Byla II-545-406/2008

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjas Gintaras Čekanauskas, sekretoriaujant Henrikai Žibutytei, dalyvaujant asmeniui, dėl kurio surašytas administracinis teisės pažeidimo protokolas K. C. , viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal K. C. skundą dėl Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato viešosios policijos Eismo priežiūros skyriaus nutarimu paskirtos administracinės nuobaudos ir

Nustatė

2K. C. Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato viešosios policijos Eismo priežiūros skyriaus nutarimu pagal Lietuvos Respublikos ATPK 284 str.1 d., 123 str. 1 d., 30 str., 302 str., 20 str. buvo nubaustas administracine nuobauda – 125 Lt (vieno šimto dvidešimt penkių) litų bauda už tai, kad vairavo automobilį, kuriam nebuvo atlikta valstybinė techninė apžiūra.

3K. C. nurodo, kad automobilis, kurį po remonto varė į automobilių saugojimo aikštelę buvo su laikinaisiais numerio ženklais. Automobiliui laikinieji numerio ženklai buvo išduoti 2008 m. sausio 15 d., kurie galioja 60 parų, tuo metu nustatyto 60 parų termino nepažeidė, o automobiliui valstybinė techninė apžiūra dar neturėjo būti atlikta. Pareiškėjo nuomone, valstybinė techninė apžiūra yra privaloma Lietuvos Respublikos teritorijoje įregistruotai transporto priemonei. Transporto priemonė, kurią jis vairavo, buvo ką tik įvežta į Lietuvą ir dar neregistruota. Ji buvo remontuojama iki 2008 m. kovo 1 d. ir ruošiama pardavimui į Rusiją. Atsižvelgiant į šiuos argumentus, prašo jam paskirtą administracinę nuobaudą panaikinti ir bylą jo atžvilgiu nutraukti.

4Institucijos, paskyrusios administracinę nuobaudą, Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato viešosios policijos Eismo priežiūros skyriaus atsiliepime į pareiškėjo skundą nurodyta, kad priimtas nutarimas yra teisėtas. Kelių eismo taisyklių 275 punkte nurodyta, kad „draudžiama eksploatuoti transporto priemones, priekabas ir puspriekabes, jeigu jie neįregistruoti, neatlikta valstybinė techninė apžiūra arba nustatyta tvarka neapdrausti“. Nepriklausomai nuo to, ar transporto priemonė yra laikinai įregistruota ir jai išduoti laikinosios registracijos numeriai, ar transporto priemonė yra įregistruota Lietuvos Respublikoje su valstybiniais numerio ženklais, visoms transporto priemonėms, dalyvaujančioms eisme, turi būti keliami vienodi reikalavimai. Prašo pareiškėjo skundą atmesti.

5Skundas pagrįstas ir tenkintinas.

6Administracinė nuobauda buvo paskirta pagal ATPK 123 str. 1 d. konstatuojant, jog pažeistas K.E.T. 275 punkto reikalavimas, t.y. pareiškėjas eksploatavo transporto priemonę, kuriai neatlikta valstybinė techninė apžiūra.

7Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2 str. 37 p. numato, kad „valstybinė techninė apžiūra – Lietuvos Respublikoje įregistruotos transporto priemonės privalomas periodinis techninės būklės patikrinimas“. Iš įstatymo formuluotės seka, kad valstybinė techninė apžiūra yra privaloma Lietuvos Respublikos teritorijoje įregistruotai transporto priemonei. Iš administracinio teisės pažeidimo medžiagos matyti, kad tariamo pažeidimo padarymo metu K. C. vairavo transporto priemonę, kuri Lietuvoje buvo neįregistruota, o buvo laikinoje įskaitoje. Transporto priemonių registravimo tvarką Lietuvos Respublikoje reglamentuoja 2001 m. gegužės 25 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 260 „Dėl kelių transporto priemonių registravimo taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais), kuriuo nustatytos kelių transporto priemonių registravimo taisyklės (toliau tekste – Taisyklės). Šios Taisyklės reglamentuoja transporto priemonių registravimą, kurį Taisyklių 1 p. apibrėžia kaip transporto priemonių registravimo, valstybinio numerio ženklų ir transporto priemonių registravimą patvirtinančių dokumentų išdavimo Lietuvos Respublikoje tvarką. Nagrinėjamu atveju minėtų Taisyklių taikyti negalima, nes transporto priemonė, kurią vairavo K. C. , Lietuvoje nebuvo registruota.

8Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 21 straipsnio 1 dalis numato bendrą pareigą eksploatuoti transporto priemonę tik turint galiojantį valstybinės techninės apžiūros taloną, o Kelių eismo taisyklių 275 punkte numatytas draudimas eksploatuoti motorines transporto priemones ir jų priekabas, jeigu neatlikta jų valstybinė techninė apžiūra.

9Lyginant Kelių eismo taisyklių 275 punkto ir 274 punkto formuluotes, darytina išvada, kad įstatymo leidėjas transporto priemonės eksploatavimo nesutapatina su transporto priemonės dalyvavimu eisme. Pagal taisyklių 274 punktą tam, kad transporto priemonė dalyvautų eisme, ji turi būti su pritvirtintais tam skirtoje vietoje valstybinio numerio ženklais. Tuo tarpu pagal taisyklių 275 punktą, transporto priemonės eksploatacijai būtinas jos įregistravimas ir valstybinės techninės apžiūros atlikimas. Logiškai ir sistemiškai aiškinant transporto priemonės eksploatavimo sąvokos turinį, taisyklėse daromą skirtumą tarp eksploatavimo ir dalyvavimo eisme, darytina išvada, kad sąvoka eksploatavimas – tai transporto priemonės nuolatinis naudojimas pagal jos paskirtį (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. spalio 6 d. nutarimas administracinėje byloje Nr.N5-1357/2006, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. gegužės 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. N5-935/2007).

10Iš bylos medžiagos matyti, kad K. C. vairuojamam automobiliui buvo išduoti laikinieji valstybinio numerio ženklai ( - ) , taigi Kelių eismo taisyklių 274 punkto reikalavimų jis nepažeidė, ši transporto priemonė su pritvirtintu laikinojo numerio ženklu galėjo dalyvauti eisme. Pabrėžtina, kad tikrinimo metu šio numerio galiojimo laikas nebuvo pasibaigęs, tai patvirtina ir K. C. pateikti dokumentai, esantys byloje. Byloje surinkti įrodymai nepaneigia pareiškėjo K. C. paaiškinimo, kad automobiliu jis kaip susisiekimo priemone nuolat nesinaudojo, o eismo įvykio metu šiuo automobiliu iš serviso važiavo į automobilių aikštelę. Iš pareiškėjo paaiškinimų matyti, kad minėtas automobilis buvo įvežtas turint tikslą jį parduoti. Taigi, nėra įrodyta, kad minėtą automobilį „Toyota Corolla“ su laikinaisiais numeriais, kuriam neatlikta valstybinė techninė apžiūra, pareiškėjas eksploatavo.

11Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2000 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 170 patvirtintos Laikinųjų valstybinių numerio ženklų išdavimo, panaudojimo ir apskaitos taisyklės, o šių Taisyklių 14 punktas nustato, kad tokie numerio ženklai galioja iki transporto priemonės įregistravimo, bet ne ilgiau kaip 60 parų. Taigi, K. C. vairuojamos ir policijos pareigūnų sustabdytos transporto priemonės valdytojui dar nebuvo atsiradusi pareiga atlikti transporto priemonės valstybinę techninę apžiūrą.

12Remiantis išdėstytu, konstatuotina, jog byloje nesurinkta įrodymų, kad K. C. eksploatavo motorinę transporto priemonę be valstybinės techninės apžiūros, pažeidė Kelių eismo taisyklių 275 punkto reikalavimus ir savo veiksmais padarė administracinį teisės pažeidimą. todėl jam paskirta nuobauda naikintina, administracinio teisės pažeidimo byla nutrauktina, nesant jo veikoje administracinio teisės pažeidimo sudėties (ATPK 150 str. 1 d. 1 p.).

13Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus argumentus, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos 124 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjas

Nutarė

14Skundą tenkinti.

15Panaikinti Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato viešosios policijos Eismo priežiūros skyriaus nutarimą, kuriuo K. C. pagal ATPK 123 str. 1 d. paskirta administracinė nuobauda – 125 Lt bauda ir administracinio teisės pažeidimo bylą nutraukti.

16Nutartis per 10 dienų nuo jos paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai