Byla A-822-681-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio, Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas) ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja),

2sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei,

3dalyvaujant pareiškėjos B. B. ir asociacijos “Gintarinė tiesa” atstovui advokatui G. Š.,

4atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atstovėms A. M. ir Bangutei Laurutėnaitei,

5trečiojo suinteresuoto asmens UAB “Žilinskis ir ko” atstovei G. M.,

6trečiojo suinteresuoto asmens AB “Lietuvos energija” („Litgrid turtas“ AB), Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo instituto bei UAB “Sweco Lietuva” atstovams advokatams M. N. ir N. V.,

7Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo instituto atstovui S. G.,

8“Litgrid turtas” AB atstovei R. Č.,

9viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų B. B., A. B., A. A., asociacijos „Gintarinė tiesa“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 22 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo pareiškėjų B. B., A. B., A. A., asociacijos „Gintarinė tiesa“, asociacijos „Klaipėdos rajono Antkopčio kaimo bendruomenės centras“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims „Litgrid turtas“ AB (AB „Lietuvos energija“ teisių perėmėja), Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutui, A. Žilinskis ir Ko UAB, UAB „Sweco Lietuva“, Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos, Klaipėdos visuomenės sveikatos centrui, Telšių visuomenės sveikatos centrui dėl sprendimo panaikinimo.

10Teisėjų kolegija

Nustatė

12I.

13pareiškėjai B. B., A. B., A. A., asociacija „Gintarinė tiesa“ (toliau – ir pareiškėjai) 2009-10-01 teismui padavė skundą, kuriuo prašė panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2009-08-27 sprendimą Nr. (1-15)-D8-7439 „Dėl 330 kV elektros perdavimo oro linijos Klaipėda-Telšiai statybos galimybių“ (1 t., b. l. 3-10; 11 t., b. l. 179-186).

14Nurodė, kad asociacijos „Gintarinė tiesa“ nariai yra Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų seniūnijoje, esančių žemės sklypų, per kuriuose numatoma tiesi 330 kV elektros perdavimo liniją, savininkai, taip pat besiribojančių sklypų valdytojai ir kiti šios seniūnijos gyventojai. Asociacija „Klaipėdos rajono Antkopčio kaimo bendruomenės centras“ kreipėsi atstovaudama savo narius ir gindama viešąjį interesą. B. B., A. B., A. A. yra savininkai žemės sklypų, patenkančių į numatomos elektros perdavimo linijos teritoriją.

15Pareiškėjai paaiškino, kad skundžiamu sprendimu pritarta Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – ir PAV) ataskaitoje numatytam servitutų nustatymui žemės sklypuose, kuriuos kirs elektros oro perdavimo linija. PAV ataskaitoje taip pat numatyta, kad žemės sklypuose, esančiuose šiose vietovėse ir priklausančiuose privačios nuosavybės teise fiziniams asmenims, bus formuojama 30 metrų apsaugos zona į abi puses nuo elektros linijos kraštinio laido. Jas nustačius, žemės sklypų savininkai privalės laikytis nustatytų apsaugos zonų reikalavimų. Asociacijų narių teisės poveikio aplinkai procese buvo pažeistos nesilaikant Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai įstatymo ir netinkamai vykdant viešumą bei suinteresuotos visuomenės informavimą užtikrinančias procedūras, nustatytas Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio vertinimo procese tvarkos apraše, patvirtintame aplinkos ministro 2005-07-15 įsakymu Nr. D1-370 (toliau – ir Tvarkos aprašas). Ginčijamu sprendimu patvirtintoje PAV ataskaitoje yra numatomas Milašaičių, Užluknio, Luknaičių, Pagermantės, Piliakalnio, Liekno, Rietavo, Šilinės, Viržintų ir kitų miškų kirtimas, prognozuojamas neigiamas poveikis paukščių populiacijai, tai reiškia, jog planuojama ūkinė veikla darys neigiamą poveikį augalijai ir gyvūnijai, kartu ir visuomenės sveikatai.

16Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai įstatymas numato, kad sprendimas dėl numatomos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje turi būti priimamas vadovaujantis poveikio aplinkai vertinimo ataskaita. Atsakinga institucija, pritardama numatomai ūkinei veiklai, privalo patikrinti, ar poveikio aplinkai vertinimo procedūros buvo atliktos laikantis teisės aktų reikalavimų. Pagal 2008-07-25 patvirtintą PAV programą buvo pasiūlytos trys ūkinės veiklos vietos alternatyvos. Vadovaujantis Tvarkos aprašo 14 p., PAV dokumentų rengėjas apie galimybę susipažinti visuomenei su parengtais PAV dokumentais turi pranešti visuomenei per nurodytas visuomenės informavimo priemones: besiribojančių su planuojama ūkine veikla žemės sklypų valdytojams ar naudotojams turėjo būti pranešta raštu (registruotu) apie pasirinktą teritoriją, kurioje bus vykdoma veikla. Šis reikalavimas nebuvo vykdomas. Apie pasirinktą trasos teritoriją nebuvo informuoti šie žemės sklypų, kurie patenka į planuojamos ūkinės veiklos teritoriją, savininkai: A. B. (Klaipėdos r., Dovilų sen., Bačių k., kadastrinis Nr. ( - )), B. B. (Klaipėdos r., Dovilų sen., Šniaukštų k., kadastrinis Nr. ( - ), ( - ), ( - )), J. D. (Klaipėdos r., Dovilų sen., Šniaukštų k., kadastrinis Nr. ( - )), J. R. (Klaipėdos r., Dovilų sen., Bačių k., kadastrinis Nr. ( - )), S. B. T. (Klaipėdos r., Dovilų sen., Bačių k., kadastrinis Nr. ( - )), J. B. (Klaipėdos r., Dovilų sen., Bačių k., kadastrinis Nr. ( - )), A. A. (Klaipėdos r., Lėbartų k., kadastrinis Nr. ( - )). Kai kuriems savininkams, pvz., B. B., po PAV programos patvirtinimo 2008-07-30 buvo atsiųstas tik pasiūlymas sudaryti servituto nustatymo sutartis. Toks pasiūlymas galėjo būti vertinamas kaip PAV rengėjo preliminarus bandymas sužinoti pareiškėjų nuomonę dėl galimybės linijas tiesti jų sklypų teritorijoje. Informacija apie pasirinktą teritoriją turėjo būti pateikta parengus PAV programą iš karto po jos parengimo iki viešo supažindinimo su PAV ataskaita. Tvarkos aprašo 14.4 p. reikalauja skelbimuose nurodyti planuojamos ūkinės veiklos vietas. Laikraščiuose „Lietuvos žinios“ (2008-07-18), „Telšių žinios“ (2008-07-18), „Banga“ (2008-07-19) paskelbtuose pranešimuose apie parengtą PAV programą nebuvo nurodytos nei seniūnijos, nei kaimų pavadinimai ar žemės sklypų kadastriniai numeriai, iš šių skelbimų turinio negalima suprasti, kuriems PAV proceso dalyviams informacija buvo skirta. Apie šiuos pažeidimus atsakinga institucija buvo informuota raštu (2009-03-03 L. Š. prašyme Aplinkos ministerijai, 2009-08-06, 2009-08-07 B. B. ir A. Č. pretenzijose, 2009-08-15 Klaipėdos rajono gyventojų kolektyviniame proteste). Aplinkos ministerija atsakė formaliai, jog linijiniams objektams sudėtinga laikytis ministerijos nustatytų reikalavimų, įtvirtintų Tvarkos apraše. Parengus PAV ataskaitą, viešo supažindinimo su ja metu PAV rengėjai pažeidė Tvarkos aprašo 26.7 p. nuostatas, neišaiškindami susirinkimo dalyviams susipažinimo su protokolu tvarkos ir terminų, dėl to buvo apribotos visuomenės dalyvavimo procese galimybės. Taip pat buvo pažeistos Tvarkos aprašo 22 p. nuostatos: derinant pristatymų visuomenei laiką ir vietą, supažindinant visuomenę su ataskaita, nebuvo numatyta eksponuoti brėžinius ar žemėlapius. Skelbimuose seniūnijų lentose, informuojant apie pakartotinį viešą visuomenės supažindinimą su ataskaita, buvo nurodyta, kad trasos brėžiniai pateikti internetinėje svetainėje. Taigi PAV ataskaitos brėžiniai ir PAV ataskaita pilna apimtimi nebuvo eksponuojami.

17Nurodė, jog Aplinkos ministerija proceso metu gavo visuomenės motyvuotus pasiūlymus ir pakvietė pasiūlymus teikusius gyventojus, PAV subjektus, PAV dokumentų rengėją ir planuojamos ūkinės veiklos užsakovą 2009-08-13 atvykti į Aplinkos ministeriją aptarti pasiūlymų. PAV ataskaitoje teigiama, kad žodinis svarstymas vyko 2009-08-12, nors kai kurie kiti dokumentai nurodo, kad supažindinimo procedūra vyko 2009-08-13. Vadovaujantis Tvarkos aprašo 33 p., PAV rengėjas ar užsakovas turi parengti argumentuotą pasiūlymų įvertinimą ir raštu atsakyti, tačiau tokie atsakymai nebuvo gauti. Aplinkos ministerija, pažeisdama Tvarkos aprašo 31 ir 35 p., 2009-08-27 paskelbė apie priimtą sprendimą savo tinklapyje.

18Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai įstatymo 9 str. 3 ir 4 p. numato, kad PAV ataskaitai ir planuojamos ūkinės veiklos galimybėms pasirinktoje vietoje turi pritarti visi PAV subjektai. Tik Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba pateikė raštą, kuriame pritaria planuojamai ūkinei veiklai siūlomoje teritorijoje, kitų institucijų raštai byloja, kad PAV subjektai pritaria ataskaitai, nenurodydami konkrečios elektros perdavimo linijos statybos vietos.

19PAV rengėjas nesilaikė sveikatos apsaugos ministro 2001-01-04 įsakymo Nr. 4 dėl HN 104-2000, nustatantis būtinybę laikyti 250 m sanitarinę apsaugos zoną ir tik suderinus su visuomenės sveikatos centru galima ją mažinti. Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo dokumentų ir režimo taisyklių 12.1, 12.2 p. numatyta sąlyga sanitarinių apsaugos zonų nustatymui gauti visuomenės sveikatos centro sąlygas, o 32 p. nustatyta, kad šių zonų nustatymo dokumentai privalomai derinami su sąlygas išdavusia institucija. Tokio suderinimo PAV rengėjas nepateikė, todėl zonos sumažinimas iki 30 m yra neteisėtas. Šiuo metu rengiamame specialiajame plane numatyta PAV suplanuotos elektros linijos galingumą padidinti dar tiesiant 110 kV galingumo elektros laidus. Tai nebuvo vertinama PAV, todėl planuojama veikla ir PAV duomenys nesutampa.

20Atsakovas atsiliepime į pareiškėjų skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (5 t., b. l. 4-10).

21Nurodė, kad aplinkos apsaugos ar kiti įstatymai nesuteikia teisės visuomeninėms organizacijoms ginti viešąjį interesą, o pareiškėjų skunde nurodyti steigimo dokumentų punktai negali būti laikomi įstatymu Administracinių bylų teisenos įstatymo prasme, būtina nustatyti, kad priimtu sprendimu pažeidžiamas juridinio asmens (asociacijos) įstatymo saugomas interesas. Pagal Orhuso konvencijos 9 str. 2 d., kiekviena konvencijos šalis užtikrina, kad suinteresuotos visuomenės nariai, manantys, kad buvo pažeista kokia nors jų teisė, turėtų teisę kreiptis dėl priimtų sprendimų nagrinėjimo teisme ir (ar) kitoje institucijoje. Pažymėtina, kad tik konvencijos nustatytus kriterijus atitinkančios asociacijos yra laikomos turinčiomis nurodytas teises. Aplinkos apsaugos skatinimas negali būti vertinamas kaip potencialus ar formalus kriterijus, kitaip bet kuri asociacija, steigimo dokumentuose nurodžiusi aplinkos apsaugos tikslą, tačiau realiai jo nesiekianti ir nevykdanti, galėtų būti laikoma suinteresuota konvencijos prasme. Nagrinėjamu atveju asociacijos nepateikė jokių įrodymų, dėl kurių jas būtų galima priskirti asociacijoms, skatinančioms aplinkos apsaugą. Teiginiai, kad planuojama ūkinė veikla darys neigiamą poveikį augalijai, gyvūnijai, visuomenės sveikatai, nepagrįsti argumentais ir įrodymais. PAV ataskaitoje ištirtas ir įvertintas veiklos poveikis miško ištekliams, augalijai, gyvūnijai, jų buveinėms, atlikti elektrinio ir magnetinio lauko stiprių matavimai, nustatyta, kad elektrinio stiprio dydžiai neviršija higienos normų nustatytų ribinių dydžių. Pareiškėjai nenurodo, kaip būtent ginčijamas sprendimas pažeidžia jų teises ir interesus. Pažymėtina, kad sprendimu patvirtinta linijos trasa nepažeidžia žemės sklypų naudojimo pagal jų paskirtį galimybių, nenumato keisti žemės sklypų tikslinės naudojimo paskirties, o PAV procedūrų metu nevertinami kompensacijų už žemės naudojimo apribojimus dydžio ir pagrįstumo klausimai.

22PAV rengėjas apie parengtą PAV programą visuomenę informavo paskelbdamas skelbimus rajoninėje, respublikinėje spaudoje, seniūnijose. Atlikus išsamų vertinimą, buvo informuoti žemės sklypų valdytojai ar naudotojai. Apie parengtą PAV ataskaitą ir jos viešą svarstymą paskelbė 2008-12-16 laikraščiuose, 2009-01-06, 2009-01-07 vyko vieši ataskaitos svarstymai savivaldybėse, taip pat buvo organizuoti ataskaitos aptarimai seniūnijose, informuojant 527 žemės savininkus asmeniškai registruotais laiškais. 2009-05-15 – 2009-05-20 pakartotinai pristatyta ataskaita bei specialiojo plano koncepcija, 2009-06-02 – 2009-07-31 išsiųsti registruoti laiškai dėl numatomos linijos statybos. Aplinkos ministerija 2009-07-23 apie gautą PAV ataskaitą paskelbė savo tinklalapyje, nurodė, kad visuomenė turi teisę kreiptis su pastabomis iki 2009-08-06. Aplinkos ministerija 2009-08-04 pakvietė gyventojus, kurie teikė prašymus Aplinkos ministerijai PAV proceso metu, ir tuos gyventojus, kurie pateikė prašymus jau pasibaigus prašymų teikimo terminui, taip pat pakviesti PAV subjektai, dokumentų rengėjas, užsakovas 2009-08-13 atvykti aptarti suinteresuotos visuomenės pasiūlymus.

23Atsakovo nuomone, Tvarkos aprašo 26.7 p. pažeidimas (nenurodyta protokole, kad susirinkimo dalyviams išaiškinta susipažinimo su protokolu tvarka ir terminai) negalėjo įtakoti ginčijamo sprendimo teisėtumo ir yra formalus, nes visuomenės susipažinimo su protokolu terminas įtvirtintas Tvarkos aprašo 28 p.

24PAV dokumentų rengėjas teikė atsakymus raštu suinteresuotos visuomenės atstovams. PAV ataskaitoje gyventojų pasiūlymų argumentuotas įvertinimas atliktas pagal Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo 33 p. ir 4 priede nurodytą tvarką. Aplinkos ministerijoje vykusio pasitarimo metu ir iki sprendimo priėmimo datos nebuvo gauta jokių pretenzijų, kad PAV rengėjas ar užsakovas raštu neatsakė į gyventojų pareiškimus, todėl Aplinkos ministerija prieš priimdama sprendimą negalėjo įvertinti informacijos, kuri pateikiama po sprendimo priėmimo.

25Pareiškėjų argumentas, kad visi PAV subjektai, išskyrus Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą, nurodė pritariantys pateiktai ataskaitai, bet nenurodė konkrečios statybos vietos, nepagrįstas. Ataskaitoje nurodoma konkreti ir vienintelė planuojamos ūkinės veiklos vieta.

26Tretieji suinteresuoti asmenys AB „Lietuvos energija“ ir Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas atsiliepime į pareiškėjų skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas (9 t., b. l. 45-64).

27Nurodė, kad pareiškėjai B., B. ir A. nepagrindė, kuo skunde nurodyti tariami procedūriniai teisės pažeidimai yra susiję su jų teisėmis ar teisėtais interesais, neįvardijo, kokias pareiškėjų subjektines teises ir kaip pažeidžia priimtas sprendimas. Pareiškėjai asociacijos yra visuomeninės organizacijos, turinčios teisę kreiptis į teismą, kad būtų apgintos jų narių pažeistos ar ginčijamos teisės ar interesai. Ginčijamas sprendimas nepažeidė šių asociacijų kaip juridinių asmenų teisių ar interesų, nes neturi įtakos realizuojant pareiškėjų įstatuose numatytus tikslus ir uždavinius. Asociacija „Gintarinė tiesa“ buvo įregistruota 2009-09-14, po sprendimo priėmimo. Remiantis viešais duomenimis, asociacijos „Gintarinė tiesa“ nariai yra G. V., kuris PAV metu neturėjo nekilnojamojo turto PAV teritorijoje, ir B. bei A., kurie nusprendė būti bylos šalimis. Antkopčio asociacijos nariai PAV metu neturėjo turto PAV teritorijoje, todėl linijos tiesimas neturės jokio poveikio asociacijos narių teisėms. Visuomenės informavimo procedūros pačios savaime nėra viešasis interesas, viešasis interesas yra susijęs su linijos tiesimu. Kadangi pareiškėjai nenurodė, koks konkretus reikšmingas poveikis aplinkai nebuvo įvertintas priimant sprendimą, neįrodyta teisė kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo. PAV proceso metu buvo atliktos visos visuomenės informavimo procedūros, visuomenei pristatyta visa PAV ataskaita, papildomai buvo pristatomi specialiojo plano brėžiniai.

28Įvertinta tai, kad linija yra linijinis objektas, kurio vieta nustatoma ir tikslinama PAV proceso metu, kaip infrastruktūros koridorius per trečiųjų asmenų žemę. Trasa konkretizuojama tik atlikus PAV ir parengus PAV ataskaitą, patvirtinus programą. Šią procedūrą vykdytojas atliko du kartus, nes po pirmo visuomenės supažindinimo su ataskaita gauta daug visuomenės atstovų pasiūlymų ir pastabų ir juos įvertinus buvo koreguojama trasa. Tiksliai laikantis informavimo registruotais laiškais reikalavimo programos rengimo etape, padarius bet kokį trasos pakeitimą ataskaitos rengimo etape, vėl turėtų būti grįžtama į programos rengimo etapą ir PAV procesas taptų nesibaigiantis.

29Pažymėtina, kad klausimai dėl servitutų ir kitų žemės naudojimo apribojimų nustatymo sprendžiami teritorijų planavimo, o ne PAV procedūros metu. Anksčiau pareiškėjai nekėlė aplinkos apsaugos klausimų, bet kėlė klausimą dėl nuosavybės suvaržymo servitutais ir kompensacijos. Pareiškėjų argumentas, jog servitutų ir apsaugos zonos nustatymas privačiuose sklypuose pažeidžia pareiškėjų teises, nepagrįstas, nes įstatymai numato servitutus elektros perdavimo linijoms eksploatuoti tų linijų apsaugos zonų ribose. PAV metu nustatytos visos aplinkybės ir įvertintas linijos poveikis visiems aplinkos elementams. Sprendimu patvirtinta trasa nepažeidžia žemės sklypų naudojimo pagal jų paskirtį galimybių, nenumato keisti jų pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties. Visuomenei ir pareiškėjams buvo sudarytos vienodos galimybės dalyvauti PAV procese ir reikšti pasiūlymus.

30Linija skirta Lietuvos Respublikos energetinio saugumo ir elektros tiekimo patikimumo užtikrinimui. Šis objektas turi strateginę reikšmę valstybei ir numatytas Nacionalinėje energetikos strategijoje. Linija numatyta Lietuvos Respublikos bendrajame plane, jokie kiti teritorijų planavimo dokumentai negali prieštarauti šio plano sprendiniams.

31Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Sweco Lietuva“ atsiliepime į pareiškėjų skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (11 t., b. l. 56-59).

32Nurodė, kad trečiojo suinteresuoto asmens nuomonė ginčijamu klausimu sutampa su trečiųjų suinteresuotų asmenų AB „Lietuvos energija“ ir Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo instituto nuomone. Papildomai pabrėžė, kad asociacijos nepateikė įrodymų nei dėl asociacijų subjektinių teisių ar interesų pažeidimo, nei dėl viešojo intereso pažeidimo ir asociacijų teisės ginti tokį interesą. Pareiškėjai patys skunde nurodė ir pateikė įrodymus, kad buvo informuoti apie numatomą ginčo objekto statybą, susipažino su ataskaita ir programa, teikė pasiūlymus ir pretenzijas. Jiems buvo sudarytos sąlygos dalyvauti PAV procese, taip pat specialiojo planavimo procese. Visos aplinkybės, reikšmingos priimant sprendimą, buvo įvertintos, numatytos kompensacinės priemonės dėl elektros linijos galimo neigiamo poveikio aplinkai. Programai ir ataskaitai pritarė visos kompetentingos institucijos. Pareiškėjų privatūs interesai buvo įvertinti, bet jie negali būti besąlygiškai iškeliami aukščiau visos visuomenės viešojo intereso šiame projekte.

33Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos atsiliepime į pareiškėjų skundą prašė bylą išspręsti teismo nuožiūra (11 t., b. l. 79-80).

34Nurodė, kad į Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą kreipėsi Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas su prašymu pateikti išvadą dėl PAV ataskaitos saugomų teritorijų ir jose saugomų gamtinių vertybių aspektu. Išvada buvo pateikta 2009-07-23. Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai nėra priskirta visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo proceso atlikimo funkcija, todėl tarnyba nedalyvauja šiame procese ir neatsako už jo organizavimą ar pažeidimus.

35Trečiasis suinteresuotas asmuo A. Žilinskio ir ko UAB atsiliepime į pareiškėjų skundą, remdamasis trečiųjų suinteresuotų asmenų AB „Lietuvos energija“ ir Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo instituto atsiliepime išdėstytais argumentais, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (10 t., b. l. 24-26).

36II.

37Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. balandžio 22 d. sprendimu pareiškėjų skundą atmetė.

38Teismas nustatė, kad asociacija „Gintarinė tiesa“ įsteigta 2009-09-03, nariai: A. B., gyv. Purmalės g. 11, Kalotės k., Klaipėdos r., A. A., gyv. Klaipėdos g. 17, Dovilai, Klaipėdos r., G. V., gyv. Klaipėdos g. 1, Dovilai, Klaipėdos r. Asociacija Klaipėdos rajono Antkopčio kaimo bendruomenės centras įsteigta 2006-05-20, nariai: I. P., J. D., E. J., Z. S., J. S. E. M., gyv. Antkopčio k., Klaipėdos r. (9 t., b. l. 65, 67). B. B. nuosavybės teise priklauso 1,1120 ha žemės sklypas Klaipėdos r., Šniaukštų k., kadastrinis Nr. ( - ), A. B. nuosavybės teise priklauso 22,000 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas Stučių k., Klaipėdos r., kadastrinis Nr. ( - ), A. A. nuosavybės teise priklauso 1,85 ha žemės sklypas Doviluose, Klaipėdos r., kadastrinis Nr. ( - ) (1 t., b. l. 27-31).

39Teismas pažymėjo, kad asociacijos „Gintarinė tiesa“ ir „Klaipėdos rajono Antkopčio kaimo bendruomenės centras“ taip pat neįrodė, kad jos atitinka Orhuso konvencijos 9 str. 2 d., t.y., kad jos turi pakankamą suinteresuotumą šioje byloje, būtent padeda spręsti aplinkosaugos problemas. Dėl to, konstatuotina, kad asociacijos neturi reikalavimo teisės kreiptis į teismą ginant viešąjį interesą aplinkosaugos srityje, todėl jų reikalavimas negali būti patenkintas. Dėl to byloje buvo nagrinėjamas skundas pagal fizinių asmenų – B. B., A. B., A. A. – reikalavimą.

402008-05-27 ūkio ministro įsakymu Nr. 4-222, vadovaujantis Energetikos įstatymo 11 str. 1 ir 2 d., Teritorijų planavimo įstatymo 5 str. 4 d. 1 p., Vyriausybės 2004-04-15 nutarimo Nr. 416 5 p., Nacionalinės energetikos strategijos, patvirtintos Seimo 2007-01-18 nutarimu Nr. X-1046, 31.6 p., Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo 2008-2012 metų plano, patvirtinto Vyriausybės 2007-12-27 nutarimu Nr. 1442, 4.1 p. bei ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004-06-11 įsakymu Nr. 4-240/D1-330 patvirtintų Infrastruktūros plėtros (šilumos, elektros, dujų, naftos tiekimo tinklų) specialiųjų planų rengimo taisyklių 13 p., nuspręsta pradėti rengti 330 kV elektros perdavimo oro linijos Klaipėda-Telšiai statybos Klaipėdos ir Telšių apskrityse specialųjį planą, o AB „Lietuvos energija“ leisti atlikti planavimo organizatoriaus funkcijas rengiant šį specialųjį planą (6 t., b. l. 100).

412008 m. Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas parengė „330 kV elektros perdavimo oro linijos Klaipėda-Telšiai statyba“ poveikio aplinkai vertinimo programą (6 t., b. l. 65-98) bei 330 kV elektros perdavimo oro linijos Klaipėda-Telšiai poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą (1 t., b. l. 59-167, 2 t., 1-109).

422008-11-11 Aplinkos ministerija raštu Nr. (1-15)-D8-9737 nusprendė patvirtinti PAV programą. Visuomenei apie parengtą PAV programą buvo pranešta šiuose leidiniuose: 1) 2008-07-18 laikraštis „Lietuvos žinios“: nurodytas veiklos organizatorius (AB „Lietuvos energija“), dokumentų rengėjas (KU Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas), veiklos pavadinimas, vieta (Telšių r., Plungės r., Klaipėdos r.), PAV subjektai (Klaipėdos apskrities viršininko administracija, Telšių apskrities viršininko administracija, Klaipėdos rajono savivaldybė, Plungės rajono savivaldybė, Telšių rajono savivaldybė, Gargždų PGT, Plungės PGT, Telšių PGT, Kultūros paveldo departamento Klaipėdos teritorinis padalinys, Kultūros paveldo departamento Telšių teritorinis padalinys, Klaipėdos VSC, Telšių VSC), atsakinga institucija (Aplinkos ministerija). Nurodyta, jog su PAV programa galima susipažinti bei motyvuotus pasiūlymus 10 darbo dienų nuo skelbimo išspausdinimo teikti KU BPATPI (2 t., b. l. 112); 2) 2008-07-18 laikraštis „Plungė“ (2 t., b. l. 113); 3) 2008-07-18 laikraštis „Telšių žinios“ (2 t., b. l. 114); 4) 2008-07-19 laikraštis „Banga“ (2 t., b. l. 115). Apie PAV programą buvo informuotos seniūnijos: Dovilų, Vėžaičių, Endriejavo, Kulių, Stalgėnų, Babrungo, Paukštakių, Ryškėnų, Gadūnavo, Degaičių (2 t., b. l. 116). Pranešimai apie specialiojo planavimo pradžią: 2008-09-25 AB „Lietuvos energija“ tinklapyje (9 t., b. l. 69-70); 2008-09-27 laikraštis „Banga“ (9 t., b. l. 71); 2008-09-30 laikraščiai „Plungė“ ir „Telšių žinios“ (9 t., b. l. 72-73). Pranešimai visuomenei apie viešą supažindinimą su PAV ataskaita ir specialiojo plano koncepcija: 1) 2008-12-16 laikraščiai „Telšių žinios“, „Banga“, „Plungė“, „Lietuvos žinios“: nurodytas veiklos/planavimo organizatorius (AB „Lietuvos energija“), PAV dokumentų rengėjas (KU Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas), specialiojo plano rengėjas (UAB „Sweco Lietuva“), veiklos/specialiojo plano pavadinimas, veiklos vieta (planuojama trasa kerta Klaipėdos ir Telšių apskritis, Klaipėdos, Plungės ir Telšių rajonų savivaldybes, Dovilų sen., Vėžaičių sen., Endriejavo sen., Kulių sen., Stalgėnų sen., Babrungo sen., Paukštakių sen., Ryškėnų sen., Gadūnavo sen., Degaičių sen., Viešvėnų sen.), vertinimo subjektai (Klaipėdos apskrities viršininko administracija, Telšių apskrities viršininko administracija, Klaipėdos rajono savivaldybė, Plungės rajono savivaldybė, Telšių rajono savivaldybė, Gargždų PGT, Plungės PGT, Telšių PGT, Kultūros paveldo departamento Klaipėdos teritorinis padalinys, Kultūros paveldo departamento Telšių teritorinis padalinys, Klaipėdos VSC, Telšių VSC), atsakinga institucija (Aplinkos ministerija). Su PAV ataskaita galima susipažinti ir motyvuotus pasiūlymus poveikio aplinkai vertinimo klausimais teikti iki 2009-01-05. Informaciją specialiojo plano rengimo klausimais teikia specialiojo plano rengėjas. Per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį visuomenė raštu gali teikti pastabas, pasiūlymus, pretenzijas dėl rengiamo specialiojo teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui arba specialiojo plano rengėjui. Viešas susipažinimas su poveikio aplinkai vertinimo ataskaita ir specialiojo plano koncepcija vyks 2009-01-06 Telšių rajono savivaldybėje, Plungės rajono savivaldybėje, 2009-01-07 Klaipėdos rajono savivaldybėje (2 t., b. l. 119-122); 2) 2008-12-11 AB „Lietuvos energija“ tinklapyje (9 t., b. l. 74); 3) 2008-12-16 – 2008-12-22 Klaipėdos ir Telšių apskričių, Klaipėdos, Plungės ir Telšių rajonų savivaldybių interneto tinklapiuose (9 t., b. l. 75-79). Remdamasis PAV ataskaitos ir specialiojo plano koncepcijos viešo supažindinimo protokolais, teismas nustatė, akd susirinkimai įvyko 2009-01-06 ir 2009-01-07, dalyvavo 15 visuomenės atstovų (2 t., b. l. 124-136).

432009-03-17 Aplinkos ministerija raštu Nr. (1-15)-D8-2320, išnagrinėjusi Dovilų seniūnijos gyventojos L. Š. prašymą, paaiškino, kad kai alternatyvos yra tik preliminarios, o žemės sklypų naudotojų ar savininkų yra keli šimtai, jų informavimas asmeniškai registruotais laiškais netikslingas, nes nėra galimybės tiksliai juos visus informuoti. Nurodė, kad PAV ataskaita bus viešai svarstoma, suteikiant galimybę viešai su ja susipažinti. Aplinkos ministerija tik gavusi PAV ataskaitą išanalizuos, ar įvertinti numatyti PAV programoje visi aspektai, kokios švelninančios priemonės numatytos dėl galimo poveikio, ar atliktas visuomenės pasiūlymų argumentuotas įvertinimas, kokios PAV subjektų išvados ir spręs apie PAV ataskaitos kokybę ir planuojamos veiklos galimybę. Pripažino, kad informavimas registruotais laiškais PAV ataskaitos aptarimo etape, kai detalizuojamos alternatyvos, tikslingesnis, todėl užsakovui ir PAV dokumentų rengėjui siūlo papildomai organizuoti ataskaitos aptarimus seniūnijose, į aptarimus registruotais laiškais kviečiant žemės sklypų savininkus ir tuos gyventojus, kurie teikė pasiūlymus (2 t., b. l. 138-139).

44Pakartotinai paskelbti pranešimai visuomenei apie supažindinimą su PAV ataskaita ir specialiojo plano koncepcija, papildomai nurodant, kad trasos brėžiniai pateikti internetinėje svetainėje, o su ataskaita susipažinti ir pasiūlymus teikti galima iki 2009-05-15. Pakartotinis ataskaitos pristatymas vyks 2009-05-15 Dovilų sen., Vėžaičių sen., 2009-05-16 Stalgėnų sen., Kulių sen., Žlibinų sen., Ryškėnų sen., 2009-05-18 Endriejavo sen., 2009-05-19 Babrungo sen., Paukštakių sen., 2009-05-20 Gadūnavo ir Degaičių sen.:

451) 2009-04-30 laikraštis „Lietuvos žinios“ (2 t., b. l. 141).

462) 2009-05-01 laikraštis „Plungė“ (2 t., b. l. 142).

473) 2009-04-15 laikraštis „Banga“ (2 t., b. l. 143).

484) 2009-05-01 laikraštis „Telšių žinios“ (2 t., b. l. 144).

495) 2009-05-05 laikraštis „Telšių žinios“: paskelbtas pranešimas visuomenei apie skelbimo, išėjusio 2009-05-01, pataisymą, nurodant, kad viešas ataskaitos pristatymas Ryškėnų sen. vyks 2009-05-16 (2 t., b. l. 145);

506) seniūnijose: Dovilų, Vėžaičių, Endriejavo, Kulių, Stalgėnų, Babrungo, Paukštakių, Ryškėnų, Gadūnavo, Degaičių (2 t., b. l. 146);

517) 2009-04-30 – 2009-05-04 informaciniai laiškai sklypų, kurie patenka į elektros perdavimo linijos apsaugos zoną, savininkams, asmenims, kurių sodybos yra 250 m atstumu nuo planuojamos trasos, bei PAV ataskaitos rengimo metu pastabas pateikusiems visuomenės atstovams, iš viso – 573 registruoti laiškai (2 t., b. l. 149-194).

52Remiantis PAV ataskaitos ir specialiojo plano koncepcijos viešo supažindinimo protokolais, pakartotiniai susirinkimai įvyko 2009-05-15, 2009-05-16, 2009-05-18, 2009-05-19 ir 2009-05-20, dalyvavo 199 visuomenės atstovai (3 t., b. l. 14-98). Protokolai buvo pateikti atitinkamoms seniūnijoms, nurodant, kad visuomenės susipažinimo su protokolu terminas yra 3 darbo dienos, atitinkamai iki 2009-05-28, 2009-05-29 ir 2009-06-01 (3 t., b. l. 13, 26, 37, 45, 53, 60, 69, 76, 84, 92). Pastabas dėl 2009-05-15 vykusio susirinkimo protokolo pateikė Klaipėdos rajono Vėžaičių seniūnijos Girininkų ir Antkopčio kaimų bendruomenės atstovai. Į pastabas PAV rengėjai atsakė raštu 2009-06-08 (3 t., b. l. 35-36). 2009-05-28 Aplinkos ministerija raštu Nr. (1-15)-D8-4713, išnagrinėjusi Gadūnavo seniūnijos gyventojų prašymą, informavo, kad PAV procesas nebaigtas, po viešų svarstymų PAV ataskaitą nagrinės PAV subjektai, vienas iš jų – sveikatos apsaugos institucija – pateiks išvadas dėl galimo poveikio visuomenės sveikatai ir sanitarinės apsaugos zonos dydžio nustatymo (4 t., b. l. 157-158). 2009-06-02 – 2009-07-31 gyventojams išsiųsti informaciniai registruoti laiškai dėl numatomos elektros linijos statybos (9 t., b. l. 80-129). 2009-08-13, vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 10 str. 4 d., Aplinkos ministerijoje organizuotas suinteresuotos visuomenės pasiūlymų svarstymas su PAV dokumentų rengėju, suinteresuota visuomene, PAV užsakovu, PAV subjektais. Nutarta pritarti gyventojų siūlomam linijos atkarpos variantui B (ties Mižuikiais, Plungės r.) su sąlyga, kad Mižuikių kaimo gyventojai įsipareigoja savo žemėse įveisti tiek naujų miškų, kiek bus iškirsta miško tiesiant liniją per Luknėnų mišką, miško atsodinimo išlaidas kompensuojant AB „Lietuvos energija“. Siūloma pritarti atkarpos variantui B ties Baičiais, Klaipėdos r., nes pasirinkus elektros perdavimo linijos trasos variantą per Baičių gyvenvietę, būtų neišlaikoma sanitarinė apsaugos zona. Nutarta pritarti PAV rengėjo siūlomam Plungės r., Babrungo sen., linijos variantui tarp Glaudžių ir Kapsūdžio kaimų (9 t., b. l. 1-7). 2009-08-25 Aplinkos ministerija raštu Nr. (1-15)-D8-7379 išnagrinėjo Klaipėdos rajono kaimų gyventojų pretenziją ir nurodė, kad reikalavimas netiesti 330 kV elektros perdavimo oro linijos Klaipėda-Telšiai prieštarauja Lietuvos strateginiams tikslams. Gyventojų siūlymas elektros liniją tiesti kabeliu buvo nagrinėtas ataskaitoje ir, atlikus analizę, ši alternatyva atmesta. Išskirti vieną gyventojų grupę, per kurių žemes planuojama elektros linija būtų tiesiama kabeliu, o per kitų būtų statoma elektros perdavimo oro linija, nėra Aplinkos ministerijos kompetencija. Užsakovas apie parengtą programą informavo visuomenę laikraščiuose. Aplinkos ministerijoje svarstytos konkrečios visuomenės informavimo problemos, ministerijos nuomone, kai alternatyvos yra tik preliminarios, o žemės sklypų naudotojų ar savininkų yra keli šimtai, informavimas asmeniškai registruotais laiškais nepasiektų tikslo. Vyko vieši svarstymai, trasa buvo taisoma pagal gyventojų pasiūlymus viešų aptarimų metu, apie gautą ataskaitą buvo paskelbta Aplinkos ministerijos tinklalapyje, Aplinkos ministerijos organizuotame pasitarime dalyvavo suinteresuoti visuomenės nariai. Parenkant trasą buvo stengtasi maksimaliai išlaikyti rekomenduojamą 250 m atstumą iki pastatų visoje trasoje, tankiai apgyvendintose vietovėse išlaikytas atstumas iki 100 m. Ataskaitai pagal kompetenciją pritarė visi poveikio aplinkai vertinimo subjektai. Žemės sklypų savininkams, kurių žemės sklypus kirs elektros oro perdavimo linija, numatomos kompensacijos dėl nustatomų servitutų, taip pat numatytos kompensacijos (1 t., b. l. 52-54). 2009-08-27 Aplinkos ministerija sprendimu Nr. (1-15)-D8-7439 „Dėl 330 kV elektros perdavimo oro linijos Klaipėda-Telšiai statybos galimybių“ pritarta 330 kV elektros perdavimo linijos Klaipėda-Telšiai statybai pagal patikslintą I alternatyvą (siūloma alternatyva), pateiktą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje (1 t., b. l. 32-38). 2009-08-27 – 2009-09-01 išspausdinti skelbimai apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos: Aplinkos ministerijos tinklapyje, AB „Lietuvos energija“ tinklapyje (9 t., b. l. 137-142). 2009-10-13 – 2009-10-14 išspausdinti skelbimai apie viešą supažindinimą su linijos statybos specialiojo plano sprendiniais: laikraščiuose „Lietuvos žinios“, „Banga“, „Plungės žinios“, „Telšių žinios“ (9 t., b. l. 143-146).

53Teismas nustatė, kad 330 kV elektros perdavimo linija Klaipėda – Telšiai numatyta Lietuvos Respublikos bendrajame plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Seimo 2002-10-29 nutarimu Nr. IX-1154. Bendruoju planu privalo remtis ūkio šakų (sektorių) plėtros strategijos, kiti valstybės institucijų rengiami strateginiai planai ir programos. Nacionalinėje energetikos strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2007 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. X-1046, numatyta, kad energetinis saugumas, konkurencingumas, darni energetikos sektoriaus plėtra ir efektyvus energijos naudojimas yra Lietuvos energetikos strateginiai tikslai, todėl siekiama ne vėliau kaip iki 2012 m. Lietuvos aukštos įtampos elektros tinklus sujungti su Skandinavijos šalių ir Lenkijos tinklais. Nurodoma, kad iki naujos atominės elektrinės eksploatavimo pradžios Baltijos šalių elektros energetikos sistemas sujungus su Vakarų Europos ir Skandinavijos šalių energetikos sistemomis, bus galima naudotis Vakarų Europos ir Skandinavijos šalių rezervinėmis galiomis. Nespėjus pastatyti reikalingų jungčių, didelės galios blokų rezervavimo klausimus tektų derinti su Rusijos jungtine elektros energetikos sistema. Nacionalinės energetikos strategijos 31 p. numatyta, kad elektros energetikos sektoriaus plėtros tikslams – užtikrinti elektros energijos tiekimo strateginį patikimumą ir integraciją į ES rinką – įgyvendinti būtina, be kita ko, iki 2010 m. reikia pastatyti 330 kV elektros perdavimo liniją Telšiai–Klaipėda. Dėl nurodytų motyvų teismas konstatavo, kad 330 kV elektros perdavimo linija Telšiai-Klaipėda yra skirta tenkinti visos Lietuvos viešąjį interesą. Tuo tarpu pareiškėjai skundą iš esmės grindžia pažeidimais, susijusiais su visuomenės informavimo procedūromis, nenurodydami, koks konkretus poveikis aplinkai nebuvo įvertintas, ir kaip tuo sprendimas pažeidžia jų subjektines teises.

541996 m. rugpjūčio 15 d. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 (2005-07-12 redakcija) (toliau – PAVĮ) 3 str. 1 d. nustato, kad poveikio aplinkai vertinimo objektas yra planuojama ūkinė veikla, kuri dėl savo pobūdžio, masto ar numatomos vietos ypatumų gali daryti reikšmingą poveikį aplinkai. PAVĮ 1 priedo 8.8 p. nustatyta, kad antžeminių elektros perdavimo linijų tiesimas (kai įtampa – 110 kV ar aukštesnė, o linijos ilgis – 15 ir daugiau kilometrų) patenka į planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis privalo būti vertinamas, sąrašą. PAVĮ 8 str. 1 d. nustatyta, kad poveikio aplinkai vertinimo programa rengiama, kai pagal šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies nuostatas privaloma vertinti planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai. Pagal šio straipsnio 5 d., poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas apie parengtą programą informuoja visuomenę Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka ir parengtą programą pateikia poveikio aplinkai vertinimo subjektams.

55Orhuso konvencijos 6 str. 2 d. numatyta, kad pradiniame priimamo aplinkosauginio sprendimo procedūros etape suinteresuota visuomenė informuojama adekvačiai, laiku ir veiksmingai, atsižvelgiant į aplinkybes, arba viešai paskelbiant, arba individualia tvarka. Kiekviena Šalis užtikrina visuomenės dalyvavimą jau pradiniame etape, kai yra visos galimybės svarstyti įvairius variantus ir kai galima užtikrinti veiksmingą visuomenės dalyvavimą.

56Teismas, remdamasis Poveikio aplinkai vertinimo įstatymo ir Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo, patvirtinto aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370, normų analize, padarė išvadą, jog visuomenės informavimo procedūrų tikslas yra sudaryti tinkamas sąlygas visuomenei susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą ir dalyvauti nustatant tokios veiklos galimą poveikį aplinkai bei jį kuo labiau sumažinant.

57Teismas nustatė, kad apie parengtą PAV programą PAV rengėjas visuomenę informavo 2008-07-18 – 2008-07-19 paskelbdamas Tvarkos aprašo reglamentuojamos formos skelbimus rajoninėje, respublikinėje spaudoje, seniūnijose, internete, o 2008-09-25 – 2008-09-30 vietinėje spaudoje ir internete buvo paskelbta apie specialiojo planavimo pradžią (2 t., b. l. 69-73, 112-116). Vadovaujantis Tvarkos aprašo 18.3 p., užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas apie parengtą PAV programą besiribojančių su planuojamos ūkinės veiklos teritorija žemės sklypų valdytojams ar naudotojams, motyvuotus pasiūlymus pateikusiems suinteresuotos visuomenės atstovams turi pranešti raštu (registruotu laišku). Remiantis Orhuso konvencijos 6 str. 2 d., pradiniame priimamo aplinkosauginio sprendimo procedūros etape suinteresuota visuomenė turi būti informuojama adekvačiai, laiku ir veiksmingai, ir atsižvelgiant į aplinkybes, taikomi du alternatyvūs būdai – viešai paskelbiant arba individualia tvarka. Atsižvelgiant į tai, kad apie parengtą PAV programą visuomenė buvo informuota kuo plačiau – paskelbiant pranešimus respublikinėje ir vietinėje spaudoje, internete, seniūnijų informacinėse lentose, toks pasirinktas visuomenės informavimo būdas, teismo vertinimu, atitinka Orhuso konvencijos nuostatas. Byloje pateiktas Aplinkos ministerijos Poveikio aplinkai vertinimo skyriaus vedėjo parengtu aiškinamasis raštas dėl Tvarkos aprašo pakeitimo, kuriame nurodyta, kad planuojant linijinius objektus (elektros linijas, dujotiekius), visais atvejais informuoti gyventojus registruotais laiškais apie parengtą PAV programą nėra tikslinga (11 t., b. l. 108). Pažymėtina, kad 2009 m. gruodžio 30 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-853 Tvarkos aprašo 18.3 p. pakeistas, numatant, kad registruotu laišku apie parengtą PAV programą informuojami tik motyvuotus pasiūlymus pateikę suinteresuotos visuomenės atstovai.

58Pažymėjo, kad PAV programos dokumentai yra sudėtinė PAV ataskaitos dalis. 2008-12-16 – 2008-12-17 rajoninėje, respublikinėje spaudoje, internete buvo išspausdinti skelbimai apie viešą supažindinimą su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita ir specialiojo plano koncepcija (2 t., b. l. 119-122, 9 t., b. l. 74-79). Susirinkimai įvyko 2009-01-06 ir 2009-01-07, jų metu nagrinėtos nurodytos linijos tiesimo alternatyvos, galimas poveikis visuomenės sveikatai, kiti poveikio aplinkai vertinimo klausimai. Atsižvelgus į gautas visuomenės pastabas ir pasiūlymus, 2009-04-25 – 2009-05-01 visuomenė rajoniniuose ir respublikinėje spaudoje, internete ir seniūnijose informuota apie pakartotinį viešą supažindinimą su PAV ataskaita ir specialiojo plano koncepcija (2 t., b. l. 141-146). Be to, 2009-04-30 – 2009-05-04 apie pakartotinį viešą supažindinimą registruotais laiškais informuoti sklypų, kuriuos kerta planuojama linija, savininkai, sklypų, kurie patenka į linijos apsaugos zoną, savininkai, asmenys, kurių sodybos yra 250 m atstumu nuo planuojamos trasos, ir pastabas pateikę visuomenės atstovai (2 t., b. l. 149-194).

59Teismas pažymėjo, jog aplinkybė, kad savininkai nebuvo informuoti apie patvirtintą PAV programą, kaip to reikalavo Tvarkos aprašo 18.3 p. (2005 m. liepos 15 d. aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-370), nesudaro pagrindo pripažinti ginčijamą sprendimą neteisėtu. Pažymėtina, kad gyventojai registruotais laiškais buvo informuoti parengus PAV ataskaitą, kai buvo konkretizuota planuojamos ūkinės veiklos trasa. Kadangi PAV programos dokumentai sudaro PAV ataskaitą, supažindinant visuomenę su PAV ataskaita kartu buvo sudarytos galimybės susipažinti su PAV programa. Dėl nurodytų motyvų, konstatuotina, kad Tvarkos aprašo 18.3 p. reikalavimo pažeidimas laikytinas formaliu poveikio aplinkai vertinimo procedūrų pažeidimu ir neužkirtęs kelio suinteresuotai visuomenei susipažinti su planuojama ūkine veikla.

60Teismas padarė išvadą, kad visuomenė turėjo realias galimybes aktyviai dalyvauti sprendžiant klausimus dėl planuojamos ūkinės veiklos: po 2009-05-15 – 2009-05-20 vykusių susirinkimų gyventojai pateikė pasiūlymus dėl protokolo (3 t., b. l. 35-36), gauti ir įvertinti visuomenės kreipimaisi su pastabomis ir pasiūlymais (3 t., b. l. 99-154), 2009-08-13 Aplinkos ministerijoje vyko suinteresuotos visuomenės pasiūlymų aptarimas (9 t., b. l. 1-7). Pažymėtina, kad į visuomenės pateiktas pastabas ir pasiūlymus buvo atsižvelgta ir, juos įvertinus, buvo koreguojama trasa (2 t., b. l. 65-76). Konstatavo, kad visuomenės informavimo procedūros iš esmės buvo tinkamai įvykdytos, šios procedūros pasiekė ankščiau nurodytų teisės aktų tikslą – sudaryti realias galimybes visuomenei susipažinti su planuojamos ūkinės veiklos dokumentais ir dalyvauti šiame procese iki ginčijamo sprendimo priėmimo.

61Teismas nepagrįstu pripažino pareiškėjų argumentą, kad ginčijamu sprendimu pritarta PAV ataskaitoje numatytam servitutų nustatymui žemės sklypuose, kuriuos kirs elektros perdavimo linija, o servitutų ir elektros perdavimo linijos apsaugos zonos nustatymas privačiuose žemės sklypuose pažeidžia pareiškėjų teises. Teritorijų planavimo įstatymo 2 str. 35 d. nustato, kad teritorijų planavimas – tai nustatyta procedūra teritorijos vystymo bendrajai erdvinei koncepcijai, žemės naudojimo prioritetams, aplinkosaugos, paminklosaugos ir kitoms sąlygoms nustatyti, žemės, miško ir vandens naudmenų, gyvenamųjų vietovių, gamybos bei infrastruktūros sistemai formuoti, gyventojų užimtumui reguliuoti, fizinių ir juridinių asmenų veiklos plėtojimo teisėms teritorijoje nustatyti. Todėl klausimai dėl žemės naudojimo apribojimų nustatymo sprendžiami teritorijų planavimo metu. Pagal Teritorijų planavimo įstatymo 23 str. 1 d. 8 p., servitutai nustatomi rengiant detaliuosius planus. Vadovaujantis Žemės įstatymo 23 str. 2 d. 4 p. numatyta, kad servitutus nustato apskrities viršininkas pagal patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, kai pagal teritorijų planavimo dokumentus numatomas servitutas, suteikiantis teisę tiesti centralizuotus (bendrojo naudojimo) inžinerinės infrastruktūros tinklus (požemines ir antžemines komunikacijas). Elektros energetikos įstatymo 50 str. 2 d. numatyta, kad perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatoriams priklausančių elektros energetikos objektų ir įrenginių, esančių kitų asmenų žemėje, eksploatavimui, aptarnavimui, remontui bei naudojimui užtikrinti šiuo įstatymu nustatomi žemės ir kitų nekilnojamųjų daiktų servitutai šių objektų ir įrenginių teisės aktuose nustatytų apsaugos zonų ribose. Remiantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 (1995 m. gruodžio 29 d. nutarimo Nr. 1640 redakcija), 18 p., 330 kV elektros oro linijos apsaugos zona - žemės juosta ir oro erdvė tarp dviejų vertikalių plokštumų, lygiagrečių elektros linijos ašiai, matuojant horizontalų atstumą nuo kraštinių jos laidų – 30 metrų. Pažymėjo, kad ginčijamu sprendimu nebuvo išspręsti aukščiau nurodyti klausimai, specialiojo planavimo procedūros nebuvo užbaigtos: nuo 2009-10-26 vyko specialiojo plano vieša ekspozicija, 2010 m. sausio 11-13 d. vyko viešo svarstymo su visuomene baigiamasis susirinkimas-konferencija (9 t., b. l. 143-146). Dėl to, servitutų, apsaugos zonų nustatymas arba kompensavimas už privačiuose sklypuose nustatytus apribojimus nėra šios bylos nagrinėjimo dalyku.

62Teismas atkreipė dėmesį, jog PAV ataskaitoje išsamiai išnagrinėti visi programoje numatyti klausimai bei pateikta informacija, nurodyta PAVĮ 9 str. 1 d., t.y. atlikta galimo neigiamo poveikio aplinkai analizė ir numatytos priemonės šiam poveikiui sumažinti ar jo išvengti: įvertintas poveikis orui, paviršiniam vandeniui, dirvožemiui, žemės gelmėms, biologinei įvairovei, aplinkai (kraštovaizdžiui), socialinei-ekonominei aplinkai, visuomenės sveikatai (2 t., b. l. 99-105). Poveikio aplinkai vertinimo subjektai išnagrinėjo ataskaitą ir PAV dokumentų rengėjui pateikė savo motyvuotas išvadas dėl ataskaitos ir planuojamos ūkinės veiklos galimybių (6 t., b. l. 127-141, 193-211). Aplinkos ministerija, gavusi visą nurodytą medžiagą ir PAV subjektų bei gyventojų pastabas ir pasiūlymus, vadovaudamasi PAVĮ 10 str. 4 d., pakvietė visus suinteresuotus asmenis į susirinkimą Aplinkos ministerijoje tam, kad būtų pašalinti kilę prieštaravimai ir atsakinga institucija turėtų visą reikalingą informaciją, būtiną priimti sprendimui. Pažymėtina, kad Aplinkos ministerija, priimdama ginčijamą sprendimą, į PAV vertinimo subjektų pastabas bei gyventojų pasiūlymus atsižvelgė, tuo tarpu pareiškėjai skunde nenurodė jokių naujų aplinkybių ar poveikio aplinkai, kuris nebūtų įvertintas.

63Nepagrįstais pripažino pareiškėjų argumentus, neva buvo pažeisti higienos normos HN 104:2000 reikalavimai, sumažinant 250 m sanitarinę apsaugos zoną nesuderinus su visuomenės sveikatos centru. Vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro 2001-01-04 įsakymu Nr. 4 patvirtintos higienos normos HN 104:2000 „Gyventojų sauga nuo elektros oro linijų sukuriamų elektrinių laukų“ 5.1 p., projektuojant 330 kV ir didesnės įtampos elektros oro linijas turi būti parinktos teritorijos galimai toliau nuo urbanizuotos teritorijos ar gyvenamųjų namų. Projektuojant 330 kV įtampos elektros oro linijas turi būti numatytas ne mažesnis kaip 250 m atstumas nuo jų iki gyvenamųjų namų. Išimtiniais atvejais, kai vietinės sąlygos neleidžia įvykdyti šio reikalavimo, 330 ir 400 kV įtampos elektros oro linijas galima priartinti prie urbanizuotų (užstatytų) teritorijų, bet ne arčiau kaip 20, 30 m atitinkamai, užtikrinant, kad oro linijų elektrinio lauko stipriai po laidais neviršys 5 kV/m. Galimybė priartinti oro linijas prie urbanizuotų (užstatytų) teritorijų turi būti suderinta su visuomeninės sveikatos priežiūros institucijomis. Pagal 5.2 p., siekiant apsaugoti gyventojus nuo žalingo oro linijų elektrinio lauko poveikio, turi būti nustatyta sanitarinė apsaugos zona (SAZ). Remiantis Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos matavimo rezultatais, esamų analogiškų planuojamai elektros perdavimo oro linijų elektros lauko stipris po laidais yra apie 2-3,5 kV/m, o 250 m atstumu nuo oro linijos iki gyvenamųjų pastatų – siekia apie 0,006 kV/m, neviršijant leidžiamos ribinės reikšmės (2 t., b. l. 25-26; 6 t., b. l. 170-171). Ataskaitos rengėjai, kompleksiškai įvertinę planuojamą ūkinę veiklą, padarė išvadą, kad veiklos sukeliamas fizikinis poveikis neigiamos įtakos visuomenės sveikatai neturės (2 t., b. l. 8-39). Pažymėtina, kad PAV programai ir PAV ataskaitai, kaip minėta, pritarė visos kompetentingos institucijos, tarp jų – ir atitinkami visuomenės sveikatos centrai (6 t., b. l. 202-205). Pažymėjo, jog šios bylos išsprendimui neturi reikšmės pareiškėjų teismo posėdyje nurodyti argumentai, kad poveikį visuomenės sveikatai vertinimą atlikusi dr. N. J. pagal pareiškėjų atstovų telefonu gautą informaciją nebedirbo 2009 m. Baltijos institute, todėl atliktas visuomenės sveikatos vertinimas galimai prieštarauja Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 44 str. 3 d., kuris numatė sąlygą, kad licenciją atlikti poveikį visuomenės sveikatai vertinimą turinti įstaiga gali verstis tokia veikla tik tuo atveju, jeigu darbo santykių pagrindu įstaigoje dirba bent vienas specialistas, kuris turi poveikio visuomenės sveikatos vertinimo veiklos licenciją ir kuriam juridinis asmuo yra pagrindinė darbovietė. Pareiškėjai, kreipdamiesi į teismą nenurodė savo skundo pagrindu argumentų, susijusių su ginčijamo sprendimo neteisėtumu dėl to, kad planuojama ūkinė veikla gali daryti neigiamą poveikį visuomenės sveikatai, o atliktas poveikis visuomenės sveikatai gali būti neteisėtas. Pareiškėjams ne kartą (2009-11-13 nutartimi, 2010-01-09 protokoline nutartimi) buvo siūloma tikslinti skundo pagrindą, nurodant aplinkybes, patvirtinančias 330 kV elektros perdavimo oro linijos Klaipėda-Telšiai galimo neigiamo poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai bei pateikti papildomus įrodymus, patvirtinančias nurodytas aplinkybes kartu su patikslintu skundu arba iki teismo posėdžio (10 t., b. l. 1, 11 t., b. l. 127, 128). Pareiškėjų skunde yra nurodyta, jog planuojama ūkinė veikla darys ar gali daryti poveikį augalijai ir gyvūnijai, o tuo pačiu ir visuomenės sveikatai. Toks pareiškėjų teiginys negali būti vertinamas kaip skundo pagrindo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimo neigiamo poveikio visuomenės sveikatai nurodymas. Teismas negali suformuluoti už pareiškėją skundo dalyko ar pagrindo. Pareiškėjo pareiga suformuluoti skundo pagrindą yra nustatyta ABTĮ 23 str. 2 d. 6 p. paduodant skundą (Skunde turi būti nurodytos aplinkybės, kuriomis pareiškėjas grindžia savo reikalavimą, ir tai patvirtinantys įrodymai, liudytojų pavardės, vardai ir gyvenamosios vietos, kitų įrodymų buvimo vieta). Pareiškėjai, kreipdamiesi į teismą atlikto poveikio aplinkai vertinimo neteisėtumą motyvavo procedūrų pažeidimu, šis pareiškėjų skundo pagrindas yra išnagrinėtas šiame sprendime. Teismas atkreipė pareiškėjų dėmesį į tai, jog jie turi teisę ginčyti atliktą poveikio aplinkai vertinimą dėl galimo poveikio visuomenės sveikatai aspektu, tačiau pareiškėjai nepasinaudojo šia savo teise.

64Pažymėjo, kad pareiškėjai nepasinaudojo savo teise patikslinti skundą, neatvyko į 2010-01-19, 2010-03-22 teismo posėdžius, pareiškėjams nebuvo galimybės įteikti procesinius dokumentus jų nurodytais adresais, dėl to reikėjo atidėti bylos nagrinėjimą, skelbti apie bylos nagrinėjimą spaudoje, pareiškėjai netinkamai paskelbė apie bylos nagrinėjimą spaudoje, nuo skundo priėmimo – 2009-10-05 iki 2010-04-08 ir iki teismo posėdžio įvykusio 2010-04-12, pareiškėjai neteikė į bylą įrodymų ir neprašė jų išreikalauti. Dėl to, pareiškėjų veiksmai 2010-04-08 pateikiant dokumentą, pavadintą patikslintu skundu, kuriame nebuvo pakeistas skundo pagrindas ar dalykas, dėl to teismo nevertintas kaip patikslintas skundas, bei pareiškėjų prašymai išreikalauti papildomus įrodymus bei kviesti liudytoją N. J., bei po bylos išnagrinėjimo – 2010-04-20 pateiktas prašymas (kas yra neleidžiama pagal procesą), gali būti vertinami kaip piktnaudžiavimas savo procesinėmis teisėmis. Minėti pareiškėjų veiksmai prieštarauja ekonomiškumo bei kitiems šiuolaikinio proceso principams, skirtiems užtikrinti, kad byla būtų išnagrinėta greičiau ir ekonomiškiau. Tokie principai negali būti įgyvendinti jeigu proceso šalys nepaisys reikalavimų tinkamai ir kvalifikuotai paruošti teismui paduodamus procesinius dokumentus, kuo ankščiau suformuluoti skundo pagrindą ir dalyką, kuo ankščiau pateikti turimus įrodymus arba pateikti prašymus tokius įrodymus išreikalauti, t.y. atlikti veiksmus, reikalingus tinkamam bylos paruošimui nagrinėti. Ypatingai svarbus yra minėtų principų laikymais sudėtingose bylose, kuriose dalyvauja daug asmenų, kurioje yra sudėtingas įrodinėjimo procesas. Nagrinėjama byla sudėtinga ir atitiko visus minėtus kriterijus.

65Teismas pabrėžė, kad Orhuso konvencijos 1 str. yra nustatyta, kad kiekviena Šalis, vadovaudamasi šios Konvencijos nuostatomis, užtikrina teisę gauti informaciją, teisę visuomenei dalyvauti priimant sprendimus bei teisę kreiptis į teismus aplinkos klausimais, kad būtų apsaugota kiekvieno dabartinės ir būsimų kartų žmogaus teisė gyventi jo sveikatai ir gerovei palankioje aplinkoje. Pareiškėjai B. B., A. B., A. A. vadovaudamiesi nurodyta nuostata bei ją įgyvendinančiomis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatomis turėjo teisę kreiptis į teismą dėl savo teisių gynimo ir ginčyti sprendimą tuo aspektu, jog planuojama ūkinė veikla gali daryti neigiamą poveikį aplinkai ir visuomenės sveikatai, tačiau pareiškėjai nepasinaudojo šia savo teise (ABTĮ 5 str.). Todėl skundas yra išnagrinėtas ir priimamas teismo sprendimas tose ribose kaip pareiškėjai apibrėžė nagrinėjamą dalyką – yra išnagrinėti atlikto poveikio aplinkai vertinimo procedūriniai aspektai, yra įvertinta jų reikšmė ginčijamo sprendimo galiojimui ir yra padaryta išvada, kad sprendimas, kuriuo pripažinta, kad planuojama tiesti 330 kV elektros perdavimo oro linija Klaipėda-Telšiai suplanuotoje vietoje yra galima, yra teisėtas, priimtas teisės aktų nustatyta tvarka ir jo naikinti nėra pagrindo (ABTĮ 89 str. 1 d. 3 p.).

66III.

67Apeliaciniu skundu (t. XII, b.l. 42-48) pareiškėjai teismo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 22 d. sprendimą ir tenkinti jų skundą: 1) Įpareigoti Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimų institutą pateikti reikalaujamus įrodomąją vertę turinčius dokumentus; 2) Kviesti liudytoją N. J.. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

681. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (toliau – ir PAV ataskaita) yra apibrėžta Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – ir PAV Įstatymas) 2 str. 10 ir 11 punktuose. Asociacija „Gintarinė tiesa“ patenka tiek į 10, tiek 11 punkto apibrėžimą, todėl ji turi teisę būti pareiškėju ginant jos ir jos narių interesus. Taip pat, pareiškėjų nuomone, suinteresuota visuomenė gali ginčyti PAV ataskaitą ir dėl informavimo veiksmų pažeidimo.

692. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 83 straipsnis (toliau – ir ABTĮ) numato, kad teisėjai privalo aktyviai dalyvauti tiriant įrodymus, nustatant visas bylai svarbias aplinkybes ir visapusiškai, objektyviai jas ištirti. Iki teismo posėdžio pareiškėjai išnaudojo visas įmanomas priemones patiems gauti įrodymus, tačiau tai nepavyko, todėl, pareiškėjų manymu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė padėti jiems surinkti įrodymus.

703. Pareiškėjų nuomone, PAV ataskaita yra negaliojanti, kadangi PAV Įstatymo 9 straipsnio 1 dalies ir Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. Dl-636, 10.3.4 punkte numatyta PAV ataskaitos privalomoji sudėtine dalis – poveikio visuomenės sveikatai įvertinimas. Pareiškėjų manymu, įvertinimas įvykdytas pažeidžiant 2009 m. gegužės 27 d. LRV nutarimo Nr. 525 „Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų licencijavimo taisyklių“ 4.5. punktą, t.y. esant informacijai, kad Institutas galimai neteisėtai naudojasi licencija. N. J. licencija nėra pateikta, todėl ji atlikti minėtas procedūras neturėjo teisės.

714. Pagal Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos PAV procese tvarkos aprašo (toliau – ir Tvarkos) 18.3 punktą apie PAV programą privaloma pranešti registruotu laišku žemės savininkus, kurių žemėse planuojama veikla. Pareiškėjai nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nesilaikymas šios nuostatos yra formalaus pobūdžio pažeidimas.

725. PAV ataskaitoje nėra išsamių ir pakankamai objektyvių motyvų, kodėl vieniems sklypų savininkams paprieštaravus, kad trasa eitų per jų sklypus, trasa buvo koreguojama, o pareiškėjams lygiai taip pat pateikus prieštaravimus, į jų argumentus nebuvo atsižvelgta.

736. Pareiškėjų nuomone, pažeistas Tvarkos aprašo 14 punktas, kuriame sakoma, kad apie programą privaloma informuoti visuomenę dar iki ją pateikiant svarstyti PAV subjektams.

747. Pareiškėjų nuomone, buvo taip pat pažeistas Tvarkos 14.4 p., kuris reikalauja skelbimuose nurodyti planuojamos veiklos vietas nurodant ir seniūnijas, ir kaimus. Skelbimuose nebuvo nurodytos nei seniūnijos, nei kaimų pavadinimai, todėl tokių pranešimų negalima laikyti tinkamu visuomenės informavimu.

758. Derinimą atlikusi institucija derino PAV ataskaitą net nežinodama ir nesusipažinusi su konkrečia trasos vieta. Tą patvirtina 2009 m. birželio 13 d. Klaipėdos rajono savivaldybės raštas.

769. Pareiškėjų manymu, pirmos instancijos teismas nukrypo nuo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) suformuotos praktikos (procesiniai sprendimai, priimti administracinėse bylose Nr. A525-627/2008, Nr. A525-650/2010).

7710. Pareiškėjų manymu, PAV ataskaita nustatoma sanitarinė apsaugos zona, kuri automatiškai perkeliama į specialiojo plano sprendinius ir yra nuosavybės teisės ribojimas, kurį draudžiama nustatyti be žemės sklypų savininkų sutikimo (remiamasi LVAT išplėstinės 7 teisėjų kolegijos nutartimi nr. A525-693/2004).

78Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – ir Aplinkos ministerija) atsiliepimu (t. XII, b.l. 57-60) apeliacinį skundą prašo atmesti, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 22 d. sprendimą palikti nepakeistą. Pateikia šiuos argumentus:

791. Atsakovo manymu, pareiškėjai neatitinka LR ABTĮ 5 straipsnio 2 dalies 3 punkte keliamų reikalavimų, kadangi priimant ginčijamą sprendimą jų teisės ir teisėti interesai niekaip negalėjo būti pažeisti, be to, nepagrįsti jokiais argumentais ar įrodymais jų teiginiai dėl viešojo intereso buvimo nagrinėjamoje byloje.

802. PAV ataskaitoje yra ištirtas bei įvertintas planuojamos ūkinės veiklos poveikis miško ištekliams, augalijai, saugomoms gyvūnų rūšims bei gyvūnų ir augalų buveinėms. Norint įvertinti galimą projektuojamos 330 kV elektros oro linijos poveikį visuomenės sveikatai, atlikti elektrinio ir magnetinio lauko stiprių matavimai analogiškose veikiančiose 330 kV įtampos elektros perdavimo linijose. Pagal atliktus matavimus nustatyta, kad tokie elektrinio stiprio dydžiai neviršija higienos normų nustatytų ribinių dydžių.

813. ABTĮ 130 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad apeliaciniame skunde negalima kelti reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme. Pažymi, kad nei pareiškėjų skunde, nei patikslintame skunde, atsakovų manymu, nebuvo keliami jokie reikalavimai, kuriuos turėtų pagrįsti prašomi prijungti prie bylos dokumentai. Atsakovo nuomone, pareiškėjų elgesys vertintinas kaip piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis.

824. Tai, kad savininkai nebuvo informuoti apie PAV programą, kaip to reikalauja Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. D1-370, 18.3 punktas, nesudaro pagrindo pripažinti ginčijamą sprendimą negaliojančiu.

835. Remiantis Orhuso konvencijos 6 straipsnio 2 dalimi, pradiniame priimamo sprendimo procedūros etape suinteresuota visuomenė turi būti informuojama adekvačiai, laiku ir veiksmingai, ir, atsižvelgiant į aplinkybes, dviem alternatyviais būdais - viešai paskelbiant ar individualiai. Todėl nagrinėjamuoju atveju buvo pasirinktas alternatyvus būdas, t.y. viešas paskelbimas. Visuomenė informuota paskelbiant apie projektą rajoninėje, respublikinėje spaudoje ir seniūnijose.

846. Pažymi, kad jokių skundų teismui dėl patvirtintos PAV programos per įstatymų nustatytą terminą asmenys nėra pareiškę.

857. Tvarkos aprašo 18.3 punkto nesilaikymas yra vertintinas kaip formalus pažeidimas, neturintis įtakos sprendimo teisėtumo.

86Tretieji suinteresuoti asmenys AB „Lietuvos energija“, UAB „SWECO Lietuva“ ir Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas atsiliepimu (t. XII, b.l. 63-69) į pareiškėjų apeliacinį skundą teismo prašo: 1) atmesti apeliacinį skundą ir palikti galioti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010-04-22 sprendimą; 2) netenkinti pareiškėjų prašymo dėl atitinkamų dokumentų išreikalavimo teismo tvarka. Pateikiami tokie pagrindiniai atsiliepimo argumentai:

871. Nėra pažeistos jokios asociacijos „Gintarinė tiesa“ subjektinės teisės, įstatymų saugomi interesai ar viešasis interesas, todėl „Gintarinė tiesa“ neturi teisinio suinteresuotumo kreiptis į teismą. (ABTĮ 5 str. 1 d., 5 str. 3 d. 3 p., 56 str. 1 d.). Be to, Aplinkos ministerijos sprendimo priėmimo metu asociacija „Gintarinė tiesa“ dar neegzistavo. Tad ir dėl šios priežasties sprendimo priėmimas negalėjo pažeisti jokių asociacijos teisių ar teisėtų interesų.

882. Pareiškėjų pateikti įrodymai negali būti vertinami šioje byloje, kadangi jie skundo aplinkybių nei patvirtina, nei paneigia. Be to, jie negali būti laikomi tinkamais ABTĮ 57 straipsnio 1 dalies prasme (remiamasi LVAT 2006-10-05 nutartimi administracinėje byloje Nr. A7-481/2005). Nauji pareiškėjų prašymai, atsakovų vertinami kaip pareiškėjų piktnaudžiavimas savo procesinėmis teisėmis.

893. Apeliantai nepagrįstai siekia apeliacinėje instancijoje papildyti skundo pagrindą, apeliaciniame skunde nurodydami, kad Institutas atlikdamas PVSV neteisėtai naudojosi licencija. Pareiškėjams (Teismo 2009-11-13 nutartimi, 2010-001-09 protokoline nutartimi) ne kartą buvo siūloma patikslinti Skundo pagrindą (t. X, b. 1. 1, t. XI, b. 1. 127, 128), tačiau pareiškėjai šia savo teise nepasinaudojo. Apeliacinėje instancijoje negali būti keliami nauji reikalavimai, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme (ABTĮ 130 str. 5 d.).

904. Pažymi, kad apeliantų nauji argumentai dėl PAV ataskaitos PVSV dalies teisėtumo iš esmės neturi reikšmės teisingam bylos išsprendimui, kadangi pagal galiojančius teisės aktus, net ir nustačius licencijavimo taisyklių pažeidimų, licencija nėra naikinama, o licencijos turėtojui nustatomas iki 3 mėn. terminas pažeidimų ištaisymui (Vyriausybės 2009-05-27 nutarimo Nr. 525 „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo", galiojančio nuo 2009-06-07, 39 p.).

915. Visuomenės informavimo procedūros iš esmės buvo tinkamai įvykdytos, pagal nustatyta teisės aktų tikslą - sudaryti realias galimybes visuomenei susipažinti su planuojamos ūkinės veiklos dokumentais ir dalyvauti šiame procese iki ginčijamo Aplinkos ministerijos sprendimo priėmimo. Pareiškėjai, nors ir turėjo teisę kreiptis į teismą dėl savo teisių gynimo ir ginčyti Aplinkos ministerijos sprendimą tuo aspektu, jog planuojama ūkinė veikla gali daryti neigiamą poveikį aplinkai ir visuomenės sveikatai, tačiau nepasinaudojo šia savo teise (ABTĮ 5 str.).

926. LVAT suformuluotos taisyklė 2008-04-10 nutartyje administracinėje byloje Nr. A525 -627/2008 ginčo atveju negali būti taikoma, kadangi skiriasi faktinės aplinkybės. Tuo tarpu, trečiųjų suinteresuotų asmenų nuomone ginčo atveju galima remtis LVAT 2005-11-02 nutartyje administracinėje byloje Nr. A-7-1638/2005 suformuluotą taisyklę.

937. PAV ataskaitoje yra tik apskaičiuotas rekomenduojamas minimalus SAZ dydis - 30 m pločio juosta, o dvigrandei linijai - 40 m (5 t., PAV ataskaitos 147 psl.). Tuo tarpu konkrečių SAZ, servitutų bei kitų žemėnaudos apribojimų nustatymo klausimai, susiejant su konkrečiu žemės sklypu, sprendžiami Linijos specialiojo planavimo metu.

94Tretysis suinteresuotas asmuo A. Žilinskis ir Ko UAB, atsiliepime (t. XII, b.l. 71-72) į apeliacinį skundą nurodė, kad visiškai palaiko kitų trečiųjų asmenų AB „Lietuvos energija“, UAB „SWECO Lietuva“ ir Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas atsiliepime išdėstytus argumentus ir teismo prašo atmesti apeliacinį skundą, paliekant galioti pirmos instancijos sprendimą.

95Teisėjų kolegija

konstatuoja:

96IV.

97Apeliacinis skundas atmestinas.

98Nagrinėjamoje byloje ginčas yra kilęs dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2009 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. (1-15)-D8-7439, kuriuo pritarta 330 kV elektros perdavimo linijos Klaipėda-Telšiai statybai pagal pateiktą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, teisėtumo.

99Ginčijamu sprendimu nuspręsta, kad 330 kV elektros perdavimo oro linijos Klaipėda-Telšiai statyba leistina pagal patikslintą I alternatyvą, pateiktą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje, šis sprendimas vertintinas kaip sprendimas Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 10 straipsnio 1 dalies prasme ir remiantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 15 straipsnio 1 dalimi jis gali būti ginčijamas teisme.

100Teisę ginti viešąjį interesą pareiškėjai, be kita ko, kildina iš Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkos klausimais (toliau – ir Orhuso konvencija).

101Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad Orhuso konvencijos 9 straipsnio 2 dalis atitinkamais atvejais gali suteikti teisę visuomeninei organizacijai kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. spalio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A10-1775/2006, 2010 m. gruodžio 9 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėje byloje Nr. A556-393/2010 ir kt.). Tačiau pabrėžtina, kad Orhuso konvencijos 9 straipsnio 2 dalis gali būti tiesiogiai taikoma tik sprendimams, veiksmams ar neveikimui, patenkančiam į Konvencijos 6 straipsnio taikymo sritį. Konvencijos 6 straipsnis taikytinas priimant sprendimus, ar leisti Konvencijos I priede išvardytas planuojamos veiklos rūšis (Konvencijos 6 str. 1 d. a p.); taip pat, vadovaujantis nacionaline teise, sprendimams dėl I priede neišvardytų planuojamų veiklos rūšių, galinčių turėti didelį poveikį aplinkai. Šiuo tikslu Šalys nustato, ar tokiai planuojamai veiklos rūšiai šios nuostatos taikytinos (Konvencijos 6 str. 1 d. b p.). Konvencijos I priedo 20 dalyje nurodyta „bet kokia veiklos rūšis, nenurodyta 1-19 dalyse, tais atvejais, kai, vadovaujantis nacionalinės teisės aktais, visuomenės dalyvavimas įgyvendinamas taikant poveikio aplinkai vertinimo procedūrą“. Taigi į Konvencijos I priedo ir, atitinkamai, į Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies a punkto bei Konvencijos 9 straipsnio 2 dalies veikimo sritį gali patekti ir tokia veikla, kuriai pagal nacionalinę teisę numatyta poveikio aplinkai vertinimo procedūra, teisė dalyvauti kurioje suteikiama ir visuomenei.

102Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad poveikio aplinkai vertinimo programa rengiama, kai pagal šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies nuostatas privaloma vertinti planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai. 2008 m. gegužės 27 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-222 buvo nuspręsta pradėti rengti 330 kV elektros perdavimo oro linijos Klaipėda-Telšiai statybos Klaipėdos ir Telšių apskrityse specialųjį planą, o AB „Lietuvos energija“ leisti atlikti planavimo organizatoriaus funkcijas rengiant šį specialųjį planą. 2008 m. Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas parengė „330 kV elektros perdavimo oro linijos Klaipėda-Telšiai statyba“ poveikio aplinkai vertinimo programą (6 t., b. l. 65-98) bei 330 kV elektros perdavimo oro linijos Klaipėda-Telšiai poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą (I t., b. l. 59-167, 2 t., 1-109). Taigi, byloje nagrinėjamam 330 kV elektros perdavimo oro linijos Klaipėda-Telšiai statybos Klaipėdos ir Telšių apskrityse projektui buvo taikyta poveikio aplinkai vertinimo procedūra, kurioje teisė dalyvauti suteikiama ir visuomenei.

103Pirmosios instancijos teismas yra nusprendęs, kad asociacijos „Gintarinė tiesa“ ir „Klaipėdos rajono Antkopčio kaimo bendruomenės centras“ neįrodė, kad jos atitinka Orhuso konvencijos 9 straipsnio 2 dalies nuostatas, t. y. neįrodė, kad jos turi pakankamą suinteresuotumą šioje byloje, būtent padeda spręsti aplinkosaugos problemas, ir kad minėtos asociacijos neturi reikalavimo teisės kreiptis į teismą ginant viešąjį interesą aplinkosaugos srityje, teismas jų reikalavimų netenkino. Apeliacinis skundas grindžiamas argumentu, kad asociacija „Gintarinė tiesa“ patenka į Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 straipsnio 10, ir į 11 punkto apibrėžimą, dėl to ji turi teisę būti pareiškėju ginant jos ir jos narių interesus.

104Teisėjų kolegija, remdamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 136 straipsnio nuostatomis, pagal kurias teismas, apeliacine tvarka nagrinėdamas bylą, patikrina tiek apskųstosios, tiek neapskųstosios sprendimo dalių teisėtumą ir pagrįstumą, taip pat sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tų asmenų atžvilgiu, kurie skundo nepadavė, nesutinka su pirmosios instancijos išvada, kad asociacijos „Gintarinė tiesa“ ir „Klaipėdos rajono Antkopčio kaimo bendruomenės centras“ neįrodė, kad jos atitinka Orhuso konvencijos 9 straipsnio 2 dalies nuostatas, t. y., kad jos turi pakankamą suinteresuotumą šioje byloje, ir sprendžia, kad šios asociacijos nagrinėjamoje byloje turi teisę ginti visuomenės interesus Orhuso konvencijos 9 straipsnio 2 dalies prasme. Teisėjų kolegijai nėra visiškai aišku, kokių įrodymų pritrūko pirmosios instancijos teismui tam, kad įsitikintų, kad šios asociacijos nagrinėjamoje byloje galėtų ginti viešąją interesą. Tačiau, nors pirmosios instancijos teismas skundą nagrinėjo pagal fizinių asmenų - B. B., A. B., A. A., kaip suinteresuotos visuomenės, reikalavimą, tačiau nėra jokio pagrindo laikyti, kad pirmosios instancijos teismas dėl minėtos priežasties nepilnai išnagrinėjo bylą ar neišnagrinėjo visų byloje pareikštų reikalavimų, nes visi argumentai, pateikti skunde bei patikslintame skunde, pirmosios instancijos teismo yra išnagrinėti. Dėl minėtų priežasčių ta aplinkybė, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendime konstatavo, kad asociacijos „Gintarinė tiesa“ ir „Klaipėdos rajono Antkopčio kaimo bendruomenės centras“ neįrodė, kad jos atitinka Orhuso konvencijos 9 straipsnio 2 dalies nuostatas, t. y., kad jos turi pakankamą suinteresuotumą šioje byloje, nesudaro pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo.

105Apeliacinis skundas grindžiamas taip pat argumentu, kad iki teismo posėdžio pareiškėjai išnaudojo visas įmanomas priemones patiems gauti įrodymus, tačiau surinkti visų įrodymų nepavyko, todėl, pareiškėjų manymu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė padėti jiems surinkti įrodymus. Šiuo požiūriu pirmosios instancijos teismas yra konstatavęs, kad pareiškėjai nepasinaudojo savo teise patikslinti skundą, pareiškėjai neatvyko į 2010-01-19, 2010-03-22 teismo posėdžius, pareiškėjams nebuvo galimybės įteikti procesinius dokumentus jų nurodytais adresais, dėl to reikėjo atidėti bylos nagrinėjimą, skelbti apie bylos nagrinėjimą spaudoje, nuo skundo priėmimo – 2009-10-05 iki 2010-04-08 ir iki teismo posėdžio įvykusio 2010-04-12, pareiškėjai neteikė į bylą įrodymų ir neprašė jų išreikalauti. Atsižvelgiant į aukščiau minėtą, pareiškėjų pirmosios instancijos teismo posėdžio metu pateiktas prašymas išreikalauti papildomus įrodymus ir kviesti liudytoją N. J. teismo buvo vertinami kaip pareiškėjų piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis ir atmesti. Teisėjų kolegija sutinka su tokia pirmosios instancijos teismo pozicija bei pareiškėjų argumentus, dėl kurių pareiškėjai minėtų reikalavimų negalėjo teikti anksčiau, vertintina kritiškai. Atsižvelgiant į skundo reikalavimus ir skunde išdėstytus argumentus, taip pat į 2010 m. balandžio 12 d. pareiškėjų pateikto prašymo išreikalauti įrodymus motyvus ir šio prašymo parteikimo laiką, sprendžia, kad apeliacinio skundo argumentai dėl to, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė padėti jiems surinkti įrodymus, yra nepagrįsti. Tačiau tuo pačiu teisėjų kolegija atsižvelgia į tai, kad pirmosios instancijos teismas sprendime pareiškėjų teismo posėdžio metu nurodytus argumentus, kad poveikį visuomenės sveikatai vertinimą atlikusi dr. N. J. pagal pareiškėjų atstovų telefonu gautą informaciją nebedirbo 2009 m. Baltijos institute, dėl to atliktas visuomenės sveikatos vertinimas galimai prieštarauja Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 44 straipsnio 3 daliai, vertino ir laikė juos nepagrįstais. Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 44 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad verstis šio straipsnio 2 dalyje nurodyta visuomenės sveikatos priežiūros veikla turi teisę juridiniai asmenys ir juridinių asmenų ar kitų organizacijų, įsisteigusių Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusiose valstybėse, filialai Lietuvos Respublikoje, turintys visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją (toliau - licencija). Teisėjų kolegija, vertindama apeliacinio skundo argumentą, kad poveikio visuomenės sveikatai vertinimą atlikusi dr. N. J. nebedirbo 2009 m. Baltijos institute ir šis institutas neatitiko Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 44 straipsnio 3 dalies reikalavimų, pažymi, kad net jeigu pasitvirtintų aplinkybė, kad dr. N. J. nebedirbo 2009 m. Baltijos institute, ši aplinkybė, teisėjų kolegijos vertinimu, esminės reikšmės nagrinėjamoje byloje neturėtų, nes ši aplinkybė automatiškai nereikštų, kad Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas 2009 m. veikė be visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijos (2007 m. balandžio 16 d Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencija Nr. VSL-184 Klaipėdos universitetui Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institute vykdyti poveikio visuomenės sveikatai vertinimą; licencija patikslinta 2010-06-30) ir neatitiko Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 44 straipsnio 1 dalies reikalavimų.

106Apeliaciniame skunde pateikiami argumentai dėl to, kad suinteresuota visuomenė buvo netinkamai supažindinta su poveikio aplinkai vertinimu. Teisėjų kolegija laikosi nuostatos, kad pirmosios instancijos teismas detaliai ir visapusiškai sprendime yra išnagrinėjęs ir teisės aktų nuostatas, susijusias su visuomenės informavimu apie poveikio aplinkai vertinimą bei jos dalyvavimu šiame procese, ir bylos aplinkybes, kaip konkrečiai buvo informuota visuomenė nagrinėjamu atveju ir kokias galimybes ji turėjo dalyvauti poveikio aplinkai vertinime. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad tai, jog savininkai nebuvo informuoti apie patvirtintą PAV programą, kaip to reikalavo Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo, patvirtinto 2005 m. liepos 15 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-370, 18.3 p., nesudaro pagrindo pripažinti ginčijamą sprendimą neteisėtu. Pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai yra pažymėjęs, kad gyventojai registruotais laiškais buvo informuoti parengus PAV ataskaitą, kai buvo konkretizuota planuojamos ūkinės veiklos trasa, o kadangi PAV programos dokumentai sudaro PAV ataskaitą, supažindinant visuomenę su PAV ataskaita kartu buvo sudarytos galimybės susipažinti su PAV programa. Taip pat teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad Tvarkos aprašo 18.3 p. reikalavimo pažeidimas laikytinas formaliu poveikio aplinkai vertinimo procedūrų pažeidimu ir neužkirtęs kelio suinteresuotai visuomenei susipažinti su planuojama ūkine veikla. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad nei skunde pirmosios instancijos teismui, nei apeliaciniame skunde nėra nurodytos priežastys, į kurias teismas turėtų atsižvelgti, spręsdamas apie tai, kad tam tikri procedūriniai pažeidimai galėtų būti pakankami ginčijamam sprendimui panaikinti. Pareiškėjai, be minėtų procedūrinių pažeidimų, nenurodo kitų aplinkybių ar motyvų, kurie teismui leistų spręsti apie planuojamos ūkinės veiklos neigiamą poveikį visuomenės sveikatai ar kitiems įstatymu saugomiems interesams ir kurie sudarytų pagrindą ginčijamo sprendimo panaikinimui. Pareiškėjų nurodyti argumentai dėl to, kad jie nesutinka su elektros perdavimo linijos tiesimu per jų sklypus, nesudaro pagrindo naikinti ginčijamą sprendimą.

107Pabrėžtina, kad teismas, nagrinėdamas bylą, teisės normas taiko pirmiausia atsižvelgdamas ir įvertindamas nustatytas konkrečios bylos faktines aplinkybes, todėl kiekvienas teismo pateiktas teisės normų aiškinimas gali ir turi būti suprantamas bei aiškinamas tik konkrečios bylos faktinių aplinkybių kontekste. Nagrinėjamos bylos ir pareiškėjų nurodytų Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo administracinių bylų Nr. A525-627/2008, Nr. A525-650/2010, Nr. A525-693/2004 faktinės aplinkybės skiriasi, todėl kolegija negali remtis šiose bylose suformuota praktika.

108Remiantis išdėstytais motyvais, pareiškėjų B. B., A. B., A. A., asociacijos „Gintarinė tiesa“ apeliacinis skundas atmetamas, o skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas.

109Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

110pareiškėjų B. B., A. B., A. A., asociacijos „Gintarinė tiesa“ apeliacinį skundą atmesti.

111Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 22 d. sprendimą palikti nepakeistą.

112Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjos B. B. ir asociacijos... 4. atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atstovėms 5. trečiojo suinteresuoto asmens UAB “Žilinskis ir ko” atstovei 6. trečiojo suinteresuoto asmens AB “Lietuvos energija” („Litgrid turtas“... 7. Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo... 8. “Litgrid turtas” AB atstovei R. Č.,... 9. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 10. Teisėjų kolegija... 12. I.... 13. pareiškėjai B. B., A. B., 14. Nurodė, kad asociacijos „Gintarinė tiesa“ nariai yra Klaipėdos rajono... 15. Pareiškėjai paaiškino, kad skundžiamu sprendimu pritarta Poveikio aplinkai... 16. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai įstatymas numato, kad... 17. Nurodė, jog Aplinkos ministerija proceso metu gavo visuomenės motyvuotus... 18. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai įstatymo 9 str. 3 ir 4 p.... 19. PAV rengėjas nesilaikė sveikatos apsaugos ministro 2001-01-04 įsakymo Nr. 4... 20. Atsakovas atsiliepime į pareiškėjų skundą prašė jį atmesti kaip... 21. Nurodė, kad aplinkos apsaugos ar kiti įstatymai nesuteikia teisės... 22. PAV rengėjas apie parengtą PAV programą visuomenę informavo paskelbdamas... 23. Atsakovo nuomone, Tvarkos aprašo 26.7 p. pažeidimas (nenurodyta protokole,... 24. PAV dokumentų rengėjas teikė atsakymus raštu suinteresuotos visuomenės... 25. Pareiškėjų argumentas, kad visi PAV subjektai, išskyrus Valstybinę... 26. Tretieji suinteresuoti asmenys AB „Lietuvos energija“ ir Klaipėdos... 27. Nurodė, kad pareiškėjai B 28. Įvertinta tai, kad linija yra linijinis objektas, kurio vieta nustatoma ir... 29. Pažymėtina, kad klausimai dėl servitutų ir kitų žemės naudojimo... 30. Linija skirta Lietuvos Respublikos energetinio saugumo ir elektros tiekimo... 31. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Sweco Lietuva“ atsiliepime į... 32. Nurodė, kad trečiojo suinteresuoto asmens nuomonė ginčijamu klausimu... 33. Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie... 34. Nurodė, kad į Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą kreipėsi Baltijos... 35. Trečiasis suinteresuotas asmuo A. Žilinskio ir ko UAB atsiliepime į... 36. II.... 37. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. balandžio 22 d. sprendimu... 38. Teismas nustatė, kad asociacija „Gintarinė tiesa“ įsteigta 2009-09-03,... 39. Teismas pažymėjo, kad asociacijos „Gintarinė tiesa“ ir „Klaipėdos... 40. 2008-05-27 ūkio ministro įsakymu Nr. 4-222, vadovaujantis Energetikos... 41. 2008 m. Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo... 42. 2008-11-11 Aplinkos ministerija raštu Nr. (1-15)-D8-9737 nusprendė... 43. 2009-03-17 Aplinkos ministerija raštu Nr. (1-15)-D8-2320, išnagrinėjusi... 44. Pakartotinai paskelbti pranešimai visuomenei apie supažindinimą su PAV... 45. 1) 2009-04-30 laikraštis „Lietuvos žinios“ (2 t., b. l. 141).... 46. 2) 2009-05-01 laikraštis „Plungė“ (2 t., b. l. 142).... 47. 3) 2009-04-15 laikraštis „Banga“ (2 t., b. l. 143).... 48. 4) 2009-05-01 laikraštis „Telšių žinios“ (2 t., b. l. 144).... 49. 5) 2009-05-05 laikraštis „Telšių žinios“: paskelbtas pranešimas... 50. 6) seniūnijose: Dovilų, Vėžaičių, Endriejavo, Kulių, Stalgėnų,... 51. 7) 2009-04-30 – 2009-05-04 informaciniai laiškai sklypų, kurie patenka į... 52. Remiantis PAV ataskaitos ir specialiojo plano koncepcijos viešo supažindinimo... 53. Teismas nustatė, kad 330 kV elektros perdavimo linija Klaipėda – Telšiai... 54. 1996 m. rugpjūčio 15 d. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai... 55. Orhuso konvencijos 6 str. 2 d. numatyta, kad pradiniame priimamo... 56. Teismas, remdamasis Poveikio aplinkai vertinimo įstatymo ir Visuomenės... 57. Teismas nustatė, kad apie parengtą PAV programą PAV rengėjas visuomenę... 58. Pažymėjo, kad PAV programos dokumentai yra sudėtinė PAV ataskaitos dalis.... 59. Teismas pažymėjo, jog aplinkybė, kad savininkai nebuvo informuoti apie... 60. Teismas padarė išvadą, kad visuomenė turėjo realias galimybes aktyviai... 61. Teismas nepagrįstu pripažino pareiškėjų argumentą, kad ginčijamu... 62. Teismas atkreipė dėmesį, jog PAV ataskaitoje išsamiai išnagrinėti visi... 63. Nepagrįstais pripažino pareiškėjų argumentus, neva buvo pažeisti higienos... 64. Pažymėjo, kad pareiškėjai nepasinaudojo savo teise patikslinti skundą,... 65. Teismas pabrėžė, kad Orhuso konvencijos 1 str. yra nustatyta, kad kiekviena... 66. III.... 67. Apeliaciniu skundu (t. XII, b.l. 42-48) pareiškėjai teismo prašo panaikinti... 68. 1. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (toliau – ir PAV ataskaita) yra... 69. 2. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 83 straipsnis... 70. 3. Pareiškėjų nuomone, PAV ataskaita yra negaliojanti, kadangi PAV Įstatymo... 71. 4. Pagal Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos PAV... 72. 5. PAV ataskaitoje nėra išsamių ir pakankamai objektyvių motyvų, kodėl... 73. 6. Pareiškėjų nuomone, pažeistas Tvarkos aprašo 14 punktas, kuriame... 74. 7. Pareiškėjų nuomone, buvo taip pat pažeistas Tvarkos 14.4 p., kuris... 75. 8. Derinimą atlikusi institucija derino PAV ataskaitą net nežinodama ir... 76. 9. Pareiškėjų manymu, pirmos instancijos teismas nukrypo nuo Lietuvos... 77. 10. Pareiškėjų manymu, PAV ataskaita nustatoma sanitarinė apsaugos zona,... 78. Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – ir Aplinkos... 79. 1. Atsakovo manymu, pareiškėjai neatitinka LR ABTĮ 5 straipsnio 2 dalies 3... 80. 2. PAV ataskaitoje yra ištirtas bei įvertintas planuojamos ūkinės veiklos... 81. 3. ABTĮ 130 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad apeliaciniame skunde negalima... 82. 4. Tai, kad savininkai nebuvo informuoti apie PAV programą, kaip to reikalauja... 83. 5. Remiantis Orhuso konvencijos 6 straipsnio 2 dalimi, pradiniame priimamo... 84. 6. Pažymi, kad jokių skundų teismui dėl patvirtintos PAV programos per... 85. 7. Tvarkos aprašo 18.3 punkto nesilaikymas yra vertintinas kaip formalus... 86. Tretieji suinteresuoti asmenys AB „Lietuvos energija“, UAB „SWECO... 87. 1. Nėra pažeistos jokios asociacijos „Gintarinė tiesa“ subjektinės... 88. 2. Pareiškėjų pateikti įrodymai negali būti vertinami šioje byloje,... 89. 3. Apeliantai nepagrįstai siekia apeliacinėje instancijoje papildyti skundo... 90. 4. Pažymi, kad apeliantų nauji argumentai dėl PAV ataskaitos PVSV dalies... 91. 5. Visuomenės informavimo procedūros iš esmės buvo tinkamai įvykdytos,... 92. 6. LVAT suformuluotos taisyklė 2008-04-10 nutartyje administracinėje byloje... 93. 7. PAV ataskaitoje yra tik apskaičiuotas rekomenduojamas minimalus SAZ dydis -... 94. Tretysis suinteresuotas asmuo A. Žilinskis ir Ko UAB, atsiliepime (t. XII,... 95. Teisėjų kolegija... 96. IV.... 97. Apeliacinis skundas atmestinas.... 98. Nagrinėjamoje byloje ginčas yra kilęs dėl Lietuvos Respublikos aplinkos... 99. Ginčijamu sprendimu nuspręsta, kad 330 kV elektros perdavimo oro linijos... 100. Teisę ginti viešąjį interesą pareiškėjai, be kita ko, kildina iš... 101. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad... 102. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 8 straipsnio... 103. Pirmosios instancijos teismas yra nusprendęs, kad asociacijos „Gintarinė... 104. Teisėjų kolegija, remdamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 136... 105. Apeliacinis skundas grindžiamas taip pat argumentu, kad iki teismo posėdžio... 106. Apeliaciniame skunde pateikiami argumentai dėl to, kad suinteresuota... 107. Pabrėžtina, kad teismas, nagrinėdamas bylą, teisės normas taiko pirmiausia... 108. Remiantis išdėstytais motyvais, pareiškėjų B. B., 109. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140... 110. pareiškėjų B. B., A. B., 111. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 22 d. sprendimą... 112. Nutartis neskundžiama....