Byla eA-941-756/2018
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Virginijos Volskienės ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo R. M. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo R. M. skundą atsakovams Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai ir Lietuvos kariuomenei (trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius) dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjas R. M. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas: 1) panaikinti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos (toliau – ir KAM) kanclerio 2016 m. kovo 24 d. įsakymą Nr. VP-10 „Dėl pareigūnų ir karių valstybinės pensijos ir priedo už tarnybą R. M. skyrimo (pensijos byla Nr. 3617)“ (toliau – ir Įsakymas); 2) įpareigoti KAM kanclerį ir Lietuvos kariuomenės jungtinio štabo personalo ir administravimo valdybą perskaičiuoti pareiškėjo pensijos dydį, vidutinį darbo užmokestį skaičiuojant pagal darbo užmokestį iki mokesčių valstybei sumokėjimo ir įtraukiant gautus priedus; 3) įpareigoti KAM ir Lietuvos kariuomenės jungtinio štabo personalo ir administravimo valdybą išmokėti pareiškėjui pensijos skirtumą, susidariusį klaidingai apskaičiavus ir mokėjus kario pensiją.

72.

8Pareiškėjas nurodė, kad 1995 m. pradėjo profesinę karo tarnybą Lietuvos kariuomenėje. 2006 m. spalio 27 d. jis buvo išsiųstas į tarptautinę operaciją ir jam buvo paskirtas priedas prie tarnybinio atlyginimo už tarnybos krizės regione specifiką. Pareiškėjas nesutiko su Įsakymu, nes juo minėtas priedas neįskaičiuotas į pareiškėjo vidutinį darbo užmokestį laikotarpiu nuo 2006 m. lapkričio iki 2007 m. spalio mėnesio, kurį pareiškėjas pasirinko pensijai apskaičiuoti. Pareiškėjo įsitikinimu, minėtas priedas laikytinas jo gauto darbo užmokesčio dalimi ir turėtų būti įskaičiuotas į jo vidutinį darbo užmokestį, kadangi pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 11 d. nutarimu Nr. 32 patvirtinto Profesinės karo tarnybos karių vidutinio atlyginimo apskaičiavimo tvarkos aprašo (toliau – ir Aprašas) 2.2 punktą profesinės karo tarnybos kariams mokami priedai yra laikytini profesinės karo tarnybos karių darbo užmokesčio dalimi, tokios praktikos laikosi ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Minėtas priedas įskaičiuotinas į darbo užmokestį remiantis tiek Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo (toliau – ir KASOKTĮ) 60 straipsniu, tiek Aprašo 2.2 punktu, nes paskirtas laikantis įstatymo nustatytų reikalavimų ir nepatenka į Aprašo 4 punkte išvardintų išmokų sąrašą.

93.

10Pareiškėjas pažymėjo, kad jo darbo užmokesčio pažymėjime yra nurodytas darbo užmokestis atskaičius mokesčius, o pagal Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymą darbo užmokesčiu laikomas darbo užmokestis iki mokesčių atskaitymo, todėl visos socialinės išmokos, kurių dydis yra skaičiuojamas atsižvelgiant į gavėjo darbo užmokestį, turi būti skaičiuojamos pagal darbo užmokestį, gautą iki mokesčių. Todėl, pareiškėjo nuomone, į jo vidutinį darbo užmokestį turėjo būti įskaičiuotas ne tik priedas už pareigas, susijusias su ypatinga pareigų specifika, bet vidutinis darbo užmokestis turėjo būti skaičiuojamas pagal vidutinį darbo užmokestį iki mokesčių valstybei sumokėjimo.

114.

12Pareiškėjo teigimu, buvo pažeisti jo teisėti lūkesčiai, nes jo įgyta teisė į kario pensiją nėra įgyvendinama. Pareiškėjui atliekant profesinę karo tarnybą krizės regione galiojo teisės aktai, užtikrinę, kad jam bus mokamas priedas, taip pat pareiškėjas nuo gauto darbo užmokesčio ir priedo mokėdavo mokesčius valstybei, todėl tikėjosi, jog išleistas į atsargą gaus kario pensiją, kuri bus skaičiuojama atsižvelgiant tiek į jo gautą tarnybinį darbo užmokestį, tiek į priedus.

135.

14Atsakovas KAM atsiliepime į skundą prašė jį atmesti.

156.

16KAM paaiškino, kad pagal KASOKTĮ 60 straipsnio 3 dalį, profesinės karo tarnybos kario tarnybinio atlyginimo dydis priklauso nuo kario laipsnio ir pagal šį laipsnį ištarnautų metų. Tam tikroms profesinės karo tarnybos karių pareigoms, susijusioms su didesne vadų (ne žemesne kaip bataliono vado) atsakomybe ar ypatinga pareigų specifika, nustatomi pareiginiai tarnybinio atlyginimo priedai. Pareiškėjui priedas (kompensacija) nuo 2006 m. lapkričio 7 d. iki 2007 m. birželio 15 d. tarnybos tarptautinėje operacijoje Afganistane metu už tarnybos krizės regione specifiką buvo mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – ir Vyriausybė) 2004 m. kovo 17 d. nutarimu Nr. 287 patvirtintomis Lietuvos karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų tarnybos tarptautinių operacijų kariniuose vienetuose, tarptautinėse operacijose ir rengimosi joms sąlygomis (toliau – Sąlygos). Šis nutarimas priimtas vadovaujantis KASOKTĮ 61 straipsniu ir Lietuvos Respublikos tarptautinių operacijų, pratybų ir kitų karinio bendradarbiavimo renginių įstatymo pagrindais. Todėl pareiškėjui mokėtas priedas už tarnybos krizės regione specifiką negali būti laikomas sudėtine tarnybinio atlyginimo dalimi nei pagal KASOKTĮ 60 straipsnį, nei pagal Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo (toliau – ir Pensijų įstatymas) 7 straipsnio 1 dalį, pagal kurį į darbo užmokesčio vidurkį įskaitomi pareiginė alga (tarnybinis atlyginimas), taip pat priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, laipsnį (tarnybinį rangą), kvalifikacinę kategoriją (kvalifikacinį rangą), kai šie priedai mokami įstatymų nustatyta tvarka. Pareiškėjui mokėtas priedas nepatenka į Pensijų įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje išvardytas pajamas, į kurias valstybinę pensiją skirianti institucija privalo atsižvelgti, apskaičiuodama pareigūnų ir karių valstybinės pensijos už tarnybą dydį.

177.

18KAM nesutiko su pareiškėjo nurodytoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartyje pateikto KASOKTĮ normų aiškinimo taikymu šioje byloje, nes ginčo santykiai nepanašūs, kadangi pareiškėjui priedas buvo mokamas kitas pagrindais. KAM nuomone, šioje byloje turi būti atsižvelgta į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo administracinėje byloje Nr. A146-85/2011 pateiktą išaiškinimą, kad įstatymas numato baigtinį sąrašą priedų, kurie įskaitomi į paskutinio mėnesio, kurį pareigūnas ar karys nustoja eiti pareigas, jam nustatytą darbo užmokestį, todėl kokie nors kiti priedai, kurie nėra numatyti įstatymu, skaičiuojant pensijos dydį negali būti pridedami.

198.

20KAM teigė, kad apskaičiuojant pareiškėjo darbo užmokesčio vidurkį kario valstybinei pensijai skirti negali būti vadovaujamasi Aprašu, nes pastarasis reglamentuoja profesinės karo tarnybos karių vidutinio atlyginimo apskaičiavimą suteikiant kasmetines ar kitų rūšių atostogas, o ne darbo užmokesčio vidurkį valstybinėms karių pensijoms skirti. Pagal faktinių santykių pobūdį, pareiškėjui už tarnybą tarptautinėje operacijoje Afganistane už tarnybos krizės regione specifiką mokėtas 14 MMA priedas buvo kompensacinio pobūdžio, nors tuo metu ši išmoka buvo vadinama priedu, kuri nuo 2007 m. balandžio 1 d. pavadinta kompensacija, o pagal Pensijų įstatymo 7 straipsnio 1 dalį į darbo užmokesčio vidurkį neįskaitomos kompensacijos arba panašaus pobūdžio piniginės išmokos.

219.

22KAM nurodė, kad pagal Pensijų įstatymą pareigūnų ir karių valstybinės pensijos už tarnybą dydis visiškai nepriklauso nuo privalomų mokesčių sumokėjimo. Šie mokesčiai daro įtaką valstybinės socialinio draudimo pensijų dydžiams (pvz. senatvės pensijos dydžiui), bet ne karių valstybinėms pensijoms. Karių valstybinės pensijos skyrimo pagrindus ir sąlygas nustato specialusis įstatymas – Pensijų įstatymas, o kas sudaro profesinės karo tarnybos kario tarnybinį atlyginimą ir priedus nustato KASOKTĮ 60 straipsnis. Todėl KAM nesutiko su pareiškėjo motyvais, kad nagrinėjamu atveju pagal analogiją turėtų būti taikomas Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymas. Teisėtų lūkesčių principas pažeistas nebuvo, nes pareiškėjas pagal teisės aktus neįgijo teisių į didesnio dydžio kario valstybinę pensiją, nei jam paskyrė atsakovas.

2310.

24Atsakovas Lietuvos kariuomenė atsiliepime į skundą prašė pareiškėjo reikalavimus spręsti teismo nuožiūra.

2511.

26Lietuvos kariuomenė nurodė, kad be tarnybinio atlyginimo Pensijų įstatymo 7 straipsnio 1 dalies nuostatos į darbo užmokestį valstybinei kario pensijai skirti įskaito tik priedą už kvalifikacinę kategoriją, o priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ar laipsnį (tarnybinį rangą) profesinės karo tarnybos kariams nėra numatyti ir nėra mokami. KASOKTĮ numatytų priedų už pareigas, susijusias su didesne vadų (ne žemesne kaip bataliono vado) atsakomybe ar ypatinga pareigų specifika, Pensijų įstatymo 7 straipsnio 1 dalis nenumato, todėl Lietuvos kariuomenė, rengdama darbo užmokesčio pažymėjimus valstybinei kario pensijai skirti Lietuvos kariuomenės padaliniuose tarnavusiems kariams į darbo užmokestį įtraukdavo (ir įtraukia) tik kario tarnybinį atlyginimą, taip pat priedą už kvalifikacinę kategoriją (jei tokia kategorija aktualiu laikotarpiu kariui buvo skirta ir buvo mokėtas priedas). Tokios Pensijų įstatymo 7 straipsnio 1 dalies aiškinimo ir taikymo praktikos laikėsi ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr. A146-85/2011. Tačiau Lietuvos kariuomenė pažymėjo, kad iš vėlesnio Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimo administracinėje byloje Nr. A502-2115/2013 galima spręsti, jog pareiginiai tarnybinio atlyginimo priedai laikytini profesinės karo tarnybos kario tarnybinio atlyginimo sudėtine dalimi.

2712.

28Lietuvos kariuomenė paaiškino, kad atsižvelgdama į naujesnę Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, manė, jog pareiškėjui mokėtas priedas už tarnybos krizės regione specifiką turėtų būti įtrauktas į jo darbo užmokesčio dydį, skaičiuojamą valstybinei kario pensijai skirti, ir šią savo nuomonę pagal pareiškėjo prašymą realizavo Lietuvos kariuomenės Finansų ir apskaitos departamentui (toliau – ir FAD) parengiant Darbo užmokesčio pažymėjimą Nr. PD-2836, kuriuo pareiškėjo pasirinkto laikotarpio 12 mėnesių darbo užmokesčio vidurkis buvo nustatytas 1 818,66 Eur, t. y. į darbo užmokesčio dydį buvo įtrauktas ir ginčo priedas. Tačiau sprendimus dėl pensijos skyrimo ir jos dydžio priima KAM, kuri suabejojo minėto pažymėjimo teisingumu tiek, kiek tai susiję su minėto priedo įtraukimu į darbo užmokesčio dydį, naudojamą apskaičiuojant valstybinės pensijos dydį. 2007 m. balandžio 1 d. įsigaliojo nauja Sąlygų 13.1 punkto redakcija, kuri numatė ne priedo, o kompensacijos kariams už tarnybos užsienyje specifiką mokėjimą, t. y. nustatė kompensacinio pobūdžio išmokas, patenkančias į Aprašo 4 punkte numatytas išmokas, neįtrauktinas į profesinės karo tarnybos karių vidutinį darbo užmokestį, todėl pareiškėjui nuo 2007 m. balandžio 1 d. iki 2007 m. birželio 15 d. už tarnybos užsienyje specifiką mokėtos kompensacijos nebuvo laikomos darbo užmokesčio dalimi ir į darbo užmokestį karių valstybinei pensijai apskaičiuoti neturėtų būti įtrauktos.

29II.

3013.

31Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu pareiškėjo R. M. skundą atmetė.

3214.

33Teismas nustatė, kad pareiškėjas Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2006 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. V-1080 „Dėl karių siuntimo į NATO vadovaujamą tarptautinę operaciją Afganistane“ nuo 2006 m. lapkričio 7 d. iki 2007 m. birželio 15 d. buvo pasiųstas į NATO vadovaujamą tarptautinę operaciją Afganistane. Šio įsakymo 2.1 punkte nurodyta siunčiamiems kariams mokėti nustatytą tarnybinį atlyginimą, priklausantį nuo kario laipsnio ir pagal šį laipsnį ištarnautų metų, butpinigius, priklausančius nuo kario šeimyninės padėties ir kario laipsnio. Taip pat šio įsakymo 2.2 punkte nurodyta iš programos „Sausumos pajėgos“ valstybės funkcijos „Dalyvavimas tarptautinėse operacijose“ centralizuotų lėšų mokėti 14 MMA priedą už tarnybos krizės regione specifiką. Pareiškėjas 2015 m. spalio 9 d. prašymu kreipėsi į Lietuvos kariuomenės FAD, prašydamas parengti darbo užmokesčio pažymėjimą, kuriame būtų nurodytas paeiliui ištarnautų 5 tarnybos metų palankiausių nuosekliai einančių dvylikos mėnesių jam nustatyto darbo užmokesčio vidurkis. Pareiškėjas nurodė, kad jam palankiausias laikotarpis – nuo 2006 m. lapkričio 1 d. iki 2007 m. spalio 31 d. Lietuvos kariuomenės FAD 2015 m. spalio 22 d. parengė pareiškėjui darbo užmokesčio pažymėjimą Nr. PD-2836, kuriame 14 MMA priedą už tarnybos krizės regione specifiką 2006 m. lapkričio – 2007 m. kovo mėn. laikotarpiu įtraukė į darbo užmokesčio dydį pensijai skirti ir apskaičiavo darbo užmokesčio vidurkį – 1 818,66 Eur. Lietuvos kariuomenės FAD, atsižvelgdamas į KAM kanclerio pastabas, patikslino minėtus skaičiavimus ir pateikė 2016 m. vasario 5 d. Darbo užmokesčio pažymėjimą Nr. PD-497, kuriame pagal pareiškėjo pasirinktą laikotarpį (nuo 2006 m. lapkričio 1 d. iki 2007 m. spalio 31 d.) priedas (kompensacija) už tarnybos krizės regione specifiką į pareiškėjo darbo užmokestį valstybinei kario valstybinei pensijai skirti nebuvo įtrauktas ir pareiškėjui apskaičiuotas darbo užmokesčio vidurkis – 1 088,48 Eur. Be to, 2016 m. vasario 5 d. Lietuvos kariuomenės FAD išdavė ir Darbo užmokesčio pažymėjimą Nr. PD-498, kuriame buvo pateiktas pareiškėjui palankiausias 2008 m. mokėtas darbo užmokesčio vidurkis per jo ištarnautus krašto apsaugos sistemoje metus – 1 234,65 Eur. Tačiau pareiškėjas pasirinko laikotarpį nuo 2006 m. lapkričio 1 d. iki 2007 m. spalio 31 d., todėl KAM kancleris, atsižvelgdamas į Lietuvos kariuomenės FAD 2016 m. vasario 5 d. Darbo užmokesčio pažymėjimą Nr. PD-497, skundžiamu 2016 m. kovo 24 d. sprendimu paskyrė pareiškėjui 221,29 Eur pareigūnų ir karių valstybinę pensiją, apskaičiuotą pagal 1 088,48 Eur darbo užmokesčio vidurkį.

3415.

35Teismas nurodė, kad pagal Pensijų įstatymo 7 straipsnio 1 dalį, į darbo užmokestį, pagal kurį skiriama karių valstybinė pensija, įskaitomi tik trijų rūšių priedai – už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, laipsnį (tarnybinį rangą) ir kvalifikacinę kategoriją (kvalifikacinį rangą). Šis sąrašas yra baigtinis, jame nenumatytas priedas už tarnybos krizės regione (tarptautinėje operacijoje Afganistane) specifiką, todėl pastarasis negali būti įskaitomas į vidutinį darbo užmokestį kaip priedas.

3616.

37Teismas pažymėjo, kad pagal KASOKTĮ 60 straipsnio 3 dalį profesinės karo tarnybos kario tarnybinio atlyginimo dydis priklauso nuo kario laipsnio ir pagal šį laipsnį ištarnautų metų. Vadovaujantis KASOKTĮ 60 straipsnio 4 dalimi, tam tikroms profesinės karo tarnybos karių pareigoms, susijusioms su didesne vadų (ne žemesne kaip bataliono vado) atsakomybe ar ypatinga pareigų specifika, nustatomi pareiginiai tarnybinio atlyginimo priedai. Priedai mokami, kol karys eina šias pareigas. Minėto straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad profesinės karo tarnybos karių tarnybinių atlyginimų dydžius, taip pat pareigų, kurias einant mokamas pareiginis priedas, sąrašą ir šias pareigas atitinkančių priedų dydžius nustato Vyriausybė. Vyriausybė taip pat gali nustatyti priedus kariams, kurie turi ypatingų karinių specialybių kvalifikacines kategorijas. Teismas rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. lapkričio 14 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A502-2115/2013 pateiktu išaiškinimu, kad pareiginiai tarnybinio atlyginimo priedai laikytini profesinės karo tarnybos kario tarnybinio atlyginimo sudėtine dalimi.

3817.

39Teismas konstatavo, kad tam tikri priedai laikytini tarnybinio atlyginimo sudėtine dalimi, kai jie susiję su kario pareigomis, kurios, be kita ko, turi būti nustatytos Vyriausybės. Pareiškėjo cituojamoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. lapkričio 14 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A502-2115/2013 pareigybė – gynybos atašė – buvo įtvirtinta 1998 m. liepos 9 d. Vyriausybės nutarime Nr. 861, kurio pagrindu ir buvo mokamas pareiginis priedas, o nagrinėjamu atveju, pareiškėjui 14 MMA priedas buvo mokamas, vadovaujantis Sąlygomis. Sąlygų (redakcija, galiojusi iki 2007 m. balandžio 1 d.) 13.1 punkte buvo nustatyta, kad kariams už dalyvavimą tarptautinėse operacijose mokamas nuo 7 iki 15 bazinių dydžių priedas už tarnybos krizės regione specifiką. Kariams vienodą priedo už tarnybos krizės regione specifiką dydį nustato ir keičia, atsižvelgdamas į tarptautinės operacijos pobūdį, vietą ir karinio vieneto atliekamas funkcijas, krašto apsaugos ministras.

4018.

41Teismas pažymėjo, kad Sąlygose nėra nustatytos konkrečios pareigybės, kurias einantiems asmenims dėl pareigybės specifikos mokami atitinkami priedai, šiuo atveju, kaip teisingai nurodė KAM, buvo įtvirtinta kompensacinio pobūdžio priemoka, nesusijusi su kario einamomis pareigomis. Kompensacinį ginčo priedo pobūdį patvirtina ir pasikeitęs teisinis reglamentavimas – nuo 2007 m. balandžio 1 d. pasikeitus Sąlygų nuostatoms, ginčo priedas pakeistas kompensacija, t. y. pagal nuo 2007 m. balandžio 1 d. galiojančią Sąlygų 13.1 punkto redakciją, kai kariai siunčiami dalyvauti tarptautinėje operacijoje, jiems kas mėnesį mokama nuo 10 iki 20 bazinių dydžių kompensacija už tarnybos užsienyje specifiką; kompensacijų kariams dydžius nustato ir keičia, atsižvelgdamas į tarptautinės operacijos pobūdį, vietą ir karinio vieneto atliekamas funkcijas, krašto apsaugos ministras. Teismas konstatavo, kad ginčo priedas negali būti laikomas ir pareiškėjo tarnybinio atlyginimo dalimi, todėl pagristai nebuvo įskaičiuotas į pareiškėjo vidutinį darbo užmokestį valstybinei karių pensijai skirti.

4219.

43Teismas sutiko su KAM pozicija, kad nagrinėjamu atveju Aprašo nuostatos netaikytinos. Aprašas priimtas vadovaujantis KASOKTĮ 59 straipsnio 1, 5, 8 ir 9 dalimis, 68 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymo 64 straipsnio 6 dalimi, reglamentuojančiomis karių atostogas. Teismas vertino, kad atostoginių ar kitų panašaus pobūdžio išmokų skaičiavimo tvarka negali būti prilyginama pareigūnų ir karių valstybinės pensijos apskaičiavimo tvarkai, todėl Apraše pateiktas vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimas šiuo atveju neaktualus. Be to, net jei nagrinėjamu atveju būtų galima vadovautis pareiškėjo nurodomu Aprašu, pastarasis tik patvirtintų, kad pareiškėjui mokėtas priedas nėra tarnybinio atlyginimo dalis, o pareiškėjui mokėtas priedas nepatenka ir į Pensijų įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nurodytą priedų sąrašą pareigūnų ir karių valstybinėms pensijoms apskaičiuoti.

4420.

45Teismas, įvertinęs pareiškėjo argumentus dėl to, kad jo pensija turi būti apskaičiuojama pagal darbo užmokestį iki mokesčių valstybei sumokėjimo, atkreipė dėmesį, jog KAM atsiliepime paaiškino, kad pareigūnų ir karių valstybinės pensijos už tarnybą dydis visiškai nepriklauso nuo privalomų mokesčių sumokėjimo, be to, Lietuvos kariuomenės FAD pažymoje nurodomas darbo užmokestis neatskaičius mokesčių.

4621.

47Teismas konstatavo, kad Įsakymas yra teisėtas ir pagrįstas, nėra pagrindo jo panaikinti, todėl netenkinus pirmojo reikalavimo, netenkinami ir išvestiniai skundo reikalavimai dėl pensijos perskaičiavimo bei susidariusio skirtumo išmokėjimo ir pareiškėjo skundą atmetė.

48III.

4922.

50Pareiškėjas R. M. apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimą ir pareiškėjo skundą tenkinti.

5123.

52Pareiškėjas nurodo, kad ginčas kilo dėl to, ar pareiškėjo gautas 14 MMA dydžio priedas pareiškėjui tarnaujant tarptautinėje operacijoje Afganistane turi būti įtrauktas skaičiuojant darbo užmokesčio vidurkį. KAM ir pirmosios instancijos teismo manymu, tiek pagal dabar galiojantį reguliavimą, tiek pagal priedo skyrimo metu galiojusį reguliavimą, paskirtas priedas neturi būti įtrauktas skaičiuojant pareiškėjo vidutinį darbo užmokestį. Pareiškėjo manymu, teismas ir KAM priėjo klaidingos išvados, nes supainiojo tarnybinio atlyginimo ir darbo užmokesčio sąvokas. Pensijų įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad karių valstybinė pensija už tarnybą skiriama pagal pareigūno ar kario nurodytų paeiliui ištarnautų 5 tarnybos metų palankiausių nuosekliai einančių dvylikos mėnesių jam nustatyto darbo užmokesčio vidurkį, į darbo užmokestį įskaitoma pareiginė alga (tarnybinis atlyginimas), taip pat priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, laipsnį (tarnybini rangą), kvalifikacinę kategoriją (kvalifikacinį rangą), kai šie priedai mokami.

5324.

54Pareiškėjo nuomone, aiškinant Pensijų įstatymo 7 straipsnį išryškėja skirtumas tarp darbo užmokesčio ir tarnybinio atlyginimo sąvokų. Tarnybinis atlyginimas Pensijų įstatymo 7 straipsnio prasme yra pareiškėjo darbo užmokesčio dalis, o tarnybinis atlyginimas taip pat susideda iš atskirų dalių, įskaitant ir tarnybinio atlyginimo priedus. KASOTKĮ 60 straipsnio 4 dalyje yra numatyta, jog tam tikroms profesinės karo tarnybos karių pareigoms, susijusioms su didesne vadų (ne žemesne kaip bataliono vado) atsakomybe ar ypatinga pareigų specifika, nustatomi pareiginiai tarnybinio atlyginimo priedai; priedai mokami, kol karys eina šias pareigas. 2006 m. spalio 27 d. krašto apsaugos ministro įsakyme Nr. V-1080, kurio pagrindu pareiškėjas buvo išsiųstas į tarptautinę operaciją, pareiškėjui buvo paskirtas priedas prie tarnybinio atlyginimo už tarnybos krizės regione specifiką. Kadangi KASOTKĮ numato, jog yra galimybė paskirti priedą prie tarnybinio atlyginimo už ypatingą pareigų specifiką, o tarnyba krizės regione taip pat laikytina ypatinga pareigų specifika, todėl pareiškėjui paskirtas priedas yra jo gauto tarnybinio atlyginimo dalis.

5525.

56Pareiškėjas atkreipia dėmesį, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. vasario 25 d. sprendimu identiškoje administracinėje byloje Nr. I-5367-473/2016 pasisakė, jog krašto apsaugos ministras, priimdamas 2005 m. lapkričio 7 d. įsakymą Nr. V-1447 (nagrinėjamos bylos atveju 2006 m. spalio 27 d. krašto apsaugos ministro įsakymas Nr. V-1080), turėjo teisę paskirti pareiškėjui priedą už tarnybos krizės regione specifiką, kuris, remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika įtrauktinas į tarnybinio atlyginimo sudėtį. Minėtame sprendime, kaip ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. lapkričio 14 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A502-2115/2013, paskirtas priedas buvo įtrauktas į tarnybinio atlyginimo, kuris yra darbo užmokesčio Pensijų įstatymo prasme dalis, sudėtį. Todėl, pareiškėjo nuomone, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog pareiškėjo gautas tarnybinio atlyginimo priedas yra kompensacinio pobūdžio priemoka. Tokios teisinės kategorijos, kaip kompensacinio pobūdžio priemoka nėra, todėl nėra pagrindo būtent taip kvalifikuoti pareiškėjo gautas sumas.

5726.

58Pareiškėjas 2018 m. lapkričio 12 d. elektroninių ryšių priemonėmis pateikė prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas, kurios sudaro 1 629,47 Eur ir papildomus rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodo, kad tiek pirmosios instancijos teismai (pvz., Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. kovo 30 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. I-266-426/2018), tiek ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2017 m. kovo 6 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A-767-502/2017 formuoja praktiką, kad skiriant valstybinę pensiją turi būti atsižvelgiama į pareiškėjui apskaičiuotą darbo užmokesčio vidurkį, kurį apskaičiuojant turi būti įtrauktas ir pareiškėjui mokėtas priedas (kompensacija) už tarnybos krizės regione specifiką, todėl prašo vadovautis išaiškinimais, nurodytais minėtoje byloje.

5927.

60Atsakovas KAM atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimą palikti nepakeistą.

6128.

62KAM nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendime padaryta pagrįsta išvada, jog ginčo priedas negali būti laikomas pareiškėjo tarnybinio atlyginimo sudėtine dalimi, todėl pagrįstai nebuvo įskaičiuotas į pareiškėjo vidutinį darbo užmokestį valstybinei karių pensijai skirti. Pagal KASOKTĮ 60 straipsnio 3 dalį, profesinės karo tarnybos kario tarnybinio atlyginimo dydis priklauso nuo kario laipsnio ir pagal šį laipsnį ištarnautų metų; tam tikroms profesinės karo tarnybos karių pareigoms, susijusioms su didesne vadų (ne žemesne kaip bataliono vado) atsakomybe ar ypatinga pareigų specifika, nustatomi pareiginiai tarnybinio atlyginimo priedai; priedai mokami, kol karys eina šias pareigas (KASOKTĮ 60 str. 4 d.). Profesinės karo tarnybos karių tarnybinių atlyginimų dydžius, taip pat pareigų, kurias einant mokamas pareiginis priedas, sąrašą ir šias pareigas atitinkančių priedų dydžius nustato Vyriausybės 1998 m. lapkričio 20 d. nutarimas Nr. 1353 „Dėl profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ir kitų aktyviojo rezervo karių, taip pat parengtojo rezervo karių tarnybos apmokėjimo sąlygų“. Vyriausybė taip pat gali nustatyti priedus kariams, kurie turi ypatingų karinių specialybių kvalifikacines kategorijas (KASOKTĮ 60 str. 5 d.). Vyriausybės nutarimo Nr. 1353 1.3 punkte yra patvirtintas profesinės karo tarnybos karių, susijusių su ypatinga specifika, sąrašas ir šias pareigas atitinkančių tarnybinio atlyginimo priedų dydžiai, kurie yra mokami kariams, tarnaujantiems Lietuvoje, tačiau pareiškėjui mokėtas ginčo 14 MMA priedas už jo tarnybą krizės regione (Afganistane) nepatenka į šį sąrašą. Pareiškėjui priedas (kompensacija) nuo 2006 m. lapkričio 7 d. iki 2007 m. birželio 15 d. tarnybos tarptautinėje operacijoje Afganistane metu už tarnybos krizės regione specifiką buvo mokamas vadovaujantis Sąlygomis, o šis teisės aktas priimtas vadovaujantis KASOKTĮ 61 straipsnio ir Lietuvos Respublikos tarptautinių operacijų, pratybų ir kitų karinio bendradarbiavimo renginių įstatymo pagrindais. Todėl pareiškėjui mokėtas priedas už tarnybos krizės regione specifiką negali būti laikomas sudėtine tarnybinio atlyginimo dalimi nei pagal KASOKTĮ 60 straipsnio nuostatas, nei pagal Pensijų įstatymo 7 straipsnio 1 dalį. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad ginčo priedas pareiškėjui už tarnybos krizės regione specifiką buvo mokamas vadovaujantis Sąlygomis, jog šis priedas, atsižvelgiant į pasikeitusį Sąlygų teisinį reglamentavimą nuo 2007 m. balandžio 1 d. ir jo mokėjimo kompensacinį pobūdį, negali būti laikomas pareiškėjo tarnybinio atlyginimo dalimi, todėl pagrįstai nebuvo įskaičiuotas į pareiškėjo vidutinį darbo užmokestį. KAM pastebėjo, kad pirmosios instancijos teismo sprendime netiksliai nurodytas Vyriausybės nutarimo, kuriuo buvo patvirtintos Sąlygos, pavadinimas (sprendimo 5 lapas 2 pastraipa, klaidingai nurodytas 1998 m. liepos 9 d. Vyriausybės nutarimas Nr. 1353).

6329.

64KAM nesutiko, kad turėtų būti atsižvelgta į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. lapkričio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A502-2115/2013, nes nagrinėjamos bylos ginčo santykiai nėra panašūs, kadangi pareiškėjui priedas buvo mokamas kitais pagrindais, nei minėtoje byloje, kurioje asmeniui priedas buvo mokamas vadovaujantis Vyriausybės 1998 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 861 „Dėl profesinės karo tarnybos karininkų, paskirtų tarnauti gynybos atašė atstovybėse ir tarptautinėse karinėse ar gynybos institucijose bei karinėse mokymo įstaigose, tarnybos apmokėjimo“ už karinį laipsnį. KAM nuomone, nagrinėjamoje byloje turi būti atsižvelgta į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. vasario 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A146-85/2011, kurioje išaiškinta, kad priedas mokėtas kariui (14 MMA priedas už tarnybos krizės regione specifiką) pagal 2005 m. lapkričio 7 d. krašto apsaugos ministro įsakymo Nr. V-1147 „Dėl karių siuntimo į NATO vadovaujamą tarptautinę operaciją Afganistane“ 2.2 punktą už tarnybos krizės regione specifiką pagal Pensijų įstatymo 7 straipsnio 1 dalį nelaikytinas darbo užmokesčio priedu, į kurį atsižvelgtina skaičiuojant gautiną pensiją.

6530.

66KAM pastebi, kad jei pareiškėjui būtų įskaitomas ginčo priedas, nepagrįstai būtų iškreipta pareigūnų ir karių valstybinių pensijų mokėjimo sistema, nes karys ar kitas pareigūnas už trumpą tarnybos krizės laikotarpį su minėtu priedu gauna beveik dvigubą atlyginimą, todėl įskaitant šį priedą būtų nesilaikoma proporcingumo principo.

6731.

68Atsakovas Lietuvos kariuomenė atsiliepime į apeliacinį skundą prašo teismo pareiškėjo reikalavimus spręsti teismo nuožiūra.

6932.

70Lietuvos kariuomenė nurodo, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. lapkričio 14 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A502-2115/2013 ir Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. vasario 25 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. I-5367-473/2016 sprendė, kad priedas, paskirtas už tarnybos krizės regione specifiką, įtrauktinas į tarnybinio atlyginimo sudėtį. Pareiškėjui priedas už tarnybos krizės regione specifiką, kaip ir pareiškėjui administracinėje byloje Nr. A502-2115/2013 už karo tarnybą gynybos atašė, buvo paskirti vadovaujantis Vyriausybės nutarimais, priimtais remiantis KASOKTĮ 61 straipsniu, abu priedai nenumatyti nei Pensijų įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje, nei KASOKTĮ 60 straipsnyje, todėl nėra pagrįstų priežasčių Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išaiškinimo, pateikto administracinėje byloje Nr. A502-2115/2013 netaikyti šioje byloje. Lietuvos kariuomenė manė, kad pareiškėjui nuo 2006 m. lapkričio 7 d. iki 2007 m. kovo 31 d. metu mokėtas 14 MMA dydžio priedas už tarnybos krizės regione specifiką turėtų būti įtrauktas į jo darbo užmokesčio dydį, skaičiuojamą valstybinei kario pensijai skirti.

7133.

72Lietuvos kariuomenė atkreipė dėmesį, kad pareiškėjui mokėta 14 MMA dydžio suma, kuri pagal iki 2007 m. kovo 31 d. galiojusią Sąlygų 13.1 punkto redakciją buvo įvardyta būtent kaip priedas, į parengtą pirminį (iki Kanclerio pastabų) pareiškėjo Darbo užmokesčio pažymėjimą ir buvo įtraukta į darbo užmokesčio dydį, naudojamą apskaičiuojant valstybinės pensijos dydį. Ginčo atveju keitėsi Sąlygų teisinis reglamentavimas ir, nuo 2007 m. balandžio 1 d., įsigaliojo nauja Sąlygų 13.1 punkto redakcija, kuri numatė jau nebe priedo, bet kompensacijos (nuo 10 iki 20) kariams už tarnybos užsienyje specifiką mokėjimą. T. y. nauju reglamentavimu buvo nustatytos kompensacinio pobūdžio išmokos, patenkančios į Aprašo 4 punkte numatytas išmokas, neįtrauktinas į profesinės karo tarnybos karių vidutinį darbo užmokestį. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjui nuo 2007 m. balandžio 1 d. iki 2007 m. birželio 15 d. už tarnybos užsienyje specifiką mokėtos kompensacijos nebuvo laikomos darbo užmokesčio dalimi ir į darbo užmokesčio, naudojamo karių valstybinei pensijai apskaičiuoti, neturėtų būti įtrauktos.

7334.

74Lietuvos kariuomenė, atsižvelgusi į tai, kad pagal teisės aktus kariams valstybines pensijas skiria KAM, taip pat į tai, kad šioje byloje pareiškėjui valstybinė kario pensija buvo skirta KAM kanclerio įsakymu, o ne Lietuvos kariuomenės priimtu individualiu aktu, taip pat į tai, kad visi Lietuvos kariuomenės priimti ir šioje byloje surinkti dokumentai yra ne teisės taikymo aktai, o informacinio pobūdžio raštai ar pensijos apskaičiavimo / skyrimo procedūriniai dokumentai, pareiškėjui tiesiogiai nesukėlę jokių teisių ar pareigų, mano, kad Lietuvos kariuomenės procesinė padėtis byloje iš atsakovo turėtų būti pakeista į trečiojo suinteresuoto asmens.

7535.

76Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimą palikti nepakeistą.

7736.

78Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, kad apeliantui mokėtas priedas už tarnybos krizės regione nepatenka į Pensijų įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje išvardytas pajamas, į kurias pareigūnų ir karių valstybinę pensiją skirianti institucija (KAM) privalo atsižvelgti apskaičiuodama pareigūnų ir karių valstybinės pensijos už tarnybą dydį.

7937.

80VSDFV Utenos skyrius nesutinka su apeliacinio skundo argumentais, kad turėtų būti atsižvelgta į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. lapkričio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A502-2115/2013, nes ginčo santykiai nėra panašūs, priedas buvo mokamas kitas pagrindais. Nagrinėjamu ginčo atveju atsižvelgtina į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. vasario 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A146-85/2011, kuria buvo nuspręsta nelaikyti 14 MMA priedo už tarnybos krizės regione specifiką Afganistane darbo užmokesčio sudėtine dalimi ar priedu pagal Pensijų įstatymo 7 straipsnio 1 dalį. Už veiklą tarptautinėje operacijoje pareiškėjui buvo mokama kompensacinio pobūdžio piniginė išmoka, kuri pagal Sąlygų redakciją iki 2007 m. balandžio 1 d. buvo įvardinta kaip priedas, o pagal vėlesnes šio teisės akto redakcijas įvardijama kaip kompensacija. Remiantis Pensijų įstatymo 7 straipsnio 1 dalimi, į darbo užmokesčio vidurkį neįskaitomos kompensacijos arba panašaus pobūdžio piniginės išmokos. Kariams mokami priedai gali būti laikomi pareiginės algos sudėtine dalimi, kai jie mokami profesinės karo tarnybos kariams vadovaujantis KASOKTĮ 60 straipsnio 2–5 dalių pagrindais ir jų pagrindu priimtais Vyriausybės nutarimais. Pareiškėjui priedas buvo mokamas Vyriausybės nutarimu Nr. 287, kuris priimtas KASOKTĮ 61 straipsnio ir Lietuvos Respublikos tarptautinių operacijų, pratybų ir kitų karinio bendradarbiavimo renginių įstatymo pagrindais.

8138.

82Trečiasis suinteresuotas asmuo pažymi, kad Įsakymas yra priimtas neatsižvelgiant į Darbo užmokesčio pažymėjimą Nr. PD-2836, jame nurodyti darbo užmokesčio ir priedo dydžiai yra neatskaičius mokesčių. Pagal Pensijų įstatymą, pareigūnų ir karių valstybinės pensijos už tarnybą dydis visiškai nepriklauso nuo privalomų mokesčių sumokėjimo; šie mokesčiai turi įtaką valstybinio socialinio draudimo pensijų dydžiams, bet ne karių valstybinėms pensijoms. Pareigūnų ir karių valstybinės pensijos skyrimo pagrindus ir sąlygas nustato specialus Pensijų įstatymas; kas sudaro profesinės karo tarnybos kario tarnybinį atlyginimą ir priedus nustato KASOKTĮ 60 straipsnis, todėl negali būti taikoma įstatymo analogija, t. y. Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymas, nustatant pareiškėjo tarnybinį atlyginimą. Įsakymu teisėtų lūkesčių principas pažeistas nebuvo, nes apeliantas pagal teisės aktus neįgijo teisių į didesnio dydžio pareigūnų ir karių valstybinę pensiją, nei jam paskyrė KAM.

83Teisėjų kolegija

konstatuoja:

84IV.

8539.

86Byloje ginčas kilo dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos kanclerio pasirašyto 2016 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. VP-10, kuriuo pareiškėjui R. M., išleistam į atsargą 2015 m. gruodžio 13 d. pagal Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 37 straipsnio 1 dalį, paskirta pareigūnų ir karių valstybinė pensija ir priedas už tarnybą, teisėtumo ir pagrįstumo. Pareiškėjas iš esmės ginčą kelia dėl to, kad atsakovas Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, skirdamas valstybinę pensiją, neteisingai apskaičiavo darbo užmokesčio vidurkį, nuo kurio priklauso R. M. skiriamos valstybinės pensijos dydis.

8740.

88Iš bylos medžiagos matyti, kad Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo 2005 m. birželio 9 d. nutarimo Nr. X-240 (,,Dėl Seimo nutarimo ,,Dėl Lietuvos karinių vienetų dalyvavimo tarptautinėse operacijose Balkanų, Centrinės ir Pietų įlankos regionuose pratęsimo ir dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimų pripažinimo netekusiais galios“) 1 straipsnio pakeitimu, ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 17 d. nutarimu patvirtintomis Lietuvos karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų tarnybos tarptautinių operacijų kariniuose vienetuose, tarptautinėse operacijose ir rengimosi joms sąlygomis, 2006 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. V-1080 ,,Dėl karių siuntimo į NATO vadovaujamą tarptautinę operaciją Afganistane“ pareiškėją išsiuntė į tarptautinę operaciją nuo 2006 m. lapkričio 7 d. iki 2007 m. birželio 15 d. ir įsakė mokėti 14 MMA priedą už tarnybos krizės regione specifiką.

8941.

90Krašto apsaugos ministro 2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. P-1095 ir 2015 m. spalio 15 d. įsakymo pakeitimu Nr. P-1132 profesinės karo tarnybos sutartis su pareiškėju buvo nutraukta 2015 m. spalio 14 d., pareiškėjas išleistas į atsargą nuo 2015 m. gruodžio 13 d. Atsakydamas į pareiškėjo prašymą parengti darbo užmokesčio pažymėjimą pensijai skirti pagal jo pasirinktą laikotarpį nuo 2006 m. lapkričio 1 d. iki 2007 m. spalio 31 d., Lietuvos kariuomenės Finansų ir apskaitos departamentas į pareiškėjo darbo užmokestį valstybinei kario pensijai skirti priedo už tarnybos krizės regione specifiką neįtraukė. Pareiškėjui buvo apskaičiuotas 1 088,48 Eur darbo užmokesčio vidurkis.

9142.

92Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundą atmetė, sprendime pripažindamas, kad pareiškėjui mokėtas priedas nėra tarnybinio atlyginimo dalis, jis nepatenka į Pensijų įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje pareigūnų ir karių valstybinėms pensijoms apskaičiuoti nurodytą priedų sąrašą.

9343.

94Nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, pareiškėjas padavė apeliacinį skundą, kurį argumentuoja neteisingu nagrinėjamam ginčui spręsti taikytų teisės normų aiškinimu ir taikymu, be to ir nukrypimu nuo formuojamos administracinių teismų praktikos šio pobūdžio bylose.

9544.

96Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime teisingai nurodė, kad pagal KASOKTĮ 60 straipsnio 3 dalį profesinės karo tarnybos kario tarnybinio atlyginimo dydis priklauso nuo kario laipsnio ir pagal šį laipsnį ištarnautų metų. Tam tikroms profesinės karo tarnybos karių pareigoms, susijusioms su didesne vadų (ne žemesne kaip bataliono vado) atsakomybe ar ypatinga pareigų specifika, nustatomi pareiginiai tarnybinio atlyginimo priedai. Priedai mokami, kol karys eina šias pareigas (KASOKTĮ 60 str. 4 d.). Profesinės karo tarnybos karių tarnybinių atlyginimų dydžius, taip pat pareigų, kurias einant mokamas pareiginis priedas, sąrašą ir šias pareigas atitinkančių priedų dydžius nustato Vyriausybė. Vyriausybė taip pat gali nustatyti priedus kariams, kurie turi ypatingų karinių specialybių kvalifikacines kategorijas (KASOKTĮ 60 str. 5 d.). Karių tarnybos rengimosi tarptautinėms operacijoms ir tarptautinių operacijų metu sąlygas nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija (KASOKTĮ 61 str. 1 d.).

9745.

98Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 17 d. nutarimu Nr. 287 patvirtintų Lietuvos karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų tarnybos tarptautinių operacijų kariniuose vienetuose, tarptautinėse operacijose ir rengimosi joms sąlygų 13.1 punkte (nuo 2005 m. spalio 13 d. galiojusi redakcija) nustatyta, kad dalyvavimo tarptautinėje operacijoje už Lietuvos Respublikos teritorijos ir išskirtinės ekonominės zonos ribų atveju kariams mokamas priedas už tarnybos krizės regione specifiką. Šio priedo dydį nustato krašto apsaugos ministras, atsižvelgdamas į tarptautinės operacijos pobūdį, vietą ir kario pareigas. Minėtos Sąlygos buvo pakeistos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 28 d. nutarimu Nr. 297, nustatant, kad kariams ir tarnautojams, kai jie siunčiami dalyvauti tarptautinėje operacijoje kas mėnesį mokama nuo 10 iki 20 bazinių dydžių kompensacija už tarnybos užsienyje specifiką, o tarnautojams – nuo 10 iki 20 bazinių dydžių su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensacija. Kompensacijų kariams ir tarnautojams dydžius nustato ir keičia atsižvelgdamas į tarptautinės operacijos pobūdį, vietą ir karinio vieneto atliekamas funkcijas krašto apsaugos ministras (13.1.1 p.).

9946.

100Byloje nustatyta, kad pareiškėjui R. M. 14 MMA priedas už tarnybos krizės regione specifiką paskirtas krašto apsaugos ministro 2006 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. V-1080, vadovaujantis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 17 d. nutarimu Nr. 287 patvirtintomis Lietuvos karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų tarnybos tarptautinių operacijų kariniuose vienetuose, tarptautinėse operacijose ir rengimosi joms sąlygomis (nuo 2005 m. spalio 13 d. galiojusi redakcija). Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad jokių duomenų, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 28 d. nutarimu Nr. 297 pasikeitus Sąlygų redakcijai (įsigaliojusiai nuo 2007 m. balandžio 1 d.), pareiškėjui jau paskirtas 14 MMA priedas buvo pakeistas ir krašto apsaugos ministro įsakymu buvo nustatyta kas mėnesį mokama konkreti (nuo 10 iki 20 bazinių dydžių) kompensacija už tarnybos užsienyje specifiką, byloje nėra.

10147.

102Teisėjų kolegija, be kita ko, pažymi, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas analogišką ginčą, 2017 m. kovo 6 d. nutartyje (administracinė byla Nr. A-767-502/2017) yra išaiškinęs, jog pareiškėjui krašto apsaugos ministro įsakymu paskirtas priedas (dalyvavimo tarptautinėje operacijoje už Lietuvos Respublikos teritorijos ir išskirtinės zonos ribų atveju už tarnybos krizės regione specifiką) turi būti įtrauktas į apskaičiuojamą darbo užmokesčio vidurkį valstybinei pensijai gauti. Krašto apsaugos ministro įsakymu paskirtas priedas, remiantis KASOKTĮ 60 straipsnio 4, 5 dalių ir 61 straipsnio 1 dalies nuostatomis laikytinas profesinės karo tarnybos kario tarnybinio atlyginimo sudėtine dalimi. Pareiškėjui paskirtas priedas neatitinka Profesinės karo tarnybos karių vidutinio atlyginimo apskaičiavimo tvarkos aprašo (patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 11 d. nutarimu Nr. 32) 4 punkte nurodytų išmokų. Aplinkybė, kad Sąlygos buvo pakeistos ir priedai buvo pakeisti kompensacijomis, taip pat nesudaro pagrindo vertinti, kad pareiškėjui buvo paskirta kompensacinio pobūdžio išmoka.

10348.

104Teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalis nustato, kad teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose. Žemesnės instancijos teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi aukštesnės instancijos teismų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose.

10549.

106Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo doktrinoje yra pažymėta, kad iš Konstitucijoje įtvirtintų teisinės valstybės, teisingumo, asmenų lygybės teismui principų seka, kad tokios pat (analogiškos) bylos turi būti sprendžiamos taip pat. Pabrėžta, kad teismams sprendžiant bylas precedento galią turi tik tokie ankstesni teismų sprendimai, kurie buvo sukurti analogiškose bylose, t. y. precedentas taikomas tik tose bylose, kurių faktinės aplinkybės yra tapačios arba labai panašios į tos bylos, kurioje buvo sukurtas precedentas, faktines aplinkybes ir kurioms turi būti taikoma ta pati teisė, kaip toje byloje, kurioje buvo sukurtas precedentas (Konstitucinio Teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas).

10750.

108Atsakovų atsiliepimuose į apeliacinį skundą nurodomas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. spalio 17 d. sprendimas (administracinė byla Nr. A146-1477/2011) šioje byloje nagrinėjamam ginčui nėra aktualus ir juo negali būti remiamasi kaip precedentu, kadangi minėtoje byloje buvo sprendžiamas klausimas dėl Vidaus tarnybos statuto nuostatų taikymo ir aiškinimo, ar į tarnybos laiką pareigūnų ir karių valstybinei pensijai už tarnybą skirti turi būti įskaitytas misijų tarptautinėse organizacijose Vyriausybės siuntimu laikas, vieną dieną skaičiuojant kaip dvi ar tris tarnybos dienas.

10951.

110Taigi, pagal Pensijų įstatymo 7 straipsnio 1 dalį skiriant pareiškėjui valstybinę pensiją, turėjo būti atsižvelgiama į jam nustatytą darbo užmokesčio vidurkį, į kurį įskaitomas ir tarnybinis atlyginimas kartu su paskirtu priedu. Krašto apsaugos ministerijos kanclerio 2016 m. kovo 24 d. įsakymas Nr. VP-10 skirti valstybinę pensiją, priimtas neįskaičius į tarnybinio atlyginimo dydį pareiškėjui paskirto priedo už tarnybos krizės regione specifiką, neteisėtas ir nepagrįstas, tad naikintinas. Atsakovas Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija įpareigotina iš naujo apskaičiuoti pareiškėjo darbo užmokesčio vidurkį ir iš naujo spręsti valstybinės pensijos perskaičiavimo ir skyrimo pareiškėjui klausimą.

11152.

112Teisėjų kolegija, patikrinusi bylą įrodymų vertinimo ir ginčui spręsti aktualių materialiosios teisės normų aiškinimo bei taikymo aspektais, ir apibendrindama išdėstytas aplinkybes, konstatuoja, kad nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas, neteisingai įvertino bylos įrodymus, netinkamai išaiškino ir taikė ginčo teisinius santykius reguliuojančias teisės normas, todėl teismo sprendimas keistinas: naikintina sprendimo dalis, kuria atmestas pareiškėjo reikalavimas panaikinti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos kanclerio 2016 m. kovo 24 d. įsakymą Nr. VP-10 ,,Dėl pareigūnų ir karių valstybinės pensijos ir priedo už tarnybą R. M. skyrimo“ ir įpareigoti atsakovą Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministeriją iš naujo apskaičiuoti pareiškėjo R. M. darbo užmokesčio vidurkį, įskaičiuojant pareiškėjui paskirtą ir gautą priedą už tarnybos krizės regione specifiką, ir iš naujo spręsti valstybinės pensijos perskaičiavimo ir skyrimo pareiškėjui klausimą. Šie pareiškėjo reikalavimai tenkintini.

11353.

114Pareiškėjo reikalavimas įpareigoti KAM kanclerį ir Lietuvos kariuomenės jungtinio štabo personalo ir administravimo valdybą perskaičiuoti pareiškėjo pensijos dydį, vidutinį darbo užmokestį skaičiuojant pagal darbo užmokestį iki mokesčių valstybei sumokėjimo yra perteklinis. Atsakovas (jo padalinys) turi apskaičiuoti pareiškėjo vidutinį darbo užmokestį pensijai gauti laikydamasis teisės aktų reikalavimų ir atsižvelgdamas į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartyje pateiktą išaiškinimą.

11554.

116Reikalavimas įpareigoti KAM ir Lietuvos kariuomenės jungtinio štabo personalo ir administravimo valdybą išmokėti susidariusį skirtumą, kuris susidarė klaidingai apskaičiavus ir mokėjus kario pensiją pareiškėjui netenkintinas, kadangi byloje nėra duomenų, jog su tokiu prašymu pareiškėjas būtų kreipęsis į atsakovą ir gavęs neigiamą atsakymą, t. y. ginčas šiuo klausimu byloje nėra kilęs.

11755.

118Vadovaujantis ABTĮ 40 straipsnio 1 dalimi, proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos proceso šalies savo išlaidų atlyginimą. Remiantis ABTĮ 40 straipsnio 5 dalimi, proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai išlaidas advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti. Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. CPK 98 straipsnio 2 dalis nustato, jog šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. CPK 93 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad, jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką priteistinos tik būtinos, pagrįstos ir suinteresuotos šalies realiai turėtos bylinėjimosi išlaidos (pvz., 2009 m. rugpjūčio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-460/2009, 2011 m. sausio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-34/2011, 2012 m. sausio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-49/2012).

11956.

120Pareiškėjas pateikė 2018 m. lapkričio 12 d. prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo su išlaidas pagrindžiančiais dokumentais (II t., b. l. 1–14), kuriuo prašo priteisti iš atsakovų 1 629,47 Eur išlaidų advokato ar advokato padėjėjo teisinėms paslaugoms apmokėti. Iš pareiškėjo pateiktų teisinių paslaugų ataskaitų, PVM sąskaitų faktūrų ir sąskaitų išrašų matyti, kad į minėtą prašomą priteisti sumą pareiškėjas įtraukė ir išlaidas, patirtas nagrinėjant bylą Vilniaus apygardos administraciniame teisme, t. y. pirmosios instancijos teisme. Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką proceso šalių išlaidų, patirtų pirmoje ar apeliacinėje instancijoje, atlyginimo klausimas sprendžiamas atitinkamos instancijos teisme (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. vasario 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-556-63/2010, 2007 m. kovo 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-8-83/2007).

12157.

1222017 m. vasario 10 d. PVM sąskaita faktūra serija APB Nr. 8658 (II t., b. l. 5), klientui suteiktų teisinių paslaugų ataskaita (II t., b. l. 12), patvirtina, kad teisinių paslaugų už apeliacinio skundo parengimą vertė buvo 605 Eur su PVM. Nors iš pateiktų sąskaitų išrašų matyti, kad pareiškėjas, mokėdamas už teisines paslaugas advokatų profesinei bendrijai ,,ILAW“, nurodė vieną sąskaitos numerį – APB Nr. 6861, bendra apmokėta suma sudaro visą pareiškėjo prašomą priteisti išlaidų sumą – 1 629,47 Eur, todėl pripažintina, kad pareiškėjas apmokėjo advokatų kontorai už apeliacinio skundo parengimo paslaugas, t. y. išlaidas realiai patyrė.

12358.

124Prašomas priteisti išlaidų, patirtų apeliacinėje instancijoje atlyginimo dydis – 605 Eur su PVM, neviršija Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 redakcija) nustatyto rekomenduojamo priteisti maksimalaus užmokesčio dydžio už apeliacinį skundą, kuris nagrinėjamu atveju sudarytų 2 127 Eur. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į šios nutarties 52–54 punktuose išdėstytus motyvus sprendžia, kad galutiniu procesiniu sprendimu byloje patenkinta pusė pareiškėjo reikalavimų, todėl jis turi teisę gauti pusės išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, atlyginimą. Todėl 302,50 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, atlyginimas priteisiamas pareiškėjui iš atsakovų lygiomis dalimis (po 151,25 Eur), o prašymo dalis dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme, perduotina nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

125Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsniu, 144 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

126Pareiškėjo R. M. apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.

127Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimą pakeisti ir jo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

128,,Pareiškėjo R. M. skundą patenkinti iš dalies.

129Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos kanclerio 2016 m. kovo 24 d. įsakymą Nr. VP-10 ,,Dėl pareigūnų ir karių valstybinės pensijos ir priedo už tarnybą R. M. skyrimo (pensijos byla Nr. 3617)“ panaikinti ir įpareigoti atsakovą Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministeriją pareiškėjui R. M. iš naujo apskaičiuoti darbo užmokesčio vidurkį, įskaičiuojant pareiškėjui paskirtą ir gautą priedą už tarnybos krizės regione specifiką, ir iš naujo skirti pareigūnų ir karių valstybinę pensiją už tarnybą.”

130Kitą pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.

131Priteisti pareiškėjui R. M. iš atsakovų Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos ir Lietuvos kariuomenės po 151,25 Eur (vieną šimtą penkiasdešimt vieną eurą dvidešimt penkis centus) bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

132Pareiškėjo R. M. prašymo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme, perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

133Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjas R. M. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su... 7. 2.... 8. Pareiškėjas nurodė, kad 1995 m. pradėjo profesinę karo tarnybą Lietuvos... 9. 3.... 10. Pareiškėjas pažymėjo, kad jo darbo užmokesčio pažymėjime yra nurodytas... 11. 4.... 12. Pareiškėjo teigimu, buvo pažeisti jo teisėti lūkesčiai, nes jo įgyta... 13. 5.... 14. Atsakovas KAM atsiliepime į skundą prašė jį atmesti.... 15. 6.... 16. KAM paaiškino, kad pagal KASOKTĮ 60 straipsnio 3 dalį, profesinės karo... 17. 7.... 18. KAM nesutiko su pareiškėjo nurodytoje Lietuvos vyriausiojo administracinio... 19. 8.... 20. KAM teigė, kad apskaičiuojant pareiškėjo darbo užmokesčio vidurkį kario... 21. 9.... 22. KAM nurodė, kad pagal Pensijų įstatymą pareigūnų ir karių valstybinės... 23. 10.... 24. Atsakovas Lietuvos kariuomenė atsiliepime į skundą prašė pareiškėjo... 25. 11.... 26. Lietuvos kariuomenė nurodė, kad be tarnybinio atlyginimo Pensijų įstatymo 7... 27. 12.... 28. Lietuvos kariuomenė paaiškino, kad atsižvelgdama į naujesnę Lietuvos... 29. II.... 30. 13.... 31. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu... 32. 14.... 33. Teismas nustatė, kad pareiškėjas Lietuvos Respublikos krašto apsaugos... 34. 15.... 35. Teismas nurodė, kad pagal Pensijų įstatymo 7 straipsnio 1 dalį, į darbo... 36. 16.... 37. Teismas pažymėjo, kad pagal KASOKTĮ 60 straipsnio 3 dalį profesinės karo... 38. 17.... 39. Teismas konstatavo, kad tam tikri priedai laikytini tarnybinio atlyginimo... 40. 18.... 41. Teismas pažymėjo, kad Sąlygose nėra nustatytos konkrečios pareigybės,... 42. 19.... 43. Teismas sutiko su KAM pozicija, kad nagrinėjamu atveju Aprašo nuostatos... 44. 20.... 45. Teismas, įvertinęs pareiškėjo argumentus dėl to, kad jo pensija turi būti... 46. 21.... 47. Teismas konstatavo, kad Įsakymas yra teisėtas ir pagrįstas, nėra pagrindo... 48. III.... 49. 22.... 50. Pareiškėjas R. M. apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 51. 23.... 52. Pareiškėjas nurodo, kad ginčas kilo dėl to, ar pareiškėjo gautas 14 MMA... 53. 24.... 54. Pareiškėjo nuomone, aiškinant Pensijų įstatymo 7 straipsnį išryškėja... 55. 25.... 56. Pareiškėjas atkreipia dėmesį, kad Vilniaus apygardos administracinis... 57. 26.... 58. Pareiškėjas 2018 m. lapkričio 12 d. elektroninių ryšių priemonėmis... 59. 27.... 60. Atsakovas KAM atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti ir Vilniaus... 61. 28.... 62. KAM nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendime padaryta pagrįsta... 63. 29.... 64. KAM nesutiko, kad turėtų būti atsižvelgta į Lietuvos vyriausiojo... 65. 30.... 66. KAM pastebi, kad jei pareiškėjui būtų įskaitomas ginčo priedas,... 67. 31.... 68. Atsakovas Lietuvos kariuomenė atsiliepime į apeliacinį skundą prašo teismo... 69. 32.... 70. Lietuvos kariuomenė nurodo, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas... 71. 33.... 72. Lietuvos kariuomenė atkreipė dėmesį, kad pareiškėjui mokėta 14 MMA... 73. 34.... 74. Lietuvos kariuomenė, atsižvelgusi į tai, kad pagal teisės aktus kariams... 75. 35.... 76. Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos... 77. 36.... 78. Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, kad apeliantui mokėtas priedas už... 79. 37.... 80. VSDFV Utenos skyrius nesutinka su apeliacinio skundo argumentais, kad turėtų... 81. 38.... 82. Trečiasis suinteresuotas asmuo pažymi, kad Įsakymas yra priimtas... 83. Teisėjų kolegija... 84. IV.... 85. 39.... 86. Byloje ginčas kilo dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos... 87. 40.... 88. Iš bylos medžiagos matyti, kad Lietuvos Respublikos krašto apsaugos... 89. 41.... 90. Krašto apsaugos ministro 2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. P-1095 ir 2015 m.... 91. 42.... 92. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundą atmetė, sprendime... 93. 43.... 94. Nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, pareiškėjas padavė... 95. 44.... 96. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime teisingai nurodė, kad... 97. 45.... 98. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 17 d. nutarimu Nr. 287... 99. 46.... 100. Byloje nustatyta, kad pareiškėjui R. M. 14 MMA priedas už tarnybos krizės... 101. 47.... 102. Teisėjų kolegija, be kita ko, pažymi, kad Lietuvos vyriausiasis... 103. 48.... 104. Teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalis nustato, kad teismai, priimdami... 105. 49.... 106. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo doktrinoje yra pažymėta, kad iš... 107. 50.... 108. Atsakovų atsiliepimuose į apeliacinį skundą nurodomas Lietuvos vyriausiojo... 109. 51.... 110. Taigi, pagal Pensijų įstatymo 7 straipsnio 1 dalį skiriant pareiškėjui... 111. 52.... 112. Teisėjų kolegija, patikrinusi bylą įrodymų vertinimo ir ginčui spręsti... 113. 53.... 114. Pareiškėjo reikalavimas įpareigoti KAM kanclerį ir Lietuvos kariuomenės... 115. 54.... 116. Reikalavimas įpareigoti KAM ir Lietuvos kariuomenės jungtinio štabo... 117. 55.... 118. Vadovaujantis ABTĮ 40 straipsnio 1 dalimi, proceso šalis, kurios naudai... 119. 56.... 120. Pareiškėjas pateikė 2018 m. lapkričio 12 d. prašymą dėl bylinėjimosi... 121. 57.... 122. 2017 m. vasario 10 d. PVM sąskaita faktūra serija APB Nr. 8658 (II t., b. l.... 123. 58.... 124. Prašomas priteisti išlaidų, patirtų apeliacinėje instancijoje atlyginimo... 125. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 40... 126. Pareiškėjo R. M. apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.... 127. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimą... 128. ,,Pareiškėjo R. M. skundą patenkinti iš dalies.... 129. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos kanclerio 2016 m. kovo 24 d.... 130. Kitą pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 131. Priteisti pareiškėjui R. M. iš atsakovų Lietuvos Respublikos krašto... 132. Pareiškėjo R. M. prašymo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų... 133. Nutartis neskundžiama....