Byla I-889-189/2007
Dėl sprendimo panaikinimo (tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Šiaulių vandenys“)

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija susidedanti iš teisėjų Alvydo Barkausko, Broniaus Januškos (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Mefodijos Povilaitienės, sekretoriaujant Daliai Kalantienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui Linui Garbeniui, Žurnalistų etikos inspektoriaus atstovui Deividui Velkai, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Šiaulių naujienos“ skundą Žurnalistų etikos inspektoriui dėl sprendimo panaikinimo (tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Šiaulių vandenys“).

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3pareiškėjas skundu kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti Žurnalistų etikos inspektoriaus 2006-10-16 sprendimą Nr. S-471, kuriuo bendrovė įspėta ir reikalaujama paneigti arba sudaryti bendrovei pačiai ar per savo atstovą galimybę paneigti žinias apie juridinį asmenį UAB „Šiaulių vandenys“. Paaiškino, kad Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimas nepakankamai pagrįstas teisės normomis, jame nėra nė vienos nuorodos į konkrečią teisės normą, neaišku, kokios faktinės aplinkybės nustatytos. Neaišku, kokiu būdu buvo nustatyta, kad reikalaujamos paneigti žinios neatitinka tikrovės. Žinių atitikimas tikrovei, juridinio asmens dalykinės reputacijos pažeidimas, teisės skleisti informaciją ribų peržengimas yra teisinės kategorijos, todėl sprendimus šiais klausimais turi teisę priimti tik kompetentingos valstybės institucijos. Žurnalistų etikos inspektorius neturi teisės spręsti ar asmenys piktnaudžiauja teise ir ar jiems taikytina teisinė atsakomybė. Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Šiaulių vandenys“, laikydamas, kad buvo pažeista jo dalykinė reputacija, turėjo kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą, šiuo atveju pagal rūšinio ir teritorinio teismingumo taisykles – į Šiaulių miesto apylinkės teismą.

4Žurnalistų etikos inspektorius, atsiliepimu (b.l. 35-43) prašo atmesti skundą kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad yra įgaliotas nagrinėti suinteresuotų asmenų skundus dėl jų garbės ir orumo (juridinio asmens atveju – dalykinės reputacijos) pažeidimo visuomenės informavimo priemonėse. Pareiškėjas prašomas pateikti paaiškinimus, nepateikė jokių dokumentų, taip pat neatskleidė informacijos šaltinio, todėl buvo remiamasi paskelbtos informacijos neatitikimo tikrovei, kol neįrodoma priešingai, prezumpcija ir padarė išvadą, kad žinia neatitiko tikrovės ir turėjo būti paneigta, kadangi jos tikrumo viešosios informacijos rengėjas konkrečiu atveju neįrodė.

5Tretysis suinteresuotas asmuo, UAB „Šiaulių vandenys“, atsiliepimu (b.l. 117-122) prašo pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad pareiškėjas nepateikė Žurnalistų etikos inspektoriui jokių skelbtų žinių egzistavimo tikrovėje įrodymų, skelbtų žinių neatitikimas tikrovei – preziumuojamas. Pareiškėjas 2006-04-29 dienraščio „Šiaulių naujienos“ pirmajame ir antrajame puslapiuose išspausdino straipsnį „Giltinė – virš Šiaulių“, kuriame padarė klaidingas prielaidas ir paskelbė tikrovės neatitinkančią ir visuomenę bauginančią informaciją apie tai, kad legionelioze sergantis vyras užsikrėtė darbe, t.y. UAB „Šiaulių vandenys“. Skelbti tokio pobūdžio informaciją pareiškėjas neturėjo pagrindo, nes Nacionalinio visuomenės sveikatos centro mikrobiologijos laboratorijos atliktų tyrimų preliminarūs rezultatai rodė (pareiškėjas apie tai buvo informuota), bei oficialūs tyrimų rezultatai įrodo, kad šiame straipsnyje aprašomų ligos sukėlėjų UAB „Šiaulių vandenys“ nėra. 2006-06-13 raštu Nr. g-2316 „Dėl paskelbtos tikrovės neatitinkančios informacijos paneigimo“ buvo kreiptasi į pareiškėją prašant paneigti tikrovės neatitinkančią informaciją. Pareiškėjas privalėjo patikslinti publikacijoje paskelbtas klaidingas prielaidas apie tai, kad mirtinai pavojingos ligos protrūkis galėjęs būti UAB „Šiaulių vandenys“. Tačiau pareiškėjas atsakydama į šį raštą 2006-06-17 dienraščio „Šiaulių naujienos“ pirmajame ir trečiajame puslapiuose išspausdino straipsnį „Mafijos įstatymai savivaldybės įmonėje“, kuriame skelbia tą pačią tikrovės neatitinkančią informaciją, todėl Žurnalistų etikos inspektorius teisingai konstatavo, jog iš šioje publikacijoje paskelbtos informacijos matyti, kad pareiškėjo klaidingos prielaidos ne tik nebuvo patikslintos paneigiant minėtą versiją, bet dar labiau sustiprintos paskelbiant žinias apie mirtinos ligos protrūkį bendrovėje „Šiaulių vandenys“. Pareiškėjas straipsnyje parašė teiginius, o klaustukus padėjo tik norėdamas sumenkinti UAB „Šiaulių vandenys“ ir išvengti atsakomybės.

6Skundas atmestinas.

7Byloje nustatyta, kad UAB „Šiaulių vandenys“ kreipėsi į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą, prašydami pareikalauti, kad UAB „Šiaulių naujienos“ nustatyta tvarka paneigtų paskelbtą tikrovės neatitinkančią informaciją, žeminančią UAB „Šiaulių vandenys“ dalykinę reputaciją bei kenkiančią teisėtiems interesams ir apginti viešąjį interesą – visuomenės teisę į teisingą, objektyvią ir nešališką informaciją (b.l. 44-48). Žurnalistų etikos inspektorius 2006-09-27 raštu Nr. S-420 (b.l. 87-88) paprašė dienraščio „Šiaulių naujienos“ pateikti paaiškinimus publikacijose „Giltinė - virš Šiaulių“, „Vagišius iš Šiaulių vandenų“, „Mafijos įstatymai savivaldybės įmonėje“ pagrindžiančius šių publikacijų teiginiuose paskleistų duomenų atitikimą tikrovei. Žurnalistų etikos inspektorius 2006-10-13 sprendimu Nr. S-467 įspėjo laikraščio „Šiaulių naujienos“ vyriausiąjį redaktorių L.Garbenį ir pareikalavo paneigti žinias apie juridinį asmenį UAB „Šiaulių vandenys“: publikacijos „Mafijos įstatymai savivaldybės įmonėje“ („Šiaulių naujienos, 2006-06-29 Nr. 137/15060) teiginio „Nieko neįtariantys darbininkai plikomis rankomis naikino mirtinai pavojingos ligos židinį?“ (publikacijos pavadinimas) dalyje „<...>“ naikino <...> ligos židinį <...>“ paskelbtą informaciją, kuria pažymima apie UAB „Šiaulių vandenys“ patalpose iš tiesų egzistavusį mirtinos ligos židinį ir jo naikinimą; publikacijos „Mafijos įstatymai savivaldybės įmonėje“ („Šiaulių naujienos, 2006-06-29 Nr. 137/15060) teiginio „<...> Aiškėja naujos mirtinos ligos protrūkio „Šiaulių vandenyse“ versijos <...> dalyje „<...> mirtinos ligos protrūkio „Šiaulių vandenyse“<...> paskelbtą informaciją, kuria pažymima apie mirtinos ligos protrūkį bendrovėje Šiaulių vandenys“, publikacijos „Mafijos įstatymai savivaldybės įmonėje“ („Šiaulių naujienos, 2006-06-29 Nr. 137/15060) teiginio „<...> „Šiaulių naujienų šaltiniai teigia, jog paaiškėjus, kokia liga užsikrėtė „Šiaulių vandenų“ darbininkas, į siurblinę buvo atsiųsta švarintojų komanda – daugiausia viešuosius darbus dirbantys darbininkai. Darbininkai kelias dienas šveitė patalpas <...>“ dalyje „<...> į siurblinę buvo atsiųsta švarintojų komanda – daugiausia viešuosius darbus dirbantys darbininkai <...> kelias dienas šveitė patalpas<...>“ paskelbtą informaciją, kuria pažymima apie specialiai siųstus darbininkus tam, kad siurblinėje būtų išnaikintas legionelių židinys.

8Viešosios informacijos rinkimo, rengimo, skelbimo ir platinimo tvarką, viešosios informacijos rengėjų, platintojų, jų savininkų, žurnalistų bei jų veiklą reglamentuojančių institucijų teises, pareigas ir atsakomybę nustatė publikacijų paskelbimo metu galiojusio Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo redakcija. Pagal šio įstatymo 4 str. viešosios informacijos rengėjai, platintojai, žurnalistai viešąją informaciją turi pateikti teisingai, tiksliai ir nešališkai, laikytis žurnalistų profesinės etikos normų, gerbti kitų asmenų teises. Spaudos laisvė ir teisė skleisti informaciją yra teisėta tol, kol nepažeidžia kito asmens teisių. Kai paskleista informacija pažeidžia teisės normas ir kitų asmenų teises – taikoma teisinė atsakomybė už asmens garbės ir orumo pažeidimą. Kaip patvirtina byloje esantys dokumentai, Žurnalistų etikos inspektorius kreipėsi į laikraščio „Šiaulių naujienos“ vyriausiąjį redaktorių prašydamas pateikti paaiškinimus dėl publikacijose išspausdintų teiginių (b.l. 87-88), tačiau laikraščio „Šiaulių naujienos„ redakcija nepateikė jokių dokumentų bei neatskleidė informacijos šaltinio (b.l. 89-92), todėl darytina išvada, kad pareiškėjas nepaneigė prezumpcijos, jog paskleisti duomenys neatitinka tikrovės, byloje taip pat nėra duomenų, kurie patvirtintų, pareiškėjo publikacijose paskelbtus teiginius. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 str. įtvirtinta žmogaus laisvė reikšti savo mintis ir teisė turėti savo įsitikinimus, teisė nekliudomai ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas. Tačiau šiomis Konstitucijos nuostatomis numatyta informacijos laisvė nėra absoliuti ir visaapimanti. Teisės į informaciją apribojimus lemia jos santykis su kitomis teisinėmis vertybėmis, išreiškiančiomis kitų asmenų teises ir laisves bei būtinus visuomenės poreikius. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 28 str. nustato, kad įgyvendindamas savo teises ir naudodamasis savo laisvėmis, žmogus privalo laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, nevaržyti kitų žmonių teisių ir laisvių.

9Visuomenės informavimo priemonės pagrindinė funkcija – informacijos apie įvykius skleidimas, tačiau teise skleisti informaciją visuomenės informavimo priemonė turi naudotis sąžiningai, nepiktnaudžiaudama ja ir neperžengdama jos ribų, nustatytų tarptautiniuose aktuose, Lietuvos Konstitucijoje ir įstatymuose. Pareiškėjo skunde išdėstyti argumentai yra nepagrįsti byloje nustatytomis aplinkybėmis. Be to, pareiškėjų paaiškinimas, kad atsakovo sprendimas neatitinka Viešojo administravimo įstatymo reikalavimų yra nepagrįstas, nes visos sprendimo priėmimui reikšmingos aplinkybės buvo nustatytos, išnagrinėtos ir įvertintos, jų pagrindu priimtas motyvuotas sprendimas. Nustatytų aplinkybių visuma įrodo, kad atsakovas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurio naikinti skundo motyvais pagrindo nėra.

10Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 88 str.1 p., 127 str.,

Nutarė

11atmesti skundą kaip nepagrįstą.

12Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai