Byla N2-453-924/2014
Dėl įvaikinimo, išvadą teikiančios institucijos - Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, Kauno rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Edvardas Paliokas, sekretoriaujant Erikai Ališauskienei, dalyvaujant pareiškėjams J. T. ir V. T., išvadą teikiančios institucijos Kauno rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Agnei Žukauskytei, nedalyvaujant Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atstovui, uždarame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų J. T. ir V. T. pareiškimą dėl įvaikinimo, išvadą teikiančios institucijos - Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, Kauno rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius,

Nustatė

2Pareiškėjai prašo įvaikinti jiems R. R., gim. 2010-01-31, pripažinti juos vaiko tėvais, o įvaikinamąjį - jų sūnumi, suteikti įvaikinamajam R. R. pavardę – T., pakeisti R. R. gimimo įraše ir gimimo liudijime duomenis apie tėvus ir įrašyti motiną J. T. ir tėvą V. T. (b.l. 3-4).

3Pareiškėjai nurodė, kad santuoką sudarė 2007 m. liepos 21 d. Kadangi nuo santuokos pradžios savo vaikų susilaukti negali, todėl apsisprendė įsivaikinti. Pareiškėjai 2013-03-15 kreipėsi į Kauno rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių dėl pasirengimo globoti, įvaikinti vaiką patikrinimo, dalyvavo VšĮ „Psichologinės paramos ir konsultavimo centro" organizuotuose mokymuose būsimiems įtėviams, globėjams, yra įvertinti kaip tinkami asmenys tapti įtėviais. 2013-11-04 pareiškėjai įtraukti į Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, sąrašą. Nuo 2013-08-02 savo šeimoje globoja R. R., gim. 2010-01-31, yra prie jo be galo prisirišę ir labai jį myli. Su R. R. socialine kilme ir sveikatos būkle susipažinę, berniukas yra įrašytas į galimų įvaikinti vaikų sąrašą. R. R. yra likęs be motinos globos, tėvystė nenustatyta. Kauno apylinkės teismo 2013-06-14 nutartimi yra patvirtintas vaiko motinos D. R. sutikimas įvaikinti R. R.. Pareiškėjų manymu, jie yra tie žmonės, su kuriais R. patirs motinišką ir tėvišką meilę, kuriuo bus tinkamai pasirūpinta. Savo šeimoje sudarys visas sąlygas vaiko visapusiškam ir visaverčiam vystymuisi. Šeimos finansinė būklė yra gera, stabili. Mėnesio šeimos pajamos yra apie 4500 Lt, todėl turi galimybę išlaikyti vaiką. Pareiškėjai tinkamai pasirengę tapti įtėviais, nori R. R. užauginti ir rūpintis juo kaip savo vaiku, turėti visas tėvų teises ir pareigas, suteikti jam savo pavardę. Teismo posėdžio metu pareiškimą palaikė, prašė tenkinti, paaiškino prašyme nurodytas aplinkybes.

4Kauno rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė pateikė išvadą, kuria pareiškėjų prašymą palaiko. Savo išvadoje (b. l. 49-52) nurodė, bei teismo posėdžio metu paaiškino, kad pareiškimas dėl įvaikinimo paduotas vaiko interesais. Įstatyminių kliūčių įvaikinti vaiką nėra. R. R. yra likęs be tėvų globos, šiuo metu globojamas J. T. ir V. T. šeimoje. T. šeima 2013-07-05 susipažino su R. R., globojamu Rasos Keturakienės šeimynoje, R. patiko bendrauti su V. ir J., laukdavo jų atvykstant, patikdavo kartu su jais žaisti, kartu leisti laiką. Šeima dažnai lankė R., domėjosi kaip jam sekasi, tarp jų formavosi teigiamas tarpusavio ryšys. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-07-31 įsakymu J. T. paskirta R. R. globėja. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2013-11-04 įtraukė J. ir V. T. šeimą į Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, sąrašą. Berniukas yra įrašytas į galimų įvaikinti vaikų apskaitą. Kauno apylinkės teismas 2013-06-14 nutartimi patvirtino D. R. sutikimą įvaikinti jos sūnų R. R., gim. 2010-01-31, vaiko tėvas nežinomas. Berniukas brolių, seserų neturi. Vaiko teisių apsaugos skyrius nėra gavęs kitų asmenų prašymų dėl R. R. globos ar įvaikinimo. Tarp pareiškėjų ir berniuko yra susiformavęs emocinis ryšys, įvaikinimas geriausiai atitiktų vaiko interesus. Prašo pareiškimą tenkinti.

5Valstybės vaiko teisių ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį pranešta tinkamai teismo šaukimu, gautas prašymas bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant dėl tarnybinio užimtumo kitose civilinėse bylose (b. l. 57). Pateikė 2014-01-09 išvadą Nr. S-96, kurioje nurodo, kad įvaikinimui įstatyminių kliūčių nėra, įvaikinimas atitiktų berniuko interesus augti šeimoje, gauti tinkamą priežiūrą ir gyvenimo sąlygas, reikalingas jo fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam ir socialiniam vystymuisi (b. l. 54-56).

6Prašymas tenkintinas.

7R. R., a.k. ( - ) gimė 2010-01-31, ( - ). Berniuko motina D. R., a.k. ( - ) (b. l. 29, 30). Kauno apylinkės teismas 2013-06-14 nutartimi patvirtino vaiko motinos D. R. sutikimą įvaikinti R. R. (b. l. 33). Vaiko kilmė iš tėvo nenustatyta. R. R. motinai nesugebėjus užtikrinti vaiko saugumo bei tinkamos priežiūros, 2010-09-17 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-1445 R. R. nustatyta laikinoji globa (rūpyba) Rasos Keturakienės šeimynoje (b.l. 32). Kauno rajono administracijos direktoriaus 2013-07-31 įsakymu Nr. ĮS-1350 R. R. globa nustatyta pareiškėjos J. T. šeimoje, kartu su ja nustatyta ir vaiko globos vieta (b.l. 31). Pareiškėjai J. T., a.k. ( - ) ir V. T., a.k. ( - ) yra Lietuvos Respublikos piliečiai (b. l. 6, 7). Pareiškėjai susituokė 2007-07-24 (b. l. 8), vaikų neturi (b.l. 12). VšĮ „Psichologinės paramos ir konsultavimo centras" 2013-10-23 raštu Nr. SD-241 pateikė išvadą, kad įvertinus J. ir V. T. gebėjimus tenkinti globotinio R. R. poreikius, šeimoje besiformuojantį saugų vaiko prieraišumą, J. ir V. T. yra tinkami asmenys įsivaikinti R. R., gim. 2010-01-31 (b. l. 36-38). Pareiškėjai gyvenamąją vietą deklaravę ( - ) (b. l. 12), jiems nuosavybės teise priklausančiame 161 kv. m. name (b.l. 9-11). Pareiškėjų sveikatos būklė leidžia jiems įsivaikinti berniuką (b. l. 20, 21). Pilėnų sveikatos priežiūros centro 2013-10-14 išraše iš medicininių dokumentų nurodyta, kad R. R. yra skiepytas pagal amžių, II sveikatos grupė, išklausytas funkcinis širdies ūžesys, reikalinga logopedo užsiėmimai, rimtų sveikatos sutrikimų nėra nustatyta (b. l. 40). R. R. 2013-10-30 įtrauktas į galimų įvaikinti vaikų apskaitą (b. l. 35). Pareiškėjai 2013-11-04 įtraukti į LR piliečių, pageidaujančių įvaikinti vaiką apskaitą (b. l. 79). Pareiškėjų gaunamos pajamos pakankamos (b. l. 26, 27, 28). Pareiškėjai yra neteisti (b.l. 23, 24), pareiškėja galiojančių administracinių nuobaudų neturi, pareiškėjas turi vieną galiojančią administracinę nuobaudą dėl nustatyti greičio viršijimo (b.l. 25). Berniukas brolių ir seserų neturi. R. R. motina D. R. sutikimo leisti įvaikinti sūnų nėra atšaukusi. Laikytina, kad berniuko įvaikinimas nepažeis CK 3.209 str. reikalavimų.

8Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38-39 str. įtvirtinta, kad šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas ir valstybė globoja šeimą, kuri augina vaikus. Pagrindiniame valstybės įstatyme įtvirtinta nuostata, kad auginanti vaikus šeima yra laikoma svarbiausiu visuomenės elementu. Šeimoje paprastai derinami ir įgyvendinami dvejopi, vienas kitą papildantys poreikiai: vaiko – augti ir bręsti jaučiant meilę ir saugumą šeimoje, tėvų – išauginti ir išauklėti vaikus, parengtus visaverčiam gyvenimui visuomenėje. Įvaikinus vaiką ir įvaikintojus ima sieti tos pačios teisės ir pareigos kaip ir biologinius tėvus (CK 3.227 str.), kartu įtvirtinama visavertė esama šeima. Įvaikinimas, neturėdamas biologinio pradmens, yra tam tikras teisės aktas, kai vaikas ir įvaikintojai įgyja vaikui ir biologiniams tėvams būdingas ir įstatyme įtvirtintas teises ir pareigas. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje, nacionalinėje teisės doktrinoje yra įtvirtintos nuostatos, kad visavertė yra šeima, išauginanti ir išauklėjanti vaikus ir kad geriausios sąlygos vaikui augti ir bręsti yra šeimoje.

9Bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėjai turi tinkamas sąlygas ir yra deramai pasirengę įvaikinimui. Tokia išvada darytina iš to, kad pareiškėjai turi geras buitines gyvenimo sąlygas, darbo užmokestis pakankamas patenkinti būtinus vaiko poreikius. Pareiškėjai savo motyvaciją įvaikinti pagrindė prisirišimu prie berniuko ir meile jam, tinkamų gyvenimo sąlygų vaikui sukūrimu, vaiko interesu gyventi kartu su tėvais bei būti jų auklėjamu svarba, vaiko lavinimo bei jo gabumų išaiškinimo būtinumu, tinkamų gyvenimo sąlygų sukūrimu, įtaka vaiko asmenybės formavimuisi. Nors pareiškėjas turi galiojančią administracinę nuobaudą, asmens baustumas administracine tvarka, kaip ribojimas būti įvaikintoju, nėra numatytas įstatyme (CK 210 str. 4 d.). Be to, pareiškėjo padarytas administracinės teisės pažeidimas nėra susijęs su vaiko teisių pažeidimais, todėl teismo nuomone, negali būti pagrindas pareiškėjams riboti teisę būti įvaikintojais. Įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos savo išvadoje nurodė, kad įvaikinimas atitinka R. R. interesus - augti šeimoje ir turėti tokias gyvenimo sąlygas, kurios būtinos jos fiziniam, protiniam, dvasiniam ir doroviniam vystimuisi. Kauno rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pritaria įvaikinimui.

10Išdėstyti motyvai, pateikti įrodymai, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2014-01-09 išvada Nr. S-96, Kauno rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus pateikta išvada yra pagrindas pareiškėjų J. T. ir V. T. pareiškimą įvaikinti R. R. gim. 2010-01-31, tenkinti. Pareiškėjas laikytinas berniuko tėvu, o pareiškėja berniuko motina nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo (CK 3.227 str. 2 d.). Teismo sprendimas įvaikinti panaikina tėvų ir vaikų bei jų giminaičių pagal kilmę tarpusavio asmenines ir turtines teises ir pareigas bei jų giminaičių pagal kilmę tarpusavio asmenines ir turtines teises ir pareigas (CK 3.227 str.).

11Teismo sprendimas įvaikinti sukuria pareiškėjams J. T. ir V. T. bei įvaikinamajam R. R. ir jo palikuonims tarpusavio asmenines ir turtines teises ir pareigas kaip giminaičiams pagal kilmę (CK 3.227 str.). Įvaikinamajam R. R. suteikiama įtėvių pavardė – T., vardas paliekamas esamas – R. (CK 3.228 str.).

12Teismas šioje byloje turėjo 18,87 Lt išlaidų susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, jas paskirsčius pareiškėjams lygiomis dalimis, kiekvienam pareiškėjui tenkanti išlaidų suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl šios išlaidos iš pareiškėjų nepriteistinos (CPK 96 str. 6 d.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 260 str., 263-265 str., 268 str. 270 str., 487 str. teismas,

Nutarė

14Pareiškimą tenkinti.

15Leisti įvaikinti R. R. a.k. ( - ) gim. 2010-01-31, Kauno r., pareiškėjams J. T., a.k. ( - ) Lietuvos Respublikos pilietei ir V. T., a.k. ( - ) Lietuvos Respublikos piliečiui.

16Pripažinti pareiškėją V. T., a.k. ( - ) įvaikinamojo R. R., a.k. ( - ) tėvu, o įvaikinamąjį - jo sūnumi.

17Pripažinti pareiškėją J. T., a.k. ( - ) įvaikinamojo R. R., a.k. ( - ) motina, o įvaikinamąjį - jos sūnumi.

18Suteikti įvaikinamajam R. R. pavardę – T., vardą palikti esamą – R..

19Įsiteisėjusį teismo sprendimą per tris darbo dienas siųsti vaiko gimimą įregistravusiai civilinės metrikacijos įstaigai - Kauno rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriui.

20Teismo sprendimo kopiją išsiųsti Kauno rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui, Valstybės vaiko teisių ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

21Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Edvardas Paliokas, sekretoriaujant Erikai... 2. Pareiškėjai prašo įvaikinti jiems R. R., gim. 2010-01-31, pripažinti juos... 3. Pareiškėjai nurodė, kad santuoką sudarė 2007 m. liepos 21 d. Kadangi nuo... 4. Kauno rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus... 5. Valstybės vaiko teisių ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir... 6. Prašymas tenkintinas. ... 7. R. R., a.k. ( - ) gimė 2010-01-31, ( - ). Berniuko motina D. R., a.k. ( - )... 8. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38-39 str. įtvirtinta, kad šeima yra... 9. Bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėjai turi tinkamas sąlygas ir yra... 10. Išdėstyti motyvai, pateikti įrodymai, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir... 11. Teismo sprendimas įvaikinti sukuria pareiškėjams J. T. ir V. T. bei... 12. Teismas šioje byloje turėjo 18,87 Lt išlaidų susijusių su procesinių... 13. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 260 str., 263-265 str., 268 str. 270... 14. Pareiškimą tenkinti.... 15. Leisti įvaikinti R. R. a.k. ( - ) gim. 2010-01-31, Kauno r., pareiškėjams J.... 16. Pripažinti pareiškėją V. T., a.k. ( - ) įvaikinamojo R. R., a.k. ( - )... 17. Pripažinti pareiškėją J. T., a.k. ( - ) įvaikinamojo R. R., a.k. ( - )... 18. Suteikti įvaikinamajam R. R. pavardę – T., vardą palikti esamą – R..... 19. Įsiteisėjusį teismo sprendimą per tris darbo dienas siųsti vaiko gimimą... 20. Teismo sprendimo kopiją išsiųsti Kauno rajono savivaldybės administracijos... 21. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos...