Byla I-749-243/2014
Dėl atlyginimo už priverstinės pravaikštos laiką priteisimo

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėja Vida Stonkuvienė, dalyvaujant posėdžių sekretorei Dianai Šėperienei, pareiškėjui K. G., jo atstovui advokatui Tomui Kontautui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjo K. G. patikslintą prašymą atsakovėms Kretingos rajono savivaldybės administracijai ir Kretingos rajono savivaldybei dėl atlyginimo už priverstinės pravaikštos laiką priteisimo,

Nustatė

2pareiškėjas K. G. patikslintu prašymu, paduotu teismui 2014-03-24, nurodo, jog Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014-02-25 sprendimu administracinėje byloje Nr. A143-642/2014 panaikintas Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-05-14 įsakymas Nr. A2-131, kuriuo jam paskirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš Kretingos rajono savivaldybės administracijos Salantų miesto seniūnijos seniūno pareigų, ir jis grąžintas į Salantų miesto seniūnijos Salantų seniūno pareigas. Patikslintu prašymu atsisakė reikalavimo dėl 41399,71 Lt neturtinės žalos atlyginimo priteisimo. Nurodo, jog į pareigas grąžintas Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-03-17 įsakymu Nr. A2-74 nuo 2014-03-17. Prašo už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš pareigų dienos iki teismo sprendimo įvykdymo, t.y. nuo 2013-05-15 iki 2014-03-14 (nes 2014-03-14 buvo informuotas, jog į seniūno pareigas bus grąžintas nuo 2014-03-17), priteisti vidutinį darbo užmokestį 28159,08 Lt (t. 4, b.l. 58-60). Pareiškėjas 2014-04-18 patikslino reikalavimą ir prašo pritiesti vidutinį darbo užmokestį iš viso 25938,56 Lt (t. 4, b.l. 85-86).

3Pareiškėjas ir jo atstovas advokatas prašo patikslintą prašymą patenkinti.

4Atsakovės Kretingos rajono savivaldybės administracija ir Kretingos rajono savivaldybė atsiliepimu pripažįsta pareiškėjo išdėstytas faktines aplinkybes ir neprieštarauja, kad pareiškėjui už priverstinės pravaikštos laiką būtų priteista jo prašoma patikslinta suma - 25938,56 Lt. Nurodo, jog už laikotarpį nuo 2013-05-16 iki 2014-03-14 Salantų miesto seniūnijos seniūnui priklausytų išmokėti 33923,40 Lt vidutinį darbo užmokestį, tačiau atsižvelgiant į tai, jog pareiškėjas priverstinės pravaikštos metu buvo įsidarbinęs UAB „Gora“ ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 300 straipsnio 3 dalimi, priteisiamas darbo užmokesčio skirtumas už priverstinės pravaikštos laiką, kuris sudaro 25938,56 Lt (t. 4, b.l. 70-73, 91).

5Teismas konstatuoja:

6nagrinėjamos bylos dalykas – vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką priteisimas pareiškėjui K. G.

7Iš faktinių bylos aplinkybių matyti, jog pareiškėjas K. G. ėjo Kretingos rajono savivaldybės administracijos Salantų miesto seniūnijos seniūno pareigas, iš kurių buvo atleistas Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-05-14 įsakymu Nr. A2-131 paskyrus jam tarnybinę nuobaudą – atleidimą iš pareigų. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014-02-25 sprendimu administracinėje byloje Nr. A143-642/2014 panaikintas Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-05-14 įsakymas Nr. A2-131, kuriuo paskirta tarnybinė nuobauda, ir pareiškėjas grąžintas į Salantų miesto seniūnijos Salantų seniūno pareigas, o bylos dalis dėl pareiškėjui priklausančių išmokų dydžių grąžinta iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui (t. 4, b.l. 26-37).

8Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 5 straipsnyje nurodyta, jog darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai bei kiti teisės aktai valstybės tarnautojams taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja šis Įstatymas, t. y. Valstybės tarnybos įstatyme yra įtvirtintas subsidiarus kitų teisės aktų taikymas. Atsižvelgiant į tai, kad Valstybės tarnybos įstatyme nėra numatytos teisinės pasekmės, kai valstybės tarnautojo atleidimas iš pareigų pripažįstamas neteisėtu, sistemiškai su Valstybės tarnybos įstatymo normomis taikytinas Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – ir DK) 300 straipsnio 3 dalis, kurioje įtvirtinta, jog jeigu darbuotojas atleistas iš darbo be teisėto pagrindo ar pažeidžiant įstatymų nustatytą tvarką, teismas grąžina jį į pirmesnį darbą ir priteisia jam vidutinį darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos arba darbo užmokesčio skirtumą už šį laikotarpį, jeigu darbuotojas buvo įsidarbinęs kitoje darbovietėje. Ši papildoma garantija DK 300 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta siekiant maksimaliai apsaugoti neteisėtai atleisto iš darbo (tarnybos) darbuotojo (tarnautojo) teises ir interesus (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014-01-08 nutartis administracinėje byloje Nr. A520-2401/2013). DK 300 straipsnio 3 dalies nuostata dėl vidutinio darbo užmokesčio priteisimo darbuotojui už laikotarpį nuo neteisėto atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo, kuriuo jis grąžinamas į pirmesnį darbą, įvykdymo dienos atlieka socialinę funkciją, saugodama darbuotojus nuo pajamų netekimo ir veikia prevenciškai darbdavius, kad jie neteisėtai neatleistų darbuotojų. Teisės normoje įtvirtintas darbuotojo teisėtas lūkestis gauti su darbo santykiais susijusias išmokas, kompensuojančias jo praradimus dėl neteisėto atleidimo iš darbo. Proporcingumo principas reikalauja, kad išmokos dydis būtų adekvatus neteisėtai atleisto darbuotojo dėl tokio atleidimo patirtų praradimų dydžiui, todėl aptariamoje teisės normoje yra įtvirtintas atitinkamas išmokos mažinimas, jeigu darbuotojas priverstinės pravaikštos metu dirbo kitą darbą ir gavo darbo užmokestį.

9Dėl pareiškėjo teisės gauti vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką ginčo byloje nėra. Iš bylos duomenų matyti, jog K. G. priverstinės pravaikštos metu dirbo kitą darbą, t.y. nuo 2013-07-09 iki 2014-03-04 dirbo UAB „Gora“ darbų vadovu (t. 4, b.l. 52-53). Pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus 2014-03-31 pažymą apie asmens valstybinį socialinį draudimą Nr. (7.100)15-992 pareiškėjo draudžiamosios pajamos dirbant nurodytoje įmonėje 2013 metais sudarė 5195,65 Lt, 2014 metais – 2789,19 Lt (t. 4, b.l. 87-88). Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2014-03-21 pažymoje Nr. B8-53 nurodyta, jog laikotarpiu nuo 2013-05-16 iki 2014-03-14, t.y. priverstinės pravaikštos metu, įskaitytinai K. G. einant Salantų miesto seniūnijos seniūno pareigas (A lygis 11 kategorija) priklausytų išmokėti 33923,40 Lt vidutinio darbo užmokesčio (t. 4, b.l. 75). Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-03-17 įsakymu Nr. A2-74 K. G. į pareigas grąžintas nuo 2014-03-17 (t. 4, b.l. 51). Pagal DK 300 straipsnio 3 dalies nuostatas pareiškėjui priteistina vidutinio darbo užmokesčio suma už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos sudaro darbo užmokesčio skirtumą už šį laikotarpį, t.y. 33923,40 Lt - 5195,65 Lt - 2789,19 Lt = 25938,56 Lt (neatskaičius mokesčių). Byloje nėra ginčo tarp proceso šalių dėl šios sumos. Pareiškėjo K. G. patikslintas prašymas tenkintinas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos ABTĮ 88 straipsnio 4 punktu.

10Pareiškėjas atsisakė reikalavimo priteisti 41399,71 Lt neturtinės žalos atlyginimą.Tokia pareiškėjo teisė numatyta ABTĮ 52 straipsnyje. Nenustatyta, kad atsisakymu nuo šios prašymo dalies pažeidžiami kieno nors interesai ar įstatymu saugomos teisės, todėl atsisakymas priimtinas ir byla šioje dalyje nutrauktina ABTĮ 101 straipsnio 3 punkte numatytu pagrindu.

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ABTĮ 85-89 straipsniais,

Nutarė

12patenkinti pareiškėjo K. G. patikslintą prašymą,

13priteisti pareiškėjui K. G., asmens kodas ( - ), 25938,56 Lt (dvidešimt penki tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt aštuoni litai 56 ct) darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką iš Kretingos rajono savivaldybės administracijos, kodas 188715222 (socialinio draudimo, fizinių asmenų pajamų ir kiti mokesčiai neišskaičiuoti),

14nutraukti bylą dalyje dėl 41399,71 Lt neturtinės žalos atlyginimo priteisimo.

15Sprendimas gali būti skundžiamas apeliacine tvarka per keturiolika dienų nuo paskelbimo dienos Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą Klaipėdos apygardos administraciniam teismui arba apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai