Byla 2A-180-338/2009

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Ramunės Čeknienės, kolegijos teisėjų: Rimanto Savicko (pranešėjas), Zinos Mickevičiūtės, sekretoriaujant Editai Šinkūnienei, dalyvaujant atsakovo atstovui advokatui Andrejui vavilovui, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo V. K. įmonės apeliacinį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2009 m. vasario 2 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-165-589/2009 pagal ieškovo Klaipėdos Universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo instituto ieškinį atsakovui V. K. įmonei dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 37 200 Lt skolos, 6 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1116 Lt žyminio mokesčio ir 6720 Lt advokato atstovavimo išlaidų. Nurodė, kad pagal 2007 m. gegužės 5 d. su V. K. įmone sudarytą sutartį ieškovas atliko joje numatytus darbus - parengė prekybos centro ir gyvenamųjų namų komplekso, esančio Taikos pr. 141, Klaipėdoje, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą. Ataskaita buvo suderinta su Klaipėdos visuomenės sveikatos centru. Ši ataskaita yra viena iš bendrojo paruošto detalaus plano, kurį atsakovas ruošė UAB „Baltijos investicijų grupė“ užsakymu, sudėtinių dalių. Po ataskaitos suderinimo, nepavykus susisiekti su V. K. įmone, ataskaita buvo perduota ne V. K. įmonei, o įmonės savininko V. K. nurodymu šio objekto ūkinės veiklos tiesioginiam organizatoriui – UAB „Baltijos investicijų grupė“. 2007 m. birželio 22 d. ieškovas atsakovui pateikė 47 200 Lt dydžio sąskaita apmokėjimui, tačiau atsakovas iki šiol yra sumokėjęs ieškovui tik 10 000 Lt, likusi 37 200 Lt dydžio skola nesumokėta, nors sutartyje nurodyti darbai yra atlikti.

3Atsakovas V. K. įmonė pateikė priešieškinį, kuriame nurodė, kad ieškovas įsipareigojo atsakovo naudai atlikti poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą ir šią ataskaitą suderinti su Klaipėdos visuomenės sveikatos centru iki 2007-05-31 ir šiuos darbus perduoti V. K. įmonei. Normatyvinių dokumentų bei gaminių higieninės ekspertizės protokolas surašytas 2007-06-20, t.y. praleidus sutartyje nustatytą terminą darbams atlikti. Darbai buvo perduoti be priėmimo - perdavimo akto. Atsakovas 2006-12-18 sudarė projektavimo sutartį su UAB „Baltijos investicijų grupė“ dėl Klaipėdos PC „BIG2“ antros eilės statinių projektavimo darbų. Atsakovui ieškovo pateiktų darbų atlikimo terminas buvo labai svarbus, nes neturint poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos suderintos su Klaipėdos visuomenės sveikatos centru, atsakovas negalėjo vykdyti savo kaip projektuotojo įsipareigojimų pagal su UAB „Baltijos investicijų grupė“ sudarytą sutartį. 2007-07-01 atsakovas gavo UAB „ Baltijos investicijų grupės“ pranešimą dėl techninio projekto vykdymo terminų, kur buvo nurodoma, kad atsakovas neužtikrino savalaikio darbų atlikimo, dėl ko V. K. įmonė sumokėjo UAB „Baltijos investicijų grupei“ 23 600 Lt delspinigių už 29 pavėluotas atlikti darbus dienas. Todėl atsakovas prašo priteisti iš ieškovo 23 600 Lt patirtai žalai atlyginti.

4Panevėžio miesto apylinkės teismas 2009 m. vasario 2 d. sprendimu ieškinį tenkino, priešieškinį atmetė. Priteisė iš V. K. įmonės 37 200 Lt skolos, 6 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2008-08-18 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1116 Lt žyminio mokesčio, 6720 Lt advokato atstovavimo išlaidų – ieškovui Klaipėdos Universiteto Baltijos pajūrio tyrimų ir planavimo institutui ir 28 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Iš byloje esančių duomenų teismas nustatė, kad 2007 m. gegužės 5 d. tarp V. K. įmonės ir Klaipėdos Universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo instituto buvo sudaryta sutartis, pagal kurią ieškovas įsipareigojo atlikti ir perduoti mokslo tiriamąjį darbą – parengti prekybos centro ir gyvenamųjų namų komplekso Taikos pr. 141, Klaipėdoje poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą, suderinti ataskaitą su Klaipėdos visuomenės sveikatos centru bei vykdyti kitas poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūras. Atsakovas pagal minėtos sutarties 2.1.2 punktą įsipareigojo perdavimo - priėmimo aktu priimti iš ieškovo pagal šią sutartį nustatytu laiku atliktus darbus. Už sutartyje numatytus darbus ieškovas įsipareigojo sumokėti 47 200 Lt (sutarties 2.1.3 punktas). Galutinis apmokėjimas atliekamas pilnai užbaigus darbus, šalims pasirašius atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktą pagal vykdytojo pateiktą sąskaitą faktūrą. Atsakovui laiku neįvykdžius savo įsipareigojimų, šalys susitarė, kad nustatomi 0,02 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą paslaugos teikimo dieną. Sutartyje darbų atlikimo terminas numatytas iki 2007 m. gegužės 31 d. Ieškovas 2007 m. birželio 22 d. atsakovui pateikė PVM sąskaitą faktūrą Nr. KUC 070501, 47 200 Lt sumai, tačiau atsakovas ieškovui yra sumokėjęs tik 10 000 Lt. Atsakovas savo poziciją motyvuoja tuo, kad ieškovui laiku nepateikus poveikio visuomenės sveikatai vertinimo suderintos ataskaitos, atsakovas negalėjo vykdyti savo kaip projektuotojo įsipareigojimų užsakovui UAB „Baltijos investicijų grupė“ pagal 2006-12-18 tarp atsakovo ir UAB „Baltijos investicijų grupė“ sudarytą projektavimo sutartį, dėl ko UAB „Baltijos investicijų grupė“ atsakovui paskaičiavo 23 200 Lt delspinigių. Atsakovas priešieškinio reikalavimą grindžia 6.652 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kurios numato, jog jeigu įstatymai ar sutartis nenustato ko kita, rangovas atsako ir už darbų pradžios ar pabaigos termino, ir už tarpinių terminų pažeidimą. Tačiau CK 6.650 straispnio 3 dalis numato, jog generalinis rangovas atsako užsakovui už subrangovų prievolių neįvykdymą ar netinkamą vykdymą. Sutartyje sudarytoje tarp V. K. įmonės (atsakovo) ir Klaipėdos Universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo instituto (ieškovo) buvo nustatytas darbų atlikimo terminas ir numatyti 0,02 dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą paslaugos teikimo dieną, todėl negalima sutikti su atsakovo teiginiu, kad jis patyrė 23 600 Lt dydžio nuostolius (žalą) dėl ieškovo ne laiku atliktų darbų atsakovui pagal tarp jų sudarytą sutartį. Teismas pažymėjo, jog atsakovas savo pažeistą teisę turėjo galimybę ginti, reikšdamas reikalavimą priteisti delspinigius pagal sutartį. Esant šioms aplinkybėms, teismas ieškinį tenkintino, o priešieškinį atmetė.

5Atsakovas V. K. įmonė apeliaciniu skundu prašo panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2009 m. vasario 2 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, o priešieškinį tenkinti. Nurodo, jog teismas, tenkindamas ieškinį, netinkamai vertino byloje esančias faktines aplinkybes ir aiškino bei taikė materialinės ir procesinės teisės normas, nes priteisė iš atsakovo ieškovui sumą už darbus pagal sutartį, kuri nebuvo įvykdyta. Ieškovas neįvykdė sutarties sąlygų suderinti poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą su Klaipėdos visuomenės sveikatos centru iki 2007-05-31. Ieškovas, nesilaikydamas sutartyje numatytų sąlygų, nepateikė atsakovui parengtos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos bei priėmimo – perdavimo akto, nepateikė Klaipėdos visuomenės sveikatos centro ekspertizės išvados, todėl pagal sutarties 3.2 punktą neįgijo teisės į apmokėjimą. CK 6.650 str. 3 d. numato, jog generalinis rangovas atsako užsakovui už subrangovų prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą. V. K. įmonei (atsakovui) kaip generaliniam rangovui pagal su užsakovu UAB „Baltijos investicijų grupė“ sudarytą sutartį dėl Klaipėdos PC „BIG 2“ antros eilės statinių projektavimo dėl laiku neatliktų darbų, t.y. ataskaitos parengimo ir suderinimo su Klaipėdos visuomenės sveikatos centru, kurių neįvykdė subrangovas ieškovas Klaipėdos Universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas, buvo priskaičiuota 23200 Lt delspinigių. Atsakovas pareikštame priešieškinyje nurodė, jog jo sumokėti delspinigiai laikytini generalinio rangovo patirtais nuostoliais, nes ši suma buvo sumokėta dėl subrangovo (ieškovo) kaltės, t.y. dėl to, kad jis laiku neatliko sutartyje numatytų darbų. Todėl teismo motyvas, kad atsakovo sumokėti delspinigiai užsakovui UAB „Baltijos investicijų grupė“ nelaikytini jo patirta žala, nepagrįstas. Teismas, nuspręsdamas, jog atsakovo patirtos išlaidos nelaikytinos nuostoliais, pažymėjo, jog tarp ieškovo ir atsakovo sudarytoje sutartyje šalys numatė 0,02 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną laiku nepateikus poveikio visuomenei vertinimo ataskaitos. Atsakovas teigia, kad teismas netinkamai aiškino ir taikė teisės normas nustatančias delspinigių ir žalos priteisimą. Įstatymo nuostatos nenumato, kad tais atvejais, kai tarp šalių sudarytoje sutartyje yra nustatyti delspinigiai, kreditorius neturi teisės kreiptis dėl nuostolių atlyginimo. CK 6.258 str. 2 d. numato, kad pareiškus reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo, netesybos įskaitomos į nuostolius. Taigi tenkinami abu šie reikalavimai. Civilinio kodekso nuostatos, reglamentuojančios rangos sutartį, numato rangovo atsakomybę už rangos darbų pradžios ar pabaigos terminų ir už tarpinių terminų pažeidimą, taigi ieškovas, vadovaujantis šiomis nuostatomis, privalo atlyginti atsakovui visus dėl termino praleidimo patirtus nuostolius (CK 6.652 str. 2 d.). Dėl ieškovo laiku neįvykdytos prievolės atsakovas turėjo išlaidų, taigi patyrė žalą, kuri pasireiškė 23 200 Lt dydžio atsakovo patirtais tiesioginiais nuostoliais. Būtent tokio dydžio savo turtą (pinigines lėšas) atsakovas prarado dėl ieškovo kaltės turėjęs sumokėti delspinigius. Akivaizdžiai, kad yra priežastinis ryšys tarp ieškovo neatliktų darbų pagal sutartį ir atsakovo patirtos žalos. Kadangi ieškovo pareiga atlyginti atsakovui patirtus nuostolius yra įrodyta, aiškus ir atsakovo patirtų nuostolių dydis, o pagal sutartį mokėtina delspinigių suma įskaitoma į nuostolių sumą, atsakovui V. K. įmonei iš ieškovo turi būti priteisiama 23 200 Lt dydžio suma nuostoliams atlyginti.

6Apeliacinis skundas tenkintinas.

7Byloje nustatyta, kad ieškovas įsipareigojo atsakovo naudai atlikti poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą ir šią ataskaitą suderinti su Klaipėdos visuomenės sveikatos centru iki 2007-05-31 ir šiuos darbus perduoti V. K. įmonei. Normatyvinių dokumentų bei gaminių higieninės ekspertizės protokolas surašytas 2007-06-20, t.y. praleidus sutartyje nustatytą terminą darbams atlikti. Darbai buvo perduoti be priėmimo - perdavimo akto. Atsakovas 2006-12-18 sudarė projektavimo sutartį su UAB „Baltijos investicijų grupė“ dėl Klaipėdos PC „BIG2“ antros eilės statinių projektavimo darbų. Atsakovui ieškovo pateiktų darbų atlikimo terminas buvo labai svarbus, nes neturint poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos suderintos su Klaipėdos visuomenės sveikatos centru, atsakovas negalėjo vykdyti savo kaip projektuotojo įsipareigojimų pagal su UAB „Baltijos investicijų grupė“ sudarytą sutartį. 2007-07-01 atsakovas gavo UAB „ Baltijos investicijų grupės“ pranešimą dėl techninio projekto vykdymo terminų, kur buvo nurodoma, kad atsakovas neužtikrino savalaikio darbų atlikimo, dėl ko V. K. įmonė sumokėjo UAB „Baltijos investicijų grupei“ 23 600 Lt delspinigių už 29 pavėluotas atlikti darbus dienas. Teismas, atmesdamas atsakovo priešieškinio reikalavimą vadovavosi CK 6.652 str. 2d. nuostatomis, dėl rangovo atsakomybės už darbų pradžios ar pabaigos termino, ir už tarpinių terminų pažeidimą, CK 6.650 str. 3 d. apie generalinio rangovo atsakomybę užsakovui už subrangovų prievolių neįvykdymą ar netinkamą vykdymą. Sutartyje sudarytoje tarp V. K. įmonės (atsakovo) ir Klaipėdos Universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo instituto (ieškovo) buvo nustatytas darbų atlikimo terminas ir numatyti 0,02 dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą paslaugos teikimo dieną. Negalima sutikti su pirmos instancijos teismo sprendimo išvada, kad atsakovo sumokėtos 23600 Lt dydžio netesybos negali būti pripažintos nuostoliais (žalą) dėl ieškovo ne laiku atliktų darbų atsakovui pagal tarp jų sudarytą sutartį. Teismo nuoroda į tai, jog atsakovas savo pažeistą teisę turėjo galimybę ginti, reikšdamas reikalavimą priteisti delspinigius pagal sutartį yra nepagrįsta ir prieštarauja įstatymams, kuriais teismas vadovavosi, neteisingai juos taikė ir dėl to priėmė nepagrįstą sprendimą.

8Ieškovas, nesilaikydamas sutartyje numatytų sąlygų, nepateikė atsakovui parengtos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos bei priėmimo – perdavimo akto, nepateikė Klaipėdos visuomenės sveikatos centro ekspertizės išvados, todėl pagal sutarties 3.2 punktą neįgijo teisės į apmokėjimą. CK 6.650 str. 3 d. numato, jog generalinis rangovas atsako užsakovui už subrangovų prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą. V. K. įmonei, kaip generaliniam rangovui pagal su užsakovu UAB „Baltijos investicijų grupė“ sudarytą sutartį dėl Klaipėdos PC „BIG 2“ antros eilės statinių projektavimo dėl laiku neatliktų darbų, t.y. ataskaitos parengimo ir suderinimo su Klaipėdos visuomenės sveikatos centru, kurių neįvykdė subrangovas Klaipėdos Universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas, buvo priskaičiuota 23200 Lt delspinigių. Atsakovo sumokėti delspinigiai laikytini generalinio rangovo patirtais nuostoliais, nes ši suma buvo sumokėta dėl subrangovo (ieškovo) kaltės, t.y. dėl to, kad jis laiku neatliko sutartyje numatytų darbų. Įstatymo nuostatos nenumato, kad tais atvejais, kai tarp šalių sudarytoje sutartyje yra nustatyti delspinigiai, kreditorius neturi teisės kreiptis dėl nuostolių atlyginimo. CK 6.258 str. 2 d. numato, kad pareiškus reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo, netesybos įskaitomos į nuostolius ir gali būti tenkinami abu reikalavimai. Civilinio kodekso nuostatos, reglamentuojančios rangos sutartį, numato rangovo atsakomybę už rangos darbų pradžios ar pabaigos terminų ir už tarpinių terminų pažeidimą, taigi ieškovas, vadovaujantis šiomis nuostatomis, privalo atlyginti atsakovui visus dėl termino praleidimo patirtus nuostolius (CK 6.652 str. 2 d.). Dėl ieškovo laiku neįvykdytos prievolės atsakovas turėjo išlaidų, taigi patyrė žalą, kuri pasireiškė 23200 Lt dydžio atsakovo patirtais tiesioginiais nuostoliais. Apeliantas teigia, kad ieškovas, neįvykdęs sutarties sąlygos dėl darbų rezultato priėmimo-perdavimo akto surašymo pagal šalių sutarties 3.2 punktą neįgijo teisės į apmokėjimą, kad akto nepateikimas, laikomas sutartis neįvykdymu ir nėra pareigos už tai mokėti. Visi reikalavimai ir atsikirtimai į reikalavimus turi būti išnagrinėti pirmos instancijos teisme ir dėl jų visų teismas privalo pasisakyti. Šių atsakovo argumentų teismas skundžiamame sprendime neanalizavo ir tai sąlygojo neteisingą bylos išsprendimą. šalių sudarytos sutarties 3.2 punktas numatė ieškovui pareigą atliktą darbą perduoti perdavimo-priėmimo aktu. Šios pareigos ieškovas iki šiol nėra įvykdęs, todėl atsakovas pagrįstai reikalauja taikyti CK 6.205 str. nuostatas, numatančias, kad sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą. Kadangi pirmos instancijos teismas netinkamai taikė įstatymą, skundžiamas teismo sprendimas naikinamas, priimamas naujas sprendimas, ieškinys atmetamas, o prieššieškinys tenkinamas, atitinkamai paskirstomos ir bylinėjimosi išlaidos.

9Vadovaudamasi LR CPK 326 str. 1d. 2p.,

Nutarė

10Panevėžio miesto apylinkės teismo 2009 m. vasario 2 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą. Ieškovo Klaipėdos Universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo instituto ieškinį atsakovui V. K. įmonei dėl skolos priteisimo, atmesti.

11V. K. įmonės priešieškinį Klaipėdos Universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutui, tenkinti.

12Priteisti iš Klaipėdos Universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo instituto 23600 Lt (dvidešimt tris tūkstančius šešis šimtus litų) žalai atlyginti, 2532 Lt žyminio mokesčio, 500 Lt atstovavimo išlaidų V. K. įmonei ir 32 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų į valstybės biudžetą.

Proceso dalyviai