Byla eAS-305-525/2020
Dėl aktų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Ramūno Gadliausko ir Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Druskininkų savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2020 m. kovo 4 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos D. P. skundą atsakovui Druskininkų savivaldybės administracijai dėl aktų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėja D. P. kreipėsi į Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmus su skundu, prašydama įpareigoti Druskininkų savivaldybės administraciją per 20 darbo dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išnagrinėti Druskininkų savivaldybės administracijai 2019 m. liepos 25 d. pateiktą pareiškėjos 2019 m. liepos 24 d. prašymą išduoti dokumentų kopijas.

6Pareiškėja 2020 m. vasario 6 d. vykusio teismo posėdžio metu atsisakė skundo ir pateikė pareiškimą, kuriame prašė bylą nutraukti, kadangi atsakovas geruoju patenkino jos reikalavimą 2019 m. lapkričio 4 d. priimdamas sprendimą Nr. S12-3184.

7Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai 2020 m. vasario 13 d. nutartimi nutraukė administracinę bylą, o šalių prašymus dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo paskyrė nagrinėti rašytinio proceso tvarka 2020 m. kovo 4 d. 15.00 val.

8II.

9Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai 2020 m. kovo 4 d. nutartimi priteisė pareiškėjai iš atsakovo 342,41 Eur bylinėjimosi išlaidų, grąžino jai 7,50 Eur žyminio mokesčio permoką, o atsakovo prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo atmetė.

10Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pareiškėja 2019 m. spalio 13 d. kreipėsi į teismą su patikslintu skundu dėl Druskininkų savivaldybės administracijos įpareigojimo išnagrinėti jos 2019 m. liepos 24 d. prašymą išduoti dokumentų kopijas. Druskininkų savivaldybės administracija 2019 m. lapkričio 4 d. raštu Nr. S12-3184 išnagrinėjo pareiškėjos 2019 m. liepos 24 d. prašymą, t. y. prašymas buvo išnarinėtas po pareiškėjos kreipimosi į teismą dienos. Atsižvelgdamas į tai, teismas vertino, kad pareiškėja turi teisę reikalauti išlaidų atlyginimo Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 40 straipsnio 2 dalyje nustatytu pagrindu.

11Teismas, vertindamas atsakovo argumentus, kad bylinėjimosi išlaidų atsiradimą lėmė netinkamas pareiškėjos procesinis elgesys, nes vietoj pakartotinio kreipimosi su prašymu į atsakovą, ji kreipėsi į teismą, nustatė, jog pareiškėja 2019 m. liepos 25 d. Druskininkų savivaldybės administracijai pateikė 2019 m. liepos 24 d. prašymą išduoti dokumentų kopijas. Druskininkų savivaldybės administracija 2019 m. rugpjūčio 8 d. raštu Nr. S12E-41 informavo ją, kad prašymą persiunčia nagrinėti pagal kompetenciją NŽT Druskininkų skyriui. NŽT Druskininkų skyrius 2019 m. rugsėjo 13 d. raštu Nr. 50SD-1812-(14.50.92.) informavo pareiškėją, kad nagrinėti jos 2019 m. liepos 24 d. prašymą pagal kompetenciją turi Druskininkų savivaldybės administracija.

12Teismas vertino, kad byloje nėra nustatyta, jog šalių procesinis elgesys bylos nagrinėjimo eigoje buvo netinkamas, kad jos savo procesinėmis teisėmis naudojosi nesąžiningai ar jomis piktnaudžiavo. Aplinkybė, jog pareiškėja, gavusi NŽT Druskininkų skyriaus 2019 m. rugsėjo 13 d. raštą Nr. 50SD-1812-(14.50.92.), apsisprendė kreiptis tiesiogiai teismą dėl Druskininkų savivaldybės administracijos veiksmų, o ne pakartotinai kreiptis į atsakovą, nesudaro pagrindo jos procesinį elgesį vertinti kaip netinkamą ir nesąžiningą. Teismas pabrėžė, kad atsakovas, 2019 m. lapkričio 4 d. priimdamas sprendimą, iš esmės pripažino, jog pareiškėjos skunde reiškiamas reikalavimas yra pagrįstas, todėl neturi esminės reikšmės aplinkybės, kokie vidiniai motyvai paskatino atsakovą tai padaryti, bei tai, ar pareiškėja turėjo teisę pakartotinai kreiptis į atsakovą su prašymu išduoti jai reikalingus dokumentus.

13Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes ir teisinį reglamentavimą, teismas sprendė, kad vadovaujantis ABTĮ 40 straipsnio 2 dalimi pareiškėjos prašymas dėl patirtų bylinėjimosi išlaidų yra pagrįstas, o atsakovas neturi teisės į bylos nagrinėjimo išlaidų atlyginimą. Teismas taip pat atkreipė dėmesį, kad atsižvelgiant į atsakovo, kaip atitinkamo viešojo administravimo subjekto, vidinius administravimo pajėgumus (veikia atskiras struktūrinis padalinys – Teisės ir personalo skyrius, kurio viena iš funkcijų – atstovauti Savivaldybei, Savivaldybės administracijai Lietuvos Respublikos teismuose) ir bylos pobūdį (byloje nebuvo keliama nauja teisinė problematika, galinti turėti reikšmingos įtakos pareiškėjos administravimo funkcijų vykdymui arba viešajam interesui, byla buvo tiesiogiai susijusi su jos vykdomomis funkcijomis), advokato pasitelkimas nebuvo būtinas.

14Spręsdamas klausimą dėl pareiškėjos prašymo priteisti bylinėjimosi išlaidas, teismas nustatė, kad pareiškėja, pateikdama teismui skundą, sumokėjo 30 Eur žyminį mokestį. Vadovaujantis ABTĮ 75 straipsnio 3 dalimi, atsižvelgiant į tai, kad skundas paduotas elektroninių ryšių priemonėmis, pareiškėja už skundą turėjo sumokėti 22,50 Eur, todėl būtent šią sumą pagal ABTĮ 34 straipsnį teismas pripažino pagrįstomis bylos nagrinėjimo išlaidomis. Žyminio mokesčio permoką (7,5 Eur) teismas grąžino pareiškėjai.

15Dėl pareiškėjos prašymo priteisti 300 Eur už advokatės teisinę pagalbą rengiant skundą, patikslintą skundą, pareiškimą dėl skundo atsisakymo ir prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo teismas pažymėjo, kad šios išlaidos neviršija Lietuvos advokatų tarybos pirmininko patvirtintose rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (toliau – ir Rekomendacijos) nustatytų maksimalių užmokesčio advokatui dydžių, todėl yra pagrįstos. Teismas taip pat priteisė pareiškėjai 19,91 Eur išlaidų, kurias pareiškėja patyrė kelionės į teismo posėdį metu.

16III.

17Atsakovas padavė atskirąjį skundą, kuriame prašo panaikinti Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2020 m. kovo 4 d. nutartį ir atmesti pareiškėjos prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo priteisimo.

18Atsakovas nurodo, kad teismas nepagrįstai sprendė, jog pareiškėjos skundu pareikštas reikalavimas buvo tenkintas atsakovui išnagrinėjus jos prašymą po kreipimosi į teismą dienos, dėl ko pareiškėja turi teisę reikalauti išlaidų atlyginimo pagal ABTĮ 40 straipsnio 2 dalį. Atsakovas nesutinka, kad šioje byloje jis geranoriškai patenkino pareiškėjos skundo reikalavimą, t. y. pareiškėjos 2019 m. liepos 24 d. prašymą išnagrinėjo po pareiškėjos patikslinto skundo priėmimo nagrinėti teisme. Atsakovas paaiškina, kad 2019 m. liepos 25 d. gavo pareiškėjos vardu pasirašytą 2019 m. liepos 24 d. prašymą išduoti dokumentų kopijas. Atsakovas, išanalizavęs ir įvertinęs šį prašymą, sprendė, kad jo nagrinėjimas nepriskirtinas atsakovo kompetencijai, todėl minėtą prašymą persiuntė NŽT Druskininkų skyriui ir apie tai informavo pareiškėją 2019 m. rugpjūčio 8 d. pranešimu. NŽT Druskininkų skyrius nepateikė atsakovui informacijos apie atsisakymą nagrinėti jai persiųstą pareiškėjos prašymą, to nepadarė ir pati pareiškėja, gavusi NŽT Druskininkų skyriaus 2019 m. rugsėjo 13 d. raštą Nr. 50SD-1812-(14.50.92), kuriuo atsisakyta nagrinėti jos prašymą ir pasiūlyta dėl prašomų dokumentų kreiptis į atsakovą. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, atsakovas mano, kad jis pagrįstai sprendė, jog pareiškėjos 2019 m. liepos 24 d. prašymas yra išnagrinėtas ir nėra pagrindo atlikti kokius nors kitus ar papildomus veiksmus, susijusius su šiuo pareiškėjos prašymu. Apie minėtąjį NŽT Druskininkų skyriaus 2019 m. rugsėjo 13 d. raštą atsakovas sužinojo tik 2019 m. spalio 23 d., kai gavo teismo nutartį apie priimtą nagrinėti pareiškėjos patikslintą skundą. Sužinojęs šią aplinkybę atsakovas pakartotinai išnagrinėjo pareiškėjos 2019 m. liepos 24 d. prašymą ir įstatyme nustatytu terminu, t. y. 2019 m. lapkričio 4 d., pateikė į jį atsakymą.

19Atsakovo nuomone, teismas nepagrįstai sprendė, kad šioje byloje nėra pagrindo taikyti ABTĮ 40 straipsnio 4 dalies nuostatas ir nukrypti nuo bendros bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklės. Atsakovo teigimu, tiek pareiškėjos, tiek atsakovo bylinėjimosi išlaidų atsiradimą šioje byloje įtakojo netinkamas pareiškėjos procesinis elgesys. Pareiškėja, gavusi NŽT Druskininkų skyriaus 2019 m. rugsėjo 13 d. raštą, dėl jai reikalingų dokumentų kopijų gavimo pakartotinai nesikreipė į atsakovą. Vietoj to, pareiškėja nesilaikydama efektyvumo, ekonomiškumo, operatyvumo, protingumo, pareigos sąžiningai naudotis savo teisėmis, neatsižvelgdama nei į minėtame NŽT Druskininkų skyriaus 2019 m. rugsėjo 13 d. rašte, nei į Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2019 m. spalio 7 d. nutartyje pateiktus siūlymus ir rekomendacijas dėl pakartotinio kreipimosi į atsakovą, kreipėsi tiesiogiai į teismą su šioje byloje nagrinėjamu skundu. Atsakovas sutinka, kad kreipimasis į teismą yra konstitucinė asmens teisė, tačiau šia teise, kaip ir visomis kitomis teisėmis, suinteresuotas asmuo turi naudotis sąžiningai ir ja nepiktnaudžiauti. Šiuo atveju, atsakovo įsitikinimu, yra pagrindas pripažinti, kad pareiškėjos procesinis elgesys nebuvo tinkamus.

20Atsakovas teigia, kad teismas netinkamai įvertino pareiškėjos pateiktų bylinėjimosi išlaidų pobūdį. Pareiškėja prašė priteisti iš atsakovo 180 Eur už skundo parengimą, tačiau šio skundo pirmosios instancijos teismas nepriėmė ir nenagrinėjo, kadangi buvo nustatyti jo trūkumai. Šioje byloje buvo nagrinėjamas patikslintas skundas, už kurio parengimą pareiškėja sumokėjo 60 Eur. Atsakovo nuomone, jam negali tekti 180 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo našta už nekorektiškai parengtą procesinį dokumentą, kuris nebuvo šios bylos nagrinėjimo dalykas. Teismas taip pat nepagrįstai priteisė pareiškėjai 19,91 Eur kuro išlaidų už vykimą į 2020 m. vasario 6 d. teismo posėdį. Atsakovas mano, kad pareiškėja skundo atsisakymą galėjo pateikti ne būtinai teismo posėdžio metu, ji tai galėjo padaryti per Lietuvos elektroninių paslaugų portalą „E.teismas.lt“, dėl ko ir išlaidos, susijusius su kelione į teismo posėdį, nėra būtinos.

21Atsakovo nuomone, teismas nepagrįstai atmetė jo prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo priteisimo. Pažymi, kad šiuo atveju byla buvo nutraukta ne todėl, jog atsakovas geruoju patenkino pareiškėjos skundą. Dėl nurodytų priežasčių bylos nutraukimas yra prilyginamas skundo atmetimui, todėl atsakovas įgijo teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

22Pareiškėja atsiliepime prašo atsakovo atskirąjį skundą atmesti ir Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2020 m. kovo 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

23Pareiškėja sutinka su teismo priimta nutartimi. Pažymi, kad atsakovas pateikė atsakymą į jos 2019 m. liepos 24 d. prašymą tik po skundo teismui pateikimo dienos. Druskininkų savivaldybės administracijai geruoju patenkinus pareiškėjos skundo reikalavimą, ji 2020 m. vasario 6 d. teismo posėdyje atsisakė patikslinto skundo. Pareiškėja mano, kad atsakovas nepagrįstai aplinkybę, jog Druskininkų savivaldybės administracija negalėjo pagal kompetenciją spręsti jos prašymo išduoti dokumentų kopijas, vertina kaip minėto prašymo išnagrinėjimą.

24Pareiškėja nurodo, kad vadovaujantis nustatytu teisinius reglamentavimu (Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnio 8 dalis, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 13 straipsnio 1 dalis) NŽT Druskininkų skyrius, gavęs Druskininkų savivaldybės administracijos persiųstą pareiškėjos 2019 m. liepos 24 d. prašymą išduoti dokumentų kopijas, turėjo persiųsti jį atgal Druskininkų savivaldybės administracijai su atitinkamu lydraščiu. Pareiškėja atkreipia dėmesį, kad atsakovas nepateikė įrodymų, jog NŽT Druskininkų skyrius nepersiuntė jos 2019 m. liepos 24 d. prašymo išduoti dokumentų kopijas atgal Druskininkų savivaldybės administracijai. Atsakovas taip pat nepateikė įrodymų, kad apie kompetenciją nagrinėti pareiškėjos 2019 m. liepos 24 d. prašymą išduoti dokumentų kopijas sužinojo tik iš asmeniškai pareiškėjai adresuoto kitos institucijos rašto. Pareiškėja mano, kad atsakovas neįrodė, jog ji (pareiškėja), veikdama pagal ABTĮ 29 straipsnio 2 dalį, elgėsi netinkamai (buvo neatidi, nerūpestinga ar pan.), kad ji neturėjo teisės pasinaudoti ABTĮ 23 straipsnio 1 dalyje asmenims suteikiama teise dėl viešojo administravimo subjekto vilkinimo atlikti veiksmus paduoti skundą administraciniam teismui.

25Pareiškėja teigia, kad atsakovo prašymas šioje byloje priteisti iš jos bylinėjimosi išlaidų atlyginimą neatitinka Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuotos praktikos. Pareiškėja nurodo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis, kuriose buvo anksčiau spręsti bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimai tarp pareiškėjos ir Druskininkų savivaldybės administracijos.

26Pareiškėja 2020 m. gegužės 5 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė papildomus paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad atsakovas įvykdė Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2020 m. kovo 4 d. nutartį ir atlygino jai 349,91 Eur (342,41 Eur +7,50 Eur = 349,91 Eur) bylinėjimosi išlaidų. Kadangi žyminio mokesčio permoka pareiškėjai iš atsakovo nebuvo priteista, pareiškėja 2020 m. gegužės 3 d. mokėjimo pavedimu grąžino Druskininkų savivaldybės administracijai 7,50 Eur. Pareiškėja taip pat pažymėjo, kad nesutinka su atsakovo reikalavimu atlyginti iš pareiškėjos jo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

27Teisėjų kolegija

konstatuoja:

28IV.

29Atskiruoju skundu ginčijamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2020 m. kovo 4 d. nutarties, kuria teismas priteisė pareiškėjai iš atsakovo 342,41 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, grąžino jai 7,50 Eur žyminio mokesčio permoką, o atsakovo prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo atmetė, teisėtumas ir pagrįstumas.

30Atsakovas atskirajame skunde teigia, kad pareiškėjos reikalavimas atsakovo nebuvo patenkintas geranoriškai, o buvo išnagrinėtas per įstatyme nustatytą terminą, iš teismo gautų dokumentų sužinojus apie NŽT Druskininkų skyriaus 2019 m. rugsėjo 13 d. raštą. Atsakovo nuomone, pareiškėjos procesinis elgesys nebuvo tinkamas, ji, gavusi NŽT Druskininkų skyriaus 2019 m. rugsėjo 13 d. raštą, turėjo pakartotinai kreiptis į atsakovą dėl jai reikalingų dokumentų kopijų gavimo, tačiau pareiškėja kreipėsi į teismą, dėl ko proceso šalys patyrė bylinėjimosi išlaidas.

31Teisėjų kolegija pirmiausiai pažymi, kad proceso šalių išlaidų atlyginimo klausimą reglamentuoja ABTĮ 40 straipsnis. Pagal ABTĮ 40 straipsnio 1 dalį proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos proceso šalies savo išlaidų atlyginimą.

32Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2013 m. rugpjūčio 29 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A662-2374/2013 pažymėjo, jog formuluotė „kurios naudai priimtas sprendimas“ – reiškia, kad išlaidos priteisiamos tai šaliai, kuri laimi bylą, t. y. kurios atžvilgiu priimtas teismo baigiamasis aktas yra palankus (patenkinti materialiniai reikalavimai). Be to, toks laimėjimas paprastai yra siejamas su kitos šalies veiksmų (neveikimo) neteisėtumo pripažinimu (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugpjūčio 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS822-485/2010). Taigi ABTĮ 40 straipsnio 1 dalis iš esmės atspindi administracinėje byloje vyraujančią bendrąją bylinėjimosi išlaidų paskirstymo proceso šalims taisyklę „pralaimėjęs moka“ (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 25 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-375/2008; 2013 m. kovo 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS552-238/2013; 2013 m. liepos 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-211/2013).

33Administracinių bylų teisenos įstatymas tiesiogiai nereglamentuoja bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tais atvejais, kai administracinė byla nutraukiama, išskyrus ABTĮ 40 straipsnio 2 dalį, kurioje numatyta, jog pareiškėjo teisė reikalauti išlaidų atlyginimo išlieka ir tuo atveju, kai pareiškėjas atsisako skundo (prašymo, pareiškimo) dėl to, kad atsakovas geruoju patenkina jo reikalavimą padavus skundą (prašymą, pareiškimą) teismui.

34Nagrinėjamu atveju pareiškėja prašė teismo įpareigoti Druskininkų savivaldybės administraciją per 20 darbo dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išnagrinėti Druskininkų savivaldybės administracijai 2019 m. liepos 25 d. pateiktą pareiškėjos 2019 m. liepos 24 d. prašymą išduoti dokumentų kopijas. Pareiškėja atsisakė skundo, kadangi Druskininkų savivaldybės administracija 2019 m. lapkričio 4 d. sprendimu Nr. S12-3184 išnagrinėjo jos 2019 m. liepos 24 d. prašymą išduoti dokumentų kopijas. Taigi pareiškėjos reikalavimas atsakovo buvo patenkintas po pareiškėjos patikslinto skundo priėmimo teisme dienos, todėl pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi pagrįstai sprendė, kad pareiškėja turi teisę reikalauti išlaidų atlyginimo, vadovaujantis ABTĮ 40 straipsnio 2 dalies nuostata. Atitinkamai pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai atmetė atsakovo prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo priteisimo iš pareiškėjos, nes teismo 2020 m. vasario 13 d. nutartis, kuria patenkintas pareiškėjos pareiškimas dėl skundo atsisakymo atsakovui geruoju patenkinus jos reikalavimą, ABTĮ 40 straipsnio 2 dalies nuostatų ir suformuotos teismų praktikos prasmes yra priimta pareiškėjos naudai.

35Teisėjų kolegijos nuomone, priešingai nei atskirajame skunde teigia atsakovas, pareiškėja neturėjo pareigos gavusi NŽT Druskininkų skyriaus 2019 m. rugsėjo 13 d. raštą dėl jai reikalingų dokumentų kopijų gavimo pakartotinai kreiptis į atsakovą. Pareiškėjos pasirinktas teisių gynimo būdas kreipiantis su skundu į teismą taip pat nepripažintinas netinkamu procesinius elgesiu, kaip atskirajame skunde teigia atsakovas. Šiame kontekste pažymėtina, kad administraciniame procese pareiškėjas sprendžia, ar kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynimo, ir tik jis turi teisę pasirinkti pažeistų teisių gynybos būdą bei nustatyti bylos nagrinėjimo dalyką. Pareiškėjo reikalavimas, kuris nurodomas skunde (ABTĮ 24 str. 2 d. 8 p.) ir išsprendžiamas teismo sprendimu bylą išnagrinėjus iš esmės (ABTĮ 86 str. 3 d., 87 str. 5 d. 1 p.), yra pareiškėjo pasirinktas materialinio teisinio pobūdžio teisių ir teisėtų interesų gynimo būdas. Šiuo atveju pareiškėja pasirinko savo teises ginti teisme, todėl tokia jos teisė negali būti apribota ar paneigta atsakovo teiginiais, jog pareiškėja dėl jai reikalingų dokumentų kopijų gavimo turėjo pakartotinai kreiptis į jį, o ne į teismą. Toks pareiškėjos pasirinkimas taip pat nepripažintinas kaip piktnaudžiavimas administraciniu procesu. Piktnaudžiavimu administraciniu procesu administracinis teismas gali pripažinti objektyviai nesąžiningą veikimą ar neveikimą, nukreiptą prieš ekonomišką, operatyvų ir teisingą bylos išnagrinėjimą ar išsprendimą. Sąžiningas naudojimasis procesinėmis teisėmis negali būti vertinamas kaip piktnaudžiavimas procesine teise. Nagrinėjamoje byloje nenustatyta, kad pareiškėja kreipdamasi į teismą piktnaudžiavo teisminės gynybos teise, todėl pirmosios instancijos teismui nebuvo pagrindo nesilaikyti ABTĮ 40 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nustatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių (ABTĮ 40 str. 4 d.).

36Įvertinusi pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartimi pareiškėjai priteistas bylinėjimosi išlaidas, teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su teismo išvada, kad pareiškėjos patirtos išlaidos buvo būtinos, pagrįstos ir realiai turėtos. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl patirtų išlaidų būtinumo, atsižvelgė į nagrinėjamu atveju svarbių aplinkybių visumą (į pareiškėjai suteiktų teisinių paslaugų pobūdį ir kompleksiškumą, į prašymo priteisti išlaidas turinį, į Rekomendacijose nustatytus maksimalius rekomenduojamus užmokesčio dydžius) ir išsamiai pasisakė dėl jų vertinimo. Atsakovo atskirojo skundo argumentai, kad teismas nepagrįstai priteisė pareiškėjai 180 Eur už skundo parengimą, kuriam teismo nutartimi buvo nustatyti trūkumai, taip pat teiginiai, jog pareiškėja pareiškimą dėl skundo atsisakymo galėjo pateikti per Lietuvos elektroninių paslaugų portalą „E.teismas.lt“, dėl ko nebūtų patyrusi 19,91 Eur kuro išlaidų už vykimą į 2020 m. vasario 6 d. teismo posėdį, nesudaro pagrindo vertinti, jog pirmosios instancijos teismo pareiškėjai priteistos bylinėjimosi išlaidos yra nepagrįstos, neprotingos ir nepriteistinos. Be to, atsakovas 2020 m. kovo 27 d. mokėjimo pavedimu atlygino pareiškėjai 342,41 Eur bylinėjimosi išlaidų, kas sudaro pagrindą spręsti, jog atsakovas pripažino pareiškėjos teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

37Apibendrindama išdėstytas aplinkybes ir padarytas išvadas, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino ir taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias bylinėjimosi išlaidų priteisimą, todėl atsakovo atskirasis skundas atmestinas, o Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2020 m. kovo 4 d. nutartis paliktina nepakeista.

38Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

39Atsakovo Druskininkų savivaldybės administracijos atskirąjį skundą atmesti.

40Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2020 m. kovo 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

41Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Druskininkų... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėja D. P. kreipėsi į Regionų apygardos... 6. Pareiškėja 2020 m. vasario 6 d. vykusio teismo posėdžio metu atsisakė... 7. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai 2020 m. vasario 13 d.... 8. II.... 9. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai 2020 m. kovo 4 d.... 10. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pareiškėja 2019 m. spalio 13 d.... 11. Teismas, vertindamas atsakovo argumentus, kad bylinėjimosi išlaidų... 12. Teismas vertino, kad byloje nėra nustatyta, jog šalių procesinis elgesys... 13. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes ir teisinį reglamentavimą, teismas... 14. Spręsdamas klausimą dėl pareiškėjos prašymo priteisti bylinėjimosi... 15. Dėl pareiškėjos prašymo priteisti 300 Eur už advokatės teisinę pagalbą... 16. III.... 17. Atsakovas padavė atskirąjį skundą, kuriame prašo panaikinti Regionų... 18. Atsakovas nurodo, kad teismas nepagrįstai sprendė, jog pareiškėjos skundu... 19. Atsakovo nuomone, teismas nepagrįstai sprendė, kad šioje byloje nėra... 20. Atsakovas teigia, kad teismas netinkamai įvertino pareiškėjos pateiktų... 21. Atsakovo nuomone, teismas nepagrįstai atmetė jo prašymą dėl bylinėjimosi... 22. Pareiškėja atsiliepime prašo atsakovo atskirąjį skundą atmesti ir... 23. Pareiškėja sutinka su teismo priimta nutartimi. Pažymi, kad atsakovas... 24. Pareiškėja nurodo, kad vadovaujantis nustatytu teisinius reglamentavimu... 25. Pareiškėja teigia, kad atsakovo prašymas šioje byloje priteisti iš jos... 26. Pareiškėja 2020 m. gegužės 5 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam... 27. Teisėjų kolegija... 28. IV.... 29. Atskiruoju skundu ginčijamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno... 30. Atsakovas atskirajame skunde teigia, kad pareiškėjos reikalavimas atsakovo... 31. Teisėjų kolegija pirmiausiai pažymi, kad proceso šalių išlaidų... 32. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija... 33. Administracinių bylų teisenos įstatymas tiesiogiai nereglamentuoja... 34. Nagrinėjamu atveju pareiškėja prašė teismo įpareigoti Druskininkų... 35. Teisėjų kolegijos nuomone, priešingai nei atskirajame skunde teigia... 36. Įvertinusi pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartimi pareiškėjai... 37. Apibendrindama išdėstytas aplinkybes ir padarytas išvadas, teisėjų... 38. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 39. Atsakovo Druskininkų savivaldybės administracijos atskirąjį skundą... 40. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2020 m. kovo 4 d.... 41. Nutartis neskundžiama....