Byla II-792-554/2008

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjas Algis Markevičius, sekretoriaujant Vaidai Martusevičiūtei, dalyvaujant skundą padavusiam asmeniui – pareiškėjui A. K. , nedalyvaujant organo, paskyrusio administracinę nuobaudą – Alytaus m. ir raj. PK VP EPS įgaliotam atstovui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal pareiškėjo A. K. skundą Alytaus m. ir raj. PK VP EPS dėl 2008-06-10 nutarimo skirti administracinę nuobaudą panaikinimo, administracinio teisės pažeidimo bylos nutraukimo ir

Nustatė

22008-06-10 Alytaus miesto ir rajono PK VP EPS MKP vyr. patrulio Dariaus Laurinaičio nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. M 287231 pareiškėjas buvo nubaustas 100 Lt bauda už administracinio teisės pažeidimo, numatyto LR ATPK 124 str. 3d., padarymą.

3Pareiškėjui administracinė nuobauda buvo paskirta už tai, kad jis 2008-06-10 apie 16 val. 36 min. Alytaus rajone, kelio Kaunas – Prienai – Alytus 54 kilometre, esant leistinam 90 km/h važiavimo greičiui, automobiliu Peugeot Boxer važiavo 113 km/h greičiu ir viršijo leistiną važiavimo greitį 23 km/h – t.y. pažeidė KET 175.1p. (iki 2008-09-01 galiojusi redakcija) reikalavimus. Greitis buvo fiksuojamas įrenginiu Berkut R.

4Pareiškėjas su paskirta administracine nuobauda nesutiko ir paaiškino, kad tariamo pažeidimo fiksavimo momentu jis važiavo automobilių kolonoje apie 95 km/h greičiu. Jis nesutiko su padarytu pažeidimu ir apie tai raštu pažymėjo nutarime skirti administracinę nuobaudą. Pareiškėjas teismo prašė nutarimą, kuriuo jam buvo paskirta administracinė nuobauda panaikinti.

5Nuobaudą paskyrusios institucijos – Alytaus m. ir raj. PK VP EPS įgaliotas atstovas į teismo posėdį neatvyko. Apie posėdžio laiką ir vietą buvo pranešta tinkamai, prašymo atidėti bylos nagrinėjimą negauta, todėl byla iš esmės buvo nagrinėjama įgaliotam atstovui nedalyvaujant (LR ABTĮ 123 str. 1d.).

6Pareiškėjo skundas tenkintinas iš dalies, nutarimas panaikintinas ir administracinio teisės pažeidimo byla grąžintina institucijai, įgaliotai surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus (ABTĮ 124 str. 1d. 4p.).

7Lietuvos Respublikos ATPK 262 str. 1-9d. nustato atvejus, kada administracinio teisės pažeidimo protokolas nesurašomas. LR ATPK 262 str. 7d. įsakmiai įpareigoja pareigūną surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolą tuo atveju, kai traukiamas administracinėn asmuo ginčija jam skiriamą nuobaudą. Be to, Kelių eismo taisyklių administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo instrukcijos (patvirtinta Lietuvos policijos generalinio komisaro 2005-07-25 įsakymu Nr. 5-V-462) 41p. nurodo, kad nerekomenduojama nagrinėti administracinio teisės pažeidimo bylos pažeidimo padarymo vietoje, jeigu pažeidėjas ginčija padaręs pažeidimą, o šios Instrukcijos 96p. nurodyta, kad bauda skiriama pažeidimo padarymo vietoje už LR ATPK 82 str., 123 str. 1d., 124 str. 1d., 2d., 3d. 124-1 str. 1d., 2d., 3d., 4d., 6d., 131 str. 1d., 5d., 132-1 str. ir 134 str. numatytus pažeidimus, kai asmuo neginčija padaryto Kelių eismo taisyklių pažeidimo. Iš šių teisės normų analizės darytina išvada, kad bylos nagrinėjimas pažeidimo padarymo vietoje galimas tik tada, kai pažeidėjas sutinka su pažeidimu ir skiriama nuobauda, o, esant nesutikimui ar ginčui, administracinio teisės pažeidimo protokolas surašomas ir turi būti nusiųstas pareigūnui, įgaliotam nagrinėti administracinio teisės pažeidimo bylą bei skirti nuobaudą (LR ATPK 261 str. 1d.).

8Administracinio teisės pažeidimo byloje esančio ginčijamo administracinio teisės pažeidimo nutarimo duomenys (pareiškėjas nutarime nurodė, jog su pažeidimu nesutinka), liudytojų Dariaus Laurinaičio, V. B. , S. S. parodymai, pareiškėjo paaiškinimas, taip pat policijos pareigūnų tarnybinių pranešimų duomenys duoda pakankamą pagrindą išvadai, kad administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo įvykio vietoje su jam inkriminuojamu KET pažeidimu nesutiko. Šios aplinkybės patvirtina tai, kad administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo, prieš skiriant jam administracinę nuobaudą, kurios pagrįstumą jis akivaizdžiai ginčijo jau įvykio vietoje, visiškai negalėjo pasinaudoti savo procesinėmis teisėmis, numatytomis LR ATPK 272 str. 1d. Nepagrįstas apribojimas įstatymų nustatyta tvarka pasinaudoti savo procesinėmis teisėmis tiesiogiai įtakojo administracinio teisės pažeidimo nutarimo pagrįstumą ir teisėtumą. Policijos pareigūnas, nesurašydamas administracinio teisės pažeidimo protokolo ir iš karto nutarimu paskirdamas administracinę nuobaudą, pažeidė Lietuvos Respublikos ATPK 260 str. 1-3d., 261 str. 1d., 262 str. 7d., 272 str. 1d., taip pat Kelių eismo taisyklių administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo instrukcijos (patvirtinta Lietuvos policijos generalinio komisaro 2005-07-25 įsakymu Nr. 5-V-462) 41p., 96 p. reikalavimus. Dėl šių aplinkybių teismui kyla pagrįsta abejonė dėl surinktų įrodymų patikimumo ir, esant šioms priežastims, nutarimas skirti administracinę nuobaudą panaikintinas, o administracinio teisės pažeidimo byla grąžintina institucijai, įgaliotai surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus (ABTĮ 124 str. 1d. 4p.). Darydamas šią išvadą teismas atsižvelgia į tai, kad administracinės nuobaudos skyrimo terminai dar nepasibaigę (ATPK 35 str.).

9Visus pareiškėjo skunde nurodytus pažeidimus yra reali procesinė galimybė patikrinti, įvertinti bei ištaisyti pakartotinai svarstant administracinio teisės pažeidimo bylą.

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ABTĮ 124 str. 1 d. 4 p.,

Nutarė

11Panaikinti 2008-06-10 Alytaus miesto ir rajono PK VP EPS MKP vyr. patrulio Dariaus Laurinaičio nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. M 287231, kuriuo A. K. buvo nubaustas 100 Lt bauda už administracinio teisės pažeidimo, numatyto LR ATPK 124 str. 3d., padarymą.

12Administracinio teisės pažeidimo bylą grąžinti institucijai, įgaliotai surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus – Alytaus miesto ir rajono PK VP Eismo priežiūros skyriui.

13Nutartis per 10 dienų nuo jos paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti apskųsta Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai