Byla I-3494-406/2016
Dėl nurodymo panaikinimo

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gintaro Čekanausko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Astos Urbonienės ir Nataljos Zelionkienės, sekretoriaujant Henrikai Žibutytei, dalyvaujant atsakovo atstovui Vidui Jančiauskui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Vilungė“ skundą atsakovui Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl nurodymo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Pareiškėjas UAB „Vilungė“ skundu (b. l. 4-6) prašo teismo panaikinti 2016 m. birželio 2 d. Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos administratoriaus nurodymą Nr. FR0706-6163.

4Pareiškėja skunde nurodė, jog 2016 m. birželio 6 d. gavo ginčijamą atsakovo nurodymą patikslinti 2014 m. nekilnojamojo turto mokesčių deklaraciją. Su šiuo nurodymu nesutinka, mano, jog atsakovė, neįsigilinusi į esamą situaciją, neteisingai vertino ir nurodė, kad UAB „Vilungė“ priklausančiam statiniui – vandentiekio stočiai, esančiai ( - ), 2014 metais taikytinas padidintas 3 proc. nekilnojamojo turto mokesčio tarifas. Paaiškina, kad minėtas statinys iš tiesų buvo įtrauktas į 2014 m. Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašą. Sužinojusi apie tokį sprendimą, kreipėsi į Kauno miesto savivaldybės administraciją ir pateikė savo prieštaravimus ir argumentus, kodėl statinys turėtų būti išbrauktas iš šio sąrašo. Atlikus patikrinimą, po faktinės situacijos įvertinimo ir papildomo aplinkybių ištyrimo tais pačiais metais 2014 m. rugpjūčio 1 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius iniciavo, kad statinys ( - ) būtų išbrauktas iš sąrašo. Vadovaudamiesi šiuo sprendimu, UAB „Vilungė“ taikė standartinį 1.1 proc. nekilnojamojo turto mokesčio tarifą, nekilnojamojo turto mokestį apskaičiavo teisingai, laiku deklaravo ir sumokėjo visus privalomus mokesčius. Pabrėžia, kad mokesčių administratoriaus priimamiems sprendimams taikytini Viešojo administravimo įstatymo 4 str. 1 d. 2 p. įtvirtinti principai, kurių nebuvo laikytasi. Pažymi, jog apie esamą situaciją – priimtą sprendimą išbraukti UAB „Vilungė“ nekilnojamąjį turtą iš 2014 m. Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašo atsakovas buvo informuotas raštu, tačiau į gautą informaciją nebuvo įsigilinta ir, nebendradarbiaujant su Kauno miesto savivaldybės administracija, formaliai surašytas mokestinis nurodymas. Teigia, kad nurodymo palikimas galioti iš esmės pažeistų pareiškėjos teises, nes pagal jį atsirastų pareiga patikslinti 2014 metų nekilnojamojo turto deklaraciją ir sumokėti didesnį nekilnojamojo turto mokestį, o tai neatitiktų teisingumo ir sąžiningumo principų. Prašo skundą tenkinti.

5Atsakovės atstovas su pareiškėjo skundu nesutinka. Nurodė, kad Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, atlikdama pareiškėjos stebėseną, nustatė, kad jos pateiktoje 2014 m. Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijoje UAB „Vilungė“ nurodė nekilnojamojo turto mokesčio tarifą – 1.1 proc. nekilnojamojo turto vertės. Kadangi nuosavybės teise pareiškėjai priklausantis turtas, esantis ( - ), 2014 m. vasario 10 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-369 buvo įtrauktas į Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašą, šiam turtui už 2014 metus turėjo būti taikomas 3 proc. nekilnojamojo turto mokesčio tarifas. Būtent dėl šios priežasties 2016 m. balandžio 5 d. raštu Nr. (8.2-03.1.1) KA-407 pareiškėja buvo paprašyta pateikti patikslintą 2014 m. Nekilnojamojo turto mokesčio deklaraciją (forma KIT711) ir sumokėti papildomai apskaičiuotą nekilnojamojo turto mokesčio sumą. Pareiškėjai iki nustatyto termino – 2016 m. balandžio 15 d. deklaracijos nepatikslinus ir nepateikus jokių dokumentų, įrodančių, kad neturi prievolės mokėti 3 proc. nekilnojamojo turto mokesčio tarifą, Kauno AVMĮ 2016 m. vasario 2 d. surašė pareiškėjos skundžiamą nurodymą Nr. FR0706-6163. Atkreipia teismo dėmesį, jog Kauno miesto savivaldybės 2014 m. rugpjūčio 1 d. rašte Nr. (38.20) R-4647 buvo pateiktas tik komisijos siūlymas išbraukti nekilnojamąjį turtą iš Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašo, tačiau tokio pobūdžio sprendimas priimtas nebuvo. Prašo skundą atmesti.

6Skundas nepagrįstas ir atmestinas.

7Byloje ginčas kilęs dėl 2016 m. birželio 2 d. Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos administratoriaus nurodymo Nr. FR0706-6163, kuriuo nurodoma patikslinti 2014 metų Nekilnojamojo turto mokesčio deklaraciją (forma KIT711), teisėtumo ir pagrįstumo (b. l. 7).

8Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad konkretų mokesčio tarifą, galiojantį atitinkamos savivaldybės teritorijoje, nustato savivaldybės taryba, kuri gali nustatyti ir kelis konkrečius mokesčio tarifus, diferencijuojamus tik atsižvelgiant į vieną arba kelis iš šių kriterijų: nekilnojamojo turto paskirtį, naudojimą, teisinį statusą, jo technines savybes, priežiūros būklę, mokesčio mokėtojų kategorijas (dydį ar teisinę formą, ar socialinę padėtį) ar nekilnojamojo turto buvimo savivaldybės teritorijoje vietą. Šio mokesčio objektas yra nekilnojamasis turtas, esantis Lietuvos Respublikoje. Darytina išvada, kad nekilnojamojo turto mokesčio diferencijavimo tikslas pagal Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje nustatytus kriterijus yra garantuoti, jog nekilnojamojo turto savininkai tvarkytų, neapleistų, naudotų bei naudotų pagal paskirtį jiems priklausantį nekilnojamąjį turtą.

9Pagal minėtą teisinį reglamentavimą savivaldybės tarybai yra suteikta teisė priimti norminio pobūdžio teisės aktus, kuriais ji gali nustatyti konkretų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo dydį, bei jį diferencijuoti, priklausomai nuo nekilnojamojo turto naudojimo paskirties, teisinio statuso, jo techninių savybių, priežiūros būklės, mokesčio mokėtojų socialinės padėties ar nekilnojamojo turto buvimo savivaldybės teritorijoje vietos. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-624 patvirtintas Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių nustatymo tvarkos aprašas (toliau – ir Aprašas). Aprašas yra skirtas nustatyti statinius ir patalpas, kurie yra nenaudojami arba naudojami ne pagal paskirtį, arba yra apleisti, arba neprižiūrimi, įvertinti savininkų veiksmus dėl šių objektų naudojimo, priežiūros, būklės gerinimo.

10Byloje nėra ginčo, kad UAB „Vilungė“ yra pastato – vandentiekio stoties (unikalus Nr. 1996-4002-2015), esančios žemės sklype ( - ), savininkė, kad pareiškėja pateikė AVMĮ nekilnojamojo turto mokesčio deklaraciją už 2014 metus, nurodydama nekilnojamojo turto mokesčio tarifą – 1.1 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės. Iš esmės ginčas yra kilęs dėl pareiškėjai nuosavybės teise priklausančiam minėtam nekilnojamojo turto objektui taikomo nekilnojamojo turto mokesčio tarifo už 2014 metus dydžio.

112014 m. vasario 10 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos įsakymas Nr. A-369 „Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. A-50 „Dėl nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (b.l. 20-26) patvirtina, kad, vadovaujantis Aprašo 13.5 papunkčiu ir 14 punktu, į nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašą (Nr. 58) buvo įtrauktas UAB „Vilungė“ nuosavybės teise valdomas nekilnojamojo turto objektas ( - ) (unikalus Nr. ( - )).

12Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėja, sužinojusi apie tokį sprendimą, kreipėsi į Kauno miesto savivaldybės administraciją, pateikdama savo prieštaravimus ir argumentus dėl statinio išbraukimo iš šio sąrašo. Atlikus patikrinimą, po faktinės situacijos įvertinimo ir papildomo aplinkybių ištyrimo 2014 m. rugpjūčio 1 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus raštu Nr. (38.200)2-4647 „Dėl prašymo nagrinėjimo“ buvo pateiktas siūlymas išbraukti iš sąrašo statinį ( - ). Skunde įvardintų argumentų pagrindu darytina išvada, jog pareiškėja šį raštą prilygina sprendimui išbraukti statinį iš nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašo ir dėl to teigia, kad 2014 metais jo valdomam objektui taikytinas nekilnojamojo turto mokesčio tarifas – 1.1 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės. Tokia UAB „Vilungė“ pozicija nepagrįsta.

13Kauno miesto savivaldybės administracijos Finansų ir ekonomikos skyriaus 2016 m. spalio 21 d. raštas Nr. 09-5-269 (b.l. 51 ir Teisės ir konsultavimo skyriaus 2016 m. spalio 21 d. raštas Nr. 56-2-127 (b. l. 50) neginčijamai patvirtina, kad 2014 metais UAB „Vilungė“ objektas, esantis ( - ), iš Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašo išbrauktas nebuvo.

14Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-274 „Dėl 2014 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“ (b. l. 18), vadovaujantis Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 21 ir 2 dalimis, buvo nustatytas 2014 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifas – 1.1 proc nekilnojamojo turto vertės (1 p.), o už nekilnojamąjį turtą, įtrauktą į Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašą – 3 proc. nekilnojamojo turto vertės tarifas (3 p.). Kadangi ginčo objektas iš Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašo Apraše nustatyta tvarka išbrauktas nebuvo, pareiškėjai kilo pareiga teikiamoje 2014 m. Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijoje (forma KIT711) nurodyti 3 proc. nekilnojamojo turto mokesčio tarifą, tuo tarpu pareiškėjas nepagrįstai deklaravo 1.1 proc. tarifą. Būtent dėl šios priežasties 2016 m. balandžio 5 d. atsakovės raštu Nr. (8.2-03.1.1) KA-407 pareiškėja buvo pagrįstai paprašyta iki 2016 m. balandžio 15 d. pateikti patikslintą 2014 m. Nekilnojamojo turto mokesčio deklaraciją (forma KIT711) ir sumokėti papildomai apskaičiuotą nekilnojamojo turto mokesčio sumą. Teismo vertinimu, pareiškėjai iki nustatyto termino deklaracijos nepatikslinus ir nepateikus jokių dokumentų, įrodančių, kad jai nekyla prievolė mokėti didesnį - 3 proc. nekilnojamojo turto mokesčio tarifą, Kauno AVMĮ 2016 m. vasario 2 d. pagrįstai bei teisėtai surašė pareiškėjo skundžiamą nurodymą Nr. FR0706-6163 dėl 2014 metų deklaracijos patikslinimo.

15Remdamasi tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 straipsnio 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

16Skundą atmesti.

17Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai