Byla Ik-3601-764/2011

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Egidijos Puzinskaitės, teisėjų Inos Kirkutienės ir Ernesto Spruogio, sekretoriaujant Renatai Romeiko, dalyvaujant pareiškėjos UAB „Sekmalita“ įgaliotiems atstovams

2R. R. ir V. K., atsakovo VĮ Turto fondas atstovui Antanui Skarbauskui, viešame teismo posėdyje nagrinėdama administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Sekmalita“ skundą atsakovei VĮ Turto fondas dėl įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

3pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė ,,Sekmalita“ (toliau – Pareiškėja, Bendrovė, UAB ,,Sekmalita“) kreipėsi į teismą su skundu (b.l. 1-2), prašydama įpareigoti VĮ Turto fondas (toliau – Atsakovė) ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos su UAB „Sekmalita“ sudaryti Valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartį dėl objekto, esančio (duomenys neskelbtini) 2, Palangoje.

4Skunde nurodė, kad UAB „Sekmalita“ buvo pripažinta 2011-05-24 įvykusio Valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso objektų, esančių ( - ) 2, Palangoje ir ( - ), Simne, laimėtoja. Iki pranešime nurodyto termino Pareiškėja negalėjo su VĮ Turto fondas sudaryti ilgalaikio materialiojo turto, esančio ( - ) 2, Palangoje, nuomos sutarties, todėl 2011-06-03 ir 2011-06-30 raštais kreipėsi į Atsakovę. Į 2011-06-03 raštą buvo atsakyta, kad Atsakovė aiškinasi nuomojamo objekto trečiųjų asmenų naudojimosi turtu aplinkybes, tačiau nesprendė esminio, - nuomos sutarties sudarymo klausimo. Pareiškėja taip pat nurodė, kad į 2011-06-30 kreipimąsi išsamaus raštiško atsakymo nėra gavusi. Po konkurso Bendrovei buvo nurodytos naujos ir konkurse nenurodytos detalės bei sutarčių sudarymo reikalavimai, taip pat paaiškėjo, kad patalpomis, buvusiomis konkurso objektu, be jokios teisės disponuoja tretieji asmenys, valdantys ir kitus pastato, kuriame yra išnuomotos patalpos, aukštus. Pareiškėja nurodo, kad Atsakovė, nesudarydama nuomos sutarties vilkina jos kompetencijai priskirtus veiksmus, nesuteikdama Pareiškėjai prašomos informacijos, nesudaro sąlygų Bendrovei tapti teisėta turto nuomininke ir valdytoja.

5Atsakovė VĮ Turto fondas atsiliepime į Pareiškėjos skundą (b.l. 18-19) prašė jį atmesti.

6Atsiliepime pažymėjo, kad UAB ,,Sekmalita“ 2011-05-24 Turto fondo nuolatinės materialiojo turto nuomos komisijos buvo pripažinta konkurso dėl objektų, esančių ( - ) 2, Palangoje, laimėtoja, todėl Pareiškėją informavo 2011-05-27 raštu Nr. (30)3R-1207, pakviesdama ją kaip konkurso laimėtoją atvykti pasirašyti nuomos sutartį. Pareiškėja 2011-06-03 raštu Nr. 0603/01 pranešė, kad VĮ Turto fondo patikėjimo teise valdomomis patalpomis naudojasi tretieji asmenys, todėl prieš pasirašant sutartį prašė išsiaiškinti minėtas aplinkybes. UAB „Sekmalita“ 2011-06-30 d. raštu Nr. 0630/01 pakartotinai kreipėsi į VĮ Turto fondą su prašymu kuo skubiau sudaryti patalpų nuomos sutartį.

7Atsakovė taip pat nurodė, kad VĮ Turto fondo nuolatinė materialiojo turto nuomos komisija 2011-08-12 posėdyje svarstė klausimą dėl objekto, esančio ( - ) 2, Palangoje nuomos konkurso, įvykusio 2011-05-24 rezultatų ir nusprendė paskelbtus viešo nuomos konkurso rezultatus anuliuoti. Apie tai Pareiškėja buvo informuota 2011-08-22 raštu Nr. (30)3R-l795. Patalpų nuomos konkurso rezultatai buvo anuliuoti, todėl VĮ Turto fondas neturi teisinio pagrindo su UAB „Sekmalita“ sudaryti nuomos sutartį. UAB „Sekmalita“ nesutinkant su Turto fondo nuolatinės materialiojo turto nuomos komisijos sprendimu, Bendrovė turi teisę jį apskųsti teisės aktų nustatyta tvarka.

8Atsakovė atsiliepime išdėstė poziciją dėl bylos perdavimo bendrosios kompetencijos teismui, nes santykiai, kylantys iš viešo nuomos konkurso teisinių santykių yra civilinio teisinio pobūdžio, todėl priskirtini nagrinėti bendrosios kompetencijos teismui.

9Teisėjų kolegijos nuomone, byla perduotina nagrinėti bendrosios kompetencijos teismui.

10Kolegija pažymi, kad administracinio ir bendrosios kompetencijos teismo jurisdikcijos atribojimo kriterijus yra ne tik vieno iš ginčijamo teisinio santykio subjekto ypatumai, statusas ar jo atliktų veiksmų formalioji išraiška, bet ir teisinio santykio, iš kurio kilo ginčas, prigimtis ir pobūdis (esmė). Administracinių teismų kompetencijai yra priskirta spręsti ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje (ABTĮ 3, 15 str.), šie teismai nesprendžia bylų, kurios yra priskirtos Konstitucinio Teismo kompetencijai, taip pat bylų, priskirtų bendrosios kompetencijos arba kitiems specializuotiems teismams (ABTĮ 16 str.). Bendrosios kompetencijos teismai nagrinėja ginčus, kilusius iš privatinių teisinių santykių (LR CPK 1 str.; 22 str. 1 d.). Bendrosios kompetencijos teismų kompetencija pagal savo pobūdį yra platesnė, todėl turi apimti ir tuos atvejus, kai ginčas yra ne tik administracinio pobūdžio (LR CPK 26 str. 2 d. ). Pagal ABTĮ 21 str. 2 d., bylos rūšinį teismingumą bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui lemia teisinio santykio, iš kurio kilo ginčas, pobūdis. Kai teisinis santykis yra mišrus, bylos rūšinis teismingumas priklauso nuo to, koks teisinis santykis (civilinis ar administracinis) byloje vyrauja.

11Nagrinėjamoje byloje Pareiškėja ginčija VĮ Turto fondas neveikimą, t. y. jos kompetencijai priskirtų veiksmų neatlikimą, ir prašo teismą įpareigoti Atsakovę, remiantis 2011-05-24 Valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso dėl objektų, esančių ( - ) 2, Palangoje, rezultatais, sudaryti su Bendrove patalpų nuomos sutartį. Ginčas nagrinėjamu atveju kyla iš ikisutartinių teisinių santykių dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties, viešojo konkurso būdu, sudarymo. Pareiškėja šioje byloje iš esmės siekia apginti savo turtines teises į civilinių teisinių santykių objektą, į teisę nuomos sutarties pagrindu valdyti negyvenamąsias patalpas. Darytina išvada, kad šio ginčo išsprendimas turės tiesioginės įtakos šalių turtiniam statusui, todėl vyraujančiu laikytinas civilinis teisinis santykis.

12Specialioji teisėjų kolegija 2005-10-25 nutartyje Nr. T-2005-88 nurodė, kad pagal Civilinio proceso kodekso 1 str. 1 d., 22 str. 1 d., 27 str. 3 p. viešo konkurso teisinius santykius reguliuoja privatinės teisės normos. Ginčai, kylantys dėl civilinių viešo konkurso teisinių santykių, nepriskirtini administracinių teismų kompetencijai, nes bylos dėl tokio pobūdžio ginčų nagrinėtinos bendrosios kompetencijos teismuose. Analogiškos pozicijos laikomasi ir 2010-10-22 specialiosios teisėjų kolegijos nutartyje Nr. T-70/2010, kurioje nurodoma, kad ginčas dėl vykdomo negyvenamųjų patalpų nuomos konkurso kyla iš civilinių teisinių santykių, todėl jis yra teismingas bendrosios kompetencijos teismui (CPK 22 str. 1 d., 25 str.).

13Administracinių bylų teisenos įstatymo 70 str. 1 d. 2 p. nustato, kad tuo atveju, kai paaiškėja, kad byla buvo priimta teismo žinion pažeidžiant priskirtinumo atitinkamiems teismams taisykles, teismas perduoda bylą nagrinėti kitam teismui.

14Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad UAB ,,Sekmalita“ skundas atsakovei VĮ Turto fondas dėl įpareigojimo atlikti veiksmus Vilniaus apygardos administracinio teismo žinion priimtas pažeidžiant priskirtinumo atitinkamiems teismams taisykles, todėl vadovaujantis CPK 22 str. 1 d., CPK 27 str. 3 p., CPK 29 str., ABTĮ 70 str. 1 d. 2 p., pagal teismingumą perduotinas nagrinėti bendrosios kompetencijos teismui.

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 str. 1 d., 2 d., 70 str. 1 d. 2 p. ir 2 d., 105 str., 106 str.,

Nutarė

16bylą pagal UAB ,,Sekmalita” skundą atsakovei VĮ Turto fondas dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, perduoti nagrinėti Vilniaus apygardos teismui.

17Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai