Byla eAS-1010-525/2015
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas) ir Dalios Višinskienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Asociacijos „EEPA“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. birželio 9 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Asociacijos „EEPA“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono apsaugos departamentui (trečiasis suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Metrail“) dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas Asociacija „EEPA“ kreipėsi į teismą su skundu prašydama panaikinti atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau – ir Aplinkos ministerija) Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – ir Departamentas) 2015 m. gegužės 12 d. sprendimo Nr. VR-17.5-35 (toliau – ir Sprendimas) dalį, kuria patvirtinamas uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Metrail“ 2015 m. kovo 19 d. patikrinimo aktas Nr. VR-14.7-101 susijęs su Asociacijai „EEPA“ išduotų elektros ir elektroninės įrangos (toliau – ir EEĮ) atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų Nr. 1383VI0001-4994-3821, Nr. 1390VI0002-4994-3821, Nr. 1393VI0003-4994-3821, Nr. 1391VI0004-4994-3821, Nr. 1387VI0005-4994-3821, Nr. 1389VI0006-4994-3821, Nr. 382VI0007-4994-3821 ir Nr. 138VI0008-4994-3821 panaikinimu bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Pareiškėjas nurodė, jog Sprendimas priimtas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Mokesčių kontrolės skyriaus 2015 m. gegužės 15 d. rašto Nr. VR-17.3-131 (toliau – ir Raštas) pagrindu.

5Pareiškėjas taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – laikinai sustabdyti minėto Sprendimo dalies, kuri susijusi su Asociacijai „EEPA“ išduotų EEĮ atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų panaikinimu, galiojimą.

6Pareiškėjas nurodė, jog netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės, neigiamos pasekmės pareiškėjui būtų labai didelės ir negrįžtamos:

71. Dideli turtiniai praradimai – Sprendimo pagrindu įgyvendinant Rašte nurodomą prašymą būtų panaudota Asociacijos „EEPA“ narių sukauptos garantijos Nr. IGL308164V 570 711,53 Eur suma.

82. Objektyviai apribojamas pareiškėjo pareigų įgyvendinimas ir nukentėtų keli šimtai Asociacijos „EEPA“ narių, nes panaudojus Asociacijos „EEPA“ narių sukauptas lėšas, jas iš narių reiktų rinkti papildomai ir pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai naują banko garantiją.

93. Asociacijos „EEPA“ veiklos sustabdymas – Raštu konstatavus, kad Asociacija „EEPA“ neįvykdė Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nustatytų pareigų ir nesant finansinių išteklių teisės aktuose nustatytas pareigas vykdyti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio 13 dalies 1 punktu pareiškėjui gresia įspėjimas apie licencijos sustabdymą bei licencijos sustabdymas ir panaikinimas.

104. Neigiamos pasekmės kiltų ne tik pareiškėjui, tačiau ir valstybei dėl strateginių valstybės prioritetų ir Europos Sąjungos reikalavimų neįvykdymo, nes Asociacijos „EEPA“ užima virš 70 proc. Lietuvos rinkos dalies nuo bendro vidaus rinkai tiekto elektros ir elektroninės įrangos kiekio. Asociacijos „EEPA“ veiklos sustabdymas ir pareigų nevykdymas susijęs su elektros ir elektroninės įrangos tvarkymu sukels rimtas grėsmes ne tik trumpalaikėje, tačiau ir ilgalaikėje perspektyvoje atliekų tvarkymo sektoriuje.

11Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. birželio 9 d. nutartimi priėmė Asociacijos „EEPA“ skundą, tačiau netenkino pareiškėjos prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę.

12Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 71 straipsnio 1 dalį, teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti, jeigu nesiėmus užtikrinimo priemonių, sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Pagal ABTĮ 92 straipsnį skundžiamo akto panaikinimas reiškia, kad konkrečiu atveju privalo būti atkuriama buvusi iki ginčijamo akto priėmimo padėtis. Teismas konstatavo, kad nors Asociacija „EEPA“ ir pateikė tam tikrus įrodymus (priedas Nr. 2) dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės prašymo taikymo, tačiau skunde nurodyti teiginiai pagrinde yra hipotetiniai ir realiais faktais nėra pagrįsti. Teismas darė išvadą, kad pareiškėjų skundo argumentai nesudaro teismui pagrindo imtis priemonių reikalavimui užtikrinti ir pažymėjo, kad galimą kilusią turtinę žalą yra galimybė išieškoti civilinio proceso tvarka. Pareiškėjai nepateikė pagrįstų įrodymų, kurie padėtų teismui nustatyti išskirtines aplinkybes, rodančias, jog, nepritaikius šios reikalavimo užtikrinimo priemonės, teismo sprendimo įvykdymas iš tikrųjų gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, todėl pareiškėjų prašymas netenkintinas.

13II.

14Pareiškėjas Asociacija „EEPA“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. birželio 9 d. nutarties dalį, kuria atmestas Asociacijos „EEPA“ prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę ir minėtą prašymą tenkinti.

15Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

161. Prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę buvo grindžiamas būtent itin apsunkintu ar net neįmanomu teismo sprendimo įvykdymu skundo patenkinimo atveju, tačiau teismas šių argumentų nenagrinėjo, o apsiribojo bendru įvertinimu, jog sprendimo vykdymas nepasunkės.

172. Galimos neigiamos tiek finansinės, tiek veiklos pasekmės pareiškėjui pagrįstos detaliais įrodymais, tačiau teismas jų nevertino.

183. Pareiškėjo skundžiamas atsakovo Sprendimas priimtas nesikreipus į Asociaciją „EEPA“, be jos dalyvavimo priimami sprendimai turintys itin didelį poveikį ne tik jos finansinei padėčiai, bet ir visai veiklai.

194. Ginčijamo Sprendimo pagrindu daromos konkrečios išvados ir atsiranda tolesni mechanizmai, kurie turi būti įgyvendinami: galimas licencijos sustabdymas ir panaikinimas, netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių programuojami tolesni teisminiai ginčai, Asociacijos „EEPA“ administracijai, nariams gresia administracinė atsakomybė už pareigų nevykdymą arba netinkamą vykdymą.

205. Sprendimo pagrindu apribojamos kelių šimtų Asociacijos „EEPA“ narių teisės, kadangi užšaldytas banko garantas, dėl ko Asociacija „EEPA“ privalo rinkti iš savo narių papildomas lėšas.

216. Taikoma reikalavimo užtikrinimo priemonė ne tik sustabdytų Sprendimo galiojimą, tačiau leistų, Sprendimo neįgyvendinant, Asociacijai „EEPA“ ir Aplinkos ministerijai, jos įgaliotai institucijai, surasti galimus susidariusios situacijos taikaus sprendimo variantus.

227. Asociacija „EEPA“ savo pareigas yra tinkamai įgyvendinusi, Sprendimu patvirtinti pažeidimai yra tik trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Metrail“.

238. Sprendimo neįgyvendinimas nesukels ir nesukelia jokios faktinės ar realios žalos, ginčas kilęs tik dėl netinkamo dokumentų įforminimo.

249. Vėlesnis skundžiamo Sprendimo panaikinimas priėmus pareiškėjui palankų teismo sprendimą pareiškėjo teisių neapgintų ir tikslas dėl kurio pareiškėjas kreipėsi į teismą nebūtų įgyvendintas, nes Aplinkos ministerija Gaminių ar pakuotės tvarkymo programos lėšomis būtų sutvarkiusi ginčijamus tariamai trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Metrail“ nesutvarkytus elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekius ir pats reikalavimas, dėl kurio kreiptasi į teismą, netektų prasmės, nes atitinkami veiksmai su EEĮ atliekomis jau būtų atlikti.

2510. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Metrail“ taip pat apskundė Sprendimą.

26Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono apsaugos departamentas atsiliepime į pareiškėjo atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. birželio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

27Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

281. Pareiškėjas nepateikė jokių konkrečių argumentų ar paaiškinimų, dėl ko, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar pasidarytų negalimas.

292. Sprendimu buvo patvirtintas Departamento Vilniaus miesto agentūros 2015 m. kovo 9 d. patikrinimo aktas Nr. VR-14.7-101, surašytas atlikus UAB „Metrail“ patikrinimą, taigi Sprendimas tiesioginių pasekmių pareiškėjui nesukelia, nes yra naikinami UAB „Metrail“ elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą įrodantys dokumentai. Pareiškėjas neturi materialinio suinteresuotumo dėl ginčo objekto, nes pareiškėjo pateiktų reikalavimų nagrinėjimas nesukels tiesioginių teisinių pasekmių pareiškėjui.

303. Pareiškėjo nurodoma aplinkybė, jog būtų panaudota Asociacijos „EEPA“ narių sukauptos banko garantijos Nr. IGL308164V 570 711,53 Eur suma, nėra įrodymas, kuris leistų spręsti, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas yra būtinas.

314. Asociacija „EEPA“ nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių jos finansinę padėtį, todėl nėra pagrindo teigti, jog Sprendimo vykdymas pareiškėjui gali sukelti didelę žalą, kurios kompensavimas būtų sudėtingas.

325. Taip pat, vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas nėra siejamas su pareiškėjo ketinimu ateityje išvengti galimų naujų teismo procesų.

33Teisėjų kolegija konstatuoja:

34III.

35Pareiškėjas atskiruoju skundu skundžia Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. birželio 9 d. nutartį, kuria teismas atsisakė tenkinti prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – laikinai, iki kol įsigalios teismo sprendimas šioje byloje, sustabdyti atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2015 m. gegužės 12 d. sprendimo Nr. VR-17.5-35 dalies, kuria patvirtinamas 2015 m. kovo 19 d. UAB „Metrail“ surašytas patikrinimo aktas Nr. VR-14.7-101 susijęs su Asociacijai „EEPA“ išduotų elektros ir elektroninės įrangos sutvarkymą įrodančių dokumentų Nr. 1383VI0001-4994-3821, Nr. 1390VI0002-4994-3821, Nr. 1393VI0003-4994-3821, Nr. 1391VI0004-4994-3821, Nr. 1387VI0005-4994-3821, Nr. 1389VI0006-4994-3821, Nr. 382VI0007-4994-3821 ir Nr. 138VI0008-4994-3821 panaikinimu, galiojimą.

36Pagal byloje esančius duomenis nustatyta, kad pareiškėjas Asociacija „EEPA“ 2013 m. lapkričio 12 d. su UAB „Metrail“ sudarė sutartį dėl elektros ir elektroninė įrangos atliekų tvarkymo paslaugų teikimo, kuria UAB „Metrail“ įsipareigojo pareiškėjui sutvarkyti EEĮ atliekas.

37Departamento Vilniaus miesto agentūros pareigūnai atliko UAB „Metrail“ patikrinimą, kurio 2015 m. kovo 9 d. aktą Nr. VR-14.7-101 atsakovas patvirtino skundžiamu Sprendimu. Patikrinimo metu nustatyta, jog UAB „Metrail“ nesutvarkė elektros ir elektroninės įrangos atliekų ir už 2013 metus neteisėtai išdavė EEĮ atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus iš komunalinio srauto už 1300 tonų. Atsižvelgiant į tai, Sprendimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 įsakymu Nr. D1-359 patvirtintu Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo 38 punktu, buvo pripažinti naikintinais Asociacijai „EEPA“ išduoti elektros ir elektroninės įrangos atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai.

38Apie Sprendimą ir EEĮ atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų panaikinimą pareiškėjas informuotas Departamento Mokesčių kontrolės skyriaus 2015 m. gegužės 15 d. raštu Nr. VR-17.3-131. Taip pat, Aplinkos ministerija 2015 m. gegužės 28 d. raštu Nr. (17-2)-D8-4095, adresuotu Danske Bank A/S Lietuvos filialui, nurodžiusi, jog Asociacija „EEPA“ neįvykdė Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduočių, taigi neįvykdė Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 341 straipsnio 1 dalies 2 ir 4 punktuose ir 341 straipsnio 6 dalyje nurodytų prievolių, pareikalavo pervesti į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą banko suteiktos garantijos sumos dalį, 1 970 552,76 Lt, kaip Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nurodytos Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšas.

39Pareiškėjas prašė teismo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti Sprendimo dalies dėl Asociacijai „EEPA“ išduotų elektros ir elektroninės įrangos atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų panaikinimo galiojimą.

40Kaip matyti iš pareiškėjo prašymo argumentų, pareiškėjas būtinybę taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę iš esmės grindžia finansinėmis pasekmėmis – atsakovui Sprendimu panaikinus UAB „Metrail“ EEĮ atliekų tvarkymą įrodančius dokumentus, Aplinkos ministerija, nurodžiusi, jog Asociacija „EEPA“ neįvykdė Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduočių, pareikalavo pervesti į valstybės biudžetą pareiškėjui banko suteiktos garantijos sumos dalį.

41Pažymėtina, kad pareiškėjas prašė taikyti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnio 3 dalies 3 punkte numatytą reikalavimo užtikrinimo priemonę – laikinai sustabdyti ginčijamo akto dalies galiojimą. Pagal to paties straipsnio 1 dalį reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs situaciją, padarė išvadą, kad negalima spręsti, jog reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas užtikrintų teismo sprendimo įvykdymą.

42Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, formuodamas administracinių teismų praktiką dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, ne kartą yra pažymėjęs, kad teismas turi įvertinti, ar yra reali grėsmė, jog netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, t. y. kad priėmus sprendimą panaikinti skundžiamą aktą (veiksmą) iki jo priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkėtų arba taptų negalimas tuo atveju, jei bylos nagrinėjimo metu galiojantis aktas, kurio teisėtumas ir pagrįstumas ginčijamas, sukeltų (ar tikėtina, kad sukeltų) tokių neigiamų pasekmių, kurių pašalinimas, teismui priėmus palankų pareiškėjui sprendimą, būtų neįmanomas ar sudėtingas (pvz., 2012 m. balandžio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-149/2012). Asmeniui, prašančiam taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, kyla pareiga pateikti įrodymus, pagrindžiančius, kad tokių priemonių taikymas yra būtinas siekiant užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą (pvz., 2011 m. lapkričio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-801/2011).

43Akcentuotina, jog spręsdamas reikalavimo užtikrinimo klausimą, teismas atsižvelgia į prašomų užtikrinti reikalavimų pobūdį, nurodomą jų faktinį pagrindą, ginčijamu aktu suteiktas teises, pareigas ir jų faktinį realizavimą (2012 m. gegužės 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS556-365/2012).

44Kaip matyti iš pareiškėjo prašymo argumentų, pareiškėjas būtinybę taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę iš esmės grindžia finansinėmis pasekmėmis – atsakovui Sprendimu panaikinus UAB „Metrail“ EEĮ atliekų tvarkymą įrodančius dokumentus, Aplinkos ministerija, nurodžiusi, jog Asociacija „EEPA“ neįvykdė Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduočių, pareikalavo pervesti į valstybės biudžetą pareiškėjui suteiktos banko garantijos sumos dalį. Teisėjų kolegija vertina, jog pareiškėjas su galimu finansinės padėties pablogėjimu tiesiogiai sieja ir grėsmę Asociacijos „EEPA“ veiklai apskritai.

45Pažymėtina, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, kad teismas, spręsdamas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės turi atsižvelgti į tai, ar prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo yra tiesiogiai susijęs su byloje pareikštais reikalavimais, kuriuos teismas nutartimi priėmė nagrinėti, ar jis neperžengia kilusio administracinio ginčo ribų. (2012 m. balandžio 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-310-12, Administracinė jurisprudencija 23, p. 493-507, 2012 m. rugpjūčio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS492-401-12). Nagrinėjamu atveju, teisėjų kolegija vertina, jog Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2015 m. gegužės 12 d. sprendimas dėl patikrinimo akto tvirtinimo Nr. VR-17.5-35 nėra vykdomasis dokumentas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso prasme, jo pagrindu jokios finansinės prievolės pareiškėjui tiesiogiai neatsirado. Minėta, jog aptariama piniginė prievolė kilo dėl kitame akte – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2015 m. gegužės 28 d. rašte Nr. (17-2)-D8-4095 – išreiškiamo reikalavimo Danske Bank A/S Lietuvos filialui pervesti į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą banko suteiktos garantijos sumos dalį, 1 970 552,76 Lt, kaip Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nurodytos Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšas.

46Kaip matyti pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenis, Asociacija „EEPA“ kreipėsi į bendrosios kompetencijos teismą su ieškiniu prašydama pripažinti Aplinkos ministerijos 2015 m. gegužės 28 d. raštu Nr. (17-2)-D8-4095 „Dėl reikalavimo mokėti pagal banko garantiją Nr. IGL308164V“ reiškiamą reikalavimą pagal banko garantiją neteisėtu ir negaliojančiu. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. birželio 8 d. nutartimi tenkino ieškovo Asociacijos „EEPA“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir iki teismo sprendimo šioje civilinėje byloje įsiteisėjimo dienos sustabdė atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2015 m. gegužės 28 d. raštu Nr. (17-2)-D8-4095 „Dėl reikalavimo mokėti pagal banko garantiją Nr. IGL308164V“ reiškiamo reikalavimo pagal Danske Bank A/S Lietuvos filialo 2013 m. rugpjūčio 9 d. suteiktą banko garantiją Nr. IGL308164V (su 2014 m. birželio 3 d. suteiktu garantijos Nr. IGL308164V sąlygų pakeitimu Nr.1), išmokėjimo procedūrą, uždraudžiant trečiajam asmeniui Danske Bank A/S Lietuvos filialui pagal atsakovo reikalavimą išmokėti atsakovui reikalavime nurodytą sumą – 570 711,53 Eur. Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti 2015 m. liepos 31 d. nutartimi pripažino, jog byla pagal ieškovo asociacijos „EEPA“ ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai dėl atsakovo reiškiamo reikalavimo pagal banko garantiją pripažinimo neteisėtu ir negaliojančiu, trečiasis asmuo Danske Bank A/S Lietuvos filialas teisminga administraciniam teismui, todėl nutarė bylą perduoti nagrinėti Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Administracinė byla Nr. eI-10479-171/2015 (proceso Nr. 2-55-3-01127-2015-4) šiuo metu nagrinėjama Vilniaus apygardos administraciniame teisme. Taigi, pareiškėjui tiesiogiai finansines pasekmes sukeliantis administracinis aktas yra kitos administracinės bylos ginčo dalykas.

47Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad pareiškėjo argumentai, jog atsisakius taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę nagrinėjamoje byloje pareiškėjo finansinė padėtis itin pablogės, o taip pat kad tokiu būdu bus pažeistos Asociacijos „EEPA“ narių teisės bei kils grėsme Asociacijos „EEPA“ veiklai, atmestini

48Tai, kad pareiškėjo teigimu, nesustabdžius Sprendimo galiojimo, pareiškėjas bus priverstas inicijuoti kitus teisminius ginčus, taip pat nelaikytina pakankamu pagrindu reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymui, nes kaip ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra išaiškinęs, reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas nėra siejamas su pareiškėjo ketinimu ateityje išvengti galimų naujų teismo procesų (pvz., 2008 m. vasario 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS502-177/2008, 2008 m. gegužės 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-314/2008, 2015 m. sausio 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-147-662/2015)

49Kiti pareiškėjo argumentai teisėjų kolegijos vertinimu taip pat nepripažintini įrodantys, jog nesustabdžius skundžiamo akto dalies galiojimo, teismo sprendimo vykdymas pasunkės ar taps neįmanomas. Atkreiptinas dėmesys, kad pareiškėjas pateikia prieštaringus argumentus, viena vertus pareiškėjas skunde pirmosios instancijos teismui nurodo, jog Sprendimo galiojimo nesustabdymas sukeltų pasekmes ne tik pareiškėjui, bet ir valstybei dėl strateginių valstybės prioritetų ir Europos Sąjungos reikalavimų nevykdymo, kita vertus atskirajame skunde teigia, jog vėlesnis skundžiamo Sprendimo panaikinimas priėmus pareiškėjui palankų teismo sprendimą pareiškėjo teisių neapgintų, nes Aplinkos ministerija Gaminių ar pakuotės tvarkymo programos lėšomis būtų sutvarkiusi ginčijamus UAB „Metrail“ pareiškėjui nesutvarkytus EEĮ atliekų kiekius.

50Atsižvelgdama į tai, kas nurodyta, teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, jog nagrinėjimu atveju nėra pateikta pagrįstų argumentų, leidžiančių taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, todėl pareiškėjo atskirasis skundas yra atmestinas ir skundžiama pirmosios instancijos teismo nutarties dalis paliekama nepakeista.

51Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, jog šiuo atveju priimtas procesinis sprendimas netaikyti pareiškėjo prašomų priemonių jo skundo reikalavimams užtikrinti neatima iš pareiškėjo teisės ateityje, atsiradus naujoms aplinkybėms, bet kurioje proceso stadijoje pateikti teismui naują (motyvuotą ir įrodymais pagrįstą) prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo taikymo (ABTĮ 71 str. 1 d.).

52Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

53Pareiškėjo Asociacijos „EEPA“ atskirąjį skundą atmesti.

54Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. birželio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

55Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas Asociacija „EEPA“ kreipėsi į teismą su skundu prašydama... 5. Pareiškėjas taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę –... 6. Pareiškėjas nurodė, jog netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės,... 7. 1. Dideli turtiniai praradimai – Sprendimo pagrindu įgyvendinant Rašte... 8. 2. Objektyviai apribojamas pareiškėjo pareigų įgyvendinimas ir nukentėtų... 9. 3. Asociacijos „EEPA“ veiklos sustabdymas – Raštu konstatavus, kad... 10. 4. Neigiamos pasekmės kiltų ne tik pareiškėjui, tačiau ir valstybei dėl... 11. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. birželio 9 d. nutartimi... 12. Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog pagal Lietuvos Respublikos... 13. II.... 14. Pareiškėjas Asociacija „EEPA“ atskirajame skunde prašo panaikinti... 15. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:... 16. 1. Prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę buvo grindžiamas... 17. 2. Galimos neigiamos tiek finansinės, tiek veiklos pasekmės pareiškėjui... 18. 3. Pareiškėjo skundžiamas atsakovo Sprendimas priimtas nesikreipus į... 19. 4. Ginčijamo Sprendimo pagrindu daromos konkrečios išvados ir atsiranda... 20. 5. Sprendimo pagrindu apribojamos kelių šimtų Asociacijos „EEPA“ narių... 21. 6. Taikoma reikalavimo užtikrinimo priemonė ne tik sustabdytų Sprendimo... 22. 7. Asociacija „EEPA“ savo pareigas yra tinkamai įgyvendinusi, Sprendimu... 23. 8. Sprendimo neįgyvendinimas nesukels ir nesukelia jokios faktinės ar realios... 24. 9. Vėlesnis skundžiamo Sprendimo panaikinimas priėmus pareiškėjui palankų... 25. 10. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Metrail“ taip pat apskundė... 26. Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono apsaugos... 27. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 28. 1. Pareiškėjas nepateikė jokių konkrečių argumentų ar paaiškinimų,... 29. 2. Sprendimu buvo patvirtintas Departamento Vilniaus miesto agentūros 2015 m.... 30. 3. Pareiškėjo nurodoma aplinkybė, jog būtų panaudota Asociacijos... 31. 4. Asociacija „EEPA“ nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių jos... 32. 5. Taip pat, vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo... 33. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 34. III.... 35. Pareiškėjas atskiruoju skundu skundžia Vilniaus apygardos administracinio... 36. Pagal byloje esančius duomenis nustatyta, kad pareiškėjas Asociacija... 37. Departamento Vilniaus miesto agentūros pareigūnai atliko UAB „Metrail“... 38. Apie Sprendimą ir EEĮ atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų... 39. Pareiškėjas prašė teismo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę –... 40. Kaip matyti iš pareiškėjo prašymo argumentų, pareiškėjas būtinybę... 41. Pažymėtina, kad pareiškėjas prašė taikyti Lietuvos Respublikos... 42. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, formuodamas administracinių... 43. Akcentuotina, jog spręsdamas reikalavimo užtikrinimo klausimą, teismas... 44. Kaip matyti iš pareiškėjo prašymo argumentų, pareiškėjas būtinybę... 45. Pažymėtina, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje... 46. Kaip matyti pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenis,... 47. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 48. Tai, kad pareiškėjo teigimu, nesustabdžius Sprendimo galiojimo,... 49. Kiti pareiškėjo argumentai teisėjų kolegijos vertinimu taip pat... 50. Atsižvelgdama į tai, kas nurodyta, teisėjų kolegija sprendžia, jog... 51. Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, jog šiuo atveju... 52. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 53. Pareiškėjo Asociacijos „EEPA“ atskirąjį skundą atmesti.... 54. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. birželio 9 d. nutartį... 55. Nutartis neskundžiama....