Byla T-37/2018
Dėl skolos, delspinigių, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo rūšinio teismingumo klausimą

1Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, susidedanti iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės Sigitos Rudėnaitės (kolegijos pirmininkė), l. e. p. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pavaduotojo Ričardo Piličiausko, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjos Birutės Janavičiūtės ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Dainiaus Raižio,

2išnagrinėjusi Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų prašymą išspręsti ginčo pagal kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės atliekų tvarkymo centras“ pareiškimą skolininkui G. D. dėl skolos, delspinigių, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo rūšinio teismingumo klausimą,

Nustatė

3Kreditorė uždaroji akcinė bendrovė „Marijampolės atliekų tvarkymo centras“ pateikė teismui pareiškimą dėl 134,86 Eur skolos, 4,85 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo ir 10,42 Eur bylinėjimosi išlaidų (8 Eur žyminio mokesčio ir 2,42 Eur už teismo įsakymo parengimą) iš skolininko priteisimo. Kreditorė pareiškime nurodo, kad skolininkui teikia komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas, tačiau jis privalomų įmokų nemoka, todėl jos yra priteistinos teismine tvarka (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.38, 6.154, 6.205, 6.256 straipsniai, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 431 straipsnis, Marijampolės savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 1-306, Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimo sutartis).

4Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmai, spręsdami pareiškimo priėmimo klausimą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydami išspręsti keliamo ginčo dėl nurodytos skolos už atliekų tvarkymą ir kt. priteisimo teismo įsakymu rūšinio teismingumo klausimą. Teismas nutartyje pažymi, kad prašoma iš skolininko priteisti suma kyla iš viešosios teisės reguliuojamų teisinių santykių (Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalis, 11 straipsnio 1 dalies 8 punktas, 12 straipsnio 2 punktas, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 32 straipsnio 1 dalis, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 15 straipsnio 4 punktas). Tuo tarpu kreditorė prašo priimti teismo įsakymą pagal teismui pateiktą pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo, nes pareiškimus dėl teismo įsakymų išdavimo nagrinėja apylinkės teismai (CPK 431 straipsnio 6 dalis).

5Specialioji teisėjų kolegija konstatuoja:

6Ginčas teismingas bendrosios kompetencijos teismui.

7Pagal galiojantį teisinį reglamentavimą, bylos rūšinį teismingumą bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui lemia teisinio santykio, iš kurio kilo ginčas, pobūdis. Kai teisinis santykis yra mišrus, bylos rūšinis teismingumas priklauso nuo to, koks teisinis santykis (civilinis ar administracinis) byloje vyrauja (CPK 36 straipsnio 2 dalis, ABTĮ 22 straipsnio 2 dalis).

8ABTĮ 17 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyta, kad administraciniai teismai sprendžia bylas dėl mokesčių, kitų privalomų mokėjimų, rinkliavų sumokėjimo, grąžinimo ar išieškojimo, finansinių sankcijų taikymo, taip pat dėl mokestinių ginčų.

9Atliekų tvarkymo įstatymo 30(1) straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad nekilnojamojo turto objektų, kurių rūšių sąrašą nustato Aplinkos ministerija, savininkas arba įgalioti asmenys privalo mokėti nustatytą rinkliavą arba, jeigu rinkliava savivaldybės teritorijoje nenustatyta, sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį su savivaldybės, kurios teritorijoje yra nekilnojamojo turto objektas, komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriumi arba savivaldybe. Tuo atveju, jeigu rinkliava savivaldybės teritorijoje nenustatyta, komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius arba savivaldybės administracijos direktorius privalo raštu pateikti pasiūlymą sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį pagal individualiai aptartas sąlygas nekilnojamojo turto objekto savininkui arba įgaliotiems asmenims. Nekilnojamojo turto objekto savininkas arba įgalioti asmenys, nesudarę komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutarties per terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 45 dienos nuo pasiūlymo išsiuntimo dienos, laikomi sudariusiais sutartį pagal komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutarties standartines sąlygas, kurias tvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Ši sąlyga turi būti nurodyta pasiūlyme sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį pagal individualiai aptartas sąlygas. Minėto straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartis sudaroma, keičiama ir nutraukiama vadovaujantis šiuo įstatymu, Civiliniu kodeksu ir komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutarties standartinėmis sąlygomis, kurias tvirtina Vyriausybė.

10Marijampolės regioninėje atliekų tvarkymo sistemoje teikiamų komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų sudarymo tvarka, standartinė fiziniam asmeniui teikiamų komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų sutartis, prašymas dėl individualių sutarties sąlygų yra patvirtinti UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ direktoriaus 2016 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-85. Nagrinėjamu atveju UAB „Marijampolės atliekų tvarkymo centras“ prašo priteisti iš skolininko 134,86 Eur už atliekų tvarkymą, delspinigius bei procesines palūkanas. Kaip matyti iš pareiškimo turinio, tarp UAB „Marijampolės atliekų tvarkymo centras“ ir skolininko yra sudaryta Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimo sutartis. Taigi, tarp kreditorės UAB „Marijampolės atliekų tvarkymo centras“ ir skolininko yra susiklostę civiliniai teisiniai santykiai, nesusiję su savivaldos institucijos nustatytos vietinės rinkliavos išieškojimu. Keliamas ginčas nepatenka į ABTĮ 17 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytų ginčų, kurie priskirtinti administracinio teismo kompetencijai, kategoriją ir yra teismingas bendrosios kompetencijos teismui. Tai, kad atitinkami komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo įkainiai (įmokos) gali būti nustatyti savivaldybės tarybos sprendimu, nekeičia tarp kreditorės ir skolininko susiklosčiusių santykių civilinės teisinės prigimties (taip pat žr., pvz., Specialiosios teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 18 d. nutartį teismingumo byloje Nr. T-23/2013; 2013 m. kovo 18 d. nutartį teismingumo byloje Nr. T-33/2013; 2018 m. sausio 31 d. nutartį teismingumo byloje Nr. T-14/2018).

11Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 36 straipsniu, Administracinių bylų teisenos įstatymo 22 straipsniu,

Nutarė

12Ginčas teismingas bendrosios kompetencijos teismui.

13Grąžinti bylą pagal kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės atliekų tvarkymo centras“ pareiškimą skolininkui G. D. dėl skolos, delspinigių, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmams nagrinėti įstatymų nustatyta tvarka.

14Nutartis dėl teismingumo neskundžiama.

Proceso dalyviai