Byla I-655-38/2009
Dėl sprendimo dalies ir rašto panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Petro Viščinio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Jūros Marijos Strumskienės ir Audriaus Bakavecko, sekretoriaujant Redai Martynaitytei, dalyvaujant pareiškėjui E. B., atsakovo atstovei Agnei Karalienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo E. B. skundą atsakovui Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui AB Lietuvos radijo ir televizijos centras dėl sprendimo dalies ir rašto panaikinimo ir

Nustatė

2pareiškėjas savo skundu prašo panaikinti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2008 m. spalio 9 d. sprendimo Nr. KS-72 „Dėl V. Š.“ nutariamosios dalies 2 punktą. Taip pat prašo panaikinti atsakovo 2008 m. spalio 15 d. raštą Nr. S-1170-(2.5) „Dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų“, kurį VTEK įvardina kaip rekomendaciją.

3Skunde pareiškėjas nurodo, kad Vyriausioji tarnybinės etikos komisija 2008 10 09 priėmė sprendimą Nr. KS-72 „Dėl V. Š.“. Sprendimo nutariamojoje dalyje 2 punkte yra nuspręsta „...pateikti rekomendacijas AB Lietuvos radijo ir televizijos centro generaliniam direktoriui A. V. dėl Centro Juridinio skyriaus vadovo pareigybės aprašyme nustatyto etiško profesinių pareigų atlikimo principo laikymosi“. Atsakovas, priėmęs sprendimą pateikti minėtas rekomendacijas, 2008 10 15 raštu Nr. S-1170-(2.5) „Dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų“ kreipėsi į AB Lietuvos radijo ir televizijos centro generalinį direktorių ir pateikė minėtame sprendime minimas dviprasmiškas ir neteisėtas rekomendacijas. Pareiškėjo nuomone, ginčijamas sprendimas ir raštas – rekomendacija yra tiesiogiai su juo susiję.

4Pareiškėjas nuo 2004 metų dirba AB Lietuvos radijo ir televizijos centre pagal neterminuotą darbo sutartį, sudarytą vadovaujantis Darbo kodeksu, dirbo juriskonsultu. Nuo 2005 metų pareiškėjas buvo paskirtas Juridinio skyriaus viršininku ir juo dirbo pagal neterminuotą darbo sutartį iki 2008 m. spalio 30 d. Pareiškėjo nuomone, kadangi jis ginčijamo VTEK sprendimo priėmimo metu nedirbo valstybinėje tarnyboje, todėl nepatenka į Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo apibrėžtą asmenų sąrašą, kaip asmuo, kuriam turėtų būti taikomi šie įstatymai. Pareiškėjo nuomone, atsakovas, priimdamas ginčijamą sprendimą ir AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui pateikdamas raštą – rekomendaciją ta dalimi, kuria pasisakoma apie pareiškėją, viršijo savo kompetenciją, todėl šio sprendimo nutariamosios dalies 2 punktas yra naikintinas, o minėtas raštas yra naikintinas (atšauktinas).

5Savo atsiliepime į skundą atsakovas prašo administracinę bylą nutraukti (b.l 39-41). Atsiliepime nurodoma, kad Komisija netyrė Centro Juridinio skyriaus vadavo – pareiškėjo – veikos atitikties Įstatymo nuostatoms, jo atžvilgiu neatliko jokių veiksmų, nepriėmė sprendimų. Komisijos 2008 10 09 priimto sprendimo Nr. KS-72 rezoliucinės dalies 2 punkte numatyta pateikti rekomendacijas būtent Centro vadovui. Sprendime nebuvo vertinama pareiškėjo veikla.

6Atsakovo nuomone, Komisijos sprendimo revoliucinės dalies 2 punktas bei Raštas neturėjo sukelti teisinių pasekmių pareiškėjui. Centro vadovui pateikta rekomendacija (Komisijos nuomonė), priešingai nei Komisijos priimtas sprendimas dėl asmens, dirbančio valstybinėje tarnyboje, pati savaime nekonstatuoja darbo drausmės pažeidimo fakto, kuriuo remiantis galima būtų su asmeniu nutraukti darbo santykius. Tarp Komisijos pateiktos rekomendacijos ir vadovo sprendimo atleisti pareiškėją iš užimamų pareigų negali būti prejudicinio ryšio.

7Atsiliepime į skundą tretysis suinteresuotas asmuo AB Lietuvos radijo ir televizijos centras prašo pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą (b.l. 85-87). Atsiliepime nurodoma, kad VTEK rekomendacinio pobūdžio raštas buvo skirtas bendrovės vadovui ir negalėjo būti E. B. atleidimo iš darbo pagrindu, kadangi pareiškėjui dar iki minėtų VTEK rekomendacijų buvo taikytos kelios drausminės nuobaudos.

8Byla nutrauktina.

9Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsniu, administraciniai teismai sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje. Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 str. 1 d. numato, kad kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas.

10Pagal Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 22 straipsnio nuostatas, minėto įstatymo vykdymą kontroliuoja atitinkamų valstybės ar savivaldybių institucijų vadovai ar jų įgalioti asmenys, nepriklausoma Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, o taip pat kitos institucijos, jeigu tai numato institucijos veiklos tvarką nustatantis įstatymas. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Seimo 1999 06 10 nutarimu Nr. VIII-1223, 6 punktas patvirtina, kad svarbiausi Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos uždaviniai yra kontroliuoti, kaip valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys vykdo Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas bei rūpintis viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje tvarkos tobulinimu.

11Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo 20 straipsnis nustato, kad skųsti teismui Komisijos priimtus sprendimus gali tik suinteresuoti asmenys, kuriais laikomi asmenys, Komisijos sprendimais pripažinti pažeidusiais Įstatymo reikalavimus ir atitinkamų valstybės ar savivaldybių institucijų vadovai ar jų įgalioti atstovai, atsakingi už Įstatymo nuostatų vykdymą.

12Iš bylos medžiagos matyti, kad Vyriausioji tarnybinės etikos komisija netyrė Lietuvos radijo ir televizijos centro Juridinio skyriaus vadovo – pareiškėjo veikos atitikties Įstatymo nuostatoms, jo atžvilgiu neatliko jokių veiksmų, nepriėmė sprendimų. Skundžiamame Komisijos 2008 m. spalio 9 d. priimto sprendimo Nr. KS-72 rezoliucinės dalies 2 punkte numatyta pateikti rekomendacijas būtent Lietuvos radijo ir televizijos centro vadovui. Sprendime nebuvo vertinama pareiškėjo veikla. Komisija, kaip specialios kompetencijos kontrolės institucija, pateikė rekomendaciją asmeniui, kuris patenka į Įstatymo reguliavimo sritį ( 4 straipsnio 2 dalis) –akcinės bendrovės, kurios 100 procentų akcijų turi valstybė, vadovui A. V. dėl jo vadovaujamoje įmonėje susiklosčiusios situacijos.

13Nei skundžiamame sprendime, nei skundžiamame rašte – rekomendacijoje, nėra jokių imperatyvių ar kitokio pobūdžio nurodymų Lietuvos radijo ir televizijos centro direktoriui, kad būtų taikytos kokios nors drausminio poveikio priemonės pareiškėjui. Centro direktorius savo atsiliepime teismui nurodo, kad pareiškėjui drausminio poveikio priemonės buvo kelis kartus taikytos ir iki skundžiamų Komisijos sprendimo ir rašto-rekomendacijos ir kad pareiškėjas iš darbo buvo atleistas iš darbo vadovaujantis Darbo įstatymais, o ne Komisijos sprendimo ar rekomendacijos pagrindu. Pats pareiškėjas teismui paaiškino, kad jis Lietuvos radijo ir televizijos centro direktoriaus įsakymą dėl jam paskirtos drausminės nuobaudos panaikinimo yra apskundęs bendros kompetencijos teismui. Todėl šiame teisme ir bus iš esmės sprendžiamas pareiškėjui skirtos drausminės nuobaudos pagrįstumo klausimas.

14Teismas laiko, kad skundžiamas Komisijos priimtas sprendimas nėra susijęs su pareiškėjo teisėmis ar įstatymų saugomais interesais, nesukuria jam teisių ar pareigų. Negalima daryti išvados, kad ginčijamas sprendimas priimtas pareiškėjo atžvilgiu ar jam sukuria teisines pasekmes. Todėl darytina išvada, kad pareiškėjas neturi reikalavimo teisės. Esant šioms aplinkybėms, byla nutrauktina.

15Pareiškėjas, paduodamas skundą administraciniam teismui sumokėjo 100 Lt dydžio žyminį mokestį (b.l. 2). Nutraukus administracinę bylą, kai ji nenagrinėtina teisme, grąžinamas sumokėtas žyminis mokestis. Tai numato Administracinių bylų teisenos įstatymo 42 straipsnio 1 dalies 4 punktas. Todėl pareiškėjui sumokėtas žyminis mokestis grąžintinas.

16Remiantis išdėstytais motyvais ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ABTĮ 102 str. 1-2d.d., 42 str. 1 d. 4 p.,

Nutarė

17administracinę bylą pagal pareiškėjo E. B. skundą atsakovui Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai, trečiasis suinteresuotas asmuo AB Lietuvos radijo ir televizijos centras, dėl sprendimo ir rašto panaikinimo, nutraukti.

18Pareiškėjui E. B. grąžinti 100 (šimto) litų žyminį mokestį.

19Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo gali būti atskiruoju skundu skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai