Byla AS-62-600-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio (pranešėjas), Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas) ir Ričardo Piličiausko, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų UAB „Solotransa“, UAB „Autoirvis“, A. R. įmonės „Arnelita“, IĮ „Karmelita“, K. G. individualios įmonės, UAB „Landa“, UAB „Deilena“, I. S. individualios įmonės „Gerautus“, A. J., R. R., V. G. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. gegužės 26 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų UAB „Solotransa“, UAB „Autoirvis“, A. R. įmonės „Arnelita“, IĮ „Karmelita“, K. G. individualios įmonės, UAB „Landa“, UAB „Deilena“, I. S. individualios įmonės „Gerautus“, A. J., R. R., V. G. skundą atsakovui Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl sprendimo dalies panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjai UAB „Solotransa“, UAB „Autoirvis“, A. R. įmonės „Arnelita“, IĮ „Karmelita“, K. G. individuali įmonė, UAB „Landa“, UAB „Deilena“, I. S. individuali įmonė „Gerautus“, A. J., R. R., V. G. (toliau kartu – ir pareiškėjai) skundu (b. l. 2-4) kreipėsi į teismą, prašydami panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos (toliau – ir atsakovas) 2010 m. spalio 6/7 d. Nuolatinės statybos komisijos kompleksinio derinimo protokolo Nr. 40-12-SK174 dalį, kuria nutarta nederinti žemės sklypų prie pastatų ( - ), detaliojo plano ir įpareigoti atsakovą šį planą suderinti; pripažinti, kad atsakovas vilkina jo kompetenciją priskirtų sprendimų priėmimą, bei įpareigoti pareiškėją priimti sprendimus dėl 2007 m. spalio 25 d. išduoto Planavimo sąlygų sąvado detaliojo planavimo dokumentui (toliau – Sąlygų sąvadas) rengti Nr. S-6489 dėl minėtų Sąlygų sąvado galiojimo termino pratęsimo; taip pat išreikalauti iš Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau – ir Inspekcija) su pareiškėjų 2011 m. vasario 17 d. skundu susijusią medžiagą.

5Kauno apygardos administracinis teismas 2011 m. gegužės 26 d. nutartimi (b. 1. 18-20) nutarė neatnaujinti termino skundui paduoti, pareiškėjų skundą atsisakė priimti.

6Pareiškėjai atskiruoju skundu (b. 1. 29-32) prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. gegužės 26 d. nutarties dalį, kuria neatnaujintas skundo padavimo teismui terminas bei atsisakyta priimti skundą, ir perduoti klausimą spręsti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Atskirajame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino pareiškėjų 2011 m. gegužės 4 d. skunde nurodytų argumentų, jog 2011 m. balandžio 12 d. skundu dėl Inspekcijos 2011 m. kovo 18 d. sprendimo dalies panaikinimo kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, tačiau skundą buvo atsisakyta priimti kaip neteismingą šiam teismui, bei 2011 m. balandžio 20 d. nutartimi (gauta 2011 m. balandžio 26 d.) pareiškėjams pasiūlyta kreiptis į Kauno apygardos administracinį teismą. Pastarąją nutartį pareiškėjai apskundė laiku (2011 m. gegužės 4 d.), todėl laikytina, kad įstatymo numatyto termino kreiptis į teismą jie nepraleido. Nurodo, kad pareiškėjų 2011 m. gegužės 19 d. atskirasis skundas dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. gegužės 12 d. nutarties nelaikytinas nauju prašymu dėl skundo padavimo termino atnaujinimo. Teigia, kad atsakovo veiksmus buvo apskundę jau anksčiau. Vilniaus apygardos administraciniam teismui tokį pat skundą pateikė 2011 m. balandžio 12 d., t. y. laiku. Atkreipia dėmesį, jog skundžiama nutartis yra grindžiama LVAT suformuluota taisykle, kad netinkama teisės kreiptis į teismą realizavimas laikomas ne objektyvaus, o subjektyvaus pobūdžio aplinkybe, tačiau joje nepasisakoma dėl pareiškėjų 2011 m. gegužės 19 d. atskirajame skunde nurodomų argumentų, susijusių su skundo nagrinėjimu teisme. Teigia, kad skundo nagrinėjimas teisme, vadovaujantis LVAT praktika, laikomas svarbia aplinkybe siekiant atnaujinti praleistą kreipimosi į teismą terminą. Atkreipia dėmesį, kad viešojo administravimo subjekto sprendime nesant nurodytos jo apskundimo tvarkos, asmens teisė apskųsti administracinį aktą yra apsunkinama.

7Teisėjų kolegija

8konstatuoja

9Atskirasis skundas atmestinas.

10Nagrinėjamos bylos dalykas yra Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. gegužės 26 d. nutartis, kuria pirmosios instancijos teismas neatnaujino skundo padavimo termino.

11Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje ne kartą konstatuotas iš konstitucinio teisinės valstybės principo bei kitų Konstitucijos nuostatų kylantis imperatyvas, kad asmuo, manantis, jog jo teisės ar laisvės yra pažeidžiamos, turi absoliučią teisę į nepriklausomą ir nešališką teismą, kuris išspręstų ginčą. Asmens teisė kreiptis į teismą suponuoja ir jo teisę į tinkamą teisinį procesą, ji yra būtina teisingumo įgyvendinimo sąlyga. Pabrėžtina, kad asmens konstitucinė teisė kreiptis į teismą negali būti dirbtinai suvaržoma, negali būti nepagrįstai apsunkinamas jos įgyvendinimas (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 29 d. nutarimas). Tačiau savo teisėmis kiekvienas asmuo turi naudotis protingai, nepiktnaudžiauti jomis, laikytis įstatymais įtvirtintos tvarkos, kuri užtikrina teisinių santykių stabilumą ir teisinio saugumo principo įgyvendinimą. Apriboti skundų padavimo terminai inter alia susiję su teisinio saugumo principo įgyvendinimu, jais siekiama užtikrinti, kad asmenys, manantys, jog jų teisės buvo pažeistos, turėtų ne tik teisę jas ginti, bet ir pareigą tai daryti per protingą ir pagrįstą laiko tarpą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugpjūčio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA858-46/2010).

12Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į faktines bylos aplinkybes ir nagrinėjamus teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas bei teismų praktiką, pažymi, kad pareiškėjų skundžiamas Inspekcijos sprendimas buvo priimtas 2011 m. kovo 18 d., 2011 m. balandžio 12 d. apskųstas Vilniaus apygardos administraciniam teismui, o 2011 m. balandžio 26 d., sužinojus, jog Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. balandžio 20 d. nutartimi nustatė, jog pastarajam teismui pareiškėjų skundas neteismingas, 2011 m. gegužės 4 d. apskųstas Kauno apygardos administraciniam teismui. Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, skundas dėl Inspekcijos sprendimo yra paduotas praleidus terminą, todėl spręstina tik klausimas, ar nagrinėjamu atveju egzistavo objektyvios termino praleidimą pateisinančios aplinkybės. Kaip nurodoma pareiškėjų atskirajame skunde – terminas kreiptis į teismą buvo praleistas iš esmės dėl klaidingo nuostatų, nustatančių bylų teismingumą, taikymo.

13Nustatyta, kad nors nagrinėjamoje byloje atsakovas yra Kauno miesto savivaldybės administracija, pareiškėjai pirmiausiai kreipėsi ne į Kauno apygardos administracinį teismą, o į Vilniaus apygardos administracinį teismą. Kolegija atkreipia dėmesį, kad šiam atvejui taikytinos Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatos dėl teismingumo bei susijusi teismo praktika yra pakankamai aiški ir pareiškėjai, jomis vadovaudamiesi, galėjo skundą iš karto paduoti tinkamam teismui. Administracinių bylų teisenos įstatymo 17 straipsnio 3 dalyje ir 35 straipsnyje numatyta, jog teismingumas yra nustatomas pagal skundo reikalavimus bei subjektus, kurių aktai ar veiksmai yra skundžiami. Pareiškėjai savo skunde nurodė reikalavimus, nukreiptus būtent į Kauno miesto savivaldybės administraciją. Pareiškėjų atskirajame skunde nurodytos kitos aplinkybės, jų teigimu lėmusios termino praleidimą bei pirmosios instancijos teismo nutarties neteisėtumą, yra subjektyvaus pobūdžio. Nurodomas argumentas, jog teisė apskųsti administracinį sprendimą yra apsunkinama jame nesant nurodytos apskundimo tvarkos, kaip ir teigia patys pareiškėjai, gali būti svarbi priežastis, pateisinanti skundo padavimo termino praleidimą, tik atsižvelgus į kitas bylos aplinkybes. Nagrinėjamu atveju, priešingai, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pareiškėjai, tuo labiau, jog veikė atstovaujami advokato, t. y. profesionalaus teisininko, patys netinkamai realizavo savo teisę paduoti skundą, o tai sudaro pagrindą pripažinti, jog skundo padavimo terminas buvo praleistas dėl subjektyvių priežasčių, dėl kurių jis negali būti atnaujintas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 34 straipsnis). Teisėjų kolegija sutinka su skundžiamoje pirmosios instancijos teismo nutartyje nustatytomis aplinkybėmis, nurodytais argumentais bei padarytomis išvadomis.

14Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta. Tenkinti atskirąjį skundą ir panaikinti šią nutartį nėra pagrindo.

15Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų

16kolegija

Nutarė

17Pareiškėjų UAB „Solotransa“, UAB „Autoirvis“, A. R. įmonės „Arnelita“, IĮ „Karmelita“, K. G. individualios įmonės, UAB „Landa“, UAB „Deilena“, J. S. individualios įmonės „Gerautus“, A. J., R. R., V. G. atskirąjį skundą atmesti.

18Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. gegužės 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

19Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai