Byla 2-3033-802/2011
Dėl nuosavybės teisės atkūrimo į nekilnojamąjį turtą dalies panaikinimo

1M. M. rajono apylinkės teismo teisėja Eridana Paltanavičienė, rašytinio proceso tvarka spręsdama ieškinio priėmimo klausimą pagal ieškovės D. R. ieškinį atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Marijampolės savivaldybei, R. K., A. K., Marijai J. Č., J. V. G., V. V. P., J. R. P., R. B., trečiajam asmeniui VĮ Registrų Marijampolės filialui dėl nuosavybės teisės atkūrimo į nekilnojamąjį turtą dalies panaikinimo,

Nustatė

2Ieškovė prašo pripažinti negaliojančiu Lietuvos žemės ūkio ministerijos 1994 m. sausio 12 d. Sprendimo Nr. 10-1489-40023 dėl nuosavybės teisių atstatymo V. V. P. dalį, Sprendimo Nr. 10-1489-40024 dėl nuosavybės teisių atstatymo R. B. dalį, Sprendimo Nr. 10-1489-40025 dėl nuosavybės teisių atstatymo R. K. dalį, Sprendimo Nr. 10-1489-40026 dėl nuosavybės teisių atstatymo M. R. Č. dalį, Sprendimo Nr. 10-1489-40027 dėl nuosavybės teisių atstatymo A. K. dalį, Sprendimo Nr. 10-1489-40028 dėl nuosavybės teisių atstatymo J. V. G. dalį, Sprendimo Nr. 10-1489-40029 dėl nuosavybės teisių atstatymo J. R. P. dalį dėl nuosavybės teisių atstatymo 0,30 ha žemės sklypo kadastrinis Nr.5157/0001:12 dalyje.; pripažinti negaliojančiu M. M. rajono valdybos 1994-02-08 vasario 8 d. potvarkį Nr.2-1 „Dėl nuosavybės teisės į žemę atstatymo“ 0,30 ha žemės sklypo kadastrinis Nr.5157/0001:12 dalyje ir 0,30 ha žemės sklypo kadastrinis Nr.5157/0001:12 dalį, kaip parodyta UAB „TOPOGRAFAS“ 2011-06-29 7000 plane-projekte Ml:500, plane pažymėtą indeksu „B“, apribotą taškais 1-10-11-12-13-14-15-16-17-18-21-1 grąžinti į laisvos valstybinės žemės fondą bei kt.

3Ieškinį atsisakytina priimti.

4Teisė kreiptis į teismą realizuojama įstatymo nustatyta tvarka (LR CPK 5 str.), todėl ieškovas privalo įvykdyti visas teisės kreiptis į teismą tinkamo realizavimo sąlygas. LR CPK 22 str. 1 d. numato, kad bendrosios kompetencijos teismams teismingi ginčai, kylantys iš civilinių, šeimos, darbo, intelektinės nuosavybės, bankroto, restruktūrizavimo ir kitų privatinių teisinių santykių. LR CPK 137 str. 2 d. 1 p. numato, kad teismas atsisako priimti ieškinį, jei ieškinys nenagrinėtinas teisme, tame tarpe ir kai jis nenagrinėtinas teisme civilinio proceso tvarka.

5Vienas iš svarbiausių kriterijų, pagal kuriuos atribojama administracinio teismo ir bendrosios kompetencijos teismo jurisdikcija yra teisinio santykio, iš kurio kilo ginčas, prigimtis ir pobūdis (ABTĮ 3 str. l d., CPK 22 str.). Taigi, bendrosios kompetencijos ir administracinių teismų jurisdikcija atribojama atsižvelgiant ne vien tik į ginčo subjektą, bet ir į teisinio santykio, iš kurio kyla ginčas, teisinę prigimtį ir pobūdį. Administracinių teismų kompetencijai paprastai priskirtinas nagrinėjimas ginčų, kurių išsprendimas nėra siejamas su tolesniu kokio nors civilinio teisinio ginčo išsprendimu. Bendrosios kompetencijos teismų kompetencija, kaip platesnė pagal savo pobūdį, turi apimti tuos atvejus, kai ginčas nėra grynai administracinio pobūdžio (pvz., žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2000 m. spalio 31 d. nutarti, priimtą civilinėje byloje P. M. v. J. A. ir kt., bylos Nr. 3K-7-989/2000; nutartis paskelbta biuletenyje „Teismų praktika“ Nr. 14). Ieškovė reiškia reikalavimą dėl administracinių aktų priimtų Žemės ūkio ministerijos 1994-01-12 Marijampolės rajono valdybos 1994-02-08 panaikinimo, t.y. ieškovės reikalavimas nagrinėjamu atveju yra pareikštas valstybės institucijai, ginčas iš esmės yra keliamas viešojo administravimo santykių srityje.

6Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 str., administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje. Administraciniai teismai nenagrinėja bylų, kurios yra priskirtos bendrosios kompetencijos teismams (minėto įstatymo 16 str. 1 d.). Apygardų administraciniai teismai yra pirmoji instancija byloms, nurodytoms Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau-ABTĮ) 15 str., kai pareiškėjas ar atsakovas yra teritorinis valstybinio administravimo ar savivaldybių administravimo subjektas, išskyrus išimtis, nurodytas ABTĮ 15 str. 1 d. 6 p., 11 p. ir 12 p. (ABTĮ 18 str. 1 d.). ABTĮ 19 str. 1 d. numato, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas yra pirmoji instancija šio įstatymo 15 str. nurodytoms byloms, kai pareiškėjas ar atsakovas yra centrinis administravimo subjektas. Centriniai valstybinio administravimo subjektai (institucijos, įstaigos, tarnybos, įmonės, jų tarnautojai (pareigūnai)), kurie vykdo administravimą visoje valstybės teritorijoje (ABTĮ 2 str. 7 d.).

7Kaip matyti iš ieškinio turinio ir prie jo pridedamų dokumentų, ieškovė kreipėsi į teismą dėl Lietuvos žemės ūkio ministerijos 1994-01-12 sprendimo Nr. 10-1489-40023 pripažinimo negaliojančiu. Atsakovu byloje nurodyta Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos, kuri yra centrinis administratorius, todėl, vadovaujantis ABTĮ 19str. 1 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas yra pirmoji instancija šio įstatymo 15 str. nurodytoms byloms, kai ieškovas ar atsakovas yra centrinis administravimo subjektas, išskyrus bylas dėl norminių administracinių aktų, kuriuos priėmė centriniai valstybinio administravimo subjektai, teisėtumo, taip pat bylas, nurodytas šio įstatymo 15str. 1 d. 11 p. Ginčijamas sprendimas yra individualus teisės aktas, skirtas konkrečiam subjektui (Kauno apygardos administracinio teismo byla Nr.556-423/2011) .

8Kadangi ieškovės reikalavimas kildinamas iš centrinio administravimo subjekto veiksmų, ši byla nepriskirtina Marijampolės rajono apylinkės teismo kompetencijai, todėl ieškinį atsisakytina priimti (LR CPK 137 str. 2 d. 1 p.). D. R. dėl šio ginčo išsprendimo LR ABTĮ nustatyta tvarka turi teisę kreiptis į Vilniaus apygardos administracinį teismą.

9Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290 - 291 str.,

Nutarė

10Atsisakyti priimti ieškovės D. R. ieškinį atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Marijampolės savivaldybei, R. K., A. K., M. J. Č., J. V. G., V. V. P., J. R. P., R. B., trečiajam asmeniui VĮ Registrų Marijampolės filialui dėl nuosavybės teisės atkūrimo į nekilnojamąjį turtą dalies panaikinimo.

11Išaiškinti ieškovei, kad dėl šio ginčo išsprendimo LR ABTĮ nustatyta tvarka ji turėtų kreiptis į Vilniaus apygardos administracinį teismą buveinės adresas Žygimantų g. 2, Vilnius, LT-011022.

12Nutartis per 7 d. nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui M. M. rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai