Byla 2A-697-56/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininko

3Petro Jaržemskio

4kolegijos teisėjų

5Danutės Kutrienės

6Tatjanos Žukauskienės

7sekretoriaujant

8Violetai Kamašinienei

9ieškovo atstovui

10adv.

11U. P.

12atsakovo atstovui

13V. L.

14trečiajam asmeniui

15A. C.

16teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. B. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 metų vasario 23 dienos sprendimo, kuriuo atmestas ieškovo A. B. ieškinys atsakovui UAB ,,Fabeta“ dėl sutarties salygų pakeitimo.

17Kolegija išnagrinėjusi bylą

Nustatė

18I.Ginčo esmė

19Ieškovas A. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė pakeisti 2003 metų balandžio 24 dienos tarp ieškovo ir atsakovo UAB ,,Fabeta“ sudarytos ,,Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo, naudojimo, komunalinių paslaugų teikimo ir atsiskaitymo už paslaugas sutarties Nr.20-235 (17) PP 2.2.4 punkte bei priede Nr. 2 punkte 4 numatytas neteisėtas, todėl niekines salygas ir išdėstyti jas taip: 2.2.4 punktą: ,,Parūpinti buto inžinierinės sistemos galinius įrenginius , kai Vartotojas nori juos pakeisti arba kai jie nebeatitinka saugumo reikalavimų ar yra netinkami naudoti.“; priede Nr. 2 punktą 4 išdėstyti ,,4.1. Vartotojo-nuo šildymo prietaisų bute iki įvadinės į butą uždaromosios armatūros tik ta apimtimi, kurią sudaro inžinierinės sistemos galinių įrenginių parūpinimas jų keitimui; 4.2 punktą išdėstyti, Bendrovės – nuo šildymo prietaisų bute iki įvadinės į butą dalies uždaromosios armatūros, išskyrus ta apimtimi, už kurią atsakingas Vartotojas ir nuo uždarosios armatūros bute iki pastato išorinės sienos visa apimtimi“.

20Ieškovas nurodė, kad su atsakovu UAB ,,Fabeta“ 2003-04-24 sudarė ,,Daugiabučio namo bendrojo naudojimosi objektų administravimo, naudojimo, komunalinių paslaugų teikimo ir atsiskaitymo už paslaugas sutartį“ Nr. 20-235 (17)PP dėl daugiabučio namo esančio adresu ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, naudojimo, priežiūros bei tarpininkavimo teikiant komunalines paslaugas, pagal kurią atsakovas, kaip namo bendrojo naudojimo patalpų administratorius, įsipareigojo administruoti, naudoti ir prižūrėti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus, tame tarpe ir šildymo sistemos įrangą. Pagal ginčijamos sutarties 2.2.4 punkto ir priedo 2.4 punkto sąlygas, atsakovo atsakomybės ribos, atliekant šilumos sistemos priežiūros darbus yra nuo uždaromosios armatūros bute iki pastato išorinės sienos, o vartotojo atsakomybės ribos- nuo šildymo prietaisų bute iki įvadinės į butą uždaromosios armatūros. Ieškovo bute esančiame viršutiniame namo aukšte, įrengtas šilumos skydas-techninis kanalas (kolektorius) su jame esančiais inžineriniais įrenginiais-automatiniu nuorintuvu ir slėgio reguliatoriumi. Minėta įranga turėtų būti priskirta daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrajai dalinei nuosavybei, t.y. bendrajai inžinerinei įrangai, kurią prižiūrėti turėtų atsakovas, tačiau pagal pasirašytą su atsakovu ginčijamą sutartį, šis šilumos skydas yra priskirtas ieškovo nuosavybei, už kurio priežiūrą jis atsakingas. Ieškovo ir atsakovo pasirašytos sutarties sąlygos prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms LR Ūkio ministro 2003-06-30d. įsakymu Nr. 4-259 patvirtintai „Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos“ (Priežiūros tvarka) nuostatoms, nes nustato siauresnes atsakovo, kaip šildymo sistemos prižiūrėtojo, atsakomybės ribas, nei nustatyta teisės aktuose. Ieškovas savo poziciją grindžia 25 punktu, 2 priedo I dalies 1.1. punktu ir 3 priedu, pagal kurį, priežiūrą atliekantis subjektas neturi pasirinkimo teisės šioje tvarkoje numatytų darbų atžvilgiu, nes priešingu atveju, būtų pažeistos imperatyvių teisės normų suformuotos taisyklės. Prižiūrėtojo prievolė atlikti šildymo sistemos priežiūrą nustatyta Priežiūros tvarkos 2 ir 3 prieduose patvirtintais pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros darbų bendruoju sąrašu ir pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo atliekamų darbų tipiniu minimalių apimčių sąrašu, todėl prižiūrėtojas yra atsakingas prižiūrėti visą namo inžinerinę įrangą. Ieškovas negali būti atsakingas už jo bute esančios šilumos automatinio nuorintuvo priežiūrą ir dėl tos priežasties, kad jis tam neturi specialių žinių.

21 Atsakovas UAB ,,Fabeta“ atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

22Atsakovas nurodė, kad ieškovas 2003-04-24 kreipėsi į atsakovą su prašymu sudaryti „Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo, naudojimo, komunalinių paslaugų teikimo ir atsiskaitymo už paslaugas sutartį“. Su ieškovu suderinus sąlygas, sutartis buvo pasirašyta. Sutartyje be kitų nuostatų, buvo nustatytos ir vartotojo šildymo įrenginių atsakomybės ribos nuo šildymo prietaisų bute iki įvadinės į butą uždaromosios armatūros. Ieškovui buvo išaiškinta šildymo įrenginių naudojimo atsakomybės ribų reikšmė, už eksploatavimą nustatyta atitinkama kaina. Vertino kaip nepagrįstus ieškovo argumentus dėl kvalifikacijos stokos ir tuo pagrindu atsisakymo prižiūrėti savo bute esančių šildymo prietaisų, nes ieškovas už papildomą užmokestį gali samdyti šildymo sistemų technine priežiūra užsiimančius specialistus. Ieškovas vykdo savo pareigas ir užtikrina šilumos funkcionavimą bei inžinerinės įrangos priežiūrą savo atsakomybės ribose. Jo bute įrengtas kolektorius su automatiniu nuorintuvu ir slėgio reguliatoriumi nėra bendroji inžinerinė įranga, nes šie įrenginiai nėra susiję su viso namo šildymo sistemos funkcionavimu, todėl atsakovas neturi pareigos vykdyti šių įrenginių priežiūrą. Ieškovas 2004-11-17 raštu kreipėsi į UAB „Fabeta“ dėl sutarties sąlygų pakeitimo. Atsakovas sutiko keisti sutarties priedo Nr. 2 4 punkto sąlygas ir už papildomą mokestį prisiimti įsipareigojimą prižiūrėti ieškovo bute esančią ir nuosavybės teise jam priklausančią šildymo sistemos įrangą, kuri nėra susijusi su viso namo šildymo inžinerinės techninės įrangos funkcionavimu ir nėra daugiabučio namo savininkų bendrojo naudojimo objektas. Su šiomis sąlygomis ieškovas nesutiko, todėl sutartis liko nepakeista.

23Tretysis asmuo AB City Service“ prašė ieškinį atmesti, kaip nepagrįstą. Nurodė, kad tiek LR Šilumos ūkio įstatymas, LR Ūkio ministro įsakymais patvirtintos „Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės“, „Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros taisyklės“ nustato, jog sutartimis gali būti nustatytos atsakomybės ribos namo prižiūrėtojo ir šilumos vartotojo, ieškovo ir atsakovo sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms.

24Nacionalinė vartotojų konfederacija, kaip institucija duodanti išvadą (t.2, b.l. 9), nurodė, kad atsakovas nevykdė jam, kaip pastato administratoriui priskirtų ir teisės aktais deleguotų priežiūros organizatoriaus funkcijų, ko pasekmėje buvo pažeisti ne tik pavienių gyventojų, bet ir visų UAB „Fabeta“ administruojamo daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų (vartotojų) interesai, netinkamai organizuodamas ir nepatenkinamai administruodamas šilumos tiekimo sistemos priežiūra sudarė prielaidą avarinei situacijai dėl ko nukentėjo gyventojai, atstovo nuomone ieškovo bute esantis skirstomojo kolektoriaus automatinio oro išleidimo prietaisas turėtų būti priskirtas namo bendrojo naudojimo inžinierinei įrangai.

25II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

26Vilniaus miesto 1-o apylinkės teismo 2009 m. vasario 23 d. sprendimu ieškinys buvo atmestas.

27Teismas pažymėjo, kad atmeta ieškovo argumentus, jog tarp ginčo šalių sudarytos sutarties 2.2.4. punktas ir sutarties 2 priedo 4.1. punktas prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms, kadangi prižiūrėtojo atsakomybė ir atliekamų darbų apimtys nustatomos pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros ir šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutartyse bei vadovaujantis šia Tvarka ir jos 2 priede nustatytu pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros darbų bendruoju sąrašu (tvarkos 25 p.). Ieškovas, kaip buto savininkas yra atsakingas už į priežiūros sutarties apimtis neįtrauktų darbų atlikimą, kadangi prižiūrėtojo atsakomybė ir atliekamų darbų apimtys yra sutartinis klausimas, kurį šalys gali išspręsti joms priimtinomis sąlygomis. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės leidžia šalims savo atsakomybės ribas įtvirtinti sutartyje ir sutarties nuostatos numatančios kitokias darbų apimtis ir atsakomybės ribas nei tai nustato teisės aktai negali prieštarauti imperatyvioms įstatymo nuostatoms (Taisyklių 50. 135.1 p.).

28Remdamasis teismo statybinės ekspertizės akto išvada teismas padarė išvadą, kad ieškovo bute esantis automatinis šilumos sistemos nuorintojas nepriskirtinas prie bendrosios namo inžinerinės įrangos, nes be jo gali funkcionuoti kiti, žemesniuose aukštuose, esantys butai, todėl šį prietaisą priskyrė buto savininko nuosavybei, už kurio priežiūrą jis yra atsakingas. Teismas atmetė ieškovo argumentą, kad jis negali atlikti šildymo bei karšto vandens sistemų priežiūros darbų, nes nėra šios srities specialistas, kadangi ieškovas turi galimybę pasamdyti tinkamą kvalifikaciją turintį specialistą, arba tartis su atsakovu, kaip šio namo administratoriumi, dėl aukščiau minėtų šildymo sistemos priežiūros darbų. Teismas atmetė ieškovo argumentus, jog tai, kad funkciškai automatinis oro išleidimo prietaisas padeda užtikrinti viso stovo ST nuorinimą, todėl turi būti priskirtas namo savininkų bendrajai nuosavybei, nes ekspertas konstatavo, jog automatinis nuorintojas, įrengtas ieškovo bute yra skirtas visų pirma šio buto poreikiams. Šio prietaiso nebuvimas ar jo neveikimas dėl kokių nors priežasčių, neįtakotų žemiau esančių butų šildymo sistemos, nes kiekviename bute ant šilumos paskirstymo kolektoriaus sumontuotas ir veikiantis oro išleidimo automatinis ar rankinio valdymo įrenginys gali užtikrinti normalų buto šildymo sistemos funkcionavimą. Remdamasis nurodytais argumentais, teismas nesutiko su Nacionalinės vartotojų konfederacijos duota išvada dėl automatinio šilumos nuorinimo prietaiso priklausomumo bendrajai namo inžinerinei įrangai.

29Teismas sprendė, kad ieškovo reikalavimas pakeisti Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo, naudojimo, komunalinių paslaugų teikimo ir atsiskaitymo už paslaugas sutarties „Nr. 20-235 sąlygas taip, kad atsakovas būtų įpareigotas prižiūrėti ieškovo bute esantį šilumos sistemos prietaisą ir būtų atsakingas už jį, yra nepagrįstas ir praktiškai neįgyvendinamas, nes tokiu būdu susikirstų atsakovo pareigos įgyvendinimas su ieškovo privačia nuosavybe. Remdamasis aukščiau nurodytais argumentais teismas konstatavo, jog ieškovo ieškinys yra nepagrįstas ir jį atmetė.

30III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą teisiniai argumentai

31Ieškovas A. B. apeliaciniu skundu prašo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą, ieškinį tenkinti pilnai; priteisti ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

32Nurodė, kad teismo sprendimas nepagrįstas ir neteisėtas, priimtas neįsigilinus į ginčo esmę, tarp ginčo šalių susiklosčiusius teisinius santykius, netinkamai aiškinanat ir taikant materialinės bei procesinės teisės normas, neištyrus visų byloje esančių įrodymų ir netinkamai vertinant bylai reikšmingas faktines aplinkybes. Ieškovas neprivalėjo įrodyti ginčo sutarties nuostatų prieštaravimo imperatyvioms įstatymo nuostatoms, nes šias aplinkybes teismas privalo patikrinti ex officio.

33Teismas netyrė ir nevertino ieškovo pateiktų oficialių rašytinių įrodymų (CPK 197 str. 2 d.), Valstybinės energetikos inspekcijos 2004-11-08 rašto Nr. 12-81, nurodančio, jog ginčo 2 priedo 4 punktas neatitinka ,,Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tvarkos“ 2 priedo reikalavimų, bei nustatančio jog prižiūrėtojas privalo vykdyti šildymo sistemos (visumoje) priežiūra ir šildymo ir karšto vandens sistemos sezoninius ir poavarinius darbus (tvarkos 3 priedo 2.4 p.), bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Energetikos ir ūkio departamento Energetikos ir būsto skyriaus 2004-11-13 rašto Nr. 63-5116-(3616) nurodančio, jog ginčo sutarties 2 priedo 4 punkto nuostata dėl naudojimo atsakomybės ribos ir sutarties 2.2.4 punktas nepanaikina Administratoriui-Prižiūrėtojui pareigos vykdyti visos šildymo sistemos ir karšto vandens sistemos priežiūros. Neištyręs oficialių rašytinių įrodymų, patvirtinančių ieškinio pagrindą teismas nepagrįstai ir neteisėtai atmetė ieškinį motyvuodamas tik tuo, jos ieškovas ieškinio pagrindo neįrodė.

34Teismas pažeisdamas vartotojų teises ginančius norminius aktus, netinkamai aiškino ir taikė meterialinės ir procesinės teisės normas, reglamentuojančias daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo parinkimą, priežiūros sutarčių sudarymo tvarkos įpatumus, neįsigilino į nustatytas tokių reikalavimų pažeidimo teisines pasekmes. Individualias (bloginančias vartotojo padėtį) salygas prižiūrėtojas ir vartotojas (daugiabučio namo gyventojas) galėtų aptarti tik esant daugiabučio namo gyventojų sprendimui parinkti konkretų prižiūrėtoją, aptarti su juo individualias salygas. Teismas nevertino materialinės teisės taikymui ir ginčo sutarties teisėtumo vertinimui reikšmingų aplinkybių, kad atsakovas neorganizavo daugiabučio namo gyventojų balsavimo dėl prižiūrėtojo parinkimo bei individualių salygų nustatymo. Atsakovas nepateikė daugiabučio namo adresu ( - ) butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo, priimto balsų dauguma, pasirinkti namo šilumos ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoją. Taip pat nepateikė sprendimo patvirtinti individualias salygas su prižiūrėtoju. Todėl gyventojams nenusprendus pasirinkti indvidualių sutarčių salygų su prižiūrėtoju, bet kokios individualios salygos, bloginančios vartotojo padėtį yra niekinės.

35Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad ieškovo ir atsakovo sudaryta ginčo sutartimi buvo galima susitarti dėl individualių salygų, kurios siaurina atsakovo atsakomybę už šildymo ir karšto vandens sistemų elementus lyginant su ta kurią nustato teisės aktai. Nustatyta tvarka neparinkus prižiūrėtojo, priežiūrą vykdo esamas prižiūrėtojas, atsakovas UAB ,,Fabeta“ vadovadamasis ,,Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarka“ ir ,,Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutarčių standartinėmis salygomis“. Atsakovas, pažeisdamas vartotojų teises, teisės aktus, neteisėtai ir nesąžiningai susiaurino jo atliekamų priežiūros darbų ribas, jas nustatydamas ne nuo šilumos ir karšto vandens tiekimo-vartojimo ribos iki šildymo prietaisų butuose, o tik apsiribojo nustatydamas ribas nuo šilumos ir karšto vandens tiekimo-vartojimo ribos iki įvadinės į butą uždarosios armatūros. Atsakovas su trečiuoju asmeniu AB ,,City service“ sudarė subrangos sutartį ir vengia pakeisti jo ir ieškovo sudarytą administravimo bei priežiūros sutartį. Tai įrodo atsakovo nesąžiningumą ieškovo ir kitų asmenų gyvenančių adresu ( - ) atžvilgiu. Vartotojas kaip silpnesnioji ginčo šalis nukentėti negali, todėl vadovaujantis įstatyme įtvirtintais teisingumo ir sąžiningumo principais (CK 1.5 str.) ieškinys turi būti patenkintas.

36Teismas neteisingai vertino ieškovo bute esančio automatinio oro išleidimo prietaiso funkcinę paskirtį ir nustatė eksperto išvados neatitinkančią faktinę aplinkybę, kad oro išleidimo prietaisas tarnauja tik ieškovo butui ir nėra susijęs su viso šildymo stovo nuorinimu, todėl nėra namo šildymo sistemos dalis. Teismas vertindamas pateiktą eksperto išvadą vadovavosi ne ekspertizės išvadomis, o joje nurodytais įžanginiais komentarais ir pažeisdamas įrodinėjimo procesą reglamentuojančias teisės normas padarė nepagrįstą išvadą, jog automatinis oro išleidimo prietaisas, esantis ieškovo bute, nėra bendrosios inžinierinės sistemos dalis. Teismas nevetino įrodymų patvirtinančų, kad namo adresu ( - ) šildymo ir karšto vandens sistema yra bendroji dalinė nuosavybė. Už bendrojo naudojimo objektų priežiūrą yra atsakingas atsakovas, kaip bendro naudojimo objektų administratorius, todėl ginčijamos sutarties nuostatos (2.2.4 p., 2 priedo 4 punktas) eliminuojančios administratoriaus atsakomybę už bute esančius bendrojo naudojimo objektus yra niekinės. Teismas nemotyvavo ir nenurodė kodėl nesutinka su teismo eksperto išvadomis. Netyrė pačios ginčo sutarties, kurioje nustatyta, kad visos vandens apytakos ir šildymo sistemos yra bendrojo naudojimo objektai. Nurodytų argumentų pagrindu ieškovas daro išvadą, kad teismas neteisingai nustatė šildymo ir karšto vandens sistemų elementų priklausomybę ir neanalizavo CK 4.84 straipsnio 1 dalies, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų 4, 5.3, 7.2 punktų ir tai sąlygojo nepagrįsto sprendimo priėmimą. Teismo argumentas, kad pareikštas reikalavimas yra neįgyvendinamas nepagrįstas, kadangi prieštarauja ginčo sutarties nuostatoms bei teisės aktų reikalavimams.

37Teismo išvada, kad ieškovas turėtų papildomai samdyti tinkamą kvalifikaciją turintį specialistą ar tartis su pačiu atsakovu dėl papildomų darbų atlikimo padaryta nesivadovaujant bylos medžiaga ir jai prieštarauja. Ginčo sutartimi atsakovas nustatė apmokėjimą už visos šildymo sistemos ir karšto vandens sistemos priežiūrą. Ieškovas mokėdamas atsakovui tikėjosi, kad jam yra suteikiamos visos paslaugos ir atsakovo atžvilgiu galioja teisės aktuose nustatytos prižiūrėtojo atsakomybės ribos, todėl neteisinga reikalauti iš ieškovo papildomų mokėjimų už jam suteiktas paslaugas. Liko neįvertinta ir aplinkybė, jog ginčo sutartis sudaryta prisijungimo būdu, pagal UAB ,,Fabeta“ parengtą ir pateiktą tipinę formą. Sutarties salygos ieškovui nepalankios ir turi būti aiškinamos jo naudai ir sutartį prisijungimo būdu sudariusios šalies naudai. Teismas turėjo pagrindą konstatuoti esant esminę šalių nelygybę ir tenkinti ieškovo reikalavimą dėl ginčo sutarties nuostatų pakeitimo.

38Atsakovas UAB ,,Fabeta“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti.

39Nurodė, kad teismo sprendimas teisėtas ir pagrįstas priimtas tinkamai įvertinus bylos aplinkybes bei teisingai taikant materialinės bei procesinė steisės normas. Sutarties pakeitimas ginčijamoje dalyje neturi praktinės reikšmės nes butų savininkai gali su nauju prižiūrėtoju sudaryti naują įildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartį.

40Tretysis asmuo AB ,,City Service“ atsiliepimu į apeliacinį skundą su juo nesutinka atsiliepime išdėstytų argumentų pagrindu.

41Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas.

42Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų (CPK 320 str. 1 ir 2 dalys).

43Apeliacinis skundas atmestinas.

44Byloje nustatyta, kad ieškovui A. B. nuosavybės teise priklauso butas Nr. 40, esantis daugiabučiame name ( - ), kuriame įrengta centralizuota šildymo sistema.

45Kadangi daugiabučio namo bendraturčiai nėra įsteigę butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos, nėra sudarę jungtinės veiklos sutarties, todėl LR Vyriausybės 2001 metų gegužės 23 dienos nutarimu Nr. 603 patvirtintų ,,Butų ir kitų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų“ bei CK 4.236 straipsnyje nustatyta tvarka bendraturčių bendrąją dalinę nuosavybę administruoja atsakovas UAB ,,Fabeta“.

46Teisėjų kolegija nesutinka su pirmos instancijos teismo išvadomis ir argumentais dėl namo ( - ), šildymo sistemos dalių priklausomybės bendrai dalinei nuosavybei aiškinimo.

47CK 4.82 straipsnio 1 dalis nustato, kad butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendro naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė techninė ir kitokia įranga.

48Bylos medžiaga įrodo, kad gyvenamajame name ( - ), įrengta butų šildymo sistema pagal patvirtintą techninį projektą, kuriuo nustatytas ir nuorinimo įrenginių sumontavimas sistemoje. Tai reiškia, kad minėtas nuorinimo įrenginys yra visos šildymo sistemos dalis, o kadangi šildymo sistemos priežiūrai keliami specialūs reikalavimai ir priežiūros tvarka reglamentuojama teisės aktais, teisėjų kolegija sprendžia, kad vykdyti su sistemos priežiūra susijusius darbus asmenys neturintys teisės šiuos darbus atlikti negali.

49Ieškovas su atsakovu yra sudaręs sutartį Nr.20-235 (17) PP dėl bendro naudojimo objektų administravimo, naudojimo, komunalių paslaugų teikimo ir atsiskaitymo už paslaugas.

50CK 6.193 straipsnis nustato sutarčių aiškinimo taisykles, todėl teisėjų kolegija aiškina ginčo šalių pasirašytos sutarties salygas, kiek jos susijusios su ginčo dalyku.

51Atsakovas sutarties 2.11 punkte įsipareigojo administruoti dalinę nuosavybę kaip tai numato LR įstatymai ir kiti norminiai aktai.

52CK 6.157 straipsnis nustato, kad šalys savo susitarimu negali apriboti ar panaikinti imperatyvių teisės normų galiojimo ir taikymo, nepaisant to, kokia teisė-nacionalinė ar tarptautinė šias normas nustato.

53Tarp šalių kilo ginčas dėl šildymo sistemos priežiūros bei atsakomybės.

54Kaip jau nurodyta, atsakovas įsipareigodamas vykdyti gyvenamojo namo bedraturčių bendrosios dalinės nuosavybės administravimą, tame tarpe ir šildymo sistemos priežiūrą, privalo vadovaudamasis LR Šilumos ūkio įstatymu (2003-02-23 Nr. IX-1565 redakcija), Šilumos teikimo ir vartojimo taisyklėmis patvirtintomis LR Ūkio ministro 2003-06-30, įsakymu Nr. 4-258, tos pačios dienos įsakymu Nr. 4-259, patvirtinta Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarka, LR Vyriausybės 2001-05-23 nutarimu Nr. 603 patvirtintais Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniais nuostatais bei Civilinio kodekso normomis, nustatančiomis kito asmens turto administravimą.

55Esant nurodytoms aplinkybėms teisėjų kolegija sprendžia, kad šiluminės sistemos priežiūrą privalo vykdyti ir už priežiūros vykdymą atsako administratorius, jeigu jis pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarka gali vykdyti tokią priežiūrą.

56Byloje nustatyta, kad atsakovas minėtos priežiūros vykdyti negali, tačiau nors ir pažeidžiant minėtos tvarkos nustatytas taisykles, yra sudaręs šildymo sistemos priežiūros sutartį su trečiuoju asmeniu byloje.

57Ieškovo reikalavimas dėl atsakomybės ribų nustatymo yra abstraktus, pareikštas neatsižvelgiant į tai, kad ieškinys pareikštas dėl bendrosios dalinės nuosavybės ir jos dalyvio teisių ir pareigų (CK 4.81 str. 1 d., 4.85 str., 4.240 str.), todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad esant nurodytoms aplinkybėms išskirti ieškovo interesus iš bendro bendrosios dalinės nuosavybės dalyvių intereso šiuo atveju nėra teisinio pagrindo.

58Nurodytų argumentų ir išvadų pagrindu apeliacinis skundas atmestinas.

59Vadovaudamasi LR CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punku teisėjų kolegija

Nutarė

60Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 metų vasario 23 dienos sprendimą palikti nepakeistą, o ieškovo A. B. apeliacinį skundą atmesti.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš... 2. kolegijos pirmininko... 3. Petro Jaržemskio... 4. kolegijos teisėjų... 5. Danutės Kutrienės... 6. Tatjanos Žukauskienės... 7. sekretoriaujant... 8. Violetai Kamašinienei... 9. ieškovo atstovui... 10. adv.... 11. U. P.... 12. atsakovo atstovui... 13. V. L.... 14. trečiajam asmeniui... 15. A. C.... 16. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo... 17. Kolegija išnagrinėjusi bylą... 18. I.Ginčo esmė... 19. Ieškovas A. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė pakeisti 2003... 20. Ieškovas nurodė, kad su atsakovu UAB ,,Fabeta“ 2003-04-24 sudarė... 21. Atsakovas UAB ,,Fabeta“ atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti kaip... 22. Atsakovas nurodė, kad ieškovas 2003-04-24 kreipėsi į atsakovą su prašymu... 23. Tretysis asmuo AB City Service“ prašė ieškinį atmesti, kaip nepagrįstą.... 24. Nacionalinė vartotojų konfederacija, kaip institucija duodanti išvadą (t.2,... 25. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 26. Vilniaus miesto 1-o apylinkės teismo 2009 m. vasario 23 d. sprendimu ieškinys... 27. Teismas pažymėjo, kad atmeta ieškovo argumentus, jog tarp ginčo šalių... 28. Remdamasis teismo statybinės ekspertizės akto išvada teismas padarė... 29. Teismas sprendė, kad ieškovo reikalavimas pakeisti Daugiabučio namo bendrojo... 30. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą teisiniai... 31. Ieškovas A. B. apeliaciniu skundu prašo sprendimą panaikinti ir priimti... 32. Nurodė, kad teismo sprendimas nepagrįstas ir neteisėtas, priimtas... 33. Teismas netyrė ir nevertino ieškovo pateiktų oficialių rašytinių... 34. Teismas pažeisdamas vartotojų teises ginančius norminius aktus, netinkamai... 35. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad ieškovo ir atsakovo sudaryta ginčo... 36. Teismas neteisingai vertino ieškovo bute esančio automatinio oro išleidimo... 37. Teismo išvada, kad ieškovas turėtų papildomai samdyti tinkamą... 38. Atsakovas UAB ,,Fabeta“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį... 39. Nurodė, kad teismo sprendimas teisėtas ir pagrįstas priimtas tinkamai... 40. Tretysis asmuo AB ,,City Service“ atsiliepimu į apeliacinį skundą su juo... 41. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 42. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 43. Apeliacinis skundas atmestinas.... 44. Byloje nustatyta, kad ieškovui A. B. nuosavybės teise priklauso butas Nr. 40,... 45. Kadangi daugiabučio namo bendraturčiai nėra įsteigę butų ir kitų... 46. Teisėjų kolegija nesutinka su pirmos instancijos teismo išvadomis ir... 47. CK 4.82 straipsnio 1 dalis nustato, kad butų ir kitų patalpų savininkams... 48. Bylos medžiaga įrodo, kad gyvenamajame name ( - ), įrengta butų šildymo... 49. Ieškovas su atsakovu yra sudaręs sutartį Nr.20-235 (17) PP dėl bendro... 50. CK 6.193 straipsnis nustato sutarčių aiškinimo taisykles, todėl teisėjų... 51. Atsakovas sutarties 2.11 punkte įsipareigojo administruoti dalinę nuosavybę... 52. CK 6.157 straipsnis nustato, kad šalys savo susitarimu negali apriboti ar... 53. Tarp šalių kilo ginčas dėl šildymo sistemos priežiūros bei atsakomybės.... 54. Kaip jau nurodyta, atsakovas įsipareigodamas vykdyti gyvenamojo namo... 55. Esant nurodytoms aplinkybėms teisėjų kolegija sprendžia, kad šiluminės... 56. Byloje nustatyta, kad atsakovas minėtos priežiūros vykdyti negali, tačiau... 57. Ieškovo reikalavimas dėl atsakomybės ribų nustatymo yra abstraktus,... 58. Nurodytų argumentų ir išvadų pagrindu apeliacinis skundas atmestinas.... 59. Vadovaudamasi LR CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punku teisėjų kolegija... 60. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 metų vasario 23 dienos sprendimą...