Byla II-396-281/2010
Dėl nutarimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Mefodija Povilaitienė, sekretoriaujant Anai Cilinikevičiūtei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui V. J., institucijos, paskyrusios administracinę nuobaudą, atstovui V. B., teismo posėdyje išnagrinėjusi V. J. skundą dėl nutarimo panaikinimo,

Nustatė

2Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Varėnos rajono agentūros (toliau – Agentūra) 2009-12-22 nutarimu Nr.VR-362 AM038281 V. J. pagal LR ATPK 68 str. 1d. paskirta administracinė nuobauda – 75 Lt bauda.

3Nuobauda paskirta už tai, kad jis 2009 m. rugsėjo mėnesį Varėnos rajone, jam nuosavybės teise priklausančiame miške, 0,965 ha miško valdoje, kuri ribojasi su Daugų (Didžiulio) ežeru, užpylė 1163 kv.m. miško paklotės ir įsirengė aikšteles. Miško valda, kurioje sužalota, sunaikinta miško paklotė priskiriama III grupės miškams, t.y. vandens apsauginių zonų juostai. Minėtus darbus V.J. atliko savavališkai. Savo neteisėta veika savavališkai įrengiant aikšteles miške, sužalojo, sunaikino (užpylė gruntu) miško paklotę-1163m2 sugadino miško dirvožemio našumą, sunaikino biologinę įvairovę, padarė neigiamą poveikį aplinkai. Savo neteisėta veika miške padarė žalą aplinkai.

4V.J. skunde teismui (b.l. 2-7) prašo Agentūros 2009-12-22 nutarimą panaikinti.

5Pagrįsdamas savo reikalavimą paaiškino, kad administracinio teisės pažeidimo byla turėjo būti nagrinėjama tik dėl to pažeidimo, kuris buvo nurodytas administracinio teisės pažeidimo protokole. Nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje priėmęs pareigūnas, nagrinėdamas bylą įtraukė veikas, neįvardytas administracinio teisės pažeidimo protokole (sumenkintas miško dirvožemio našumas, sunaikinta biologinė įvairovė, padarytas neigiamas poveikis aplinkai), o tai prieštarauja Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pateiktiems išaiškinimams, kad LR ATPK 260 str. 1 d. įpareigoja instituciją protokole nurodyti administracinio teisės pažeidimo esmę, t.y. administracinio teisės pažeidimo sudėties objektyvių požymių visumą.

62009-12-18 administracinio teisės pažeidimo protokole Nr.VR-362 nurodyta, kad jis savavališkai savo miške įrengė aikšteles, kurių išmatavimai 23,4 m x 25 m; 4,70 m x 3,0 m; 25,0 m x 40 m; 66 m x 4,5 m, ir 1163 m2 plote sunaikino miško paklotę.

72009-12-22 nutarime administracinio teisės pažeidimo byloje Nr.VR-362 jau yra nurodyta, kad gruntu užpilta 1163 m2 miško paklotės, savavališkai įsirengtos aikštelės, sumenkintas miško dirvožemio našumas, sunaikinta biologinė įvairovė, neteisėta veika miške padaryta žala aplinkai, kurią privalu atlyginti. Taigi, akivaizdu, kad 2009-12-22 nutarime pareikšti kaltinimai nebuvo nurodyti protokole ir todėl neaišku, kuo yra kaltinamas.

82009-12-18 administracinio teisės pažeidimo protokole Nr.VR-362 nėra tiksliai įrašyta LR miškų įstatymo teisės norma, kuri buvo pažeista. Tačiau 2009-12-22 nutarime administracinio teisės pažeidimo byloje Nr.VR-362 nurodyta, kad pažeisti LR miškų įstatymo 9 str. 2, 3, 5 p., 11 str. 1 p.. Tačiau šio įstatymo 9 str. 2, 3, 5 p. ir 11 str. 1 p. nėra. LR miškų įstatymo 11 str. reglamentuoja miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis tvarką. Jis tokių veiksmų neatliko. Administracinio teisės pažeidimo nutarime nurodyta, kad pažeidė LR aplinkos apsaugos įstatymo 9 str. Tačiau ši teisės norma yra blanketinė, joje nurodyta, kad piliečiai, visuomeninės organizacijos, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys privalo saugoti aplinką, tausoti gamtos išteklius ir nepažeisti kitų gamtos išteklių naudotojų teisių bei interesų.

9Tik šią normą nurodžius 2009-12-22 nutarime administracinio teisės pažeidimo byloje Nr.VR-362, neaišku kokių gamtos išteklių pareiškėjas netausojo, kaip nesaugojo aplinkos ir kokiu būdu pažeidė kitų gamtos išteklių naudotojų teises bei interesus. Tokie pažeidimai nėra suformuluoti 2009-12-18 administracinio teisės pažeidimo protokole Nr.VR-362. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, nagrinėjant jo administracinio teisės pažeidimo bylą, yra padaryti procesiniai pažeidimai - nutarimu buvau nubaustas ne už pažeidimus, kurie buvo nurodyti administracinio teisės pažeidimo protokole. Tai susiaurino jo teisę žinoti, kuo yra kaltinamas ir teisę gintis nuo pareikšto kaltinimo - teikti įrodymus, duoti paaiškinimus, reikšti prašymus dėl skiriamos nuobaudos. Taigi, iš 2009-12-22 nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje Nr.VR-362 yra šalintini kaltinimai, kad sumenkintas miško dirvožemio našumas, sunaikinta biologinė įvairovė, padarytas neigiama poveikis aplinkai, neteisėta veika miške padaryta žala aplinkai, kurią privalo atlyginti bei nuorodos, kad yra pažeisti LR aplinkos apsaugos įstatymo 9 str. ir LR miškų įstatymo 11 str. 1 p. reikalavimai.

10LR ATPK 68 str. 1 dalies dispozicijoje formuluojamas kaltinimas už savavališką miško paklotės naikinimą, žalojimą ar rinkimą. Kaltinimas pagal ATPK 68 str. 1 d. bylos nutarime suformuotas be jokio teisinio pagrindo, nesant objektyvių kaltės įrodymų. Pagal ATPK 68 str. 1 d. baudžiamas nepagrįstai, nes miško paklotės nenaikino ir neįrengė aikštelių. Administracinė atsakomybė taikoma tiems asmenims, kurie padarė administracinį teisės pažeidimą, t. y. pažeidė atitinkamų teisės normų reikalavimus. LR miškų įstatymo 10 str. 3 dalis nurodo, kad miško valdytojų, savininkų ir naudotojų teises saugo įstatymai, „<...>Miško valdytojų, savininkų ir naudotojų teisės gali būti apribotos įstatymų nustatyta tvarka visuomenės, aplinkos bei miško apsaugos interesais“. Pagal šio įstatymo 10 str. 2 dalies nuostatas teisė vykdyti medienos ir kitų miško išteklių ruošą įgyjama gavus nustatytos formos leidimus. Agentūra 2009-06-30 išdavė jam leidimą kirsti mišką, vykdyti atrankinius sanitarinius kirtimus. Iš pateiktų dokumentų akivaizdu, kad savo miško valdoje vykdė miško kirtimo darbus. Vykdant bet kokius miško kirtimus yra sunaikinama dalis miško paklotės, tai objektyvios ir neišvengiamos aplinkybės. Miško sanitarinės apsaugos taisyklės (toliau - Taisyklės) nustato miško sanitarinės apsaugos nuo kenksmingų biotinių, abiotinių ir antropogeninių veiksnių pagrindinius reikalavimus. Šių Taisyklių 42 p. nurodyta, kad vykdant atrankinius sanitarinius kirtimus, valksmos nekertamos, mediena ištraukiama keliais, natūraliomis proskynomis, o, jei jų nėra, mediena ištraukiama važiuojant tarpais tarp medžių artimiausiu atstumu iki medienos krovos aikštelės, prisiderinant prie reljefo, pomiškio grupių, taip pat galima iškirsti pavienius medžius, trukdančius ištraukti iškirstą medieną. Taigi, savo miške jis teisėtai vykdė kirtimus, laikydamasis nurodytų reikalavimų: mediena buvo traukiama (išvežama) važiuojant tarpais tarp medžių, prisiderinant prie reljefo. Miškas ribojasi su Daugų ežeru, vietovė šlapia, net vietomis užpelkėjusi. Tą įrodo ir miške augantys medžiai: tai juodalksniai, gluosniai. Taigi, tokioje vietovėje, teisėtai vykdant medžių kirtimo ir išvežimo darbus, neįmanoma jų atlikti, nesunaikinant (išvažinėjant) dalies miško paklotės, nes šlapioje vietovėje technika palieka gilias provėžas. Kiek įmanoma, vykdant atrankinius sanitarinius kirtimus, buvo saugoma miško paklotė, technika miške važinėjo tik keliose vietose, kirtimo atliekos buvo klojamos miškovežiui po ratais. Tačiau keliose vietose, tame tarpe ir prie pat ežero, technika buvo užklimpusi, susidarė ypač gilios provėžos. Tokias provėžas privalėjo sutvarkyti, kaip numato LR miškų įstatymo 9 str. 3 d. dalyje. Kadangi gamtinės sąlygos sudėtingos, ypač šlapios vietos, buvo pasirinktas, racionaliausias būdas sutvarkyti išvažinėtas provėžas: tik provėžų vietose, kur jau nebuvo miško paklotės, užpylė smėliu. Esant galimybei bus užpilta juodžemiu, kad provėžų vietoje greičiau susiformuotų žolinė danga. Taigi, miško paklotė buvo sunaikinta (išvažinėta) teisėtai - atliekant miško kirtimo darbus, o ne siekiant įrengti miške neaiškios paskirties aikšteles.

11Agentūros vedėjas privalėjo ištirti šias aplinkybes, tačiau jis jų nesiaiškino, buvo neobjektyvus, nesurinko visų objektyvių įrodymų ir netinkamai kvalifikavo veiką. Atsižvelgiant į tai, kad savavališkai miško paklotės nesunaikino, tai 2009 m. gruodžio 22 d. nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje Nr.VR-362 turi būti panaikintas, nenustačius ATPK 68 str. 1 d. numatyto pažeidimo sudėties.

12Agentūros vedėjas neteisėtai sprendė žalos atlyginimo klausimą administracinio teisės pažeidimo byloje. Administracinio teisės pažeidimo protokole Nr.VR-362 yra nurodyta, kad padaryta aplinkai žala, o 2009-12-22 d. nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. VR-362 AM 038281 dėstomojoje dalyje nurodyta, kad V.J. privalo atlyginti aplinkai padarytą žalą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas daugelyje bylų yra konstatavęs, kad administracinių teisės pažeidimų bylų teisena nėra skirta turtiniams ginčams spręsti. Ji nepakeičia ir pagal savo prigimtį negali pakeisti LR civilinio proceso įstatymų specialiai skirtų bylų civilinių teisinių santykių nagrinėjimui. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 37 str. nurodyta, jeigu administraciniu teisės pažeidimu piliečiui, įmonei, įstaigai arba organizacijai padarytas turtinis nuostolis, administracinė komisija, savivaldybės seniūnijos kaimo vietovėje seniūnas, apylinkės teismo teisėjas, spręsdami klausimą dėl nuobaudos skyrimo už administracinį teisės pažeidimą, turi teisę kartu spręsti klausimą dėl to, kad kaltininkas atlygintų turtinį nuostolį, jeigu jo suma neviršija penkių šimtų litų, o rajono (miesto) apylinkės teismas - nepriklausomai nuo nuostolio dydžio, o kitais atvejais klausimas dėl administraciniu teisės pažeidimu padaryto turtinio nuostolio atlyginimo sprendžiamas civilinio proceso tvarka. Pagal Agentūros vedėjo paskaičiavimus yra padaryta 6396,50 Lt žala, o tai viršija penkių šimtų litų ribą. Be to LR ATPK 37 str. nenurodyta, kad aplinkos apsaugos institucija, spręsdama klausimą dėl nuobaudos skyrimo už administracinį teisės pažeidimą, turi teisę kartu spręsti klausimą dėl žalos atlyginimo. Taigi, Agentūros vedėjas neturi įgalinimų spręsti žalos atlyginimo klausimą administracinio teisės pažeidimo byloje. Kadangi žalos atlyginimo klausimas turi būti sprendžiamas civilinio proceso tvarka, tai administracinio teisės pažeidimo bylos Nr.VR-362 nutarimo ir protokolo dalys, nurodančios atlyginti padarytą 6396,50 Lt žalą, yra naikintinos.

13Skundas netenkintinas.

14Iš skundžiamo nutarimo matyti, kad V. J. administracinėn atsakomybėn traukiamas už pažeidimą, numatytą LR ATPK 68 str. 1 d., kurioje sakoma, kad savavališkas miško paklotės naikinimas, žalojimas ar rinkimas užtraukia baudą piliečiams nuo penkiasdešimties iki vieno šimto litų ir pareigūnams – nuo vieno šimto penkiasdešimties iki trijų šimtų litų.

15Iš LR ATPK 68 str. 1 d. normos analizės darytina išvada, kad joje įtvirtinti visi numatyto administracinio teisės pažeidimo požymiai, todėl šiame straipsnyje nurodyto pažeidimo grįsti kitų teisės aktų nuostatų pažeidimu nereikia.

16Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas LR ATPK 259 str. 1 d., 260 str., 284 str. 2 d., ne kartą yra pažymėjęs, kad administracinio teisės pažeidimo protokolas yra procesinis dokumentas, kuriame formuluojamas kaltinimas administracinio teisės pažeidimo padarymu ir būtent šiuo kaltinimu yra apibrėžiamos administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo ribos.

17Teismų praktikoje taip pat laikomasi nuostatos, kad administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui reiškiamas kaltinimas turi būti suformuluotas aiškiai, t. y. nurodant, kokiais konkrečiais veiksmais ar neveikimu buvo padarytas administracinis teisės pažeidimas. Taip pat pažymėta, kad ATPK 260 str., kuriame reglamentuoti administracinio teisės pažeidimo protokolo turiniui keliami reikalavimai, 1 d. reikalauja administracinio teisės pažeidimo protokole ne vien aprašyti pažeidimo esmę, bet ir nurodyti atsakomybę už pažeidimą nustatantį aktą, t. y. tiksliai suformuluoti asmens kaltinimo teisinę kvalifikaciją (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis adm. b. Nr.N756-135/2008 ir kt.) Teismų praktikoje ne kartą pažymėta ir tai, kad tik esminiai administracinio teisės pažeidimo protokolo trūkumai (nurodytas veikos kvalifikavimas neatitinka faktinių bylos aplinkybių, nenurodyti esminiai administracinio teisės pažeidimo, sudėties požymiai ir pan.), kurių negalima pašalinti teisminio nagrinėjimo metu, gali būti pagrindu naikinti priimtą nutarimą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 206-04-14 nutartis adm.b. Nr. N3-444/06).

18Agentūros 2009-12-18 surašytame administracinio teisės pažeidimo protokole aiškiai nurodoma veika, kuria kaltinamas V.J. - grunto (žvyro, smėlio) užpylimas miško žemėje, tokiu būdu sunaikinant 1163 kv.m. miško paklotės (b.l. 8). Administracinio teisės apžeidimo protokole nurodoma, kad atsakomybė už šiuos veiksmus numatyta LR ATPK 68 str. 1 dalyje.

19Skundžiamame Agentūros nutarime, aprašant V.J. neteisėtus ir administracinę atsakomybę užtraukiančius veiksmus, nenurodoma jokių naujų veikų, kuriomis kaltinamas pareiškėjas, todėl, daroma išvada, kad nagrinėjamu atveju administracinė atsakomybė taikyta kaltinimo, formuluojamo administracinio teisės pažeidimo protokole, ribose.

20Be to, Agentūros 2009-12-22 nutarime nurodoma, kad savo veiksmais V.J. pažeidė ir LR aplinkos apsaugos įst. 9 str., LR miškų įst. 9 str. 2, 3 , 5p.,10 str. 1p., 17 str., 23 str. nuostatas. Kaip minėta, LR ATPK 68 str. 1 d. nurodyti visi šiame straipsnyje numatyto administracinio teisės pažeidimo požymiai, todėl minėtų įstatymo normų galimas pažeidimų nurodymas yra perteklinis, tačiau nėra esminis tiek vertinant pareikštų kaltinimų ribas, tiek paties nutarimo pagrįstumą bei teisėtumą.

21Iš Agentūros nutarimo matyti, kad remiantis atliktais paskaičiavimais V.J. neteisėtais veiksmais padaryta žala yra lygi 6396,50 Lt, kurią geranoriškai ir siūloma atlyginti administracinėn atsakomybės traukiamam asmeniui. Tai, jog nutarimo dalyje, kurioje aprašant veiką, sudarančią nagrinėjamo pažeidimo objektyviąją pusę, nurodoma kokiu būdu buvo padaryta gamtai žala (sumenkintas dirvožemio našumas, sunaikinta biologinė įvairovė, padarytas neigiamas poveikis aplinkai), ir ši žala privalės būti atlyginta, negali būti laikoma pareikštų kaltinimų formuluotės netikslumais ar įpareigojimu atlyginti gamtai padarytą žalą. Todėl daroma išvada, kad skundžiamu nutarimu žalos atlyginimo klausimas nėra sprendžiamas.

22Be to, teismų praktikoje ne kartą pažymėta, kad institucijos nutarime nurodytas siūlymas atlyginti žalą nėra privalomai vykdytinas, nes toks siūlymas nelaikytinas pagal LR ATPK 37 str. priimtu įpareigojimu atlyginti padarytą nuostolį. Tačiau, nesutikus savanoriškai atlyginti nurodyto dydžio žalos, ji turės būti išieškota pradėjus atskirą bylą civilinio proceso tvarka (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005-04-29 nutartis adm. b. Nr. N4 –735-04 ir kt.).

23Savo pirminiame 2009-10-27 paaiškinime Agentūrai V. J. nurodė, kad gruntą jam priklausančiame žemės sklype užpylė tam, kad būtų priėjimas prie ežero per paežerėje telkšantį vandenį (b.l.31).

24Teismui pateiktose nagrinėjamą pažeidimą fiksuojančiose nuotraukose (b.l. 48-53) matyti, kad žvyru užpiltas miško paklotės plotas yra didelis, aiškiai suformuojant aikštelę bei privažiavimą prie ežero kranto. Be to, užpilto žvyro danga ribojasi su pačiu ežeru, o tai paneigia V.J. tiek skunde teismui, tiek teisminio nagrinėjimo metu išsakytą poziciją, kad žvyras ir smėlis į mišką buvo užvežti tik siekiant išlyginti dėl miško kirtimo atsiradusias provėžas. Teisminio nagrinėjimo metu institucijos atstovas paaiškino, kad pateiktose fotonuotraukose dėl fotoaparato nustatymų yra nurodoma netiksli jų darymo (b.l.59). Sprendžiama, kad minėtas netikslumas nėra esminis, vertinant šiose nuotraukose fiksuotas aplinkybes.

25Įvertinus minėtus įrodymus, daroma išvada, kad pirminiame 2009-10-27 V.J. paaiškinime nurodytos aplinkybės patvirtina, kad administracinio teisės pažeidimo protokole formuluojami kaltinimai jam buvo aiškūs ir suprantami. Todėl, tik skunde teismui nurodyti motyvai, jog nesuvokta skundžiamame Agentūros nutarime nurodomų kaltinimų esmė bei pačių kaltinimų ribos, tuo pačiu iš esmės pakeičiant poziciją dėl pažeidimo faktinių aplinkybių aiškinimo, vertintini kaip pasirinkta gynimosi taktika, siekiant išvengti administracinės atsakomybės.

26Įvertinus nurodytas aplinkybes sprendžiama, kad tiek Agentūros 2009-12-22 nutarimas, tiek 2009-12-18 protokolas iš esmės atitinka šiems procesiniams dokumentams keliamus reikalavimus, esminių procesinių pažeidimų, kurie galėjo sąlygoti administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens V.J. teisės apribojimą gintis nuo pareikštų kaltinimų, ar darančių skundžiamą nutarimą neteisėtu, nėra.

27Pareiškėjo atsakomybę sunkinančių ar lengvinančių aplinkybių nenustatyta.

28Išnagrinėjus ir įvertinus visus byloje esančius įrodymus, daroma išvada, kad Agentūros 2009-12-22 nutarimu V.J. pagal LR ATPK 68 str. 1 d. administracinėn atsakomybėn patrauktas pagrįstai ir teisėtai, esminių procesinių pažeidimų, dėl kurių skundžiamas nutarimas galėtų būti pripažintas neteisėtu, nenustatyta, nuobauda paskirta laikantis nuobaudos skyrimo taisyklių, todėl naikinti skundžiamą nutarimą, vadovaujantis V.J. nurodytais ar kitais motyvais, nėra pagrindo.

29Vadovaudamasi LR administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 124 str. 1d. 1 p.,

Nutarė

30Palikti Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Varėnos rajono agentūros (toliau – Agentūra) 2009-12-22 nutarimą Nr.VR-362 AM038281, kuriuo V. J. pagal LR ATPK 68 str. 1d. paskirta administracinė nuobauda – 75 Lt bauda, nepakeistą ir skundo nepatenkinti.

31Nutartis per dešimt dienų gali būti skundžiama apeliaciniu skundu Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Mefodija Povilaitienė,... 2. Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Varėnos rajono agentūros... 3. Nuobauda paskirta už tai, kad jis 2009 m. rugsėjo mėnesį Varėnos rajone,... 4. V.J. skunde teismui (b.l. 2-7) prašo Agentūros 2009-12-22 nutarimą... 5. Pagrįsdamas savo reikalavimą paaiškino, kad administracinio teisės... 6. 2009-12-18 administracinio teisės pažeidimo protokole Nr.VR-362 nurodyta, kad... 7. 2009-12-22 nutarime administracinio teisės pažeidimo byloje Nr.VR-362 jau yra... 8. 2009-12-18 administracinio teisės pažeidimo protokole Nr.VR-362 nėra... 9. Tik šią normą nurodžius 2009-12-22 nutarime administracinio teisės... 10. LR ATPK 68 str. 1 dalies dispozicijoje formuluojamas kaltinimas už... 11. Agentūros vedėjas privalėjo ištirti šias aplinkybes, tačiau jis jų... 12. Agentūros vedėjas neteisėtai sprendė žalos atlyginimo klausimą... 13. Skundas netenkintinas.... 14. Iš skundžiamo nutarimo matyti, kad V. J. administracinėn atsakomybėn... 15. Iš LR ATPK 68 str. 1 d. normos analizės darytina išvada, kad joje... 16. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas LR ATPK 259 str. 1... 17. Teismų praktikoje taip pat laikomasi nuostatos, kad administracinėn... 18. Agentūros 2009-12-18 surašytame administracinio teisės pažeidimo protokole... 19. Skundžiamame Agentūros nutarime, aprašant V.J. neteisėtus ir... 20. Be to, Agentūros 2009-12-22 nutarime nurodoma, kad savo veiksmais V.J.... 21. Iš Agentūros nutarimo matyti, kad remiantis atliktais paskaičiavimais V.J.... 22. Be to, teismų praktikoje ne kartą pažymėta, kad institucijos nutarime... 23. Savo pirminiame 2009-10-27 paaiškinime Agentūrai V. J. nurodė, kad gruntą... 24. Teismui pateiktose nagrinėjamą pažeidimą fiksuojančiose nuotraukose (b.l.... 25. Įvertinus minėtus įrodymus, daroma išvada, kad pirminiame 2009-10-27 V.J.... 26. Įvertinus nurodytas aplinkybes sprendžiama, kad tiek Agentūros 2009-12-22... 27. Pareiškėjo atsakomybę sunkinančių ar lengvinančių aplinkybių... 28. Išnagrinėjus ir įvertinus visus byloje esančius įrodymus, daroma išvada,... 29. Vadovaudamasi LR administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 124 str.... 30. Palikti Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Varėnos rajono... 31. Nutartis per dešimt dienų gali būti skundžiama apeliaciniu skundu Lietuvos...