Byla I-131-386/2013
Dėl įpareigojimo pateikti informaciją

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimutės Jokubauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Dalios Gumuliauskienės, Eglės Kiaurakytės, dalyvaujant teismo posėdžių sekretorei Renatai Šarkauskienei, pareiškėjo Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Klaipėdos miesto profesinių organizacijų susivienijimo atstovui advokatui H. M. ir Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Klaipėdos miesto profesinių organizacijų susivienijimo Stasio Šimkaus konservatorijos Švietimo darbuotojų profesinės organizacijos pirmininkei V. M., atsakovės Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos atstovams direktorei L. J. ir advokatui D. K., 2013 m. kovo 7 d. išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjo Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Klaipėdos miesto profesinių organizacijų susivienijimo skundą atsakovei Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijai dėl įpareigojimo pateikti informaciją,

Nustatė

2Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2012-10-26 nutartimi (b. l. 3-4) priimtas pareiškėjo Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Klaipėdos miesto profesinių organizacijų susivienijimo (toliau – ir pareiškėjas) skundas (b. l. 5-6) atsakovei Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijai (toliau – ir atsakovė, konservatorija), kuriuo prašoma:

3- pripažinti atsisakymą pateikti informaciją, įformintą 2012-09-19 atsakovės raštu Nr.S-239, neteisėtu;

4- įpareigoti atsakovę pateikti darbuotojų tarifinį sąrašą;

5- priteisti iš atsakovės visas patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurias patvirtinančius dokumentus pateiks vėliau.

6Pareiškėjas nurodo, kad yra Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo nustatyta tvarka įsteigta profesinė sąjunga, kuri savo veikloje vadovaujasi Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Klaipėdos miesto profesinių organizacijų susivienijimo įstatais (toliau – ir Įstatai). Teigia, kad nuo 2008-02-24 konservatorijoje veikia Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Klaipėdos miesto profesinių organizacijų susivienijimo padalinys - Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos Švietimo darbuotojų profesinė organizacija (toliau – ir profesinė organizacija), kuri buvo įsteigta Įstatų pagrindu ir remiantis Įstatų 4.1 punktu yra venas iš profesinės sąjungos struktūrinių lygmenų.

7Skunde teigiama, kad profesinės organizacijos atstovams kilo įtarimų, jog konservatorijoje, nesant ekonominio būtinumo, priimami nauji darbuotojai, o vėliau šiems darbuotojams pavedama atlikti darbą, kurį iki tol tinkami atliko kiti darbuotojai. Tokiu būdu be teisinio pagrindo mažinamas darbo krūvis kitiems darbuotojams, o kartu ir jų atlygis už darbą. Be to, kilo įtarimų, kad darbo krūvis labiausiai mažinamas profesinei organizacijai priklausantiems darbuotojams.

8Pareiškėjas teigia, kad 2012-09-12 profesinės organizacijos pirmininkė V. M. kreipėsi į konservatorijos vadovę L. J., prašydama suteikti informaciją apie pirmojo pusmečio pedagogams skirtų valandų tarifikaciją. Pareiškėjas konkretizuoja, kad informacija šiame ginče įvardijama, kaip tarifikacija yra Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011-07-18 įsakymu Nr.V-1315 patvirtinto Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 2 punkte nurodytas dokumentas, t. y. tarifinis sąrašas - dokumentas, kuriame nurodomi mokytojai, pateikiami duomenys apie jų darbo stažą, išsilavinimą, kvalifikacinę kategoriją, paskirtą darbo krūvį ir nurodomi kiti teisės aktuose nustatyti duomenys, kurių reikia darbo užmokesčiui apskaičiuoti.

9Nurodo, kad 2012-09-19 konservatorijos vadovė raštu Nr. S-239 nurodė, kad 2012-09-19 Metodinės tarybos, Mokyklos tarybos, profesinės sąjungos ir administracijos pasitarime pedagogai, nepriklausantys profesinei organizacijai, balsuodami išreiškė savo kategorišką nuomonę, kad jie nesutinka, jog jų tarifikacijos būtų pateikiamos profesinei organizacijai. Anot pareiškėjo, toks atsakovės atsisakymas teikti informaciją yra neteisėtas.

10Pareiškėjas nurodo, kad teisės aktuose numatytą atsakovės pareigą pateikti pareiškėjos prašytą informaciją pripažįsta ir teismų praktika. Teigia, kad 2012-09-19 atsakovės rašte minimi subjektai - Metodinė taryba, Mokyklos taryba nelaikytini darbuotojų atstovais ir jiems nesuteikiama teisė spręsti viso darbuotojų kolektyvo vardu dėl informacijos teikimo profesinei organizacijai. Darbuotojų kolektyvo susirinkimas taip pat nebuvo šaukiamas, nėra tokio susirinkimo protokolo, neaišku, kokiais būdais ir kokie darbuotojai buvo kviečiami į šį 2012-09-19 susirinkimą, todėl atsakovė neturėjo pagrindo atsisakyti suteikti prašomą informaciją.Pareiškėjas mano, jog atsakovė neturi teisinio pagrindo atsisakyti suteikti prašomą informaciją.

11Pareiškėjas teigia, kad profesinė sąjunga atlieka dvejopo pobūdžio funkcijas - yra jos narių ir viso darbuotojų kolektyvo atstovė. Minėti kilę įtarimai dėl atsakovės vykdomos veiklos yra susiję su profesinės sąjungos bei kitų darbuotojų galimai pažeidžiamomis teisėmis, neteisėtai priimant bei perskirstant darbo krūvį, o pasitvirtinus įtarimams, kad darbo krūvio mažinimą lemia narystė profesinėje sąjungoje, tai gali būti traktuojama, kaip trukdymas profesinių sąjungų veiklai, už kurį yra baudžiama pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą. Nurodo, kad kilę įtarimai yra susiję su profesinės sąjungos atstovaujamų asmenų darbo, ekonominiais ir socialiniais interesais bei teisėmis, todėl sudaro pagrindą profesinei organizacijai šias aplinkybes išsiaiškinti ir priimti atitinkamą sprendimą dėl atstovaujamųjų teisių gynimo.

12Pareiškėjas pažymi, kad atsakovės akivaizdus bandymas išvengti pateikti prašomą informaciją tik padidina įtarimus minėtomis aplinkybėmis, nes profesinės organizacijos siekis - gavus prašomą informaciją patikrinti, ar nėra pažeidinėjami profesinės organizacijos narių bei kitų įstaigos darbuotojų interesai ir jokių kitų tikslų profesinė organizacija neturi, tretieji asmenys su šia informacija supažindinti nebūtų.

13Pareiškėjas atkreipia dėmesį, kad prašoma pateikti informacija, nors ir nėra vien tik apie profesinės sąjungos narius, tačiau nuo to, kaip paskirstomas darbo krūvis kitiems darbuotojams, tiesiogiai priklauso profesinės organizacijos narių teisinė padėtis, todėl negavus visų įmonės darbuotojų tarifinio sąrašo, pareiškėjas neturės galimybės įgyvendinti pagrindinės savo funkcijos - ginti atstovaujamųjų asmenų teises ir teisėtus interesus - t. y., bus sudarytos kliūtys profesinei organizacijai vykdyti savo veiklą.

14Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovai prašo skundą tenkinti pilnai.

152012-11-22 Klaipėdos apygardos administraciniame teisme gautas atsakovės Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos atsiliepimas (b. l. 32-35), kuriame nurodoma, jog atsakovė nesutinka su skundo reikalavimais ir prašo jį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

16Atsiliepime atsakovė nurodo, kad į ją kreipėsi profesinės organizacijos pirmininkė V. M. 2012-09-12 raštu, kuriame prašoma pateikti konservatorijos 2012-2013 mokslo metų pirmojo pusmečio pedagogams skirtų valandų tarifikaciją, o skundu prašoma teismo įpareigoti atsakovę pateikti konservatorijos darbuotojų tarifinį sąrašą. Teigia, kad Lietuvos Respublikos teisės aktai nenumato 2012-09-12 rašte nurodyto dokumento „valandinė tarifikacija“, todėl toks dokumentas pareiškėjui ir nebuvo pateiktas.

17Atsakovė teigia, kad profesinės organizacijos pirmininkė V. M. 2012-09-12 rašte nenurodė. koks bus surinktų duomenų panaudojimo tikslas, kokių konkrečių duomenų yra prašoma iš atsakovės, taip pat nenurodyta, kad profesinė sąjunga atstovauja savo narių interesams ir duomenys yra renkami siekiant ginti jų teises, todėl mano, kad atsakovė pagrįstai nepateikė informacijos apie visus konservatorijos darbuotojus, jų darbo užmokestį, darbo valandas ir kt.

18Atsakovė paaiškina, kad gavusi 2012-09-12 raštą, direktorė L. J. apklausė konservatorijos darbuotojus, ar jie sutiktų, kad būtų atskleista informacija apie jų gaunamą darbo užmokestį profesinės organizacijos pirmininkei V. M. ir 2012-09-19 raštu Nr.S-239 nurodė, kad Metodinės tarybos, Mokyklos tarybos, profesinės sąjungos ir administracijos pasitarimo, kuris įvyko 2012-09-19 metu pedagogai, nepriklausantys profesinei organizacijai, balsuodami išreiškė savo kategorišką nuomonę, kad jie nesutinka, jog jų tarifikacijos, t.y. žinios apie jų gaunamą darbo užmokestį būtų atskleistos profesinei organizacijai.

19Atsakovė teigia, kad 2012-11-06 vyko konservatorijos švietimo darbuotojų susitikimas (dalyvavo ir profesinės sąjungos pirmininkė V. M.) su Lietuvos Respublikos švietimo ministerijos atstovu vyriausiuoju specialistu A. V. Susitikimo metu paaiškėjo, kad profesinės organizacijos pirmininkė V. M. prašo tik tarifinio sąrašo išrašo apie bendrojo fortepijono pedagogų darbo valandas, o ne visų atsakovės darbuotojų tarifinio sąrašo, kaip nurodyta pateiktame skunde. Nurodo, kad 2012-11-07 dieną V. M. buvo perduotas tarifinio sąrašo išrašas apie pedagogams nustatytas kontaktines valandas. Be to, atsakovė teigia, kad 2012-11-06 vykusio susitikimo metu, paaiškėjo, kad profesinė sąjunga siekia nustatyti, ar ne per mažai valandų dirba tik bendrojo fortepijono mokytojos Z. Ž. ir V. B. Pažymi, kad šioms darbuotojoms ir profesinės sąjungos pirmininkei informacija, bendrojo fortepijono grupės mokytojų darbo krūviai, valandų tarifai yra žinomi, šie asmenys, aktyviai dalyvauja svarstant bendrojo fortepijono mokytojų darbo krūvius, sprendžia apie jų sudarymo ir nustatymo principus.

20Atsakovė mano, kad pareiškėjos skundas yra neteismingas Klaipėdos apygardos administraciniam teismui. Pareiškėjos reikalavimai, susiję dėl įpareigojimo pateikti informaciją, yra teismingi bendros kompetencijos teismui.

21Teismo posėdžio metu atsakovės atstovai prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

22Konstatuojama:

23Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 18 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad apygardos administracinis teismas yra pirmoji instancija administracinėms byloms, nurodytoms šio įstatymo 15 straipsnyje, kai pareiškėjas ar atsakovas yra teritorinis valstybinio administravimo ar savivaldybių administravimo subjektas, išskyrus bylas, nurodytas šio įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 6, 7, 11 ir 12 punktuose.

24Pagal ABTĮ 15 straipsnio 1 dalį administraciniai teismai sprendžia bylas dėl vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimų ir šios komisijos kreipimųsi dėl tarnybos santykių su valstybės tarnautojais nutraukimo (6 punktas); seimo kontrolieriaus kreipimosi (pareiškimo) dėl tarnybos santykių su valstybės tarnautojais nutraukimo (7 punktas); viešųjų įstaigų, įmonių ir nevyriausybinių organizacijų, turinčių viešojo administravimo įgaliojimus, priimtų sprendimų ir veiksmų viešojo administravimo srityje teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus (11 punktas); visuomeninių organizacijų, bendrijų, politinių partijų, politinių organizacijų ar asociacijų priimtų bendro pobūdžio aktų teisėtumo (12 punktas).

25Pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 2 straipsnio 4 dalį viešojo administravimo subjektas – valstybės institucija ar įstaiga, savivaldybės institucija ar įstaiga, pareigūnas, valstybės tarnautojas, valstybės ar savivaldybės įmonė, viešoji įstaiga, kurios savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, asociacija, šio įstatymo nustatyta tvarka įgalioti atlikti viešąjį administravimą. Analogiškai nustatyta ir ABTĮ 2 straipsnio 4 dalyje. Pagal VAĮ 2 straipsnio 1 dalį viešasis administravimas – įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojama viešojo administravimo subjektų veikla, skirta įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti: administracinių sprendimų priėmimas, įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolė, įstatymų nustatytų administracinių paslaugų teikimas, viešųjų paslaugų teikimo administravimas ir viešojo administravimo subjekto vidaus administravimas. Analogiškai nustatyta ir ABTĮ 2 straipsnio 1 dalyje. Pagal VAĮ 2 straipsnio 18 dalį viešoji paslauga – valstybės ar savivaldybių kontroliuojamų juridinių asmenų veikla teikiant asmenims socialines, švietimo, mokslo, kultūros, sporto ir kitas įstatymų numatytas paslaugas. Įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka viešąsias paslaugas gali teikti ir kiti asmenys. Pagal VAĮ 2 straipsnio 20 dalį viešųjų paslaugų teikimo administravimas – viešojo administravimo subjektų veikla nustatant viešųjų paslaugų teikimo taisykles ir režimą, steigiant viešąsias įstaigas arba išduodant leidimus teikti viešąsias paslaugas kitiems asmenims, taip pat viešųjų paslaugų teikimo priežiūra ir kontrolė.

26Pareiškėjas iškeltoje administracinėje byloje yra Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Klaipėdos miesto profesinių organizacijų susivienijimas, o atsakove – Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija.

27Atsakovė atsiliepime į pareiškėjo skundą nurodė, jog konservatorijos įstatuose nurodyta, kad Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija yra valstybinė mokykla (5 straipsnis), jos paskirtis bendrasis ugdymas, muzikinis ugdymas, meninis ugdymas, neformalus švietimas (10 straipsnis). Konservatorijos veiklos sritis - švietimas, pagrindinė veiklos rūšis - vidurinis mokymas (nuostatų 14 straipsnis, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 2 straipsnio 10 dalis). Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija, nevykdo viešojo administravimo funkcijų, nėra valstybinio administravimo subjektas, savivaldybių administravimo subjektas, t.y. subjektas įgaliotas atlikti viešąjį administravimą.

28Be to, atsakovė atsiliepime nurodė, kad jeigu pareiškėjas mano, jog atsakovė Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija yra viešojo administravimo subjektas, tai pagal ABTĮ 18 straipsnio 2, 3 dalis pareiškėjas pirmiausia turėjo skundą paduoti administracinių ginčų nagrinėjimo komisijai ar kitai išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismine tvarka institucijai ir tik po to administraciniam teismui. Padarė išvadą, kad pareiškėjas nesilaikė tokio pobūdžio ginčų ikiteisminio nagrinėjimo tvarkos, imperatyviai nustatytos minimoje aukščiau teisės normoje. Tačiau nurodė, kad mano, jog pareiškėjo reikalavimai, dėl įpareigojimo pateikti informaciją, yra teismingi bendros kompetencijos teismui.

29Pagal ABTĮ 16 straipsnio 1 dalį administraciniai teismai nesprendžia bylų, kurios yra priskirtos Konstitucinio Teismo kompetencijai, taip pat bylų, priskirtų bendrosios kompetencijos arba kitiems specializuotiems teismams.

30Teismo posėdžio metu nebuvo pareikštos nei pareiškėjo Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Klaipėdos miesto profesinių organizacijų susivienijimo, nei atsakovės Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos atstovų nuomonės klausimu dėl šios bylos teismingumo.

31Pažymėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų 101 straipsnio 1 punktą, jeigu byla nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai, išskyrus atvejus, kai byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui, teismas nutraukia bylą. Pagal ABTĮ 70 straipsnio 1 dalies 2 punktą, kai paaiškėja, kad byla buvo priimta teismo žinion pažeidžiant priskirtinumo atitinkamiems teismams taisykles, teismas perduoda bylą nagrinėti kitam teismui.

32Iškilus abejonei dėl bylos priskirtinumo administraciniam teismui, tikslinga kreiptis į Specialiąją teisėjų kolegiją dėl bylos teismingumo nustatymo, remiantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsniu.

33Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 105 straipsnio 1 dalimi, 106 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

34kreiptis per Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą į Specialiąją teisėjų kolegiją ginčams dėl administracinės bylos teismingumo tarp bendrosios kompetencijos teismo ir administracinio teismo dėl bylos Nr. I-131-386/2013 teismingumo klausimo išsprendimo.

35Nutarties nuorašus išsiųsti bylos šalims, jų atstovams.

36Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2012-10-26 nutartimi (b. l. 3-4)... 3. - pripažinti atsisakymą pateikti informaciją, įformintą 2012-09-19... 4. - įpareigoti atsakovę pateikti darbuotojų tarifinį sąrašą;... 5. - priteisti iš atsakovės visas patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurias... 6. Pareiškėjas nurodo, kad yra Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų... 7. Skunde teigiama, kad profesinės organizacijos atstovams kilo įtarimų, jog... 8. Pareiškėjas teigia, kad 2012-09-12 profesinės organizacijos pirmininkė V.... 9. Nurodo, kad 2012-09-19 konservatorijos vadovė raštu Nr. S-239 nurodė, kad... 10. Pareiškėjas nurodo, kad teisės aktuose numatytą atsakovės pareigą... 11. Pareiškėjas teigia, kad profesinė sąjunga atlieka dvejopo pobūdžio... 12. Pareiškėjas pažymi, kad atsakovės akivaizdus bandymas išvengti pateikti... 13. Pareiškėjas atkreipia dėmesį, kad prašoma pateikti informacija, nors ir... 14. Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovai prašo skundą tenkinti pilnai.... 15. 2012-11-22 Klaipėdos apygardos administraciniame teisme gautas atsakovės... 16. Atsiliepime atsakovė nurodo, kad į ją kreipėsi profesinės organizacijos... 17. Atsakovė teigia, kad profesinės organizacijos pirmininkė V. M. 2012-09-12... 18. Atsakovė paaiškina, kad gavusi 2012-09-12 raštą, direktorė L. J. apklausė... 19. Atsakovė teigia, kad 2012-11-06 vyko konservatorijos švietimo darbuotojų... 20. Atsakovė mano, kad pareiškėjos skundas yra neteismingas Klaipėdos apygardos... 21. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovai prašo skundą atmesti kaip... 22. Konstatuojama:... 23. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir... 24. Pagal ABTĮ 15 straipsnio 1 dalį administraciniai teismai sprendžia bylas... 25. Pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir... 26. Pareiškėjas iškeltoje administracinėje byloje yra Lietuvos švietimo... 27. Atsakovė atsiliepime į pareiškėjo skundą nurodė, jog konservatorijos... 28. Be to, atsakovė atsiliepime nurodė, kad jeigu pareiškėjas mano, jog... 29. Pagal ABTĮ 16 straipsnio 1 dalį administraciniai teismai nesprendžia bylų,... 30. Teismo posėdžio metu nebuvo pareikštos nei pareiškėjo Lietuvos švietimo... 31. Pažymėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų 101... 32. Iškilus abejonei dėl bylos priskirtinumo administraciniam teismui, tikslinga... 33. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 34. kreiptis per Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą į Specialiąją... 35. Nutarties nuorašus išsiųsti bylos šalims, jų atstovams.... 36. Nutartis neskundžiama....