Byla I-140-342/2008
Dėl sprendimų panaikinimo

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Aušrelės Mažrimienės, kolegijos teisėjų Dalios Gumuliauskienės, Eglės Kiaurakytės, sekretoriaujant Jurgitai Žvilauskienei, dalyvaujant pareiškėjui A. G., pareiškėjo atstovui advokatui Konradas Pabijanskas, atsakovo VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo atstovui Eugenijui Demeniui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjo A. G. skundą atsakovui VĮ Registrų centro dėl sprendimų panaikinimo.

Nustatė

2pareiškėjas skundu prašo panaikinti VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo 2007-05-09 sprendimą, įpareigoti atsakovą Nekilnojamojo turto registre įregistruoti juridinį faktą jog pastato išankstinių kasų, esančių ( - ), faktinis naudotojas yra A. G..

3Nurodo, kad VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas nepagrįstai atsisakė įregistruoti juridinį faktą, kad pastato ( - ), naudotojas yra A. G., ir juridinį faktą, kad tarp A. G. ir Palangos miesto valstybinės kino ir video įmonės 1994 09 16 sudaryta pirkimo pardavimo sutartis, nes pastatas yra registruotas Nekilnojamojo turto registre, pastatui yra atlikti matavimai ir jų duomenys užfiksuoti kadastrinių matavimų byloje, nekilnojamojo daikto įregistravimu registre yra laikomas to daikto duomenų įrašymas į nekilnojamojo turto kadastrą, padarant daikto registro įrašą. Nurodo, kad pastatas yra suformuotas ir pastatytas iki Statybos įstatymo priėmimo, laikantis statinio pastatymo metu galiojusių teisės aktų reikalavimų, inventorizuotas, duomenys apie jo registraciją perkelti į Nekilnojamojo turto registrą, todėl teritorinis bei centrinis registratorius neteisingai nurodo, kad statinys nėra įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, ir nepagrįstai reikalauja dokumentų, patvirtinančių statinio statybos bei suformavimo teisėtumą.

4Pareiškėjas ir pareiškėjo atstovas advokatas Marijus Sakalauskas prašo skundą, išdėstytais skunde motyvais, tenkinti.

5Atsakovo VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas atsiliepimu prašo skundo netenkinti. Nurodo, kad pareiškėjo prašymas įregistruoti juridinį faktą, kad pastato ( - ), naudotojas yra A. G., ir juridinį faktą, kad tarp A. G. ir Palangos miesto valstybinės kino ir video įmonės 1994 09 16 sudaryta pirkimo pardavimo sutartis, atsakovo 2007 05 09 sprendimu netenkintas, Centrinio registratoriaus 2007 07 02 sprendimu paliktas galioti, nes nekilnojamojo turto registro įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad daiktinės teisės, šių teisių suvaržymai ir juridiniai faktai gali būti registruojami tik tuo atveju, kai registre yra įregistruotas pats nekilnojamasis daiktas. Šiuo atveju nekilnojamasis daiktas registre neįregistruotas, pareiškėjo pateiktuose 2007 04 03 ir 2007 04 05 Vyriausiojo administracinio teismo sprendimuose nebuvo sprendžiamas klausimas dėl statinio įregistravimo registre ir toks faktas nėra konstatuotas šio teismo sprendimų rezoliucinėse dalyse, šiose bylose atsakovas nebuvo šalimi, todėl šie faktai neturi jiems prejudicinės galios. Registro išraše esantys įrašai tik patvirtina statinio kadastro duomenų sudarymo ir fiksavimo faktą ir nepatvirtina šio nekilnojamojo daikto įregistravimo. Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 7 straipsnis nustato, kokie dokumentai turi būti pateikti statiniams įregistruoti-tai dokumentai, patvirtinantys daikto suformavimą, todėl pareiškėjui nepateikus tokio dokumento nebuvo juridinio pagrindo įregistruoti prašomus juridinius faktus.

6Atsakovo atstovas prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą atsiliepime nurodytais motyvais.

7Teismas konstatuoja:

8Skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

9VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas 2007 m. gegužės 09 d. sprendimu atsisakė įregistruoti juridinius faktus, kad pastato-išankstinių kasų, esančių ( - ), naudotojas yra A. G. ir 1994 09 16 pastato pirkimo pardavimo sutartį tarp A. G. ir Palangos miesto valstybinės kino ir video įmonės (b.l.12-13). Valstybės įmonės Registrų centro 2007 07 02 sprendimu paliktas galioti teritorinio registratoriaus sprendimas (b.l.10-11).Pareiškėjas 2007-04-25 pateikė prašymą VĮ Registrų centro Klaipėdos filialui prašydamas nekilnojamojo turto registre įregistruoti juridinius faktus, kad pastato-išankstinių kasų, esančių ( - ), Naudotojas yra A. G. bei 1994 09 16 pirkimo pardavimo sutartį tarp pasirašytą tarp pareiškėjo ir Palangos miesto valstybinės kino ir video įmonės. Prašymas buvo grindžiamas 1994 09 16 pirkimo pardavimo sutartimi (b.l. 16, 110). Teismui pareiškėjas 1994 09 16 pirkimo pardavimo sutarties bei kitų patektų įrodymų originalų nepateikė, nors Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007 12 03 nutartimi buvo įpareigotas pateikti įrodymų originalus iki 2007 12 17 (b.l.80, 82, 77).

10Rašytine bylos medžiaga ir proceso šalių paaiškinimais nustatyta, kad atsakovas 2007 m. gegužės 9 d. sprendimu pareiškėjo prašymo netenkino (b.l. 12-13). Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija, išnagrinėjusi pareiškėjo skundą dėl VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo priimto sprendimo, 2007 m.liepos 2 d. sprendimu paliko galioti teritorinio registratoriaus priimtą sprendimą (b.l. 10-11). Atsakovo 2007 05 09 sprendimu pareiškėjo prašymas dėl juridinių faktų įregistravimo nekilnojamojo turto registre netenkintas, nes pateikti dokumentai pagal kuriuos buvo prašoma atlikti registraciją neatitiko Nekilnojamojo turto registro įstatyme numatytų reikalavimų.

11Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymas (toliau - Nekilnojamojo turto kadastro įstatymas), Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas (toliau - Nekilnojamojo turto registro įstatymas), Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (toliau - Statybos įstatymas), Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 242 pavirtintas Statybos techninis reglamentas STR 1.11.01:2002 „Dėl statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarkos“ (toliau - STR 1.11.01:2002 „Dėl statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarkos“).

12Statinių, žemės ir kitų nekilnojamųjų daiktų, daiktinių teisių į nekilnojamuosius daiktus, šių teisių suvaržymų, įstatymų nustatytų juridinių faktų registravimą nekilnojamojo turto registre, nekilnojamojo turto registro tvarkytojo teises, pareigas bei atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas. Šio įstatymo 9 straipsnis, reglamentuojantis nekilnojamojo turto registre registruojamus nekilnojamuosius daiktus, įsakmiai nurodo, kad registruojami daiktai (žemės sklypai, statiniai, butai daugiabučiuose namuose, patalpos), jeigu jie Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nustatyta tvarka yra suformuoti kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai. Pareiškėjo pateikta 1994 09 16 pirkimo pardavimo sutartis nepatvirtina pareiškėjo nuosavybės teisių įgijimo į statinius fakto, nes nekilnojamojo turto pirkimo pardavimo sutartis turi būti notariškai patvirtinta ir per tris mėnesius įregistruota atitinkamoje turto registravimo įstaigoje (CK 255 straipsnio 1 dalis, galiojusi iki 2001 07 01), priešingu atveju įstatymo reikalaujamos notarinės formos nesilaikymas sandorį daro negaliojantį (CK 58 straipsnio 3 dalis, galiojusi iki 2001 07 01). Dėl šių aplinkybių įregistruoti juridinį faktą 1994 09 16 pirkimo pardavimo sutartį statinio, esančio ( - ), nėra teisinio pagrindo. Be to, nesuformuotas nekilnojamojo turto objektas. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 7 straipsnis, reglamentuojantis nekilnojamųjų daiktų formavimą numato, kad statiniai formuojami Statybos įstatymo nustatyta tvarka (7 straipsnio 3 dalis). Statybos įstatymo 24 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad pastatytų, rekonstruotų ar kapitališkai suremontuotų statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarką, reikalavimus ir komisijos sudėtį nustato Vyriausybės įgaliota institucija. STR 1.11.01:2002 „Dėl statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarkos“ 9.6 ir 22 punktai reglamentuoja, kad statinys pripažįstamas tinkamu naudoti, kai nustatyta tvarka sudaryta komisija atlikusi patikrinimą patvirtina, kad statinys pastatytas pagal privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimus, pagal statinio projektą ir atitinka Statybos įstatymo nustatytus esminius statinio reikalavimus bei teisės aktais nustatytos veiklos sričių reikalavimus ir statinio pripažinimas tinkamu naudoti įforminamas surašant nustatytos formos statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą. Nustačius kadastro duomenis, pripažintas tinkamu naudoti statinys Nekilnojamojo turto registro įstatymo nustatyta tvarka įregistruojamas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre (Statybos įstatymo 24 straipsnio 4 dalis).

132002 m. balandžio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 534 patvirtintų Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 84 punktas numato, kad kartu su prašymu įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą kadastro tvarkytojui turi būti pateikiami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje nurodyti dokumentai ir nekilnojamojo daikto kadastro byla.

14Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnis, reglamentuojantis nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą ir jų pakeitimo teisinius pagrindus, numato, jog dokumentai šiam veiksmui atlikti yra: 1) valstybinės valdžios ar valdymo institucijos sprendimas; 2) teismo sprendimas, nutartis, nutarimas, nuosprendis; 3) rašytiniai sandoriai; 4) kitų valstybės kadastrų ir registrų dokumentai; 4) kiti įstatymų ir Vyriausybės nustatyti dokumentai.

15Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių, patvirtintų 2002 m. gruodžio 30 d. Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 522, 4 punktas numato, kad statinių kadastriniai matavimai atliekami statiniams (juos pastačius, rekonstravus, kapitališkai suremontavus ar kitaip pertvarkius), kuriems Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka privalomas statybos leidimas ir pripažinimas tinkamais naudoti.

16Aptarto teisinio reguliavimo pagrindu darytina išvada, kad nekilnojamieji daiktai, tarp jų ir statiniai, yra registruotini daiktai, tačiau jie privalo būti suformuoti įstatymo nustatyta tvarka (CK 4.253 str. 1 d.). Kaip jau nurodyta statinių, kaip atskirų nekilnojamojo turto objektų, suformavimo tvarka reglamentuota Nekilnojamojo turto kadastro įstatyme, o nekilnojamųjų daiktų (statinių), su jais susijusių juridinių faktų ir daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą (statinį) įregistravimo tvarka Nekilnojamojo turto registro įstatyme. Todėl pareiškėjas, siekdamas įregistruoti nuosavybės teises į ginčo pastatą, turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad pastatas yra suformuotas laikantis aukščiau aptarto teisinio reguliavimo ir tinkamas naudoti kaip statinys. Tokiu atveju nekilnojamasis daiktas būtų laikomas baigtu formuoti, registruojamas nekilnojamojo turto registre ir tik tuomet registruojamos daiktinės teisės į šį nekilnojamąjį daiktą. Po to pareiškėjas privalėtų pateikti įrodymus, kad šį statinį yra įgijęs įstatymų nustatyta tvarka. Iš pareiškėjo pateikto 2007-04 25 prašymo atsakovui dėl juridinių faktų įregistravimo matyti, kad tokie įrodymai, kurie patvirtintų kad nekilnojamojo turto objektas yra suformuotas laikantis aukščiau aptarto teisinio reguliavimo ir tinkamas naudoti kaip statinys, nepateikė. Taip pat, nepateikti įrodymai, patvirtinantys nuosavybės teisių įgijimą į statinį. Priešingai, Palangos miesto apylinkės teismo 2006 02 01 sprendimu A. G. pareiškimas dėl nuosavybės teisės įgijimo įgyjamąja senatimi į statinį-išankstines kasas, esančias ( - ), atmestas (b.l. 118, 119). Sprendimas įsiteisėjęs Klaipėdos apygardos teismo 2006 04 20 nutartimi (b.l.121). Valstybinės žemės nuomos sutartis, sudaryta 1996 m. birželio mėnesį yra pasibaigusi, nes sutarties terminas trys metai (b.l. 111, 112). Pareiškėjas apie sutarties pratęsimą įrodymų nepateikė. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše nurodyta, kad statinys, esantis ( - ), neįregistruotas (b.l.95, 96).

17Teisinio vertinimo nekeičia ir pareiškėjo atstovo nurodomos aplinkybės, kad Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2007 04 03 sprendimo ir 2007 04 05 nutarties motyvuojamose dalyse nurodyta, kad statinys yra įregistruotas kaip nekilnojamasis turtas nekilnojamojo turto registre, nes pareiškėjas šiais pagrindais įregistruoti juridinius faktus dėl 1994 09 16 pirkimo pardavimo sutarties ir A. G. įregistravimo naudotoju statinio išankstinių kasų, esančių ( - ), į atsakovą nesikreipė.

18Taigi nustatytų teisinių ir faktinių aplinkybių pagrindu teismas konstatuoja, kad pareiškėjas nepateikė dokumentų, patvirtinančių, jog pastatas yra suformuotas kaip nekilnojamojo turto objektas ir gali būti registruojamas Nekilnojamojo turto registre, todėl skundžiamas atsakovo 2007 m. gegužės 09 d. sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, naikinti atsakovo 2007 05 09 sprendimo ir VĮ Registro centro 2007 07 02 sprendimo nėra teisinio pagrindo.

19Palikus galioti atsakovo 2007 05 09 sprendimą dėl juridinių faktų neįregistravimo Nekilnojamojo turto registre, netenkintinas ir reikalavimas dėl atsakovo įpareigojimo įregistruoti juridinį faktą, kad pastato-išankstinių kasų, esančių ( - )naudotojas yra A. G..

20Pareiškėjas prašo priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Netenkinus pareiškėjo skundo, prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, netenkintinas (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 1 dalis, 6 dalis).

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85 - 87 straipsniais, 88 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

22pareiškėjo A. G. skundą atsakovui VĮ Registrų centro Klaipėdos filialui dėl 2007 05 09 sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo įregistruoti juridinį faktą atmesti kaip nepagrįstą.

23Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. pareiškėjas skundu prašo panaikinti VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo... 3. Nurodo, kad VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas nepagrįstai atsisakė... 4. Pareiškėjas ir pareiškėjo atstovas advokatas Marijus Sakalauskas prašo... 5. Atsakovo VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas atsiliepimu prašo skundo... 6. Atsakovo atstovas prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą atsiliepime... 7. Teismas konstatuoja:... 8. Skundas atmestinas kaip nepagrįstas.... 9. VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas 2007 m. gegužės 09 d. sprendimu... 10. Rašytine bylos medžiaga ir proceso šalių paaiškinimais nustatyta, kad... 11. Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos nekilnojamojo... 12. Statinių, žemės ir kitų nekilnojamųjų daiktų, daiktinių teisių į... 13. 2002 m. balandžio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 534... 14. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnis,... 15. Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų... 16. Aptarto teisinio reguliavimo pagrindu darytina išvada, kad nekilnojamieji... 17. Teisinio vertinimo nekeičia ir pareiškėjo atstovo nurodomos aplinkybės, kad... 18. Taigi nustatytų teisinių ir faktinių aplinkybių pagrindu teismas... 19. Palikus galioti atsakovo 2007 05 09 sprendimą dėl juridinių faktų... 20. Pareiškėjas prašo priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Netenkinus... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 22. pareiškėjo A. G. skundą atsakovui VĮ Registrų centro Klaipėdos filialui... 23. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...