Byla II-47-422/2008
Dėl nutarimo panaikinimo

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėja Janina Vitunskienė, sekretoriaujant Rasai Tamašiūtei, dalyvaujant skundą padavusiam asmeniui G. K. , Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento atstovui Irenijui Kaluškevičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracininio teisės pažeidimo bylą pagal administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens G. K. skundą dėl nutarimo panaikinimo ir

Nustatė

22007 m. lapkričio 19 d. Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos nutarimu Nr. 014019 G. K. už administracinio teisės pažeidimo, numatyto LR ATPK 85 str. 4d., padarymą skirta administracinė nuobauda –atimta teisė medžioti 12 ( dvylikai) mėnesių su pažeidimo įrankio – lygiavamzdžio šautuvo Buhag Suhl, kal. 12 Nr. 6661 konfiskavimu.

3G. K. administracinė nuobauda skirta už tai, kad jis 2007 m. spalio 27 d. 11 val. 30 min. Kalvarijos savivaldybėje, Akmenynų seniūnijoje, Juodelių kaime, Kalvarijos savivaldybės medžiotojų klubo “Liubavas” medžioklės ploto vienete medžioklės metu uždraustu būdu, t.y. varant, sumedžiojo suaugusį stirnos patiną, šiais veiksmais pažeidė Medžioklės LR teritorijoje taisyklių, patvirtintų LR Aplinkos ministro 2000 06 27 įsakymu Nr. 258 17.1p. reikalavimus.

4G. K. prašė panaikinti nutarimą arba sušvelninti nuobaudą, jeigu teismas nustatytų, kad jis padarė pažeidimą. Nurodė, jog 2007 10 27 vyko medžioklė su varovais Juodelių km. Akmenynų sen. Kalvarijos savivaldybėje, medžioklei vadovavo D. A. . Apie 11.30 min. iš nendryno išbėgo stirnos jauniklis, jis šovė į jauniklį kelis kartus ir sužeidė. Stirnos jauniklis pasislėpė nendryne. Pasibaigus varymui, medžiotojas R. J. su keliais varovais nuėjo ieškoti sužeistos stirnos. Iš nendryno išbėgo stirna, į kurią šovė R. J. . Nurodė, jog jis nuėjęs į šovimo vietą ir radęs sužeistą smailiais ragais stirnos patiną, kad nesikankintų, nušovė, bet abejoja, kad nušovė tą žvėrį, kurį buvo prieš tai sužeidęs, mano, jog su juo buvo susidorota dėl to, kad jis yra neetatinis gamtos apsaugos aplinkos inspektorius, pateikdavo informaciją gamtos apsaugos inspekcijai apie pastebėtus pažeidimus, tai kėlė kitų medžiotojų nepasitenkinimą. Tuo atveju, jeigu teismas nustatytų jo pažeidimą, prašo nuobaudą sušvelninti, atsižvelgiant į tai, jog jis anksčiau nebaustas už aplinkos apsaugos pažeidimus, medžioja nuo 1971m, turi medžiotojo –selekcininko kvalifikaciją, šiuo metu yra onkologinis ligonis, neįgalus, mano, jog yra nubaustas per griežtai.

5Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento atstovas prašė skundą atmesti, nurodė, jog skundžiamas nutarimas pagrįstas, jį priimant buvo atsižvelgta į administracinės nuobaudos skyrimo reikalavimus, į pareiškėjo sveikatos būklę, todėl skirta minimali sankcijoje numatyta nuobauda. G. K. medžioklės metu su varovais sumedžiojo stirnos patiną, kuris buvo rastas nendryne, pažeidė Medžioklės taisyklių 17.1p., numatantį, jog nuo spalio 15 d. yra draudžiama medžioti stirnos patinus varymo būdu.

6Skundas atmestinas.

7Medžioklės LR teritorijoje taisyklių, patvirtintų LR Aplinkos ministro 2000 06 27 įsakymu Nr. 258 (2007 04 01 įst. red.) 17.1p. laikotarpiu nuo spalio 15 d. iki vasario 1d. draudžia medžioti varant suaugusius elninių žvėrių patinus.

8Medžioklė su varovais, kurioje dalyvavo 18 medžiotojų ir 6 varovai, Juodelių km. Akmenynų sen. Kalvarijos sav. vyko 2007 spalio 27d., t.y. tuo metu, kai pagal Medžioklės taisykles ( 17.1p) buvo draudžiama varymo būdu medžioti suaugusius elninių žvėrių patinus.

9Medžioklėje dalyvavę medžiotojai V. A. , D. A. , V. D. , R. J. , apklausti liudytojais, paaiškino, jog 2007 10 27 vyko planinė medžioklė su varovais, pirmo varymo metu iš nendryno išbėgo stirninas su ragais, į kurį šovė ir sužeidė G. K. , tačiau žvėris pasislėpė nendrėse. Pakartotinis varymas buvo suorganizuotas, siekiant surasti sužeistą žvėrį, jo metu G. K. nušovė stirniną su ragais, užpildė licenziją ir nušautą žvėrį pasiėmė. Šiuos liudytojų paaiškinimus patvirtina 2007 11 07 administracinio teisės pažeidimo protokolas, medžioklės shema, G. K. užpildyta licenzija Nr. 001663, iš kurios matyti, jog 2007 10 27 buvo sumedžiotas stirnos patinas, administracinėje byloje esantys medžiotojų paaiškinimai.

10Liudytojų V. A. , D. A. , V. D. , R. J. paaiškinimai nuoseklūs, prieštaravimų nenustatyta, jų išdėstytos aplinkybės atitinka nurodytas administracinio teisės pažeidimo protokole bei administracinėje byloje esamus medžiotojų paaiškinimus, todėl jais netikėti teismas neturi pagrindo.

11Pareiškėjas nurodė, jog abejoja, ar jis nušovė tą patį žvėrį, kuris po pirmo varymo sužeistas pasislėpė nendryne, tačiau iš esmės pripažįsta, jog trečio metu varymo nušovė sužeistą stirnos patiną, tai patvirtina jo skunde išdėstytos aplinkybės, administracinio pažeidimo protokole jo ranka padarytas įrašas, jog dėl padaryto pažeidimo gailisi ( adm. teisės pažeidimo byla, b.l.30 ), teismo posėdžio metu teigė, jog geriausiai viską matė medžiotojas J. S. . Minėtas asmuo tiek pirminiame, tiek papildomame paaiškinime (adm. b., b.l. 16, 20) nurodė, jog stirniną trečio varymo metu su smailais ragais nušovė G. K. .

12Pareiškėjas teismo posėdžio metu nurodė, jog stirniną nušovė R. J. , tačiau įrodymų, pagrindžiančių šią aplinkybę, nesurinkta. Apklaustas liudytoju R. J. paaiškino, jog trečio varymo metu jis šovė į viršų, kad išbaidytų sužeistą žvėrį, tai patvirtina jo paaiškinimas administracinio teisės pažeidimo byloje ( adm.b., b.l. 24), liudytojo V. D. parodymai. Šią aplinkybę paneigiančių įrodymų administracinėje byloje nėra.

13Visuma nustatytų aplinkybių ir įrodymų administracinėje byloje neginčijamai patvirtina, jog stirnos patinas buvo nušautas medžioklėje su varovais ( ne sėlinimo būdu), jį nušovė G. K. , nėra duomenų, jog su pareiškėju kokiu nors būdu buvo siekiama susidoroti, jog institucijos, priėmusios skundžiamą nutarimą, pareigūnas būtų daręs spaudimą, todėl šie pareiškėjo argumentai atmestini, kaip nepagrįsti.

14Pažeidimas pagal LR ATPK 85 str. 4d. kvalifikuotas teisingai. Administracinio teisės pažeidimo protokolas surašytas ir administracinio teisės pažeidimo byla išnagrinėta tam įgaliotų pareigūnų, nuobauda paskirta nepažeidžiant nuobaudos skyrimo terminų, norminio akto, numatančio atsakomybę už tokio administracinio teisės pažeidimo padarymą nustatytose ir jiems suteiktų įgaliojimų ribose.

15G. K. prašo tuo atveju, jei teismas nustatytų pažeidimą, taikyti jo atžvilgiu ATPK 301 str. ir paskirtą nuobaudą švelninti.

16ATPK 301 str. nuostatos taikytinos esant išimtinėms faktinėms aplinkybėms, kurios neatsietinos nuo pažeidėjo asmenybės, jo turtinės ar socialinės padėties, kurių buvimas ATPK 301 str. taikymo aspektu leidžia daryti išvadą apie materialinės teisės normos sankcijos taikymo šiam pažeidėjui neatitikimą teisingumo ir protingumo kriterijams.

17Pareiškėjas teismui pateikė skundą, kuriuo iš esmės ginčijo pažeidimą, todėl negalima pripažinti, jog jis nuoširdžiai gailisi dėl jo padarymo ir nėra pagrindo šią aplinkybę laikyti jo atsakomybę lengvinančia.

18Į kitas jo nurodytas aplinkybes, o būtent, kad anksčiau nėra baustas už analogiškus pažeidimus, kad yra ligotas, neįgalus, yra atsižvelgta institucijos pareigūno, skiriant minimalią sankcijoje už šį pažeidimą numatytą nuobaudą.

19Įvertinus teisės pažeidimo pobūdį, pažeidėjo asmenybę, nesant išimtinių faktinių duomenų, kurie leistų spręsti apie atsakomybės taikymo neatitikimą teisingumo ir protingumo kriterijams, pareiškėjui taikyti ATPK 301 str. nuostatas ir skirti švelnesnę negu įstatymo numatytą nuobaudą nėra teisinio pagrindo.

20Kadangi ginčijamas nutarimas teisėtas ir pagrįstas, paliekamas nepakeistas. Skundas atmestinas.

21Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 124 str. 1d.1p.,

Nutarė

222007 m. lapkričio 19 d. Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos nutarimą Nr. 014019, kuriuo G. K. už administracinio teisės pažeidimo, numatyto LR ATPK 85 str.4d., padarymą skirta administracinė nuobauda –atimta teisė medžioti 12 ( dvylikai) mėnesių su pažeidimo įrankio – lygiavamzdžio šautuvo Buhag Suhl, kal. 12 Nr. 6661 konfiskavimu, palikti nepakeistą ir skundo nepatenkinti.

23Nutartis per 10 dienų nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėja Janina Vitunskienė,... 2. 2007 m. lapkričio 19 d. Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento... 3. G. K. administracinė nuobauda skirta už tai, kad jis 2007 m. spalio 27 d. 11... 4. G. K. prašė panaikinti nutarimą arba sušvelninti nuobaudą, jeigu teismas... 5. Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento atstovas prašė skundą... 6. Skundas atmestinas.... 7. Medžioklės LR teritorijoje taisyklių, patvirtintų LR Aplinkos ministro 2000... 8. Medžioklė su varovais, kurioje dalyvavo 18 medžiotojų ir 6 varovai,... 9. Medžioklėje dalyvavę medžiotojai V. A. , D. A. , V. D. , R. J. , apklausti... 10. Liudytojų V. A. , D. A. , V. D. , R. J. paaiškinimai nuoseklūs,... 11. Pareiškėjas nurodė, jog abejoja, ar jis nušovė tą patį žvėrį, kuris... 12. Pareiškėjas teismo posėdžio metu nurodė, jog stirniną nušovė R. J. ,... 13. Visuma nustatytų aplinkybių ir įrodymų administracinėje byloje... 14. Pažeidimas pagal LR ATPK 85 str. 4d. kvalifikuotas teisingai. Administracinio... 15. G. K. prašo tuo atveju, jei teismas nustatytų pažeidimą, taikyti jo... 16. ATPK 301 str. nuostatos taikytinos esant išimtinėms faktinėms aplinkybėms,... 17. Pareiškėjas teismui pateikė skundą, kuriuo iš esmės ginčijo pažeidimą,... 18. Į kitas jo nurodytas aplinkybes, o būtent, kad anksčiau nėra baustas už... 19. Įvertinus teisės pažeidimo pobūdį, pažeidėjo asmenybę, nesant... 20. Kadangi ginčijamas nutarimas teisėtas ir pagrįstas, paliekamas nepakeistas.... 21. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 124 str. 1d.1p.,... 22. 2007 m. lapkričio 19 d. Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento... 23. Nutartis per 10 dienų nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama...