Byla AS-143-781-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (pranešėjas), Dainiaus Raižio ir Skirgailės Žalimienės (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Senojo Kauno draugijos atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. lapkričio 17 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų draugijos ,,Pilis“ ir Senojo Kauno draugijos skundą atsakovui Kauno apskrities viršininko administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Kauno miesto savivaldybės administracijai, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, akcinei bendrovei ,,Kauno paminklų restauravimo projektavimo institutas“, K. M. dėl statybos leidimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjai draugija ,,Pilis“ ir Senojo Kauno draugija (toliau – ir pareiškėjai) 2009 m. spalio 13 d. skundu, kurį 2009 m. spalio 27 d. ir 2009 m. lapkričio 2 d. patikslino, kreipėsi

5į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydami panaikinti atsakovo Kauno apskrities viršininko administracijos (toliau – ir atsakovas) Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento Statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2009 m. rugsėjo 14 d. išduotą statybos leidimą Nr. SL-NKVT-54.

6Pareiškėjas Senojo Kauno draugija (toliau – ir pareiškėjas) 2009 m. lapkričio 16 d. Kauno apygardos administraciniam teismui pateikė prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones – laikinai sustabdyti skundžiamo statybos leidimo galiojimą, kol teisme bus nagrinėjama administracinė byla.

7Pareiškėjas nurodė, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės taikytinos, siekiant, jog kultūros paveldo objektui nebūtų padaryta nepataisoma žala.

8II.

9Kauno apygardos administracinis teismas 2009 m. lapkričio 17 d. nutartimi pareiškėjo prašymą atmetė (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 71 str. 2 d.).

10Teismas nurodė, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti. Reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas (ABTĮ 71 str. 1 d.). Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos tada, jei yra pagrindas manyti, kad nesiėmus šių priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Teismas nustatė,

11kad pareiškėjai ginčija statybos leidimą, išduotą statytojui Kauno miesto savivaldybei, nekilnojamosios kultūros vertybės – Pilies rytinio bokšto su sienomis ir bastionu, tvarkymo statybos darbams (atkūrimui). Kauno miesto savivaldybės administracija 2009 m. lapkričio 13 d. raštu Nr. (A27V124)-R-4768 teismą informavo ir pateikė įrodymus, kad ji yra sudariusi sutartį su uždarąja akcine bendrove „Restauracija“ (toliau – UAB „Restauracija“) bei akcine bendrove „Paminklų restauravimo projektavimo institutas“ (toliau – AB „Paminklų restauravimo projektavimo institutas“) dėl atkūrimo darbų Kauno pilyje, kurioje numatytas kalendorinių darbų atlikimo grafikas, kiti įsipareigojimai. Nuo 2009 m. rugsėjo 16 d. objekte, kuriam išduotas ginčijamas statybos leidimas, UAB „Restauracija“ vykdo darbus. Šiuo metu išmontuoti pietrytinio bokšto ir rytinio sienos fragmento apsauginiai stogai, restauruojamas autentiškas mūras, atstatytas sovietinio laikotarpio apiręs mūras, įvykdyta dalis bendrastatybinių darbų. Statybos darbai atliekami pagal AB „Kauno paminklų restauravimo projektavimo institutas“ parengtą projektą, kuriam pritarė Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau – Kultūros paveldo departamentas), Lietuvos Respublikos valstybinė kultūros paveldo komisija. Teismas nurodė, jog, pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamą praktiką, kiekvienu konkrečiu atveju teismas, spręsdamas, ar yra pagrindas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – ginčijamo akto galiojimo laikiną sustabdymą, turi analizuoti, ar teismo proceso metu galiojant ginčijamam aktui, kils grėsmė teismo sprendimo įvykdymui, bei spręsti, ar reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo principo, proceso šalių interesų pusiausvyros ir viešųjų interesų (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo administracinės bylos Nr. AS11-428/2006, Nr. AS5-490/2006, Nr. AS5-410/2005). Teismas nustatė, jog Pilies statybos darbai (atkūrimas) šiuo metu intensyviai vykdomi. Taigi statybos leidimo pagrindu jau yra susiklostę didelės apimties rangos ir kiti sutartiniai teisiniai santykiai. Todėl akivaizdu, kad sustabdžius statybos leidimą tretieji asmenys patirtų finansinių nuostolių (galimai turės būti atliekami būtini vykdomų darbų konservavimo darbai), kurių atlyginimas pareiškėjų skundo nepatenkinimo atveju būtų komplikuotas. Kita vertus, pareiškėjai skunde pareiškė vienintelį reikalavimą panaikinti ginčijamą statybos leidimą. Tai reiškia, kad tuo atveju, jei teismas patenkintų pareiškėjų keliamą vienintelį reikalavimą ir panaikintų skundžiamą statybos leidimą, toks teismo sprendimas savaime nereikštų, kad Pilis turėtų būti grąžinama į padėtį, buvusią iki atkūrimo darbų pradžios. Palankaus pareiškėjams teismo sprendimo atveju statybos leidimas būtų panaikintas, tuo pačiu būtų konstatuota, kad Pilies tvarkymo statybos darbai (atkūrimas) atliktas turint neteisėtai išduotą statybos leidimą (Civilinio kodekso 4.103 str. 1 d.), pareiškėjai savo vieninteliu reikalavimu to ir siekia. Akivaizdu, kad jau dabar susiklosčiusi situacija gali sąlygoti naujus teisminius ginčus (dėl visų ar dalies atliktų darbų sugrąžinimo į prieš tai buvusią padėtį ar pan.). Kitų konkrečių neigiamų pasekmių, kurios gali kilti, jei statybos leidimas nebus sustabdytas, pareiškėjai nenurodė. Teismas, įvertinęs patį reikalavimą, kurį pareiškėjai prašė užtikrinti, jį pagrindžiančias aplinkybes, ginčijamu aktu suteiktų teisių faktinį realizavimą, padarė išvadą, kad teismo proceso metu ginčijamo statybos leidimo galiojimas grėsmės būsimo galimai palankaus pareiškėjams sprendimo įvykdymui nesukels. Taigi nėra pagrindo teigti, kad egzistuoja grėsmė, jog pagal ginčijamą statybos leidimą atliekami darbai apsunkins būsimo teismo sprendimo vykdymą. Tuo tarpu pritaikius prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę būtų pažeistas proporcingumo principas, proceso šalių interesų pusiausvyra ir trečiųjų asmenų interesai. Teismas konstatavo, kad nėra pakankamo pagrindo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – ginčijamo statybos leidimo laikiną sustabdymą. Analogišką praktiką yra suformavęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėse bylose (pvz., administracinės bylos Nr. AS5-360/2006, Nr. AS5-490/2006, Nr. AS14-59/2007). Vadovaujantis ABTĮ 71 straipsnio 1 dalies nuostatomis, pareiškėjui išlieka teisė bet kurioje proceso stadijoje pakartotinai kreiptis į teismą su prašymu taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę ir pateikti naujus įrodymus bei motyvus dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo būtinumo.

12III.

13Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. lapkričio 17 d. nutartį ir patenkinti prašymą.

14Pareiškėjas nurodo, kad Kauno pilis yra ne atkuriama, o vietoje jos statoma kitokia pilis, modernistinė, visiškai nepanaši į buvusią. Valstybė dėl to patirs nuostolių. Pabrėžia, jog piliai gali būti padaryta žala, kurios nebus galima atitaisyti.

15Atsakovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. lapkričio 17 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti.

16Atsakovas nurodo, kad statybos leidimo pagrindu jau yra susiklostę didelės apimties rangos ir kiti sutartiniai teisiniai santykiai, o pareiškėjai nekelia reikalavimo dėl pilies grąžinimo į pradinę padėtį, todėl teismo proceso metu ginčijamo statybos leidimo galiojimas grėsmės būsimo galimai palankaus pareiškėjams sprendimo įvykdymui nesukels, o pritaikius prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę būtų pažeistas proporcingumo principas, proceso šalių interesų pusiausvyra ir trečiųjų asmenų interesai.

17Trečiasis suinteresuotas asmuo Kauno miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. lapkričio 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

18Kauno miesto savivaldybės administracija nurodo, kad pareiškėjai pareiškė vienintelį reikalavimą – panaikinti statybos leidimą dėl atkūrimo darbų Kauno pilyje, todėl tuo atveju, jei teismas patenkintų šį reikalavimą ir panaikintų skundžiamą statybos leidimą, toks teismo sprendimas savaime nereikštų, kad Kauno pilis turėtų būti grąžinama į padėtį, buvusią iki atkūrimo darbų pradžios. Kauno pilies atkūrimo darbai šiuo metu intensyviai vykdomi. Sustabdžius statybos leidimo galiojimą, tretieji asmenys patirtų didelių finansinių nuostolių, būtų prarandama finansinė parama, kurios pagrindu yra vykdomi šie darbai. Reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas būtų neadekvatus siekiamam tikslui, pažeistų proporcingumo principą, proceso šalių interesų pusiausvyrą ir trečiųjų asmenų interesus.

19Trečiasis suinteresuotas asmuo Kultūros paveldo departamentas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

20Kultūros paveldo departamentas nurodo, kad tiek reikalavimas panaikinti statybos leidimą, tiek reikalavimas laikinai sustabdyti jo galiojimą yra nepagrįsti.

21Teisėjų kolegija

konstatuoja:

22IV.

23Atskirasis skundas atmestinas.

24Pareiškėjai inicijuoja ginčą dėl Kauno apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento Statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2009 m. rugsėjo 14 d. išduoto statybos leidimo Nr. SL-NKVT-54 (statytojas: Kauno miesto savivaldybė; statybos rūšis: nekilnojamosios kultūros vertybės tvarkymo statybos darbai (atkūrimas), pritaikymas; statybos objektas: pastatas – pilies rytinis bokštas su sienomis ir bastionu (G286K) (T 1, b. l. 132)) teisėtumo ir pagrįstumo (T 1, b. l. 9 – 14) bei pareiškėjas prašo laikinai sustabdyti jo galiojimą (T 1, b. l. 67), t. y. taikyti ABTĮ 71 straipsnio 2 dalies

253 punkte numatytą reikalavimo užtikrinimo priemonę.

26ABTĮ 71 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti. Reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas.

27Teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 71 straipsnio 2 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, t. y. kad priėmus sprendimą panaikinti skundžiamą aktą (veiksmą), iki jo priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkėtų arba taptų negalimas (ABTĮ 92 str.).

28Sprendžiant minėtą klausimą, atsižvelgtina į prašomų užtikrinti reikalavimų pobūdį, nurodomą jų faktinį pagrindą, ginčijamu aktu suteiktas teises, pareigas ir jų faktinį realizavimą, ar reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo principo, proceso šalių interesų pusiausvyros ir viešųjų interesų.

29Atsižvelgus į šiuos argumentus bei įvertinus pareiškėjo nurodytas aplinkybes dėl būtinybės užtikrinti reikalavimą (T 1, b. l. 67; T 2, b. l. 105, 111), negalima daryti išvados, kad yra pagrindas taikyti jo prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę. Kaip matyti iš bylos medžiagos, Kauno pilies atkūrimo darbai intensyviai vykdomi (T 1, b. l. 68 – 71, 75 – 76;

30T 2, b. l. 102 – 103). Statybos darbams vykdyti tarp pastato statytojo ir trečiųjų asmenų buvo sukurti sutartiniai santykiai, prisiimti atitinkami įsipareigojimai (T 1, b. l. 78 – 86, 87, 88 – 106). Tuo pačiu yra įgyvendinamas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo projektas Nr. LT0028 ,,Kauno pilies atkūrimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“, iš dalies finansuojamas iš Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo (T 1, b. l. 75 – 76). Sustabdžius ginčijamo akto galiojimą, kiltų neapibrėžtumas jau susiklosčiusiuose sutartiniuose santykiuose, atsirastų didelio masto materialinių nuostolių. Reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas šiuo atveju būtų neadekvatus siekiamam tikslui, pažeistų proporcingumo principą, proceso šalių interesų pusiausvyrą, taip pat ir trečiųjų asmenų interesus.

31Taigi pirmosios instancijos teismas iš esmės pagrįstai nusprendė, kad nėra pagrindo imtis priemonių reikalavimui užtikrinti.

32Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, skundžiama Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. lapkričio 17 d. nutartis iš esmės yra pagrįsta, o jos panaikinti nėra pagrindo.

33Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

34Pareiškėjo Senojo Kauno draugijos atskirąjį skundą atmesti.

35Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. lapkričio 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

36Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjai draugija ,,Pilis“ ir Senojo Kauno draugija (toliau – ir... 5. į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydami panaikinti atsakovo... 6. Pareiškėjas Senojo Kauno draugija (toliau – ir pareiškėjas) 2009 m.... 7. Pareiškėjas nurodė, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės taikytinos,... 8. II.... 9. Kauno apygardos administracinis teismas 2009 m. lapkričio 17 d. nutartimi... 10. Teismas nurodė, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu... 11. kad pareiškėjai ginčija statybos leidimą, išduotą statytojui Kauno miesto... 12. III.... 13. Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos... 14. Pareiškėjas nurodo, kad Kauno pilis yra ne atkuriama, o vietoje jos statoma... 15. Atsakovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Kauno apygardos... 16. Atsakovas nurodo, kad statybos leidimo pagrindu jau yra susiklostę didelės... 17. Trečiasis suinteresuotas asmuo Kauno miesto savivaldybės administracija... 18. Kauno miesto savivaldybės administracija nurodo, kad pareiškėjai pareiškė... 19. Trečiasis suinteresuotas asmuo Kultūros paveldo departamentas atsiliepimu į... 20. Kultūros paveldo departamentas nurodo, kad tiek reikalavimas panaikinti... 21. Teisėjų kolegija... 22. IV.... 23. Atskirasis skundas atmestinas.... 24. Pareiškėjai inicijuoja ginčą dėl Kauno apskrities viršininko... 25. 3 punkte numatytą reikalavimo užtikrinimo priemonę.... 26. ABTĮ 71 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių... 27. Teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 71 straipsnio 2 dalyje nurodytų reikalavimo... 28. Sprendžiant minėtą klausimą, atsižvelgtina į prašomų užtikrinti... 29. Atsižvelgus į šiuos argumentus bei įvertinus pareiškėjo nurodytas... 30. T 2, b. l. 102 – 103). Statybos darbams vykdyti tarp pastato statytojo ir... 31. Taigi pirmosios instancijos teismas iš esmės pagrįstai nusprendė, kad nėra... 32. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, skundžiama Kauno apygardos... 33. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1... 34. Pareiškėjo Senojo Kauno draugijos atskirąjį skundą atmesti.... 35. Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. lapkričio 17 d. nutartį... 36. Nutartis neskundžiama....