Byla 2S-1643-173/2012
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, tretieji asmenys S. B., J. B., Z. Š., A. Š., S. Š., M. Š., D. B

1Kauno apygardos teismo teisėjas Leonas Jachimavičius, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal apelianto Valstybinės teritorijų planavimo inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno skyriaus atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 16 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovei N. B. dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, tretieji asmenys S. B., J. B., Z. Š., A. Š., S. Š., M. Š., D. B..

2Teisėjas, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos kreipėsi į teismą ieškiniu prašydamas: 1) įpareigoti atsakovę N. B. per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos vykdyti Kauno apskrities viršininko 2009 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. V-642 ,,Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo“ reikalavimą - išgriauti savavališkai pastatytą trečią gyvenamojo namo aukštą ir atstatyti stogo konstrukciją į iki rekonstrukcijos buvusią padėtį; 2) įpareigoti atsakovę N. B. per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos vykdyti 2010 m. kovo 8 d. reikalavimą Nr. (15.29)-2D-2288 ,,Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo“ dalyje dėl ūkinio pastato – išardyti savavališkai pastatytą ūkinį pastatą ir sutvarkyti statybvietę, o jei šio įpareigojimo atsakovė teismo nustatytu terminu neįvykdys – įpareigoti Inspekciją išardyti savavališkai pastatytą ūkinį pastatą ir sutvarkyti statybvietę, išieškant patirtas išlaidas iš atsakovės N. B.. 2012 m. kovo 8 d. ieškovas pateikė teismui patikslintą ieškinį, kuriuo prašoma įpareigoti atsakovę N. B. per šešis mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pertvarkyti savavališkai pastatytą gyvenamojo namo trečią aukštą pagal dviejų butų gyvenamojo namo 1A2p rekonstravimo, šiltnamio griovimo, ūkinio pastato su pirties patalpomis statybos projektą (Savavalinės statybos įteisinimas), Nr. 2011-01-TP,2011, pagal kurį buvo išduotas 2011 m. rugpjūčio 2 d. statybos leidimas Nr. LNS-21-110802-00564 (2 t., 153-159 b.l.).

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 16 d. nutartimi patikslintą ieškinį buvo atsisakyta priimti, motyvuojant tuo, kad bylos nagrinėjimo metu, t.y. 2011 m. rugpjūčio 2 d. atsakovė gavo statybos leidimą LNS-21-110802-00564, kuriuo šalinant savavalinę statybą, jai leidžiama rekonstruoti gyvenamąjį namą (2 t., 161-162 b.l.). Teismas padarė išvadą, kad ieškovė kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu nesilaikydama išankstinio bylos ne teisme nagrinėjimo tvarkos. Be to, akcentavo, kad ieškovė pakeitė kartu ieškinio pagrindą ir dalyką.

7III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

8Ieškovas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno skyrius atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 16 d. nutartį ir perduoti ieškovo 2012 m. kovo 7 d. patikslinto ieškinio priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

9Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

101. Apelianto nuomone, teismas neteisingai taikė STR 1.09.06:2010 nuostatas. Teigia, kad minėtas reglamentas reglamentuoja Inspekcijos veiksmus, kai dar nėra suėjęs Reikalavimo įvykdymo terminas, t.y. vykdant ikiteisminę savavališkos statybos šalinimo procedūrą, kol byla nėra nagrinėjama teisme. Mano, kad antrą kartą atlikti tuos pačius veiksmus bei pradėti procedūrą iš naujo, nėra pagrindo.

112. Apeliantas nurodo, kad teikdama patikslintą ieškinį Inspekcija keičia tik ieškinio dalyką, o ne pagrindą. Pažymi, kad ieškinio pagrindas iš esmės nesikeičia ir išlieka tas pats, kadangi atsakovės atlikta statyba, nepriklausomai nuo to, kad buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas savavališkos statybos įteisinimui, vis tiek, išlieka savavalinė statyba, o Inspekcija nurodo tas pačias aplinkybes, dėl kurių buvo nustatytas savavališkos statybos faktas.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas tenkintinas.

14Apeliacinis procesas yra bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme neišeinant už apeliacinio (atskirojo) skundo apibrėžtų ribų, siekiant nustatyti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą tiek teisine, tiek ir faktine prasme bei absoliučių procesinio sprendimo nagrinėjimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

15Statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2010 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-09-28 įsakymu Nr. D1-827 (Žin., 2010, Nr. 116-5946), 39(1) punktas (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-12-21 įsakymo Nr. Dl-996 ((nuo 2012-01-01) (Žin., 2011, Nr. 165-7876) redakcija) numato, kad Inspekcija, nustačiusi, kad statybą leidžiantis dokumentas, nurodytas Reglamento 39.1.1 punkte, išduotas teisėtai, bet pastatytas statinys (jo dalis) pažeidžia statinio projekto, pagal kurį buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, esminius sprendinius, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Reglamento 39.1.1 ir 39.1.2 punktuose nurodytų aplinkybių patikrinimo Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka priima administracinį sprendimą dėl Reikalavimo, įteikto Statytojui arba Statinio ar žemės sklypo naudotojui panaikinimo. Kaip matyti iš bylos medžiagos atsakovė gavo statybos ledimą leidžiantį pašalinti savavališkos statybos padarinius tik 2011 m. rugpjūčio 2 d. (2 t. 51 b. l.). 2011 m. spalio 3 d. ir buvo surašytas faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktas, kuriame buvo nustatyta, kad atlikus patikrinimą namo fasadai neatitinka suprojektuotų projekte, o ūkio pastatas su pirtimi atitinka suprojektuotą projekte (2 t. 117 b. l.). Šiuo pagrindu ir buvo atsisakyta dalies ieškinio reikalavimų, t. y. išardyti savavališkai pastatytą ūkio pastatą. Teismas sutinka su apelianto nurodytais argumentais, kad STR 1.09.06:2010 39 p. yra numatyta, kad Inspekcija privalo panaikinti reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius tik tada, jeigu Statytojas arba Statinio ar žemės sklypo naudotojas per nustatytą Reikalavimo įvykdymo terminą gauna statybą leidžiantį dokumentą. Šiuo atveju atsakovei N. B. reikalavimas dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo buvo įteiktas 2010 m. sausio 27 d. (1 t. 16 b. l.), o reikalavimo įvykdymo terminas pasibaigė 2010 m. birželio 30 d., po kurio Inspekcija ir kreipėsi su ieškiniu dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo į teismą. Taigi, atsakovei tik 2011 m. rugpjūčio 2 d. gavus statybos leidimą, Inspekcijos reikalavimo įvykdymo terminas jau buvo pasibaigęs ir jai nebekilo pareiga panaikinti reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius. Pažymėtina, kad net ir gaudama statybą leidžiantį dokumentą atsakovė N. B. savavališkos statybos padarinių (dalyje dėl savavališkai pastatyto namo trečiojo aukšto) nepašalino. Įvertinus šias aplinkybes, teismas konstatuoja, kad ieškovui nekilo pareiga panaikinti reikalavimo ir jis pateikdamas patikslintą ieškinį nepažeidė CPK 137 str. 2 d. 3 p. punkte nustatytos išankstinio ginčo sprendimų ne teisme tvarkos.

16CPK 141 str. 1 d. nustato, kad iki nutarties skirti bylą nagrinėti teismo posėdyje priėmimo ieškovas turi teisę pakeisti ieškinio dalyką arba ieškinio pagrindą, vėlesnis ieškinio dalyko arba ieškinio pagrindo pakeitimas yra galimas tik tuo atveju, jeigu tokio pakeitimo būtinumas iškilo vėliau. Kaip matyti iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų, byla buvo paskirta nagrinėti teismo posėdyje 2010 m. rugpjūčio 30 d., o atsakovė gavo statybos ledimą tik 2011 m. rugpjūčio 2 d. Po to, 2011 m. spalio 3 d. buvo surašytas faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktas, kuriame buvo nustatyta, kad atlikus patikrinimą namo fasadai neatitinka suprojektuotų projekte, o ūkio pastatas su pirtimi atitinka suprojektuotą projekte. Inspekcija patikslintą ieškinį pateikė 2012 m. sausio 25 d. (2 t. 113 b. l.). Įvertinus šias aplinkybes teismui nekyla abejonių, kad ieškovui ieškinio dalyko pakeitimas, t. y. reikalavimo suformavimas pagal atsakovei išduotą statybos leidimą, iškilo vėliau – sužinojus apie išduotą statybos leidimą ir atlikus patikrinimą vietoje.

17Remiantis aukščiau išdėstytais motyvais teismas konstatuoja, kad yra pagrindas naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį dėl netinkamo procesinės teisės normų taikymo.

18Teismas,Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK336-339 straipsniais,

Nutarė

19panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 16 d. nutartį ir perduoti ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2012 m. kovo 7 d. patikslinto ieškinio priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai