Byla A-756-2339-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės (kolegijos pirmininkė), Anatolijaus Baranovo ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (pranešėja),

2sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei,

3dalyvaujant pareiškėjo Valstybinės teismo medicinos tarnybos atstovei I. P.,

4pareiškėjams R. P. P., V. A., G. P., R. P.,

5atsakovo atstovui D. G.,

6viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, R. P. P., V. A., G. P. ir R. P. apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. spalio 28 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, R. P. P., V. A., G. P. ir R. P. skundą atsakovui Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos dėl įsakymų panaikinimo.

7Teisėjų kolegija

Nustatė

8I.

9Pareiškėjai Valstybinė teismo medicinos tarnyba prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, R. P. P., V. A., G. P. ir R. P. kreipėsi su skundu į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydami: 1) panaikinti Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ir Akreditavimo tarnyba) direktoriaus 2010 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. T1-373 „Dėl įstaigų asmens sveikatos priežiūros licencijų patikslinimo, atsisakymo patikslinti ir licencijos galiojimo sustabdymo“ 2 punktą; 2) panaikinti Akreditavimo tarnybos direktoriaus 2010 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. T1-405 „Dėl medicinos praktikos licencijų galiojimo sustabdymo“ 1 punktą; 3) panaikinti Akreditavimo tarnybos direktoriaus 2010 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. T1-410 „Dėl medicinos praktikos licencijų galiojimo sustabdymo“ 1 punktą.

10Pareiškėjai skunde nurodė, kad Akreditavimo tarnybos direktoriaus 2010 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. T1-373 atsisakyta patikslinti Valstybinė teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – ir VTMT) licenciją Nr. 2906, išduotą 2005 m. sausio 4 d., dėl teisės papildomai teikti teismo medicinos ekspertizės paslaugą VTMT Kauno padalinyje, esančiame Kęstučio g. 66, Kaune, bei VTMT Klaipėdos padaliniuose, esančiuose Liepojos g. 41, Švyturio g. 6 A, Klaipėdoje. Akreditavimo tarnybos direktoriaus 2010 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. T1-405 sustabdytas medicinos praktikos licencijos galiojimas VTMT teismo medicinos ekspertams R. P. P. ir V. A., o 2010 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. T1-410 – VTMT teismo medicinos ekspertams G. P. ir R. P.. Pareiškėjų nuomone, ginčijami atsakovo įsakymai yra neteisėti ir nepagrįsti. Patalpas, esančias Kęstučio g. 66 A, Kaune, VTMT valdo panaudos pagrindais. Šiam padaliniui Kauno visuomenės sveikatos centras niekada nebuvo išdavęs leidimo-higienos paso, kadangi visoms patalpoms buvo būtinas remontas, trūko pagalbinių patalpų (sandėliavimo, buitinių, poilsio), patalpos neatitiko elementarių sanitarinių, higienos normų reikalavimų. Patalpas, esančias Perlojos g. 27, Kaune, VTMT valdo patikėjimo teise. Kauno visuomenės sveikatos centras 2005 m. sausio 28 d. išdavė šiam padaliniui leidimą-higienos pasą, galiojusį iki 2010 m. sausio 28 d. Per šį laikotarpį nei visuomenės sveikatos saugos reikalavimus reglamentuojantys teisės aktai, nei VTMT Kauno skyriaus patalpų sanitarinė-higieninė būklė iš esmės nepasikeitė, tačiau Kauno visuomenės sveikatos centro direktoriaus 2010 m. gegužės 4 d. raštu Nr. 2-2061-6(8.20) VTMT buvo informuota apie atsisakymą išduoti leidimą-higienos pasą šiam VTMT padaliniui. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2007 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. 1448 patvirtino Priemonių Teismo medicinos instituto problemoms spręsti planą. Vyriausybės nutarime numatyta išnagrinėti galimybę skirti lėšų Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos instituto padalinių patalpoms rekonstruoti ir remontuoti pagal instituto pateiktus investicijų projektus. Teismo medicinos instituto parengtame valstybiniame investicijų plane 2009-2010 metams numatytos biudžeto lėšos instituto Kauno skyriaus rekonstrukcijai Perlojos g. 27, Kaune. Atlikus pastato Perlojos g. 27 rekonstrukciją, į šias patalpas planuojama perkelti VTMT (ankstesnis pavadinimas – Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos institutas) Kauno skyriaus ambulatoriją, toksikologijos bei serologijos laboratorijas, esančias VTMT patalpose Kęstučio g. 66 A, Kaune. Tačiau iki šiol valstybės biudžeto lėšos VTMT Kauno padalinio patalpų rekonstrukcijai nebuvo skirtos. Finansinio ir ekonominio sunkmečio laikotarpiu, ženkliai apribojus įstaigai skirtą valstybės biudžeto finansavimą, VTMT neturi finansinių galimybių iš esmės pagerinti Kauno skyriaus darbo sąlygų. Klaipėdos visuomenės sveikatos centras 2002 m. rugpjūčio 14 d. išdavė leidimą-higienos pasą Nr. 417 VTMT Klaipėdos padaliniams, esantiems Liepojos g. 41 ir Švyturio g. 6 A, Klaipėdoje. Patalpas, esančias Švyturio g. 6 A, VTMT naudoja panaudos pagrindais. Tuo tarpu patalpos Liepojos g. 41, Klaipėdoje, perduotos VTMT naudojimui patikėjimo teise Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 459. VTMT Klaipėdos skyriaus patalpų ir darbo sąlygų problemos buvo sprendžiamos daugiau nei šešerius metus. Skyrus 2007 m. valstybės biudžeto asignavimus šio skyriaus patalpų rekonstravimui, atsirado galimybė pagerinti Klaipėdos krašto teismo medikų darbo sąlygas įrengiant šiuolaikišką, tarptautinius standartus atitinkantį teismo medicinos tyrimų centrą, tokiu būdu užtikrinant operatyvų, savalaikį ir kokybišką Klaipėdos krašto teisėsaugos institucijų užduočių vykdymą, vietos gyventojams teikiamų paslaugų kokybę. Šiuo metu VTMT Klaipėdos skyriuje, esančiame Liepojos g. 41, baigiami patalpų rekonstravimo ir pritaikymo teismo medicinos reikmėms darbai. VTMT ne kartą raštu informavo Akreditavimo tarnybą, kad VTMT Klaipėdos skyriaus patalpų, esančių Liepojos g. 41, Klaipėdoje, rekonstrukcijos darbai baigiami, kad VTMT Klaipėdos skyriaus, esančio Švyturio g. 6A, darbuotojai persikels dirbti į VTMT patalpas, esančias Liepojos g. 41, Klaipėdoje, ir kad VTMT, gavusi statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą, kreipsis į Klaipėdos visuomenės sveikatos centrą dėl leidimo-higienos paso išdavimo. Akreditavimo tarnybos direktorius, išnagrinėjęs VTMT paraišką dėl licencijos patikslinimo, neatsižvelgė į minėtus VTMT veiksmus bei pastangas ir 2010 m. gegužės 6 d. priėmė ginčijamą įsakymą Nr. T1-373, tokiu būdu atimdamas teisę teikti teismo medicinos ekspertizės paslaugas VTMT Klaipėdos padaliniuose, esančiuose Liepojos g. 41 ir Švyturio g. 6 A, Klaipėdoje. Tokie veiksmai prieštarauja tikslams bei uždaviniams, dėl kurių Akreditavimo tarnyba buvo įsteigta ir gavo atitinkamus įgaliojimus. Ginčijamas aktas pažeidžia viešąjį interesą, kadangi pagrindiniai VTMT atliekamų teismo medicinos ekspertizių ir tyrimų užsakovai – Lietuvos Respublikos teismai, prokuratūros, policija. VTMT priversta nutraukti teismo medicinos ekspertizių ir tyrimų paslaugų teikimą Klaipėdos ir Kauno padaliniuose, dėl ko sutriktų Kauno ir Klaipėdos apskrityse esančių teisėsaugos institucijų veikla. Priimant minėtą įsakymą buvo pažeisti teisėtumo, objektyvumo, proporcingumo, viešumo ir skaidrumo principai. Įsakymas nėra pagrįstas objektyviais duomenimis. Šiuo atveju atsakovas kėlė išskirtinius ir neproporcingus reikalavimus VTMT padalinių veiklai. VTMT (anksčiau – Teismo medicinos institutas) nuo 2001 metų dirbo sąlygomis, neatitinkančiomis net minimalių higienos ir sanitarinių normų reikalavimų, turtėdamas skurdžią materialinę bazę, trūkstant būtiniausios tyrimų įrangos ir prietaisų. Šių įsisenėjusių problemų sprendimas pareikalaus nemažai laiko ir pastangų. Tačiau atsakovas daugelį metų nereagavo į tai ir nesiėmė jokių priemonių pažeidimams pašalinti. Atsakovas neatsižvelgė į tai, kad nustačius higienos normų reikalavimų pažeidimus, VTMT gali būti vykdoma ir 10 metų buvo vykdoma ypatingai svarbi visuomenei ir teisingumui veikla. Atsakovo pritaikyta priemonė yra neproporcinga. Atsakovas neįspėjo VTMT apie teisės teikti teismo medicinos ekspertizės paslaugas minėtuose padaliniuose atėmimą ir nesuteikė pereinamojo laikotarpio pažeidimams pašalinti.

11Dėl Akreditavimo tarnybos direktoriaus 2010 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. T1-405 ir 2010 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. T1-410 pagrįstumo ir teisėtumo pareiškėjai paaiškino, kad šiuose atsakovo įsakymuose, kuriais sustabdytas VTMT teismo medicinos ekspertų licencijų galiojimas, nenurodyta nei vieno iš Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymo 8 straipsnio 1, 2 dalyse numatytų licencijų galiojimo sustabdymo pagrindų. Teismo medicinos ekspertai laikėsi licencijuojamos veiklos sąlygų ir vertėsi medicinos praktika sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje licenciją teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Todėl minėti atsakovo įsakymai laikytini neteisėtais ir nepagrįstais. VTMT darbo tvarkos taisyklių 6.3 punkte numatyta, kad Klaipėdos skyrius aptarnauja Klaipėdos miesto savivaldybės, Klaipėdos, Kretingos, Šilutės, Skuodo rajonų, Neringos, Palangos miesto savivaldybių teritorijas. VTMT darbo tvarkos taisyklių 7 punktas numato, kad, esant tarnybiniam būtinumui, VTMT administracijos nurodymu aptarnaujamų savivaldybių teritorijos gali keistis. Atsižvelgiant į teismo medicinos ekspertų trūkumą, pagal įstaigoje galiojančią visiems įstaigos darbuotojams žinomą ilgalaikę praktiką atitinkamo VTMT padalinio teismo medicinos ekspertas, esant tarnybiniam būtinumui, siunčiamas teikti teismo medicinos ekspertizės paslaugas į kitame mieste esantį VTMT padalinį. Tokiu būdu, teismo medicinos ekspertai verčiasi medicinos praktika ne tik Klaipėdos, bet ir kituose Lietuvos Respublikos miestuose. Todėl atsakovo įsakymuose nurodytas argumentas, kad teismo medicinos ekspertų medicinos praktika pagal teismo medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją VTMT Klaipėdos skyriuje yra neteisėta, atmestinas. Be to, sprendimą dėl licencijos galiojimo sustabdymo Medicinos praktikos įstatymo 8 straipsnyje nustatytais pagrindais atsakovas gali priimti tik atsižvelgdamas į Gydytojų licencijavimo komisijos vertinimus (Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-396 patvirtintų Medicinos praktikos licencijavimo taisyklių 7 punktas). Tačiau nagrinėjamu atveju sprendimas sustabdyti licencijų galiojimą buvo priimtas nesant Gydytojų licencijavimo komisijos pritarimo. Atsakovas viršijo savo kompetencijos ribas, pripažindamas gydytojų praktiką per pastaruosius 5 metus neteisėta, kadangi teisės aktai nesuteikia atsakovui tokių įgaliojimų. Teisėtu vertimusi medicinos praktika pripažįstamos gydytojo pagal įgytą profesinę kvalifikaciją ir nustatytą kompetenciją teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, apimančios asmens sveikatos būklės tikrinimą, ligų profilaktiką, diagnozavimą ir pacientų gydymą, kai toks gydytojas, teikdamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, turi Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduotą ir nepanaikintą dokumentą, patvirtinantį gydytojo teisę verstis atitinkama medicinos praktika. Šiuo atveju, licencijos turėtojų profesinė kvalifikacija, kompetencija ir turimos licencijos atitiko teikiamų paslaugų pobūdį.

12Atsakovas Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos prašė atmesti pareiškėjų skundą kaip nepagrįstą. Atsakovas nurodė, kad 2010 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. T1-373 atsisakyta patikslinti VTMT 2005 m. sausio 4 d. išduotą licenciją Nr. 2906, tokiu būdu atsisakant suteikti teisę teikti teismo medicinos ekspertizės paslaugą šiais adresais: Kęstučio g. 41, Kaune, ir Liepojos g. 41 bei Švyturio g. 6 A, Klaipėdoje. Šių adresų VTMT licencijoje Nr. 2906 niekada nebuvo, todėl atsakovas 2010 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. T1-373 ne atėmė teisę teikti teismo ekspertizės paslaugos minėtais adresais, o jos nesuteikė. Jei VTMT nurodytais adresais vykdė savo veiklą, tokia veikla laikytina neteisėta. Akreditavimo tarnyba vykdo licencijų sąlygų laikymosi priežiūrą tik pagal licencijose nurodytus asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo adresus. Kitais, licencijoje nenurodytais adresais, licencijų turėtojai teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugų neturi teisės (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-156 patvirtintų Asmens sveikatos priežiūros įstaigos licencijavimo taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 50.3 punktas). VTMT pati pripažįsta, kad jos naudojamos patalpos Kęstučio g. 41, Kaune, ir Liepojos g. 41 bei Švyturio g. 6A, Klaipėdoje, neatitinka elementarių higienos reikalavimų ir neturi leidimų-higienos pasų (Taisyklių 12.3 ir 50.8 punktai). Ta aplinkybė, kad VTMT minėtais adresais tam tikrą laiką teikė teismo medicinos ekspertizės paslaugas, nepadaro šios veiklos teisėta ir nesuteikia kokių nors lengvatų ją įteisinant. Pareiškėjai pagrįstai teigia, kad Akreditavimo tarnybos direktoriaus 2010 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. T1-405 ir 2010 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. T1-410, kuriais buvo sustabdytas VTMT teismo medicinos ekspertų R. P. P., V. A., G. P. ir R. P. medicinos praktikos licencijų galiojimas iki 2010 m. rugpjūčio 18 d., preambulėse nėra nurodytas nė vienas iš Medicinos praktikos įstatymo 8 straipsnyje numatytų medicinos praktikos licencijos galiojimo sustabdymo pagrindų. Tačiau šiuo atveju medicinos praktikos licencijos minėtiems teismo medicinos ekspertams buvo sustabdytos todėl, kad jie nepateikė dokumentų, patvirtinančių jų teisėtą medicinos praktiką, t.y. jie neįvykdė Medicinos praktikos įstatymo 10 straipsnio 2 punkte nustatytos medicinos praktikos licencijos turėtojo pareigos. Medicinos praktikos įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, kad gydytojui nevykdant vienos iš šio įstatymo 10 straipsnio 1 ar 2 punktuose nustatytų profesinių pareigų, licencijos galiojimas sustabdomas. Todėl tai, kad minėtų įsakymų preambulėse nenurodytas nei vienas iš Medicinos praktikos įstatymo 8 straipsnyje numatytų licencijos galiojimo sustabdymo pagrindų, vertintina tik kaip nepakankamas teisinis pagrindimas ir neįtakoja šių įsakymų teisėtumo, pagrįstumo bei teisingumo. Ginčijami įsakymai grindžiami teisės aktų, nustatančių teisėtos medicinos praktikos sąlygas, nuostatomis (Medicinos praktikos įstatymo 4 straipsnio 2 dalis, Medicinos praktikos licencijavimo taisyklių 40, 41, 45 punktai). Kadangi pareiškėjai šių sąlygų nesilaikė, medicinos praktikos licencijos jiems buvo sustabdytos (Medicinos praktikos licencijavimo taisyklių 53, 54 punktai). Tai, kad pareiškėjai nesilaikė teisėtos medicinos praktikos sąlygas, patvirtina žemiau nurodytos aplinkybės. R. P. P., V. A., R. P. ir G. P., pateikdami pranešimus apie profesinės kvalifikacijos tobulinimą ir medicinos praktiką, nurodė, kad teismo medicinos gydytojo praktika verčiasi VTMT (tuomet Mykolo Riomerio universiteto Teismo medicinos instituto Klaipėdos skyriuje). Prie minėtų pranešimų, be kitų dokumentų, buvo pridėtos VTMT Personalo skyriaus ir kanceliarijos išduotos pažymos apie darbo stažą pagal teismo medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją, kuriose buvo nurodyta, kad jie dirba VTMT Klaipėdos skyriaus teismo medicinos ekspertais. Už šių pažymų išdavimą ir jose nurodytų faktų tikrumą yra atsakinga juos išdavusi institucija – VTMT, nes dokumentu, patvirtinančiu medicinos praktiką, laikoma darbdavio išduota pažyma apie pareiškėjo teisėtą profesinę veiklą (Medicinos praktikos licencijavimo taisyklių 46.3 punktas). Kadangi VTMT Klaipėdos skyrius niekada neturėjo licencijos, suteikiančios teisę teikti teismo medicinos ekspertizės paslaugas, pareiškėjų teismo medicinos ekspertų medicinos praktika negali būti pripažinta kaip teisėta medicinos praktika – tai prieštarautų Medicinos praktikos įstatymo 4 straipsnio 2 daliai, numatančiai, kad gydytojas verstis medicinos praktika gali tik sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje licenciją teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, bei Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 2 straipsnio 6 daliai, numatančiai, kad asmens sveikatos priežiūra – valstybės licencijuota fizinių ir juridinių asmenų veikla. Vadovaujantis Sveikatos sistemos įstatymo 16 straipsniu, fizinių ir juridinių asmenų vykdoma sveikatos priežiūros veikla neturint licencijos yra neteisėta. Todėl pareiškėjų teismo medicinos ekspertų praktika VTMT padalinyje, neturinčiame teisės teikti teismo medicinos ekspertizės paslaugas, laikytina esminiu asmens sveikatos priežiūros veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimu.

13II.

14Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. spalio 28 d. sprendimu atmetė pareiškėjų skundą kaip nepagrįstą. Teismas sprendime nurodė, kad Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje nustatyta Akreditavimo tarnybos kompetenciją išduoti (perregistruoti), atsisakyti išduoti (perregistruoti), sustabdyti, atnaujinti ir panaikinti įstaigų, teikiančių sveikatos priežiūros paslaugas, licencijas. Akreditavimo tarnyba 2005 m. sausio 4 d. išdavė VTMT įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją Nr. 2906 (t. I, b. l. 91-92). VTMT licencijoje Nr. 2906 nurodyti veiklos adresai, kuriais VTMT suteikta teisė teikti teismo ekspertizės paslaugas. Adresai Kęstučio g. 66, Kaunas, bei Liepojos g. 41 ir Švyturio g. 6A, Klaipėda, šioje licencijoje nėra nurodyti. Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-156 patvirtintų Asmens sveikatos priežiūros įstaigos licencijavimo taisyklių 50.3 punktą, licencijų turėtojai neturi teisės teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugų licencijoje nenurodytais adresais. Pagal Taisyklių 12.3 punktą, licencijai gauti reikalinga vykdomos veiklos leidimo-higienos paso (įstaigos ir jos filialų), jei jis privalomas atitinkamai licencijuojamai paslaugai pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. spalio 5 d. įsakymą Nr. V-791 „Dėl Ūkinės komercinės veiklos rūšių, kurioms būtinas leidimas-higienos pasas, sąrašo bei Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių patvirtinimo“. Pagal Taisyklių 50.8. punktą, ne vėliau kaip paskutinę turimo juridinio asmens leidimo-higienos paso galiojimo dieną būtina pateikti Akreditavimo tarnybai naujo galiojančio leidimo-higienos paso kopiją. Byloje nustatyta, kad VTMT naudojamos patalpos Kęstučio g. 66, Kaune, bei Liepojos g. 41 ir Švyturio g. 6A, Klaipėdoje, neatitiko higienos reikalavimų ir neturėjo leidimų-higienos pasų. Todėl atsakovas pagrįstai ir teisėtai 2010 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. T1-373 atsisakė patikslinti VTMT licenciją Nr. 2906 dėl teisės papildomai teikti teismo medicinos ekspertizės paslaugą VTMT Kauno padalinyje, esančiame Kęstučio g. 66, Kaune, bei VTMT Klaipėdos padaliniuose, esančiuose Liepojos g. 41 bei Švyturio g. 6 A, Klaipėdoje (Taisyklių 12.3 ir 50.8 punktai).

15Sveikatos sistemos įstatymo 2 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad asmens sveikatos priežiūra – valstybės licencijuota fizinių ir juridinių asmenų veikla. Šio įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teisė verstis tam tikros rūšies sveikatos priežiūros praktika pripažįstama fiziniams asmenims, įstatymo nustatyta tvarka gavusiems licenciją ir sertifikatą. Tokiu būdu, tiek juridinis asmuo turi turėti įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, suteikiančią teisę teikti atitinkamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, tiek jame dirbantis fizinis asmuo turi turėti licenciją suteikiančią teisę teikti atitinkamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Pagal Medicinos praktikos įstatymo 4 straipsnio 1 dalį, verstis medicinos praktika Lietuvos Respublikoje turi teisę gydytojas, turintis šio įstatymo nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią licenciją. Šio įstatymo 4 straipsnio 2 dalis nustato, kad gydytojas verstis medicinos praktika gali tik sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje licenciją teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-396 patvirtintų Medicinos praktikos licencijavimo taisyklių 46.2. punktas nustato licencijos turėtojo pareigą laikytis licencijuojamos veiklos sąlygų. Pagal Medicinos praktikos įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 3 punktą, licencijos galiojimas sustabdomas, jei gydytojas nevykdė vienos iš šio įstatymo 10 straipsnio 1 ar 2 punktuose nustatytų profesinių pareigų. Pagal Medicinos praktikos licencijavimo taisyklių 55.3 punktą, licencijos galiojimas sustabdomas, jeigu licencijos turėtojas nevykdė vienos iš Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymo 10 straipsnio 1 ar 2 punktuose nustatytų gydytojo profesinių pareigų. Byloje nustatyta, kad medicinos praktikos licencijos pareiškėjams buvo sustabdytos todėl, kad jie nepateikė atsakovui dokumentų, patvirtinančių jų teisėtą medicinos praktiką, t. y. jie neįvykdė Medicinos praktikos įstatymo 10 straipsnio 2 punkte nustatytos medicinos praktikos licencijos turėtojo pareigos – Medicinos praktikos licencijavimo taisyklių nustatyta tvarka ne rečiau kaip kas 5 metus pranešti licencijas išduodančiai institucijai apie savo medicinos praktiką. Pareiškėjai R. P. P., V. A., G. P. ir R. P. pateikė pranešimus apie profesinės kvalifikacijos tobulinimą ir medicinos praktiką ir nurodė, kad teismo medicinos gydytojo praktika verčiasi VTMT (tuomet Mykolo Riomerio universiteto Teismo medicinos instituto Klaipėdos skyriuje). Prie minėtų pranešimų, be kitų dokumentų, buvo pridėtos VTMT Personalo skyriaus ir kanceliarijos išduotos pažymos apie darbo stažą pagal teismo medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją, kuriose nurodyta, kad jie dirba VTMT Klaipėdos skyriaus teismo medicinos ekspertais. Už šių pažymų išdavimą ir jose nurodytų faktų tikrumą yra atsakinga juos išdavusi institucija – VTMT, nes dokumentu, patvirtinančiu medicinos praktiką, laikoma darbdavio išduota pažyma apie pareiškėjo teisėtą profesinę veiklą (Medicinos praktikos licencijavimo taisyklių 46.3 punktas). VTMT Klaipėdos skyrius licencijos, suteikiančios teisę teikti teismo medicinos ekspertizės paslaugas, neturėjo, todėl pareiškėjų, teismo medicinos ekspertų, medicinos praktika negali būti pripažinta teisėta – tai prieštarautų Medicinos praktikos įstatymo 4 straipsnio 2 daliai. Pareiškėjų praktika VTMT padalinyje, neturinčiame teisės teikti teismo medicinos ekspertizės paslaugas, yra esminis asmens sveikatos priežiūros veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas. Ginčijami atsakovo įsakymai grindžiami teisės aktų, nustatančių teisėtos medicinos praktikos sąlygas, nuostatomis (Medicinos praktikos įstatymo 4 straipsnio 2 dalis, Medicinos praktikos licencijavimo taisyklių 40, 41, 45 punktai). Kadangi pareiškėjai nesilaikė minėtų sąlygų, medicinos praktikos licencijos jiems buvo sustabdytos (Medicinos praktikos licencijavimo taisyklių 53, 54 punktai). Pažeisdami teisėtos medicinos praktikos sąlygas, pareiškėjai tuo pačiu pažeidė ir Medicinos praktikos įstatymo 10 straipsnio 2 punkte nustatytą medicinos praktikos licencijos turėtojo pareigą pranešti apie savo teisėtą medicinos praktiką. Tai, kad Akreditavimo tarnybos direktoriaus 2010 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. T1-405 ir 2010 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. T1-410 preambulėse nenurodytas Medicinos praktikos įstatymo 8 straipsnis, iš esmės neįtakoja šių atsakovės įsakymų teisėtumo. Pagal Medicinos praktikos licencijavimo taisyklių 55.3 punktą, sustabdant licencijos galiojimą gydytojo profesinės kompetencijos vertinimo komisijos įvertinimas nereikalingas, todėl pareiškėjai prašyme nepagrįstai teigia, kad Akreditavimo tarnybai būtinas Gydytojų licencijavimo komisijos įvertinimas. Teismas padarė išvadą, kad pareiškėjų medicinos praktikos licencijų galiojimas sustabdytas teisėtai ir pagrįstai.

16III.

17Apeliaciniais skundais pareiškėjai Valstybinė teismo medicinos tarnyba prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, R. P. P., V. A., G. P. ir R. P. prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. spalio 28 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – panaikinti Akreditavimo tarnybos direktoriaus 2010 m. gegužės 6 d. įsakymą Nr. T1-373 „Dėl įstaigų asmens sveikatos priežiūros licencijų patikslinimo, atsisakymo patikslinti ir licencijos galiojimo sustabdymo“, 2010 m. gegužės 13 d. įsakymą Nr. T1-405 „Dėl medicinos praktikos licencijų galiojimo sustabdymo“ ir 2010 m. gegužės 17 d. įsakymą Nr. T1-410 „Dėl medicinos praktikos licencijų galiojimo sustabdymo“. Pareiškėjai taip pat prašo ištirti, ar Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. vasario 5 d. įsakymas Nr. 61 „Dėl asmens sveikatos priežiūros specialybių ir subspecialybių sąrašo“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. V-396 „Dėl medicinos praktikos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymo 4 straipsniui.

18Pareiškėjų nuomone, teismas netinkamai aiškino ir taikė Teismo ekspertizės įstatymo, Medicinos praktikos įstatymo bei kitų norminių teisės aktų nuostatas ir neatsižvelgiant į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuotą praktiką (administracinė byla Nr. A7-2203/2006). Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklių 50.3 punktas numato, kad įstaiga, turinti licenciją, privalo užsiimti licencijoje nurodyta veikla tik licencijoje nurodytais adresais, jei kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai nenustato kitaip. VTMT ir VTMT dirbančių teismo medicinos ekspertų statusą reglamentuoja Teismo ekspertizės įstatymas. Pagal Teisingumo ministro 2003 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 110 patvirtintų Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos nuostatų 6.3 punktą, ekspertinės praktikos vertinimas priskirta Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos kompetencijai. Teismas nevertino, ar Teismo ekspertizės įstatymas, reglamentuojantis VTMT statusą, nustato teismo ekspertizės įstaigai reikalavimus, susijusius su VTMT vykdomos veiklos licencijavimu, ir neatsižvelgė į VTMT dirbančių teismo medicinos ekspertų statuso specifiką bei veiklos ypatumus. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.77 straipsnio 1 dalis numato, kad įstatymų nustatytais atvejais juridiniai asmenys gali imtis tam tikros rūšies veiklos tik gavę įstatymų nustatyta tvarka išduotą licenciją. Pagal šia nuostata, gali būti licencijuojama tik ta veikla, kurios licencijavimas numatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose ar ES Reglamentuose. Veiklos licencijavimo negali nustatyti poįstatyminiai teisės aktai. Teismo ekspertizės įstatymas nepriskiria teismo ekspertizės licencijuojamai veiklai. Sveikatos sistemos įstatymo 2 straipsnio 6 dalis numato, kad asmens sveikatos priežiūra yra valstybės licencijuota fizinių ir juridinių asmenų veikla, kurios tikslas laiku diagnozuoti asmens sveikatos sutrikimus ir užkirsti jiems kelią, padėti atgauti ir sustiprinti sveikatą. O teismo ekspertizė, pagal Teismo ekspertizės įstatymą, yra proceso veiksmas, kuriuo teismas ar teisėjas skiria teismo ekspertui atlikti ekspertizę ir atsakyti į specialių žinių reikalaujančius klausimus, o teismo ekspertas atlieka jam pavestus tyrimus ir jų rezultatus fiksuoja ekspertizės akte. Vienas iš pagrindinių VTMT uždavinių – mirties priežasčių ir sužalojimo padarymo būdų ir priemonių nustatymas bei sveikatos sutrikdymo masto nustatymas. VTMT veikla nėra susijusi su asmens sveikatos sutrikimų diagnozavimu, asmens sveikatos sutrikimų užkirtimu ar asmens sveikatos sustiprinimu ar kita asmens sveikatos priežiūros veikla, apibrėžta Sveikatos sistemos įstatymo 2 straipsnio 6 dalyje. VTMT dirba ne tik teismo ekspertai, turintys aukštąjį (gydytojo) medicininį išsilavinimą, bet ir teismo ekspertai, turintys kitą aukštąjį išsilavinimą – chemikai, biologai ir kt. Teismo medicinos ekspertai, dirbantys VTMT Klaipėdos skyriuje, turėjo ir tebeturi medicinos praktikos licencijas, išduotas neterminuotai, turėjo ir tebeturi teismo eksperto kvalifikaciją, kurią suteikė VTMT direktoriaus sudaryta kvalifikacinė komisija, kurios kompetencija apibrėžta Teismo ekspertizės įstatymo 6 straipsnyje. Teismo medicinos ekspertai įrašyti į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą. Todėl laikytina, kad jie atitinka visus Teismo ekspertizės įstatyme numatytus reikalavimus. Dėl nurodytų priežasčių, pareiškėjų nuomone, sveikatos apsaugos ministro 1999 m. vasario 5 d. įsakymas Nr. 61 „Dėl asmens sveikatos priežiūros specialybių ir subspecialybių sąrašo“, pagal kurį teismo medicinos ekspertizė pripažįstama asmens sveikatos priežiūros specialybe, ir sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. V-396 „Dėl medicinos praktikos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ neatitinka Teismo ekspertizės įstatymo. Teismo ekspertizės įstatymo 4 straipsnis, kuriame pateiktas baigtinis reikalavimų, keliamų teismo ekspertams, sąrašas, riboja Akreditavimo tarnybos teisę nustatyti papildomas pareigas teismo ekspertams. Tačiau teismas priimdamas sprendimą į tai neatsižvelgė.

19Pareiškėjai taip pat nurodo, kad sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-156 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo“ ir 2004 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-396 „Dėl medicinos praktikos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ įtvirtintas teisinis reguliavimas ir jų pagrindu atsakovo priimti ginčijami sprendimai pažeidžia pareiškėjų teisėtų lūkesčių principą. VTMT Klaipėdos skyriui dėl objektyvių priežasčių nebuvo išduodamas leidimas-higienos pasas nuo 2003 metų. Tačiau atsakovas pratęsdavo VTMT dirbantiems teismo medicinos ekspertams medicinos praktikos licencijas. Tai patvirtina atsakovo 2009 m. rugsėjo 4 d. įsakymas Nr. T1-507 „Dėl licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros“, 2009 m. gruodžio 18 d. įsakymas Nr. T1-805 „Dėl licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi patvirtinimo“, 2010 m. vasario 9 d. įsakymas Nr. T1-113 „Dėl licencijuojamos veiklos (medicinos praktikos) sąlygų laikymosi patvirtinimo“. VTMT dirbantys teismo medicinos ekspertai, vykdydami Medicinos praktikos įstatymo 10 straipsnio 2 punkte numatytą pareigą ne rečiau kaip kas 5 metus pranešti atsakovui apie profesinės kvalifikacijos tobulinimą ir medicinos praktiką, laiku pateikė dokumentus, patvirtinančius profesinės kvalifikacijos kėlimą ir tobulinimąsi. Tačiau atsakovas, prieš priimdamas ginčijamus sprendimus, neįspėjo licencijų turėtojų apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ir nenustatė VTMT dirbantiems teismo medicinos ekspertams pereinamojo laikotarpio. Be to, teismų praktikoje pripažįstama, kad konstitucinis visų asmenų lygiateisiškumo principas būtų pažeidžiamas, jei tam tikra grupė asmenų, kuriems yra skiriama teisės norma, palyginti su kitais tos pačios normos adresatais, būtų kitaip traktuojama, nors tarp tų grupių nėra tokio pobūdžio ir tokios apimties skirtumų, kad toks nevienodas traktavimas būtų objektyviai pateisinamas (Konstitucinio Teismo 2008 m. rugsėjo 23 d. nutarimas). Šiuo atveju nėra prielaidų skirtingai vertinti asmenis, dirbančius toje pačioje teismo ekspertizės įstaigoje, vykdančius teismo medicinos ekspertinę veiklą turint aukštąjį medicininį išsilavinimą (kuriems numatoma pareiga ne rečiau kaip kas 5 metus pranešti atsakovui apie profesinės kvalifikacijos tobulinimą ir medicinos praktiką), ir asmenis, vykdančius teismo medicinos ekspertinę veiklą turint kitos srities (chemijos, biologijos) aukštąjį išsilavinimą (kuriems teisės aktai nenumato pareigos ne rečiau kaip kas 5 metus pranešti atsakovui apie profesinės kvalifikacijos tobulinimą). VTMT Klaipėdos padalinio pastato higieninės būklė negali būti vertinama kaip kliūtis VTMT dirbantiems teismo medicinos ekspertams vykdyti įstatymų jiems pavestas svarbias teismo ekspertų funkcijas.

20Pareiškėjas Valstybinė teismo medicinos tarnyba prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos papildomai pažymi, kad pirmosios instancijos teismo nagrinėjamu atveju sukurtas precedentas ateityje galėtų sąlygoti nepagrįstus ginčus dėl VTMT dirbančių teismo medicinos ekspertų atliktų ekspertizių ir tyrimų teisėtumo. Tokiu būdu būtų sutrikdytas Lietuvos vakarų regiono ikiteisminių tyrimų ir bylų nagrinėjimas teismuose. VTMT teismo medicinos ekspertų išvados nužudymų, seksualinės prievartos, sveikatos sutrikdymo bylose turi lemiamą reikšmę teismų sprendimams.

21Atsiliepimu į pareiškėjų apeliacinius skundus atsakovas Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos prašo palikti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. spalio 28 d. sprendimą nepakeistą, o pareiškėjų apeliacinius skundus atmesti.

22Teisėjų kolegija

konstatuoja:

23IV.

24Pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas, o administracinė byla nutrauktina.

25Pareiškėjo Valstybinės teismo medicinos tarnybos atstovė bei pareiškėjai R. P. P., V. A., G. P. ir R. P. teismo posėdžio metu pareiškė, kad atsisako nuo skundo, paduoto pirmosios instancijos teismui ir prašo panaikinus teismo sprendimą bylą nutraukti, kadangi kilusį su atsakovu ginčą išsprendė taikiu būdu. Patvirtino, jog atsisakymo procesinės pasekmės, numatytos Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 102 straipsnio 3 dalyje, jiems žinomos. Žodžiu išdėstytą prašymą pareiškėjai ir pareiškėjo Valstybinės teismo medicinos tarnybos atstovė patvirtino raštu.

26Atsakovo Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos atstovas neprieštaravo, kad pateiktas prašymas būtų tenkinamas.

27Pagal įstatymą pareiškėjams yra suteikta teisė atsisakyti skundo bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje iki teismui išeinant į pasitarimų kambarį (ABTĮ 52 straipsnis). Skundo atsisakymas nepažeidžia niekieno teisių ar imperatyvių įstatymo nuostatų, todėl priimtinas. Pareiškėjams atsisakius skundo pagal ABTĮ 101 straipsnio 3 punktą byla turi būti nutraukta. Jei toks procesinis veiksmas atliekamas apeliacinės instancijos teisme, pirmosios instancijos teismo sprendimas prieš bylą nutraukiant naikinamas (ABTĮ 140 str. 1 d. 5 p.).

28Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 52 straipsniu, 101 straipsnio 3 punktu ir 140 straipsnio 1 dalies 5 punktu, teisėjų kolegija,

Nutarė

29Pareiškėjų Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, R. P. P., V. A., G. P. ir R. P. skundo atsisakymą priimti. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. spalio 28 d. sprendimą panaikinti. Administracinę bylą pagal pareiškėjų Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, R. P. P., V. A., G. P. ir R. P. skundą atsakovui Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos dėl įsakymų panaikinimo nutraukti.

30Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjo Valstybinės teismo medicinos tarnybos atstovei I. P.,... 4. pareiškėjams R. P. P., V. A., G. P., R. P.,... 5. atsakovo atstovui D. G.,... 6. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 7. Teisėjų kolegija... 8. I.... 9. Pareiškėjai Valstybinė teismo medicinos tarnyba prie Lietuvos Respublikos... 10. Pareiškėjai skunde nurodė, kad Akreditavimo tarnybos direktoriaus 2010 m.... 11. Dėl Akreditavimo tarnybos direktoriaus 2010 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr.... 12. Atsakovas Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie... 13. II.... 14. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. spalio 28 d. sprendimu... 15. Sveikatos sistemos įstatymo 2 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad asmens... 16. III.... 17. Apeliaciniais skundais pareiškėjai Valstybinė teismo medicinos tarnyba prie... 18. Pareiškėjų nuomone, teismas netinkamai aiškino ir taikė Teismo... 19. Pareiškėjai taip pat nurodo, kad sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2... 20. Pareiškėjas Valstybinė teismo medicinos tarnyba prie Lietuvos Respublikos... 21. Atsiliepimu į pareiškėjų apeliacinius skundus atsakovas Valstybinės... 22. Teisėjų kolegija... 23. IV.... 24. Pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas, o administracinė byla... 25. Pareiškėjo Valstybinės teismo medicinos tarnybos atstovė bei pareiškėjai... 26. Atsakovo Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos... 27. Pagal įstatymą pareiškėjams yra suteikta teisė atsisakyti skundo bet... 28. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 52... 29. Pareiškėjų Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos... 30. Nutartis neskundžiama....