Byla Ik-1003-189/2012
Dėl akto panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio (pranešėjas), Romano Klišausko ir Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas), sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei, dalyvaujant pareiškėjo atstovei Aistei Giruckienei, atsakovo atstovui Igoriui Tkačenkai, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus energija“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. vasario 13 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus energija“ skundą atsakovui Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriui dėl akto panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas UAB „Vilniaus energija“ (toliau – ir pareiškėjas) skundu (t. I, b. l. 1-10) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti 2011 m. rugpjūčio 9 d. Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus (toliau – ir Inspekcija, atsakovas) Teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi aktą Nr. PA-2490(V11) (toliau – ir Aktas) bei iki galutinio teismo sprendimo priėmimo sustabdyti šio akto su jame išdėstytais nurodymais galiojimą.

5Nurodė, kad Inspekcija 2011 m. liepos 20 d. atliko pareiškėjo Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo laikymosi kontrolę tiekiant šilumos energiją ir karštą vandenį gyvenamajam namui ( - ) ir surašė Aktą, kuriame nurodė pareiškėjui: 1) atsiskaitymams su vartotojais naudoti tik karšto vandens skaitiklius su galiojančia metrologine patikra, 2) parengti atsiskaitymams su vartotojais už suvartoto karšto vandens kiekį naudojamų butuose įrengtų karšto vandens skaitiklių sąrašus, patvirtinti juos vadovo parašu bei sudaryti skaitiklių patikros grafikus, 3) apie nurodymų įvykdymą informuoti Inspekciją iki 2011 m. rugpjūčio 26 d. Atkreipė dėmesį, kad patikrinus namą ( - ) išvada buvo teikiama ( - ) namo atžvilgiu. Paaiškino, kad nuo 2010 m. gegužės 1 d. pareiškėjas yra ( - ) karšto vandens tiekėjas. Nurodė, kad gyvenamajame name ( - ) butų savininkų įrengti karšto vandens skaitiklių tipai yra įrašyti į Lietuvos matavimo priemonių registrą, skaitikliai techniškai tvarkingi ir užplombuoti pareiškėjo plombomis. Atkreipė dėmesį, jog šie skaitikliai yra butų savininkų nuosavybė. Paaiškino, kad pagal galiojusią teisinę bazę per paskutinius 10-15 m. vartotojai patys įsirenginėjo karšto vandens apskaitos prietaisus butuose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose. Šie skaitikliai nuosavybės teise priklauso vartotojams ir jie patys yra atsakingi už jų skaitiklių metrologinę patikrą bei priežiūrą. Paminėjo, kad kai kuriuos skaitiklius savininkai įsirengė dar iki UAB „Vilniaus energija“ įsteigimo 2002 metais. Atkreipė dėmesį, jog Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija yra nustačiusi pereinamąjį laikotarpį karšto vandens apskaitai sutvarkyti bei įrengti atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus įmonėms, kurios iki šiol nebuvo karšto vandens tiekėjomis. Akcentavo, kad anksčiau sumontuotų, gyventojams priklausančių karšto vandens skaitiklių priežiūros pareiga karšto vandens tiekėjams jokiais teisės aktais nėra nustatyta. Teigė, kad tol, kol faktinė situacija objektyviai bus aiškiai sureglamentuota teisės aktais ir pareiškėjas įgis objektyvią galimybę įrengti jam priklausančius karšto vandens skaitiklius, ( - ) butų skaitiklių savininkai yra atsakingi už tinkamą techninę priežiūrą ir laiku atliktą patikrą. Nurodė, kad pareiškėjas turi pakeisti daugiau nei 200 tūkstančių vartotojų per pastaruosius 10-15 m. įrengtų skaitiklių, todėl to negali padaryti akimirksniu. Be to, akcentavo, kad terminai įrengti naujus, karšto vandens tiekėjui priklausančius skaitiklius dar nėra pasibaigę, todėl Inspekcija neturėjo pagrindo reikalauti su tuo susijusių pareigų vykdymo. Prašė sustabdyti Akto galiojimą tol, kol bus priimtas įsiteisėjęs teismo sprendimas, kadangi, to nepadarius, pareiškėjui bei šilumos ir karšto vandens vartotojams, gyvenantiems ( - ), atsirastų pasekmės dėl vandens suvartojimo normatyvo taikymo.

6Atsakovas Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyrius atsiliepime į skundą (t. I, b. l. 141-144) nurodė, kad nesutinka su pareiškėjo skundu.

7Teigė, kad Akto nurodymai buvo priimti vadovaujantis teisinę metrologiją bei šilumos ūkio veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi. Nurodė, kad Metrologijos įstatymo 17 straipsnio 2 dalyje yra nustatyta prievolė matavimo priemonės naudotojui, o Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme bei Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse (toliau – ir Taisyklės) nustatyta prievolė tiekėjui savo lėšomis įrengti karšto vandens skaitiklius. Pareiškėjo elgesį, kai jis naudoja skaitiklių, neturinčių metrologinės patikros rodmenų, duomenis, vertina kaip karšto vandens vartotojų interesų pažeidimą. Pažymėjo, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, jog vartotojų butuose esantys karšto vandens apskaitos prietaisai yra atsiskaitomieji, jiems taikomas teisinis metrologinis reglamentavimas, nepaisant, kad skaitikliai yra butų savininkų nuosavybė. Akcentavo, kad pareiškėjas skunde daug aiškino apie šilumos apskaitą ir paskirstymą, nors Akte buvo kalbama tik apie karšto vandens skaitiklius. Teigė, kad Akte nurodytas netikslus namo numeris buvo techninė klaida ir negali būti pagrindas naikinti Akto išvadas kaip nemotyvuotas.

8II.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. vasario 13 d. sprendimu (t. II, b. l. 21-27) pareiškėjo skundą patenkino iš dalies: panaikino Inspekcijos Akto dalį, kuria pareiškėjas įpareigotas sudaryti skaitiklių patikros grafikus, bei patikslino Akto trečią nurodymą ir jį išdėstė, jog apie Akto nurodymų įvykdymą pareiškėjas privalo raštu per 16 dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos informuoti Inspekciją. Kitą Inspekcijos Akto dalį paliko nepakeistą.

10Teismas nurodė, kad tikrinto namo butuose įrengti karšto vandens skaitikliai neturėjo galiojančių patikros žymenų ar kitų galiojančią patikrą patvirtinančių dokumentų, todėl pareiškėjas pažeidė Metrologijos įstatymo 17 straipsnio 2 dalį, nustatančią, kad juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie patiekia rinkai, įrengia bei naudoja matavimo priemones, kurios yra teisinio metrologinio reglamentavimo objektai, yra atsakingi už tai, kad būtų laiku atliktas techninių reglamentų ar kitų teisės aktų nustatytas metrologinis patvirtinimas. Pažymėjo, kad pareiškėjas pripažįsta skaitiklius, įrengtus ( - ), kaip atsiskaitymui už karštą vandenį naudojamą matavimo priemonę, todėl pareiškėjas privalo disponuoti informacija, kuriuose butuose yra seno pavyzdžio ir metrologiškai nepatikrinti karšto vandens skaitliukai.

11Darė išvadą, jog kadangi pareiškėjas nėra ( - ) namo matavimo prietaisų savininkas, jis negali daryti įtakos jų patikros atlikimui. Todėl Akto nurodymo dalį sudaryti skaitliukų patikros grafikus, vertino kaip neadekvačią teisės aktams.

12III.

13Pareiškėjas UAB „Vilniaus energija“ apeliaciniu skundu (t. II, b. l. 31-39) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. vasario 13 d. sprendimo dalį, kuria buvo paliktas galioti Inspekcijos nurodymas atsiskaitymams su vartotojais naudoti tik karšto vandens skaitiklius su galiojančia metrologine patikra, ir patenkinti pareiškėjo skundą pilnai.

14Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas nepagrįstai ignoravo butų savininkų pareigą rūpintis jiems nuosavybės teise priklausančių karšto vandens skaitiklių metrologine patikra bei ignoravo pareiškėjo paaiškinimus, kad daugiabučiuose namuose, kuriuose dar nėra įrengta karšto vandens tiekėjui priklausančių karšto vandens skaitiklių, gyventojams priklausantys skaitikliai laikomi paskirstomaisiais – neatsiskaitomaisiais, o tokiems skaitikliams teisinis metrologinis reglamentavimas netaikomas. Nurodo, kad patikrinimo metu pagal namo įvadinio šilumos skaitiklio duomenis pareiškėjas apskaičiavo mokėjimus už šildymą, šilumą karštam vandeniui ruošti bei šilumą karšto vandens temperatūrai palaikyti.
  2. Pareiškėjas nėra juridinis asmuo, tiekiantis rinkai, įrengiantis (įrengęs) ar naudojantis butų savininkams nuosavybės teise priklausančius karšto vandens skaitiklius, nes skaitliukų savininkai neperleido jų pareiškėjui, dėl to pareiškėjas negali atsakyti pagal Metrologijos įstatymo 17 straipsnio 2 dalį. Teigia, kad pareiškėjas viešai siūlė vartotojams perduoti jiems nuosavybės teise priklausančius skaitiklius, todėl neatsiliepę į pasiūlymą vartotojai prisiėmė riziką dėl su skaitikliais susijusių pareigų nevykdymo. Pabrėžia, kad karšto vandens tiekėjas yra atsakingas tik už jam priklausančius skaitiklius ir jų metrologinę patikrą. Akcentuoja, kad Taisyklės nenumato draudimo naudoti metrologiškai nepatikrintų vartotojams, o ne karšto vandens tiekėjui priklausančių karšto vandens skaitiklių. Mano, kad ginčijamo akto adresatu negalėjo būti pareiškėjas.
  3. Atkreipia dėmesį, kad, įsigaliojus Šilumos ūkio įstatymo pakeitimams, pagal Taisyklių 5 punktą nuo 2011 m. lapkričio 1 d. pareiškėjas formaliai nebegali būti karšto vandens tiekėju.

15Atsakovas Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyrius atsiliepimu į apeliacinį skundą (t. II, b. l. 65-68) prašo apeliacinio skundo netenkinti.

16Atsiliepime į apeliacinį skundą teigia, kad pirmos instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog vartotojai su pareiškėju atsiskaitė pagal karšto vandens apskaitos prietaisus, tačiau jie neturėjo galiojančios metrologinės patikros žymenų. Pažymi, kad teisės aktai nustato tik karšto vandens tiekėjų pareigą prižiūrėti skaitiklius, nepriklausomai, ar karšto vandens apskaitos prietaisai nuosavybės teise priklauso karšto vandens tiekėjui, ar ne. Pabrėžia, kad pareiškėjas pirmiausia turi remtis įstatymų, kuriuose aiškiai nustatyta pareiga pareiškėjui atlikti metrologinę skaitiklių patikrą, o ne poįstatyminių aktų nuostatomis. Nurodo, kad pareiškėjas dažnai kalba apie šilumos skaitiklius, nors Akto nurodymai buvo duoti tik dėl karšto vandens skaitiklių.

17Teisėjų kolegija

konstatuoja:

18IV.

19Byloje ginčas kilo dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos privalomo nurodymo, kuriuo pareiškėjas įpareigotas atsiskaitymams su vartotojais naudoti tik karšto vandens skaitiklius su galiojančia metrologine patikra bei parengti atsiskaitymams su vartotojais už suvartoto karšto vandens kiekį naudojamų butuose įrengtų karšto vandens skaitiklių sąrašus, patvirtinti juos vadovo parašu bei sudaryti skaitiklių patikros grafikus.

20Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundą tenkino iš dalies – panaikino Akto dalį, kuria pareiškėjas įpareigotas sudaryti skaitiklių patikros grafikus.

21Pareiškėjas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, apeliacinį skundą grindžia tuo, kad teismas, priimdamas sprendimą netinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes bei neteisingai taikė ir aiškino teisingam ginčo išsprendimui aktualias teisės normas.

22Pažymėtina, kad tinkamas faktinių aplinkybių vertinimas bei teisės taikymas sprendžiant ginčą yra neatsiejamai susiję. Tik nustačius teisiškai reikšmingus faktus, kurie yra būtini tinkamam teisės taikymui, priimtas sprendimas gali būti pripažintas teisėtu ir pagristu. Todėl apeliacinio skundo argumentai dėl faktinių aplinkybių vertinimo ir teisės taikymo bei aiškinimo vertintini kartu. Tačiau kartu atkreiptinas dėmesys, jog administracinio teismo kompetencija neapima administracinio akto vertinimo ekonominio tikslingumo aspektu (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 3 str. 2 d.), todėl dėl apeliaciniame skunde nurodytų argumentų, susijusių su ekonominiu Akto vertinimu, bei būdų ir ekonomių galimybių įvykdyti atsakovo nurodymą bei tam panaudotų lėšų galimo kompensavimo, teisėjų kolegija nepasisakys.

23Šilumos ūkio įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi numatyta, kad karšto vandens tiekėjas arba šio įstatymo 15 straipsnio 2 dalyje nustatytu atveju esamas tiekėjas įrengia vartotojo bute ar kitose patalpose karšto vandens apskaitos prietaisus tiekimo – vartojimo ribos vietoje. Šių apskaitos prietaisų įrengimo, priežiūros ir patikros sąnaudos įtraukiamos į karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį. Šių apskaitos prietaisų rodmenys naudojami atsiskaityti su karšto vandens tiekėjais už karštam vandeniui paruošti suvartotą geriamojo vandens kiekį, taip pat šilumos kiekiui, suvartotam su karštu vandeniu, paskirstyti buitiniams šilumos vartotojams.

24Šilumos ūkio įstatymo 28 straipsnio 2 dalies 2 punktu nustatyta šilumos ir karšto vandens tiekėjo pareiga užtikrinti atsiskaitomųjų šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisų techninę būklę, atitinkančią teisės aktų reikalavimus.

25Šilumos ūkio įstatymo 16 straipsnio 1 dalis numato, kad šilumos tiekėjas savo lėšomis įrengia atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus, užtikrina jų tinkamą techninę būklę, nustatytą matavimų tikslumą ir organizuoja patikrą. Šilumos ūkio įstatymo 28 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatyta šilumos ir karšto vandens tiekėjo pareiga užtikrinti atsiskaitomųjų šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisų techninę būklę, atitinkančią teisės aktų reikalavimus. Šilumos įstatymo 16 straipsnio 5 dalis nustato, jog atsiskaitomieji šilumos ir karšto vandens apskaitos, taip pat pristatomo į pastato šilumos punktą šilumnešio parametrus registruojantys prietaisai yra valstybinės metrologinės matavimo priemonių kontrolės objektas. Taisyklių 163 punktas nustato, jog karšto vandens tiekėjas savo lėšomis įrengia, prižiūri karšto vandens skaitiklius ir atlieka jų metrologinę patikrą. Šilumos pirkimo – pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais standartinių sąlygų, patvirtintų Lietuvos ūkio ministro 2003 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 4-289 (redakcija, galiojanti nuo 2007 m. birželio 22 d.) 28.5 punktu taip pat nustatyta, jog šilumos tiekėjas <...> organizuoja atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų patikrą, o 31.4 punktas nustato, jog karšto vandens tiekėjas <...> užtikrina atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų techninę būklę, reikalaujamą matavimų tikslumą, organizuoja patikrą.

26Taisyklių 8 punktas nustato, kad atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas – vartotojui patiektos šilumos kiekio matavimo prietaisas, pagal kurio rodmenis atsiskaitoma su šilumos tiekėju už suvartotą šilumą.

27Nagrinėjamu atveju vartotojų butuose esantys karšto vandens apskaitos prietaisai laikytini atsiskaitomaisiais, kadangi jie naudojami atsiskaitymui su karšto vandens tiekėju, o ne karšto vandens išdalijimo proporcijoms nustatyti (neatsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai) (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. spalio 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A444-1178/2010). Vandens skaitiklis turi būti su galiojančia metrologine patikra, už kurios organizavimą yra atsakingas karšto vandens tiekėjas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. kovo 1 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A63-1288/2012).

28Taisyklių 174 punktas nustato, jog pastato buto ar kitų patalpų savininkui <...> iki Taisyklių įsigaliojimo priklausantys karšto vandens skaitikliai, kurių metrologinė patikra nepasibaigusi, perduodami (parduodami) karšto vandens teikėjų nuosavybėn. Vartotojui atsisakius perduoti (parduoti) karšto vandens skaitiklį su galiojančia metrologine patikra, karšto vandens tiekėjas privalo įrengti savo karšto vandens skaitiklį (Taisyklių 175 p.). Įsigaliojus šioms Taisyklėms, karšto vandens vartotojams nuosavybės teise priklausančius karšto vandens skaitiklius prižiūri karšto vandens tiekėjai (Taisyklių 173 p.).

29Pagal ginčijamo akto priėmimo metu galiojantį teisinį reglamentavimą, šilumos tiekėjas iki 2010 m. lapkričio 1 d. privalėjo perimti vartotojams priklausiusių skaitiklių nuosavybę arba įrengti savo karšto vandens skaitiklį. Bet kuriuo atveju nuo 2010 m. lapkričio 1 d. karšto vandens vartotojams nuosavybės teise priklausančius karšto vandens skaitiklius bei savo įrengtus karšto vandens skaitiklius turi prižiūrėti karšto vandens tiekėjas.

30Teisėjų kolegija, remdamasi minėto teisinio reglamentavimo sistemine analize, daro išvadą, jog butuose esantys skaitikliai yra atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai. Byloje nustatyta, kad už karšto vandens tiekimą atsiskaitoma pagal šių prietaisų rodmenis (pareiškėjas pripažįsta skaitiklius, įrengtus ( - ), kaip atsiskaitymui už karštą vandenį naudojamą matavimo priemonę), todėl už jų įrengimą, techninės būklės užtikrinimą, matavimų tikslumą ir patikros organizavimą yra atsakingas šilumos tiekėjas – pareiškėjas.

31Pareiškėjas atkreipia dėmesį į Šilumos ūkio įstatymo bei Taisyklių pakeitimus, pagal kuriuos nuo 2011 m. lapkričio 1 d. pareiškėjas formaliai nebegali būti karšto vandens tiekėju. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad ginčijamas Aktas priimtas 2011 m. rugpjūčio 9 d. Šiuo Aktu pareiškėjas įpareigotas ištaisyti pažeidimus, padarytus iki apeliaciniame skunde nurodomų teisės aktų pakeitimų įsigaliojimų. Todėl nagrinėjamu atveju pareiškėjo nurodomi teisės aktai nėra aktualūs ir negali būti taikomi.

32Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino bei taikė teisės aktus, reguliuojančius ginčo santykius, bei faktines ginčo aplinkybes, priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, atitinkantį Administracinių bylų teisenos įstatymo 86 straipsnio reikalavimus ir suformuotą teismų praktiką. Todėl apeliacinis skundas netenkintinas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas.

33Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies punktu,

Nutarė

34Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus energija“ apeliacinį skundą atmesti.

35Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. vasario 13 d. sprendimą palikti nepakeistą.

36Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas UAB „Vilniaus energija“ (toliau – ir pareiškėjas) skundu... 5. Nurodė, kad Inspekcija 2011 m. liepos 20 d. atliko pareiškėjo Lietuvos... 6. Atsakovas Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyrius... 7. Teigė, kad Akto nurodymai buvo priimti vadovaujantis teisinę metrologiją bei... 8. II.... 9. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. vasario 13 d. sprendimu (t.... 10. Teismas nurodė, kad tikrinto namo butuose įrengti karšto vandens skaitikliai... 11. Darė išvadą, jog kadangi pareiškėjas nėra ( - ) namo... 12. III.... 13. Pareiškėjas UAB „Vilniaus energija“ apeliaciniu skundu (t. II, b. l.... 14. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Teismas... 15. Atsakovas Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyrius... 16. Atsiliepime į apeliacinį skundą teigia, kad pirmos instancijos teismas... 17. Teisėjų kolegija... 18. IV.... 19. Byloje ginčas kilo dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos privalomo nurodymo,... 20. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundą tenkino iš dalies –... 21. Pareiškėjas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu,... 22. Pažymėtina, kad tinkamas faktinių aplinkybių vertinimas bei teisės... 23. Šilumos ūkio įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi numatyta, kad karšto vandens... 24. Šilumos ūkio įstatymo 28 straipsnio 2 dalies 2 punktu nustatyta šilumos ir... 25. Šilumos ūkio įstatymo 16 straipsnio 1 dalis numato, kad šilumos tiekėjas... 26. Taisyklių 8 punktas nustato, kad atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas... 27. Nagrinėjamu atveju vartotojų butuose esantys karšto vandens apskaitos... 28. Taisyklių 174 punktas nustato, jog pastato buto ar kitų patalpų savininkui... 29. Pagal ginčijamo akto priėmimo metu galiojantį teisinį reglamentavimą,... 30. Teisėjų kolegija, remdamasi minėto teisinio reglamentavimo sistemine... 31. Pareiškėjas atkreipia dėmesį į Šilumos ūkio įstatymo bei Taisyklių... 32. Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 33. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 34. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus energija“... 35. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. vasario 13 d. sprendimą... 36. Nutartis neskundžiama....