Byla I-105-84/2012
Dėl proceso išlaidų priteisimo iš atsakovės Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

1Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėja Marytė Švažienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo Lietuvos medžiotojų ir žvejų Gubernijos medžiotojų būrelio prašymą dėl proceso išlaidų priteisimo iš atsakovės Šiaulių rajono savivaldybės administracijos,

Nustatė

2Šiaulių apygardos administracinis teismas 2012 m. vasario 6 d. sprendimu patenkino Lietuvos medžiotojų ir žvejų Gubernijos medžiotojų būrelio skundą dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos 2011 m. rugsėjo 5 d. Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos nustatymo akto Nr. 7 panaikinimo.

32012 m. vasario 29 d. pareiškėjas Lietuvos medžiotojų ir žvejų Gubernijos medžiotojų būrelis Šiaulių apygardos administraciniam teismui pateikė prašymą dėl patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo ir priteisimo iš atsakovės – Šiaulių rajono savivaldybės administracijos – pareiškėjo naudai 2010,10 Lt (du tūkstančius dešimt litų 10 ct) už atstovavimo išlaidas, patirtas sumokant honorarus byloje atstovavusiam advokatui ir antstoliui už faktinių aplinkybių konstatavimą.

4Atsakovė Šiaulių rajono savivaldybės administracija 2012 m. kovo 7 d. Šiaulių apygardos administraciniam teismui pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, jog nesutinka su Lietuvos medžiotojų ir žvejų Gubernijos medžiotojų būrelio prašymu priteisti teismo išlaidas, kadangi mano, jog užmokestis už suteiktas paslaugas advokatui yra pernelyg didelis, jis viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2004-04-02 įsakyme Nr. 1R-85 numatytas rekomendacijas dėl maksimalaus užmokesčio advokatams už teikiamą teisinę pagalbą dydžio.

5Taip pat atsakovė nurodė, kad teismas turėtų pasisakyti tik dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, kurios susijusios su advokato suteiktomis paslaugomis. Pareiškėjo iniciatyva buvo pasamdytas antstolis, nors faktinių aplinkybių konstatavimas nebuvo būtinas nagrinėjant šią bylą. Teismas, priimdamas sprendimą šioje byloje, nesirėmė ir neanalizavo antstolio pateiktų faktinių aplinkybių konstatavimo, šis pareiškėjo žingsnis teikiant įrodymus teismui yra perteklinis, todėl atsakovė neturėtų šių išlaidų atlyginti.

6Remdamasi tuo, kas išdėstyta, atsakovė teismo prašo sprendimą priimti teismo nuožiūra.

7Pareiškėjo Lietuvos medžiotojų ir žvejų Gubernijos medžiotojų būrelio prašymas tenkintinas iš dalies.

8LR ABTĮ 44 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Kai sprendimas priimtas pareiškėjo naudai, šis turi teisę reikalauti atlyginti: sumokėtą žyminį mokestį; kitas išlaidas dėl skundo (prašymo) surašymo ir padavimo; išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje už laiką, kol vyko procesas, ir dienpinigių – 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas.

9LR ABTĮ 49 straipsnio 1 dalis nustato, kad proceso šalys savo interesus teisme gina pačios arba per atstovus; pačios šalies dalyvavimas byloje neatima iš jos teisės turėti šioje byloje atstovų. LR ABTĮ 49 straipsnio 3 dalis numato, jog įgaliotais atstovais (pagal pavedimą) paprastai būna advokatai. Advokato arba advokato padėjėjo įgaliojimai patvirtinami advokato arba advokato padėjėjo orderiu arba su klientu pasirašyta sutartimi. CPK 98 straipsnyje nustatyta, kad išlaidos, susijusios su advokato pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato darbo bei laiko sąnaudas, priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro (2004 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. 1R-85) kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku (2004 m. kovo 26 d. nutarimas) patvirtintose „Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“ (toliau – Rekomendacijos).

10Pareiškėjas Lietuvos medžiotojų ir žvejų Gubernijos medžiotojų būrelis teismui kaip įrodymą apie turėtas išlaidas už atstovavimą byloje pateikė 2011-09-30 PVM sąskaitą-faktūrą APB/11000327 su ataskaita ir 2011-10-17 mokėjimo nurodymu (730,05 Lt už teisines paslaugas ir pašto išlaidas), 2012-02-06 PVM sąskaitą-faktūrą APB/12000037 su ataskaita ir 2012-02-09 mokėjimo nurodymu (726,00 Lt už teisines paslaugas), 2011-10-14 PVM sąskaitą-faktūrą MJ Nr. 00107 ir 2011-10-17 mokėjimo nurodymą (550,00 Lt už faktinių aplinkybių konstatavimą).

11Kaip matyti iš pareiškėjo pateiktos 2011-09-30 PVM sąskaitos-faktūros Nr. APB/11000327 su ataskaita, pareiškėjas advokatų profesinei bendrijai „Onaitis ir partneriai“ už susipažinimą su pateikta medžiaga, skundo parengimą teismui ir pašto išlaidas sumokėjo 730,05 Lt.

12Rekomendacijų 7 p. numato, kad rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 17 d. nutarimą Nr. 1368 ,,Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ nuo 2008 m. sausio 1 d. minimali mėnesinė alga yra 800 Lt.

13Rekomendacijų 8.2 p. numato, kad už ieškinį (skundą) maksimalaus užmokesčio dydžio koeficientas yra 3. Teismas konstatuoja, kad pareiškėjo nurodyta 730,05 Lt suma už skundo parengimą teismui yra pagrįsta, todėl priteistina iš atsakovės.

14Kaip matyti iš bylos medžiagos, advokatas Evaldas Onaitis Šiaulių apygardos administracinio teismo posėdžiuose iš viso pareiškėjui atstovavo 3 val. 55 min. (2011 m. lapkričio 21 d. posėdyje – 1 val. (b. l. 70-72), 2011 m. gruodžio 1 d. posėdyje – 35 min. (b. l. 84-86), 2012 m. sausio 26 d. posėdyje – 2 val. 20 min. (b. l. 124-133). Rekomendacijų 8.18 punkte numatyta, kad už vieną atstovavimo teisme valandą rekomenduojamas priteisti maksimalus užmokesčio dydis yra 0,15 minimalios mėnesinės algos (toliau – ir MMA). Pagal Rekomendacijų 9 punkto nuostatas atstovavimo laikas skaičiuojamas nuo faktinio bylos nagrinėjimo pradžios iki pabaigos, neįskaitant pertraukų, ir vienoje byloje sumuojamas. Jei teisinių paslaugų teikimo laiko suma skaičiuojama su minutėmis, ji apvalinama: iki 30 minučių atmetama, 30 ir daugiau minučių laikoma kaip valanda.

15Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad pareiškėjui gali būti priteista iš atsakovės atlyginti 480 Lt (maksimalus užmokesčio už vieną atstovavimo valandą teisme dydis – 120 Lt (0,15 x 800 Lt MMA) teismo išlaidų už advokato atstovavimą (4 val.) nagrinėjant bylą Šiaulių apygardos administraciniame teisme.

16Pareiškėjas taip pat prašo priteisti 550 Lt už išlaidas – antstolio Mariaus Jastromskio paslaugas, tai yra už faktinių aplinkybių konstatavimą. Teismas sutinka su atsakovės argumentais, kad šioje byloje faktinių aplinkybių konstatavimas nebuvo būtinas nagrinėjant bylą. Įrodymai administracinėje byloje yra visi faktiniai duomenys, priimti bylą nagrinėjančio teismo ir kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybės, pagrindžiančios proceso šalių reikalavimus bei atsikirtimus, ir kitokios aplinkybės, turinčios reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra. Teismas, priimdamas sprendimą bei panaikindamas skundžiamą aktą konstatavo, kad skundžiamas aktas buvo priimtas pažeidžiant Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio, Medžioklės įstatymo 18 straipsnio ir Metodikos reikalavimus. Pareiškėjas, įrodinėdamas skundžiamo akto neteisėtumą, nei skunde, nei teismo posėdžių metu nesirėmė antstolio pateiktų faktinių aplinkybių konstatavimu, šis pareiškėjo žingsnis teikiant įrodymus teismui yra perteklinis, todėl pareiškėjo antstoliui sumokėta 550 Lt suma iš atsakovės nepriteistina.

17Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR ABTĮ 44 str., 45 str., 105-107 str. teismas

Nutarė

18Pareiškėjo Lietuvos medžiotojų ir žvejų Gubernijos medžiotojų būrelio prašymą tenkinti iš dalies.

19Priteisti iš atsakovės Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Lietuvos medžiotojų ir žvejų Gubernijos medžiotojų būreliui 1210,05 Lt (vieną tūkstantį du šimtus dešimt Lt 05 ct) teismo išlaidų už skundo parengimą ir atstovavimą Šiaulių apygardos administraciniame teisme.

20Nutartis per 7 d. nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėja Marytė Švažienė,... 2. Šiaulių apygardos administracinis teismas 2012 m. vasario 6 d. sprendimu... 3. 2012 m. vasario 29 d. pareiškėjas Lietuvos medžiotojų ir žvejų Gubernijos... 4. Atsakovė Šiaulių rajono savivaldybės administracija 2012 m. kovo 7 d.... 5. Taip pat atsakovė nurodė, kad teismas turėtų pasisakyti tik dėl... 6. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, atsakovė teismo prašo sprendimą priimti... 7. Pareiškėjo Lietuvos medžiotojų ir žvejų Gubernijos medžiotojų būrelio... 8. LR ABTĮ 44 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad proceso šalis, kurios naudai... 9. LR ABTĮ 49 straipsnio 1 dalis nustato, kad proceso šalys savo interesus... 10. Pareiškėjas Lietuvos medžiotojų ir žvejų Gubernijos medžiotojų būrelis... 11. Kaip matyti iš pareiškėjo pateiktos 2011-09-30 PVM sąskaitos-faktūros Nr.... 12. Rekomendacijų 7 p. numato, kad rekomenduojami priteistini užmokesčio už... 13. Rekomendacijų 8.2 p. numato, kad už ieškinį (skundą) maksimalaus... 14. Kaip matyti iš bylos medžiagos, advokatas Evaldas Onaitis Šiaulių apygardos... 15. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad pareiškėjui gali... 16. Pareiškėjas taip pat prašo priteisti 550 Lt už išlaidas – antstolio... 17. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR ABTĮ 44 str., 45 str.,... 18. Pareiškėjo Lietuvos medžiotojų ir žvejų Gubernijos medžiotojų būrelio... 19. Priteisti iš atsakovės Šiaulių rajono savivaldybės administracijos... 20. Nutartis per 7 d. nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos gali būti...