti 2014-05-20 pateiktą SIA „L-T OIL“ skundą dėl 2013-12-19 patvarkymo Nr. S-13091; perdavė skundą ir vykdomąją bylą Kauno apylinkės teismui. Nurodė, kad pareiškėja terminą skundui paduoti praleido dėl svarbių priežasčių, todėl jį atnaujino. Paaiškino, kad antstolis atlieka vykdymo veiksmus ne tik skolininko buveinės, bet ir jo turto, įskaitant kilnojamojo ar nematerialaus turto, buvimo vietoje. Vadovaujantis Sprendimų vykdymo instrukcijos 3 punktu, vykdymo vieta nustatoma pagal vykdomajame dokumente nurodytus duomenis apie skolininką arba išieškotojo pateiktus duomenis. Ieškotojas UAB „Ina trade“ pateikė duomenis apie tai, kad UAB „Ave–Matrox“, kurios buveinė yra Kęstučio g, 30-2, Kaune, turi iš skolininko SIA „L-T OIL“ gautų ar gautinų arba mokėtinų skolininkų lėšų, taip pat skolininkui priklausančių prekių. Remdamasis išieškotojo pateiktais duomenimis, antstolis teisėtai priėmė vykdyti vykdomąjį dokumentą. Teismo priimtas sprendimas (nutartis) turi galią tik Lietuvos Respublikoje, ar jis bus pripažįstamas ir vykdomas kitoje valstybėje, priklauso tik nuo išieškotojo valios ir antstolis šio klausimo nesprendžia. Pažymėtina, kad įstatymai neįpareigoja išieškotojo privalomai kreiptis dėl teismo procesinio sprendimo pripažinimo ir vykdymo skolininko kilmės valstybėje, o teismo sprendimo galios ribojimas teismo valstybės teritorija paneigia bet kokį savaiminį vykdymo veiksmų persikėlimą į kitos valstybės teritoriją. Gavęs išieškotojo pateiktą vykdomąjį dokumentą, antstolis patikrina, ar skolininkas turi turto valstybėje, kurios teismas priėmė sprendimą. Tikrinti skolininko turtinės padėties kitoje valstybėje, ar tai būtų Europos Sąjungos valstybė narė, ar ne, antstolis nėra įgaliotas ir savo nuožiūra tokių veiksmų neatlieka. Gavęs išieškotojo UAB „Ina trade“ prašymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, antstolis patikrino, ar skolininkas SIA „L-T OIL“ turi nekilnojamojo turto Lietuvos Respublikoje, ir, nustatęs, kad turto nėra, pradėjo vykdymo veiksmus UAB „Ave–Matrox“ atžvilgiu, siekdamas surasti skolininko pinigines lėšas ir/ar prekes, nes tokius duomenis jam pateikė išieškotojas ir pagrindo jais abejoti nebuvo. Pažymėtina, kad antstolis dar nėra areštavęs jokio realaus turto, tik surašęs patvarkymą UAB „Ave–Matrox“, kuriuo aprašytos reikalavimo turtinės teises, susijusios su piniginėmis išmokomis, kurias UAB „Ave–Matrox“ privalo ar privalės išmokėti atsakovui. Antstolio teisė rinkti informaciją apie skolininko turtą nėra ribojama, kadangi gavus vykdomąjį dokumentą, antstoliui nėra žinoma turto sudėtis ir vertė, todėl antstolis vykdymo proceso nenutraukė.

4Suinteresuotas asmuo UAB „Ina Trade“ atsiliepimu su skundu nesutinka, prašo skundą atmesti. Nurodė, kad sutinka su antstolio patvarkyme išsakytais argumentais. Teismo priimtas procesinis sprendimas turi galią tik jį priėmusios teismo valstybės teritorijoje. Antstolis, gavęs vykdyti Vilniaus apygardos teismo nutartį, neturėjo pagrindo svarstyti dėl vykdymo veiksmų atlikimo Latvijos Respublikoje, kadangi automatinio valstybės ribų peržengimo, skolininkui esant užsienio valstybės subjektui, teisinis reguliavimas nenumato. Antstolis veikia vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir imperatyviųjų LR CPK, Sprendimų vykdymo instrukcijos ir kitų teisės aktų reikalavimų antstolis laikėsi tinkamai. Suinteresuotas asmuo (išieškotojas) kreipėsi į antstolį su prašymu priimti vykdyti Vilniaus apygardos teismo 2013-12-12 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pareiškėjai SIA „L-T OIL“. Pažymėjo, kad areštuotinas turtas – tai ne tik konkrečiu metu egzistuojantis materialus nekilnojamasis ar kilnojamasis turtas, bet ir gautinos ir mokėtinos lėšos, prekės ir kitas turtas. Suinteresuotas asmuo nurodė antstoliui, kad areštuotino pareiškėjos turto gali turėti UAB „Av–Matrox“, kadangi ši informacija atitinka faktines aplinkybes. Faktas, kad UAB „Ave–Matrox" turi arba ateityje gali turėti areštuotino turto, sudaro pagrindą pagal LR CPK 590 str. 2 d. antstoliui vykdyti Vilniaus apygardos teismo 2013-12-12 nutartį.

5Skundas tenkintinas iš dalies.

6Iš bylos duomenų nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2012-12-12 nutartimi ieškovės UAB „Ina Trade“ reikalavimų įvykdymui užtikrinti areštavo 1 000 832,55 sumai atsakovui nuosavybės teise priklausantį ir pas jį ar trečiuosius asmenis esantį nekilnojamąjį turtą, o tuo atveju, jei šio turto nepakaktų užtikrinti ieškovo reikalavimams, areštuoti atsakovui priklausantį kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas ir turtines teises, esančias pas atsakovą ir/ar pas trečiuosius asmenis, uždraudžiant šiuo turtu disponuoti. Suinteresuotas asmuo UAB „Ina Trade“ 2013-12-19 antstoliui pateikė prašymą priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą, 2013-12-19 prašyme nurodė, kad SIA „L–T OIL“ Lietuvoje vykdo veiklą bendradarbiaudama su UAB „Ave–Matrox“ (vykd. b. 0085/13/02490 l. 6). Antstolis 2013-12-19 patvarkymu Nr. S-13091 priėmė vykdomąjį dokumentą vykdyti (vykd. b. 0085/13/02490 l. 15). Antstolis 2013-12-19 patvarkymais dėl informacijos suteikimo užklausė bankus dėl skolininkės vardu atidarytų sąskaitų bei jose esančių piniginių lėšų (vykd. b. 0085/13/02490 l. 17–24). Antstolis 2013-12-19 patvarkymu dėl reikalavimo pateikti informaciją apie turimą atsakovo turtą UAB „Ave–Matrox“ pareikalavo pateikti duomenis dėl skolininkės piniginių lėšų bei kitokio turto (vykd. b. 0085/13/02490 l. 34). Antstolis 2013-12-19 patvarkymu aprašė atsakovo turtines teises (vykd. b. 0085/13/02490 l. 35). SIA „L–T OIL“ 2014-04-10 pateikė antstoliui pareiškimą dėl vykdomosios bylos nutraukimo, kuriuo antstolis 2014-04-24 raštu netenkino (vykd. b. 0085/13/02490 l. 58–59). Vilniaus apygardos teismas 2014-04-04 nutartimi panaikino Vilniaus apygardos teismo 2013-12-12 ir 2014-01-06 nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, Lietuvos apeliacinis teismas 2014-06-19 nutartimi šią Vilniaus apygardos teismo nutartį paliko nepakeistą.

7Pirmiausia teismas nurodo, kad vykdomojo dokumento panaikinimas, kuris yra pagrindas atlikti vykdymo veiksmus, po to, kai buvo paduotas skundas ir priimtas skundas dėl antstolio veiksmų, nėra pagrindas pateikto skundo nenagrinėti. Tokia pozicija grindžiama EŽTT jurisprudencija ir kasacinio teismo formuojama praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-11-29 nutartis Nr. 3K-3-616/2013). Dėl šių aplinkybių vertintini antstolio veiksmų teisėtumas ir pagrįstumas pagal teisės aktų reikalavimus. Šioje byloje kilo ginčas dėl vykdomojo dokumento – teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių vykdymo, priėmimo vykdyti.

8Teismas nurodo, kad teismų procesiniams sprendimams yra nebūdingas eksteritorialumas. Tai reiškia, jog Lietuvos Respublikoje priimti teismo sprendimai galioja tik juos priėmusioje valstybėje ir savaime neįgyja teisinės galios bei nesukelia teisinių pasekmių už valstybės ribų. Tai yra sietina su tarptautinėje teisėje visuotinai pripažįstamu ir neginčijamu kiekvienos iš valstybių suverenitetu bei teismų jurisdikcijos apimtimi, ribojamiems konkrečios valstybės teritorija. Pagal bendrąją taisyklę tam, kad vienos valstybės teismo sprendimas įgautų teisinę galią kitoje valstybėje, reikalinga tokį teismo sprendimą pripažinti. Užsienio valstybių teismų sprendimų pripažinimas pagal savo paskirtį ir esmę yra ne kas kita, kaip teismo sprendimo teisinės galios išplėtimas teritorijoje. Tai reiškia, jog konkrečioje valstybėje pripažintas užsienio šalies teismo sprendimas jį pripažinusioje valstybėje įgyja tokią pat teisinę galią, kokią jis turi šį sprendimą priėmusioje valstybėje (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1988 m. vasario 4 d. Sprendimas Hoffmann, 145/86, Rink. p. 645,; Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1996 m. spalio 10 d. Sprendimas Hendrikman ir Feyen, C78/95, Rink. p. I4943). Šiuo atveju teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių vykdymo priimta Lietuvos Respublikoje, todėl ji turi vykdytinumo galią tik Lietuvos Respublikos teritorijoje. Byloje duomenų, kad skundžiamų veiksmų atliko metu ši nutartis būtų pripažinta ir įvykdyta užsienio valstybėje nėra pateikta. Pastebėtina, kad antstolio veiksmų atlikimas taip pat ribojamas teritorijos, pagal LR CPK 590 str. 3 d., nes jis vykdymo veiksmus atlieka antstolio aptarnaujamoje teritorijoje, minėtos teisės normos 4 d. numatytos išimtys, kada antstolis gali atlikti veiksmus kito antstolio teritorijoje. Darytina išvada, kad antstolis neturi įgalinimų užsienio valstybėje rinkti duomenis apie asmenį, jo įpareigojimai kitoje valstybėje nėra privalomai vykdytini, LR CPK 585 str. pagrindu, todėl nepagrįstai teigiama, kad antstolis turėjo rinkti duomenis, dėl pareiškėjui nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto ar kilnojamojo turto.

9Teismas nurodo, kad pagrindinė antstolio pareiga savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas ar nutartis būtų kuo greičiau iš tikrųjų įvykdyta, aktyviai padėti šalims ginti jų teises ir įstatymo saugomus interesus (LR CPK 634 str. 2 d.). Pažymėtina, kad prieš pradėdamas vykdomuosius veiksmus, antstolis turi išspręsti vykdomojo dokumento (šiuo atveju nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo) priėmimo vykdyti klausimą, t. y. patikrinti, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti vykdyti ir vykdymo veiksmams pradėti (LR CPK 651 str. 1 d.). LR CPK 651 str. 2 d. nurodytas pavyzdinis sąrašas aplinkybių, kurias turi įvertinti antstolis spręsdamas ar nėra akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti. Pastebėtina, kad nei šioje teisės normose, nei kitoje teisės normose nėra nustatyto ribojimo antstoliui atsisakyti priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti vien tuo pagrindu, jeigu bylos šalis yra užsienio juridinis asmuo, turintis buveinę kitoje valstybėje. Dėl šių aplinkybių skundo argumentai, kad antstolis negalėjo priimti vykdyti vykdomojo dokumento vien tuo pagrindu, kad jis išduotas juridiniam asmeniui, turinčiam buveinę Latvijoje, atmestini kaip nepagrįsti.

10Pareiškėja skundžia antstolio patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, kaip neteisėtą LR CPK 651 str. 2 d. 2 p. pagrindu. Šioje teisės normoje nustatyta, kad antstolis spręsdamas klausimą, ar nėra akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą ir pradėti vykdymo veiksmus, turi patikrinti, ar vykdomasis dokumentas vykdytinas to antstolio, t. y. nustatyti vykdymo vietą. Vykdymo vieta nustatoma pagal vykdomajame dokumente nurodytus duomenis apie skolininką arba išieškotojo pateiktus duomenis (Sprendimų vykdymo instrukcijos 3 p.). LR CPK 590 str. 2 d. nustatyta, kad jeigu skolininkas yra juridinis asmuo, vykdomąjį dokumentą antstolis vykdo šio skolininko buveinės arba turto buvimo vietoje. Atkreiptinas dėmesys, kad juridinio asmens buveinės vieta ir jo turto buvimo vieta gali skirtis.

11Nagrinėjamu atveju teismo nutartyje nurodyta pareiškėjos buveinės vieta – Juras 5, Jurmala, LV-2015 Latvija, jokių duomenų apie šios įmonės turtą Lietuvoje nėra nurodyta. Dėl šių priežasčių vykdomąjį dokumentą pateikiantis asmuo turėjo nurodyti SIA „L-T OIL“ galimą turtą, jo rūšį, buvimo vietą Lietuvoje. Antstolis, atlikęs paiešką pagal juridinio asmens pavadinimą ir kodą antstolių informacinėje sistemoje, įvertinęs suinteresuoto asmens UAB „Ina Trade“ pateiktus duomenis, nustatė, kad SIA „L-T OIL“ gali turėti turto Kaune, t. y. teritorijoje, kuri priskirtina šio antstolio veiklos teritorijai. Pastebėtina, kad vykdomojo rašto priėmimo vykdyti terminai yra labai trumpi – trys darbo dienos (LR CPK 651 str. 1 d.), nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių vykdymas yra skubus, jeigu nesikreipiama į antstolį ir nepatikslinami areštuoto turto duomenys, laikinosios apsaugos priemonės galioja keturiolika dienų (LR CPK 147 str. 6 d.). Atsižvelgiant į tokį teisinį reglamentavimą antstolio veiksmai vykdant teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių vykdymo turi būti ypatingai operatyvūs, todėl ne visuomet prieš priimant vykdomąjį dokumentą vykdyti antstolis turi objektyvios informacijos apie skolininko turto buvimo vietą jo sudėtį ir specifiką. Atsižvelgiant į minėtose teisės aktuose nustatytus terminus pareiškėja nepagrįstai teigia, kad prieš priimdamas vykdomąjį dokumentą vykdyti antstolis turėjo užsiklausti UAB „Ave–Matrox“ dėl SIA „L-T OIL“ galimo turto.

12Pareiškėja teigia, kad antstolio veiksmai neteisėti, nes vykdomajame dokumente buvo nurodytas areštuotino turto eiliškumas, kurio turėjo laikyti antstolis priimdamas vykdomąjį dokumentą vykdyti. Pareiškėja teigia, kad turi nekilnojamojo/kilnojamojo turto Latvijoje, tačiau tokių duomenų byloje nėra pateikta. Antstoliui, neturint duomenų apie atsakovės nekilnojamąjį/kilnojamąjį turtą Lietuvos Respublikoje, pagrįstai buvo siekiama surinkti informaciją dėl atsakovei priklausančių turtinių teisių ir piniginių lėšų. Teismas nurodo, kad turtu vadinami tiek materialūs, tiek nematerialūs daiktai, turintys vertę. Pagal LR CK 1.97 str. 1 d. civilinių teisių objektai yra daiktai, pinigai ir vertybiniai popieriai, kitas turtas bei turtinės teisės, intelektinės veiklos rezultatai, informacija, veiksmai ir veiksmų rezultatai, taip pat kitos turtinės ir neturtinės vertybės. Civilinių teisių objektais yra daiktinės teisės, prievolinės teisės, taip pat teisės, atsirandančios iš intelektinės veiklos rezultatų (LR CK 1.112 str.). Atsižvelgiant į minėtas teisės normas, darytina išvada, kad turtinių teisių samprata civilinėje teisėje yra labai plati. Tokio pobūdžio turto suradimas ir aprašymas pareikalauja nemažai pastangų, t. y. antstoliui būtina surinkti pakankamai duomenų, tiek surandant tokį turtą, tiek jį aprašant per ganėtinai trumpus teisės aktų nustatytus terminus. Dėl šių priežasčių antstolis net ir gavęs atsakymą iš UAB „Ave–Matrox“, turėjo pagrindą ir toliau rinkti duomenis.

13Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad skunde nurodytais motyvais nėra teisinio pagrindo pripažinti antstolio veiksmų neteisėtais, t. y. panaikinti 2013-12-19 patvarkymą Nr. S-13091 „Priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti“ ir į pareigoti nutraukti vykdomąją bylą LR CPK LR CPK 629 str. 1 d. 9 p. pagrindu. Tačiau teismui nustačius, kad skundo nagrinėjimo metu vykdomasis dokumentas – Vilniaus apygardos teismo 2013-12-12 nutartis, kuri buvo vykdomosios bylos Nr. 0085/13/02490 pradėjimo pagrindas, yra panaikinta, turi būti sprendžiamas klausimas dėl vykdomosios bylos nutraukimo LR CPK 629 str. 1 d. 5 p. Minėta teisės norma nustato, kad vykdomoji byla nutraukiama, jeigu panaikinti vykdomieji dokumentai, kurie buvo vykdymo pagrindas. LR CPK 630 str. nustatyta vykdomosios bylos nutraukimo tvarka, t. y. procesinis veiksmas priskirtinas antstolio kompetencijai. Esant nustatytoms aplinkybėms pareiškėjos skundas tenkintinas iš dalies ir antstolis įpareigotinas nutraukti vykdomąją byla LR CPK 630 str. nustatyta tvarka pagal LR CPL 629 str. 1 d. 5 p. nustatytą pagrindą.

14Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290–291 str.,

Nutarė

15pareiškėjos SIA L–T OIL skundą tenkinti iš dalies: įpareigoti antstolį Regimantą Budreiką nutraukti vykdomąją bylą Nr. 0085/13/02490 LR CPK 629 str. 1 d. 5 p. pagrindu. Kitą skundo dalį atmesti.

16Nutarties per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos gavimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per nutartį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai