Byla AS-438-1084-14
Dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. rugpjūčio 20 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos Z. G. skundą, kuriuo prašoma panaikinti Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos sprendimą ir sustabdyti jo galiojimą iki bus išnagrinėta byla

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas), Romano Klišausko (pranešėjas) ir Dainiaus Raižio, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos Z. G. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. rugpjūčio 20 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos Z. G. skundą, kuriuo prašoma panaikinti Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos sprendimą ir sustabdyti jo galiojimą iki bus išnagrinėta byla.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja Z. G. (toliau – ir pareiškėja) 2014 m. rugpjūčio 14 d. paštu išsiuntė Vilniaus apygardos administraciniam teismui skundą (b. l. 1–3), prašydama panaikinti Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos 2014 m. birželio 2 d. sprendimą Nr. (35.3-34)-3-2894 ir sustabdyti šio sprendimo galiojimą iki bus išnagrinėta byla.

5Kartu su skundu pareiškėja pateikė prašymą atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti (b. l. 4–8). Jame nurodė, kad apie Ūkio ministerijos 2014 m. birželio 2 d. sprendimą Nr. (35.3‑34)‑3-2894 ji sužinojo tik 2014 m. birželio 9 d., kai Įmonių bankroto valdymo departamentas minėtą dieną el. paštu jai atsiuntė Įmonių bankroto valdymo departamento 2014 m. birželio 4 d. rašto Nr. (6.14)A2-2119 kopiją ir prie jo pridėjo ginčijamo Ūkio ministerijos sprendimo kopiją. Tuo tarpu visi dokumentai, susiję su skundžiamu sprendimu, buvo pateikti tik 2014 m. birželio 12 d. Anot pareiškėjos, terminą skundui paduoti jį praleido ne dėl savo kaltės, o dėl netinkamo viešojo administravimo subjektų pareigų įgyvendinimo, todėl šios priežastys pripažintinos svarbiomis.

6II.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. rugpjūčio 20 d. nutartimi (b. l. 11–12), be kita ko, atmetė pareiškėjos prašymą atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti ir atsisakė priimti jos skundą.

8Pirmosios instancijos teismas Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatė, kad pareiškėja 2014 m. liepos 10 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydama panaikinti nagrinėjamoje byloje ginčijamą Ūkio ministerijos 2014 m. birželio 2 d. sprendimą Nr. (35.3-34)-3-2894 ir sustabdyti šio sprendimo galiojimą iki bus išnagrinėta byla (administracinė byla Nr. I-9053-968/2014). Teismas 2014 m. liepos 21 d. nutartimi pareiškėjai nustatė terminą trūkumams pašalinti ir pateikti teismui skundžiamą Ūkio ministerijos sprendimą bei įrodymus, kada ji šį sprendimą gavo (arba motyvuotą bei įrodymais pagrįstą prašymą atnaujinti skundo padavimo terminą). Teismas 2014 m. rugpjūčio 6 d. nutartimi pareiškėjos skundą atsisakė priimti, nes pareiškėja, šalindama skundo trūkumus, termino praleidimą pagrindžiančių įrodymų nepateikė, praleido terminą skundui paduoti ir neprašė jo atnaujinti.

9Nagrinėjamu atveju pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti Ūkio ministerijos 2014 m. birželio 2 d. sprendimą Nr. (35.3-34)-3-2894 ir atnaujinti praleistą terminą skundui dėl šio sprendimo paduoti. Termino praleidimo priežastimis pareiškėja įvardijo tas pačias aplinkybes, t. y., jog apie skundžiamą sprendimą sužinojo tik 2014 m. birželio 9 d., o visus dokumentus, susijusius su skundžiamu sprendimu, gavo tik 2014 m. birželio 12 d.

10Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 34 straipsnio 1 dalį pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo (prašymo) padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties ir nėra aplinkybių, nurodytų šio įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1–7 punktuose.

11Teismo vertinimu, atsižvelgiant į tai, kad apie ginčijamą sprendimą pareiškėja sužinojo jau 2014 m. birželio 9 d., o skundą teismui išsiuntė 2014 m. liepos 10 d. (administracinė byla Nr. I‑9053-968/2014, žr. voką su pašto spaudu), darytina išvada, jog ji praleido ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatytą vieno mėnesio terminą.

12Kaip minėta, teismas 2014 m. liepos 21 d. nutartyje išaiškino pareiškėjai teisę pateikti teismui motyvuotą ir įrodymais pagrįstą prašymą atnaujinti skundo padavimo terminą, tačiau pareiškėja šia teise nepasinaudojo. Naujų aplinkybių, dėl kurių ji praleido terminą, pareiškėja teismui nenurodo, o prieš tai paminėtos aplinkybės jau buvo įvertintos teismo 2014 m. rugpjūčio 6 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. I-9053-968/2014.

13Kaip matyti, pareiškėja, gavusi skundžiamą sprendimą el. paštu 2014 m. birželio 9 d., buvo susipažindinta su jo apskundimo tvarka. Tai patvirtina 2014 m. birželio 9 d. el. laiško išrašas, pagal kurį Įmonių bankroto valdymo departamentas, atsižvelgdamas į pareiškėjos telefonu pareikštą prašymą, išsiuntė ginčijamą sprendimą dėl bankroto administratoriaus pažymėjimo galiojimo panaikinimo pareiškėjos nurodytu el. pašto adresu (šį el. laiško išrašą pareiškėja pateikė teismui administracinėje byloje Nr. I-9053-968/2014). Taigi pagrindo pripažinti, kad pareiškėja terminą skundui paduoti praleido dėl svarbios priežasties, nėra, nes jos pačios elgesys (skundo nepateikimas teismui laiku) sutrukdė jai įstatymo nustatytu terminu kreiptis į teismą. Tokie veiksmai nelaikytini kliūtimi (objektyvia priežastimi), sutrukdžiusia kreiptis teisminės gynybos.

14III.

15Pareiškėja, nesutikdama su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. rugpjūčio 20 d. nutartimi, pateikė atskirąjį skundą (b. l. 16–21), prašydama šią nutartį panaikinti, atnaujinti praleistą terminą skundui dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos 2014 m. birželio 2 d. sprendimo Nr. (35.3-34)-3-2894 panaikinimo paduoti ir jos skundą priimti nagrinėti.

16Pareiškėja nurodo, kad realiai visą ginčijamo sprendimo turinį sužinojo tik 2014 m. birželio 12 d. Be to, ginčijamame sprendime nebuvo nurodyta konkreti jo apskundimo tvarka ir terminai – tik abstrakti frazė „teisės aktų nustatyta tvarka“.

17Teisėjų kolegija

konstatuoja:

18IV.

19Nagrinėjamos bylos ginčo dalykas yra Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. rugpjūčio 20 d. nutarties, kuria netenkintas pareiškėjos prašymas atnaujinti terminą paduoti skundą teismui ir atsisakyta priimti šį skundą, teisėtumas ir pagrįstumas.

20Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išanalizavusi pareiškėjos skundą (b. l. 1–3), prašymą dėl praleisto termino atnaujinimo (b. l. 4–8) ir atskirąjį skundą (b. l. 16–21), nustatė, kad, pareiškėjos nuomone, ji iš tiesų Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto vieno mėnesio termino skundui Vilniaus apygardos administraciniam teismui paduoti (kai pateikė šį skundą pirmą kartą 2014 m. liepos 10 d. administracinėje byloje Nr. I-9053-968/2014) nepraleido, nes, nors ginčijamas Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos 2014 m. birželio 2 d. sprendimas Nr. (35.3-34)-3-2894 jai buvo įteiktas el. paštu 2014 m. birželio 9 d., tačiau su šiuo sprendimu susiję dokumentai, kuriuose nurodyti ginčijamo sprendimo priėmimo motyvai ir kurie yra neatskiriama ginčijamo sprendimo dalis, jos prašymu buvo pateikti tik 2014 m. birželio 12 d.

21Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad pareiškėjos skundą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. rugpjūčio 6 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. I-9053-968/2014 priimti buvo atsisakyta, netenkinus jos prašymo atnaujinti terminą skundui paduoti. Minėtoje nutartyje teismas pažymėjo, kad pareiškėja, šalindama skundo trūkumus, nurodė, jog apie Ūkio ministerijos 2014 m. birželio 2 d. sprendimą Nr. (35.3-34)-3-2894 panaikinti bankroto administratoriaus pažymėjimo galiojimą sužinojo tik 2014 m. birželio 9 d. Pagrįsdama savo teiginius, pareiškėja pridėjo 2014 m. birželio 9 d. el. laiško išrašą, kuris patvirtina, kad Įmonių bankroto valdymo departamentas, atsižvelgdamas į pareiškėjos telefonu pareikštą prašymą, išsiuntė ginčijamą sprendimą dėl bankroto administratoriaus pažymėjimo galiojimo panaikinimo pareiškėjos nurodytu el. pašto adresu. Taigi apie ginčijamą sprendimą pareiškėja sužinojo 2014 m. birželio 9 d., o skundą teismui išsiuntė 2014 m. liepos 10 d., t. y. praleidusi ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatytą vieno mėnesio terminą. Teismas pareiškėjai išaiškino, kad ši nutartis neužkerta kelio pakartotinai paduoti skundą, kartu teismui pateikiant motyvuotą ir įrodymais pagrįstą prašymą atnaujinti praleistą skundo teismui padavimo terminą.

22Pareiškėja su skundu ir prašymu dėl praleisto termino atnaujinimo pakartotinai į Vilniaus apygardos administracinį teismą kreipėsi 2014 m. rugpjūčio 14 d. (b. l. 10), tačiau šis, remdamasis iš esmės analogiškais motyvais, kurie buvo nurodyti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. rugpjūčio 6 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. I-9053-968/2014, skundžiama 2014 m. rugpjūčio 20 d. nutartimi (b. l. 11–12) pareiškėjos prašymą atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti atmetė ir jos skundą priimti atsisakė. Taigi pirmosios instancijos teismas neanalizavo ir nevertino pareiškėjos prašymo atnaujinti terminą skundui paduoti pagrindinio argumento, t. y., kad ji ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto vieno mėnesio termino skundui Vilniaus apygardos administraciniam teismui paduoti (kai pateikė šį skundą pirmą kartą 2014 m. liepos 10 d. administracinėje byloje Nr. I-9053-968/2014) nepraleido, nes apie ginčijamo Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos 2014 m. birželio 2 d. sprendimo Nr. (35.3-34)-3-2894 priėmimo motyvus, t. y. ginčijamo sprendimo vieną pagrindinių elementų, sužinojo tik 2014 m. birželio 12 d.

23ABTĮ 33 straipsnio 1 dalis numato, jog, jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

24Aiškindamas šią nuostatą, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad sprendžiant klausimą dėl termino skundui paduoti yra svarbu nustatyti, ar skundžiamas administracinis aktas turėjo būti įteiktas suinteresuotam asmeniui, o jei turėjo būti įteiktas, ar aktą priėmęs viešojo administravimo subjektas atliko teisės aktais nustatytą pareigą dėl akto suinteresuotam asmeniui įteikimo; ar aktas turi būti skelbiamas viešai, ar buvo paskelbtas; ar pareiškėjas žinojo, kad toks aktas turi būti priimtas, ar buvo aktyvus ir atliko atitinkamus veiksmus, siekdamas išsiaiškinti apie akto priėmimą (atsisakymą jį priimti) ir jo turinį bei per įstatymu nustatytą terminą teisės aktais nustatyta tvarka kreiptis į teismą dėl galimai pažeistų savo teisių gynimo (žr., pavyzdžiui, 2010 m. liepos 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS556-395/2010).

25Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje taip pat pripažįstama, kad paprastai pareiškėjas, reiškiantis reikalavimą panaikinti tam tikrą viešojo administravimo subjekto priimtą administracinį sprendimą, privalo nurodyti tikslią šio akto priėmimo datą, instituciją, priėmusią ginčijamą aktą, išdėstyti kitas reikšmingas aplinkybes, kokių konkrečių procedūrų metu buvo priimtas ginčijamas sprendimas (žr., pavyzdžiui, 2012 m. balandžio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-250/2012). Reikalavimai administraciniam teismui paduodamo skundo formai bei turiniui išvardyti ABTĮ 23 bei 24 straipsniuose. Pagal šiuos reikalavimus, skundas turi būti suformuluotas konkrečiai, tiksliai ir aiškiai (2012 m. kovo 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS520-174/2012). Pagal ABTĮ 23 straipsnio 2 dalies 6 ir 7 punktus, kiekviename skunde pareiškėjas privalo nurodyti savo skundo elementus. Skundo sudedamosios dalys yra: skundo dalykas – pareiškėjo reikalavimas, ir pagrindas – aplinkybės, kuriomis pareiškėjas grindžia savo reikalavimą, ir šias aplinkybes patvirtinantys įrodymai. Paminėtos teisės normos užtikrina, kad administracinės bylos iškėlimo stadijoje teismui bus pateikta minimaliai būtina informacija ir įrodymai, leidžiantys preliminariai nustatyti ginčo dalyką ir pagrindą bei kitas aplinkybes, kurios yra reikšmingos sprendžiant skundo priėmimo klausimą (2012 m. vasario 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-111/2012). Taigi, kad asmuo galėtų pateikti teismui argumentuotą ir teisės aktų reikalavimus atitinkantį skundą, jam turi būti žinomas ginčijamo administracinio akto turinys bei jo priėmimo motyvai.

26Kaip jau buvo minėta prieš tai, šių aplinkybių pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje neanalizavo ir nevertino, todėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. rugpjūčio 20 d. nutartis naikinama ir klausimas perduodamas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

27Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

28Pareiškėjos Z. G. atskirąjį skundą iš dalies tenkinti.

29Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. rugpjūčio 20 d. nutartį panaikinti ir klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

30Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėja Z. G. (toliau – ir pareiškėja) 2014 m. rugpjūčio 14 d.... 5. Kartu su skundu pareiškėja pateikė prašymą atnaujinti praleistą terminą... 6. II.... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. rugpjūčio 20 d. nutartimi... 8. Pirmosios instancijos teismas Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis... 9. Nagrinėjamu atveju pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti... 10. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau... 11. Teismo vertinimu, atsižvelgiant į tai, kad apie ginčijamą sprendimą... 12. Kaip minėta, teismas 2014 m. liepos 21 d. nutartyje išaiškino pareiškėjai... 13. Kaip matyti, pareiškėja, gavusi skundžiamą sprendimą el. paštu 2014 m.... 14. III.... 15. Pareiškėja, nesutikdama su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m.... 16. Pareiškėja nurodo, kad realiai visą ginčijamo sprendimo turinį sužinojo... 17. Teisėjų kolegija... 18. IV.... 19. Nagrinėjamos bylos ginčo dalykas yra Vilniaus apygardos administracinio... 20. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išanalizavusi... 21. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad pareiškėjos... 22. Pareiškėja su skundu ir prašymu dėl praleisto termino atnaujinimo... 23. ABTĮ 33 straipsnio 1 dalis numato, jog, jeigu specialus įstatymas nenustato... 24. Aiškindamas šią nuostatą, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne... 25. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje taip pat pripažįstama,... 26. Kaip jau buvo minėta prieš tai, šių aplinkybių pirmosios instancijos... 27. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 28. Pareiškėjos Z. G. atskirąjį skundą iš dalies tenkinti.... 29. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. rugpjūčio 20 d. nutartį... 30. Nutartis neskundžiama....