Byla 2SA-184-345/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Henricho Jaglinskio, kolegijos teisėjų Loretos Lipnickienės ir Jadvygos Mardosevič,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų A. U. ir A. U. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. kovo 23 d. nutarties, kuria pareiškėjų skundas netenkintinas civilinėje byloje pagal pareiškėjų A. U., A. U. skundą dėl antstolio Vitalio Milevičiaus veiksmų – patvarkymo Nr.0013/11/00238, prašymą nutraukti vykdomąsias bylas, suinteresuotas asmuo - UAB „ŽVC“.

3Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

4Pareiškėjai A. U. ir A. U. kreipėsi į teismą prašydami nutraukti vykdomąsias bylas Nr.0013/11/00239 ir Nr.0013/11/00238, vykdant Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr.2-9-129/2008, dėl teismo nutartimi 2008 m. gegužės 12 d. patvirtintos taikos sutarties 1.8 punkto vykdymo. Pareiškėjai nurodė, jog nesutinka sumokėti reikalaujamą skolą ir teigė, jog vykdomasis raštas išduotas nepagrįstai, nes įsipareigojimai įvykdyti. Antstolis nepagrįstai atsisakė nutraukti vykdomąsias bylas, kadangi antstoliui buvo pateikti įrodymai, patvirtinantys darbų atlikimo faktą ir įsipareigojimų įvykdymą.

5Atsiliepime antstolis Vitalis Milevičius nurodė, jog buvo atsisakyta nutraukti vykdomąsias bylas, nes pagal pateiktus dokumentus nebuvo galima spręsti ar skolininkai yra tinkamai įvykdę taikos sutarties sąlygas.

6Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011 m. kovo 23 d. nutartimi pareiškėjų skundo netenkino. Nurodė, kad bylos nutraukimo pagrindai ir tvarka nustatyti CPK 629 ir 630 str. Pareiškėjų skunde dėl antstolio veiksmų nurodytas vykdomosios bylos nutraukimo pagrindas – įvykdžius įsipareigojimus, nenumatytas įstatymo (CPK 629 str.). CPK 632 str. Nuostatos reglamentuoja vykdomosios bylos užbaigimą, tačiau ne bylos nutraukimo pagrindus.

7Pareiškėjai skundžia antstolio patvarkymą dėl atsisakymo nutraukti vykdomąsias bylas, tačiau neesant įstatymo pagrindų, remiantis vien pareiškėjų skunde dėl antstolio veiksmų nurodytais motyvais ir argumentais, nėra pagrindo pripažinti neteisėtais antstolio Vitalio Milevičiaus veiksmus, atsisakant nutraukti vykdomąsias bylas ir jas nutraukti CPK 629 str. nustatytais pagrindais. Teismas nepriima sprendimų dėl vykdomosios bylos nutraukimo, tačiau šiuo konkrečiu atveju patikrino antstolio patvarkymo Nr.0013/11/00238 teisėtumą ir pagrįstumą ir nenustatė, jog atsisakydamas nutraukti vykdomąsias bylas antstolis būtų pažeidęs įstatymo reikalavimus (CPK nuostatas, reglamentuojančias vykdomosios bylos nutraukimą ar Sprendimų vykdymo instrukciją).

8Pareiškėjai A. U. ir A. U. pateikė atskirąjį skundą, kuriame prašo panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. kovo 23 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – nutraukti vykdomąsias bylas Nr.0013/11/00239 ir Nr.0013/11/00238, nes vykdomasis dokumentas neteisėtai priimtas vykdyti. Nurodo, kad UAB „ŽVC“ vadovas kreipėsi į Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo, neturėdamas išieškojimo teisės. Remiantis 2008 m. gegužės 12 d. taikos sutartimi, pareiškėjas įsipareigojo pagal išieškotojo projektą ir nurodytomis medžiagomis pradėti ir ne vėliau kaip iki išieškotojo rangovo nurodytos datos baigti atlikti fasado šiltinimo ir langų keitimo darbus. Byloje nėra rašytinių įrodymų, kad išieškotojas ar rangovas būtų nurodęs šią datą, iki kurios šie darbai turi būti atlikti, todėl negalima teigti, kad pareiškėjai šią datą praleido. Išieškotojo teiginiai, kad pareiškėjai nepranešė, jog fasado šiltinimo ir langų pakeitimo darbus atlieka išieškotojo pasiūlyti rangovai yra nepagrįsti. Neaišku, kada išieškotojas žodžiu tarėsi dėl pareiškėjų patalpų šiltinimo ir langų pakeitimo darbų su UAB „Irdaiva“ ir UAB „Statinio interjeras“, nėra tų susitarimų, konkrečių sumų, apmokėjimų patvirtinančių dokumentų. Iš UAB „ŽVC“ pateiktų dokumentų matyti, kad pareiškėjų statinio trečio aukšto gaminiai, montavimas ir demontavimas išieškotojui kainavo 13 437,74 Lt mažiau nei 4 ar 5 aukšto. Visų aukštų langai yra identiški. Už dalį sumontuotų langų išieškotojas dar nėra atsiskaitęs UAB „Ram ir Ko“. Be to, nesutampa lokalinės sąmatos ir atsiskaitymų sumos. UAB „Ram ir Ko“ nėra atsiskaičiusi su UAB „Irdaiva“ dėl ekonominės krizės. Yra sudarytas žodinis susitarimas tarp UAB „Ram ir Ko“ ir UAB „Irdaiva“ dėl mokėjimo už atliktus darbus atidėjimo. Tas faktas, kad 2008 m. gegužės 12 d. tarp išieškotojo ir pareiškėjų yra sudaryta taikos sutartis, nesuteikia pagrindo išieškotojui reikalauti skolos apmokėjimo ir iš pareiškėjų, ir iš UAB „Ram ir Ko“. UAB „ŽVC“ atsikirtimai, kad išieškotojas žodžiu susitarė ir atliko fasado šiltinimo ir langų pakeitimo darbus ir už pareiškėjus už juos apmokėjo yra nepagrįsti ir atmestini kaip neįrodantys pareiškėjų skolos. Nenutraukus vykdomosios bylos atsiranda galimybė išieškotojui neteisėtai praturtėti.

9Antstolis Vitalis Milevičius atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą, o skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad atskirajame skunde išdėstytos faktinės aplinkybės apie lokalinių sąmatų skirtumus ir kt., nėra niekaip susiję su nagrinėjama byla, todėl nevertintini. Esminė aplinkybės, sąlygojanti vykdomojo rašto teisėtumą yra tai, jog taikos sutarties, kurios pagrindu buvo išduotas vykdomasis dokumentas, sąlygos yra tinkamai įvykdytos. Patys pareiškėjai neneigia, kad nei jie, nei UAB „Ram ir Ko“ nėra atsiskaitę už atliktus remonto darbus, o atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjai apie sudarytas sutartis su rangovais dėl taikos sutarties 1.8 punkte nurodytų darbų atlikimo UAB „ŽVC“ neinformavo, konstatuotina, kad UAB „ŽVC“ pagrįstai susitarė su UAB „Irdaiva“ ir UAB „Statinio interjeras“ dėl darbų atlikimo pareiškėjams priklausančioje objekto dalyje, kurių atlikimo išlaidas padengė UAB „ŽVC“. Taigi susidariusio pareiškėjo 33 045 Lt dydžio įsiskolinimo UAB „ŽVC“ naudai faktas negali būti laikoma tinkamu taikos sutarties įvykdymu.

10Suinteresuotas asmuo UAB „ŽVC“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašo pareiškėjų atskirojo skundo netenkinti bei palikti skundžiamą teismo nutartį nepakeistą. Nurodo, kad pareiškėjai nepateikė antstoliui reikiamų dokumentų/duomenų, pagrindžiančių taikos sutarties 1.8 punkte numatytų įsipareigojimų įvykdymą. Taikos sutarties 1.8 punkte nurodyta sąlyga buvo įtvirtinta, siekiant neužvilkinti pastato, esančio adresu Žirmūnų g. 139a, Vilnius, remonto/rekonstrukcijos darbų tuo atveju, jeigu pareiškėjai sąmoningai vengtų sudaryti sutartis su UAB „ŽVC“ nurodytais rangovais dėl darbų atlikimo, dėl ko galėtų sustoti viso pastato remonto/rekonstrukcijos darbai, kas sukeltų ypatingai didelių nuostolių UAB „ŽVC“. Pareiškėjai ne tik neinformavo UAB „ŽVC“ apie sudarytas sutartis su rangovais dėl taikos sutarties 1.8 punkte nurodytų darbų atlikimo, bet taip pat atsisakė bendradarbiauti, neteikė jokios UAB „ŽVC“ prašomos informacijos, todėl UAB „ŽVC“, siekdama išvengti galimų nuostolių dėl vėlavimo pilnai atlikti pastato remonto/rekonstrukcijos darbus, susitarė, kad UAB „Irdaiva“ ir UAB „Statinio interjeras“ pilnai atliks darbus, įskaitant darbus pareiškėjams priklausančioje pastato dalyje, už kuriuos atsiskaitys UAB „ŽVC“ tuo atveju, jeigu pareiškėjai nesumokėtų šiems rangovams už atliktus darbus. Apie tai pareiškėjai buvo ne kartą informuoti tiek žodžiu, tiek raštu. Pastatas buvo pripažintas tinkamu naudoti dar 2008 m. lapkričio 14 d. Taikos sutarties 1.8 punkte nurodytas įsipareigojimas skirtas ne UAB „Ram ir Ko“, bet patiems pareiškėjams. UAB „Irdaiva“ patvirtino, jog UAB „ŽVC“ sumokėjo už UAB „Ram ir Ko“ 16 998 Lt su PVM. Šalies ekonominė krizė negali būti pagrįsta priežastis nevykdyti atsiskaitymo pareigos. Pareiškėjų prie atskirojo skundo pridėtas UAB „Ram ir Ko“ banko išrašas dėl apmokėjimo už langus UAB „Statinio interjeras“ kopija negali būti vertinama kaip rašytinis įrodymas, nes neatitinka tokiam dokumentui nustatytų privalomų reikalavimų. Pareiškėjų argumentai dėl lokalinių sąmatų neatitikimų yra klaidingi, nes pareiškėjai elementariai sudėjo UAB „Irdaiva“ išrašytų PVM sąskaitų – faktūrų sumas su UAB „ŽVC“ atliktais mokėjimais.

11Atskirasis skundas atmestinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus šiame skirsnyje nurodytas išimtis (CPK 338 str.). Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių nutarties negaliojimų pagrindų nenustatyta

13Bylos duomenys tvirtina, jog antstolis Vitalis Milevičius 2011 m. vasario 8 d. priėmė vykdyti vykdomąjį raštą Nr.2 - 9 -129/08, išduotą Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2011 m. vasario 1 d. dėl 33 045,00 Lt skolos išieškojimo iš pareiškėjų A. U. ir A. U. išieškotojo UAB „ŽVC“ naudai. Vykdymo proceso metu 2011 m. vasario 14 d. pareiškėjams įteikti raginimai įvykdyti sprendimą. 2011 m. vasario 17 d. raštu pareiškėjai pateikė antstoliui prašymą nutraukti vykdomąsias bylas motyvuodami tuo, kad vykdomasis raštas išduotas be pagrindo, kadangi yra visiškai įvykdę įsipareigojimus pagal pasirašytos taikos sutarties 1.8 punktą, todėl vykdomosios bylos nutrauktinos vadovaujantis CPK 629, 630, 632 str. pagrindais. Antstolis Vitalis Milevičius 2011 m. vasario 17 d. patvarkymu Nr.0013/11/00238 atsisakė nutraukti vykdomąsias bylas.

14Pareiškėjai A. U. ir A. U., reikšdami prašymą antstoliui Vitaliui Milevičiui dėl išduotų vykdomųjų dokumentų panaikinimo, siekia apginti savo pažeistas teisės, kurios jų manymu, buvo pažeistos dėl to, jog tinkamai jiems vykdant ir nepažeidžiant 2008-05-18 nutartimi patvirtintos taikos sutarties sąlygų, buvo 2011-02-01 išduotas vykdomasis raštas dėl skolos išieškojimo, jis priimtas vykdyti ir pradėti priverstinio vykdymo veiksmai. Apeliantai atskirajame skunde nurodo, kad taikos sutarties 1.8 punktas buvo įvykdytas, todėl teismas nepagrįstai išdavė vykdomąjį raštą dėl skolos išieškojimo.

15Iš Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008-05-12 nutartimi patvirtintų taikos sutarties sąlygų matyti, jog šalys šioje sutartyje susitarė dėl prievolių nustatymo, t.y. prievolės susijusios su ieškovo UAB „ŽVC“ teisės reikalauti sumokėtos sumos už atliktus darbus sumokėjimo atsiradimas siejamas su netinkamu atsakovų A. U. ir A. U. įsipareigojimų pagal taikos sutartį vykdymu ar jų neįvykdymu (taikos sutartis 1.8 punktas, b.l. 3-9). Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas, 2011-02-01 išduodamas vykdomuosius raštus Nr. 2-9-129/2008 dėl 33045 Lt skolos išieškojimo iš skolininkų A. U. ir A. U., nenustatinėjo, ar nagrinėjamu atveju buvo susiklosčiusios faktinės aplinkybės, kurios galėjo sąlygoti minėtų taikos sutarties 1.8 punkte nustatytų prievolių atsiradimą. Išieškotojas pagal šiuos vykdomuosius raštus pateikė juos vykdyti antstoliui, o šis, nenustatęs CPK 651 straipsnio 2 dalyje numatytų akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti, jį priėmė ir pradėjo vykdymo veiksmus.

16Tuo atveju, kai, taikos sutartimi šalims susitarus dėl prievolių nustatymo, teismas, išduodamas vykdomąjį raštą, nenustatinėja, ar yra įvykdytos tokių prievolių atsiradimo sąlygos, tai neužkerta kelio skolininkui ginti savo pažeistas teises vykdymo proceso metu. Jei vykdomasis raštas būtų išduotas dėl prievolės, kuri nėra atsiradusi, skolininko teisės būtų pažeistos jau vykdomojo rašto priėmimo vykdyti stadijos metu, kadangi toks vykdomasis dokumentas būtų neteisėtai priimtas vykdyti, dėl ko neteisėti būtų ir visi antstolio atlikti vykdymo veiksmai. Tokiu atveju skolininkas, gavęs antstolio raginimą įvykdyti sprendimą, gali kreiptis į jį dėl vykdomosios bylos nutraukimo, motyvuodamas tuo, jog prievolė, kurios pagrindu buvo išduotas vykdomasis raštas, nėra atsiradusi arba įvykdyta, o nagrinėjamu atveju prievolė sumokėti skolą yra įvykdyta. Antstoliui nenutraukus vykdomosios bylos ir toliau atliekant priverstinio vykdymo veiksmus, skolininkas turi teisę CPK V dalies XXXI skyriuje nustatyta tvarka paduoti teismui skundą dėl šių antstolio veiksmų, skundo teisiniu pagrindu nurodydamas neteisėtą vykdomojo rašto priėmimą vykdyti (CPK 629 str. 1 d. 9 p.), o faktiniu pagrindu – aplinkybes, patvirtinančias tai, jog teismo nutartimi patvirtintoje taikos sutartyje nustatyta šalių prievolė, kurios pagrindu buvo išduotas vykdomasis raštas, neatsirado arba jau yra įvykdyta. Tokiu atveju teismas turėtų nustatinėti ir vertinti su prievolės šiuo atveju pasibaigimu susijusias faktines aplinkybes ir spręsti dėl vykdomojo rašto priėmimo vykdyti teisėtumo. Pasitvirtinus skundo pagrindą sudarančioms aplinkybėms, teismas, konstatavęs, jog vykdomasis dokumentas buvo neteisėtai priimtas vykdyti, turėtų panaikinti skundžiamą antstolio veiksmą ar įpareigoti antstolį atlikti atitinkamą veiksmą (CPK 513 str.). Tokia teismo nutartis, vadovaujantis CPK 629 straipsnio 1 dalies 9 punktu ir 630 straipsnio 1 dalimi, būtų pagrindas antstoliui priimti patvarkymą dėl vykdomosios bylos nutraukimo. Nutraukus vykdomąją bylą, turėtų būti panaikintos ir visos vykdymo priemonės, kurių ėmėsi antstolis (CPK 629 str. 2 d.).

17Nagrinėjamu atveju pareiškėjai, siekdami vykdomosios bylos nutraukimo, įrodinėdami savo prievolių pagal taikos sutartį pasibaigimą ir taikos sutarties 1.8 punkte įtvirtintos prievolės įvykdymą, pateikė teismui skundą dėl vykdomųjų bylų nutraukimo vadovaujantis CPK 629, 630 ir 632 straipsnių pagrindu, tačiau pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog pareiškėjų nurodomas vykdomųjų bylų nutraukimo pagrindas – įvykdžius įsipareigojimus, nenumatytas įstatymo, kadangi bylos nutraukimo pagrindai ir tvarka nustatyti CPK 629 ir 630 straipsniuose. Tuo tarpu, kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, apeliantų nurodomas CPK 632 straipsnio numato vykdomosios bylos užbaigimą, o ne bylos nutraukimą.

18Teisėjų kolegija atmeta apeliantų argumentus dėl to, kad taikos sutartyje numatytiems darbams atlikti pareiškėjai sudarė rangos sutartis su kitais rangovais, kurie atliko taikos sutartyje numatytus darbus ir už juos pareiškėjai pilnai apmokėjo, kadangi apeliacinės instancijos teismui nėra pateikta šiuos pareiškėjų motyvus pagrindžiančių įrodymų, o būtent apeliantai nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių tinkamą taikos sutarties 1.8 punkte numatytų įsipareigojimų įvykdymą ir numatytų darbų sumokėjimo faktą patvirtinančių įrodymų, todėl apeliantų išreikšta prielaida negali būti ginčijamas teismo procesinio sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas. Tuo tarpu apeliantų prie skundo pridėta UAB „Ram ir ko“ banko išrašo dėl apmokėjimo už langus UAB „Statinio interjeras“ kopija nepatvirtinta nei banko antspaudu, nei banko darbuotojo parašo, iš kurio būtų galima spręsti apie patvirtintą pinigų perdavimo fakto buvimą, taip pat 2010-01-18 tarpusavio atsiskaitymų įsiderinimo aktas pasirašytas tik UAB „Ram ir ko“ (b.l. 137,138), kurie teisėjų kolegijos vertinimu nelaikytini tinkamais įrodymais CPK 185 straipsnio prasme.

19Pirmosios instancijos teismas, visapusiškai ir objektyviai išnagrinėjęs pareiškėjų skundo argumentus, padarė pagrįstą ir teisingą išvadą, kad nėra pagrindo nutraukti vykdomąsias bylas, o antstolis, atlikdamas skundžiamus vykdymo veiksmus, nepažeidė CPK nuostatų. Byloje nėra duomenų, sudarančių teisinį pagrindą tenkinti pareiškėjų skundą. Atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi bylos nagrinėjimo dalykui ir neturi įtakos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui. Darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė civilinio proceso normas ir atskirojo skundo argumentai nesudaro teisinio pagrindo panaikinti ar pakeisti skundžiamą nutartį, kuri yra teisėta ir pagrįsta. Procesinės teisės normų pažeidimų kolegija nenustatė, todėl skundžiama nutartis paliktina nepakeista, nes klausimas išspręstas teisingai (LR CPK 5 str. - 7 str., 95 str., 177 str. -179 str., 185 str. 320 str., 334 str., 338 str.).

20Atsižvelgiant į tai, kad atskirasis skundas atmetamas, apeliantai turi pareigą atlyginti 12,80 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų (b.l. 184) apeliacinės instancijos teisme valstybės naudai (CPK 92 str., 96 str.).

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 p., kolegija

Nutarė

22Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. kovo 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

23Priteisti iš A. U. (a.k. ( - ) ir A. U. (a.k. ( - ) po 6,40 Lt bylinėjimosi išlaidų dėl procesinių dokumentų įteikimo apeliacinės instancijos teisme valstybės naudai.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų A. U. ir... 3. Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 4. Pareiškėjai A. U. ir A. U. kreipėsi į teismą prašydami nutraukti... 5. Atsiliepime antstolis Vitalis Milevičius nurodė, jog buvo atsisakyta... 6. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011 m. kovo 23 d. nutartimi pareiškėjų... 7. Pareiškėjai skundžia antstolio patvarkymą dėl atsisakymo nutraukti... 8. Pareiškėjai A. U. ir A. U. pateikė atskirąjį skundą, kuriame prašo... 9. Antstolis Vitalis Milevičius atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 10. Suinteresuotas asmuo UAB „ŽVC“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį... 11. Atskirasis skundas atmestinas.... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 13. Bylos duomenys tvirtina, jog antstolis Vitalis Milevičius 2011 m. vasario 8 d.... 14. Pareiškėjai A. U. ir A. U., reikšdami prašymą antstoliui Vitaliui... 15. Iš Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008-05-12 nutartimi patvirtintų... 16. Tuo atveju, kai, taikos sutartimi šalims susitarus dėl prievolių nustatymo,... 17. Nagrinėjamu atveju pareiškėjai, siekdami vykdomosios bylos nutraukimo,... 18. Teisėjų kolegija atmeta apeliantų argumentus dėl to, kad taikos sutartyje... 19. Pirmosios instancijos teismas, visapusiškai ir objektyviai išnagrinėjęs... 20. Atsižvelgiant į tai, kad atskirasis skundas atmetamas, apeliantai turi... 21. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 p., kolegija... 22. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. kovo 23 d. nutartį palikti... 23. Priteisti iš A. U. (a.k. ( - ) ir A. U. (a.k. ( - ) po 6,40 Lt bylinėjimosi...