Byla Ik-375-815/2012
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Liudos Arlauskienės, Raimondo Blauzdžiaus ir Ernesto Spruogio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), sekretoriaujant Renatai Romeiko, dalyvaujant pareiškėjo – ŽŪK „Suvalkijos pienas“ atstovams – V. F. ir advokatui Gyčiui Šarkai, atsakovės – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovui – šios institucijos Teisės departamento 2-ojo teisės skyriaus l. e. p. vedėjui Aurelijui Mačiulaičiui, atsakovės – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos atstovei – šios institucijos Teisės departamento Atstovavimo skyriaus vyriausiajai specialistei Rasai Račkytei, trečiojo suinteresuoto asmens – ŽŪK „Pienas LT“ atstovui – advokatui Algirdui Goštautui, uždarame teismo posėdyje nagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo – ŽŪK „Suvalkijos pienas“ skundus atsakovėms – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai ir Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui – ŽŪK „Pienas LT“ dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I

41. Pareiškėjas – ŽŪK „Suvalkijos pienas“ (toliau – ir pareiškėjas) su 2010 m. liepos 28 d. skundu (t. 1, b. l. 1-5), 2010 m. rugpjūčio 26 d. skundu (t. 5, b. l. 1-11), 2010 m. spalio 12 d. skundu (t. 10, b. l. 1-2) bei 2010 m. gruodžio 7 d. patikslintu skundu (t. 13, b. l. 7-11) (toliau šiame sprendime išvardytų skundų ir patikslinto skundo prasme vartojama skundo sąvoka), taip pat rašytiniais paaiškinimais (t. 4, b. l. 189-190, t. 13, b. l. 55-57, 77-82, 117-118, t. 14, b. l. 151-152) kreipėsi į teismą, prašydamas:

51.1. panaikinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Ministerija) 2010 m. liepos 2 d. sprendimą Nr. 3JA-124/2-135 „Dėl prašymo“ (toliau – ir sprendimas Nr. 3JA-124/2-135);

61.2. tenkinti 2010 m. gegužės 31 d. pareiškėjo prašymą pratęsti Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (toliau – ir Programa) 1.9 dalies „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ antrosios veiklos srities 1.9.2 eilutės – „Pieno sektoriaus restruktūrizavimas, įkuriant naujas pieno perdirbimo įmones“ paraiškų pateikimo terminą;

71.3. panaikinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerės 2010 m. liepos 27 d. potvarkį Nr. 4D-98 „Dėl projekto, kuriam neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ antrąją veiklos sritį „Pieno sektoriaus restruktūrizavimas, įkuriant naujas pieno perdirbimo įmones“, patvirtinimo“ (toliau – ir potvarkis Nr. 4D-98);

81.4. įpareigoti Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Agentūra) iš naujo atlikti pareiškėjo projekto „Modernios pieno perdirbimo gamyklos statyba ir įrengimas“, pateikto 2010 m. gegužės 31 d. pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ antrąją veiklos sritį „Pieno sektoriaus restruktūrizavimas, įkuriant naujas pieno perdirbimo įmones“, paramos paraiškos reg. Nr. ( - ) (toliau – ir Paraiška) vertinimą;

91.5. sustabdyti šios bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. 3D-297 „Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 3D-954 „Dėl Paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones surinkimo 2010 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – ir įsakymas Nr. 3D-297) ta dalimi, kuria nustatytas Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos 1 krypties „Žemės, maisto ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas“ 1.9 dalies „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ antrosios veiklos srities (1.9.2 eilutė) paraiškų pateikimo terminas iki 2010 m. gegužės 31 d., atitinka:

101.5.1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.76 straipsnio nuostatas;

111.5.2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 2, 3 ir 6 punktų nuostatas;

121.5.3. Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio nuostatas;

131.5.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimo Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“ 6.2, 6.3 ir 6.7 punktų nuostatas;

141.6. panaikinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m kovo 31 d. įsakymą Nr. 3D-297 toje dalyje, kurioje nustatytas terminas iki 2010 m. gegužės 31 d. paraiškoms pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos 1 krypties „Žemės, maisto ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas“ 1.9 dalies „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ antrąją veiklos sritį „Pieno sektoriaus restruktūrizavimas, įkuriant naujas pieno perdirbimo įmones“ pateikti _ ;

151.7. panaikinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 17 d. įsakymą Nr. 3D-827 toje dalyje, kurioje ŽŪK „Pienas LT“ projektas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos 1 krypties „Žemės, maisto ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas“ antrąją veiklos sritį „Pieno sektoriaus restruktūrizavimas, įkuriant naujas pieno perdirbimo įmones“ buvo pripažintas tinkamu ir patvirtintas bei ŽŪK „Pienas LT“ paskirta 50 817 543 Lt parama;

161.8. įpareigoti Agentūrą iš naujo atlikti ŽŪK „Pienas LT“ paraiškos, pateiktos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ antrąją veiklos sritį „Pieno sektoriaus restruktūrizavimas, įkuriant naujas pieno perdirbimo įmones“ vertinimą;

171.9. įpareigoti Agentūrą ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją ŽŪK „Pienas LT“ paraišką pripažinti netinkama paramai gauti.

182. Pabrėžtina, kad pagal minėtus pareiškėjo skundus teisme nagrinėjama administracinė byla Nr. I-375-815/2012 (anksčiau buvusi administracinė byla Nr. I-3163-815/2010 bei šiek tiek vėliau buvusi administracinė byla Nr. I-638-815/2011), nes prie administracinės bylos Nr. I-3163-815/2010 Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 17 d. nutartimi (t. 4, b. l. 194-195) buvo prijungta administracinė byla Nr. I-3371/2010, paliekant bendrą numerį I-3163-815/2010; Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 14 d. nutartimi (t. 13, b. l. 35-36) administracinė byla Nr. I-3163-815/2010 buvo sujungta su administracine byla Nr. I-3728-561/2010, suteikiant sujungtai administracinei bylai numerį I-3163-815/2010.

193. Pažymėtina, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. kovo 14 d. nutartimi (t. 13, b. l. 143-155) nutarė kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 3D-297 „Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 3D-954 „Dėl Paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones surinkimo 2010 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 38-1826) patvirtinto grafiko nuostata, pagal kurią Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos 1 krypties „Žemės, maisto ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas“ 1.9 dalies „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ antrosios veiklos srities (1.9.2 eilutė) paraiškų pateikimo terminas yra nuo 2010 m. gegužės 3 d. iki 2010 m. gegužės 31 d., neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtintam lygiateisiškumo principui, konstituciniam teisinės valstybės principui (jo aspektui – skaidrumo principui), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 2, 3 ir 6 punktų nuostatoms, neprieštaravo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų 6.2 (2008 m. balandžio 9 d. redakcija), 6.3 (2008 m. balandžio 9 d. redakcija) ir 6.7 (2008 m. balandžio 9 d. redakcija) punktų nuostatoms.

20Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. kovo 29 d. sprendimu (t. 14, b. l. 6-16) pripažino, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 3D-954 „Dėl Paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones surinkimo 2010 metais grafiko patvirtinimo“ patvirtinto Paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones surinkimo 2010 metais grafiko (2010 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 3D-297 redakcija) nuostata, pagal kurią 1 krypties „Žemės, maisto ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas“ priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ paraiškų pagal antrąją veiklos sritį surinkimo terminas yra nuo 2010 m. gegužės 3 d. iki 2010 m. gegužės 31 d. (1.9.2 eilutė), neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtintam lygiateisiškumo principui, konstituciniam teisinės valstybės principui (jo aspektui – skaidrumo principui), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 2, 3 ir 6 punktų nuostatoms bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų (2008 m. balandžio 9 d. nutarimo Nr. 343 redakcija) 6.2, 6.3 ir 6.7 punktų nuostatoms.

214. Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2010 m. liepos 2 d. sprendimo Nr. 3JA-124/2-135 „Dėl prašymo“ pareiškėjo skundas grindžiamas tokiais argumentais.

224.1. Pareiškėjas, remdamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuota praktika 2007 m. lapkričio 5 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A5-990/2007, 2008 m. sausio 24 d. nutartyje byloje Nr. A-525-107-08, 2008 m. birželio 13 d. nutartyje byloje Nr. A756 - 930/2008, 2008 m. liepos 11 d. nutartyje byloje Nr. A556 - 1323/2008 teigia, kad skundžiamas sprendimas yra neargumentuotas, nemotyvuotas, kodėl buvo pasirinktas toks trumpas paraiškų pateikimo ir parengimo terminas, jame visiškai nepasisakyta dėl pareiškėjo prašymo esmės ir nurodytų argumentų pagrįstumo, todėl yra negaliojantis ir naikintinas kaip neatitinkantis administraciniam teisės aktui keliamų reikalavimų.

234.2. Žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 3D-954 dėl „Paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones surinkimo 2010 metais grafiko patvirtinimo“ (toliau – Grafikas) buvo numatyta, kad kaimo plėtros programos 1 krypties „Žemės, maisto ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas“ 1.9. dalies „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ pirmos veiklos srities programoms nustatomas paraiškų terminas nuo 2010 m. sausio 4 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d., t. y. beveik vieneri metai. 2009 m. gruodžio 14 d. ES Komisijos sprendimu Nr. C(2009)10216 Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos (toliau – Programa) 1.9. dalis „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ buvo papildyta antra veiklos sritimi „Pieno sektoriaus restruktūrizavimas, įkuriant naujas pieno perdirbimo įmones“. Žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. 3D-191 Grafikas papildomas nurodant, kad pagal 1.9. dalies „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ 1.9.2. eilutę – antra veiklos sritis „Pieno sektoriaus restruktūrizavimas, įkuriant naujas pieno perdirbimo įmones“ paraiškas paramai gauti teikti galima nuo 2010 m. balandžio 6 d. iki 2010 m. balandžio 30 d. (26 dienos). Žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 3D-297 (įsigaliojo 2010 m. balandžio 4 d.) Grafikas dar kartą buvo pakeistas nurodant, kad pagal antrąją veiklos sritį 1.9.2. „Pieno sektoriaus restruktūrizavimas, įkuriant naujas pieno perdirbimo įmones“ paraiškų pateikimo terminas yra nuo 2010 m. gegužės 3 d. iki 2010 m. gegužės 31 d., t. y. paraiškoms pateikti suteiktas tik 28 kalendorinių dienų terminas, nors 2009 m. gruodžio 9 d. tvirtinant Grafiką visoms Programos 1.9. dalies sritims paraiškų teikimo terminas buvo iki 2010 m. gruodžio 31 d., t. y. beveik vieneri metai. Pareiškėjo manymu, atsakovas be jokio paaiškinimo ir pagrindimo Programos 1.9. dalies antrai veiklos sričiai 1.9.2. „Pieno sektoriaus restruktūrizavimas, įkuriant naujas pieno perdirbimo įmones“ paraiškų pateikimo terminą vietoj vienerių metų sutrumpino iki 28 kalendorinių dienų. Net ir 2010 m. balandžio 4 d. įsigaliojus paraiškų pateikimo terminui pagal Programos 1.9.2 eilutę dėl pieno ūkio modernizavimo, vis tiek dar buvo neįmanoma pradėti rengti paraiškos paramai gauti, kadangi tuo metu nebuvo patvirtinti paraiškoms ir pareiškėjams keliami reikalavimai ir šios srities paraiškų rengimo taisyklės. Tik Žemės ūkio ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. 3D-373 (įsigaliojo tik 2010 m. balandžio 28 d.) „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ antrosios veiklos srities „Pieno sektoriaus restruktūrizavimas, įkuriant naujas pieno perdirbimo įmones“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtinus paraiškų rengimo ir teikimo taisykles (toliau – Taisyklės) pareiškėjas sužinojo sąlygas, kurias privalo įgyvendinti ir atitikti pretendentai, todėl pareiškėjui buvo suteiktos tik 33 kalendorinės dienos (nuo 2010 m. balandžio 28 d., kada įsigaliojo Taisyklės, iki 2010 m. gegužės 31 d., t. y. paskutinės paraiškos pateikimo termino dienos) paruošti ir pateikti paraišką agentūrai. Šis terminas, pareiškėjo nuomone, yra nepagrįstai trumpas, nustatytas neatsižvelgiant į objektyvius paraiškoms pagal Taisyklėse nurodytas sąlygas rengti būtinus protingus terminus, nesuderintas su kituose teisės aktuose nustatytais terminais, todėl atsakovas turėjo tenkinti pareiškėjo prašymą ir terminą pratęsti.

244.3. 2010 m. balandžio 28 d. įsigaliojus paraiškų rengimo Taisyklėms, kurių 17 punkte nustatyta, kad gali dalyvauti tik pripažinti kooperatyvai, net jeigu kooperatyvas tą pačią dieną priduotų prašymą pripažinti kooperatyvą, tai tas prašymas vien tik VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centre remiantis Žemės ūkio ministro 2007 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 3D-426 „Dėl Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pripažinimo žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais) taisyklių“ 5 punktu, galėjo būti nagrinėjamas iki 2010 m. gegužės 25 d. VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras tik paruošia teikimą dėl kooperatyvo pripažinimo ir savo pasiūlymą pateikia Žemės ūkio ministerijai, kurios ministras priima galutinį sprendimą. Net jeigu būtų priimtas teigiamas sprendimas tą pačią dieną nuo pažymos gavimo, tai VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras apie priimtą sprendimą pareiškėją informuotų per 5 darbo dienas nuo įsakymo įsigaliojimo dienos. Taigi, norintis gauti paramą nepripažintas kooperatyvas pagrįstai galėtų tikėtis gauti pripažinimo pažymėjimą tik 2010 m. birželio 1 d., t. y. tuo metu, kai jau pasibaigęs paraiškos pateikimo terminas. Pareiškėjo nuomone, paraiškos pateikimo terminas nebuvo suderintas su Taisyklių 17 punkte nustatytu reikalavimu dėl kooperatyvo pripažinimo bei su šią procedūrą reglamentuojančiame LR Žemės ūkio ministro 2007 m. rugsėjo 25 d. įsakyme Nr. 3D-426 „Dėl Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pripažinimo žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais) taisyklių“ pripažinimui nustatytais terminais, todėl turėjo būti pratęstas. Pareiškėjas 2010 m. gegužės 17 d. pateikė prašymą dėl jo kaip kooperatyvo pripažinimo, tačiau pažymą dėl pripažinimo gavo tik 2010 m. birželio 3 d., t. y. jau pasibaigus paraiškos pateikimo terminui. Dėl Taisyklių 17.1 punkte nurodytos priežasties nustatytas terminas yra diskriminacinis nepripažintų kooperatyvų atžvilgiu, neobjektyvus (pažeidžia Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 2 punktą) ir prieštaraujantis asmenų lygybės principui (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai) ir suteikia nepagrįstą pranašumą dar iki Taisyklių įsigaliojimo dienos pripažintiems kooperatyvams.

254.4. Pagal Taisyklių 20 punkto reikalavimus būtina pagal norimą gaminti produktų kiekį užsakyti technologinių projektinius pasiūlymus, kuriuos gali parengti tik kompetentingų specialistų ir inžinierių kolektyvas, ir tik tada galima pradėti biogeneratoriaus projektavimą. Vien šiems darbams tinkamai atlikti 33 kalendorinių dienų terminas yra neprotingas.

264.5. Pagal Taisyklių 20.9. punkto reikalavimus reikia užsitikrinti projektui reikalingo nekilnojamojo turto valdymą. 33 dienų terminas surasti 100 000 000 Lt vertės projekto įgyvendinimui tinkamą žemės sklypą bei susitarti dėl jo panaudojimo projekto įgyvendinimui yra neobjektyviai trumpas.

274.6. 33 dienų terminas pagal Taisyklių 20.6. reikalavimą finansavimui užsitikrinti ir verslo planui paruošti yra neprotingai trumpas ir tikrai neužtikrina efektyvaus paramos įsisavinimo kriterijaus.

284.7. Veiklos srities ir paramos panaudojimo tikslas, numatytas Taisyklių 3.2.2. papunktyje – kurti inovatyvius produktus, diegti inovatyvias technologijas – nurodo, kad parama turi būti susijusi su inovacijomis, o tai savaime suponuoja ir paraiškos sudėtingesnį rengimo procesą kadangi naujovėms tinkamai atskleisti ir aprašyti bei paraiškoms pateikti objektyviai turi būti suteiktas daug ilgesnis terminas negu terminai, kurie nustatyti kitoms Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės įgyvendinti, kurios nebūtinai susijusios su inovatyviomis technologijomis.

294.8. Paraiškų pateikimo terminas turėjo būti numatytas atsižvelgiant į Taisyklių įsigaliojimo datą nes tik galiojant Taisyklėms įmanoma rengti paraišką. Nukeliant Taisyklių įsigaliojimą turėjo būti tinkamai suderintas ir nukeltas ir paraiškų pateikimo terminas.

304.9. Suteiktas 33 kalendorinių dienų terminas visiškai nesuderinamas su Taisyklių reikalavimu, kad į paramą gali pretenduoti tik labai smulkūs, smulkūs ir vidutiniai kooperatyvai, nes, jeigu pareiškėjas smulkus, tai jam turi būti suteiktas ilgesnis terminas įvertinti galimybes dėl paramos gavimo ir paraiškai paruošti, nes smulkus kooperatyvas neturi galimybės rizikuoti prarasti pinigus dėl paraiškos netinkamo parengimo ar termino jai pateikti praleidimo.

314.10. Kuo terminas trumpesnis tuo egzistuoja didesnė tikimybė, kad projekto įgyvendinimo kaštai gerokai išauga. Tuo tarpu vienas iš paramos skirstymo prioritetinių tikslų yra efektyvumas, todėl terminas projektui parengti turi būti ne 33 dienų, o maksimalus, kad pareiškėjai turėtų realią galimybę minimizuoti projekto įgyvendino išlaidas.

324.11. Paraišką be didelių trukdžių galima buvo paruošti nebent tik tam, kas sąlygas, keliamas paramai gauti, galėjo pagrįstai nuspėti dar gerokai iki Žemės ūkio ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. 3D-373 įsigaliojimo. Pareiškėjo nuomone, nesuprantama, kokiu būdu kooperatyvas Pienas LT dar 2009 m. rudenį viešai pradėjo skelbti, kad jis ketina statyti pieno perdirbimo gamyklą naudodamasis parama ir nurodydavo galimas paramos sumas, intensyvumą ir kitus rodiklius, kurie įsigaliojo tik priėmus 2010 m. balandžio 22 d. ŽŪM įsakymą, todėl terminas pareiškėjui pateikti paraišką turėjo būti pratęstas, nes jis kelia abejonių dėl skaidrumo.

334.12. Kitoms veiklos kryptims pagal tą pačią programą nustatomi gerokai ilgesni terminai, kas pažeidžia pretendentų į ES paramą lygiateisiškumo principą. Pareiškėjo nuomone, nustatytas terminas neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 3 ir 6 punktuose numatytų objektyvumo ir efektyvumo principų. Skundžiamas sprendimas prieštarauja ir Programos 9 priemonėje išdėstytiems ir Taisyklių III dalyje išdėstytiems šios priemonės tikslams, taip pat prieštarauja ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimo Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“ 6.2, 6.3 ir 6.7 punktų reikalavimams.

345. Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2010 m. liepos 27 d. potvarkio Nr. 4D-98, kuriuo atmesta pareiškėjo Paraiška paramai gauti, panaikinimo.

355.1. Paraiškos atmetimo motyvas, kad „remiantis VĮ Registrų centras duomenimis, žemė, į kurią numatoma investuoti, nėra valdoma pareiškėjo, todėl pareiškėjas neatitinka Taisyklių 20.9.1 punkte nustatyto tinkamumo kriterijaus“ yra nepagrįstas, nes pareiškėjas pateikė Agentūrai kartu su paraiška 2010 m. gegužės 24 d. žemės nuomos su statybos galimybe sutartį, kas atitinka Taisyklių 20.9.1 punkte numatytą galimybę žemę valdyti nuomos pagrindu ir alternatyvą kitaip įstatymo nustatyta tvarka teisėtai naudotis žeme – užstatymo teisės pagrindu. Kartu pareiškėjas pateikė ir nuomotojo – UAB „Ogmios Real Estate“ 2010 m. gegužės 24 d. pranešimą, patvirtinantį, kad ji tikrai išnuomoja žemės sklypą pareiškėjui ir pareiškėjas jį galės naudoti gamyklos statybai. Pareiškėjo manymu, atsakovai neteisingai traktavo Taisyklių 20.9.1 ir 20.1 punktus, nes šiuose punktuose nėra įtvirtinto reikalavimo, kad žemės nuomos sutartis privalo būti įregistruota VĮ Registrų centre, todėl minėtos sutarties neįregistravimas negali būti laikomas šių punktų pažeidimu. Taisyklių 20 punktas taikomas tik tuo atveju, jei pareiškėjo pateiktuose dokumentuose būtų nustatyti prieštaravimai. Šiuo atveju, jokio prieštaravimo tarp pareiškėjo pateiktos žemės nuomos sutarties ir Nekilnojamojo turto registre (toliau – NTR) duomenų dėl žemės sklypo nėra, kadangi NTR jokio kito žemės sklypo nuomininko nėra įregistruoto, o nuomotojas nurodytas būtent žemės savininkas – UAB „Ogmios Real Estate“, su kuriuo ir sudaryta žemės sklypo nuomos sutartis.

365.2. Dėl paraiškos atmetimo motyvo, kad pareiškėjo numatyti gaminti produktai – funkcionalus išrūgų koncentratas ir tirpus kazeino baltymas – nepatenka į ES Steigimo sutarties I priede išvardintus žemės ūkio produktus, todėl pareiškėjas neatitinka Taisyklių 21.1. punkte numatyto tinkamumo kriterijaus.

375.2.1. Pareiškėjo teigimu, neteisingai nurodoma, kad nurodyti du pareiškėjo ketinami gaminti produktai – tiek funkcionalus išrūgų koncentratas, tiek tirpus kazeino baltymas – nepatenka į ES Steigimo sutarties I priede nurodytą sąrašą. Funkcionalus išrūgų koncentratas yra klasifikuotas Kombinuotoje nomenklatūroje kodu 0404 90 21, o tirpus kazeino baltymas klasifikuotas Kombinuotoje nomenklatūroje kodu 0410 00 00, t. y. abu produktai yra klasifikuoti nomenklatūros 4 skirsnyje, nes jie abu gaunami tik iš pieno ir tik jo perdirbimo metu, o šis Kombinuotos nomenklatūros 4 skirsnis ir jame esantys pieno produktai yra įtraukti į ES Steigimo sutarties I priedą. Paraiškoje buvo nurodytas ir kitas pareiškėjo ketinamas gaminti produktas – grietinėlė, kuri patenka į EB steigimo sutarties I priedą.

385.2.2. Taisyklių 21.1 punkte esminis kriterijus paramai gauti yra tas, kad parama teikiama žemės ūkio produktams (žaliava ir pagamintas produktas), išvardytiems ES steigimo sutarties I priede, perdirbti ar rinkodarai, t. y. pagrindinis šio punkto reikalavimas atitikimui yra tas, kad tik žemės ūkio produktai, kurie bus perdirbami – turi būti nurodyti ES steigimo sutarties priede Nr. I. Pareiškėjo teigimu, Taisyklių 21.1 punkte numatyta, kad ES steigimo sutarties I priede privalo būti nurodyti žemės ūkio produktai (ne galutiniai, bet žemės ūkio produktai), skirti perdirbimui, o tai reiškia, kad jame turi būti nurodyta tik žemės ūkio produktas – žaliava, o pagamintam produktui keliamas tik toks reikalavimas, kad jis būtų pagamintas iš žaliavos, nurodytos I priede. Kadangi visi pareiškėjo nurodyti gaminiai bus perdirbimo metu gaunami būtent iš ES steigimo sutarties priede I nurodytos žaliavos – pieno (kombinuotos nomenklatūros 4 skirsnis), todėl visi produktai bus gauti būtent iš šios tinkamos paramai žaliavos ir jokio pažeidimo dėl pagamintų produktų tariamo netinkamumo finansavimui ir dėl šios priežasties nėra.

395.2.3. Pagal atsakovų pateikiamą Taisyklių 21.1 punkto aiškinimą, vienas iš pagrindinių Taisyklėse numatytų priemonės specialiųjų tikslų kurti inovatyvius produktus (Taisyklių 3.2.2 punktas) būtų nesuderinamas su Taisyklių 21.1 punkto reikalavimu. Jeigu Taisyklių 21.1 punktą atsakovas nori taikyti ne tik perdirbimo žaliavai, bet ir galutiniam produktui, tai šie reikalavimai gali prieštarauti vienas kitam, nes jeigu produktas yra inovatyvus tai reikštų, kad jis yra naujas, o dėl šios priežasties jis ir negalėjo atsirasti anksčiau sudarytame produktų sąraše, kadangi sąrašo sudarymo metu atitinkamas produktas dar neegzistavo. Tokiu atveju, dėl Taisyklėse esančių 3.2.2 ir 21.1 punktų prieštaravimų, paraiška turėtų būti vertinama teikiant pirmenybę būtent Taisyklių 3.2.2 punktui ir jame numatytam specialiajam paramos tikslui – kurti inovatyvius produktus. Taisyklės negali būti aiškinamos siaurinamai paneigiant paramos specialųjį tikslą.

405.2.4. Net jeigu kuris nors vienas iš trijų pareiškėjo ketinamų produktų neatitiktų Taisyklių 21.1 punkto reikalavimų, o dalis atitinka, vadovaujantis Taisyklių 62 punktu, privalėjo būti svarstoma dėl paramos skyrimo tiems produktams, kurie tenkina Taisyklių reikalavimus.

415.3. Dėl Sprendime nurodyto teiginio, kad paraiška neatitinka Taisyklių 20.6 ir 21.4 punktuose nustatytų reikalavimų, susijusių su finansinių ataskaitų teikimu ir pareiškėjo ekonominio gyvybingumo nustatymu.

425.3.1. Kaip trūkumas nurodytas teiginys, kad „pareiškėjas kaip vieną iš projekto finansavimo šaltinių nurodė visą prašomą paramos sumą“, negali būti laikomas trūkumu, kadangi Taisyklių 20.6 punkte tiesiogiai nurodoma, kad vienas iš galimų ir leistinų projekto finansavimo šaltinių ir yra paramos lėšos.

435.3.2. Sprendime nurodoma, kad pareiškėjas prognozinę finansinę atskaitomybę sudarė su klaidomis, tačiau konkrečiai nenurodyta, kokios tariamos klaidos nustatytos, todėl tiesiog abstraktus teiginys yra nemotyvuotas ir negali būti pagrindu atmesti Paraišką. Pinigų srautų ataskaitos už praėjusius ir ataskaitinius metus nepateikimas negali būti laikomas trūkumu, kadangi jokiame Taisyklių punkte nebuvo reikalavimo pateikti pinigų srautų ataskaitą. Atsakovai neįvertinto, kad pagal Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 22-24 straipsnius yra dvi finansinių atskaitomybių rūšys: pilna ir sutrumpinta, iš kurių pastarąją sudarant nereikia ruošti būtent pinigų srautų ataskaitos. Pareiškėjas atitinka Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 24 straipsnio reikalavimus, leidžiančius sudaryti sutrumpintą finansinę ataskaitą, todėl jis ir pateikė finansinę ataskaitą – sutrumpintą be pinigų srautų ataskaitos dalies, nes šios dalies jis ruošti neprivalo.

445.3.3. Atsakovai nenurodė jokių konkrečių paraiškos neatitikimo Taisyklių 20.6 ir 21.4 punktams pagrindų, todėl teigiant, kad dėl tariamo informacijos trūkumo „negalėjo nustatyti pareiškėjo tinkamumo“ pažeidė Taisyklių 44 ir 60, 61 punktuose numatytą pareigą prieš atmetant paraišką paprašyti patikslinti ir papildyti informaciją. Taip pat buvo pažeistas ir žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 3D-153 patvirtintų „Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos administravimo taisyklių“ 44 punktas.

455.4. Dėl skundžiamame sprendime nurodyto argumento, kad pareiškėjas neatitinka Taisyklių 20.1 punkte nustatyto tinkamumo kriterijaus.

465.4.1. Kartu su Paraiška pateikė Agentūrai 2010 m. gegužės 31 d. paaiškinimus ir prašymą bei 2010 m. gegužės 31 d. raštą, kuriuose išsamiai nurodė, kad 2010 m. gegužės 17 d. yra pradėjęs kooperatyvo pripažinimo procedūrą ir atitinka visus kriterijus, tik nėra paskutinio formalumo – nėra pasirašytas tai patvirtinantis pažymėjimas. Jis buvo pasirašytas 2010 m. birželio 3 d. ir iš karto pateiktas Agentūrai.

475.4.2. VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras iki paskutinės paraiškos pateikimo dienos patikrino pareiškėjo dokumentus dėl jo pripažinimo ir patvirtino pareiškėjo atitikimą reikalavimams dėl pripažinimo, todėl pareiškėjas iki paraiškos padavimo dienos de facto atitiko Taisyklių 20.1 punkto reikalavimus. Tai, kad tuo metu žemės ūkio ministras dar nebuvo pasirašęs formalaus tai patvirtinančio dokumento – pripažinimą patvirtinančio pažymėjimo, negali būti pagrindas laikyti, kad pareiškėjas nėra pripažintas kaip kooperatyvas.

485.4.3. Kadangi paraiškos pateikimo terminas nebuvo suderintas su Taisyklių 17 punkte nustatytu reikalavimu dėl kooperatyvo pripažinimo bei su Žemės ūkio ministro 2007 m. rugsėjo 25 d. įsakyme Nr. 3D-426 „Dėl Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pripažinimo žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais) taisyklių“ pripažinimui nustatytais terminais, todėl atsakovai privalėjo atsižvelgti į pareiškėjo paaiškinimuose ir prašyme nurodytas aplinkybes bei remiantis jomis ir Taisyklių 44, 60 ir 61 punktais, priimti 2010 m. birželio 3 d. pareiškėjo pripažinimo žemės ūkio kooperatyvu pažymėjimą bei pripažinti pareiškėją tinkamu paramos gavėju pagal Taisyklių 17 ir 20.1 punktus.

495.4.4. 33 kalendorinių dienų terminas Paraiškai parengti neatitinka ir Projektų finansavimo ir administravimo taisyklių, patvirtintų 2007 m. gruodžio 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1443, 28 punkto, kuriame nustatyta, kad paraiškos dėl ES paramos turi būti priimamos 2 mėnesius po kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos. Nuo 2010 m. balandžio 28 d. dienos (kai įsigaliojo Taisyklės) ir netgi nuo 2010 m. balandžio 4 d. (kai įsigaliojo Žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. 3D-297, nustatęs paraiškų pateikimo terminą nuo 2010 m. gegužės 3 d. iki 2010 m. gegužės 31 d.) iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos – 2010 m. gegužės 31 d., šis 2 mėnesių terminas paraiškoms pateikti buvo pažeistas, todėl vien dėl to pareiškėjo teisės pretenduoti į paramą buvo nepagrįstai apribotos.

505.5. Rašytiniuose paaiškinimuose pareiškėjas nurodo, kad priešingai nei teigia atsakovas, tarp dokumentų, susijusių su Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 programa ir publikuojamų jau nuo 2006 m. liepos 20 d., atnaujintas Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos lietuvių kalba variantas su 2009 m. gruodžio 14 d. įsigaliojusiais pakeitimais 2010 m. sausio 13 d. nebuvo publikuotas ir iki šiol Ministerijos puslapyje viešai neskelbiamas. Remiantis Informavimo apie Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programą ir suteiktos paramos viešinimo taisyklių, patvirtintų 2007 m. balandžio 26 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-191, 17 punktu Ministerija informuoja visuomenę apie Europos Komisijos priimtą Programą ir jos atnaujinimą, o pagal taisyklių 9.7 punktą vienas iš pagrindinių visuomenės informavimo ir viešinimo priemonių yra Ministerijos tinklalapis. Atsakovas pažeidė šių taisyklių numatytus įpareigojimus dėl informacijos apie Programą viešinimo, kartu neužtikrino skaidraus administravimo ir efektyvaus paramos lėšų panaudojimo. Žemės ūkio ministerija nepateikė įrodymų, kaip kad teigia atsakovas, jog 2010 m. kovo 8 d. Ministerijos ir Lietuvos Respublikos Seimo tinklalapiuose buvo paskelbtas žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ antrosios veiklos srities „Pieno sektoriaus restruktūrizavimas, įkuriant naujas pieno perdirbimo įmones“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ projektas Nr. ( - ) Agentūra taip pat nesilaikė jai nustatytų įpareigojimų viešinti su programa susijusią informaciją, Atnaujinus paraiškų priėmimo grafiką, kuris buvo patvirtintas Žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 3D-297, jis nebuvo viešai paskelbtas bent viename šalies dienraštyje ir „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“, kaip tai numatyta administravimo taisyklių 19 punkte.

516. Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. 3D-827 panaikinimo.

526.1. Nesibaigus teisminiam ginčui dėl pareiškėjo Paraiškos atmetimo pagrįstumo, Žemės ūkio ministerija visą pagal šią Paramos priemonę maksimalią skirtiną sumą 2010 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 3D-827 paskyrė ŽŪK „Pienas LT“. Teismui panaikinus Žemės ūkio ministerijos 2010 m. liepos 27 d. potvarkį Nr. 4D-98 tai būtų absoliutus pagrindas tenkinti skundą ir dėl žemės ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. 3D-827 panaikinimo net ir tuo atveju, jeigu ir ŽŪK „Pienas LT“ paraiška būtų pripažinta tinkama.

536.2. Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos 1 krypties priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ antrosios veiklos srities „Pieno sektoriaus restruktūrizavimas, įkuriant naujas pieno perdirbimo įmones“ įgyvendinimo Taisyklių, XV dalį „Projektų pirmumo vertinimas“ 66 ir 67.1 punktus pareiškėjas turėtų pirmumo teisę gauti paramą lyginant su ŽŪK „Pienas LT“, kadangi ŽŪK „Pienas LT“ anksčiau jau yra gavęs ES investicinę paramą žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, o pareiškėjas tokios paramos dar nėra gavęs.

546.3. Remdamasis spaudoje pasirodžiusia informacija pareiškėjas teigia, kad ŽŪK „Pienas LT“ žemės sklypo nuomos sutartį sudarė tik 2010 m. rugsėjo mėnesį. Pagal Taisyklių 20.9.1 punktą jau paraiškos teikimo dienai, t. y. vėliausiai iki 2010 m. gegužės 31 d. pareiškėjas privalėjo būti užsitikrinęs žemės valdymo (nuomos) teisę. Jeigu ŽŪK „Pienas LT“ žemės nuomos sutartį sudarė tik 2010 m. rugsėjo mėn., tai jo paraiška nebuvo įregistruota NTR. Dėl šios priežasties skundžiamas sprendimas laikytinas nepagrįstu ir neteisėtu, kadangi atsakovas dviejų pretendentų paraiškas to paties kriterijaus atžvilgiu įvertino taikydamas „dvigubus standartus“.

556.4. Pareiškėjas turi prielaidų, kad ŽŪK „Pienas LT“ galimai paraiškoje nurodė naudosiantis patentus inovatyvioms technologijoms, kurių neturi teisės naudoti, nes sutartys dėl jų panaudojimo buvo nutrauktos dar iki paraiškų padavimo momento.

566.5. Paraiškoje ŽŪK „Pienas LT“ nurodo, kad gamins miceliarinį pieno baltymo koncentratą, tačiau pieno pramonėje toks produktas kaip miceliarinis pieno baltymas apskritai neegzistuoja. Toks pavadinimo panaudojimas neatitinka Taisyklių 21.1 punkto reikalavimo, nes nepatenka į finansavimui tinkamų produktų sąrašą kuris nurodytas ES steigimo sutarties priede Nr. 1. Paraiškoje žodis „miceliarinis“ naudojamas apibrėžti naują produktą – micelliar kazeino (o ne pieno) baltymą. Šis teiginys yra patvirtintas ŽŪK „Pienas LT“ paraiškos – verslo plano 37 puslapyje pateiktoje 14 lentelėje „Miceliarinis pieno baltymų koncentratas“, kurį trečiasis suinteresuotas asmuo nurodė išvertęs iš anglų kalbos – Micelliar casein. Šį pavadinimą trečiasis suinteresuotas asmuo į lietuvių kalbą išvertė neteisingai, kadangi Micelliar casein verčiamas į lietuvių kalbą ne kaip miceliarinis pieno baltymas, o kaip – miceliarinis kazeino baltymas. ŽŪK „Pienas LT“ paraiškoje pateikta medžiaga nepatvirtina jų pačių teiginio, kad bus gaminamas ir miceliarinis kazeino baltymas, nes paraiškos 84 puslapyje ŽŪK „Pienas LT“ pateiktame technologiniame produktų gamybos aprašyme nurodyta tokia įranga, kuri žaliavos perdirbimo metu naudoja enzimus. Pagal Lietuvių kalbos žodyną enzimai – tai fermentai. Naudojant tokią seniai visame pasaulyje ir Lietuvoje žinomą technologiją, kai pieno baltymo perdirbimo metu panaudojami fermentai (enzimai), ji negali būti laikoma inovatyvia ar padedančia modernizuoti pieno pramonę ar suteikiančia konkurencinį panašumą, todėl neatitinka Taisyklių 3.2.2, 3.2.1 ir 20.2 punktų reikalavimų.

576.6. Pagal Europos tarybos 1983 m. liepos 25 d. direktyvą „Dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su tam tikrais žmonėms vartoti skirtais laktoproteinais (kazeinais ir kazeinatais), suderinimo“ Nr. (83/417/EEB) straipsnio 2 punkte ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. gegužės 7 d. įsakymo „Dėl Laktoproteinų (kazeinų ir kazeinatų), skirtų žmonėms vartoti, techninio reglamento patvirtinimo“ Nr. 3D-435, 2 punkte ir II dalyje pateikiamas fermentinio kazeino apibrėžimas – tai pagrindinė pieno sudedamoji dalis, išskirta iš nugriebto pieno veikiant jį šliužo fermentu arba naudojant kitus pieną traukiančius fermentus. Paraiškoje nurodyta, kad pieno žaliavos perdirbimo metu bus naudojami fermentai (paraiškoje vadinami enzimais), todėl pareiškėjas daro išvadą, kad rezultate gaunamas produktas bus – fermentinis kazeinas, o ne miceliarinis kazeinas. Tai, jo manymu, pagrindžia ir paraiškos 299-301 puslapiuose trečiojo asmens ketinamų gamyboje naudoti įrenginių gamintojo pasiūlymas, kuriame nurodyti įrenginiai, naudojami gaminant būtent fermentinį kazeiną. Fermentinis kazeinas ir jo gavimo technologija yra sena ir neinovatyvi, fermentinis kazeinas yra klasifikuojamas kombinuotos nomenklatūros kodu 35011090, o šis kodas ir produktas nepatenka į ES steigimo sutarties priede Nr. 1 nurodytą produktų sąrašą, kas reiškia, jog pagal Taisyklių 21.1 punktą jis yra netinkamas paramai skirti.

586.7. ŽŪK „Pienas LT“ 2010 m. rugpjūčio 23 d. atsakymu atsakydamas į 2010 m. liepos 30 d. NMA prie ŽŪM prašymą nepagrįstai bando nuneigti jo paties pasirinkto gamintojo pateiktus duomenis apie tai, kokį produktą galima gauti naudojant gamintojo paraiškoje nurodytus technologinius įrenginius. Atsakyme trečiasis suinteresuotas asmuo teigia, kad gamintojo pateikti įrenginiai gamins ne tai, ką nurodė galint pagaminti pats gamintojas (jo įrenginiai skirti naudojant fermentus pagaminti fermentinį kazeino baltymą).

596.8. Paraiškos medžiagos 395-397 psl. nurodyta, kad trečiojo asmens ketinamų gaminti produktų: miceliarinio pieno baltymų koncentrato ir išrūgų baltymo koncentrato vandens drėgnumas yra 1 %. Tačiau analogo visame pasaulyje trečiojo asmens nurodytam produktui su tokiu mažu vandens drėgnumu nėra, o trečiasis asmuo paraiškoje visiškai nepateikė jokio technologinio aprašymo ir gamintojo garantijų, kad naudojant gamintojo įrenginius jis garantuoja būtent tokios sudėties produkto pagaminimą.

606.9. Trečiajam asmeniui išduota veterinarijos pažyma apie jo projekto atitikimą veterinarijos reikalavimams, pareiškėjo nuomone, yra nepagrįsta, kadangi Valstybinės ir maisto veterinarijos tarnybos įsakymo Nr. B1-175 „KT-2-1-5 „Ūkio subjektų, pretenduojančių gauti Europos Sąjungos paramą, pateiktų projektų įvertinimas“ 4 dalyje nurodyta, kad veterinarijai reikia pateikti ketinamą teikti paraišką, kad būtų galima įvertinti jos atitikimą veterinarijos reikalavimams. Trečiojo suinteresuoto asmens paraiškoje nėra duomenų, nurodytų minėto įsakymo 4 d. ir būtinų pateikti šio įsakymo 4 priede. Nepateikus šių duomenų veterinarijos tarnyba neturėjo teisės išduoti pažymos.

616.10. ŽŪK „Pienas LT“ paraiškoje, pareiškėjo nuomone, yra akivaizdžiai klaidinamų duomenų. Paraiškos verslo plano 62 puslapyje nurodyta, kad jo privaloma verslo plano sudėtinė dalis – jo ketinamų gaminti produktų rinkos analizę tariamai yra atlikusi Danijos kompanija 3A Business Consulting, kuri neva tai nurodžiusi, kad ketinamo gaminti miceliarinio pieno baltymo koncentrato dalis rinkoje dar yra labai maža, tačiau linkusi augti. Minėta Danų kompanija apskritai savo analizėje nemini nieko apie tokį gaminį kaip miceliarinis pieno baltymo koncentratas ir ši ataskaita nepagrindžia minėto produkto rinkos. ŽŪK „Pienas LT“ verslo plane nėra jokių duomenų apie ketinamo gaminti produkto rinką, todėl paraiška atmestina ir dėl šios priežasties.

626.10.1. ŽŪK „Pienas LT“ paraiškos verslo plane nurodyta, kad planuojamos pardavimo pajamos iš pieno perdirbimo veiklos 33 lentelėje (verslo plano 70 psl.) 2013 m. – 20 894 4134 Lt, 2014 m. – 33 1732 157Lt, o 43 lentelėje (paraiškos 113 psl.) tie skaičiai skirtingi – 2013 m. – 20 805 509 Lt, 2014 m. – 32 990 9451 Lt.

636.10.2. Paraiškos verslo plano 46 lentelėje (116 psl.) nurodyta, kad personalo pamainų kiekis dirbs 3 pamainomis, tačiau skaičiuojant ir pateikiant projekto išlaidas skaičiuojamos jau tik 2 pamainos paraiškos, kas nurodyta verslo plano 121 psl. ir komercinio pasiūlymo Provito 3 lape. Trečiojo asmens paraiškos verslo plano 122-124 puslapiuose lentelėse 52 ir 53 ir 38 paveikslėlyje pieno perdirbimo veiklos pardavimų savikaina yra absoliučiai nepagrįsta. Skaičiavimai privalo būti pagrįsti gamintojo pateiktais technologiniais jų įrenginių resursų panaudojimo parametrais, tačiau to paraiškoje irgi nėra. Nurodyta prekių savikaina yra tiesiog sugalvota ir jos neįmanoma nei patikrinti, nei įvertinti jos atitikimą Taisyklių 20.6 ir 21.4. punktų reikalavimams.

646.11. Atsakovai pareiškėjo ir ŽŪK „Pienas LT“ paraiškas vertino vadovaudamiesi, pareiškėjo nuomone, jo atžvilgiu diskriminaciniais principais. Pareiškėjo paraiškoje gaminamų produktų aprašymas ir gamybos technologijos aprašymas akivaizdžiai patvirtina bet kuriam minimalių žinių turinčiam specialistui, kad jo produktai patenka į ES steigimo sutarties priedo Nr. 1 sąrašą, tačiau dėl vieno produkto paraišką ruošusios kompanijos atstovai neteisingai parinko kombinuotos nomenklatūros kodą, t. y. padarė elementarią techninę rašymo klaidą. Atsakovai arba net realiai nepatikrino produktų ir jų gamybos aprašymo ir jo nevertino, arba patikrinę ir pamatę neatitikimą su nurodytu netiksliu kodu (t. y. elementarią techninę rašymo klaidą) neprašė pareiškėjo patikslinti produkto kodo ir paaiškinti rašytinius neatitikimus, o iš karto dėl šio motyvo pareiškėjo paraišką atmetė. Tuo tarpu, vertinant ŽŪK „Pienas LT“ paraišką atsakovams kilus abejonių dėl ŽŪK „Pienas LT“ ketinamų gaminti produktų aprašymo bei atitikimo Taisyklių reikalavimams, nebuvo atmesta ŽŪK „Pienas LT“ paraiška, bet imtasi ypatingai aktyvių veiksmų siekiant neaiškumus pašalinti: 2010 m. liepos 30 d. ŽŪK „Pienas LT“ pateiktas paklausimas paaiškinti neatitikimus ir neaiškumus, kreiptasi į Muitinės departamentą prie Finansų ministerijos, kad pagal pateiktą ŽŪK“ Pienas LT“ produkto aprašymą Muitinės departamentas patikrintų, ar kombinuotos nomenklatūros kodas nurodytas teisingai.

656.12. ŽŪK „Suvalkijos pienas“ rašytiniuose paaiškinimuose taip pat nurodo, kad Lietuvos agrarinio ekonomikos instituto 2010 m. rugpjūčio 12 d. išvados 5 dalyje aiškiai nurodoma, kad ŽŪK „Pienas LT“ ketinamus gaminti pieno baltymų ir pieno išrūgų baltymų koncentratus Lietuvoje jau gamina Medeikių pieno cechas, todėl tolimesnė išvada, kad tai yra inovatyvu Lietuvos mastu, prieštarauja prieš tai nurodytam faktui ir yra akivaizdžiai nepagrįsta, nes inovatyvu gali būti tik tai, ko Lietuvoje iki to laiko apskritai nebuvo gaminama. Būtent tokį inovatyvumo vertinimo kriterijų nurodė pati Agentūra 2010 m. liepos 30 d. paklausime, adresuotame ŽŪK „Pienas LT“. Tai, kad ŽŪK „Pienas LT“ ketinamas gaminti pieno baltymo koncentratas nėra naujas Lietuvoje patvirtina ir atsakovė Ministerija, kadangi žemės ūkio ministro 1999 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl pieno baltymų koncentrato eksporto subsidijavimo 1999 m. vasaros laikotarpiu“ buvo aiškiai nurodyta, kad dar 1999 metais ŽŪK „Pienas LT“ ketinamas gaminti produktas – pieno baltymo koncentratas yra žinomas ir jo eksportą jau nuo 1999 metų subsidijavo valstybė.

666.13. ŽŪK „Pienas LT“ paraiškoje pateiktas įrangos gamintojas nurodė, kad su jo siūloma įranga galima pagaminti kazeiną. ŽŪK „Pienas LT“ 2010 m. rugpjūčio 23 d. atsakyme į 2010 m. liepos 30 d. Agentūros paklausimą nurodo, kad įranga gamins ne kazeiną, o visiškai kitą produktą – pieno baltymo koncentratą. Tačiau 2010 m. rugpjūčio 23 d. atsakymo teiginys, kad HF-Finnatec GmbH įrangą galima gaminti ne kazeiną bet pieno baltymo koncentratą yra nepagrįstas ir niekinis teisine prasme, nes nepagrįstas vieninteliu tinkamu ir galimu įrodymu – gamintojo garantija ir jo pateikiamu jo įrangos techninio pritaikomumo aprašytu ir pagrindimu naujam ŽŪK „Pienas LT“ sugalvotam gaminti produktui.

676.14. Paraiškoje produktų gamybos technologijos aprašyme nurodomas būtent HF-Finnatec GmbH įrenginių panaudojimas, taip pat ir finansiniai skaičiavimai parengti pagal HF-Finnatec GmbH įrangos pasiūlymo kainą – 19 423 200 eur (verslo plano 108 psl.). Pačiame pasiūlyme, kuris pateiktas 2010 m. balandžio 26 d., nurodyta, kad jis galioja 4 mėn., t. y. jis galiojo tik iki 2010 m. rugpjūčio 26 d., todėl priimant 2010 m. rugsėjo 17 d. skundžiamą sprendimą jis nebegaliojo, todėl paraiška privalėjo būti atmesta vien dėl šios priežasties, nes jos finansiniai skaičiavimai ir technologiniai duomenys buvo grindžiami nebegaliojančiu komerciniu pasiūlymu. ŽŪK „Pienas LT“, atsakydamas į Agentūros paklausimą, 2010 m. rugpjūčio 19 d. atsakyme nurodo, kad jis produktams gaminti gali panaudoti ir SPX koncerno įmonių APV ir ANHYDRO įrangą o tokią galimybę jam užtikrina UAB „Laisva linija“ 2010 m. rugpjūčio 17 d. raštas. Tačiau ŽŪK „Pienas LT“ savo 2010 m. rugpjūčio 19 d. atsakyme lyginant su paraiška pakeitė ne tik ketinamos naudoti įrangos gamintoją, tačiau ir pačią įrangą, o tą daryti Taisyklės griežtai draudžia, kadangi galima paaiškinti ar patikslinti tik tai, kas buvo pateikta paraiškoje, o įrangos ir gamintojo pakeitimas yra visiškai naujų anksčiau paraiškoje nenurodytų duomenų pateikimas, o ne senų papildymas. UAB „Laisva linija“ rašte nurodyta, kad ji gali pateikti APV an SPX brand firmų gaminamą Pro- Frac įrangą, tačiau rašte nėra jokio patvirtinimo, kad ši įranga gali pagaminti abu ŽŪK „Pienas LT“ ketinamus gaminti produktus (išrūgų baltymo ir pieno baltymo koncentratus) tuo pačiu metu perdirbant lieso pieno žaliavą.

686.15. Atsakydamas į ŽŪK „Pienas LT“ atsiliepime nurodytą teiginį, kad pareiškėjo 2010 m. gruodžio 7 d. pateikta specialisto išvada dėl neteisingai nurodytų ketinamų gaminti produktų yra bevertė, nes ją surašė teisės, o ne techninių mokslų, daktaras, pažymėjo, kad A. Kučinskas, be to, kad yra teisės mokslų daktaras, jau nuo 1992 metų yra Lietuvos patentinis patikėtinis, nuo 2004 m. Europos patentinis patikėtinis, kuris tvarkydamas reikalus su patentais kartu susipažįsta su naujausiomis technologijomis pramonės srityje.

696.16. ŽŪK „Pienas LT“ paraiškoje nurodytas nauja technologija ir gamybos būdas, leidžiantis pagaminti vienu metu pieno baltymo ir išrūgų baltymo koncentratus yra nepagrįstas nei vienu leistinu įrodymu, kuriais gali būti grindžiamas technologijos inovatyvumas. ŽŪK „Pienas LT“ nenaudos jokio patento, nei ŽŪK „Pienas LT“, nei atsakovai nepateikė nei vieno mokslininko patvirtinimo ar įrodymo, kad ŽŪK „Pienas LT“ naudojama technologija galima vienu metu pagaminti pieno baltymo ir išrūgų koncentratus. Vienintelis įrodymas dėl ŽŪK „Pienas LT“ produktų ir technologijos inovatyvumo yra 2010 m. rugpjūčio 12 d. Lietuvos agrarinio ekonomikos instituto išvada, kurią parengė ir pasirašė Lietuvos agrarinio ekonomikos instituto ūkių ir įmonių ekonomikos skyriaus tyrėjas Artūras Lakis, kuris neatrodo, kad būtų susijęs su technologijų naujovėmis ar turėtų tinkamą kompetenciją spręsti apie technologijų inovaciją tyrėjas. Išvados 5, 6, 7, 8, 9 dalyse nepateikiamas visiškai joks teiginio pagrindimas ir nemotyvuojama, kodėl ir kuo remiantis tokia išvada daroma. Į projekto investicijų sumą neįtraukta žemės nuomos kaina, todėl dėl 21-22 punktuose nurodytų priežasčių minėtos išvados 1 ir 2 dalys yra nepagrįstos. Instituto steigėjas yra atsakovė Žemės ūkio ministerija, todėl jis yra nuo Ministerijos tiek administraciniu, tiek finansiniu požiūriu priklausoma institucija.

70II

71Atsakovė – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir atsakovė, ir Agentūra) atsiliepimuose į pareiškėjo skundą (t. 1, b. l. 33-34, t. 5, b. l. 84-85, t. 10, b. l. 60-61, t. 13, b. l. 50) nurodo, kad su pareiškėjo skundu nesutinka, prašo atmesti pareiškėjo skundą, pateikia tokius argumentus.

721. Projekto vertinimo metu buvo nustatyta, kad pareiškėjo pateiktas projektas neatitinka Taisyklių 20.9.1 punkte nustatyto tinkamumo kriterijaus, kuriame numatyta, kad nekilnojamas turtas, į kurį investuojama, pareiškėjo turi būti valdomas teisėtais pagrindais. Taisyklių 20 punkte numatyta, kad pareiškėjo tinkamumas gauti paramą vertinamas pagal paramos paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis bei viešuosiuose registruose esančius duomenis. Jei šie duomenys skiriasi, vadovaujamasi registre esančiais duomenimis. Vadovaujantis VĮ Registrų centro duomenimis buvo nustatyta, jog žemė (unikalus Nr. ( - )), į kurią numatoma investuoti, valdoma ne pareiškėjo, o UAB „Ogmios real estate“, todėl pareiškėjas neatitinka šio tinkamumo kriterijaus.

732. Pareiškėjas paraiškos XIV skyriaus lentelės „Kita informacija“ 15 eilutėje nurodė, kad projekte numatytų gaminti produktų kodas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą yra 35040010. Šie produktai nepatenka į ES steigimo sutarties I priedą, todėl pareiškėjo pateiktas projektas neatitinka specialiojo tinkamumo kriterijaus, numatyto Taisyklių 21.1 punkte, pagal kurį parama teikiama žemės ūkio produktams (žaliava ir pagamintas produktas), kurie išvardyti ES steigimo sutarties I priede, perdirbti ar rinkodarai, išskyrus žuvininkystės produktus, apynius ir cukrinius runkelius.

743. Pareiškėjas kaip vieną iš projekto finansavimo šaltinių nurodė visą prašomą paramos sumą, prognozinę finansinę atskaitomybę sudarė su klaidomis, nepateikė pinigų srautų ataskaitos už praėjusius (2008 m.) ir ataskaitinius metus (2009 m.), todėl Agentūra negalėjo nustatyti pareiškėjo atitikimo Taisyklių 20.6 punkte numatytam reikalavimui, kad pareiškėjas užtikrina tinkamą projekto finansavimo šaltinį, kuris turi būti pagrįstas verslo plano finansinių ataskaitų duomenimis. Agentūra negalėjo nustatyti ir pareiškėjo atitikimo 21.4 punkte nustatytam tinkamumo kriterijui, pagal kurį pareiškėjas verslo plane privalo įrodyti, kad atitinka ir ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo kriterijus.

754. Pareiškėjas pripažintas žemės ūkio kooperatyvu 2010 m. birželio 3 d., o paraišką pateikė 2010 m. gegužės 31 d., t. y. pripažintas ūkio kooperatyvu po paraiškos pateikimo, todėl neatitinka Taisyklių 20.1 punkte nustatyto tinkamumo kriterijaus.

765. Dėl Žemės ūkio ministerijos kanclerės 2010 m. liepos 27 d. potvarkio Nr. 4D-98.

775.1. Pareiškėjo 2010 m. gegužės 24 d. sudaryta Preliminarioji žemės nuomos sutartis su statybos galimybe su UAB „Ogmios real estate“ nėra tinkamas valdymo teisę įrodantis dokumentas, nes ši preliminarioji sutartis nesuteikia pareiškėjui teisės valdyti ketinamą nuomoti žemės sklypą nuo paramos paraiškos užregistravimo Agentūroje dienos. Preliminariąja sutartimi Pareiškėjas su UAB „Ogmios real estate“ susitarė, kad ateityje sudarys žemės nuomos su statybos galimybe sutartį. Be to, preliminarioji sutartis yra neįregistruota viešajame registre, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.547 straipsnio 2 dalyje. Kaip jau buvo minėta, vadovaujantis VĮ Registrų centro duomenimis, žemė, į kurią numatoma investuoti, nėra valdoma pareiškėjo, o UAB „Ogmios real estate“. Todėl pareiškėjo pateikta preliminarioji sutartis yra netinkama valdymo teisei įrodyti prieš trečiuosius asmenis, šiuo atveju – Agentūrą ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją.

785.2. Atsižvelgdama į Taisyklių 21.1 punkto formuluotę, nurodo, kad tiek žaliava, tiek pagamintas produktas turi patekti į ES steigimo sutarties I priedą. Atkreipė teismo dėmesį į tai, kad pareiškėjas skunde nurodo visai kitus Kombinuotosios nomenklatūros punktus, nei jie yra nurodyti Paraiškoje.

795.3 Žemės ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 17 d. įsakymas Nr. 3D-827 yra individualus administracinis aktas, teisines pasekmes sukeliantis ŽŪK „Pienas LT“, o ne pareiškėjui, todėl į teismą su skundu dėl įsakymu pažeistų teisių gynimo galėtų kreiptis tik ŽŪK „Pienas LT“.

805.4. Pažymėjo, kad pareiškėjui paklausimai nebuvo siunčiami, kadangi jis neatitiko kitų Taisyklėse nustatytų tinkamumo kriterijų paramai gauti.

81III

82Atsakovė – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija atsiliepimuose į pareiškėjo skundą (t. 4, b. l. 154-158; t. 9, b. l. 45-52; t. 10, b. l. 45-48; t. 13, b. l. 45-48) nurodo, kad su pareiškėjo skundu nesutinka, prašo atmesti skundą, pateikia tokius argumentus.

831. Dėl Žemės ūkio ministerijos 2010 m. liepos 2 d. sprendimo Nr. 3JA-124/2-135 panaikinimo.

841.1. 2010 m. gegužės 31 d. pareiškėjo prašymas savo esme yra su asmens teisių ar teisėtų interesų pažeidimu nesusijęs asmens kreipimasis į instituciją, kuriame išdėstoma asmens nuostata tam tikru klausimu, atkreipiamas dėmesys į tam tikrą padėtį, trūkumus, pateikiami pasiūlymai, kaip juos ištaisyti. Į pareiškėjo paaiškinimus ir prašymą Ministerija atsakė 2010 m. liepos 2 d. raštu (kaip tai numato Asmenų prašymų nagrinėjimo taisyklių 41.3 ir 41.4 punktai) Nr. 3JA-124/2-135, pateikdama nuomonę išsakytoms problemoms paaiškinti ir teisės aktais pagrįstus argumentus, kodėl paraiškų pateikimo termino pratęsimas negalimas. Nesutinka su pareiškėjo teiginiu, kad šis raštas yra individualus administracinis aktas ir kad jis neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje keliamų reikalavimų.

851.2. Pagal Taisyklių 17.1. punktą paramos teikimas pagal Priemonę orientuojamas ne į visus kooperatyvus, ar į tuos, kurie pradėjo pripažinimo žemės ūkio kooperatyvu procedūrą vien dėl galimybės tapti paramos gavėjais, o į kooperatyvus, kurie paraiškos pateikimo dieną jau veikia kaip žemės ūkio kooperatyvai. Pareiškėjas, 2010 m. gegužės 17 d. pateikdamas prašymą VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui dėl žemės ūkio kooperatyvo pripažinimo, veikė aplaidžiai ir neapdairiai. Pripažinimo procedūra užtruko 13 darbo dienų. Jei pareiškėjas šį prašymą būtų pateikęs bent keletą dienų anksčiau, pripažinimo procedūra būtų baigta dar iki 2010 m. gegužės 31 d.

861.3. Į pareiškėjo prašymą pratęsti paraiškų surinkimo terminą nebuvo atsižvelgta, nes tokiu atveju atsižvelgiant į vieno pareiškėjo prašymą būtų reikėję inicijuoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 3D-954 „Dėl paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones surinkimo 2010 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimą, o tai galėjo pabloginti kitų pareiškėjų, teikiančių paraiškas pagal Priemonę, teisinę padėtį, suponuoti jų nelygiateisiškumą.

871.4. Taisyklių 44 punkte nustatyta, kad užregistravus paramos paraišką, pareiškėjas negali teikti papildomos informacijos, jei jos nepareikalauja Agentūra (išskyrus informaciją apie pasikeitusius duomenis, sąskaitą). Į papildomą informaciją, kurią pareiškėjas pateikia savo iniciatyva, paramos paraiškos vertinimo ir atrankos metu neatsižvelgiama, išskyrus atvejus, kai informacija yra svarbi vertinant paramos paraišką ir kai dėl objektyvių priežasčių teikdamas paramos paraišką jos negalėjo pateikti. Pažymėjimas, kuriuo kooperatyvas patvirtinamas žemės ūkio kooperatyvu, negali būti laikomas papildomu dokumentu, nes šis dokumentas įrodo subjekto, teikiančio paraišką pagal Priemonę, tinkamumą. Šis dokumentas privalo būti pateiktas kartu su paraiška. Pildydamas paramos paraiškos formą pareiškėjas nurodė, kad šios paraiškos pateikimo metu jis yra kooperatinė bendrovė, pripažinta žemės ūkio kooperatine bendrove, kai tuo tarpu VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro pažymėjimas, patvirtinantis, kad pareiškėjas yra žemės ūkio kooperatinė bendrovė, išduotas tik 2010 m. birželio 3 d.

882. Dėl Žemės ūkio ministerijos kanclerės 2010 m. liepos 27 d. potvarkio Nr. 4D-98 panaikinimo.

892.1.Pareiškėjo 2010 m. gegužės 24 d. sudaryta Preliminarioji žemės nuomos su statybos galimybe sutartis su UAB „Ogmios Real Estate“ nėra tinkamas valdymo teisę ar teisėtą naudojimąsi žemės sklypu įrodantis dokumentas, nes ši preliminarioji sutartis nesuteikia pareiškėjui teisės valdyti ketinamą nuomoti žemės sklypą nuo paramos paraiškos užregistravimo Agentūroje dienos. Šiuo atveju preliminariąja sutartimi pareiškėjas su UAB „Ogmios Real Estate“ susitarė, kad ateityje sudarys žemės nuomos su statybos galimybe sutartį. Vadovaujantis VĮ Registrų centro duomenimis, žemės sklypas (unikalus Nr. ( - )), į kurį numatoma investuoti, valdomas ne pareiškėjo, o nuosavybės teise priklauso UAB „Ogmios Real Estate“. Preliminarioji sutartis nepatvirtina Pareiškėjo valdymo teisės ar teisėto naudojimosi žemės sklypu, kaip to reikalauja Taisyklių 20.9.1 punktas.

902.2. Taisyklių 21 punkte detalizuota, kam teikiama parama – „žaliava ir pagamintas produktas“, todėl tiek žaliava, tiek pagamintas produktas turi patekti į ES steigimo sutarties I priedą. Pareiškėjas Paraiškos XIV skyriaus lentelės „Kita informacija“ 15 eilutėje nurodė, kad projekte numatytų gaminti produktų kodas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą yra 35040010 (Kombinuotosios nomenklatūros 35 skirsnis). Šie produktai nepatenka į ES steigimo sutarties I priedą, todėl pareiškėjo pateiktas Projektas neatitinka Taisyklių 21 punkte nustatyto specialiojo tinkamumo kriterijaus. Be to, pareiškėjas skunde nurodo visai kitus Kombinuotosios nomenklatūros kodus, nei jie yra nurodyti Paraiškoje.

912.3. Agentūra, vertindama Paraišką ir pateiktus dokumentus (t. y. finansinių ataskaitų duomenis), negalėjo nustatyti, ar pareiškėjas šiuo metu atitinka ir ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo kriterijus. Tai suponavo Projekto neatitikimą Taisyklių 20.6 ir 21.4 punktuose nustatytiems reikalavimams. Tiek Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 3D-153, 37 punkte, tiek Taisyklių 44 ir 60 punktuose nustatyta Agentūros teisė, o ne pareiga reikalauti (prašyti) Pareiškėjo papildomų duomenų ar dokumentų ir tik tada, kai Agentūrai kyla klausimų.

922.4. Pildydamas paramos paraiškos formą Pareiškėjas nurodė, kad šios paraiškos pateikimo metu jis yra kooperatinė bendrovė, pripažinta žemės ūkio kooperatine bendrove, kai tuo tarpu VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro pažymėjimas išduotas tik 2010 m. birželio 3 d. Tai reiškia, kad pareiškėjas, pildydamas Paraišką, nurodė neteisingus duomenis, o pagal Taisyklių 18.1 punktą parama negali būti teikiama, jei pareiškėjas paramos paraiškoje, pridedamuose ar pagal užklausimą pateiktuose dokumentuose sąmoningai pateikė neteisingą informaciją.

932.5. Pareiškėjas skunde klaidingai nurodo, kad terminas paraiškai teikti neatitinka Projektų finansavimo ir administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443, 28 punkto, kuriame nustatyta, kad „paraiškos dėl ES paramos turi būti priimamos 2 mėnesius po kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos“. Šios taisyklės netaikomos administruojant paramą pagal Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai priemones (taisyklėse yra nurodyta, kokių fondų paramos administravimui jos yra taikomos). Be to, šių taisyklių 28 punkte įtvirtinta tik rekomendacija „laikytis principo, kad paraiškos būtų priimamos 2 mėnesius po kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos, tačiau ministerija ir (ar) kita valstybės institucija kvietimo teikti paraiškas skelbime gali nustatyti ir kitą laikotarpį“.

942.6. Visą laikotarpį po 2009 m. gruodžio 14 d., kai Europos Komisijai oficialiai buvo pateiktas Programos keitimas, visuomenės informavimo priemonėse buvo atliekamas Programos pakeitimų viešinimas, informuojant visuomenę ir galimus pareiškėjus apie Priemonės tikslus ir bendrąsias paramos teikimo sąlygas, todėl pasirinkto termino nustatymas neprieštarauja nei teisės aktams, nei protingumo, objektyvumo principams.

953. Dėl Žemės ūkio ministerijos 2010 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. 3D-827 panaikinimo.

963.1. Žemės ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 17 d. įsakymas Nr. 3D-827 tiesiogiai nepaliečia ir nepažeidžia pareiškėjo teisių ir teisėtų interesų. Šis įsakymas yra individualus administracinis aktas, skirtas konkrečiam asmeniui – ŽŪK „Pienas LT“. Įsakymas teisines pasekmes sukelia ŽŪK „Pienas LT“, o ne pareiškėjui, todėl į teismą su skundu dėl įsakymu pažeistų teisių gynimo galėtų kreiptis tik ŽŪK „Pienas LT“.

973.2. Agentūra, vertindama ŽŪK „Pienas LT“ paraišką, nenustatė projekto neatitikties Taisyklėse įtvirtintiems tinkamumo kriterijams. Pareiškėjas nepateikia nė vieno įrodymo, kad įsakymas yra neteisėtas.

983.3. Pareiškėjas prašo panaikinti įsakymą ne dėl to, kad jis neva yra neteisėtas, o dėl to, kad teismui priėmus palankų sprendimą pareiškėjo atžvilgiu, jo nebus įmanoma realiai įvykdyti. Tai yra reikalavimo užtikrinimo priemonių esmė ir tikslas, dėl kurių taikymo pareiškėjas jau buvo kreipęsis į teismą.

993.4. Vertindama ŽŪK „Pienas LT“ parašką Agentūra, vadovaudamasi Administravimo taisyklių 36 punktu, pasitelkė ekspertus – Lietuvos agrarinės ekonomikos institutą. Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas pateikė ŽŪK „Pienas LT“ projekto vertinimą, kurio 9 punkte nurodyta, kad pareiškėjo verslo plane aprašyti planuojami gaminti produktai patenka į EB steigimo sutarties I priedą. Be to, ŽŪK „Pienas LT“ pateikė Muitinės laboratorijos 2010 m. rugpjūčio 18 d. raštą Nr. 2B-28-311, kuriame nurodyta, kad numatomo gaminti pieno išrūgų baltymų koncentrato kodas pagal kombinuotąją nomenklatūrą yra 0404 10 14, o miceliarinio pieno baltymų koncentrato – 0404 90 23. Šie produktai patenka į ES steigimo sutarties I priedą.

1003.5. Agrarinės ekonomikos institutas į klausimą, ar pagal verslo plane pateiktas gaminamų produktų technologijas galima nustatyti, kad bus gaminamas kazeinas, pateikė atsakymą, jog verslo plane numatyta pieno baltymų, o ne kazeino gamyba, kad koncentruoto pieno baltymo ir kazeino gamybos būdai ir šių produktų sudėtis skiriasi.

1013.6. Agrarinės ekonomikos instituto atliktas vertinimo 5 ir 6 punktuose yra nurodyta, kad projekte numatyta veikla yra inovatyvi ir kad numatomų gaminti produktų technologija yra unikali Lietuvos mastu. Be to, ŽŪK „Pienas LT“ pateikė UAB „Laisva linija“, kuri teikia įrangą inovatyviems pieno produktams gaminti, 2010 m. rugpjūčio 17 d. raštą kuriame nurodyta, kad ŽŪK „Pienas LT“ pasirinkta pieno perdirbimo technologinė koncepcija gaminti aukštos kokybės išrūgų baltymų ir miceliarinio pieno baltymų koncentratus tikrai yra inovatyvi ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio mastu.

102IV

103Trečiasis suinteresuotas asmuo – ŽŪK „Pienas LT“ atsiliepimuose į pareiškėjo skundą (t. 10, b. l. 28-31; t. 13, b. l. 63-65) nurodo, kad su pareiškėjo skundu nesutinka, prašo atmesti pareikėjo skundą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas, pateikia tokius argumentus.

1041. Pareiškėjo paraiška buvo pripažinta netinkama, todėl suprantama, jog ŽŪK „Pienas LT“, pateikusiam tinkamą paraišką, teisėtai ir pagrįstai galėjo būti skirta visa prašoma paramos suma.

1052. Dėl žemės sklypo nuomos sutarties pareiškėjo teiginiai grindžiami spaudoje pasirodžiusia informacija, kuri ne tik nelaikytina tinkamu įrodymu šioje byloje, bet ir yra klaidinanti. Prie 2010 m. gegužės 31 d. Agentūros pateiktos trečiojo suinteresuoto asmens paraiškos buvo pridėti visi būtini dokumentai, įrodantys jo atitikimą Taisyklių 20.9.1 punkto reikalavimui. Pastarieji įrodo, jog šiam projektui vykdyti žemės sklypų (unikalūs Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - )) Kauno rajono ( - ) kaime subnuomos sutartis ( - ) tarp UAB „Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo“ ir trečiojo suinteresuoto asmens buvo sudaryta ir įsigaliojo 2010 m. gegužės 28 d.

1063. Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos deklaracijos pareiškėjo teiginiai yra neteisingi, nes ŽŪK „Pienas LT“ buvo laiku užtikrinęs žemės nuomos teisę, todėl vadovaudamasis Taisyklių 20.11 punktu galėjo gauti ir pateikti Agentūrai reikiamą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos deklaraciją. Kartu su 2010 m. gegužės 31 d. paraiška ŽŪK „Pienas LT“ pateikė ir Kauno apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2010 m. gegužės 28 d. pateiktą deklaraciją Nr. 1-3/8 apie atitiktį higienos, veterinarijos, maisto kokybės ir gyvūnų gerovės reikalavimams.

1074. Pareiškėjo teiginiai dėl patentų inovatyvioms technologijoms naudojimo ir ketinamų gaminti produktų atmestini ne tik dėl to, jog nepagrįsti jokiais teisiniais argumentais ir faktiniais įrodymais, bet ir dėl to, kad Vilniaus apygardos teisme yra priimtas ŽŪK „Suvalkijos pienas“ 2010 m. rugpjūčio 27 d. ieškinys ŽŪK „Pienas LT“ dėl patento savininko teisių gynimo, trečiaisiais asmenimis nurodant V. F. ir Agentūrą (civilinės bylos Nr. 2-7461-565/2010). Taigi Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamas ginčas tarp tų pačių šalių kaip ir šioje administracinėje byloje, t. y. tarp pareiškėjo ir trečiojo suinteresuoto asmens, ir tais pačiais patentų naudojimo bei ketinamų naudoti gamybos būdų ir gaminti produktų klausimas, taip pat bandant išsireikalauti iš NMA Trečiojo asmens 2010 m. gegužės 31 d. paraišką paramai gauti. Todėl šiuo atveju reikėtų vadovautis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 5 punktu ir atmesti pareiškėjo skundą dalyje, kurioje pareiškėjas abejoja paraiškos tinkamumu dėl ŽŪK „Pienas LT“ patentų inovatyvioms technologijoms naudojimo ir ketinamų gaminti produktų.

1085. Pareiškėjas nėra pateikęs jokių įrodymų arba jie yra nepakankami, iš nepatikimų šaltinių (neoficialių spaudos straipsnių), todėl skunde nurodytos aplinkybės nėra teisiškai reikšmingos.

1096. Trečiasis suinteresuotas asmuo sutinka su Žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pozicija dėl Žemės ūkio ministro 2010 m. liepos 2 d. sprendimo Nr. 3JA-124/2-135 ir Žemės ūkio ministerijos kanclerės 2010 m. liepos 27 d. potvarkio Nr. 4D-98 panaikinimo.

1107. Remiantis įvairiais viešai prieinamais ir paskelbtais dokumentais (Taisyklių projektais ir t. t.) buvo galima susipažinti su pagrindiniais paraiškoms pagal minėtą programą keliamais reikalavimais. Nagrinėjamu atveju būtų visiškai nepagrįstas paraiškų padavimo termino pratęsimas vien dėl to, kad Pareiškėjas nesugebėjo pateikti reikalavimus atitinančios paraiškos.

1118. Visi pareiškėjo skunde nurodyti teiginiai, kuriais bandoma paneigti trečiojo suinteresuoto asmens paraiškoje nurodytų produktų atitikimą Taisyklių reikalavimams yra paremti Dr. L. A. K. išvada. Šią išvadą parengė Dr. L. A. K. kaip savo vardu įsteigtos patentinių paslaugų firmos specialistas. Remiantis pareiškėjo pateiktais L. A. K. mokslo daktaro diplomo nuorašais, šis specialistas 1973 m. Maskvos G. Plechanovo liaudies ūkio institute apsigynė teisės mokslų kandidato disertaciją ir turi socialinių mokslų daktaro laipsnį, todėl gali būti laikomas specialistu socialinių mokslų srityje, bet jis neturi jokių specialių žinių pieno gamybos klausimais, ir tuo labiau kalbant apie inovatyvias pieno gamybos technologijas. Be to, pati išvada neparemta jokiais tyrimais, analizėmis, bet tik ištraukomis iš poros teisės aktų, lietuvių kalbos žodyno ir vieno vadovėlio, kas reiškia, jog visi pareiškėjo teiginiai dėl trečiojo suinteresuoto asmens ketinamų gaminti produktų tėra pagrįsti nekompetentingo asmens niekuo nepagrįsta nuomone, neturinčia reikšmės šios bylos nagrinėjimui. Ši išvada nelaikytina įrodymu pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnio 1 dalį.

1129. Visi kiti pareiškėjo teiginiai apskritai yra nepagrįsti jokiais teisiniais argumentais ir faktiniais įrodymais. ŽŪK „Pienas LT“ kartu su paraiška pateikė visus reikiamus dokumentus, buvo teisėtai gauta veterinarijos pažyma apie projekto atitikimą veterinarijos reikalavimams, ištirta ketinamo gaminti produkto rinka, pakankamai atskleistas ir pagrįstas technologijų inovatyvumas, pateikti tikslūs ir realūs duomenys (įskaitant pardavimų savikainą). ŽŪK „Pienas LT“ siūlo inovatyvią tam tikrų pieno produktų gamybos technologiją, kuriai bus panaudojami jo paraiškoje nurodyti įrenginiai, tačiau jis nėra saistomas šių įrenginių gamintojų rekomendacinio pobūdžio nurodymų dėl šių įrenginių panaudojimo ir Taisyklėse nėra numatytas reikalavimas pateikti kokias nors gamintojo garantijas dėl jo įrenginių panaudojimo ketinamų gaminti produktų atžvilgiu.

11310. Tai, jog atsakovai kilusius neaiškumus dėl trečiojo suinteresuoto asmens paraiškos aiškinosi jiems prieinamomis ir teisėtomis priemonėmis, negali būti laikoma ŽŪK „Pienas LT“ paraiškos vertinimu „diskriminaciniais principais“, kaip teigia pareiškėjas. Ši situacija negali būti prilyginta pareiškėjo situacijai, kuomet jo pateikta paraiška akivaizdžiai neatitiko konkrečių Taisyklių reikalavimų ir jokie paaiškinimai (be reikiamų dokumentų pateikimo) nebūtų to pakeitę.

114V

1151. Teismo posėdyje pareiškėjo – ŽŪK „Suvalkijos pienas“ atstovai – V. F. (2011 m. sausio 7 d. įgaliojimas, t. 13, b. l. 101) ir advokatas Gytis Šarka (išrašas iš Teisinių paslaugų teikimo sutarties Nr. ( - ), t. 13, b. l. 102) palaikė skunde pateiktus argumentus bei prašė skundą patenkinti.

1162. Teismo posėdyje atsakovės – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovas – šios institucijos Teisės departamento 2-ojo teisės skyriaus l. e. p. vedėjas Aurelijus Mačiulaitis (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. balandžio 30 d. įgaliojimas Nr. ( - ) „Dėl atstovavimo“, t. 14, b. l. 139) prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą atsiliepimuose į skundą nurodomais argumentais.

1173. Teismo posėdyje atsakovės – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos atstovė – šios institucijos Teisės departamento Atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Račkytė (Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 2 d. įgaliojimas Nr. BR8-(4.10)-14 „Dėl atstovavimo“, t. 14, b. l.140) prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą atsiliepimuose į skundą nurodomais argumentais.

1184. Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens – ŽŪK „Pienas LT“ atstovas – advokatas Algirdas Goštautas (išrašas iš 2010 m. spalio 25 d. atstovavimo sutarties, t. 10, b. l. 44) prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą atsiliepimuose į skundą nurodomais argumentais.

119Teismas, išnagrinėjęs skundo ir atsiliepimų motyvus, įvertinęs rašytinius bylos įrodymus, teismo posėdyje pateiktus paaiškinimus, išanalizavęs ginčo teisinį santykį reglamentuojančius teisės aktus,

konstatuoja:

1201. Kaip minėta, pareiškėjas – ŽŪK „Suvalkijos pienas“ su 2010 m. liepos 28 d. skundu (t. 1, b. l. 1-5), 2010 m. rugpjūčio 26 d. skundu (t. 5, b. l. 1-11), 2010 m. spalio 12 d. skundu (t. 10, b. l. 1-2) bei 2010 m. gruodžio 7 d. patikslintu skundu (t. 13, b. l. 7-11) (toliau šiame sprendime išvardytų skundų ir patikslinto skundo prasme vartojama skundo sąvoka), taip pat rašytiniais paaiškinimais (t. 4, b. l. 189-190, t. 13, b. l. 55-57, 77-82, 117-118, t. 14, b. l. 151-152) kreipėsi į teismą, prašydamas:

1211.1. panaikinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2010 m. liepos 2 d. sprendimą Nr. 3JA-124/2-135 „Dėl prašymo“;

1221.2. tenkinti 2010 m. gegužės 31 d. pareiškėjo prašymą pratęsti Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos 1.9 dalies „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ antrosios veiklos srities 1.9.2 eilutės – „Pieno sektoriaus restruktūrizavimas, įkuriant naujas pieno perdirbimo įmones“ paraiškų pateikimo terminą;

1231.3. panaikinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerės 2010 m. liepos 27 d. potvarkį Nr. 4D-98 „Dėl projekto, kuriam neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ antrąją veiklos sritį „Pieno sektoriaus restruktūrizavimas, įkuriant naujas pieno perdirbimo įmones“, patvirtinimo“;

1241.4. įpareigoti Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos iš naujo atlikti pareiškėjo projekto „Modernios pieno perdirbimo gamyklos statyba ir įrengimas“, pateikto 2010 m. gegužės 31 d. pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ antrąją veiklos sritį „Pieno sektoriaus restruktūrizavimas, įkuriant naujas pieno perdirbimo įmones“, paramos paraiškos reg. Nr. ( - ) vertinimą;

1251.5. sustabdyti šios bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. 3D-297 „Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 3D-954 „Dėl Paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones surinkimo 2010 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – ir įsakymas Nr. 3D-297) ta dalimi, kuria nustatytas Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos 1 krypties „Žemės, maisto ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas“ 1.9 dalies „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ antrosios veiklos srities (1.9.2 eilutė) paraiškų pateikimo terminas iki 2010 m. gegužės 31 d., atitinka:

1261.5.1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.76 straipsnio nuostatas;

1271.5.2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 2, 3 ir 6 punktų nuostatas;

1281.5.3. Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio nuostatas;

1291.5.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimo Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“ 6.2, 6.3 ir 6.7 punktų nuostatas;

1301.6. panaikinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 31 d. įsakymą Nr. 3D-297 toje dalyje, kurioje nustatytas terminas iki 2010 m. gegužės 31 d. paraiškoms pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos 1 krypties „Žemės, maisto ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas“ 1.9 dalies „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ antrąją veiklos sritį „Pieno sektoriaus restruktūrizavimas, įkuriant naujas pieno perdirbimo įmones“ pateikti _ ;

1311.7. panaikinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 17 d. įsakymą Nr. 3D-827 toje dalyje, kurioje ŽŪK „Pienas LT“ projektas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos 1 krypties „Žemės, maisto ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas“ antrąją veiklos sritį „Pieno sektoriaus restruktūrizavimas, įkuriant naujas pieno perdirbimo įmones“ buvo pripažintas tinkamu ir patvirtintas bei ŽŪK „Pienas LT“ paskirta 50 817 543 Lt parama;

1321.8. įpareigoti Agentūrą iš naujo atlikti ŽŪK „Pienas LT“ paraiškos, pateiktos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ antrąją veiklos sritį „Pieno sektoriaus restruktūrizavimas, įkuriant naujas pieno perdirbimo įmones“ vertinimą;

1331.9. įpareigoti Agentūrą ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją ŽŪK „Pienas LT“ paraišką pripažinti netinkama paramai gauti.

134Teismas išnagrinės kiekvieną pareiškėjo reikalavimą.

1352. Dėl pareiškėjo reikalavimų kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. 3D-297 „Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 3D-954 „Dėl Paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones surinkimo 2010 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo“ neprieštarauja tam tikriems teisės aktams bei panaikinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m kovo 31 d. įsakymą Nr. 3D-297 toje dalyje, kurioje nustatytas terminas iki 2010 m. gegužės 31 d. paraiškoms pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos 1 krypties „Žemės, maisto ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas“ 1.9 dalies „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ antrąją veiklos sritį „Pieno sektoriaus restruktūrizavimas, įkuriant naujas pieno perdirbimo įmones“ pateikti

136Pažymėtina, kad teismas įgyvendino pareiškėjo prašymą kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. 3D-297 „Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 3D-954 „Dėl Paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones surinkimo 2010 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo“ neprieštarauja tam tikriems teisės aktams: minėta, jog Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. kovo 14 d. nutartimi (t. 13, b. l. 143-155) nutarė kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 3D-297 „Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 3D-954 „Dėl Paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones surinkimo 2010 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 38-1826) patvirtinto grafiko nuostata, pagal kurią Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos 1 krypties „Žemės, maisto ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas“ 1.9 dalies „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ antrosios veiklos srities (1.9.2 eilutė) paraiškų pateikimo terminas yra nuo 2010 m. gegužės 3 d. iki 2010 m. gegužės 31 d., neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtintam lygiateisiškumo principui, konstituciniam teisinės valstybės principui (jo aspektui – skaidrumo principui), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 2, 3 ir 6 punktų nuostatoms, neprieštaravo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų 6.2 (2008 m. balandžio 9 d. redakcija), 6.3 (2008 m. balandžio 9 d. redakcija) ir 6.7 (2008 m. balandžio 9 d. redakcija) punktų nuostatoms. Taip pat minėta, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. kovo 29 d. sprendimu (t. 14, b. l. 6-16) pripažino, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 3D-954 „Dėl Paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones surinkimo 2010 metais grafiko patvirtinimo“ patvirtinto Paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones surinkimo 2010 metais grafiko (2010 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 3D-297 redakcija) nuostata, pagal kurią 1 krypties „Žemės, maisto ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas“ priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ paraiškų pagal antrąją veiklos sritį surinkimo terminas yra nuo 2010 m. gegužės 3 d. iki 2010 m. gegužės 31 d. (1.9.2 eilutė), neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtintam lygiateisiškumo principui, konstituciniam teisinės valstybės principui (jo aspektui – skaidrumo principui), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 2, 3 ir 6 punktų nuostatoms bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų (2008 m. balandžio 9 d. nutarimo Nr. 343 redakcija) 6.2, 6.3 ir 6.7 punktų nuostatoms.

137Vadinasi, Žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. 3D-297, kaip norminis administracinis teisės aktas yra visiškai teisėtas ir pagrįstas, priimtas Žemės ūkio ministrui veikiant savo diskrecijos ribose, nes taip konstatavo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. kovo 29 d. sprendime (t. 14, b. l. 6-16) (sprendimo rezoliucijos formuluotėje yra nurodoma, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 3D-954 „Dėl Paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones surinkimo 2010 metais grafiko patvirtinimo“ patvirtinto Paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones surinkimo 2010 metais grafiko (2010 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 3D-297 redakcija) nuostata, pagal kurią 1 krypties „Žemės, maisto ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas“ priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ paraiškų pagal antrąją veiklos sritį surinkimo terminas yra nuo 2010 m. gegužės 3 d. iki 2010 m. gegužės 31 d. (1.9.2 eilutė) neprieštarauja atitinkamiems teisės aktams). Būtent todėl pareiškėjo skunde išdėstytas reikalavimas panaikinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 31 d. įsakymą Nr. 3D-297 toje dalyje, kurioje nustatytas terminas iki 2010 m. gegužės 31 d. paraiškoms pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos 1 krypties „Žemės, maisto ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas“ 1.9 dalies „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ antrąją veiklos sritį „Pieno sektoriaus restruktūrizavimas, įkuriant naujas pieno perdirbimo įmones“ pateikti, negali būti tenkinamas, nes šis skundžiamas aktas nėra individualus administracinis aktas – jis yra norminis administracinis teisės aktas, kurį Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. kovo 29 d. sprendime (t. 14, b. l. 6-16) pripažino teisėtu ir pagrįstu.

1383. Dėl pareiškėjo reikalavimų panaikinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2010 m. liepos 2 d. sprendimą Nr. 3JA-124/2-135 „Dėl prašymo“ bei tenkinti 2010 m. gegužės 31 d. pareiškėjo prašymą pratęsti Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos 1.9 dalies „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ antrosios veiklos srities 1.9.2 eilutės – „Pieno sektoriaus restruktūrizavimas, įkuriant naujas pieno perdirbimo įmones“ paraiškų pateikimo terminą

1393.1. Pabrėžtina, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2010 m. liepos 2 d. sprendimu Nr. 3JA-124/2-135 „Dėl prašymo“ (t. 4, b. l. 159-160) Ministerija atsisakė tenkinti pareiškėjo 2010 m. gegužės 31 d. prašymą (t. 4, b. l. 161-164), kuriame buvo prašoma leisti priimti naujus dokumentus ir/ar informaciją, kurią pareiškėjas, esant būtinybei ar iškilus poreikiui, pateiks po paraiškos pateikimo arba pratęsti paraiškų pateikimo terminą bent iki 2010 m. liepos 1 d. Sprendime Nr. 3JA-124/2-135, be kita ko, buvo atsakyta, jog Žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 3D-297 paraiškų teikimo terminas ir taip buvo pratęstas iki 2010 m. gegužės 31 d., todėl pareiškėjo 2010 m. gegužės 31 d. prašymo nėra jokio pagrindo tenkinti. Teismas sutinka su tokiais sprendime Nr. 3JA-124/2-135 dėstomais argumentais, juolab, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. kovo 29 d. sprendime (t. 14, b. l. 6-16) nusprendė, kad Žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. 3D-297 yra visiškai teisėtas ir pagrįstas. Būtent dėl šių motyvų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2010 m. liepos 2 d. sprendimo Nr. 3JA-124/2-135 „Dėl prašymo“ nėra jokio teisinio pagrindo naikinti.

1403.2. Taip pat akcentuotina, kad atsakovė – Ministerija nėra teisi, jog Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2010 m. liepos 2 d. sprendimas Nr. 3JA-124/2-135 nėra administracinis aktas. Teismas pabrėžia, kad sprendimu Nr. 3JA-124/2-135 buvo atsisakyta tenkinti pareiškėjo prašymą, kuriuo pareiškėjas tikėjosi sau palankaus sprendimo, keisiančio jo teisinį statusą, tačiau gavo neigiamą atsakymą. Pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS492-879/2011, 2009 m. balandžio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A822-578/2009, 2011 m. kovo 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A442-1238/2011, 2011 m. kovo 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A442-593/11, 2011 m. kovo 31 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A442-1004/11, 2011 m. kovo 31 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A556-393/11, 2011 m. sausio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A575-145/11) laikomasi nuoseklios pozicijos, kad priimama nutartis bylą nutraukti Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 1 punkto pagrindu tuo atveju, kai joje ginčyti aktai apskritai negalėjo būti administracinės bylos dalyku. Šiuo atveju Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2010 m. liepos 2 d. sprendimas Nr. 3JA-124/2-135 galėjo pareiškėjui sudaryti įspūdį, jog minėtas aktas jam sukelia neigiamas pasekmes.

1413.3. Dėl aukščiau išdėstytų argumentų, konstatuotina, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2010 m. liepos 2 d. sprendimas Nr. 3JA-124/2-135 „Dėl prašymo“ yra teisėtas ir pagrįstas, jis paliekamas nepakeistas.

1423.4. Pareiškėjo reikalavimas tenkinti 2010 m. gegužės 31 d. pareiškėjo prašymą (t. 4, b. l. 161-164) pratęsti Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos 1.9 dalies „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ antrosios veiklos srities 1.9.2 eilutės – „Pieno sektoriaus restruktūrizavimas, įkuriant naujas pieno perdirbimo įmones“ paraiškų pateikimo terminą atmetamas kaip nepagrįstas, nes jis tėra išvestinis iš reikalavimo panaikinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2010 m. liepos 2 d. sprendimą Nr. 3JA-124/2-135 „Dėl prašymo“.

1434. Dėl pareiškėjo reikalavimo panaikinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerės 2010 m. liepos 27 d. potvarkį Nr. 4D-98 „Dėl projekto, kuriam neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ antrąją veiklos sritį „Pieno sektoriaus restruktūrizavimas, įkuriant naujas pieno perdirbimo įmones“, patvirtinimo“

144Pareiškėjas prašo panaikinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerės 2010 m. liepos 27 d. potvarkį Nr. 4D-98 „Dėl projekto, kuriam neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ antrąją veiklos sritį „Pieno sektoriaus restruktūrizavimas, įkuriant naujas pieno perdirbimo įmones“, patvirtinimo“ (t. 4, b. l. 166-168). Šiuo potvarkiu Nr. 4D-98 pareiškėjui nebuvo skirta parama, nes konstatuota, kad projektas neatitinka Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ antrosios veiklos srities „Pieno sektoriaus restruktūrizavimas, įkuriant naujas pieno perdirbimo įmones“ įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. 3D-373, nustatytų tinkamumo kriterijų, o būtent šių taisyklių 20.9.1, 21.1, 20.6, 20.1 punktų.

1454.1. Teismas pabrėžia, kad nėra ginčo dėl to, jog pareiškėjui pripažinto kooperatyvo statusas buvo suteiktas tik po 2010 m. gegužės 31 d. (t. y. 2010 m. birželio 3 d.), kai baigėsi paraiškų teikimo terminas, kad pareiškėjas tik 2010 m. gegužės 17 d. VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui pateikė prašymą ir kitus dokumentus dėl kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) pripažinimo žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu) (t. 4, b. l. 165). Vadinasi, pareiškėjas buvo neatidus, todėl potvarkyje Nr. 4D-98 pagrįstai konstatuota, jog pareiškėjas neatitiko Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ antrosios veiklos srities „Pieno sektoriaus restruktūrizavimas, įkuriant naujas pieno perdirbimo įmones“ įgyvendinimo taisyklių 17.1 punkto, kuriame įtvirtinta, kad pagal priemonės antrąją veiklos sritį paramos gali kreiptis kooperatyvai, kurie iki paramos paraiškos pateikimo yra pripažinti žemės ūkio kooperatyvais ir atitinka labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms keliamus reikalavimus, nustatyta tvarka yra patvirtinti kaip pieno supirkėjai ir veikia ne mažiau kaip vienerius metus, bei išvestinio šių taisyklių 20.1 punkto.

1464.2. Dar daugiau, teismas pabrėžia, jog pareiškėjas neatitiko Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ antrosios veiklos srities „Pieno sektoriaus restruktūrizavimas, įkuriant naujas pieno perdirbimo įmones“ įgyvendinimo taisyklių 20.9.1 punkto, kuriame įtvirtinta, kad nekilnojamasis turtas, į kurį investuojama, pareiškėjo valdomas teisėtais pagrindais, t. y. žemė, įskaitant žemę po pastatais ir (arba) statiniais, kuri priklauso pareiškėjui nuosavybės teise arba yra jo nuomojama, arba kitaip įstatymo nustatyta tvarka įrodomas teisėtas naudojimasis ja ne trumpiau kaip dešimt metų nuo paramos paraiškos užregistravimo Agentūroje dienos. Nors pareiškėjas nurodė, kad jis su UAB „Ogmios Real Estate“ 2010 m. gegužės 24 d. sudarė Preliminarią žemės nuomos su statybos galimybe sutartį (t. 5, b. l. 18-20, 21, 22), tačiau, teismo vertinimu, tokia sutartis nėra pakankamas pagal minėtų taisyklių 20.9.1 punktą įrodymas, kad pareiškėjas jį valdo teisėtais pagrindais – siekis ateityje valdyti (nuomoti) turtą nėra teisėtas turto valdymas.

1474.3. Pareiškėjas paraiškos teikimo metu neatitiko ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ antrosios veiklos srities „Pieno sektoriaus restruktūrizavimas, įkuriant naujas pieno perdirbimo įmones“ įgyvendinimo taisyklių 21.1 punkto, kuriame įtvirtinta, kad parama teikiama žemės ūkio produktams (žaliava ir pagamintas produktas), kurie išvardyti ES steigimo sutarties I priede, perdirbti ar rinkodarai, išskyrus žuvininkystės produktus, apynius ir cukrinius runkelius (dėl to ginčo nėra). Tačiau pareiškėjo manymu, jis padarė elementarią techninę rašymo klaidą, todėl tokia klaida negalėjo būti teisiniu pagrindu priimti skundžiamą potvarkį Nr. 4D-98. Teismas nesutinka su tokia pozicija. Pabrėžtina, kad pareiškėjas, kaip ūkio subjektas, turi būti itin atidus pildydamas paraiškas ir rengdamas projektą, todėl šiame procese pareiškėjo padarytos klaidos yra laikytinos esminėmis ir proporcingomis priimant sprendimą atsisakyti pareiškėjui teikti paramą. Todėl ir šiuo aspektu potvarkio Nr. 4D-98 negalima naikinti, jis laikytinas pagrįstu ir teisėtu.

1484.4. Pareiškėjas mano, kad potvarkyje Nr. 4D-98 nepagrįstai konstatuota, jog paraiškos teikimo metu jis neatitiko ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ antrosios veiklos srities „Pieno sektoriaus restruktūrizavimas, įkuriant naujas pieno perdirbimo įmones“ įgyvendinimo taisyklių 20.6 punkto, kuriame įtvirtinta, kad pareiškėjas užtikrina tinkamą projekto finansavimo šaltinį – skolintas lėšas, paramos lėšas, iš veiklos gautinas lėšas, – kuris turi būti pagrįstas verslo plano finansinių ataskaitų duomenimis (atitiktis šiam kriterijui gali būti tikslinama vadovaujantis Taisyklių 44 ir 60 punktų nuostatomis). Teismas vertina, kad tai yra fakultatyvus potvarkio Nr. 4D-98 argumentas, kuris neturi reikšmės potvarkio Nr. 4D-98 teisėtumui ir pagrįstumui, ypač atsižvelgiant į tai, jog Taisyklių 60 punkte nustatyta, kad Agentūra gali tikslinti šiuos duomenis.

1494.5. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, konstatuotina, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerės 2010 m. liepos 27 d. potvarkis Nr. 4D-98 „Dėl projekto, kuriam neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ antrąją veiklos sritį „Pieno sektoriaus restruktūrizavimas, įkuriant naujas pieno perdirbimo įmones“, patvirtinimo“ yra teisėtas ir pagrįstas, jo naikinti nėra jokio teisinio pagrindo.

1505. Dėl pareiškėjo reikalavimo įpareigoti Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos iš naujo atlikti pareiškėjo projekto „Modernios pieno perdirbimo gamyklos statyba ir įrengimas“, pateikto 2010 m. gegužės 31 d. pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ antrąją veiklos sritį „Pieno sektoriaus restruktūrizavimas, įkuriant naujas pieno perdirbimo įmones“, paramos paraiškos reg. Nr. ( - ) vertinimą

151Pareiškėjo reikalavimas įpareigoti Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos iš naujo atlikti pareiškėjo projekto „Modernios pieno perdirbimo gamyklos statyba ir įrengimas“, pateikto 2010 m. gegužės 31 d. pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ antrąją veiklos sritį „Pieno sektoriaus restruktūrizavimas, įkuriant naujas pieno perdirbimo įmones“, paramos paraiškos reg. Nr. ( - ) vertinimą yra neatsiejamai susijęs su potvarkio Nr. 4D-98 vertinimu. Kadangi šiame teismo sprendime konstatuota, jog potvarkis Nr. 4D-98 yra teisėtas ir pagrįstas, tai tenkinti pareiškėjo reikalavimo įpareigoti Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos iš naujo atlikti pareiškėjo projekto „Modernios pieno perdirbimo gamyklos statyba ir įrengimas“, pateikto 2010 m. gegužės 31 d. pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ antrąją veiklos sritį „Pieno sektoriaus restruktūrizavimas, įkuriant naujas pieno perdirbimo įmones“, paramos paraiškos reg. Nr. ( - ) vertinimą nėra teisinio pagrindo.

1526. Dėl pareiškėjo reikalavimų panaikinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 17 d. įsakymą Nr. 3D-827 toje dalyje, kurioje ŽŪK „Pienas LT“ projektas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos 1 krypties „Žemės, maisto ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas“ antrąją veiklos sritį „Pieno sektoriaus restruktūrizavimas, įkuriant naujas pieno perdirbimo įmones“ buvo pripažintas tinkamu ir patvirtintas bei ŽŪK „Pienas LT“ paskirta 50 817 543 Lt parama, įpareigoti Agentūrą iš naujo atlikti ŽŪK „Pienas LT“ paraiškos, pateiktos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ antrąją veiklos sritį „Pieno sektoriaus restruktūrizavimas, įkuriant naujas pieno perdirbimo įmones“ vertinimą, įpareigoti Agentūrą ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją ŽŪK „Pienas LT“ paraišką pripažinti netinkama paramai gauti

1536.1. Pareiškėjas prašo panaikinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 17 d. įsakymą Nr. 3D-827 (t. 10, b. l. 13, 14) toje dalyje, kurioje ŽŪK „Pienas LT“ projektas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos 1 krypties „Žemės, maisto ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas“ antrąją veiklos sritį „Pieno sektoriaus restruktūrizavimas, įkuriant naujas pieno perdirbimo įmones“ buvo pripažintas tinkamu ir patvirtintas bei ŽŪK „Pienas LT“ paskirta 50 817 543 Lt parama. Teismas pabrėžia, kad pareiškėjas, nors ir mano, kad jo teisės yra pažeidžiamos šiuo įsakymu, tačiau neturi reikalavimo teisės jį ginčyti. Todėl, vadovaujantis minėta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS492-879/2011, 2009 m. balandžio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A822-578/2009, 2011 m. kovo 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A442-1238/2011, 2011 m. kovo 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A442-593/11, 2011 m. kovo 31 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A442-1004/11, 2011 m. kovo 31 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A556-393/11, 2011 m. sausio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A575-145/11), pagal kurią laikomasi nuoseklios pozicijos, kad priimama nutartis bylą nutraukti Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 1 punkto pagrindu tuo atveju, kai joje ginčyti aktai apskritai negalėjo būti administracinės bylos dalyku, šiuo atveju pareiškėjo reikalavimas panaikinti įsakymą Nr. 3D-827 yra atmetamas kaip visiškai nepagrįstas.

154Be to, pareiškėjas nepateikė teismui jokių rimtų įrodymų, leidžiančių suabejoti įsakymo Nr. 3D-827 teisėtumu. Pabrėžtina, kad dėl trečiojo suinteresuoto asmens žemės sklypo nuomos sutarties pareiškėjo teiginiai grindžiami spaudoje pasirodžiusia informacija, kuri ne tik nelaikytina tinkamu įrodymu šioje byloje, bet ir yra klaidinanti. Prie 2010 m. gegužės 31 d. Agentūros pateiktos trečiojo suinteresuoto asmens paraiškos buvo pridėti visi būtini dokumentai, įrodantys jo atitikimą Taisyklių 20.9.1 punkto reikalavimui. Pastarieji įrodo, jog šiam projektui vykdyti žemės sklypų (unikalūs Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - )) Kauno rajono ( - ) kaime subnuomos sutartis ( - ) tarp UAB „Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo“ ir trečiojo suinteresuoto asmens buvo sudaryta ir įsigaliojo 2010 m. gegužės 28 d. (žr. NTR išrašus, t. 10, b. l. 32-34, 35-37, 38-40, 41-42). Visi pareiškėjo skunde nurodyti teiginiai, kuriais bandoma paneigti trečiojo suinteresuoto asmens paraiškoje nurodytų produktų atitikimą Taisyklių reikalavimams yra paremti Dr. L. A. K. išvada (t. 13, b. l. 12-13). Šią išvadą parengė Dr. L. A. K. kaip savo vardu įsteigtos patentinių paslaugų firmos specialistas. Remiantis pareiškėjo pateiktais L. A. K. mokslo daktaro diplomo nuorašais (t. 13, b. l. 14), šis specialistas 1973 m. Maskvos G. Plechanovo liaudies ūkio institute apsigynė teisės mokslų kandidato disertaciją ir turi socialinių mokslų daktaro laipsnį, todėl gali būti laikomas specialistu socialinių mokslų srityje, bet jis neturi jokių specialių žinių pieno gamybos klausimais, ir tuo labiau kalbant apie inovatyvias pieno gamybos technologijas. Be to, pati išvada neparemta jokiais tyrimais, analizėmis, bet tik ištraukomis iš poros teisės aktų, lietuvių kalbos žodyno ir vieno vadovėlio, kas reiškia, jog visi pareiškėjo teiginiai dėl trečiojo suinteresuoto asmens ketinamų gaminti produktų tėra pagrįsti nekompetentingo asmens niekuo nepagrįsta nuomone, neturinčia reikšmės šios bylos nagrinėjimui. Todėl teismo vertinimu, išvada (t. 13, b. l. 12-13) nelaikytina įrodymu pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnio 1 dalį. Dar daugiau, visi kiti pareiškėjo teiginiai apskritai yra nepagrįsti jokiais teisiniais argumentais ir faktiniais įrodymais.

1556.2. Pareiškėjo reikalavimas įpareigoti Agentūrą iš naujo atlikti ŽŪK „Pienas LT“ paraiškos, pateiktos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ antrąją veiklos sritį „Pieno sektoriaus restruktūrizavimas, įkuriant naujas pieno perdirbimo įmones“ vertinimą neatsiejamai susijęs su Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. 3D-827 (t. 10, b. l. 13, 14) vertinimu. Kadangi šiuo teismo sprendimu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 17 d. įsakymas Nr. 3D-827 (t. 10, b. l. 13, 14) paliktas nepakeistas, tai nėra jokio teisinio pagrindo tenkinti pareiškėjo reikalavimą įpareigoti Agentūrą iš naujo atlikti ŽŪK „Pienas LT“ paraiškos, pateiktos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ antrąją veiklos sritį „Pieno sektoriaus restruktūrizavimas, įkuriant naujas pieno perdirbimo įmones“ vertinimą.

1566.3. Pareiškėjo reikalavimas įpareigoti Agentūrą ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją ŽŪK „Pienas LT“ paraišką pripažinti netinkama paramai gauti yra neatsiejamai susijęs su reikalavimais panaikinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 17 d. įsakymą Nr. 3D-827 bei įpareigoti Agentūrą iš naujo atlikti ŽŪK „Pienas LT“ paraiškos, pateiktos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ antrąją veiklos sritį „Pieno sektoriaus restruktūrizavimas, įkuriant naujas pieno perdirbimo įmones“ vertinimą, todėl, netenkinus kitų reikalavimų, taip pat atmestinas kaip nepagrįstas.

1577. Trečiojo suinteresuoto asmens – ŽŪK „Pienas LT“ atstovas prašė teismo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 1 dalį dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Trečiasis suinteresuotas asmuo tokio išlaidų paskaičiavimo ir pagrindimo nepateikė, todėl teismas bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimo šiuo teismo sprendimu nesprendžia.

158Kartu teismas išaiškina trečiajam suinteresuotam asmeniui, kad pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 1 dalį prašymai dėl išlaidų atlyginimo, nepaduoti teismui iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, turi būti paduoti teismui ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo.

159Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 127 straipsnio 1 dalimi, 129 straipsniu,

Nutarė

160pareiškėjo – ŽŪK „Suvalkijos pienas“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

161Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I... 4. 1. Pareiškėjas – ŽŪK „Suvalkijos pienas“ (toliau – ir... 5. 1.1. panaikinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ir... 6. 1.2. tenkinti 2010 m. gegužės 31 d. pareiškėjo prašymą pratęsti Lietuvos... 7. 1.3. panaikinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerės 2010... 8. 1.4. įpareigoti Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio... 9. 1.5. sustabdyti šios bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį... 10. 1.5.1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.76 straipsnio nuostatas;... 11. 1.5.2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 2, 3... 12. 1.5.3. Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio nuostatas;... 13. 1.5.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimo Nr.... 14. 1.6. panaikinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m kovo 31 d.... 15. 1.7. panaikinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 17... 16. 1.8. įpareigoti Agentūrą iš naujo atlikti ŽŪK „Pienas LT“ paraiškos,... 17. 1.9. įpareigoti Agentūrą ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją... 18. 2. Pabrėžtina, kad pagal minėtus pareiškėjo skundus teisme nagrinėjama... 19. 3. Pažymėtina, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. kovo 14... 20. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. kovo 29 d. sprendimu (t.... 21. 4. Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2010 m. liepos 2 d.... 22. 4.1. Pareiškėjas, remdamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo... 23. 4.2. Žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 3D-954 dėl... 24. 4.3. 2010 m. balandžio 28 d. įsigaliojus paraiškų rengimo Taisyklėms,... 25. 4.4. Pagal Taisyklių 20 punkto reikalavimus būtina pagal norimą gaminti... 26. 4.5. Pagal Taisyklių 20.9. punkto reikalavimus reikia užsitikrinti projektui... 27. 4.6. 33 dienų terminas pagal Taisyklių 20.6. reikalavimą finansavimui... 28. 4.7. Veiklos srities ir paramos panaudojimo tikslas, numatytas Taisyklių... 29. 4.8. Paraiškų pateikimo terminas turėjo būti numatytas atsižvelgiant į... 30. 4.9. Suteiktas 33 kalendorinių dienų terminas visiškai nesuderinamas su... 31. 4.10. Kuo terminas trumpesnis tuo egzistuoja didesnė tikimybė, kad projekto... 32. 4.11. Paraišką be didelių trukdžių galima buvo paruošti nebent tik tam,... 33. 4.12. Kitoms veiklos kryptims pagal tą pačią programą nustatomi gerokai... 34. 5. Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2010 m. liepos 27 d.... 35. 5.1. Paraiškos atmetimo motyvas, kad „remiantis VĮ Registrų centras... 36. 5.2. Dėl paraiškos atmetimo motyvo, kad pareiškėjo numatyti gaminti... 37. 5.2.1. Pareiškėjo teigimu, neteisingai nurodoma, kad nurodyti du pareiškėjo... 38. 5.2.2. Taisyklių 21.1 punkte esminis kriterijus paramai gauti yra tas, kad... 39. 5.2.3. Pagal atsakovų pateikiamą Taisyklių 21.1 punkto aiškinimą, vienas... 40. 5.2.4. Net jeigu kuris nors vienas iš trijų pareiškėjo ketinamų produktų... 41. 5.3. Dėl Sprendime nurodyto teiginio, kad paraiška neatitinka Taisyklių 20.6... 42. 5.3.1. Kaip trūkumas nurodytas teiginys, kad „pareiškėjas kaip vieną iš... 43. 5.3.2. Sprendime nurodoma, kad pareiškėjas prognozinę finansinę... 44. 5.3.3. Atsakovai nenurodė jokių konkrečių paraiškos neatitikimo Taisyklių... 45. 5.4. Dėl skundžiamame sprendime nurodyto argumento, kad pareiškėjas... 46. 5.4.1. Kartu su Paraiška pateikė Agentūrai 2010 m. gegužės 31 d.... 47. 5.4.2. VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras iki paskutinės... 48. 5.4.3. Kadangi paraiškos pateikimo terminas nebuvo suderintas su Taisyklių 17... 49. 5.4.4. 33 kalendorinių dienų terminas Paraiškai parengti neatitinka ir... 50. 5.5. Rašytiniuose paaiškinimuose pareiškėjas nurodo, kad priešingai nei... 51. 6. Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. 3D-827... 52. 6.1. Nesibaigus teisminiam ginčui dėl pareiškėjo Paraiškos atmetimo... 53. 6.2. Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos 1 krypties... 54. 6.3. Remdamasis spaudoje pasirodžiusia informacija pareiškėjas teigia, kad... 55. 6.4. Pareiškėjas turi prielaidų, kad ŽŪK „Pienas LT“ galimai... 56. 6.5. Paraiškoje ŽŪK „Pienas LT“ nurodo, kad gamins miceliarinį pieno... 57. 6.6. Pagal Europos tarybos 1983 m. liepos 25 d. direktyvą „Dėl valstybių... 58. 6.7. ŽŪK „Pienas LT“ 2010 m. rugpjūčio 23 d. atsakymu atsakydamas į... 59. 6.8. Paraiškos medžiagos 395-397 psl. nurodyta, kad trečiojo asmens... 60. 6.9. Trečiajam asmeniui išduota veterinarijos pažyma apie jo projekto... 61. 6.10. ŽŪK „Pienas LT“ paraiškoje, pareiškėjo nuomone, yra... 62. 6.10.1. ŽŪK „Pienas LT“ paraiškos verslo plane nurodyta, kad planuojamos... 63. 6.10.2. Paraiškos verslo plano 46 lentelėje (116 psl.) nurodyta, kad... 64. 6.11. Atsakovai pareiškėjo ir ŽŪK „Pienas LT“ paraiškas vertino... 65. 6.12. ŽŪK „Suvalkijos pienas“ rašytiniuose paaiškinimuose taip pat... 66. 6.13. ŽŪK „Pienas LT“ paraiškoje pateiktas įrangos gamintojas nurodė,... 67. 6.14. Paraiškoje produktų gamybos technologijos aprašyme nurodomas būtent... 68. 6.15. Atsakydamas į ŽŪK „Pienas LT“ atsiliepime nurodytą teiginį, kad... 69. 6.16. ŽŪK „Pienas LT“ paraiškoje nurodytas nauja technologija ir gamybos... 70. II... 71. Atsakovė – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos... 72. 1. Projekto vertinimo metu buvo nustatyta, kad pareiškėjo pateiktas projektas... 73. 2. Pareiškėjas paraiškos XIV skyriaus lentelės „Kita informacija“ 15... 74. 3. Pareiškėjas kaip vieną iš projekto finansavimo šaltinių nurodė visą... 75. 4. Pareiškėjas pripažintas žemės ūkio kooperatyvu 2010 m. birželio 3 d.,... 76. 5. Dėl Žemės ūkio ministerijos kanclerės 2010 m. liepos 27 d. potvarkio... 77. 5.1. Pareiškėjo 2010 m. gegužės 24 d. sudaryta Preliminarioji žemės... 78. 5.2. Atsižvelgdama į Taisyklių 21.1 punkto formuluotę, nurodo, kad tiek... 79. 5.3 Žemės ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 17 d. įsakymas Nr. 3D-827 yra... 80. 5.4. Pažymėjo, kad pareiškėjui paklausimai nebuvo siunčiami, kadangi jis... 81. III... 82. Atsakovė – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija atsiliepimuose į... 83. 1. Dėl Žemės ūkio ministerijos 2010 m. liepos 2 d. sprendimo Nr.... 84. 1.1. 2010 m. gegužės 31 d. pareiškėjo prašymas savo esme yra su asmens... 85. 1.2. Pagal Taisyklių 17.1. punktą paramos teikimas pagal Priemonę... 86. 1.3. Į pareiškėjo prašymą pratęsti paraiškų surinkimo terminą nebuvo... 87. 1.4. Taisyklių 44 punkte nustatyta, kad užregistravus paramos paraišką,... 88. 2. Dėl Žemės ūkio ministerijos kanclerės 2010 m. liepos 27 d. potvarkio... 89. 2.1.Pareiškėjo 2010 m. gegužės 24 d. sudaryta Preliminarioji žemės nuomos... 90. 2.2. Taisyklių 21 punkte detalizuota, kam teikiama parama – „žaliava ir... 91. 2.3. Agentūra, vertindama Paraišką ir pateiktus dokumentus (t. y.... 92. 2.4. Pildydamas paramos paraiškos formą Pareiškėjas nurodė, kad šios... 93. 2.5. Pareiškėjas skunde klaidingai nurodo, kad terminas paraiškai teikti... 94. 2.6. Visą laikotarpį po 2009 m. gruodžio 14 d., kai Europos Komisijai... 95. 3. Dėl Žemės ūkio ministerijos 2010 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. 3D-827... 96. 3.1. Žemės ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 17 d. įsakymas Nr. 3D-827... 97. 3.2. Agentūra, vertindama ŽŪK „Pienas LT“ paraišką, nenustatė... 98. 3.3. Pareiškėjas prašo panaikinti įsakymą ne dėl to, kad jis neva yra... 99. 3.4. Vertindama ŽŪK „Pienas LT“ parašką Agentūra, vadovaudamasi... 100. 3.5. Agrarinės ekonomikos institutas į klausimą, ar pagal verslo plane... 101. 3.6. Agrarinės ekonomikos instituto atliktas vertinimo 5 ir 6 punktuose yra... 102. IV... 103. Trečiasis suinteresuotas asmuo – ŽŪK „Pienas LT“ atsiliepimuose į... 104. 1. Pareiškėjo paraiška buvo pripažinta netinkama, todėl suprantama, jog... 105. 2. Dėl žemės sklypo nuomos sutarties pareiškėjo teiginiai grindžiami... 106. 3. Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos deklaracijos pareiškėjo... 107. 4. Pareiškėjo teiginiai dėl patentų inovatyvioms technologijoms naudojimo... 108. 5. Pareiškėjas nėra pateikęs jokių įrodymų arba jie yra nepakankami, iš... 109. 6. Trečiasis suinteresuotas asmuo sutinka su Žemės ūkio ministerijos ir... 110. 7. Remiantis įvairiais viešai prieinamais ir paskelbtais dokumentais... 111. 8. Visi pareiškėjo skunde nurodyti teiginiai, kuriais bandoma paneigti... 112. 9. Visi kiti pareiškėjo teiginiai apskritai yra nepagrįsti jokiais... 113. 10. Tai, jog atsakovai kilusius neaiškumus dėl trečiojo suinteresuoto asmens... 114. V... 115. 1. Teismo posėdyje pareiškėjo – ŽŪK „Suvalkijos pienas“ atstovai –... 116. 2. Teismo posėdyje atsakovės – Lietuvos Respublikos žemės ūkio... 117. 3. Teismo posėdyje atsakovės – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie... 118. 4. Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens – ŽŪK „Pienas LT“... 119. Teismas, išnagrinėjęs skundo ir atsiliepimų motyvus, įvertinęs... 120. 1. Kaip minėta, pareiškėjas – ŽŪK „Suvalkijos pienas“ su 2010 m.... 121. 1.1. panaikinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2010 m. liepos... 122. 1.2. tenkinti 2010 m. gegužės 31 d. pareiškėjo prašymą pratęsti Lietuvos... 123. 1.3. panaikinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerės 2010... 124. 1.4. įpareigoti Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio... 125. 1.5. sustabdyti šios bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį... 126. 1.5.1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.76 straipsnio nuostatas;... 127. 1.5.2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 2, 3... 128. 1.5.3. Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio nuostatas;... 129. 1.5.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimo Nr.... 130. 1.6. panaikinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 31 d.... 131. 1.7. panaikinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 17... 132. 1.8. įpareigoti Agentūrą iš naujo atlikti ŽŪK „Pienas LT“ paraiškos,... 133. 1.9. įpareigoti Agentūrą ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją... 134. Teismas išnagrinės kiekvieną pareiškėjo reikalavimą.... 135. 2. Dėl pareiškėjo reikalavimų kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį... 136. Pažymėtina, kad teismas įgyvendino pareiškėjo prašymą kreiptis į... 137. Vadinasi, Žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. 3D-297, kaip... 138. 3. Dėl pareiškėjo reikalavimų panaikinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio... 139. 3.1. Pabrėžtina, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2010 m.... 140. 3.2. Taip pat akcentuotina, kad atsakovė – Ministerija nėra teisi, jog... 141. 3.3. Dėl aukščiau išdėstytų argumentų, konstatuotina, kad Lietuvos... 142. 3.4. Pareiškėjo reikalavimas tenkinti 2010 m. gegužės 31 d. pareiškėjo... 143. 4. Dėl pareiškėjo reikalavimo panaikinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio... 144. Pareiškėjas prašo panaikinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos... 145. 4.1. Teismas pabrėžia, kad nėra ginčo dėl to, jog pareiškėjui... 146. 4.2. Dar daugiau, teismas pabrėžia, jog pareiškėjas neatitiko Lietuvos... 147. 4.3. Pareiškėjas paraiškos teikimo metu neatitiko ir Lietuvos kaimo plėtros... 148. 4.4. Pareiškėjas mano, kad potvarkyje Nr. 4D-98 nepagrįstai konstatuota, jog... 149. 4.5. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, konstatuotina, kad Lietuvos... 150. 5. Dėl pareiškėjo reikalavimo įpareigoti Nacionalinę mokėjimo agentūrą... 151. Pareiškėjo reikalavimas įpareigoti Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie... 152. 6. Dėl pareiškėjo reikalavimų panaikinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio... 153. 6.1. Pareiškėjas prašo panaikinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio... 154. Be to, pareiškėjas nepateikė teismui jokių rimtų įrodymų, leidžiančių... 155. 6.2. Pareiškėjo reikalavimas įpareigoti Agentūrą iš naujo atlikti ŽŪK... 156. 6.3. Pareiškėjo reikalavimas įpareigoti Agentūrą ir Lietuvos Respublikos... 157. 7. Trečiojo suinteresuoto asmens – ŽŪK „Pienas LT“ atstovas prašė... 158. Kartu teismas išaiškina trečiajam suinteresuotam asmeniui, kad pagal... 159. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 160. pareiškėjo – ŽŪK „Suvalkijos pienas“ skundą atmesti kaip... 161. Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali...