Byla I-394-320/2012
Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą priteisimo

1Panevėžio apygardos administracinio teismo teisėja Irena Varžinskienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro prašymą atsakovei A. Š. įmonei (duomenys neskelbtini) dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą priteisimo ir

Nustatė

3šalys teismo posėdyje nedalyvauja, apie teismo posėdžio vietą, laiką joms pranešta įstatymo nustatyta tvarka. Pareiškėja prašė bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka, atsakovė prašymo dėl bylos nagrinėjimo nepateikė.

4Pareiškėja savo prašymu teismui prašo priteisti iš A. Š. įmonės (duomenys neskelbtini) 252,00 Lt vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, apskaičiuotos už laikotarpį nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2011 m. vasario 28 d. Pareiškėja nurodė, kad viešoji įstaiga Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – VšĮ Šiaulių RATC) yra viešojo administravimo subjektas, kuriam pavestas vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą administravimas. Šiaulių miesto savivaldybės taryba įvedė privalomą vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, kuri apskaičiuojama vadovaujantis galiojančiais teisės aktais – Šiaulių miesto komunalinių atliekų tvarkymo taisyklėmis bei Šiaulių miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatais (toliau – Nuostatai). VšĮ Šiaulių RATC nurodė, kad pagal Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymą (toliau – Rinkliavų įstatymas), vietinė rinkliava yra savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje, ir kurios mokėtojai yra fiziniai ir juridiniai asmenys. Be to, vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokėjimas yra atsakovės prievolė, kuri turi būti vykdoma tinkamai ir kurią vienašališkai atsisakyti įvykdyti draudžiama (Lietuvos Respublikos Civilinio Kodekso 6.1, 6.38 ir 6.59 straipsniai). Tačiau atsakovė nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2011 m. vasario 28 d. nėra sumokėjusi pareiškėjai 252,00 Lt vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, kuri jai buvo paskaičiuota, remiantis Nuostatų 4.4 ir 9.2 punktuose bei Nuostatų priedo nustatyta tvarka, atsižvelgus į atsakovei nustatytos metinės atliekų susikaupimo normos ir susikaupiančių atliekų kiekį nurodančių parametrų kiekinę išraišką (b. l. 2-4).

5Atsakovė A. Š. įmonė (duomenys neskelbtini) atsiliepimo į prašymą iki teismo posėdžio nepateikė.

6Prašymas tenkintinas.

7Byloje esantys duomenys patvirtina, kad juridinio asmens A. Š. įmonės (duomenys neskelbtini) buveinė yra (duomenys neskelbtini) (b. l. 16). VšĮ Šiaulių RATC 2012-06-12 pažyma Nr. (duomenys neskelbtini) patvirtina, kad atsakovė per laikotarpį nuo 2007-01-01 iki 2011-02-28 nėra sumokėjusi 252,00 Lt vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą (b. l. 5-6).

8Byloje nustatyta, kad Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2006-01-26 sprendimu Nr. T-4 nuo 2007 m. sausio 1 d. Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje įvedė vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Vietinė rinkliava skaičiuojama pagal Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-209 patvirtintus Nuostatus (pakeisti 2008-06-26 sprendimu Nr. T-211, 2009-09-24 sprendimu Nr. T-293, o nauja redakcija patvirtinta 2010-11-25 sprendimu Nr. T-344). Išvardinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimai yra viešai paskelbti tinklapyje „www.siauliai.lt“, todėl yra galiojantys ir privalomi visiems Šiaulių miesto savivaldybės gyventojams bei savivaldybės teritorijoje įsikūrusioms įmonėms, įstaigoms, organizacijoms.

9Pagal Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 25 straipsnį, savivaldybių institucijos organizuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, būtinas jų teritorijoje susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti. Rinkliavų nustatymą, rinkimą ir kontrolę reglamentuoja Rinkliavų įstatymas, kurio 2 straipsnio 3 dalis vietinę rinkliavą apibrėžia, kaip savivaldybės tarybos sprendimu nustatytą privalomą įmoką, galiojančią tos savivaldybės teritorijoje. Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punktas nustato, kad savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą. Šio įstatymo 12 straipsnio 1-2 punktai numato, kad savivaldybės taryba savo sprendimu nustato vietinę rinkliavą ir tvirtina vietinės rinkliavos nuostatus. Remiantis nurodytomis teisės normų nuostatomis, daroma išvada, kad vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą yra įstatymo pagrindu ir savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka į savivaldybės biudžetą (Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalis, 11 straipsnio 1 dalies 8 punktas, 12 straipsnio 1-2 punktai, 16 straipsnio 2 dalis; Nuostatų 2, 4, 10, 12 punktai). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas šios rinkliavos sąvoką, yra nurodęs, kad vietinė rinkliava yra viešosios teisės nustatytas privalomasis mokėjimas, o ne privatinės (civilinės) teisės reguliavimo srities sutartinio pobūdžio įsipareigojimas, todėl pareiga mokėti minėtą rinkliavą atsiranda pagal tokias sąlygas, kurios yra numatytos ją nustatančiuose teisės aktuose (2011 m. birželio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-442-2210/2011).

10Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą administruoja VšĮ Šiaulių RATC, kuri kuria ir tvarko vietinės rinkliavos mokėtojų registrą, apskaičiuoja vietinę rinkliavą, kontroliuoja vietinės rinkliavos mokėjimą, vykdo vietinės rinkliavos apskaitą, išieškojimą, bei kitas procedūras reikalingas vietinei rinkliavai administruoti (Nuostatų 10 punktas). Pagal Nuostatų 4.4 punktą, A. Š. įmonė (duomenys neskelbtini), esanti Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje, yra vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokėtoja.

11Atsižvelgus į aukščiau nurodytą teisinį vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą reglamentavimą bei įvertinus byloje nustatytas faktines aplinkybes, daroma išvada, kad A. Š. įmonė (duomenys neskelbtini) nuo 2007-01-01 iki 2011-02-28 nevykdė prievolės mokėti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Dėl šios priežasties VšĮ Šiaulių RATC reikalavimas priteisti iš atsakovės per nurodytą laikotarpį susidariusį 252,00 Lt įsiskolinimą yra pagrįstas ir teisėtas.

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 87 straipsniu, 88 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

13prašymą patenkinti.

14Priteisti viešajai įstaigai Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui iš A. Š. įmonės (duomenys neskelbtini) 252,00 Lt (du šimtus penkiasdešimt du Lt 00 ct) vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą už laikotarpį nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2011 m. vasario 28 d.

15Sprendimas per keturiolika dienų nuo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai