Byla I-3790-142/2013

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Halina Zaikauskaitė, susipažinusi su Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro skundu,

Nustatė

2Teisme 2013 m. gegužės 30 d. gautas Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro (toliau – pareiškėjas) skundas, kuriame pareiškėjas prašo pripažinti neteisėta ir panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – Agentūra) 2013 m. balandžio 25 d. pažeidimo tyrimo išvadą Nr. VP3-3.2-AM-01-V-01-004/IT03.

3Skundą atsisakytina priimti, kaip nenagrinėtiną teismų.

4Pareiškėjas skundžia Agentūros 2013 m. balandžio 25 d. pažeidimo tyrimo išvadą Nr. VP3-3.2-AM-01-V-01-004/IT03. Šioje išvadoje Agentūra konstatuoja (tikslina) pareiškėjo projekto finansavimo ir administravimo sutarties sąlygų pažeidimą ir siūlo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai projektui skirtą finansavimą sumažinti, išskaičiuoti netinkamų finansuoti išlaidų sumą iš projekto vykdytojo teikiamuose mokėjimo prašymuose nurodytos sumos.

5Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 patvirtintų Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių (toliau - Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės) IX skyriaus „Pažeidimų tyrimas ir nustatymas“ nuostatomis darytina išvada, kad skundžiama Agentūros pažeidimo tyrimo išvada yra tarpinis procedūrinis dokumentas, priimtas atliekant pažeidimo tyrimo procedūrą, nes galutinį sprendimą dėl Agentūros nustatyto pažeidimo ir teikiamo siūlymo turės priimti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – ministerija). Būtent ministerijos sprendime bus nustatytos konkrečios imperatyvios poveikio priemonės pareiškėjui. Agentūros išvados pasiūlymai nėra privalomi ministerijai, nes pagal minėtų Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 198 ir 1981 punktuose įtvirtintą teisinį reguliavimą ministerija, gavusi įgyvendinančiosios institucijos (šiuo atveju Agentūros) sprendimą dėl pažeidimo, atlieka visapusišką tokio sprendimo patikrinimą, t. y. įvertina, ar įgyvendinančios institucijos teikiamas pasiūlymas yra teisėtas ir pagrįstas objektyviais duomenimis. Pažeidimo tyrimo išvadoje pareiškėjui nėra taikomos neigiamo poveikio priemonės, joje nėra nustatyta privalomų vykdyti pareigų ar suteikta teisių. Išvadoje yra išdėstytos nustatytos faktinės aplinkybės ir jų pagrindu padarytos išvados, kurios pačios savaime nedaro įtakos pareiškėjo teisiniam statusui, t. y. nelemia jo materialiųjų teisių ir pareigų, nesukelia jam teisinių pasekmių, nes pastarųjų atsiradimui reikalingas pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 198 ar 1981 punktą priimtas ministerijos sprendimas. Teismas nagrinėja tik tokius reikalavimus dėl teisės akto, kuriame aiškiai bei imperatyviai suformuluotos visuomeninio santykio dalyviams privalomos elgesio taisyklės, jų teisės bei pareigos. Ministerijai patvirtinus Agentūros pažeidimo tyrimo išvadą, ši taps ministerijos sprendimo sudedamąja dalimi ir jos teisėtumas bei pagrįstumas bus vertinamas nagrinėjant ginčą dėl ministerijos sprendimo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-2896/2011, 2013 m. gegužės 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-459/2013). Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra pažymėta, kad skundas negali būti teikiamas dėl tarpinių viešojo administravimo subjekto priimamų dokumentų, kuriais siekiama parengti ar sudaryti prielaidas galutiniam sprendimui priimti, nes jie akivaizdžiai jokių teisinių pasekmių nesukelia (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. birželio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261-69/2011). Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką toks aktas, koks yra ginčijamas šioje byloje, yra tarpinis dokumentas, t. y. galutinio sprendimo dėl finansavimo sumažinimo sudėtinė dalis, todėl negali būti savarankišku administracinės bylos nagrinėjimo dalyku (2013 m. gegužės 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-459/2013). Tarpinis procedūrinis sprendimas negali būti savarankišku administracinės bylos dalyku, nes akivaizdžiai savaime nesukelia teisinių pasekmių, t. y. nelemia materialinių teisių ir pareigų. Nagrinėdamas skundus dėl teisinių pasekmių negalinčių sukelti ir nesukeliančių aktų ar veiksmų, teismas asmens teisių apginti negalėtų, nes net ir patenkinus skundą, asmens teisių ir pareigų apimtis nepasikeistų, o pats procesas būtų iš esmės beprasmis.

6Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad teisminis procesas pagal pareiškėjos suformuluotą skundo dalyką dėl Agentūros 2013 m. balandžio 25 d. pažeidimo tyrimo išvados Nr. VP3-3.2-AM-01-V-01-004/IT03 panaikinimo yra negalimas, nes toks skundas yra nenagrinėtinas teismų (ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

7Pareiškėja sumokėjo 100 Lt žyminį mokestį, todėl atsisakius priimti jos skundą, vadovaujantis ABTĮ 42 straipsnio 1 dalies 3 punktu, sumokėtas žyminis mokestis pareiškėjai grąžintinas. Pareiškėjai išaiškintina, kad žyminį mokestį grąžina valstybinė mokesčių inspekcija, remdamasi teismo nutartimi (ABTĮ 42 straipsnio 2 dalis).

8Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 149 straipsniu teisėja

Nutarė

9Atsisakyti priimti Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro skundą, kadangi skundas nenagrinėtinas teismų.

10Nutarčiai įsiteisėjus, skundą ir sumokėtą 100 Lt (vieną šimtą litų) žyminį mokestį (2013 m. gegužės 24 d. mokėjimo nurodymas Nr. 45, Swedbank AB) grąžinti pareiškėjui.

11Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai