Byla I-2778-95/2009
Dėl statybos leidimo ir sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Liudos Arlauskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Raimondo Blauzdžiaus ir Mefodijos Povilaitienės, sekretoriaujant Tatjanai Baškir, dalyvaujant pareiškėjos atstovei Žanetai Kubiliūtei, atsakovių atstovams Renaldui Viščiniui, Viliui Margeliui, Eglei Spudulytei ir Andriui Augustinavičiui, trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovams Danieliui Žepnickui ir Vaidutei Kalpokienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Litesko“ skundą atsakovams Druskininkų savivaldybės administracijai, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentui ir Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims UAB „Draugystės sanatorija“, UAB „Druskininkų dujos“, UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“, TEO LT, AB ir UAB „Druskininkų vandenys“dėl statybos leidimo ir sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3pareiškėja UAB „Litesko“ (toliau – pareiškėja, bendrovė, įmonė) su skundu (I t., b. l. 3-7) kreipėsi į teismą prašydama panaikinti Druskininkų nuolatinės statybos komisijos (toliau – Komisija) 2009-09-23 posėdžio protokole Nr. 168/09 priimtą sprendimą išduoti statybos leidimą pagal UAB „Draugystės sanatorija“ Katilinės kapitalinio remonto pastate 3G1P, esančio ( - ), Druskininkuose, projektą Nr. 0438-01-TP (toliau – Projektas) (toliau – Komisijos sprendimas) ir Druskininkų savivaldybės administracijos (toliau – atsakovė, Administracija) išduotą 2009-09-23 UAB „Draugystės sanatorija“ Statybos leidimą Nr. 111/09 (toliau – Statybos leidimas), taip pat priteisti iš atsakovų žyminį mokestį bei kitas bylinėjimosi išlaidas.

4Skunde nurodė, kad bendrovė vykdo centralizuotos šilumos energijos tiekimo veiklą įvairiuose Lietuvos miestuose pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos išduotą šilumos tiekimo licenciją. Pareiškėjos filialas „Druskininkų šiluma“ (toliau – filialas), kaip centralizuotos šilumos tiekimo inžinerinių tinklų valdytojas, yra Komisijos narys. 2009-09-09 vykusiame Komisijos posėdyje buvo nagrinėjamas UAB „Draugystės sanatorija“ pateiktas Projektas. Filialas, susipažinęs su pateiktu Projektu ir nustatęs, kad Projektas neatitinka 2009-07-08 išduoto Katilinės kapitaliniam remontui Projektavimo sąlygų reikalavimų ir Komisijos nuostatuose nurodytų teisės aktų, vadovaudamasis Nuostatų 12 p. nurodyta nario, neprivalančio dalyvauti komisijos posėdyje, teise dalyvauti komisijos posėdžiuose ir teikti pastabas, 2009-09-09 raštu pateikė pastabas dėl Projekto neatitikimo teisės aktams bei išduotom Projektavimo sąlygų sąvadui bei nepritarė statybos leidimo išdavimui. Statybos leidimo išdavimui taip pat nepritarė ir UAB „Druskininkų dujos“. 2009-09-16 Projektas vėl buvo pateiktas svarstyti 2009-09-23 Komisijos posėdyje. Dar kartą peržiūrėjusi Projektą ir UAB „Draugystės sanatorija“ Komisijos pirmininkui pateiktus papildomus paaiškinimus, pareiškėja nustatė, kad Projektas neatitinka Projektavimo sąlygų sąvado reikalavimų bei galiojančių teisės aktų, nes Projekte numatomi atlikti darbai/pakeitimai yra ne kapitalinis remontas, o katilinės rekonstrukcija. Statinių rekonstrukcijai keliami reikalavimai iš esmės skiriasi nuo statinių remontui keliamų reikalavimų, skiriasi šių statybos rūšių suderinimo/leidimų išdavimo procedūros, reikalingų dokumentų sąrašas ir kt. Pastabas bendrovė išdėstė 2009-09-23 rašte, kurį pateikė prieš posėdį. Pastabas taip pat pateikė ir UAB „Druskininkų dujos“. Tačiau, nepaisant to, kad tokiomis pat aplinkybėmis Komisija jau buvo priėmusi sprendimą neišduoti statybos leidimo, o taip pat neatsižvelgiant į dviejų Komisijos narių išdėstytas pastabas, Komisija priėmė sprendimą išduoti statybos leidimą ir dar tą pačią dieną atsakovė išdavė Statybos leidimą. Tvirtino, kad pareiškėjai nebuvo pateikti jokie argumentai ar pagrindimai, dėl kokių priežasčių nėra atsižvelgiama į pateiktas pastabas. Tik vėliau, t. y. su protokolu buvo pateiktas Komisijos pirmininko priimto sprendimo pagrindimas, kuriame buvo nurodyta, dėl ko priimant sprendimą neatsižvelgiama į pateiktas pastabas, t. y., kad tiek įmonės, tiek UAB „Druskininkų dujos“ dalyvavimas, svarstant Projektą, nėra privalomas, nes nėra subjektais, nustatančias statiniui projektavimo sąlygas, įrašomas į projektavimo sąlygų sąvadą, taip pat, kad buvo gautas visų Komisijos narių, kurių dalyvavimas, svarstant Projektą, yra privalomas pritarimas išduoti statybos leidimą. Tačiau minėtame rašte nebuvo aptartos ar apsvarstytos pateiktos pastabos, nepateikta jokių argumentų, kad pastabos yra nepagrįstos. Mano, kad Komisijos pirmininko pagrindimas prieštarauja pačios Komisijos praktikai ir priimtiems sprendimams. Atkreipė dėmesį, kad esant tokioms pačioms aplinkybėms, 2009-09-09 vykusiame posėdyje dėl to pačio Projekto buvo priimtas sprendimas statybos leidimo neišduoti. Laiko, kad Komisija, priimdama 2009-09-23 sprendimą išduoti statybos leidimą UAB „Draugystės sanatorija“ katilinės kapitaliniam remontui, nevykdė jai teisės aktais priskirtos pareigos, t. y. nevertino ir visiškai neatsižvelgė, kad vadovaujantis Statybos įstatymu, Projekte numatomi atlikti darbai/pakeitimai yra ne kapitalinis katilinės remontas, kaip tai buvo nurodyta Projektavimo sąlygų sąvade, o jos rekonstrukcija. Projektas ir jame numatyti darbai neatitinka 2009-07-08 išduotų Katilinės kapitaliniams remontui Projektavimo sąlygų sąvado. Projekte yra numatyta įrengti ir prijungti naują šilumokaitį karštam vandeniui ruošti, t. y. numatyta rekonstruoti UAB „Draugystės sanatorija“ pastatų karšto vandens inžinerines sistemas. Dėl tokių sąlygų į filialą niekas niekada nesikreipė, o tai reiškia, kad pateiktas svarstyti Projektas neatitinka Projektavimo sąlygų sąvado, prieštarauja galiojantiems teisėms aktams, ir akivaizdžiai skirtas rekonstruoti pastato karšto vandens sistemas. Taigi, Komisijos sprendimas išduoti statybos leidimą pagal Projektavimo sąlygų sąvado neatitinkantį bei prieštaraujantį teisės aktams Projektą, pažeidžia galiojančius teisės aktus ir yra neteisėtas. Neteisėto sprendimo pagrindu išduotas Statybos leidimas taip pat laikytinas neteisėtu ir naikintinu.

5Teismo posėdyje pareiškėjos atstovė patvirtino skunde išdėstytus argumentus, skundą palaikė ir prašė jį tenkinti visiškai. Nurodė, kad UAB „Draugystės sanatorija“ yra prijungta prie centralizuotos šilumos sistemos, teikiama šiluma karšto vandens gamybai. Teikiamos šilumos pajėgumų sumažinimas gali sąlygoti šilumos tinklų rekonstravimo būtinybę, t. y. sumažėjus šilumos kiekiui, reikės rekonstruoti šilumos tinklus. Pagal galiojančius teisės aktus, rekonstrukcija turi būti derinama su šilumos tiekėju, o su pareiškėja nebuvo derinta (žr. teismo posėdžio protokolą).

6Atsakovė Druskininkų savivaldybės administracija su pateiktu skundu nesutiko ir prašė pareiškėjos UAB „Litesko“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

7Atsiliepime į skundą (II t., b. l. 65-66) nurodė, kad šio ginčo atveju Administracijos veiksmai nėra skundžiami, todėl mano, kad ji nėra tinkamas atsakovas. Pareiškėja nesutinka su Komisijos sprendimu. Vadovaujantis Statybos įstatymo 23 str. 10 d., Komisiją sudaro savivaldybės taryba iš teritorijų planavimo ir stalinio projektavimo sąlygas parengusių inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkų (naudotojų), institucijų bei savivaldybės atstovų, turinčių įgaliojimus priimti sprendimus Statybos įstatymo nustatytais klausimais. Atsakovė savivaldybės tarybos sudarytos Komisijos darbe nedalyvauja. Statybos leidimą, gavęs Komisijos sprendimą, išduoda arba neišduoda, savivaldybės administracijos direktorius kaip savivaldybės vykdomoji institucija, o ne kaip Administracijos vadovas.

8Teismo posėdyje atsakovės atstovai patvirtino atsiliepime išdėstytus motyvus, su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad nei pareiškėja skunde, nei jos atstovė teismo posėdyje nenurodė, kokios jos konkrečiai teisės ir teisėti interesai skundžiamais aktais yra pažeisti. Netgi panaikinus skundžiamus aktus, pareiškėjos teisių apimtis nei padidėtų, nei sumažėtų. Pažymėjo, kad katilinės remontas yra jau atliktas, katilinė šiuo metu jau veikia (žr. teismo posėdžio protokolą).

9Atsakovė Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos su pateiktu skundu nesutiko ir prašė pareiškėjos UAB „Litesko“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

10Atsiliepime į skundą (II t., b. l. 45-47) nurodė, kad Komisijos veikloje dalyvauja centrų, kurie yra ne tarnybos struktūriniai padaliniai, bet savarankiški juridiniai asmenys, valstybės tarnautojai. Tarnybos valstybės tarnautojai nedalyvauja Komisijos veikloje, neišduoda teritorijų planavimo sąlygų, nenustato statinio projektavimo sąlygų, nevertina statinio projekto sprendinių ir pan., todėl, mano, kad atsakovu ginčo atveju turėtų būti Alytaus visuomenės sveikatos centras. Centro valstybės tarnautojai pagal kompetenciją dalyvauja statybų valstybinės priežiūros procese, siekdami užtikrinti, kad statinys ar jo dalis būtų pastatytas laikantis visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Vykdydami šias funkcijas centrų valstybės tarnautojai dalyvauja nustatant projektavimo sąlygas, vertinant statinio projekto sprendinius, Komisijos veikloje priimant sprendimus dėl statybos leidimo išdavimo. Alytaus visuomenės sveikatos centro Druskininkų skyriaus vedėjas ir vyriausioji specialistė parengė statinio projektavimo sąlygas visuomenės sveikatos saugai užtikrinti. Techninio projekto sąlygose nurodė konkrečius reikalavimus, visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančius teisės aktus, kuriais vadovaujantis turi būti rengiamas Projektas. Alytaus visuomenės sveikatos centro Druskininkų skyrius gavęs reikalingus dokumentus (jų kopijas), pagal kompetenciją įvertino, ar statinio projektas atitinka teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus statybos sklypo tvarkymo reikalavimus bei išduotas techninio projekto sąlygas ir parengė Statinio projektavimo dokumentų vertinimo pažymą, kurioje konstatavo, kad pateikti statinio projektavimo dokumentai atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų nustatytus reikalavimus. Alytaus visuomenės sveikatos centro Druskininkų skyriaus vedėjas, dalyvaudamas Komisijos posėdžiuose, vadovavosi minėtoje pažymoje suformuluota išvada ir pritarė parengtam statinio projektui. Pažymėjo, kad centrų valstybės tarnautojai, dalyvaujantys Komisijų veikloje, pagal savo kompetenciją atlieka statinio projekto vertinimą, išduoda statinio projektavimo sąlygas, siekdami užtikrinti, kad statinys būtų pastatytas laikantis visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir būtų užtikrinta saugi asmenų gyvenamoji aplinka, tačiau nevertina, ar projekte numatomi atlikti darbai yra kapitalinis katilinės remontas, ar jos rekonstrukcija bei kitų su centro kompetencija nesusijusių reikalavimų.

11Teismo posėdyje atsakovės atstovai patvirtino atsiliepime išdėstytus argumentus, su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (žr. teismo posėdžio protokolą).

12Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas atsiliepime į skundą (II t., b. l. 60-61) nurodė, kad projekto atitikimo projektavimo sąlygų sąvadui vertinimas, Komisijos veiklos vertinimas, sąvokų „kapitalinis remontas“, „rekonstrukcija“ atitikimo Statybos įstatymui vertinimas nėra priskirtas Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento kompetencijai. Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas, pagal jam priskirtą kompetenciją rengia aplinkosaugines projektavimo sąlygas, t. y. išvadą dėl statinio projekto aplinkos apsaugos dalies rengimo. Parengus statinio projekto dalį aplinkos apsauga, departamentas įvertina, ar įvykdytos aplinkosauginės projektavimo sąlygos, esamą aplinkos būklę, planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai ir numatytas priemones šiam poveikiui sumažinti bei teikia išvadą Komisijai. Kai departamento atstovas nedalyvauja Komisijos posėdyje, išvada segama prie jos protokolo.Departamentas, išnagrinėjęs UAB „Draugystės sanatorija“ Projekto dalį „Aplinkos apsauga“ ir įvertinęs, kad aplinkosauginės sąlygos įvykdytos, 2009-08-27 raštu neprieštaravo statybos leidimo išdavimui. Techninio projekto dalyje „Aplinkos apsauga“ buvo įvertintas esamų katilų keitimas naujais, kūrenamais kieto kuro granulėmis bei naujo dūmtraukio statyba. Departamento priimta išvada yra teisėta ir teisinga, todėl nekeistina.

13Į teismo posėdį atsakovo atstovas neatvyko, apie teismo posėdžio laiką ir vietą buvo pranešta nustatyta tvarka, todėl byla išnagrinėta atstovui nedalyvaujant (II t., b. l. 104).

14Tretysis suinteresuotas asmuo TEO LT, AB atsiliepime į skundą (II t., b. l. 43) nurodė, kad Administracijos kreipimusi į bendrovę su prašymu paskirti atsakingą asmenį dalyvauti Komisijos darbe, yra įgalioję S. B.. Paskirtas bendrovės atstovas patikrina, ar pateiktoje geodezinėje topografinėje medžiagoje yra ryšių komunikacijos ir ar jos teisingai atvaizduotos. Mano, kad pareiškėjos skundas trečiojo suinteresuoto asmens teisių bei interesų neįtakoja.

15Į teismo posėdį trečiojo suinteresuoto asmens atstovas neatvyko, apie teismo posėdžio laiką ir vietą buvo pranešta įstatymo nustatyta tvarka, todėl byla išnagrinėta atstovui nedalyvaujant (II t., b. l. 106).

16Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Druskininkų vandenys“ su pateiktu skundu nesutiko ir prašė pareiškėjos UAB „Litesko“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

17Atsiliepime į skundą (II t., b. l. 51-52) nurodė, kad UAB „Druskininkų vandenys“, kaip centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo inžinerinių tinklų valdytojas, yra Komisijos narys. Bendrovė turi reikalavimo teisę siekti, kad statybos leidimai būtų išduodami teisės aktų nustatyta tvarka. 2009-09-23 vykusiame Komisijos posėdyje buvo pakartotinai nagrinėjamas UAB „Draugystės sanatorija“ pateiktas Projektas. UAB „Druskininkų vandenys“, susipažinusi su pateiktu Projektu ir nustačiusi, kad Projektas atitinka Projektavimo sąlygų sąvado reikalavimus, pritarė statybos leidimo išdavimui. Pažymėjo, kad tik du Komisijos nariai iš 8 narių nepritarė statybos leidimo išdavimui.Tą pačią dieną šio sprendimo pagrindu Administracija išdavė UAB Statybos leidimą. Atkreipė dėmesį, kad UAB „Druskininkų vandenys“ pritarė Projektui, nes nenustatė jokių kliūčių tam nepritarti: pateiktame techniniame projekte numatoma remontuoti katilinė buvo pradėta eksploatuoti dar iki Druskininkų savivaldybės tarybai 2003-09-19 sprendimu patvirtinant Druskininkų miesto šilumos ūkio specialųjį planą. Statybos leidimas išduotas katilinės kapitaliniam remontui, paskirtis tiekti šilumos ir karšto vandens gamybą bei tiekimą pastatams, šiuo atveju vandentiekio ir nuotekų vamzdynai nekeičiami, todėl įmonės interesai dėl šių pokyčių, remontuojant katilinę, išlieka nepasikeitę, pritarimas yra formalus veiksmas, nes nėra subjektu, nustatančiu projektavimo sąlygas. Mano, kad Komisijos sprendimas teisėtas, todėl jį ir jo pagrindu priimtą Statybos leidimą, panaikinti yra netikslinga.

18Į teismo posėdį trečiojo suinteresuoto asmens atstovas neatvyko, apie teismo posėdžio laiką ir vietą buvo pranešta įstatymo nustatyta tvarka, todėl byla išnagrinėta atstovui nedalyvaujant (II t., b. l. 109).

19Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Druskininkų dujos“ su pateiktu skundu sutiko ir prašė pareiškėjos UAB „Litesko“ skundą tenkinti visiškai.

20Atsiliepime į skundą (II t., b. l. 74-77) nurodė, kad UAB „Druskininkų dujos“ kaip Druskininkų miesto dujų sistemos (inžinerinių tinklų) savininkė (valdytoja) yra Komisijos narė. 2009-09-Projektas pakartotinai buvo pateiktas Komisijai svarstyti 2009-09-23 susirinkime. Dar kartą peržiūrėjusi Projektą, UAB „Druskininkų dujos“ pateikė raštą, kuriame išdėstė priežastis, dėl kurių nesutinka, kad UAB „Draugystės sanatorija“ būtų išduotas statybos leidimas pagal pateiktą Projektą. UAB „Draugystės sanatorija“ išdavimui nepritarė ir UAB „Litesko“ filialas „Druskininkų šiluma“. Tačiau į dviejų Komisijos narių nepritarimą, pagrįstą raštu išdėstytais argumentais, nebuvo atsižvelgta ir statybos leidimas išduotas. Tvirtino, kad Projektas neatitinka galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, todėl statybos leidimas vykdyti statybos darbus pagal šį Projektą negalėjo būti išduotas. Projektas ir jame numatyti darbai neatitinka Projektavimo sąlygų sąvado, nes Projekte numatyti darbai yra ne katilinės kapitalinis remontas, o rekonstrukcija. Remiantis Druskininkų savivaldybės tarybos 2007-08-29 sprendimų patvirtintų Komisijos nuostatų 25 p., jei Komisija, priimdama sprendimą, neatsižvelgia į neprivalančių dalyvauti Komisijos narių pastabas, tuomet prie jos protokolo turi būti pridedamas Komisijos pirmininko raštiškas pagrindimas, dėl ko į minėtas pastabas nebuvo atsižvelgta. Pastebėjo, kad Komisijos pirmininko pateiktame pagrindime sprendimas išduoti statybos leidimą grindžiamas tuo, kad UAB „Druskininkų dujos“ ir pareiškėjos filialo „Druskininkų šiluma“ dalyvavimas svarstant Projektą nėra privalomas, nes jie nėra subjektai, nustatantys minėtam statiniui projektavimo sąlygas, įrašomas į projektavimo sąlygų sąvadą, taip pat, kad visų Komisijos narių, kurių dalyvavimas yra privalomas, pritarimas išduoti statybos leidimą gautas. Tačiau visiškai nepasisakyta dėl svarbiausio tiek UAB „Druskininkų dujos“, tiek pareiškėjos raštuose nurodyto argumento, kad Projekte numatyti darbai nėra katilinės kapitalinis remontas, bet jos rekonstrukcija, todėl pateiktas Projektas neatitinka teisės aktų reikalavimų. Kadangi pagrindime nebuvo pateikta jokių argumentų, kad Projektas atitinka normatyvinių statybos techninių dokumentų, projektavimo sąlygų sąvado reikalavimus, o UAB „Druskininkų dujos“ ir pareiškėjos pastabos dėl Projekto neatitikimo teisės aktams yra nepagrįstos, todėl mano, kad Komisijoje Projektas nebuvo tinkamai ir išsamiai išanalizuotas ir įvertintas prieš priimant sprendimą išduoti statybų leidimą.

21Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens atstovas patvirtino atsiliepime išdėstytus motyvus, su skundu sutiko ir prašė jį tenkinti visiškai. Nurodė, kad šiuo metu UAB „Druskininkų dujos“ UAB „Draugystės sanatorija“ dujų netiekia (žr. teismo posėdžio protokolą).

22Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Draugystės sanatorija“ su pateiktu skundu nesutiko ir prašė pareiškėjos UAB „Litesko“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

23Atsiliepime į skundą (I t., b. l. 107-110) nurodė, kad UAB „Draugystės sanatorija“ 2002 m. pagal 2002-04-19 išduotą leidimą vykdyti statybos darbus, rekonstravo esamą Šilumos punktą ir įrengė vietinę katilinę adresu, esančią ( - ), Druskininkuose, kūrenamą kietu kuru. Katilinė į eksploataciją įvesta 2002-08-02 (šilumai ir karštam vandeniui ruošti). Projektas buvo suderintas su tuometinės įmonės „Druskininkų šilumos tinklai“ vadovais. Šiuo metu pareiškėjos filialas „Druskininkų šiluma“ ir UAB „Druskininkų dujos“ priklauso tai pačiai įmonei UAB „Litesko“. Akcentavo, kad pareiškėja, gindama savo finansinius monopolistinius interesus, jau ne pirmą kartą prieštarauja bendrovės siekiams suremontuoti vietinę katilinę. UAB „Draugystės sanatorija“ nuo 2008 m. siekia suremontuoti vietinę katilinę. Dar 2007 m. sanatorija buvo parengusi projektą rekonstruoti šią katilinę, pakeičiant kietą kurą į dujinį. Tačiau UAB „Litesko“ katilinės rekonstrukcijos projektui keičiant kuro rūšį prieštaravo, motyvuodama, kad nėra reikiamo dujų kiekio, nors iš tiesų dujų kiekis buvo pakankamas, buvo išduotas leidimas dujotiekio tiesimui, atlikti darbai, dujotiekis priduotas. UAB „Draugystės sanatorija“, rūpindamasi jai priklausančiais statiniais, parengė naują katilinės kapitalinio remonto projektą, nekeičiant kuro rūšies, nedidinant pralaidumo, nestatant naujų statinių. UAB „Draugystės sanatorija“ pateikė prašymą katilinės kapitalinio remonto statybos leidimui gauti. UAB „Druskininkų dujos“ ir UAB „Druskininkų šiluma“ pateikė Komisijai analogiškus raštus, kuriuose išdėstė visiškai nepagrįstus motyvus, kodėl prieštarauja statybos leidimo išdavimui. UAB „Draugystės sanatorija“ 2009-09-16 raštu pateikė Komisijai paaiškinamąjį raštą į UAB „Druskininkų šiluma“ ir UAB „Druskininkų dujos"“pateiktas pastabas. Taip pat pateikė prašymą gauti katilinės kapitalinio remonto statybos leidimą, kuris ir buvo išduotas. Pareiškėja, kaip monopolistinio energetinio ūkio savininkė, daro nuolatines kliūtis projekto įgyvendinimui, siekdama sau komercinės finansinės naudos: neleisti sanatorijos vietinėje katilinėje atlikti kapitalinį remontą ir taip priversti UAB „Draugystės sanatorija“ pirkti šilumą. Kad bus tiekiamas karštas vanduo buvo numatyta dar 2002 m. projekte, suderinta 2002 m. su tuo metu buvusia įmone „Druskininkų šilumos tinklai“. Pabrėžė, kad įrengti naują statinio atskirą inžinierinę sistemą – naują šilumokaitį leistina pagal STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, VII d. 10.11 p. Atkreipė dėmesį, kad UAB „Draugystės sanatorija“ jokių darbų, kuriems reikalingas statybos leidimas, nevykdė. UAB „Draugystės sanatorija“ parengtiems projekto darbams atlikti iš viso nereikalingas statybos leidimas. Druskininkų mieste šilumos ir dujų ūkiuose UAB „Litesko“ užima dominuojančią padėtį ir yra vienintelė šilumos ir dujų tiekėja. Ši įmonė Druskininkų mieste dirba be konkurencijos. Dominuojantis monopolistas UAB „Litesko“ trukdo pagrįstą konkurenciją, nors valstybės nuostata plačiau naudoti vietinį kurą yra įtvirtinta 2007-11-20 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio pakeitimo įstatymo 1 str. nuostatose. Pagal to paties įstatymo 2 str. 1 d., aprūpinimo šiluma sistema-organizacinis-techninis ūkio kompleksas, skirtas gaminti ir tiekti šilumą vartotojams, valdomas šilumos tiekėjo ir susidedantis iš šilumos perdavimo tinklo bei vieno ar daugiau prie tinklo prijungtų šilumos gamintojų. Šiai įstatymo nuostatai UAB „Litesko“ taip pat akivaizdžiai prieštarauja, norėdama išlikti vienintele monopolistine šilumos gamintoja mieste.

24Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens atstovė patvirtino atsiliepime išdėstytus argumentus, su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (žr. teismo posėdžio protokolą).

25Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ atsiliepimo į pareiškėjos skundą nepateikė, trečiojo suinteresuoto asmens atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio laiką ir vietą buvo pranešta įstatymo nustatyta tvarka, todėl byla išnagrinėta atstovui nedalyvaujant (II t., b. l. 108).

26Skundas netenkintinas.

27Byloje ginčas kilo dėl Druskininkų savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos (toliau – Komisija) 2009-09-23 protokolo Nr. 168/09 (toliau – Komisijos protokolas) ir Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-09-23 statybos leidimo Nr. 111/09 (toliau – Statybos leidimas) teisėtumo bei pagrįstumo.

28Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 3 str. 2 d. reglamentuojama, kad teismas nevertina ginčijamo administracinio akto bei veiksmų (ar neveikimo) politinio ar ekonominio tikslingumo požiūriu, o tik nustato, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas įstatymas ar kitas teisės aktas, ar administravimo subjektas neviršijo kompetencijos, taip pat ar aktas (veika) neprieštarauja tikslams bei uždaviniams, dėl kurių institucija buvo įsteigta ir gavo atitinkamus įgaliojimus.

29Byloje esantys rašytiniai įrodymai tvirtina, kad Komisija, susidedanti iš Komisijos pirmininko ir kitų Komisijos narių, tarp jų pagal Komisijos pirmininko nurodymą privalančių dalyvauti (pateikti nuomonę raštu) Komisijos darbe, vadovaudamasi savivaldybės tarybos 2007-08-29 sprendimu Nr. T -152 patvirtintais Komisijos nuostatais ir savivaldybės tarybos 2007-08-29 sprendimu Nr. T-152 patvirtintu darbo reglamentu, patikrino statytojo (užsakovo) pateiktą statinio projektą (katilinės kapitalinis remontas pastate 3G1P, ( - ), Druskininkai. Statinio paskirtis-šilumos ir karšto vandens gamyba ir tiekimams pastatams) ir priėmė sprendimą išduoti statybos leidimą (I t., b. l. 136-138). Kaip matyti iš Komisijos protokolo, statybos leidimo išdavimui pritarė Komisijos pirmininkas, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, statinio projektavimo sąlygas nustačiusių institucijų (subjektų) atstovai: Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento atstovas, Visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos atstovas, kitų institucijų atstovai: UAB „Druskininkų vandenys“, TEO LT, AB, UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“. Projektui nepritarė UAB „Litesko“filialo „Druskininkų šiluma“ atstovas ir UAB „Druskininkų dujos“ atstovas.

30Remiantis Komisijos protokole įformintu sprendimu UAB „Draugystės sanatorija“ išduoti statybos leidimą, Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius 2009-09-23 išdavė Statybos leidimą (I t., b. l. 135).

31Iš byloje esančio UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ 2009-09-23 rašto Nr. 1346 „UAB „Draugystės sanatorija“ katilinės kapitalinio remonto projekto svarstymo“ matyti, kad pareiškėja jame išreiškė nesutikimą dėl UAB „Draugystės sanatorija“ statybos leidimo išdavimo, nes mano, kad Projekte numatomi atlikti darbai/pakeitimai vienareikšmiškai yra ne kapitalinis remontas, o rekonstrukcija. Projekte yra numatyta įrengti ir prijungti prie katilų naują karšto vandens šilumokaitį, iš kurio karštas vanduo būtų tiekimas į sanatorijos pastatus, taip pertvarkant/rekonstruojant sanatorijos esamą sanatorijos karšto vandens sistemą, o tam yra reikalingas šilumos tiekimo įmonės techninės/projektavimo sąlygos. Dėl tokių sąlygų UAB „Draugystės sanatorija“ niekada nesikreipė į UAB „Litesko“ filialą „Druskininkų šiluma“. Pažymėjo, kad UAB „Druskininkų sanatorija“ pastatai yra prijungti prie centralizuotai teikiamų šilumos tinklų ir yra Druskininkų miesto šilumos ūkio specialiojo plano centralizuotos šilumos tiekimo zonoje, kurioje esantiems pastatams, šilumos energija turi būti tiekiam iš centralizuoto šilumos tiekimo tinklų (I t., b. l. 45-46).

32Šis UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ nesutikimas buvo pridėtas prie Komisijos protokolo. Prie Komisijos protokolo taip pat buvo pridėtas ir Komisijos pirmininko raštiškas pagrindimas, kuriame išdėstyti argumentai, kodėl į bendrovės pastabas nebuvo atsižvelgta.

33Kaip matyti iš Komisijos pirmininko rašto „Dėl Nuolatinės statybos komisijos 2009-09-23 protokole nr. 168/09 priimto sprendimo pagrindimo“, jame paaiškinta, kad Komisija priėmė sprendimą išduoti statybos leidimą Projektui neatsižvelgiant į komisijos narių UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ 2009-09-23 rašte Nr. 1346 pateiktas pastabas bei UAB „Druskininkų dujos“ 2009-09-23 rašte Nr. SD-206 pateiktas pastabas, nes minėtų įmonių atstovų dalyvavimas Projekto patikrinime nėra privalomas, nes nėra subjektai, nustatantys statiniui projektavimo sąlygas, įrašomas į projektavimo sąlygų sąvadą. Komisijos narių, kurių dalyvavimas komisijos posėdyje pagal Komisijos nuostatus yra privalomas, pritarimas išduoti statybos leidimą buvo gautas. Taip pat nurodyta, kad katilinė buvo pradėta eksploatuoti dar iki Druskininkų savivaldybės tarybai 2003-09-19 sprendimu Nr. T1-196 patvirtinant Druskininkų miesto šilumos ūkio specialųjį planą (I t., b. l. 38).

34Remiantis Statybos įstatymo 23 str. 9 d. (įstatymo redakcija, galiojusi priimant skundžiamus aktus), savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas), gavęs statytojo (užsakovo) šio straipsnio 6 ar 7 dalyje nurodytą prašymą ir kitus dokumentus, perduoda juos Nuolatinei statybos komisijai, kuri privalo patikrinti ir nustatyti, ar statinio projektas atitinka teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus statybos sklypo tvarkymo reikalavimus (reglamentą), projektavimo sąlygų sąvado reikalavimus ir Nuolatinės statybos komisijos nuostatuose nurodytus teisės aktus. Komisija protokolu įformina statinio projekto patikrinimo rezultatus ir sprendimu nurodo savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui) išduoti statytojui (užsakovui) jo prašomą statybos leidimą ar jo neišduoti. Komisijos sprendimas išduoti statytojui (užsakovui) jo prašomą statybos leidimą ar statybos leidimo neišduoti yra privalomas savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui). Sprendimas išduoti statybos leidimą gali būti priimtas tik tuo atveju, kai visi nuolatinės statybos komisijos nariai pritaria statybos leidimo išdavimui. Jeigu bent vienas komisijos narys nepritaria statybos leidimo išdavimui, priimamas sprendimas neišduoti statytojui (užsakovui) jo prašomo statybos leidimo. Šis komisijos sprendimas turi būti motyvuotas ir gali būti skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Apskundus Nuolatinės statybos komisijos sprendimą neišduoti statytojui (užsakovui) jo prašomo statybos leidimo, atsakovais šiose bylose laikomi subjektai, kurių atstovai, įeinantys į Nuolatinės statybos komisijos sudėtį, nepritarė statybos leidimo išdavimui.

35Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-12-28 įsakymu Nr. D1-696 patvirtintų Nuolatinės statybos komisijos pavyzdinių nuostatų (2007-07-02 įsakymo redakcija Nr. D1-379) 7 p., Komisijos narių – savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir institucijų (subjektų), parengusių (dalyvavusių parengiant) teritorijų planavimo sąlygas, įrašytas į planavimo sąlygų sąvadą, ar nustačiusių statinio projektavimo sąlygas, įrašytas į statinio projektavimo sąlygų sąvadą, įgaliotųjų atstovų dalyvavimas Komisijos darbe yra privalomas. Atstovai, negalintys dalyvauti Komisijos posėdyje, privalo iki jo pradžios raštu pareikšti nuomonę numatytu svarstyti klausimu. Raštu pateikta nuomonė pridedama prie Komisijos posėdžio protokolo. Minimų nuostatų 14 p. reglamentuojama, kad Komisijos sprendimas derinti teritorijų planavimo dokumentą priimamas, jei tam pritarė visi privalantys dalyvauti Komisijos posėdyje Komisijos nariai. Jeigu bent vienas Komisijos narys nepritaria teritorijų planavimo dokumento derinimui, laikoma, kad Komisija priėmė sprendimą nederinti teritorijų planavimo dokumento. Nepritarimo derinti teritorijų planavimo dokumentą motyvai išdėstomi derinimo procedūros protokole (protokolo forma pateikiama Nuostatų 1 priede), kurį pasirašo Komisijos pirmininkas, Komisijos sekretorius ir tie posėdyje dalyvavusieji Komisijos nariai, kurių narių dalyvavimas (nuomonės pateikimas raštu) yra privalomas. Komisijos narių – savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir institucijų, parengusių (dalyvavusių parengiant) teritorijų planavimo sąlygas, įrašytas į planavimo sąlygų sąvadą, nedalyvavusių Komisijos posėdyje, nuomonę protokole įrašo Komisijos sekretorius, grafoje „parašas“ nurodydamas rašto, kuriame pateikta Komisijos nario nuomonė svarstytu klausimu, numerį ir datą. Neprivalantys dalyvauti Komisijos posėdyje Komisijos nariai, taip pat apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento (skyriaus, tarnybos) įgaliotas atstovas turi teisę dalyvauti Komisijos posėdžiuose savo iniciatyva. Šių Komisijos narių ir apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento (skyriaus, tarnybos) įgalioto atstovo pateiktos raštiškos pastabos pridedamos prie Komisijos protokolo. Jei Komisija, priimdama sprendimą, į šias pastabas neatsižvelgia, prie protokolo pridedamas Komisijos pirmininko raštiškas pagrindimas, dėl ko į minėtas pastabas nėra atsižvelgta (15 p.). Komisijos sprendimas išduoti statybos leidimą priimamas, jei visi privalantys dalyvauti statinio projekto (statinio griovimo technologijos aprašymo, statinio griovimo projekto) patikrinime Komisijos nariai nustato, kad statytojo pateikti dokumentai atitinka 16–17 punktų reikalavimus ir pritaria statybos leidimo išdavimui. Sprendimas įforminamas protokolu (protokolo forma pateikiama Nuostatų 2 priede). Komisijos narių – savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir institucijų, nustačiusių statinio projektavimo sąlygas atstovų, nedalyvavusių Komisijos posėdyje, nuomonę protokole įrašo Komisijos sekretorius, grafoje „parašas“ nurodydamas rašto, kuriame pateikta Komisijos nario nuomonė svarstytu klausimu, numerį ir datą (19 p.). Prie Komisijos protokolo taip pat pridedamos neprivalančių dalyvauti Komisijos posėdyje Komisijos narių ir apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento (skyriaus, tarnybos) įgalioto atstovo, dalyvaujančių Komisijos posėdžiuose savo iniciatyva, pateiktos raštiškos pastabos. Jei Komisija, priimdama sprendimą, į šias pastabas neatsižvelgia, prie Komisijos protokolo pridedamas Komisijos pirmininko raštiškas pagrindimas, dėl ko į minėtas pastabas nėra atsižvelgta (23 p.).

36Druskininkų savivaldybės tarybos 2007-08-29 sprendimu Nr. T1-152 patvirtintų Druskininkų savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos nuostatų 7 p. yra įtvirtinta analogiška nuostata kaip ir Nuolatinės statybos komisijos pavyzdinių nuostatų p. Vadovaujantis minimų nuostatų 12 p., neprivalantys dalyvauti Komisijos posėdyje Komisijos nariai (...) turi teisę dalyvauti Komisijos posėdžiuose savo iniciatyva. Šių Komisijos narių pateiktos raštiškos pastabos pridedamos prie komisijos protokolo. Jeigu Komisija, priimdama sprendimą, į šias pastabas neatsižvelgia, prie protokolo pridedamas Komisijos pirmininko raštiškas pagrindimas, kodėl į minėtas pastabas nėra atsižvelgta. Komisijos sprendimas išduoti statybos leidimą priimamas, jei visi privalantys dalyvauti statinio projekto (statinio griovimo technologijos aprašymo, statinio griovimo projekto) patikrinime Komisijos nariai nustato, kad statytojo pateikti dokumentai atitinka 18-19 punktų reikalavimus ir pritaria statybos leidimo išdavimui. Sprendimas įforminamas protokolu (protokolo forma pateikiama Nuostatų 2 priede). Komisijos narių – savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir institucijų, nustačiusių statinio projektavimo sąlygas atstovų, nedalyvavusių Komisijos posėdyje, nuomonę protokole įrašo Komisijos sekretorius, grafoje „parašas“ nurodydamas rašto, kuriame pateikta Komisijos nario nuomonė svarstytu klausimu, numerį ir datą (Komisijos nuostatų 21 p.). Komisijos nuostatų 25 p. nustatyta, kad prie Komisijos protokolo taip pat pridedamos neprivalančių dalyvauti Komisijos posėdyje Komisijos narių ir apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento (skyriaus, tarnybos) įgalioto atstovo, dalyvaujančių Komisijos posėdžiuose savo iniciatyva, pateiktos raštiškos pastabos. Jei Komisija, priimdama sprendimą, į šias pastabas neatsižvelgia, prie Komisijos protokolo pridedamas Komisijos pirmininko raštiškas pagrindimas, dėl ko į minėtas pastabas nėra atsižvelgta.

37Byloje ginčo dėl to, kad UAB „Litesko“ Komisijos posėdyje dalyvavo Komisijos nario, neprivalančio dalyvauti posėdyje nario teisėmis, nėra.

38Pagal ABTĮ 5 str. 1 d., kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Remiantis šio įstatymo 22 str. 1 d., skundą (prašymą) dėl viešojo ar vidaus administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti.

39Šios teisės normos garantuoja asmeniui teisę kreiptis į administracinį teismą ir nustato, kad tokiam kreipimuisi pakanka, kad asmuo mano, kad jo teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti, tai yra pakankamas asmens subjektyvus suvokimas apie jo teisių ar interesų pažeidimą. Tačiau nurodytos nuostatos taip pat reiškia, kad teismas, nagrinėdamas administracines bylas, privalo nustatyti, kuo pasireiškia pareiškėjo nurodytas pažeidimas, tai yra kiekvienu konkrečiu atveju nustatyti, ar asmuo, kuris kreipėsi dėl pažeistos teisės (intereso) gynimo, turi jo nurodytas teises (įstatymų saugomus interesus), ar šios teisės (interesai) objektyviai yra pažeistos asmens nurodytu būdu. Tik nustatęs nurodytas aplinkybes, teismas gali apginti pareiškėjo teises vienu iš ABTĮ 88 str. 2-4 p. numatytu būdu, o nenustatęs šių aplinkybių, teismas turi atmesti skundą (prašymą) ABTĮ 88 str. 1 p. pagrindu. Išvada, jog skundžiamas aktas ar veiksmas (neveikimas) nesukelia asmeniui teisinių pasekmių, savo esme yra materialinio teisinio pobūdžio išvada, nes ji reiškia, jog atitinkamas aktas ar veiksmas (neveikimas) neturi įtakos asmens materialinėms teisėms ar pareigomis. Konstatavimas, kad skundžiamas aktas ar veiksmas (neveikimas) neturi įtakos asmens materialinėms teisėms ar pareigomis, kartu reiškia ir konstatavimą, kad jokios asmens materialinės teisės nebuvo pažeistos.

40Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, taip pat, kad pareiškėja nei skunde teismui, nei jos atstovė teismo posėdyje nenurodė, kokios pareiškėjos teisės ir teisėti interesai buvo pažeisti priėmus skundžiamą Komisijos sprendimą (Komisijos protokolą) ir Statybos leidimą, vadovaudamasi nurodytų teisės normų sistemine analize, remdamasi ištirtų bylos rašytinių įrodymų visuma, teisingumo ir protingumo kriterijais, teisėjų kolegija daro išvadą ir konstatuoja, kad pareiškėja į teismą kreipėsi dėl pažeistų teisių gynimo, neturėdama tokių teisių. Teisėjų kolegija nenustatė, kad pareiškėjos teisės buvo objektyviai pažeistos priimant skundžiamus aktus, nes pareiškėja Komisijos posėdyje dalyvauja neprivalančio dalyvauti Komisijos darbe nario teisėmis. Pareiškėjos pateiktos pastabos teisės aktų nustatyta tvarka buvo pridėtos prie Komisijos protokolo. Kaip to reikalauja teisės aktai, buvo pateiktas Komisijos pirmininko pagrindimas, paaiškinantis, kodėl į bendrovės pastabas nebuvo atsižvelgta. Kadangi visų narių, privalančių dalyvauti Komisijos posėdyje, pritarimas buvo gautas, todėl Komisija neturėjo jokio teisinio pagrindo priimti kitokį sprendimą. Teisėjų kolegija, akcentuoja, kad skundžiami aktai pareiškėjai nesukelia jokių teisinių pasekmių, o tai taip pat reiškia, kad neturi jokios įtakos materialioms bendrovės teisėms ir pareigoms. Netgi skundžiamų aktų panaikinimo atveju pareiškėjos teisių bei teisėtų interesų apimtis nepasikeistų. Kaip minėta, katilinės remontas pagal Statybos leidimą baigtas, katilinė veikia. Kolegijos nuomone, pareiškėjos skundo reikalavimai yra susiję su ekonominiais interesais, t. y. materialinės naudos siekimu. Teismas nevertina ginčijamo administracinio akto bei veiksmų (ar neveikimo) ekonominio tikslingumo požiūriu. Todėl pareiškėjos skundas atmestinas kaip nepagrįstas (ABTĮ 88 str. 1 p.).

41Atmetus pareiškėjos skundą nurodytais motyvais, teisėjų kolegija nepasisako dėl kitų pareiškėjos skunde išdėstytų motyvų, nes jie nagrinėjamos bylos kontekste pripažintini teisiškai nereikšmingais.

42Nepatenkinus pareiškėjos skundo, vadovaujantis ABTĮ 44 str., netenkintinas ir jos prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Be kita ko, teisėjų kolegija pastebi, kad pareiškėja teismui nepateikė jokių rašytinių įrodymų, pagrindžiančių jos patirtas bylinėjimosi išlaidas, išskyrus, sumokėtą 100 Lt žyminį mokestį.

43Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis ABTĮ 44 str., 85-87 str., 88 str. 1 p., 127 str. 1 d., 129 str., teisėjų kolegija

Nutarė

44pareiškėjos UAB „Litesko“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

45Netenkinti pareiškėjos prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

46Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant tiesiogiai šiam teismui arba pateikiant jį per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. pareiškėja UAB „Litesko“ (toliau – pareiškėja, bendrovė, įmonė) su... 4. Skunde nurodė, kad bendrovė vykdo centralizuotos šilumos energijos tiekimo... 5. Teismo posėdyje pareiškėjos atstovė patvirtino skunde išdėstytus... 6. Atsakovė Druskininkų savivaldybės administracija su pateiktu skundu nesutiko... 7. Atsiliepime į skundą (II t., b. l. 65-66) nurodė, kad šio ginčo atveju... 8. Teismo posėdyje atsakovės atstovai patvirtino atsiliepime išdėstytus... 9. Atsakovė Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos... 10. Atsiliepime į skundą (II t., b. l. 45-47) nurodė, kad Komisijos veikloje... 11. Teismo posėdyje atsakovės atstovai patvirtino atsiliepime išdėstytus... 12. Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos... 13. Į teismo posėdį atsakovo atstovas neatvyko, apie teismo posėdžio laiką ir... 14. Tretysis suinteresuotas asmuo TEO LT, AB atsiliepime į skundą (II t., b. l.... 15. Į teismo posėdį trečiojo suinteresuoto asmens atstovas neatvyko, apie... 16. Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Druskininkų vandenys“ su pateiktu... 17. Atsiliepime į skundą (II t., b. l. 51-52) nurodė, kad UAB „Druskininkų... 18. Į teismo posėdį trečiojo suinteresuoto asmens atstovas neatvyko, apie... 19. Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Druskininkų dujos“ su pateiktu skundu... 20. Atsiliepime į skundą (II t., b. l. 74-77) nurodė, kad UAB „Druskininkų... 21. Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens atstovas patvirtino atsiliepime... 22. Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Draugystės sanatorija“ su pateiktu... 23. Atsiliepime į skundą (I t., b. l. 107-110) nurodė, kad UAB „Draugystės... 24. Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens atstovė patvirtino atsiliepime... 25. Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“... 26. Skundas netenkintinas.... 27. Byloje ginčas kilo dėl Druskininkų savivaldybės Nuolatinės statybos... 28. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau –... 29. Byloje esantys rašytiniai įrodymai tvirtina, kad Komisija, susidedanti iš... 30. Remiantis Komisijos protokole įformintu sprendimu UAB „Draugystės... 31. Iš byloje esančio UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“... 32. Šis UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ nesutikimas buvo... 33. Kaip matyti iš Komisijos pirmininko rašto „Dėl Nuolatinės statybos... 34. Remiantis Statybos įstatymo 23 str. 9 d. (įstatymo redakcija, galiojusi... 35. Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-12-28 įsakymu Nr. D1-696... 36. Druskininkų savivaldybės tarybos 2007-08-29 sprendimu Nr. T1-152 patvirtintų... 37. Byloje ginčo dėl to, kad UAB „Litesko“ Komisijos posėdyje dalyvavo... 38. Pagal ABTĮ 5 str. 1 d., kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę... 39. Šios teisės normos garantuoja asmeniui teisę kreiptis į administracinį... 40. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, taip pat, kad pareiškėja nei skunde... 41. Atmetus pareiškėjos skundą nurodytais motyvais, teisėjų kolegija... 42. Nepatenkinus pareiškėjos skundo, vadovaujantis ABTĮ 44 str., netenkintinas... 43. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis ABTĮ 44 str., 85-87 str.,... 44. pareiškėjos UAB „Litesko“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 45. Netenkinti pareiškėjos prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.... 46. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti...